Goudsche Courant, maandag 1 december 1941

OUDSCHE i t M dag 1 December 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i0 S No 207 1 UU ChaCradacteur F TITIVK Gouda ARE GEVECHTEN Rostof en in Donetzhekken Leidsche universiteit zoo spoedig mogelijk weer opeii aldus fJTof van Dam Volksche Universiteit kan niet uit den grond worden gestampt Onderzoek nciar de iocrttte exament Aantal afgewezen MindJcioten niet abnormaal klein Massale Sovjetaanvallen hevige gevechten non tegen man 1 Tsjang geraeenachap i In het hoofdkwartier van het Vrywilligerslegioen Nederland wordoi thans duizenden Kerstpakketten gereed gemaakt voor de soldaten aan het Oostfront Deze pakketten zyn van huisgenooten of familie D pakketten worden deskundig verpakt fPol oon Mever In het concertgebouw TivoU t Otredit werd een groote openbare vergadering der N S B gehouden waar de Cwnmissark der provincie Utrecht de heer W B Engelbrecht belangrijke ow dedeehngen heeft gedaan Overüc itmden de rede Pohigom ZtyltmakeT j opperbevel der weermacht it d d Zondag bekend M taatof en in de bocht van iM i hebben de Doiteehe In gamenwerUng met de ht dCB vQand bQ den vaa On ook gtsteren maaaale aanvallen we ie zwaante verUeien toe t GeveehtavUegtaigeo eerden in het Oostelijke itor baai van Taganrog een nopslagplaats in brand h de omgeving van Moskou t de aanval der infanterie tnkfomiaties opnieuw ter Itwonnen fwr Leningrad is een vry t uitvaispoging van den vü net fteun van tanks afge Ji het hooge Noorden hebben ities gevechtsvliegtuigen de Meling van belangrijke traJKlai der spoorlün van Moer voortgezet Andere doelende luchtaanvallen waren cht op vliegvelden en epoornstallaties in den Zuideiy en middensector van het Leningrad en Moskou weroverdag gebombardeerd Au de Britsche kust hebben iten In den nacht van Vry p Zaterdag een aanval geop een krachtig beveiligd eiyk convooi en een tankvan 7000 b r t tot zinken ht Een aoder groot fchip getorpedeerd en waaratriny tot zinken gebradit lo Noord Afrika hebben de tóltch Italiaansehe troepe iin tegenaanval voortgezet Daar tt werden nieuwe vijandelijke wamietigd Duitschc geitovllegtuigen benevens for Iini iêi en toroodovliégv iljen dreven Britache colonnes sfMtelde tanfcï uiteen Ba lUiÖeeringswegen van den vijwerden met succes gebomWleerd bg Merra Matree In Algevechten schoten Duitsche iprs zonder eigen verliezen vijf Wtjche vliegtuigen neer Ir de periode van Ï2 tot 28 Nowfcer heeft de SovjetluchtMCht 207 vliegtuigen verloren mrvan 9 in luchtgevechten 53 ir luchtdoelartillerie en de t op den grond In hetzelfde Ijbwtek gingen aan het Oos k front 24 eigen vliegtuigen leriorcn DE SLAG IN DE MARMARISCHE W OESTIJ N iiterei een periode van ttflatand or unncHK okmbbaai UUGSGEVANOEN ÏB Weermachtsbericht no M5 i Italiaansehe opporbevel Wag bet volgende bekend o den elfden dag van den i Marmarioa woestijn heb Weuw van den vroegen ochtend aanbrekMi van dan mcht levechtaa gewoed Aan het TO Solioem artillerie actie en aaavalspogjngen van den J Tobreek werd een nieuwe M jBnd in Oostelijke rii tins en aanval die ten doel had hem liggenden ring te door loor de troepen der divisie volkomen afgeslagen centralen sector verbitterde oi met pantser n infanterie en van den tegenstander nd werden door M lllerie r cht In het verloop van r hter weid een feheele ge oe brigade van den vUand Bij DuHsche en Itallaan n meer dan 1000 gevangfe Wonder ook de Engelsche mes Karges die het bevel over die brigade Er werden vijftig Britache panlser ni j gd Verder werden wnotöriseerde eenheden en v n den vijand In brand of onbruikbaar gemaakt tivigheid der Duitsch Ita j uchUtrUdkrachten J2r h weermaehtsberlcht r vermeldt i ft Marmarica werd gliteren Wheel pekenmeHct door een titstand fiaotselttka DE SPVJET AANVALUm Van Doitaehe nüUtalre sUde wwdt medegedeeU In den Zuidelijken aeetor vaa het Oostelijk front hebben de bohjewis ten in den loop van 29 November met alle beschikbare strijdkrachten hun massale aanvallen op de Duitsche stellingen in het gebied van de bocht van de Dqpetz hervat De bolsjewisten die in breede aanvalsgolven steeds weer tegen den krachtigen Duitschen afweer iarenden leden buitengewoon iware verliesen Van militaire zyde verneemt het D N B het volgende De bolsjewisten hebben in de week van 22 29 Nov de stericste strüdkrachten in den strijd geworpen tegen de Duitsche aanvallen in het gebied van Rostof en in de bocht van de Donetz Hun tegen aanvallen werden zonder rekening te houden met verliezen met steun van artillerie zware en zeer zware pantserwagens alsmede van talrüke vliegtuigen uitgevoerd De Duitsche troepen versloegen hen in zeer hevige gevechten van man tegen man De bolsjewistische infanterie die in dichte golven werd voortgedreven leed door het Duitsche afweervuur ongewoon hooge verliezen De terreinwinst die de aanvallen van de Diiitsche troepen in den centralen sector tijdens deze week opleverden wtfs aanzienlijk Solnetsjnogorski vijftig kilometer ten noordoosten van Moskou werd genomen en ten Noorden hiervan de stad Klin die vooral als verkeersknooppunt van belang is Sterke tiolsjewistische ver dedigmgEstellingen by welker aanleg het gunstige terrein ten volle was oitgebuit werden doorbr riien waarbü de bolsjewisten zeer zware bloedige verliezen leden Een bolsjewistische divisiestaf die zich met de zwaarste pantserwagens tegen de Duitsche omsingeling verdedigde werd eerst nadat de pantserwagens op dramatische wijze buiten gevecht waren gesteld en het huis was opgeblazen vernietigd In den Noordelijken sector van het front sloegen de Duitsche formaties alle uitvabpogingen der bolsjewisten uit Leningraden alle tegenaanvallen op de Duitsche linies af Bij een wanhopige actie hebben de iMftjewisten naar het D N B verder verneemt in den Noordelijken sector op 28 November een van de weinige goed uitgerukte elite regimenten waar over zü nog beschikken verloren vechten werden geleverd in den eentralen sector en aan het front van Solioem Van Tobroek en Bardia niets te melder De viiand deed luchlaanvallen op Dema Tripolis en Bengazl In den loop van deze aanvallen schoot de Italiaansch Duische luchtdoelartiU lerie vier toestellen neer In de © loop der luchtgevechten schoot de Duitsche luchtmacht zeven toestellen neer De Italiaansehe luchtmacht bomiwrdeer de het spoorwegcentrum Mersa MatroB en voerde naar aanvallen uit op gemotoriseerde afdeelingen van den vijand in de oase Gialo In het centrale deel der Middellandsche Zee is gistermiddag een vtjandel ke vlootformatie aangevallen door twee vliegtuigen onder bevel van ka piteinvUeger Marino Harini en hiitenant vlieger Saverio Mayer Een kruiser werd twaar getroffen door twee torpedo s ROOSEVELT KEERT TERUG UIT WARM SPRINGS Verloven op Malakka ingetrokken TEBKLABDiO VAN TOJfO Naar Bit Wana S tega gemeM wordt heeft Booseveit op greud vaa een tetefooncesptek met Cordell BuU besloten uit Warm Springs naar WashingtM terug te keeren Officieelc klingen waigerea een vorkfau at te leggen Voor alle leden van de Britsche luchtmacht in het gebied van Malakka zün de vwloven ingetrokkan naar Associated Press uh Singapore meldt De ïingelsche berichtendienst meldt dat alle troepen te Singapore bevel hebben gekregen zich gereed te houden In de bioscopen verschenen op het witte doek oproepen aan de soldaten zich te verzamelen in de kazernes Ter gelegenheid van den verjaardag der driemogendhedenverklaring heeft de Japansche minister preari dent Tojo een verklaring afgelegd waarin hij zeide dat Engeland en de V S naar de haerschappu in OostAzië streven door de Oost Aziatiscl e volken tegen elkimder uit te spelen Hu zeide dankbaar te zgn voor het streven dat een einde wil maken aan de exploitatie door Amerika en andere Westersche landen opdat een nieuw tudperk kan worden ingeluid waarin men gelukkig en in vrede kan leven De minister verklaarde vastbesloten te rijn de ii l i1en waaraan de driemogendhedenverklaring uiting geeft te verweïenlljken Dat Tsjang Kaï Sjek ten koste van ezonde jongemannen naar het piipen van de V S Engeland en hei conunuoisme danst en een doeUoos verzet tegen Japan blijft bieden wordt slechts verklaapd door den wers i r in Lon4en en Washington di in Oost Azië in troebel water willen viaschien de volken tegan elkander uitspelen en de heerschapptj wijlen vecwenren Met DuitscUan voor een vry Europa Verklaring van Roocevelt HU ZINSPEELT OP OORLOO In een officieuze rede aan een feesU maaitud ter gelegenheid van Thanksgiving Day heeft Roosevelt volgens Associated Press verk aard dat het alleszins mogelijk is dat den volgenden Thanksgiving Day Amerikaansche soldaten en zeelieden streden ter verdediging van de Amerikaansche levensvormen en dat de volgende viering van dezen dag voor Amerika slechts een herlnneringsdag zal zUn aan een vredig verleden ZmVERINGSACriE rEOEN COMMUNISTEN tN SERVIË VOLTOOID De laatste communistische baarden van onrust in Westelijk Senrü zijn gezuiverd aldui het D N B De communistische betden zün uit de steden Catsjak en Oezitsje verdreven en konden tenslotte vernietigd worden Te Stragare hi Westelijk Servië werden na den aftocht der conununisten verschrikkelijke misdaden ontdekt Zoo werd een kindertehuis overvallen Alle kinderen werden de konde ingedreven en het tehuis werd leeggephinderd Toen de kinderen halt bevroren in het huis waren terug gekeerd wierpen de conmiooisten er een bom in waardoor viitUg kinderen den dood vondton De uittngen van prof Van Geneohten over 008 hooier onderwys het bijzoioder over de Leidsche universiteit vormden het uücatigspunt tot eer vraaggesprek tusachen den secretarisgeneraal van het departement vac Opvoeding WeteiVchap en Cultuurbeschermmg prof dr J van Dmn en een redacteur van het AN P Meer speciaal was dmartoe aaoleidifig de passage in het verslag van het onderhoud met prof Vao Genechten wa r deze gezegd bad Wy nutionaalsociaJioten hot en nu dat I eiden binnen korten tyd uit zyn asch zal herrijzen aJs een volksche uni versüert waar de wetenschap n dienst van het volk wordt gesteld Ik verhet my aldus prof Van Genechten er zeer over dat MaamlagoGiiteod 17 Nov Red de secret uii a generaal van het departement Van C voeding Wetenschap en CultuurbMcherniing op de tentoonetelling van Duitsche wetenschap te Amsterdam hetzelfde standpunt heeft kigenosnen Prof Van Dam stelde er prys op allereent te doen uitkaomen dat hy te Amsterdam niet op Lehlen heeft gezaiqieeld doch over wetMOSOhap en voJksbi het algemeen heefbgeaprpkec lil verband hJeraMde merkte prof Van Dara OB dat wetenachap ki éienet vasi het vvHc tocfa aÏKealUk kta aaden i ar volksiJMi iMMehap Wat v N att tt dao oMder vo scbe weterischap es Itoe Aankt u zich de booefenktg daarvam Het begrip voUcsche wetenschap gaat naar myn meening verder den de vorn van wetenschap waarover ric m Amcterdam sprak Ik zou eronder willen verstaan wetenschap die hetware met het voHi i veigno eid enwelker beoefenaren den samenhang met het geheele volk ten volle tieseffer en in ontwilckelmg m aanraking zyn gekomen met de vraagstukken vande volksgemeenschap Die Sfcefencxren moeten daartoe door een werkelyk volksche opvoedm in staat worden gesteld en eerst wanneer die opvx eding ten volle functioneert zal dit ideaal worden verwezenlijkt Met welke middieien stelt u zich voor dit bevorderen Een van de belangrijkste en het gemakkelifltst te reallaeeren nriddelen van die volksche opvoeding is m i de arbeidsdienst Hoogstwaarsehijnlijk xal de e fai het komende jaar voor onse aanstaande stndenten verplicht worden gesteld Deie eiseh tal dan vooralsnog alleenvoor de mannelijke jongelui geiden en slechts fai geval van afkeuring bU hrt voor den arbeidsdienst noodiakeUtJk Midenoek lal van dien eiach bij de toeUUng tot universiteit of hoogesehoel worden afgeslen Die elsch zou dus vojr fclle instelisigen van hooger ooderwijs behocrents gelden bidentead dat is mljo opvatting Welke jyn dan in bc bysonder d vxKBtiemens tai aanzien van L den Leiden sal soo syoedig mogel dienen ie worritaa herevead Of daartoe moet worden afgewacht tat er werksl een volkaehe oaiversitett kafe ontstaan betwijfel ik Devolksche oniverstteK beaelimiw ik immers als het hsogtetmit van dewiksshe opvoediaf doch dat kan m L Bial Bit d B gnod worden gestampt De ontwlkluling van onse hoogeaoholen la die richting sal geieidemk moeten IMUn meening is dan ook dat wij er naar moeten streven van bet oode al datgene te behoqden wat levensvatbaar is NatoBflitk lal vaordat de RiJkscommissarls tot heropeniag van deLeidaehr unlverritdt overgaat een verandering van aspect moeten hebben plaats gevonden Aan de voorbereidingen der in dit verband te nemen maatregelen wordt gewerkt yn er ook verder wyzigingcn van de toelathnseischen te verwachten Met het oog op den heerschenden noodtoestand waardoor op verscheidene scholen voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs het nor male programma niet kon worden ver werkt zuUen de elachen van de ui194Ï af t nemen elodexamens tenaanzien van de zg Intellectueele vakken worden verminderd Verder al Juist om hel hoogw onderwija mciidan tot Ml toe met de volksgemeensthap te doen vergroeien d regeling d studiabeurzen aan een hercieniiig w d i omlerwoipen om een ru mtrt toetreding van uitmuntende candtdateii uit financieel minder draagkrachtige krmgen mogelijk te maken Daarby noet rekening worden gehouden met den toestand van s Ryks schatkist die helaas geen groote uHbreiding van het totaalbeichikg der studiebeurzen toelaat Hoe dunkt u zich de ontwikkeling van de verhouding tus chen hoogleeraren en studenten Er zal een nauwere baivd tusschen hen dienen te worden gevormd In de plaats van de verschillende studentenorganisaties die ten deele al verdwenen zyn zal er een algemeenestudentengemeenschap moeten tot stasjd komen Verder zal meer aandacht dienen te worden besteed aan sport en licjiameluke opvoeding Ook voor de hoogleeraren Voor zoover zy daartoe m staat zyn zou ik gaarne zien dat ook z can d lichamelyke oefenmg deelnemen a thans dat zij van hun belangstelling d ar oor doen blyken Heeft de sluiting van Liciden ook directen oivkied op de met de universiteit verbonden Isborataria en klinie ken Voor zoover daar wetenschappelijk werk wordt verricht kan dit op de gebruikelyke wyze doorgaan De tenemen maatregelen hebben aUeen ophet onderwys betrekkirg Daar de indmfc is gawefct tls fondea da altslagen vaa ée vamwis aan de LaUsche onivarsHeit ia da fautste ninmiffT niet OMt des oaadlgaa eraat iaor de hoogleeiann THEE EN KAAS VOOR DE FEESTDAGEN Een ona kaas per persoon hoeveelheid thee nog niet bekend HedegetfaaU wasA dat ia Dseemb r da laatste ttas aal w a t dsn tar ha hü iag iwatoM Deaa thaa sal aAtar la teganstalMag tot i vsrwaehtfngen vaa tut paUiek niet met Sint NIealaas doeb aoistraefca K a ïatm ls veifci t baar warden gaatold daas de distitboüe va de butste resten van een artikel de aotoriteiten altijd voor vala moeilijkheden plaatst Nader aal worden bekend gemaakt boe graat dit hiatate rantsaea thee tal siJn en ep welke wiJie bet sal kun ien worden verkregen Men heeft echter ook het Sint Nicolaasfee niet tonder iets extra s op distributiegeMed willen Uten voorbijgaan Daarom is besloten ter geM genheid van dien feestdag eenmaal een e tra rantsoen kaas Ier besdrikkiag Ie t llen dat honderd gram per persoon zal bedragen Omtrent de wtjte waarop mea dit extra rantsoen tal Kunnen be omen volgt Merander een madedeellac De secretaria generaal var het departement van Landbouw en ViischsrO maakt bekend dat in ds week van Sint Nlonisas een extra rsntsnrn h a vkn 100 gram beschikbaar wordt getteld In verband daarmede geeft gedurende het Itjdvak SO November tol n met 4 December as d msl H7 genummerde twn van d bonkaart al gemeen reehl op hel knopen van 100 gram kaas Dere bon mag ook rfed op ZalerrtBi November worden gebruikt en bllift iKivendlen na De rrmber s nng geldig let en met S7 December s s De oieawe nnlform van Wlnterholp Nederland fSchipper WBsssaoBagmmBsssamsÊamam sHn vaatgasteld heb ik een soek liiemaar ter liand gentwiea waarvan de nitaiag te sjjaer tQd bekend zal worden gemaakt inderdaad iQa er den iaatsten Ud to Leiden seer veel examens atgdegd doch oorloopige infonoaMas trent et aantal geslaagden ta het aantal sfgeweienen hebben asU reeds den indmk gagevoi dat het peresBtage der afgeweten eaodi4ateB niet abnormaal klein is gaweest Overigens preekt het vanself dot houders van dcae maand te I eidea behaalde univsnitaire dipiMna s da aan Jiet bezit van hun getitiiMbriftev verbanden rechtM kmnen uneafenen De overicen hebMn de gelageniieid en daarvan m rewts een ruui psbruik gnnaakt hun studie aan een andere universiteit voort la xetten w dJ kuntxen soodr Iieidcn zal zijn heropend desgewena ftt daarheen terufkeeren m KmÊmiÊmÊmmmmmiÊmmmmm De luchtaanval op Maastricht HET AANTAL 8LACBT FER8 OESTBOÜI TOT tL Na de laatste opgave van 17 slachtoffers tengevolge van den luchtaanval op Maastticht zijn nog drie zwaargewonden in het ziekenhuis overleden en werd Zaterdag nog een 16 jarig meiaia uit de puinhoopen te voortcnijn gebracht Uit een officieeie opgave bltjkt dat 387 huizen gedeeltelijk volkomen vsraiekl en gedeeltelijk zwaar beschadigd en niet meer bewoonbaar zijn De bep fenis van de slachtoffers lal geschieden Dinsdag om II uur ia da kerk van de parochie waajrin de ramp plaats vond De burgemeester vao Maastricht da heer L Peeters bracht Zondagmorgeif een bezoek aan de zwaar gewonden terwijl Zondagmiddag de bisschop van Roermond mgr L Q Lemmens eveneens de vele zwaargewonden bezocht alsmede de dakloozen die in verschillende openbare gebouwen van de Stad zyn ondergebracht Daar heeft mgr Lemmens ook nog etn Itezoek gebracht aan 4 plaala van de ramp iöH en WkukH Zon Of M o 4 r HM Mm op 17 17 ondkr 1M Mmi b vMi ll lil vnrdHtalom van soMond rflan ot sw H ilieaMt Lnataorw VM oortalloo MWtMI M ImH nmt M MM onétrtfanf onMsVai wo sii w sin a wia iiift wi ia M a i iHi M im i M ttt