Goudsche Courant, maandag 1 december 1941

8 4 8 6 13 868 1038 1343 3088 MOO 3717 8104 SS4T 3438 3794 4108 4637 4 14 6S07 6688 6 6 3 3 6300 6338 687 8880 8 7 77 0 8194 8316 8480 8688 883 898S 307 801 10141 I0467 10094 10961 11181 11493 11757 13014 12200 1348 13848 13801 13148 13652 14001 14377 14677 1 060 1643 16768 15 63 16496 16873 17148 1T631 17760 17 40 18317 184 0 18788 18 80 1 123 1 84 1 4 4 1 87 t 34 19989 30338 30876 1 488 30844 10798 OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEO EN SCHEEPVAART VIKPLICBTK OPOAVl VAN DIAMANTMOLBNS K D VolMiia de dUunuittMKhUcklni IMS na 1 looali deze ewlliurd 1 btf beMhlkklnf vu SO October lS f itattseourant lï November IMl no 2t sUn bepellnsen vul teld ten anzicn van machlnee en werktuigen Ale loodanK lUn unsanerkl maehlaei en onderdeelen daarTu alsmede Werktnlten en lereedfoluppeB welke tncertcht iQii tol of beitemd tl n voor het bewerlieii vmn dUmant Bet navolgende la bepaald la Iedere natuurlijke of rechtap soon die op 1 December IMl macliinea tn werktuigen voorhanden In voori aad of in iMwarlng heeft ongeacht de Vraag of hit dcse al dan niet in eigendom heeft ia verplicht van den aard da hoeveelheid en de plaat dier ri achine en werktuigen schriftelijk opgave ta doen aan den directeur Oeee opgave moet geaclUeden voor of op 18 December INl en wel op fonnuiieren welke bij het Rijksbureau verkrUgbear n Se Van ledere vermeerdering ot vermindering van het aantal machlnea en werktuigen moet binnen een week opgave worden gedaan 3e Het Is verboden londer schriftelijke vergunning van den dlivctetir machines en werktuigen al dan niet tn eigendom voorhanden of In voorraad ta hebben waaronder mede ia te verstaan het In bewaring hebben te koopen te verkoopen af te leveren tmpandgevlng daaronder begrepen en te fcbruiken a Het Is verboden machines en werktuigen te vervoeren Dit verbod Sktt niet Indien en voor aoover het vervoer la gedekt door een door ot mens den directeur afgegeven vervoervergumüng 1028 46 WAT IS HET PRIMAIRE VERKOOPSMIDDEL Primair U Courantearcclame ledercea leeat een icrant n bewezen it dat vrijwel iedereen de krant juist ook leest om de advertenties wat voor geen enkel ander recTamemiddcl geldt Vandaar dat courantenreclame de lura moet blijven van iedere reclamecampagne Vraagt InllchtlngKi voor eeld i te van eourantanreclame btj de erkende advertentiebureBUz at het Cebuco Dam 2a Amsterdam immaBÊmrmmmmmaammBsmsBsaessi asiBsssassBÊBsssB Dogbladr elaM Is Aihrartantiiii DANKBETUIGING MS HM Doktoren yerfttfetfi perwwcel en ub allen die direct of lodlreet Imtp hebben verteend bjj het noodtottig ongeval op 20 November iJ belttlgea w oazen welgemecodcn dank Of MStn Kilmpea a d I iiel O 4211 12 DANKBETUiOINO OndergeteekCBde betuigt langt dezeo weg z9n oprechten dank ook aamen zfin echtgenoote aan Directie en Personeel van Qoedewaagtna t Kon Holiandtche Pijpen en Aardewerkfabrieken voor de vele biyken van belangstelling bQ a n 90 rlg jubileum ondervonden C P BROER Voasiiintraat 21 Gouda 0 ai5 14 Wie wil voor Rottcrdannch echtpaar met éin kind longen 9 Jaar gemeub SIT SLAAPKAMM tegen betaling gereserveerd bonden waar tV eventueel nu en dan alleen komen slapen Brieven m omscbr en Ini Ne SOB Adv r Sttrrau ürlt ReNerdamC O 4212 8 DIESEITREIN ÜSinir an iraiiatomMMr Adres H A ASPüRS HerzoRstraat 2 Gouda G 43M 8 OEVRAAGD Ottgenieubileerde of gemeubileerde Zlt slaapkamw of ZH on MiMipkanMr met gebruik v keuken door echtpaar met schoolgaand dochtertje Br no O 4210 J ur v d blad 8 Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal 2 36 per maand 0 78 per week 18 et buiten Gouda 18 et per week p post per kwartaal ƒ 3 31 Advertentietarief I S regels f 1 10 elke regel meer 0 21 Ingezonden Mededeeljngen 1 3 regels f 1 31 elke regel meer f0 4i Bii overeenkokst gereduceerde prijzen Zaterdags jüeine advertentiën in de kwartjesrubriek 1 i regels ƒ 0 28 elke regel meer 0 10 Maximum grootte 6 regels I Aaxma waaaxKM ca jrmK tMMiBiimmia tsit la UUT i DECGMBEV BOOOE raoosii t HMe 4Tas t 1000 1M6S t 400 ISIS rt t 183SS t MO S81S 16662 100 nta 1724 isoe loros ums isssi istej u PB£MdM VAM aO M US iia UT sa asa 83t tsa as MB sa aei 470 4Ta sa s t 677 sTs ai se7 00 Tso 7s aso 7 ItOS IIU ISOe 1310 1340 1341 1S04 1318 1122 isso 16SÏ leaa i e isas is4s mt isas was aosT aioo aiOB asu la aai 2aso asai aaet 3406 34M 3664 3668 3688 3810 3831 3843 3704 373S 3780 3781 378S 3801 3813 3864 3367 MSI i 8143 8173 8303 8308 3308 8316 8338 8383 8330 8884 8888 887 8878 8381 8408 8413 3488 8488 8443 8686 8673 jS663 3804 8637 8644 3881 3683 8833 8S31 8861 S863 3968 4034 4038 4081 W I 4188 4188 4148 4167 4438 4438 4466 4600 4610 883 46 8 4688 4638 470 78o 818 8 1 808 4838 4341 4988 6043 6063 6071 6168 6168 6186 6318 6894 6333 6403 6431 6648 6694 6806 687a 6780 6746 6796 6808 6803 6816 6838 6908 68 7 6378 8001 6103 108 6138 8349 6364 333 6419 0477 6484 8488 6648 870 8888 6811 6898 W80 6949 8980 7073 7088 7037 7108 7111 713T 7134 7314 7303 7311 7408 7489 7668 7678 7608 7633 7634 7664 7666 7738 7746 7836 7861 7961 7981 7990 8034 8051 8078 8189 8368 8370 6384 8387 8393 8393 B397 8308 8313 8334 8339 8347 S366 8433 M36 8466 8469 8470 8 1 8648 8690 8604 8809 8616 6863 8 67 866 6a90 8693 8696 8764 8783 8788 8788 8788 8794 8S43 6863 8881 8886 8890 8896 6900 StU 8966 8038 3076 BISO 9184 8143 9330 9369 9379 9330 9378 9398 9481 9868 9688 9600 9749 0778 97 4 99 0 978 9994 10000 10063 10063 1007B I0O9O 10116 10161 10176 10178 10198 10393 10346 103S6 10363 10438 10600 10606 10610 10619 10630 10649 10380 10698 10837 10700 10738 10700 10881 1083S 10880 10899 10814 10917 11009 11D19 11038 11080 11100 11118 11117 11119 lUt 11303 11338 11367 11309 11333 11337 11378 11468 11491 11619 11640 11660 11679 11690 11693 11637 111664 11706 11783 11803 11833 11873 11943 11353 11974 13000 13007 13018 13053 13101 12110 13113 13138 13169 13170 ljl83 13308 13337 13334 13400 13409 13410 12439 13448 13466 13470 12610 13S18 13637 1354 12544 12686 12589 12600 13634 12870 13m0 13761 13767 12768 12768 12777 12704 13798 13811 13884 13800 13928 12933 13988 13018 ISlOl ISl 13171 13368 13378 13321 13323 13343 13407 13430 13647 13688 13831 13637 18746 13833 13891 13908 13809 13961 14011 14029 14060 14081 14163 14306 14334 14370 14363 14464 14468 14603 14604 14608 14630 14637 14666 14874 14693 14733 14763 14803 14833 14648 14881 14939 14 63 16081 16104 16138 16187 16359 16376 16388 16408 16423 1S4ST 16449 16671 16674 15688 16684 16664 16898 16716 16788 16796 16844 15861 16888 16898 16908 16923 16937 16169 18361 18379 16340 18366 16398 18381 10470 16476 16887 18863 18700 18700 18733 16753 16819 18846 16848 16877 18891 16947 16988 17038 17083 17044 17068 17063 17160 17177 17303 17303 17218 17363 17361 17484 17600 17650 17660 17801 17814 17616 17831 17637 17701 17744 17797 17839 17837 17903 17908 17 11 17912 17914 17932 17 64 18033 lSO t 180 8 18117 lB18a 18347 18380 18306 18368 18368 18381 ISSC 18431 18440 18463 1846 18480 18481 18536 18643 I88I3 18816 18834 18637 18a 18734 18760 18787 18880 18890 188 4 18 06 18 38 18947 18983 19041 19068 19078 19078 19078 19087 19093 19098 19119 19130 1 13 1 13 1 316 1 934 1 347 19331 1 337 19 47 in87 1 8 0 1 40 19418 19427 1 43 19440 19449 1 466 I9S0T 19630 19638 19639 19680 19630 19631 1 838 1 864 1 880 1 736 1 746 19766 19786 19801 10004 1 613 18816 1 846 1 848 1 946 1 74 l y78 1 078 1 S7 1 81 1 88 90008 aooie soos aoii7 sous aoi48 20144 aoi78 soia aeass ii0964 aoaea ao37i aosso 103 3 20343 sesso 3087i 30381 30884 30418 SftfOS 30438 30461 10480 30 4 30486 104 7 304 8 30633 3W4l 20683 10804 30818 308S4 108S7 10 46 1M68 20860 XÜS 208 8 20713 20741 10748 10744 aoiat 30838 30S66 30875 20878 30 03 20 18 30 3 38 53 ONOCCOHIOfCCO OFFICIEELE FUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAM LA NDBCK JW EN VISSCHERU MMLKMAJOHMM VOOB lONDnWN ▼ AK MaLKVaORKlDEBa Da Saetetaits Oesianal van i Oepartenunt van Landbouw an VlaaeherV maakt met b tr kkln tot de uitreiking van meHtkaarten bekend dat aan kinderea van mellnreebouder die hiervoor overigens In aanmerlcing souden koOHiL dexe kaartaa olet sulleo worden oitgereUct De betrokkenen dienen sleh echter wel btl den plaatseWkan dIstiflwUadlenat te vervoegen ter afkruMng van de atamkaart 190T 15 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HAN DEL NLIVERHEID EN SCHEEPVAART DISTSmilTtE VAN TnFKNTIgN BN UJNOUt VOOB 8CHU OBBS De Secretaris Generaal van het Departement nn Handel f ï verheid en Scheepvaart maakt bekesid dat ét hoeveelheden terpentin en Ujnolle welke op 4 or de pUataellJkc disstrtbuttedlensten aan sshllderd uit te reiken bonnen kunnen worden betrokken voor de periode van 1 December 19 1 1 Januari Mtl als volg zi n vastgesteld 0 8 liter kunstterpentqn per tion voos terpentijn en 1 Uter rauwe QJnotle of gekookte one of standolie per ijon voor lönolie De toidaeht wordt er m ÉcvesUgd dat de bonnen voor lijnolie geen recht geven op het koopen van UJnoUe biJ den handel en bU de fabrikanten 1908 20 OFHCIEELE PUBLICATIE VAN DE DEPARTEMENTEN VAN HANDEL NUVERHEID EN SCHEEPVAART EN VAN LANDBOUW EN VISSCHERU INSTELUNO DEK BKDBUFSGROEP OBOENTKN CN FBUIT VKBWEBKENnE fNOOSTBIE VerpUclite aanmeiaing Door de Organisatie Cammissie voor het bedrUfaleven U M hare t eschlkktng van U October 1 41 opgenomen In de Nederiandsche Staatacourant van 13 October 1 41 no 1 ingesteld de bedrljbgroep groentenen fruitverwerkende taidustrle met vak en andervakgroepen welke omvat alle In Nederland gevestigde ondernemingen natuurlijke en rechtspersonen sla in oRgemelde beschikking omschreven De voorsltter der bedrijfsgroep heeft bepaald dat de aanmelding dezer ondernemingen welke verpUeUt is mooi geschieden bH de b dmi ii ep secretaris mr T i 3 Trapman Breestraat SI te Lelden alwaar het vastgestelde aanmeldingsformulier kan worden aaitgevraagd Aan de oademesrdngen welke btl de bedrtJlBgreep bekend iQii sal het formulier In het rereiachta aantal exemplaren warden toegeacoden OnderaemtoifeB welke op 6 December 1 41 aog geen ormuHeren hebben oatvangcn dienen sleh daarna onverwijld eigener beweging tot het genoemde secretariaat te wenden 1909 30 MAANDAG 1 DECEMBER 194 OFFICIEELE PUUJCATIB VAN HET DlSiïj I f VAN LANDBOUW EN VISSCHERU AxnnniPBiiBBN voob spbot m ramuB Oe ae Mla panerMl van het Departement raa LandbouZ maakt betajd dat met Ingang van 4 December lïu te SS Viaat uuiosar vo sssygj t De pstlien tegen elke veraeiie aprot en aeebliek k 3 fCcht en a aleverd door asch f lSXMiii2 sfc handelansi sOn de volgende ie jm fc per kg handelaar £ uico plaata van beatemmlnc p kg fM J l z verkoopprijs Max nAoopprUa Umi ner rf I I or den Boot cm cmi Sprot grooter das 1 kleiner 1 aja Zeebliek Voor sa al i l la l geldt bovenstaande prUs sle ts In soovem lengte van tmminste 1 em heelt en v5 r de conaïïnX £ LS Bidlen een gemengde partU tent en seebliek wordt aangevS gevormd wmlt door de aam van de producten van het aantaIiSÏL S i P n desbetreffende soSt 2 i 5 TE V commlastekooper van aprot Si ui 7 i fe Ing mag blengen KtraiS To in dezen jwtJs zijn de eventueele vrachtkosten niet beSoSr P Indien de verkoop van partijen aprot of bliek over meer 4ai d im groothandelaren de gtooUumdeSmaS ÏSÏS t iSS f gezouten gerookte of gestoomde en misprot en lee Uek ten hoogste mogen worden verkocht en ateSJES zouters nokars en fcMnhandelaren rfln de volgende Max verkoopprijs Max verkaoppBüs Kax v V gezouten i rot if gerookte of v iSfflWi voor den louter gestoomde sprot géstoSStoX franco plaaats v voor den rooker vocrdmr U UVU 1 HUMW V voor oen rooker voor dM 717 beatemmlng ind af statlan v ver hsndriiïïii vefpakking anz sandteg per kg tonTiïill Sprot I JTI i 0 42 i grooter dan 10 cm kleiner dasi 10 cso Sprot gefileerd ÜIJS Ï fi IS ten ferookte of gestoomde en gefUaerde a4bu k geliJkgesteU met dien van sprot kleiner dan 10 on oow Indien de groothandelasr gerookte of gestoomde sprot eb if i wederverkoop san den kleinhandelaar betrekt van den Soker nJ2 rooker dim groothandelaar een korting vaanS op den verkoooomli SÏL Aflevering van producten van sprot of BebVek die een nSere LiSS dan outen stoomen rocken of fileeren hebbeo ondernian iJJ ÏÏ es hS ssinSürzS end b NSjjuSa 1608 88 Distributiekring Haastrecht UmnKING HELKKAABTEN ÏN n mELKAAKTEN Het hooM van den Diitnbutiedienst maakt ekend dat mtreikiiifzal geschieden van nieuwe melkkaarten ten belioeve van fandêwidie geboren zün né 1 Januari 1938 en ltiiidrt n die geboren na 1 jMuari 1928 doch vóór 2 Januari ƒ 938 De eeiHe categorie ontvangt twee melkkaarten tweede Vol melkkaart Deze uitreUdng valt samen trt de ver trekking van tcxüelkurhavoor kinderen Verstrekt wonden voor a kinderen geboren na 1 Juli IMl een batvMezUelkaart b kinderen geboren ni 1 Januari 1936 dot vóór 2 JuK 1941 ecgkinder4eitielkaart c kinderen geboren na 1 Novemtfer 1938 doch vóór ï Januari IMeen textielkaart voor kinderen van 3 tot en met 14 jaar Aanmelding moet geschieden voor de inwoners van Gonderak Dinsdagmiddag 2 December van 2 5 30 uur adm lokaal Gouderak Berkmwaade Woensdagmo gen 3 December van 9 12 30 imt agentschap Berkenwoude Raaatreelit Woensdagmiddag 3 December van i SJO uur Donderdag 4 Decern t er van 9 12 30 en 2 S 90 uur hoofdkantoor Haastrecht Stolwt Vrydag S Decainber van 9 12 30 ea 2 5 30 uur Zatenlii 6 December van 9 IIJO uur agentschap StolwQk Bu aanmelding moeten de Digtributiestamkaarten van de betrokka kinderen srardeg overgelegd Het hoofd van den Distributieihaul Haastreciit VAN HKHERT O 4313 4 Melid 1 Hollaa OnnMMk ilf Vereeniging tot tteiM aan befaoettlge kraamvrooweik jnbileeit Maandag 8 December aj zal het honderd jaar geleden zyn dat hier ter stede werd opgericht de Vereeniging tot ateun aan behoeftige kraamvroowen Daartoe kwamen in den middag van dien dag fnkele dames ten raadhuize bijeen Zij maakte statuten op en legden daarin vast op welke wijze de vereeniging Ket doel trachtte te bereiken en hoe ver het terrein van lUar werkzaamheden zicb zou uitstrekken Volgens deza statuten overigens vervat in een merkwaardig tuk wat de radactie aangaat was bet terrein zeer uitgebr want het omvatte alle behaefti l snidar onderscheid des geloofs doch het moeaten zijn brave JA v d Unden 18 J J de Koning thuiazittenda moeden an gsen schoo 1 23 j en J J de Jong VI j Gouda heef t 35000 inwoner Ha Inwonerstal van Gouda heeft de SS M berelkl De 35M ate la mb soon TU de foadUe WeaWk oit de Ganastraat 20 wImib geboorte heden ten stadhulie is Macereven PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Ryn ECONOMISCiU BECHTER Verboden aeephandel In Alphen aan den Run had M Dujrtahof getracht otn zeep zonder bon te verkoopen Hij had eeh klant gevondeOi lie twee dooien af nam doch de kiint kwam latei van z jn aankoopcn terug To i werd t i nlMiwe klant geywwen die tweesneal tien doozen kocht Voor z4 n verboden handel had deverdachte sich voor den Haagscheaaconomiachen rechter te verantwoorden H4J bekende het feM De officiervorderde SOO boete gubs vier maanden hachtania met verbeunlverUaring i Het vonoto werd gonfórmoen tlsch t Bergambacht rSUTATOND PBBSONBEL J9B eONOVBBENT Ds directie van da N V Timmerfabriek D Concurrent haeft haar p r oneal in t Centrom een feestjt aantaboden Vertoond werden een film ovar den boottocht He In den zomer aaar Rhenen is gemaakt en over een bouwwerk in Botterdem dat da Con eurrent onder handm heeft Verder werd de awnd opgeluisterd door Je Kilamn llawa lanstm den conferencier Daan Het zeer geslaagde feestj werd ge olen met een woord van dank van den heer B Blanken procura ie huu der dl den directeur den heer i M Kryger een bloemeniimnd oVerhan digde Berkenwoude raES¥AVOND VAN Jb BIIZBNDE KERK Zaterdagavond werd in café deBruun een propaganda en ouderavond gegevetv door de Ned Herv Meisjesen Jongensclubs van deplaatselijke afdeelmg van De Razende Kerk Na het zmgen van tweeverzen van gezang 156 opende ds M J W Zevenboom de bijeenkomst enheette h de aanwezigen onder w ewel leden van afdeelmgen uit hetWe etland welkom wa na het bondslied Frlsch aif de morgen werd fctongen Vervolgena werd doof de meisjesclub een clubavond uitgebeeld waarna een spreekkoortje op aardige w ze een uitomzetting gaf Vta het alphabet Nadat een meisje Ma had verteld over e i kamp dat fl had meeg naakt voerden v i clul lende leden een tooneelstuk op dat zeer in den geest viel Een Jongen gat een verslag van zijn zomerkamp en leden van de oud re meisjesclub brachten een tooneebtukje het aardige stukje Loe van de mannen Na de pauze werd opgevoerd het stuk De nachtigaal van Bergambacht welk stuk in deze omgeving speelt en waarmede zeer veel bijval werd geoogst Hierna volgde sluiting door ds Zevenboom die alle aanwezigen dankte voor hun opkomst en de vele medewerkenden voor hun hulp Mej K Damsteegt de leidster van de meisjesclubs werd een bloemenmand aangeboden als blijk van waardee ring voor het vele goede dat zU voor de verecniging deed terwyl mej A Gautier een bouquet bloonen ontving voor haar medewerking Tenalotte werd da Zevenboom eveneens een bloemenmand aangeboden terwijl de heer de Bni n en zyn echtgenoote ieder een gegangenbundel ontvingen voor het geheel belangeloos beschikbaar stellen van de zaal Na het zingen van gezang 180 5 gingen de zeer vele aanwezigen uiteen $ JAAB Oe oudste inwotmater dezer gemeanta mej de wed Buljense vierde 28 November J I haar 9aiiten verjaardag Oe jarige ia nog erg kras en verricht zelf alle huiaelijke werkzaamheden Burgemeester Gautier en zijn echtgenoote hebben liaar in haar woning gelukgewenacht Bodegraven BDBGEBLUKE STAND Geboren Adriaantje d van J D ie Vos en M A Baas Heindigrt x v n J van tien Berfe en M de Bade Helena d van J T Steric en N Olthuijxen Ondertrouwd J W Muilw 27 j en G A van Ineen 2T j LOOP DER BEVOLKINa estifd K J Veiinef z b Meije 29 v n Zegveld F v d Sfchaaf en pezin boterraaker Noordzijde 76 wan Rotterdam P A Meis en gez in onderwijTcr NtKmistraat 64 ven Bottardam O N T axtixtaia en gezm kantoorbediende IVinseiatraat 33 van Rotterdam N van Orol k ntoori edietide Prma Hendrikstiaat 43 vsm Oegst eeat H M Vogelzan aeemati Koouigasthraat 30 van Rottendam H de Graaf hulp m de huishoudmg Buitenkerk 36 van Zwammevd Vertrokken J L Spféij en gelin secr Gouw Z H Ned landstand naar Den Haa Waaladorperweg 255 Jac Vo hulp i d huish naar Utrecht Willunstraat 6 t J P Vos leerlingver pleegster naar Amsterdam Middenweg 217 Jac Jungelmg z b naar Haarlem Kempstia t 2 A M J Boot i U ncMR GoiKia Prms Hendnkstr 25 Boskoop BKCINB BOONEN ONTVREEMD Ten nadeel van een plaatsgenoot is uit een kweekerijloods een zak bruine booiMn gcstoloi CANDIDAATSEXAMEN HANDELSWETENSCHAPPEN Aan de Economische Hoogeschool te Rotterdam slaagde voor het candjdaatsexamen hatidelsvretenschappen onze plaatsgenoot de heer M J van Kleef Gz DAMCLUB BOSKOOP De elfde ronde voor den bordcnwedstrvd van de Oamclub Boakoop had het volgende resultaat D J van Wijk W van Meerveld 0 2 C B Hoogerdyk A N van Tol 2 D IJkema J van Tol 0 2 E J Hoogerbrug D W van der Zeeuw 2 0 D J Bijnadük H C Trimp 2 0 P Hoogerburg A v Wijr aarden 0 2 BUWIELDIEF AANGEHOUDEN Als verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van een rijwiel ten nadeele v n een inwoner heeft de politie een persoon aangehouden Het ruwiel is te Alphen ontdaan van de banden In beslag genomen f Gouderak ARBEID Of WBRKVERRCIMINa Momenteel zijn er drie werkverruinungsobjecten in Gouderak in uitvoering alwaar veertien arbeiders tilt deze gemeente werkzsam zijn BENCWMING AGENT DISnUBCTBDIENST De heer C A v d Velden I met ingang van 1 December ajn benoemd tot plaataeUJk agoit bij den distributiedienst te Stolwük BOTSING IN BET DONKER Dat men in het duister niet lukraak kan fietaen ondervond een jongeman die Zaterdagmorgen vroeg tegen een anderen wielryder opbotate Toen men weer overeind gekomen was bl$ek het karretje geheel in elkaar te zitten Moordrecht CONCERT EN TOONEELAVOND KUNST NA ARBEID Verdienstelijke prestaties De hannonie Kimst na den Arl eiiy van de Vereenigde Tapijtfabrieken IIhier heeft Zalerdagavönrf voor een zeer talrijk pubUèk haar jear jkach concert gegeven in Het Posthuis Wie de omstaodtghedefi waatioder de uitvoering ditmaal moest worden voorbereid kent zal niet aiKiers dan vtrf lof kunmi n zu n over de prestaties wefte liet cor ook nu weer geleverd heeft In hM beirin hadden dé houtblazers wat last van de temperatuur en een heel enkele keer was aan een zekere schuchterheid Bi de zetten te merken t de gelegenheid tot repeteeren zeer perkt is geweest Haar over het algemeen m er onder de beptroefde leidmg van den heer J L Nobel te Gouda ketirig genusiotetJ Vocooi de ouverture BeIia Rosa van M J H Keasel en de concertwals JLaooi rkana door denzelfden componist geaJTakfeer enolen een uitstekende ve fe Uig De woorden van fatilde weUte btirgeneester Biaodt tot den directeur en zijn mannen richtte hadden kenrelyk de instemming van alle aanwezigen zelj van dienen die tijdens de uitvoeiir g der numuners som in beleefdheid te kort schuiten Na de patus volgde een welgealaagde vertoonin van M n schoonmoeder regeert khicht spel van G van Zanten De heer C C Wolvers die met zijti bugel solo in Xanneriana reeds de aandacht getrokken had toonde nu een andere zyde vao zyn taient hü verwekte uitbundige vroolukheid als Oom Janus Pereboozn De overige speelsters en apeters stonden hem verdienstelijk ter zijde Tudeni de pauae en tuascben de bedrijen zorgde het duo Van BerkelDen Held voor de etemmia MOCMtORECBT AMMERSTOL 1 4 laist op tQi Ammentol neemt hei iottiatief en dalman v s dsr Wei de moei al zijn talenten tooo a om zqn doel voor doorhortag te behoeden Br wnrdl in hcog tempo geapeeld McKRiikêcht komt r dan beter k en vaschüat herfaaal telijk voor de Ammentnl vectr maar de voorhoede ia zeer onpvadttcti Dan is de strijd gelijkopgaand Da Moordrecht doeknaD van der Weijde en zijn overbwmnan StuurmaD moeten a hun talenten ten toon spreiden wat zij ook doen Na de rust hetselfde toonbeeld nj sterke verfci togen en on in ductieve vc orhoeden Bm h ins voor het einde komt MoaadraiAt geduchi cpxetten zoodat de Anunerrtol j ensie alle zeilen moet bijeetten otn s jron te beW en Haliaahielijk niipt Atfmrrstu door het oog van een naald Mee d ikt rteds am een ge jk spe ah Slobbe drie mimuten voor ijd een voorzet van Boefe benut en daarmede zijn club de lekling en tevens de overwiTiOing bezorgt 1 0 Oudewiïter EEN BONDERDJABICW sters langs dijken en wegen Het oorspronkeluk stuk bevindt Itich nog in het archief der vereen iging en vertoont de ondertoekenmgen der dames N Montijn v d Stok G v Tngen v d Lee W Gfianigt Wed Pul kus I r Bongs Wed Bomer en W t Roeloffs Natuurlijk zijn bü het wisselen der tijden ook de statuten meermalen herzien en aangepast aan de verander e omstandigheden Toen naast de vereeniging later de Anna Vereengmg der R K Vrouwen ontstond en ooit de Geref Diaconie voor haar eigen gemeenteleden wilde zorgen welti hel terrein vanzelfsprekend meer beperkt Moge de vertE niging dus een respectabelen leeftyd heÜben haar werk vertoont In geen enkd opzicht sporen van ouderdom Integendeel voortdurend rekening houdend met de veranderingsi des tijds werkt zij onvermoeid door ent zal hopelijk blijven voortgaan hulp te verschaffen aan haar die deze hulp van noode hebben De tijdaomatandigheden gedogen geen feestelijk hentaiking Schoonhoven I NQENI EPRgEXAMEN dVIEL INOENIEVR Aan de Technische Hoogeschool te Delft is geslaagd voor het ingenieursexamen civielingeniaiir da heer C A Zanen StolwUk ST H WUK ltAV S L Ha r i Beide elftallen tellen cidi met Mn invaller op Na wedsrxijdach verkennen kofht da thuisclob in het offensief en na 15 minuten loopt de rechtsbuiten L Stakelenburg op een prarKlige paas door en achiet onhouiHiaar in 1 0 rot aan de rust houdt M S V stand hoewel steeds haar doel door het oojr van den naald glipt Na de rust gaat het gelijk op M S V maakt door haar midvoor galijk 1 1 Thani komt echter de thuisclub los Stelitelmatig komen de voorzetten der rechtbuiten voor het doel der gastenen uit één daarvan geeft Bunschoten zijn club de leidinf 2 1 Vijf minuten later krijgt Stol wijk een strafschop te nemen die onhoudbaar door H v d Heuvel wordt benut 9 1 M S V is ge heej uitgespeeld en Stolwijk Is niet voor het doel vandaan te staan Eenkopbal van de reebtabulten aiopt dekeeper prachtig Vlak daarop een kolvel van den midvoor tegen de latDoelpunten kunnen echter niet uitblijven Berst kanjèrt Bunschoten In i 1 en daarop vangt uit een corner H V d ileuvel het leder op en schiet Ineen i in 5 if Aldus heeft Stolwijk revanche genomen en de leidende positie versterkt Zevenhuizen BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd J Rosbergen 21 J en Waddiiucveen BVRGERLUKE STAND Geboren Aleida d van J F dt With en L J Schakel Willem P ter z van L Los en L van der Lindt Gehuwd J L Spoelstra en J A Vermeer Geboren Alada d van J F de Wili en L J Schakel Willem Pieter z va L s en L van der Linde Gehuwd J L SpocJstra en J A Vermeer RADIONIEUWS BtaMa I Occeator BILVBHUM L MM N 7 IS Bo ren n J In boek en kr lit 7J0 Onmofoofimunek 7 OchtendgymMjUH IS Gmmofoonmuilek S 0O BNO NimwiMridl ten 8 15 Politiek WMkprMtk opn I GnimofoonmuWek 8J6 OchtemI yntii tleL S 4S OrimoloonmuiKk 8 19 Voor d IH vrouw S29 OnmMSDoninuilek 1100 Voot vrouw UM F iai Mb l BoitiiMMtcr 11 Bojrd BKhman iQii orkoL U Almut IZM BNONlrawi 1 coDomlKlK MrkSt n UM Omlooaovt UJ8 KnMnibM M dtr Klndertii nlltt en tninofoonmalfi 14JS Dl llchti totti MJO PianovoonlmH isas Bt baU ln 1SJ GounolooiuiMilA 18 48 Voor df JeioM 17 88 Grwmitom i iiiLBi 17 tS BNO Nleum toonooitielw n liMn twrtebten 17je SchrwnmcUnrartat ra wMi laa Voor d pUtteluHlnrouw II 1 MM KrisW WH zlta lalMtt n mIM it 0 AetM iHlftiur 1 J0 AauMnwBisorkat ni kwartet si so Jstoi Vanaf I8 U illMs wt de SMIIoCentnÜM die ovw ag IDnnrW dln met de itudia bewMkkan U U GM foonmoiiek as U bnf mat pInwixfS n SI 10 Oramofoonmuxlck Zl li Meuwibericbten iias BNO Bnselid endtoftEconomte New trom Odamofoonmuilek n tS MJO musMc n vaB ini n IS Onmofoanmmek Tja 8 19 Zl g vetEUm I 6H Gnanofoonnuuiek Zie Hllvemim I 8 OrunofooraiMa 10 00 Morgen wtldinc 10 19 Onraofootranlll 10 40 Vroefer en au 11 00 Pimovoor iJ en mnfoonmuzlek lias ftnemble JJ I ncé uU4 BNO Nleuwi en econom berichten 13 OS De MeloiHslen so minofoonmuziek 14 OO Croolnfer OrtJJ weenislng en lollst I5J0 Voor de 5 IS 00 Groote Moart interprelen Jjr nwt sramoloonmuzlek 16 45 SchnetderW kwurtet opn I7 1S BNO Nieuws r misehe en beurAerichten 17J0 Cmiw imilK 17 48 De IUmbl rs 1115 2i Het odenvrHOtuk 1890 Oramofoo 18 45 Cyclu8 In een nieuw Mcftt Sr Voorbereid door de NSB HM Cultur ilierlel 1 10 BNO Wleuw ten 19 80 Koor v n Zangluit m PHE begeleiding opn 1940 Reportale X nvofoonmuiiek Vanet 10 li alKen vï Radlo Cenlrale die ver een llJnTerWWJ met de Studio beeehikken JO TT oiiieft en sollite Ulo OranwfoonRKwr 11 48 BNO Nleuwibetichten BNO TT lichting op het weerm cht berk t 1119 Avondwljdtna marktberichVen KAASIIABBT OOSKWATia 1 December Aunoer IS putllen 3179 stuka Prtlsn I kw jkiOO Se kW SSao fSMO Handel vhK BeeCdrcdaetMiri i O Wnaten BottfCf ChefrwUeteur v r Oooda ea Oi t n t r Gouda