Goudsche Courant, vrijdag 5 december 1941

VRIJDAG 5 DECEMBER i STADSNIEUWS Vlug aardappelvervoer Doodzakelük BimeiaRESTER roept oe hede WERKING AN HANDELAREN IN De Bu fhée ler van Goinla wijst r alle Jh ndelaren én winkeliers in aardiippelon op dat de door den directeurBfnwaal voor de Voertsphoorzieiiing nor den winter 19il l l getroffen iinaireKelrn ter zake van het vervoer van aardappelen naar de productie cebieden de voMfdige medewerking van lie betrokken luiseben cn kleinhande ai c n noodzakelijk maken De e medewerking zal hoofdzakelijk hestann in het vlug in ontvangst np men en vervoeren van de aangevoerde hoeM elhedon ook fredtirende tijdstipprn waarop in normale tijden niel wordt gewerkt als de avonds desi nachts voor 12 en na 4 uur des Zater lagsmiddaii ü en des Zondag s In het hading van een vlotte aard ippelvoorziening doet de burgemeeRter eon beroep op die medewerking voor elk oogenhlik waarop de voedsplvoor ie iing dit in deze winterperiode zal lachen 2 ndingsbüeenkomst in Daniël BUBELLEZING VAN DS KALF Groote bel MeUiii beMond er gisteravond voor de zendingsbubellezmg welke ds H S J Kalf Ned Herv predikant alhier in Da i4ël hield over De gniote oogst van den hemelsefaen productieslag Na het gemeensohappeiyii zingen van psalm 9 vers 1 opende ds Kalf de bijeenkomst met schriftlezing en gebed Elke stad zoo begon de predikant heeft haar uitbreidingsplan Nog z n het slechts pleinen en straten op papier later echter zullen r e precies volgens teekening a igelegd worden Ook de stad Gods bezit en dergelyk uitbreidingsplan met dit verschil dat hel niet ter inzage Ugt God alleen is er mee bekend en wij menschen kunnen het werk Gods niet overzien hoewel God Zich wel van on wil bedienen Wu mogen er aan medewerken in het vaste geloof dat de uitkfimst vast ligt Het zendingswerk geschiedt daaroip eenerzuds niet juichend omdat altes wel lukken zal maar anderzijds niet mistroostig want de voortgang m Gods keit is verzrterd Christus zei dan ook dat de oogst groot was maar de arbeiders zoo weimg m aantal bleven De gen eente is in het zendingswerk nrtaér al te traag Wat een teleurstellendi werken moet dat zyn voor de zei deiingen ais ze telkens weer êer beriiinigmg moeten vreezen f Inderdaad zyn de kosten van het Zendingswerk wel groot aan geld Gouda Cn omstreken turners 3e p Um 13 Doe X aar avond gymnastiek Zr r vereeniging v rea l l klucht J Federatie van Herv o r m de Jongeren opvoering Ilena M Doe 7 38 uur De Zaïn c drive Goudsche Hb s xl15 Dee 7 30 aar O nba de Vrijestraat OudeT l A ovoordracht Jan P StriZ C tuurgeheimen van de r i Sfilm en lichtbeelden 1 Doe S Uar OesthUvai li adviesbureau N d VenL Luchtbeschemimg l iiti Doe 3 S aar Va M r Huls Afscheidsr epur i zuster H H Berghegè Doe 7 38 aar Ruastmia kunstavond Ned ReisvAr met Frits Bo iw estê7 r 28 Doe 3 aar Central Eerst k komst jeugdclub Vereenkl Postzegelverzamelaars GoJ 8 28 Doe 3 anr Veloeitas DAn i J Training spelers Gt undsch h i1S impetitie onder le dmg vanTS handbaltrainer LeffeUar 28 Doe 3 38 aar Latkersckt t Kerstconcert Goudsche Jir nenkoor De Lofstem ow dmg van Gi Nieuwland mej H M Heukoop loBr Güsb Nieuwland orgel 21 Doe 18 38 aar Veloeltas D m w rela Traning spelers Go handbalcompetitie onder leidhi bondshandbaltrairier Leffelajt 2 38 1 Mnziekseheal Wid haven 39 Kindcrmiddag Ned Vbu eeniging van Huisvrouwen DS BBOEBS OVBB JKUGDVBAGEN Vo r ie aMcelinc Gouda van de llederatie van Hervormde Jooceren iï ri da D Broers Ned Herv predikwit te Sc iJedam gisterenavond in J aael over Jcu di ragen Na bet ge eenacha peiuk zingen van pÊUtm ver 6 opende de heer A IU tevn ieugdouderimg d bë et iikomat met gebed en lae daama een ft deelte int Liikas 14 voor D Broers nam daarna het woord D vraten der jeugd zu te talryk aïdua bacon apreker oen op een avond fa liunnen behandelen De hoofdvraag iï echter Hoe dient de verhouding tui schen Ki ena en meiijea te zyn Bij de behandeling van deze permanent aetueele rooeUUkheid iprak Ds Br rtTs wer de volgende punten de h eftijd VHi 6 18 jaar het karakter Viw k verlovinc de verlovin ijd In de jaren tuaaehen 18 en 18 vuidt er bij jongens en meisje een volkonnm wesencverandering plaata daar lirhawn en geect beiden het atadium Viif rupheid ruMleren Nieuwe verlangen en inatincten ontitaan nu onvennijdeluk welke de lerliii e angang vee gecompiiceerd T maken I e eenigc oploaaing om uit de moeilijkheden dte nu ontstaan te komen is het leit if aanvaarden en de verandering te zién eep goede en reme zaak van G d in Zgn cbepsel gelegd Komen er de oogenbhkken van ttri i dan dienen we deze met Gods hulp uit te strijden Vertoven i het doen van een bepaalde keus met ala opzet Ket huwelijk Nooit mag een dergelijke stap als een proef een probcerfn of men wel nvet elkaar kan opsdiieten opgevat wmden De atap hoé el niet bindemd eischt verantwoordelijkheidabesef onidat het eeo zaak is welke ieder persoonlijk aangaat I de verlovkig een geloofs daad dan mogen ouders zelfs ons daarvan niet temghouden Ee n eerste vereischte vooreen goeden verlovmgstijd is het van me af aan volkomen eerlijk tegenover elkaar staan Geheimen mogen er niet bestaan de ware liefde vergeeft alles ook wat achter ona l igt Conflicten zullen in dezen tijd zeei zeker komen daar een volkomen karaktercenheid nu eenmaal uitgesloten ic Indien echter de oplossing van het verschil gezamenJijk gezocht wordt met uitsluiting van fi en wU bij God ea wij ona daarbU willen buigen voor Zrni wil kan het nooit leiden tot een verbreken dér banden Een geestelijke eenheid moet in de verkin p tot stand gebracht worden welke de voomaamate voorwaarde uitmaakt van een gezond en christelijk liuwelyk De heer Kapteyn dankte Ds Broers hartelijk voor diena woorden en sloot de bijeenkosnst met gebed Politierechter te Rotterdam NIEUWr SCHOUWBURG ger waren t vooral de melodici ensamenklank harmonie stond C ttweede plan maar de onger n denken er anden over Trouwena ook Mozart was niet altyd makkelijk denk bUv aan de Finale van diensJupitereymphonie waarin em vijtvoudig contrapunt ondergebn icht is dat men zich bö het luisteren nauwelijks bewust wordt En zegt men vanBadi niet dat hij de nieuwe muzieknader staat dan Mahler De itilnemende solofluitist ipeelde praeh ig an oogstte langdurig applaus wat nmooi instrument toch ala t mif kunstzinnig bespeeld wordt i Het concert begon met Beethoven s vierde piano concert in C dur opus 58 een werk vol van innerlükc bewogenheid Direct zet de piano in en exposeert het thema en we hooiien dan een orkestrale doorwerking watirin de meester de meest verscheidene gevoelsmomenten uitzingt nu eens rustig en beheerscht dan weer opstairdig vol nervositeit terwyi de pianist zich in een paar cadenzen geheel kanl geven Odé flie reeds zoo n goeden naam onder onze Nederlandsche pianisten heeft toonde xiw ook hier wteer een artist van formaat fraai toucher parelend en geconcentreerd spel Oe vleugel die hem ter beschikkine stond gaf ons den Indruk betere dagen te hebben gekend en naar ons bevinden waren de instrumenten niet volkomen zuiver op den vleugel afgestemd en was er in t begin wat te weinig con tact maar de totaal indruk van de vertolking dezer wondeï mooie compositie was van de bovenste plank Daverend applaus weerklonk als dank aan solist dirigent en orkest en Odé gaf aan zijfi ingenomenheid met de orkestrale mMewerking Myk door dirigent en cdheertmeester de hand te drukken A P Vermey Econo mische rechter te Rotterdam kast en g oocHelen UITREIKING DISTRIBCTRBI SCHF IDEN 9 aar Gebonw Daniël Uitriii king nieuwe melkkaarten en totiZkaarten voor kinderen aan hen ijageslachtsnaam begint met een inZ ters Zaterdag U V W X Y Z ATOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts tllcé voor recepten E Grendel alleen Lange Tienfc weg 9 DISTUBUTIE ALLERLKI TE GODDA De economiscjie rechter te Rotteidam veroordeelde de volgende personen wegene distributiemisdryven Tot ƒ 100 boete bndiair 1 tnaand hechtenis den 38 jarigen bakker A M Compaen uit Waddinxveen ie tarwebloem zonder bon had gekocht Het O M had ƒ 150 of 1 maand gevraagd De 27 jarige A K Roosefaoosn huifc vrouw van J J Merk te Oudewatc die kaas had vervaardigd als ongeorga niseorde kreeg 15 boete subsidiair 1 dagen hechtöiiai De kaas werd verbeurd verklaard Eenoelfde boete kneg de 34 grossier W P Bakker uit Woerden die vleesch bad i gelevend tegen i gespaaide en fedeelteiyk niet geldige bons ƒ 12 50 boete of 10 dagen hechtenis kreeg de 22 jarige veehouder M M Hagen uit Reeuwük wegena het koopen van distributiet escheiden Een boete van ƒ 10 subsidiair 10 dagen hechtenis werd opgelegd aan den 27 jarigen Goudschen loswerkman J P Luglhart die een aoortgeUjk misdryf had gepleegd De jroudsche dansleeraar G Bron kreeg ƒ 30 boete stibeidiair 15 dagen hechtenis omdat hü een bok had geslacht waarby echter ge i opzet was gebleken om in itryd met het slachtverbod te handelen Het geslachte vleesch werd vertbeurd veiUaard Het O M had ƒ 40 boete subsidiair 20 dagen hechtenis gevraa l Wegens soortg k misdröf kreeg de 41 jarige fabrieksarbeider B Kers uit Gouda een boete van ƒ 75 subsidiair 30 daeen hechtenis Het O had ƒ 100 subsidiair 50 dagen hechtenis geeischt Barmentloo geluk te cnsehen N hem kwaioen anderen en de muU medewerkers van den plantsoeiKlKiiii den jubilaris in dien i wuning de b a drukken Het rsoneel van gemecnttt werken hood als blijW van sympalliH een fraaie leeslamp L in Van bevriende xijde oiUviog de liieplEtarmentloo een els iiii i een fragmentvan de Kiivt Janskerk en voorts wenthem toegelegd een filmpje vtn Mplantsoenen w4arin de hem u v trouwde plekte ep hiui bpplaDlingeB die hij in U Vjarigen arheid heelt heUpen verzorgen sullen worden vaslmlegd Hoogheemraadschap van Rühland tnaer meer nog aan menschenlevens Oitzagiyke offers hebben mannen en vrouwen zich daarvoor petroost Ook vjm den Hervormd Gereformeerden ZIendingsbond is de eerste zendeling van de Loosdrécht vermoord in Toradjaland De kosten aan jods zijde zijn echter het grootst Voor de planting van Zijn koninkrijk op aarde heeft Hij zelfs Ztya eigen Zoon overgegeven m den d od van het kruis De Herv Oref Zendingsbond heeft zijn eigen zendmgeveld en heeft als ideaal om Gods Woord zuiver te doen prediken en dit werk te doen steunen langs kettelyken weg Prof H Kraemer erkent deze idealen in een van zijn boejien Zeer staan wij in het zendingswerk bij de andere landen nog ten achter Hoe weinig zijn er niet tot het Christendom bekeerd onder een dergelijke millioenen bevolking Trekken wü ons daar dan niets van aan De oogst is groot waar blijven de arbeiders Liefde door den Heiligen Geest heeft de gemeente van Christus weer noodig besloot ds Kalf een enweerstaanbaren drang om baar Koning aan te prezen waardoor zu bet niet nalaten kan Zijn naam te verkondigen den eenigen naam die onder den hemel gegeven is door Wien wij moe ten zalig worden Na bet gcmeensehappeltik zingen van psalm 118 vers 1 werd deze bijeenkomst door ds Kalf met gebed gesloten Rechtbank te Rotterdam N nou VONNIS Een 21 jarige Goudsche diauffeur stal van een fiets waarvan hi de binnen nenen buitenbanden verkocht Hy zeide er toe gekomen te zyn omdat hij te weinig steun kreeg als getrouwd mail De officier wilde aannemen dat dit inderdaad een speciaal geval is daar de man werkelijk gedupeerd is doch eischte toch n vrijheidstraf van drie maanden Ook de politierechter had deze zienswuze doch legde slechts twee da en gevangenisstraf op met aftrek der preventieve hechtenis De rechter g hem den raad zich in verbinding te stellen om hulp btj de ReclasseeringvereeniC ng De buitenbanden waren gekocht door een SÜjarigen loa werkman te Gotida die wegens heling terecht stond De chauffeur B had hem verteld dat hy de banden voor een ouden man mocht verknopen De officier vond het hoogst onvoorzichtig In dezen ttjd kan men begrijpen met gestolen banden te doen te hebben Hij eischte f 15 boete subsidiair 15 dagen hechtenis De rechterachtte het feit echter niet wettig en overtuigend bewezen en snrak verdachte vry De kooper van de binnenbanden waseen 29jarige Gouwenaar die er geengevaar in had gezien daar hq denchauffeur als een vertrouwde jongenkende Het O M eischte in dit geval ƒ 25 boete subsidiair 25 dag n hechtenis wegens schuldheling De rechter veroordeelde tot ƒ 15 boete lubaidiair 16 dagen hechtenis gasgenEratoren vooi dibselgemaal te godda BESTELD In de te Leiden g jiouden vtreenili de vergadering van het hoojbeai raadschap van Runland heeft kn dagelijksch bestuur medegedeeld de voor het dieselgemaal ie SfUf dam aangeschafte gasgeneraUnt thans zoo goed werken dat ook w het dieselgemaal mr P A PïMchl Hordijk te Goud tw ee ss toren voor twee dër drie motoren JP besteld Tot lid der financieele cobumM werd benoemd de heer H J I te Reeuwijk Na afhandeling van eenige lm houdeUjke zaken en een wuzigug de wedde veroidening is in f f zitting overgegaan tot de behsadeMi van de begrooti g voor 1942 w werd vastgesteld in uitgaaf en o vangst op f 621 483 32 voor den Vr wonen dienst en op 858 883 voof den buitengewonen dienst DOOB WINKELRUIT OEM Een 14 jarige loopjongen die P ochtend met en met hout T handkar uit de Wijdstraat kwM r den nam de bocht naar de J2 k daal niet goed waardoor het uit f ZES MAANDEN VOOR DIEFSTAL VAN PORTEMONNAIE IN AUTOBAAN De reditbank te Rottndara heeft den 35jarigen chauffeur G G G te Amersfoort wegens diefstal Van een portemonnaie in een autobaan waarin hlj werkzaam was tüdens de kennis te Gouda veroordeeld tot een gevangen isstral van zes maanden met aftrek van preventieve hechtenis Oe eisch was een jaar de hout door de étalageruit manufacturenwinkel van de Buren ging VCTiekeinng dekt a TWINTIG PAKJES BOT VERDWENEN Uit een melkifrichting yj stede zijn twinUg pakjes van pond boter ontvreemd V T Arnhemscha Orkestvereeniging Dirigent Jaap Spaanderman SoHtl Jon Odé piano PROGRAMMA L van Beethoven 1770 W7 rVde Pianoconcert Dr Joh Wagenoar l 62 t9il Ouverture JDe Getemde Feeks Hendr i4ndn sen 1992 Variaties over een thema twnKühnau J R A Felderhof f1907 Suite miniature Jan Dan Gilse flltl Variaties over een St NicoiUuCsUedje n Uitstekende gedachte het geheele gedeelte na de pauze te w den aan werken van Nederlandschs meesters met aan de spits de ouverture De Getemde Feeks van den in dit jaar overleden nestor dr Johan Wagenaar Jammer is het dat Wagenaar s drukke werkkring hem geen tijd liet tot het maken van een complete opera maar niettemin heeft deze oer Nederlander m denken en doen talrijke tielangrijke werken nagelaten o a Saul en David Fritjofs Meerfahrt e a En zun hierboven g enoemde ouverture neemt in die trits een eervolle plaats in Ook dit werk getuigt van Wagenaar s gevoel voor humoristische spontaneïteit we bewonderen het eclatante in de rkestkleur de muziek roept aif en toe herinneringen op aan Wagner Veel Gouwenaars zullen zich herinneren de uitvoering hijr ter stede vele jaren geleden van een van Wagenaars cantates de vermaarde 3chipbreuk op woorden van den Schoolmeester met o m den toenrtiaala foo bekenden Joh Schmier een ongel nd diepen bas als solist buitengewoon komisch van conceptie en met ko jdige charges op de overdriving en uithalen van Italiaansche operazangWs denk byv aan de wals De natuur was op den Oceaan bijzonder mooi En wie kon ook daarin niet het bijzondere componeer talent onderkennen Mooi is de ouverture De Ge temde Feeks zeker niet maar karakteristiek zeer zfekef Spaanderman oogstte veel succes met de technisch hooge eischen stellende vertolkinj Niet nieuw voor Gouda maar daarom niet minder aame nog eens gehoord is HeftSrik Andnessenr Variaties en Fuga voor strijkorkestop een thema van Johann Kühnau Vier jaar geleden op Woersdag 23 jan 1 38 werd dit werk door het A O V hier ter stede uitgevoerd Zooals men weet was Kühnau als cantor aan de Tornar Kirche te Leipzig de voorgan ger van J S E rh Het mooie thema dat Anrtriessen eerst geeft was voor Andriessen de aanleiding tot zün Kühnau variaties en we konden het bewonderen hoe knap getuigend van bijzonder combinatieÓermogen deze varian en zü geschreven Het strykensen ib l speelde met prachtigen klank in de variatievormen heeft Andriessen kans gezien iets persoonlijks te geven volgens zijn nieuwere opvat tingen prachtig verwerkt met piëteit W or Kühnau s thema Van GiSsc hoorden we als variantenecmponist in zijn bekende bewerking van het St Nicolaas liedje inderdaad toepasselijk op deze dagen Hy heeft er n heel Symphonisch gedicht van gemaakt en t was alsof hij af en toe Haydn en Mozart aan t woord liet De vertolking viel bü het publiek in wel heel goede aarde en luide bijval gaf den dank weer voor het kostelüke el SftuU ufir Pxana pattig Gaarne odvtssOTsn wfi U Schreit U Concurraersnd Coulbnt Garantie Nog prima aaoleiiaal C QU1SPE H££M1 SINGEL 304 TU atlSS XDAM Ing Mcd Q 4239 20 In Feklerhofs miniatuur suite hooren we klanken die wel zeer afwijken van de traditioneele volgens het programma is dit werkje bestaande uit vier deel n die tezamen slechts vijf minuten duren in 1933 geschreven Welke kortheid echter niet verhindert Felderhof a bijzondere muzikale eigenschappen op te merken Bondigheid van stijl is trouwens een kenmerk der Nederlandsche hedendaagsche muziek opvallend was met welk een exactheid Felderhof zijn groepen weet te construeeren We laten ons bij deze nieuwe muziek niet toepassen op n klankmassa wel bü Schumann blJv maar luisteren naar de macht van het contrapunt den zuiver melodischen gang de mogeUJkheden van het rythme Of Felderhof een leerling was van Dresden of van Püper weten we niet maar in eerste instantie toch is het Willem Püper geweest die het ontstaan dezer nieuwe muziek heeft mogelijk gemaakt al beweegt zij zich qua ifeest en stijl in andere banen dan de zi ine Hoewel we by eerste aanhooren Felderhofs niüziek nog niet begrijpen en daardoor niet op haar juiste waarde vermogen te schatten is het toch duidelijk geworden dat deze componist wat heeft te zeggen Vroe AT V AAR ANNEER Doe nr Oarago Bik en Booi wUer Nationale kongnententoonstelling konijnenfokkersvereeniging Gouda en omstreken 6 Doe 19 uor OJ I A terrein Aanvang sportpcoeven voor H L O dipfoma door qparechaussee district Gouda t Dee 3 nar Kunstmin Sint Nicolaasleest vereeniging Armenzorg voor ruim 500 kinderen 6 Deo S mmr Central Postzecelbeurs Ver van Postzegelverzamelaars ïouda Dec 4 3 nnr GymnastieklokaalR H B S Diplomatumen TurnkringGouda en omstreken turnsters enturners Ie en 2e graad Dee 7J0 an De Zalm Bridge drive Goudsche H B S vereeniging eerste gedeelte 7 Doe 4 mir Garage Bik en Boolmeijer Nationale konijnententoon stelling konijnenfokkersvereeniging Gouda en omstreken 7 Doe ItJa aar Olympia terrein Aanvang wintertr ining athletiekvereeniging Achilles 7 Dee 2 unr Kantoor N V InterlaviB Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders i Dee 3 uur Kanstmin Mozartherdenking door Nederlandsch Duitsche Kultuurgenveenschap concert Nederlandsche Kameropera rede Dirk Bslfoort I Doe 8 aar Bet Blaawe Krols Eer ste gemeente avond Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Dee 7 31 aar Leger dei Beils Heiligingsdienst leidst J v d Veen 9 Dee 1 3 aar Vrije ïvangeUsebe Gemeente Bijbellezing mi bidstond 1 Dee 7 30 aor Ned Gerct Gf meentc Spreekbeurt ds Joh van Wëlzen 1 Dec 8 aar lilël Cursus EHBO II Dec 7 3 aar Reaaic Indischeavond Volksuniversiteit met MaxHavelaarprogramma voord tóitJac vin Elsiicker dansen Raden S Hardjodirenggo 13 Doe 4 38 oor GyouustiekMuuU R B B S Diplomatumen Turnkring Ook s ochtends met i Jit op fietsen TOT EVBN NEGEN UUR Nu het sochterds laat licht wordt dienen de widrijders er op te letten dat zij m rtet halfduister niet maar zoo kunnen rondrijden maar verplicht zijn tot eenhalf uur voor zonsopkomst licht zoowel aan de voor als aan de achterzijde van hun rijwiel te voeren Momenteel dienen fietsers des morgeÜE tot even negea uur met licht op te rijden De politie heeft gisteren controle gehouden en daarbij zijn vijftien personen bekeurd die veel te vroeg zonder licht fietsten Het is gebleken dat de wielrijders vooral no s ochtends 8 uur geneigd zijn zonder licht te rijden doch zij dienen daarmede tot na nege nen te wachten De heer F Barmentloo gehuldifird UT EN TwnnriG jaar voorman 1 TUINMAN BIJ DEN PLANTSOEN DIENST De heer F Barmentloo heeft giste ren zijn 2 jarig jubileum als voorman tuinman bij de afdeeling plantsoenen van frenieenteiwerken herdarht en natuurlijk heeft men den man die zich met zooveel liefde en zoo eel kennis an raken aan de zorp voor de beplant ingen wijdt ên het zijne er toe bijilri gt dat parkeh plantsoenen en periten er keurig uitzien gehuldigd met bloemen die bij wijze van spreken E n kinderen geworden iljn De collega s van de stadskweekerij hadden een mooie mand gezonden waarin roode anjers n witte chrysanten de stedelijke kleuren uitbeeldden die met linten werdert geaccentueerd Ook van andere zijden waren er hloe m n o a van de afdeeling boekhouding van gemeentewerken en voort toonde op deze wijze haar belangstelling de afdeeling Gnuda van de Maat rhappij voor Tuinbouw en Plantkunde welker voorzitter dr A Scheygrond hot jiibileerend medelid kwam feliciteercn De directeur van gemeentewerken ir L Sollewijn Gelpke heeft in de morgenuren een beroek gttiracht om namen de ambtenaren en mede nameng den wethouder van openbare werken mr D Witt Wjjnen den heer IfEUlLLlL TOM Oie onzm wat doe je er mee iühoort bij mU en daarmee uit En dan zou ze zifn opgestoven cn bet noodige fraais over zelfstandigheid cn eigen werk hebben uitgekraamd ferwifl nu als Frank maar téa woord lou zeggen Niet aan denken verbiedt se ilcliUU Ik heb nog meer nieuws voor Je zegt ze vlug Ook van kantoor Hier lees maar En ze geeft hem bet extra OVargctypte stukje uH het verslag van da commissarissen vergadering Iff Slaat dat op mli Geweldig zeg Mag Ik het houden Je begrUpt dat ik dèt van Westhove onder zijn neus wil duwen Natuurlijk zegt Nick ik heb hetexpres voor jou overgetypt Ik vond beltoch loo zalig toen ie op de vergadering met die pluim voor Jou vcor dendag kwamen Hiet was echt een goeiebeurt voor Jf zegt ze bewonderend Frank grinnikt Dt moet lachen om die adoration mutuelle We zitten elkaar precies op te Dat s tenminste een cagevaarlUktarrcm vow adoration flapt Nick er uit Frank Itykt baar aan Wou Je Uevci leU aodo s hoorcsi Nick Hangt er van afc logt ia Watwou Je beweren Dat jr er gevaarlijk Utt uitzietvanavond zegt Frank prompt Endar ik niet tegrUp hoge ik het al die weken heb ulTgehAutlen zonder Jou te zien Spaar me smeekt se Maak hetnu niet aandoeolUk Daar kan Ik niettegen Ze spant zich In om den ouden genoeglUk tlirtenden toon vaat ta liouden Zullen we eens dai en vraagt ze Ik heb nog nooit met Jou gedanst frank kijkt even aarzelend rond staat dan op en volgt haar naar den dansvloer De zaligheid van met hem la dansen Wat is r vraagt Franlu Jekijkt ineens zoo verschrikt Ik ik dacht dat ik iemand vankantoor zag hakkelt ic Wessels Jeweet wel myn vroegere chef Maar hetis hem niet Eigenlijk bespottelijk vanme om zoo te schrikken Je Je benter toch niet tMos om voegt ze er ver legen bij Ze houden er bij ons opkantoor zoo van die stflregels op na Hoe moet se hem dat allemaal uitleggen Och kindje zegt Frank Je hoeftJe tegenover my toch niet te verontschuldigen Ik vond het lelt een beetjegewaagd om hier saifien te gaan danten We kunnen hier allebei zoo lichtkennissen zien Ik haB je al willen voorstellen om ergens anders heen te gaan Er tl een heel genoeglijk nieuw dinggeopend hier dichtbij Maar het Ismeer eh een tweederangs gelegei i heW ik was bang dat Je dat vervelend Niet denken alleen genictoi zegt zou vinden Nick lot zichzelf We zijn vroeger van Utrecht uit Maar midden onder den dans slaat hier wel in zecderanga gelegenheden geopeens de schrik ala een schok door haar weest Dikwijls genoeg bluft Nick heen die daar die grijze kuif en die Als er m ar een bahoorliike twnd is uilebrll is dat We el Meteen ontdekt kan de reut me ni l schelen ze dat ze zich vergist Nadnik vbodso Huwelijk met modem comfort 64 Jk heelemaai niet Maar wie dioi we Mltn nteuwe chef noemt ma c nhalve jqngen O Ja dat moet ik Je nogvertellen ik heb promotie gemaakt ErJ nog zooveel dat Ik je verteUen moet Laten we maar gauw rgeos rwtigneerstreken Nee maar dat Is scbittereod prijstFrank 1 Nick vol troU het verlM l If d kaas op Stockholm heeft tjed an Ik krUs rejjw rt voor je Nick JiL komt er wel Gek denkt Nick dat i daar nu heel T t vrlendH n ifi l v n Franit mammen au Man Ui lijn plaats zou gezegd babban jganieCn zijn kammen alsof wa een paar JuridlBcbe avond als deze Een show band die verJazzte Sinterklaasliedjes doet hooren Ja als studenten zün ze nog wel ai heel andere tenten geweest denkt Nick Maar dif Is toch fets anders Vroeger was Je met Je club uit zocht Je expres de minder deftige gelegenheden op om ongestoord er pan te kunnen schoppen Maar nu met Frank zoo met Je tweeën het lijkt iets stiekems iels dat eigenlijk ntet mag Onzin Ze lacht zichzelf uit Dansen plezier hebben Genieten van deze uren dat hij bU haar 18 zijn oogen zjjn stem s jn arm ont haar heen sis ze dansen Ze houdt van hem ze is nog nooit In haar leven soo gelukkig geweest Ik vind bat toch zoo dol zegt sa Een prachtidee van Je MfSt zou Ikanders een beestachtig vervelende Sinterklaasavond gehad hebben En Ik dan lacht Frank WeetJe waar Ik de laatste weken mijn avonden doorbreng BK van Wcsthove thuis Ja hü is buitengewoon aardig en htJdoet wat hij kan om me er een beetjedoorheeft te helpen Zie Je hU weet dat nou Ja hij denkt niet zM slechtover me als als andore menschen 1 Een stampvolle zaal zelfs op een Het is de eerst Iceer dat Frank bel gebeurde aanroert en Nick j j5wat Ie antwof en Ze jfrji niet wat er is ♦ oorgevallen h haar ook niet Want ze weet Luen zeker al of hy het baar J JZ had dat Frank nu toch niet i haar voelt dan tevoren Eea F kind een Hef meisje Ja toen I J nenburg heeft ze al gcierkt haar grtag mocht Eu al he omstandigheden hem nu dicl t haar tocgedreven lyjl Maak Je geetk lUüsies J za zich voor den looveelsteo j t lr Zeg maar dan rul Je J maal Ipt over Je ooren in o J JJ5 zitten praat i over het on i 25 onderwerp heen Of beenj van Westhove oog andere bn Ea wat voor Frank gaat er dankbaar oP M m beeft een postieüclvetwjj én een collectie porcelein flf slant doorgezaagd over onitf V g f drukken en over de Ming dynastieën en mefr van dat JS GMd voor Je alg e oe ling lacht ze