Goudsche Courant, zaterdag 29 november 1941

rWEEDE BLAD 4 CONCERT ARNHEMSCUE ORKE8TVEREENIGING Solist Jan Odé piano fie Aimhemsche Orkestvereeniging concerteert hier op 4 December ondex leiding van Jaap Spaianderinao voor de vereenigimg Het Goudsche Volksconcert Solist is Jan Odé pianB Het programma vermeldt de overture Df getemde feeks van dr Joh Waigenaar variaties op een thema van Kuihnau van Hendr Andriessen de Suüe Mini tU pp van J R A Pelderhof variaties over een St Nicolaasliedje van Jan van Gilse en na de pauze hétIVde pianoconcert van L van Beethoiven VERKEERD XRKfER IN DE TUNNEL I daasf n AkKERfjï N U AKKERTJES bevorto koorts tegen verdrijïIJVV llendiBe pi nlijke g J AKKERTJES zijn be om hün snelle uitslel ï werking Voak ap mooi nog nooit gefvanjJJJ Op alk AKKERTJE AkKERmerk ii g j a pl n n h K fdp jn jnore dam Ingez Meü 413 Voetganger aangereden In de tunnel is gisterochtend een voetganger de 63 jange arbeider L V d Hoeven uit den Ttidder van Catsweg die midden op straat liep aangereden door een wielrijdstes De man viel en b eef bewusteloos liggen doch kwam spoedig weer bij eni had oogenschijnlijk geen letsel Op advies van dokter de Boer is hij naar zijn woning gebracht De aangeredene verklaarde midden op straat te zijn gaan loopen om niet telkens van het trottoir te moeten afgaan voor een stroom reizigers die ïn de tunnel verkeerd loopen Als ook de voetgangers de voorschriften volgen heeft ieder de ruimte en elk verkeersdecl het zijne AANVRAAGFORMULIEREN WINTERHÜLP In verband mot het groot aantalaanvTOigen die tijd tot afdoenin vragen is de gelegenheid tot het aWialenvan aanvraagformulieren voor uitkeering vian de stichting WinterhulpNederland te dezer ste ie stopgezettO t 8 Decenvber h Groep II A Bruggeman P Oomens L Joost n J V d Harst F Eynwoohter T Rook Groep III A Vente A v d VlistM Novack J de JVaal Groep IV J D Bijié Revet V Gorkura F Katwijk De stand luidt thans Groep I B A de JongJ J JagerW E de JomgP Roggeveen B A de Mmk C P Hoogmeyer I C KamerP HckkerHs MtyerJ Rent manJ M NaereboutA Rietdijk Groep II T Rook J H V d Harst W Busw iirkel Brviggeman T V d Caay F P Oomens A H Kuhk F E V wachter L Jocsten G de BruynOrc p III A Vtrte C V ïwigt W H M V Geelen J J Hoilebeok M iVo rfi A V d VUst A R Sn it J d Waal P V d Zouwen H Dt ssing J Hamerslag N J T Hoogendoom Groep IV J C Revet 5 3 A v d Pool 5 3 J D Biné 3 2 T V Katwyk 5 2 P Wide Jong 1 I F v d Harst 2 1 A yJvenhoef 3 I Boot 3 1 V Gorkum 3 0 V Geelen 0 0 A S C O Bij A5 C Gouda waren de volgemi uitslagen voor de huishoudelijke W tercompetitie te noteereh Eerste tiental J Tom A P M Lafeber J V Roon if de Bruyn Tweede tiental M Bennin A v d Laan 1 A V Maaien M tiugtenBuTg A Terlouw W v d Hey 1 DOi Bij D O Z werden de volgend resultaten behaald Huishoudelijke wintercornpeüe J Verheij H Oostermeycr L Straver L vaji Reeden G Sterenborg A v Jaaarsveld P v d Sanden J Vei ey itg A Scheffere W v d Kroeg Bet Witte P De uitsla ftti van de achtste nxKW van de huiahoudelijie wmtere l tic van Het Witte Paard zyn W Broekhuyzen 4k de Jong P Spee J V Gent M Kroon J Gerhards a sel M H H 6 f M gesp gew gel ver pj 3 3 0 0 3 Recept tegen Hoest Verkoudheid en Influenza U kunt h t zelf klaar makan Dit is een receptje datsnel verlichting brengt Haal bij Uw apothekerof drogist 30 gramVervus diibhel geconcentreerd en vermenghet met een kwarihter heet water en eeneetlepel uikcrof stroopKoer het goed door tot het geheel isopgelost Deze hoestsiroop is heel gemakkelijk te bereiden en zeer voordeeligIJosis volwassenen r een eetldpel kindeen van 8 tot 12 laar een de ser lepel 3 tot 8 jaar een theelepel N a de drievooriiaam te maaltijden en vóAr het naarbed gaan Verpeet niet vandjag nogeen 30 grams fle ichje Vervus dubbel icconcenlreerd hij L w apotheker ofdrogist te halen O 4142 26 1 O 2 j O 1 O O I O O 1 O 1 O 2 I 1 o 2 Vi O 2 O 2 OO O O O O 2 O 14 lij 2 1 l 4 J O 1 2 H 2 O 2 O O O 3 1 O rj O O 2 1 2 Predikbeurten 1 I 1 1 1 h O o ï g 2 o ZONDAG 30 NOVEMBER Ned Hervormde Gemeente Sint Janskerk en Westerkerk vm 10 30 uur dienst Kleine Kerk en Westerkerk n m 3 30 uur dienst Remonstrantsebe Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver v Vrijt Hervormden V m 10 30 uur ds J van Rossum Warder Lntbencbe Kerk V m 10 30 uur ds J J Simon Oad Katholid e Kerk V m 10 30 en n m 4 uur Pastoor G P Giskes Geref Kerk V m 10 en itm 3 30 uur Ds J P C ten Brink Geref Gemeente 10 en n m 4 uur s A de o o 3 o 2 3 O 1 1 O 3 O O 1 O 1 1 0 1 O i 1 O 3 O O O 1 0 r V m Blois Cbr Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 3 30 uur ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur ds Joh van Welzen VrtJe Evangelische Gemeente V m 10 30 en n m 4 uiu Ds H C Leep Donderdag n m 7 30 uur B bellezing en bidstond Ver CalvOn Vm 10 uur ds G A Pott van Rotterdam Nederlandsehe Oehtofsgemeenaehap Het Leger des Hells V m 10 uur Heiligingsdienst n m 4 uut Vcriossingsdienst Leidster J v d Veen Donderdag n 7 30 uur Heiligingsdienst Leidster J v d Veen M M Ml Doe het nu Naar wordt medegedeeldKeratmis een rantsoen thee St Nieolaas 100 gram kaas P P ter beschikking worden gestew nadere bUxonderbeden komen Vterug MEISJES IN UTRECHT MÖCEN ALLEEN IN EEN CAFK De burgtmeeste van Uf h G A W ter Pelkwijk Zi fi ordening tiepaald dat het fff beneden den leeftijd van WJi r boden IS iich na 6 uur m j ten gelijke inrichtiin en te hevinn j ir zy m h bezrt zyn van Ju ei oudero of opvoeders waarbij w j müig t ot cafébezoek gegevcfl gc Bovenéien moeton óf 7 l isoo leid zün door een meerderjarig 1 Uit inroeger tüden AfdeeUng Gotida Ned Reuvereeniging bestaat 20 jaar DE BEEB C H BAGEDORN rmtnui mak bestoursi ID Het u vandaag twintig jaar ge den dat de afdeelmg Gouda van de NederUndJche Reiavereeniging werd opge richt Te voren wa $ er een correspondentKbap opgericht door den heer C H Magedorn den tegenwoordigen voomttcr dm afdeelmg De afdeelmg werd later in een daarvoor uitge ehreven vergadering opgericht met U bettuuraledcn de heeren N H Meuiman voorzitter C H Hagedom eeretaji en H A Klaarenbeïk penlungmeejicr Be heer Hagedorn is steeds in het bestuur geb evcn en na het aftreden van den heer Meulmans in dicna plaat a voorzitter gekozen Oe heer Kaarcnlwek i de afdeeling evenals zün opvolger de heer E van Straafen door den dood ontvallen In verband met de tijdsomstandigheden g iat ditdybileum onopgemerkt voorbij Wel wordt d5n4eden op 19 December een vroolijke kuiisfevond met Frits Bouwmeester en Dogi BuKani aangeboden DE GOUDSCUE COUBANT MELDDE H JAAR GELEDEft Het ingestelde eeretceken tot belooniog van eervolle langdurige werkdienst bij de schutterden is toegekendaan H J Beuzekamp kapelmeester alhier te JA K GELEDEN Tot notaris binnea het arrondissement Rotterdam ter standplaats de gemeente Moordrecht is benoemd N Treurniet candidaatnolaris te Bleiswük Voor de vacante betrekking van onderwijzer met hoofdacte aan de openbare school te Haastrecht heeft zich slechls één aollicitant aangemeld De jaarwedde bedraagt fiOO gulden 25 JAAR GELEDEN aaaleiding geeft tot fcn op origineele wijze in elkaar gezette verzoening Guzz LantEcher en Walter Riml pelen op aantrekkelijke wijze de hoifdroUen in deze sportieve liefdeshistorie In een der filmpjes van het voorprogramma treden de Comedian Harmonist op men ziet en hoort hen daarin zingen en musiceeren en tevens wordt de inhoud van hun liedjes aanschouwelijk voorgesteld Reunie Bioscoop ONTWAKENDE LIEFDE De kunstenaar en de liefde © e ietwat onstandvastige verhouding tusschen die twee is al in een schiet ein B en if stellen aan den raad voornu de aanleg van en bouw aan destraat liggende in het stadsgedeelte deKorte Akkeren op welke uitkomen deSmoystraat Bockenbergstraat en Lethmaetstraat thans zoover gevorderd ia dat er toe kan worden overgegaan omhaar een naam te geven deze te noenjen Walvisstraat naar Ignatius Walvis den schrijver van het bekende geschiedkundige werk over deze gemeeivte delooze 6 verscheidenheid van literaire tooneel tn filmwerken tot in dA breede behandeld maar toch weet de jVilprent Ontwakende liefde die deze week op het pa gramma prykt van de Reunie bioscoop een boeiende en gansch niet afgezaagde variant op dit gegeven te brengen Politierecliter te Rotterdam EEN SCHOENCReMEGE8CHIEDENIS Een reeds eenmaal wegensj elirtg veroordeelde Gouwenaar stond terecht or der verdenking een partij van 480 doozen achoencrême te hebben gestolen tcnnadeele van de fa J Cleve en Zonen subsidiair deze partij te hebben gekocht zonder zich overtuigd hebben dat deze van misdrijf afkomstig was De rechter en de officier hielden zich aan de primaire tenlastelegging omdat verdachte schermde met cell onbekende van Wien hij de partij voor f 33 zou hebben gekocht Ban weet men op den Noordsingel al genoeg want die onbekende is nooit terecht gekomen en dus werd aangenomen dat verdachte zelf de dader is geweest Het O M vroeg tegen verdachte 3 r aoiideti met aftrek en de rechter heeft hem nadat mr J W C van Dam clementie had gepleit tot zes weken zonder aftrek veroordeeld DRnimede was het gevaJ i5og niet afgeloopen want twee broeders een kafipcr O i n kcsliiein beiden uit Gouda zouden zich an he ing van de Echoencrf me hebben schuldij gemaakt de laathle door de p TrliJ te koopen en die p dnen vorknoptm door middel van zijn iiroedec a in ccp vierden Gouwenoiir I i n sclinenwinkelior De ivchtor heeft d n kapper yerooffleold ttcKcn s schulrllicling tot ƒ 30 boelK of 30 dagen hechtenis en den ka stelein lot f 40 boete of 10 dagen herhlcni Tenslutte stond de schoenwinkelier terecht ori riat hij 470 rloo sjes rchnencrême die een wjardo van ƒ 0 15 per stuk h idden tegen te lagen prijs liiride f n l2 4 zou hebben gekocht ftij fi nf toe b tie7e trnn saclie onve r ichliB te zijn geweest Het O M zag hier eveneens schuldheling bewezen door het verschil van prij i De winkelier heeft echter een schoon slrafrcgifter en zich altijd behooHyk gedragen waarom de officier in dit geval nog ƒ 60 boete of 60 dagen hec tenis wilde vorderen De raadsman dr mr J Smit uit Gouda betoogde dat er geen sprake van schuldheling is Er is geen sluikhandel in het spel want schoencrême I geen distributie art kel Ook de aan bieding aan pl s cliënt van schoencrème door een kapper is in dezen tüd nfets btizonders omdat zoovelen artikelen verhandelen die niet tot hun branche behnoren Verd heeft want hl Is winkelier grossier slechts tegen een grossiersprüs gekocht dus normaal tegen een normalen priis zoodaf pi tot vrijspracV meende te moéten concl ideeren PI vroeg schriftelUk vonnis Dat werd door den rechter bepaald op Vri idag 5 December a s Economische rechter te Rotterdam Dfze fihn geeft meer dan de titel belooft meer dan een bekoorlijke liefdesidyile alleen zIj stelt ook een be langrijk probleem aan de orde Twee werelden ziet men tegenover elkaar het eerlijke klare leven in het bergdorp en de mondaine luxueuze sfeer waarin de gevierde kimstenaar leeft Kimjien twee mensche n uit zulke verschillende werelden blyvend met elkaar harmonieeren De jonge vrouw in deze film begrijpt de onmogelijkheid hiervan en zoo is het einde niet een eerste liefdeskus maar een afscheid ONZE BIOSCOPEN Schouwburg Bioscoop HAAR EERSTE AVONTUUR De film Haar eerste avontuur bevat een gegeven dat in andere gedaante onder andere omstandigheden reeds in meerdere films is uitgewerkt Een jong meisje opgevoed op een landgoed buiten do sfeer van de groote stad konft naar Berlijn D aar ontmoet zij e en man eenigé tiental len jaren ouder dan zij en bo ndien gehuwd Ondanks dit alles kt de 17jarige Marianne in dezen man te vinden wat zij zoekt zij stelt haar hart voor hom open en waar ook de man in kwestie professor Brcnnor zich niet kan onttrekken aan den diepen indruk dien Marianne op hem maakt ontstaat onafwendbaar het conflict tusschen hem en zijn vrouw En even onvermi ideliik is het dit zoowel bij hem ais bij Marianne de vraag rijst wat nu Brpnnjr wil trachten met zichzelf in het reine te komen over de vraas wat hem te dopn staat on trekt zich voor eenigen tiid in een stille badplaats terug Marianne pciiltT met al de VDortvar ndheid en zelfverzekerdheid der jeugd reist hem na om dan een bitterste ervaring op te doen Brpnner toch krijgt sleeds terker het gevoel dat hij er verkeerd aan zal doen dit jonge meisje aan zich tf bindpii en daaimi do tevens zijn vrouw met wie hij rci ds zoovele jaren lief rn leod deelde van zich af te stooton Marianne voelt dat zij hem wenr zal moeten verliezen een telegram dat haar wardt bezorgd brengt wol heel onverwacht de oplossing Marianne s jeugdvriend seint zijn teleurstelling nu hij haar liefde niet heeft kunnen behouden Dan gaan Marianne s oogen open en ziet zij alles in de juiste verhoudingen waarmee dan ook dit verhaal zijn gelukkig besluit vindt in de herceniging van het jonge paar Deze film heeft veel goeds en biedt prachtig gespeelde ontroerende scènes naast vroolijke en luidruchtige tafereeltjes uit het artisten pension waar Marianne verblijf houdt Ilse Werner speelt de vrouwelijke hoofdrol en z j is stellig de beste actrice in deze rolprent Het spel van h ar tegenspeler Johannes Riemann maakt nu en dan eei wat oppervlakkigèn indruk Het bijprogramma bevat naaSt de journaals een reportage film over de snelbooten der Duitsche oorldgsmarini en een aantrekkelijke revuefilm Abends in Berlin Thalia Theater De beroemde violist Robert Lund verstuikt op doorrreis znjie zijn enkel in het bergdorpje Waldriedel en wordt op nogal hardhandige wijze verbonden door den veearts den eenigen geneeskundige daar Ier plaati Hij maakt zoo kennis met diens bekoor lijke en muzikale dochter Hanni en uit deze kennismaking vloeit al zeer gemakkelijk een liefdesidylle voort die tot groote wanhoop van Lund s manager leidt tot een huwelijk van den gevietden kunstenaar met het meisje uit het bergdoi p Ook haar vader de ve arts en zijn apsislent zijn weinig enthousiast over dit huwelijk Voor Hanni begint een opwindend en vermoeiend leven een steeds maar weer reizen en trekken concerten geven en fee sten bijwonen en zij verlangt eigenlijk alken maar naar een rustig tehuis samen met haar man Als een woeste wervelwind gaat hot leven Over haar heen Haar man ontmoet oude vriendinnen en als zij dan nog eenmaal zichzelf opgsofferd heeft en zijn canri re redt die 2 r wankel staat dan b Fluit zij voorgoed terug te koeren naar haar geboortedorp naar de vertrouwde omgeving v aar h iar va c er hnar met blijd schip en iin assisicnt haar met hernieuwde hoop ontvangt Karin Hardt a s het meisje Hannidrca i c eze film door haar ontroerendspel In enkele scenes treedt ook nogop d bekende bariton Ilc inrich Echlu nus V I n het voorprogramma gSst behalve d journaals een tW3e scirr Familie album die op geestige wiize een cabarotpro£Tarrriia van een kleine halve eeuw geleden brengt S v d Kraats Burgerlijke Stand Geboren ÏO o emhpr rii lte d van 1 v al t en van M W J an der Vreede Vjuwe 176 Ondertrouwd FIETS UIT STALLING ONTVREEMD Ten nadeele van een landbouwer uit Papekop is uit de stallmg van een café te dezer stede een rywiel ontvreemd BOUW VAN ELF WONINGEN IN DE KORTE AKKEREN Aan de N V Gebr van Willigen is vergunning verleend tot het bouwen van elf arbeiderswoningen aan den Koningin Wilhelminaweg S2 BOOMEN VOOR ƒ 1775 VERKOCHT De burgemeester heeft aan de fbma G v d Kwast te Vianen verkocht 52 te rooien doode en zieke boonuen voor ƒ 1775 27 Voveinber A Itavestijn n J M il H Tdix A C de Jong en li A B van der Hoe pn C Gouka eii J C M IJpelaar P KoelC en M M den Braber J H van Ingen en K Z van Arnhem 1 G A de Vetten en A Stolk ROBERT EN BERTRAM OP SKI S KAAS EOHrnER BON TN GOUDA EN OMSTREKEN Een boete van f 40 subsidiair 10 dagen hechtenis werd opgelegd aan den 28jarigen Goudschen melkhande laar M Snel wegens het koopen van kaaf zonder bon terwijl tot f80 boete of 40 dagen werd veroordeeld de 44 jariKe veehouder W G v Vliet uit Zevenhuizen voor een soortgelijk misdrijf Een boete van f 10 subsidiair 5 dagen hechtenis kreeg de 42 jarige fabrieksarbeider D Mooy uit Gouda veneena wegens het koopen van kaa onder bon Ken boete van f 00 of 30 dagen kreeg voor hetzelfde mi sdrijfd Mjarige landbouwer i van Dam uit Stolwijk De 5 jarigs Goudacbevarkenahnndelaar 1 Hoon die kansverkocht zonder bon werd veroordeeldtot f 70 boete ubsidiair 30 dagerhechtenis Een maand gevangenisstraf werd opgelegd aan den 47jarigen veehouder I Balvert uit Barwoutswaarder die op grooteschaal clandestien kaas had bereid en zonder bon verkocht De flT jarige landarbeider G v d Neut uit diezelfde gemeente die kaas had gekocht zonder bon kreeg f 15 boete of 5 dagen hechtenis Tot f30 boete of 10 dagen hech ten werd veroordeeld de 52 jarige wagenmaker A VV Hietveld uit Barwoutfiwaarder eveneens voor he t koopen van kaas zonder bon Ook de 31 jarige fabrieksarbeider J Gerritseuit dezelfde gemeente kreeg daarvoorf 15 boete of 5 dagen hechtenis terwijl MJn nlaatsgenoot den 32 Jarigenwjillder W de Jong f 1 5 boete of 5 dagen hechtenia werd opgelegd VERDERE BEBOUWING VAN DEN GRAAF FLORISWEG Aan den heer A van k alhier heeft de burgemeester verkocht het aan den Graaf Florisweg hoek Burg vlietkade gelegen perceel bouwgrond gixjot 528 C A voor ƒ 10 50 per c A GECOMMITTEERDE BIJ WATERLEIDINO IVUJ HERBENOEMD De burgemeester heeft wethouder W Sanders voor het jaar 1942 herbenoemd tot gedelegeerde der gemeente bü de N V Goudsche Waterleiding Maatsel Thalia vertoont deze week een vroolüke sportieve cgmedie Robert en Bertram op ski s Eeif verzameling van grappen en komische verwikkelingen wintersport en acrobatiek waar doorheen een luchtige romance is geweven en dat alles in een oml sting van prachtige sneeuwlandschappen Voldoende factoren zijn alzoo aanwezig voor een kostelijk amusement Dat brengt deze film ook Ze begint met een ruzie tusschen twee geliefden hy ski en sleekampioen interesseert zich bovenmatig voor de wintersport ïÜ voelt er heelemaal nieti voor De verloving wordt verbroken Hy gaat naar de skibanen van Arosta en zij i RMi TSfHAPI HERB MAATSl De burgemeester heeft de heeren J H Prevoo en A de Groot voor het jaar 1942 herbenoemd tot leden van het bestuur van den gemeentelijken dienst van maatschappeUjk hulpbetoon TEBAARDEBESTELLING MEJ GLAVIMANS In bet veirsleg van de teraanieiiestelling van mej T Glavimans in ons blad van gisteren zijn b j de vetmelding van de leden van den fccrkeeraad de namen weg gevallcn van den heer H Harms en mej W C Oosterling VERGUNNING VERLEEND De burgemeester heeft vergunning verleend aan Th J Rouwen tot het uitbreiden der kunstaardewerkfabriek met een moffeloven in het perceel Gr Florisweg 76 NG BESTUURSLEDEN APFELUK HULPBETOOÏt ook Op haar weg daarheen ontmoeten Robert en Bertram haar en ook dat tweetal besluit naar Arosta te gaan Hun aankomst daar is reeds een klucht maar wat deze ski acrobaten van de bovenste plank er tijdens hun verblijf uithalen is dol vermakelijk Men ziet hen er als ski onderwijzerE aib kellners op de schaats als hotelbedienden deelnemers aan wedstryden eni In de eene hoedanigheid is hun optreden nog kluchtiger dan in de aiv dere maar de hoogtepunten voor vrooljjkheid worden toch gevormd door hun ontmoetingen met den plaatselijken gendarm die zich herhaaldelük genoodzaakt ziet jacht op hen te maken Zelfs nog ala ze weer vertrekken by welken jacht de man der wet door een grappige buiteling uit zün laarjen schiet en de beide grappenmakers vluciiten voor slechts een paar laarzen op ski s Intusschen is er echter heel wat gebeurd Het meisje is door de twee echavuiten zoo goed in de onderscheiden takken van wintersport onderwezen dat ze er niet alleen enthotisiast voor geworden is maar bovendien In staat blijkt in spannende wedstrijden op bobslee en ski s haar voor y 22 Mtw v ooudaM Oin tnk n aiige verloofde den onverslaanbaar I geachten kampioen te kloppen wat WW nog geen abonné op da Gouds che Courant mocht ïHn die geve zich nog Reden op aan het Buraaui MARKT 31 GOUDA mEF 27 4S of bH da agenten elders Ied r die op de booote wU blifven iMtt de aoudscbe Couronü ZATERbAG 29 NOVEMBER 1941 SPORT VOETBAL Eerste elftallen moeten hun kunnen tocmen GOUDA EN OLTMPIA MOETEN AL HUN GEWICHT IN DE SCHAAL GOOIEN G S V Heniiandad big mateh Na de week rust die de meeste eUtaUen door den technischen dag hadden gaat de oümiJetitie verder met een programma dat eenige interessante ontöwetingen biedt Terwyl andere ploegen al aan de tweede hel toe zijn heeft Gouda nog twee partytjes uit het eerste gedeelte te spelen en daarvan is thaJis de wedstrijd tegen V 0 L in Maassluis aan de beurt Het valt bü V D L al huist het teem in de onderste helft van de ranglijst nooit mede en wel is Gouda als pretendent favoriet maar het zal terdege werken worden De returpmatch Olympia Schevoningen is vAi dezellüoiT aard als de Ggudsche derby zoo juist beide elftallen die in vcrliespunten gelyk staan hebben groot belang bij de zege want een nederlaag schakelt he i uit Olympia weet dus wat te doen staat en na de verdeeling in Sdhcv eningen zit er met terreinvoordeel een kans in De vierde klassers hebben eveneens lastige opgavan D O N K krygt de runner up Bodegraven te gast en feitelijk IS voor Bodegraven de taak even lastig want als d geclwitten hun opleving kunnen handhaven dan zullen de bezoekers een heele toer hebben G S V speelt thuis den grooten strijd tegen Hermandad nummer één tegen nummer tWee die één verliespunt verschillen Bigmatches als cleze zijn een eerste gelegenheid tot positieverbett ring en als de G S V ers er in slagen de binnen hun bereik liggende winst te boeken dan geven zij met een goeden voorsprong een aanmerkelijke versterkiijg aan hun leidende plaats Van de reserves is Gouda II tegen U V S Il bij machte den derden achtereenvolgen iea thuiswedstrij tot een succesvol eince te brengen Met derde van Gouda dat bij HermeslD V S Ill in het Veld komt belireft niet met ledige handen terug te ke eren Trouwens alle reseves hebbc n guri tige vooruitzichten O N A III Kan utspelend tegen de hekkensluiter N H S Il de pretenties onderstreepen en voor Olympia II is er thuis tegen Bloemhof II te winnen Laatste groot hin mis voor Lekkerkerk II n 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 De voornaamste ontivutting in de Afoceung Gouda is Mücitapelle Lek kc rkerk II De leiderde Lekkerkerkers üiC tr zjcdi tot dus er tegen sterke tcgcnslandejft zoo u t Êkend hebben dfi irgeblageli besiui er met dezen wed stiijd de partijtjes die nr o ilijke opgaven genotmd kunnen v rrden c n zouden ZIJ ook nu aan het i ngste einde trekken dcn hebb n zij vrij baan Voor Mocicapelle is het de laatste kans en tevens voor Gouda IV Dit vierde van Gouda if bij DONK H nog met klaar maar nu de Ö O N K i serves wat ing êzonken zyn kunnen de roodwitien het plooien Bergambacht zal thuis het onderaan staande G S V wel geen ge egenheid tot positieverbetering geven In de staart is Groeneweg O N A IV van belang Benutten de Groenewegers ook deze kans en dat IS te doen d n zijn ze een flink stuk uu het gedrang In de Overgangsklasse is het voor de primus Oljmpia III in Gouderak uitkijken al is er wel te winnen De medepretendennt GrootAmnners heeft thuis tegen Haastrecht goede papieren en hetzelfde geldt voor Lekkerkerk III tegen het laatst geplaatste Zwefvers II Het ongenaakbare V E P in 2 A kan bij O N A V twee der voor het kam pioenschap nog noodjge zes punten oe halen U N I 0 dat zoo juist rm E S T 0 in de lift plaats nam heeft ken goede gelegenheid zich in den thuiswedstrijd tegen K B O in vejUgJieia te brengen In dat geval gaat Mef nnéeTaan voorloopig tusschen K 0 en E S TO voor welk laatfe lïtal de ontmoeting tegen R V C Waarschijnlijk iets te zwaar zaizyn Hi de B groep kan de runnér upWynHna IV met een zege op D N K IV van het verschil met D R D opnieuw twee punten iivloopen In de onderste zone is voor Nieuwerkerk tegen Stolwijk II mogelijk een draw te behalen maar vjor GoiKla VI is legen Ammerstol II de kans niet groot J Veirruyt £ Gerhards d Bergop de Vries A V Thee en kaas voof de fesestdagen De pretendenten in 3 A Bodegraven II en V EP II kunnen in thuiswedstrijden tegen staarteUtallen hun suc cessenreeks en daarmede hun spannen de race voortzetten In B hebben van ie gegadigden Bergambaa t II en Schoonhoven UI oede vooruitzichten maar de de de candidaat Zwervers III komt bij Groetveweg n voor een lastige hindernis An C is het leidende Oudewater II iirecl aan de retumontmoeting tegea Schoonhoven V toe Het z dan ditrrTaal wel geen 25 O worden maar een zege voor de Oudewateraren in dat öartijtje tusschen kc en staart ook thans te verwachten is Overschotje III kan bij D R D H winnen eo daarmede de concurrentie volhar den s haken Van het geruite bord es WEDSTRIJDEN BIJ DE CLUBS Doordat gisteravond een groot aantal spei p van Waddinxween verhinderd waren naar Gouda te komen werd de voor d ii Goudschen Schaakkring vastgestelde wedstrijd D O Z Waddmxveen uitgesteld Mcasemaker Voor Je huidioudelyke wintercompetitie werden de volgende resultaten bereikt Oroep 1 P Roggeveen A Rietdük afgebr H Meyer iC P Hoogröeyer afgebr J M Naerebowt B A de Jong afgebr J J Jagea L C Kamer 1 0 fWE Al 00 B Abo voor de aangcr o agent J DE Pi tot Mdrachten loofden Wrijke a wlgd fcoirt