Goudsche Courant, zaterdag 29 november 1941

EERSTE BLAD ZATERDA i 29 NOVEMBER TV T AAR EEN STATEN BOND EUROPA ONDER I IMTSCHE LEIDING WOESTIJNSLAG WOEDT ONVER MIMD ERp VO ORT Te Landen heencht een zekere nervositeit iladerltnee OORIOfilSSICIUDE Veraekerine mm Maatsehapplj De byeenkomst te Berlin REORGANISATIE VAN BRITSCHE EENHEDSNr De Londensehe correspondent van Aftonbladet meldt dat in de Britsche hoofdstad een zekere nervositeit valt op te merken ten aanzien van het verder verloop der gevechten in Libye Ook in Caïro is men na de eerste optimistische berichten by het begin van het Britsche offensief wat terug houdcnder geworden Men is thans niet meer geneigd de huid te verkoopen voor de beer gevangen is Een der speciale coifespondenten van Stefani schryft dat de strijd voortduurt in alle sectoren in de Marmaai sche woestijn Er vinden opnieuw hevige gevechten plaats tusschen pantser formaties De Italiaansche luchtmacht die met de landstrijdkrachten samenwerkt bij de vernieling der vijandelijke pantserwagens heeft ook in de luchtgevechten schitterende successen l ehaald De militaire deskundige van de Ti m e s schrijft dat de Britsche verliezen aan tanks en de vermoeidheid van de Britsche manschappen de reden vormen voor het verminderen der hevigheid van den strijd in Libye Deze indruk wordt bevestigd zoo vervolgt het blad door de officieele mededeeling uit Caïro waarin gesproken wordt over een reorganisatie van de Britsche een heden na vijf dagen van strijd De D a i I y M a i 1 schrijft dat de gevechten in Libye geen wandeling voor het Britsche leger beteekenen tsnMb L e 1 1 V N tCUlCN Tucnit I H 1 I CaOMCN AA tOCOlt ► 1 1 MONIim I tva n werden nieuwe In de laatste vl f vorzokerlngen gesloten lot e n bedrag vooi f zoodat het totaal in alle afdeelingen lainan Ihons II gestegen tot f 4 015 000 r00 D £ TOTAIEN DER AfDEElINGEN 2UN Af ri ÊL Woningen winkel mboedoh f O OOf flnfl AAIt HlUa H invonlansjon boardoriion onz Caö U UUÜ UÜU lot f 50 000 ATua Da Andar en grootere risico s f 73O OOO 000 188 OOO O00 103 000 000 7 000 000 Af l P Poraoonlijke OngavoHen door f lUa Wa molert I Afri n l lll Gevaorliiko risico s f HIU fa l llla mcl f 7 000 000 in klasse D III op voortuigen Af tl C Bedrijfsschada an Huurdorvmg fftlUa Im oo yo0f vaartuigen Af H fi Gold galdswaarden pracioio fflIUs Ha horverzokord bij afd B HALFJAARLiJKSCHE SCHADEREGELING Afd l f i t li Z it l f 72aOQO OOO DUÉMAANDilMKSCHt SOMiOEKIGEUNG I NAAR EEN CRISIS WASHINGTON s TOKIO Japansche pers over de besprekingen De meeste Japansche bladen zijn van meening dat de besprekinge thans op het beslKsende punt zijn aangekomen aldus het D N B Van do Iaegevende beteekenis vocw de toekomstige ontwikkeling der conferenties wordt m de Japansche pers het feit geacht dat ratnister Huil de Amerikaanache nota aan Japan in overlig met de staten van A B C D front heeft opgesteld Washin thon zoo merken de bladen op bedoelt hiermede een demonstratie tegen Japon De Asahi Sjimboen verneemt uit Waabington dat de teekenen erop wijzen dot de Ver Staten hun eenzijdige houdin g niet gewijzigd hebben en dat Wafihington thans de verantwoordelijkheid op Japan wtl schuiven met de bei rerHig dat het succes otf het fiasco der onderhandelin en 4 an de houding van Japan afhangt De moeilijkheid van de thans ontstane situatie blijkt daaruit dat HuH voor de overhandiging vao de nota skids 22 November voortdurend in contact gebleven is met de vertegenwoordiger van i t A B C D ffviA De Jomioeri Sjimboen itieent dat reeds d vol gende beoprekine over de Japansch AineTika i che betiekkmgeo de beslissing aal brengen Artikel van BerlinRom Tokio OVKB BBT ANnKOMIMTBWiPAC Vraagt inlichtingen bï Uw ASSURANTIE BEZORGER 1 Niet telefoneeren bil luchtalarm AFWIKKELING VAN HET NIETADTOMAnSCHE TELEFOONVERKEER De P T T actoijft is Bij luchtaanvallen op bevolkingscentra hebben velen de neiging dadelyk naar de telefoon te grypen Het is begrijpelffk dat men yan dit verkeersmiddel ge itik wil maken om contact te zoeken mgt familie vrienden en bekenden en automatisch telefoonverkeer is daartegen ook geen bezwaar Maar in Tiet niet geautomatiseerde vérkeer waarin dus een telefoniste voor het totstandbrengen van de verbinding noodig is worden bij liKhtgevaar alleen gespreken afgewikkeld die betrekking hebben op den luchtbeschermingstSpnst het verleenen van hulp bij branden e d Het public wordt in die gevallen daarom dringend verzocht geen andere gesprekken aan te vragen en ook na afloop van het luchtalarm zich zooveel mogelijk te beperken niet alleen in het aantal maar ook in den duur der gésj rekken In het algemeen brengt s winters de In bet Novembemuminer vaa het tljd chrtlt BerlinBom Tokio verscheen van de hand van mm Stuiliiitx een artikel onder het opschrift wereldbeschouwing en buitenlandsche politiek waarin o a toet voleende geatgd wordt Op 25 November riin vtjt ar n verloopen sedert de onderteekenin van d DuitschJapansche overeenkomst tegen de cominunisbsche Internationale In dit ala AnUkominterapact bekend sewonten vcrdrac kwamen de beide moi cndbeden overeen elkaar wederzijds op de taooKte te houden over de acUe van de communIsUwhe Interncrtiona e te beraadslagen over de noodife afweermaatregelen en die maatregelen ut nauwe samenwerkins uit te voeren De reactie welke bet verdrag in de wereld wekte gtng van geestdrifUg instemming tot de schexpste afkeuring De verrassing was algemeen Beteekende irtifnera liet DujtschJapansche verthrag in de geschiedenis van het volkenrecht niet Iets heel nieuws Het is kenmerkend dat de veroordeeling van de Dultsch Japansche overeenkomsten niet het heftigst tot uiting kwam In Moskou maar in Lionden en I rtjs de hoofdsteden van twee hoogkapitalistiscfae staten De materialistische geschiedenisopvatting van de Entfelschen zag den Ideëelen Inhoud van d overeenkomst volkomen voorby en lïeschouwde haar uitsluitend ats een uithangbord voor concrete af praketi van economischen en militairen aard In de Engelsche ontstemming kwam reeds loen d meening tot uiting dot in het AntikomIntemIMCt een grondslag van lyere dopvatting was neergelegd die ontbrak in de door Groot Britannlë opgerichte materieele gemeenschap van winstbejag van den Volkenbond Het ontstaan van een dergelyken magnetischen Pool moest den £ ngelschen des te pevaarltjk r voorkomen daar d Volkenbond door de afsydigheid van de Vereenigde Staten en het uittreden van Japan en Tïuitschland toen reods geen recht van bestaan meer had en zijn ondergang tegemoet ging Vanuit eenzelfde materlalistlach standpunt sag Frankryk in het AntUromlntem nact een benadeeling van ajja militaire stootkracht op welker betrouwbaarhcfd tn Oost Europa de geheele Fransche continentale politiek gebaseerd was Terwtjl men toen in Duitschtand en Japan verk aarde dat h l Antikomintempact geen betrekking had op de tusschen dese m ga dhed n enerzijds en de Sovjetregecrlng anderzijds bestaande verplichtingen werden in Engeland en Frankriik Juist commiralsttsche Internationale en Sovjet regeering met elkaar vereenzelvigd en werd het pact beschouwd a s ee materieel instrument tegen de Sovjetregeering De ontwikkeling der volgende jaren heeft getoond hoe verkeerd deze beoordeeling was Het DultsehRusaische vrlcndschapspact van Augustus isaa kwsm tot stand in weerwil van het Antlkomlntempact en evenmin werd daardoor het Janan ch Riis l rh neutrallteitsverdraa verhinderd dat Matsoeoha in het voorjaar op zijn terugreis van Berlijn In Moskou sloot In het DuOsch RusslBChe vrfendschapsvrTdrag bood de Duitsche regeering nog eefls de hand aan d Sovjetregeerlng De belde verdragen waren In het geheel ni t met e kaar n tePenspraak zooals vp e ritici In Augu5t s 1939 mcfmden Met haar opmarsrh aan de I M che Oostelijk rnmsen liet de Sovjet gee tng er gewi twUfel ovef bestaan dat rij definitief de uitvoe ing oo zich genom n had van de plannen der Komintern de rericht wareti p de ve nlet i tng van Duitsrh and m daarm de op de T ii nr T van Europa To ï moe n de waoeos spreken ® j il Jfï loonmuaiek zl 15 Kiaas van dienst op de teleftxMikantoren met soliste 2i 4s bno handbediening gedurende de avond uren overigens meer moeilijkheden voor de telefonisten n ee dan een buitenstaandCT zich kan voorstellen De bedryfsleiding zou gaarne streven naar een zoo klein mogelijke bezetting dier telefotxikaiitoren maar dat is alleen mogelijk als het pubhek zou willen medewei en door s avonds jfijn telrfoongesprekken tot de strikt noodzakelijke te beperken dit verzoek geWt natuurlijk niet voor gesprekken hetzij locaal trf interlocaal die de aangeslotenen automatisch tot stand kunnen brengen Officieele Berichten De secretarb genenaal van het departement van Justitie zeJ voortaan weder eiken Dinsdag te beginnen op Dinsdag 2 December ba des namidd s te 2 uur aan het departement ontvangen diegenen welke hem over zaken tiet depaftement betreffende wenschen te spreken De gewone audiëntie van den se crretarisgenelaal van het departement van voeding Wetenadiap en Cultuurbescherming zal op Donderdag 4 December cJc niet plaats hefcben en wordt in den vc volse in plaats van op Dondetdag gehouden op Woensdag te Zuid te beginnen met 10 Dec 1941 Korte berichten Gistermiddag ia de 44 arigc K A Kan man uit Ussetmonde die bahulpiaam was by het opmatoi van schepen In Birines uit een roeiboot aevallen n vwdronkaa RADIONIEUWS niLVBBsuM L ny m M Gewijd muxiek c pt SO BI Kieuwsberichïen 845 C amofoonmu iefc 900 Voor de jeugd 9 30 Giainofoonmuzick 10 00 Kerkdienst 11 39 Orgelconcert en sang 12 00 Oram focnftiuilek 12 U Musetle orkct en soliste 13 45 BNO Nieuws en economische berichten 1900 aramotoo nullek 13JK Ne IIITENLAie HITLER ONTVANGT BUITENLANDSCHE STAATSLIEDEN Viü langdurig onderhoud n et Ciano Hitler heeft Donderdag en Vrijdag in te nwoordi ieid van minister on R bben of m faijïondfl audiëntie entvangen den Stow aks n minis ierprecidcnt at aaat Tuka den HonftaarsdMO ailaiBtR preaident von Bar doagy d n Roemeeiwohj vice ministerpretMkmt Mihai Antonescu den Bulgaandien minister van Buitenfeuidacbe Zaken Popof den Deenschen minister van Builenlandsche Zaleen Soavetuuv den Spaanschen minister van Bu tenl Hk che Zaken Suner oen Finschcii minister van Buitenlendsche Zaken Writing den Kroatisctien minostcT van Buitenlandsohe Zaken Loroowitoj den Japcmschen mbasBadeur te B iyn generaal Oshima en den gezant van Mondsjoekwo Loeiwen De füiiiwr heeft m tegenwoordigheid van von Ribbentrop den minister van Buitenlandsohe Zaleen van bet verbonden Italië giaaf Ciano alsmede den koninklufc Italiaanschen amb s Badieur te Bi rlijn Dino Alfieri in audiëntie ont nEen en met hen een vru lai dtirtg onderhoud gevoerd in den geeat van de vriendsdiap en de Duitsch Itatoansciie waftentatoeder chap De val van Gondar OArPERE VntDEDIGING DER ITALIANEN Omtrent de gevechten die na uitputting van alle materieele mogeJuMieden tot weeivtand geleid hebben tot den val van de Iteliaansche telling in Goodar in Afoessinaé worden van deskundige Italiaansohe zude de volgende byzwndenheden medegedeeld Gondar wa omring door een linie van vcrdedugingsetellinigen die zich uitstrekten over een front van 1300 K M waartuBSchen echter vele giroote tusschenrUHnten Vestenden Oeze stellingen welker namen in den loop der laatste zes maanden door den heldhaftiigen teigenstand van de troepen algemeen bekend zijn geweiden waren Culquabert en ercaber GoTfora en Celga Dengihia n WaJag Bovendien was er een z ke bmmenste verdedigmigalniie De u terot sterke vijan deluke diruk weird de laatste weken tegelukcrtud concentrisch gericht c alle frontsectorefl zoodat voor bet commando der troepen van Amhara manoeuvres langs de binnenste lijn naar de meest bedireigde punten der buitenste veidedigingsgonJel onnno lyk waren nog afgezien van het feit dël het gebrek aian v Iliegtuig n en benzine dergelijke manoeuvues oiMnoeeluk nuwkte Naidat eindelyk de stelImg vian Culquabert ï ereabér was gevallen kon de tegenstander zyn aanvallen rtobten op de zwakke veidedi gingsinstalLaties vtui Azozo welke lechts korten tyd weerstand konden bieden aan de gecombineerde aanvallen der vyandelyke artillerie van het pantserwaipen en het luohtwapen zoodat de vyandelj 0ce infanterie op verzwoitten tegenstand stiet vooral daar tusscJien de te verdedigen lengte van het front en de ter beschikkmig taande troepen een krasse tegenstelliing bestond Zoo konden de vijandelyke strydkraöhten teund door hun luchtiwapen doordringen tot oor de poorten van Gondar efl uiteiw eftige aanvallen richten op dén inwendigen veidedigingsgoirdel van de stad WoSTtegenover de Italiaansche verdedigers niet één vliegtuig geen tank en door gebrek aan nminHde geen doeltreffend geconoentreeïd artillerievuur konden stelko Na aeven maanden duresde gevechten ook fysiek aangetast medische middelen ontbraken geheel streden de iUi laansche soldaten tegen de kwalitief en kwsr titatief superieure strydmiddelen en tegen een veel stericar antal troepen van den vyandi De strüdgeest van de troepen van Amhaia was tot het laat te oogenfcUk bewonderenswaardig Br zyn echter zeker physieke en materieele grenzen die ook door hoogstaanden wil tot strijd en tegenstand niet kunnen worden opgeheven Het groote gebrek a n gevechtsmiddelen drukte te zwaar op d dappere verdedigers van Gondar dan dat 7ij den stryd ook maar met de waarScnynlijkhcid van eeen kortstondig succes zouden hebhen kunnen voortwtten Amerika en Finland EEN COMMVNIQV VAN HDIX Het Amerikaanscbe t atsdeiSarter ment heeft een officieel communiqué uitgegeven waarin de staatssecretaris verklaart dat de Finsche nota op de meest zorgvuldige wijac is bestudeerd Deze nota heeft echter de kwestie naet opgehelderd yelke de Amerikaanscbe regeering het meest bezig houdt nl in hoeverre en in welken omvang de Finscht MiUtatre poliUek amenwerkl met de Duiliche en in hoeverre beide samenwerken hetgeen Engeland en ïUn bdndgenooten aanzienlijk nadeel moet berokkenen Een dusdanige samenwerking zoo lefl Huil in z jn verklaring moet de Noordelyhe ravitaillecrmgslijnen bedreigen langs welke de SovjetUnie thans leveranties en hulp van Engeland en de Ver Staten krygt In dezen zin oo beweert Huil vormt de Finsche politiek ook een bedreiging van de Amerikaansche doel teliingen van elfverded ging De Jongjite reis van den Finsohen minister van Buitenlandsrhe Zaken naar Berlyn en de onderleekening van het Anti Komiatempact zya boogat koi kCTid Hul verklaart ten lotte dat iedere daad der Finschp rejteering sedert de ovfrhxndigine der noU de vrees der y T Stalen be ft bevestigd rist Finland volledig sin nwerkt met de triW rtchten van Hitler NGTDE sums ted Wal DE FOHRER ONJ STAATSl Donderdag bereikte dt Matsliedenbijeenkomst te Berlijn haar hoogtepunt De Führer self was aaagekomen en ontving ia den loop van den dag de verschillende buitenlandacbe gasten in afzooderlljke audiëntie Van bevoegde zijde wijst men erop dat men deze gebeurtenis in historisch lielit moet tien en bedenken hoe men b v over 2t Jaa daarover zal oordeelen Nauwelijks 8 jaar is liet geleden dat Hitler de macht overnam in een geruïneerd rijk in een geruïneerd Europa En hans ontvangt hÜ de Europcesehe staatslieden die in een grandiose nanifestatie van ban wil blijk geven om ons werelddeel nieuw te vormen Men loekt in de geschiedenis tevergeefs naar een parallel En wanneer men dan bedenkt dat dit alles geschiedt mder het woeden van en gigantischen oorlog dan bespeurt men de adem der Iilstorie die over Europa gaat I Van Duitsche zijde waren bij de ontvangst der buitenlandsche staatslieden behalve minister von Ribbentrop o a aanwezig ryksmaarschalk Hermann Goring grootadmiraal Rader de gentr raalsveldmaarschalk Keitel en Milch en de ministers dr Góbbels Rosenberg en dr Lammers Nederland Noorwegen België De speciale A N P correspondent te Berlyn meldt Van bevoegde zijde werd te kennen gegeven dat hoewel de Duitsche verhouding tot Noorwegen Nederland en België niet gelijk met Frankryk door een wapenstilstandsov reenkomst wordt bepaald de reden der nietuitnoodiging dezer landen tot de huidige samenkomst naar inhoud en beteekenis dezelfde is als waarom Frankryk niet werd uitgenoodigd Op een vraag op de persconferentie in de Wilhelmstrasse of op de huidige staatslied nbijeenkom t ook over het lot van anldere staten wordt beslist met name van Noorwegen Nederland en België en de Oostzeestaten antwoordde men van bevoegde zyde dat men alleen over eigen lot beslist en niet over dat van andere volkeren Doch het gaat toch om heel Europa zoo werd verder aangedrongen Hierop werd geantwoord dat het net zoo gaat ais bij het kaartspelen Daarby zyn er ook altijd menseben die alleen spelen wanneer zü een opgeleèd pandoer m handen hebben Zoo zal ook mettertijd het antwoord moeten luiden aan de nu nog aarzelende volken Europa wordt nieuw gevdrmd geheel volgens eigen Europeescnen wil zonder eenigen invloed van nietconti nentaie mogendheden De Berlijnsche correspondent van de N R Crt meldt o a Toen men aan een zeer vijpraanstaan e persoonlijkheid van het ministerie van Buitenlandsche Zaken vroeg naar het onderwerp def besprekingen met Hitler gaf deze ten antwoord Er is oyer veel gesproken alléén ndet over et Antikonuntempact Drt is fzeer goed aan te nemen en de verlenging van het Antikomintempact l enevenï de opneming van vele nieuwe staten zal feitelijk de actueele aanleiding en het uitgangspunt van de verdere Berlijnsche besprekingen zijn geweest Het zal er in hoofdï aak op zyn aangekomen de wereld te toonen dat een groot deel van het Europeesche vasteland zich bereid toont in principe mede te werken aan de vorming van den nieuwen Europeeschen statenbond Dit is ook overeenkomstig de opvatting itt Berlijnsche politieke kringen waar men de beteekenis der conferentie niet zoo zeer in het Antikominternpact ziet maar in het feit dat de geschiedenis later het Berlljnscl c congres a s de kiemcel van den Statenbond Europa zal moeten beschouwen Van het begin af was men er te Berliin van overtuigd dat het een moeilijk project is een rgcks van op zichzelf zeer heterogene staten onder één politieken algemeenen noemer te brengen Hierin schuilt echter de beteekenis der Berlijnsche besprekingen omdat hier een poging is gedaan door overleg de verschillende staten op n gemeenschappelijk platform samen te brengen en te onderzoeken t5n aanzien van welke punten de opvattingen gelykvormig zyn en waar zij uiteenlot en om op deze wyze ecti gemeenschappelijke en verbindende lyn te vinden De met minister Von Ribbentrop gehouden besprekingen hebben over het algemeen de houding van deze staten duidelijk aan het licht gebracht en de gehouden ontvangst by len Duitschen leider hebben er naar f en aanneemt toe bygedragen b aale onduidelijkheden uit den weg te ru men Thans aan bet slot weten de Berlijnsche poUtici te teggen dat alle deelnemende landen een positief standpunt heblien ingenomoi en met de grond edaefate een ook na den oorlog voortdorrade samen werking met Dnitschtand en Kalië vereenstemden Onbeperkte duikbootoorlog in de Zwarte Zee VERRXAMNG VAN SOVJET ZUDE In weiingelichte kringen te Ankara verluidt dat het tweevoudige Tuiksi he protest bij de Sovjet regeering wegens het tot zinken brengen van TurKsehe koopvaardyschepen door bolsjewis tische duikbooten voor de Sovjet Unie aanleiding is geweest om een verklaring af te leggen volgens welke de Sovjctvloot in de Zwarte Zee zonder rekening te houden met diplomatieke vertoogen icder schip onverschillig onder welke vlag het vaart en onverschillig waar het zich in de Zwarte Zee bevindt zal torpcdrcren wanneer het z ch op wcR bevindt fus chon TuT kye en Bulgarije of Roeinenië ITAL AAJVSCH LBGK RBSRICHT Slag in Marmarii e woestijn duurt voort GONDAR GEVALLEN ïn zijn weermachtsbericht no 544 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend In Noord Afrik is de slag in de Marmarische woestijn die gisteren voor het aanbreken van den dag was hervat onafgebroken en hevig tot laat in den avond voortgezet In Oost Afrika deed de vijsmd na de voorbereidingen der laatste dagen gistermorgen tegen 4 uur een hevigen aanval op de needs van alle kanten ingesloten stad Gondar Nadat alle mogelijkheden tot verzet waren uitgeput en tevens om verdere slachtoffers onder de Italiaansche en inlandsche bevolking te voorkomen beval de opperbevelhebber van den sector pm 2 uur des middags de vijandelijkheden te staken De dappere verdedigers van Gondar hebben de hun oor het vasteland toevertrouwde taak volkomen en eervol vervuld Napels xwaar gebombardeerd In den nacht op Vrijdag onderinamen Engelsche vliegtuigen een aan val op Napels Luchtdoelgeschut eif jachtvliegeis grepen vastberaden in Er ontstond aanzienlijke materieele schade alsmede kleine branden die teptond gebluscht werden Onder de bevolking werden vyf menschen gewond Twee vliegtuigen werden door het luchtdoelgeschut en een door onze nachtjag rs neergeschoten BMNENUND Steeds meer ellende Hoe verder het overwinnende Duitsche leger het Sovjet land bipnen trekt hoe nveer ellende het op zijn weg ontmoet Jarenlang heeft de bevolking van den heilstaat gebukt geleefd onder het juk van een regiem d t met zijn verderfelijken arbeid een heel volk te gronde heeft gericht Ziet naar de vroningen van de Sovjetboeren Ziet naar de Weeding die de burgers dragen het is alles armoede en ellende En dat deze ellende door den geestel van den oorlog in niet geringe mate is toegenomen laat zich begrijpen Daarom moet ook spoedig hulp verleend worden aan deze menschen die thans meer dan ooit een helpende hand behoeven Aan deze laak Ml ook Nederland zyn deel hebben Nederland zendt een ambulance naar bet Oostfront Nederland zal toonen wat menschen liefde is Nederland zal zich van de beste zijde do i kennen Reeds stortten duizenden hun bijdragen voor de totstandkoming van de Nederlandscfae ambulance De irwe wordt nog verwacht Stort haar vandaag nog girorekenmg Neder andsche ambulance Koninginnegracht 22 s Gravenhage HET GROENE KBVIS VERGADERING In het Beursgebouw te Rotterdam heeft gisteren de Zuid Hollandsche vereeniging Het Groene Kruis haar 45e algemeene vergadering gehouden De vergadering werd geopend door den voorzitter den heer D Zyp die naar aanleiding van het veertigjarig bestaan der vereeniging eenige herinneringen uit de geschiedenis er van ophaalde Op 9 April j L was het veertig jaar geleden dat te Langeruigeweide de vereeniging werd opgericht Op de eerste algemeene vergadering telde de vereeniging 14 afdeelmgen met 2000 leden De eerste begrooting die van 1902 werd vastgeste 4 op ƒ 5IM aan inkomsten en uitgav i Dr W Mees is voorzitter geweest van 1905 tot 1918 en bij zijn aftreden telde de vereeniging 108 afdeelingen Thans heeft d vereenigmg 154 afdeelingen met 93 041 leden gezinnen Wegens periodieke aftreding van de heeren dr M r Horst en dr Joh v d Spek werden gekozen dr S A v d Perk te Rotterdam en de arts A v d By l te Oude Wetering De jaarverslagen Werden goedgekeurd De uitbreidit g van de hygiëne van moeder en kind heeft vertraging ondervonden daar vooraf de federatieve commissie tot stand moest komen Na de benoemii g van districfs artsen zal de gewenschte uitbreiding haar beslag kunnen krygen Op 1 Mei 1941 is de federatieve commissie ingesteld in October n twee kihderhygiënis ten aangesteld De zuigelingensterfte in ZiJidHoI land in 1940 wordt geïllustreerd door een tabel waaruit blykt dat de gemiddelde sterfte voor de geheele provnicie 2 98 voor het beschermde gedeelte der provincie 2 57 pet en voor het onbeschermde gedeelte 6 00 per 100 levendgeborenen bedraagt Voorts heeft ds J Beijernian secre tarisgeneraal van de A N V Het Groene Kruis een rede gehouden over 40 jaar Groene kruiswerk ZUINIG OP BBT PAPIER Aangezien bij de viering van hel Smt Nicolaasfeert de wjjie van verpajcking van geschenken steeds een belangrijke ro speelt en daarby meestal vee papier wordt gebruikt doet het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen een dringend beroep op alle Nederlandsche gezinnen om het papier de doozen e d niet weg te werpen of te vernietigen maar zorgvuldifi en dro te bewaren en af te geven aan een der door genoemd rijksbureau erkende kleinhandeiaren Een i Xtra hoeveelheid ojid pspiei en karton zou voor de Nedei andache papKTindustrie die Örfrgend om groffistoffen verlegen zil iJ et mo iiste Si il Nicolaas geschenk iffli Ing Med G 4154 drelandsch VertKmd voor Sibbekunl en wat waren onxe voorouders 13 vestratrto 14 00 Gramofoonmuzlelt Will Glahi en tijn Musettc orkeit Radiotooneet 15 45 Fanulie re u ISM Romancers 17 00 Zondagmiddagcabaret Viola da gamt a en clevec mt el I8JI vaa den dag 18 50 Nieuws van de markt 19 00 Actueel halluur I9JI Hinsd und Gretel Vmaf 20 15 sHefS de RafHoCentralu di over een ltt ding mei det studio beschikken It l5 mofoonmuziek 20J9 Vervolg van 1991 Gramofocmmuzlek ïl 45 BNO I ieu ten 22 00 BNO Engeiache uitzendisr American sees Holland of Gramofoo 22 15 Het SchrammelkwaHet en soliste 35 Fragmenten uit de operpttelm Metropol opn 2306 Gramof 30 24 00 De Ramblers opn I HILVntSIlM n MI5 M 8 00 Gramofoonmuziek 8 30 BNO Na berichten 8 45 Gramofoonmuuek 10 M dagmorgen zonder zorgen 1 00 Risd daad 1W5 Krtinungsmesse van WA gr pi 12 45 BNO Naeuws en econobenchten 13 00 Frans Wouters en lijn o 13 40 Gramofoonmuziek 4 00 Boelc kfng 14 15 Hertlenkiilg van Wolfganl deus Moxart 16 00 Catiserie Ons oude sciioon 16 15 Zang met pianobegelei pianosoli l OO Duitsche taa les MB mofoonmuziek 17 JO BNO Nieuwsber en sportuitslagen 1 45 Voordraclit Orgelconcert 18 30 Onze Nederlandsche club 19 00 BNO Nieuvubenclilcn SporthiisteTspel 19 45 Spiegel van d 20 O Cau ne Het boe als g Vanaf 2015 alleen voor de Radio Cen die over een lijnverbinding met Je beschikken 7015 Salonorkest 1100 foonmociek 21 15 K3aas van Becck Niei ten 22 00 BNO Toelichting op het machtsbericht 22 10 22 15 Gramofoonoi Maandag 1 December ILVBItSUN L 15 5 H 7J5 Gramofooiunuz 7 4S Ocfaten 55 Grainoloaomu k MM BNO richten I M GranMtoonmuziek gymnastic 1 45 Cïramoloonmuiiek IJ de huisvrouw J0 Gramofoonmuzljj Voor de kleuters 11 Kn mble Wit 12 00 Zang met planob leidlHg en foonmuziek laso Gramofoonmuxi Almamik 1245 BNO Nieuws en sch berichten 13 00 Viool en pla Otto Hendriks en aifn orkest 14 W CaidaUUa 15 00 Voor d vrouw 16 ihütoonmuzlek IS OO Bljbelleilng l met pIanob rieilIln 1 45 Voor di 17 15 BNO Nieuws economische boriditen 17 30 Orgelconcert en lai tuMcmuis Lust U 30 Klaas van zijn orkest ISOO Ac1 halfuur 19 mofoonmuaiak Vaiiat M 15 alleen f RMUo CentratM die w een lt nv r mt e studio beschikker a 30 Z anobeg leidlilg rjll 20 45 KI pianobegrtaMIng 21J Oramof2145 BNO Nieuwsbmlchten 22 00 I gelsche uitzending Things worth j j about Holland of Het Amusements solisten opn 2300 24 00 Gramof bO vbmom a Ml s M 7 IS 45 Zie mivomai 1 5 or mudek 10 00 liOTfmwtldInf ncwl opn I 4 Qroaerie vers 10 50 Pianovwmïracht 1150 11 40 Gramofoonmuziek 12 OO OrMt en solist 1J4S BNO Nieuws en sch berichten 13 08 Gerard l hon OTlcest en gramofoonmuslril 14 00 pianobege eidtng MJB GranW HM John Krislelsen sön kwt IS tt Voordracht M 00 Spaansch inrj platenproera nma 16J0 De M o S soltot 17 15 BNO Nieuws econoi r Iwirsberich en 17J0 Granwrfoonmn Omroeporkett en soU t n halfuur 19S0 Gramofoonmuziek Uak weekpri atle 2000 Gram Vaoef 20 15 alleen voor de Ha jr die over een linvorbindlng me beschikken 90 15 De Ramble s WJ j kale actualiteiten van de week i manceri pp so lste 2145 BNO ten 22 00 Gramofoonmuzeik f Avondwtiding orepen 14 D r gramma van Maao Voor eick wat J JiïV iiitiendinï welk van 2 0O S hont programma van vrooii t Hans Voet SIralfuwl Is d dln nibrlcli iir i vMir hel s i T f larin voipnp 11 10 i hatd Trunk lei gehoor worflw