Goudsche Courant, zaterdag 6 december 1941

£ BLAD ZATERDAG 6 DECEMBER 1941 immamLmBammmmammmt Uit TToegrer tüden Dt GOUDSCHE C bRAN1 MELDDE STADSNIEUWS rine Kaai sen en Chemische Prd i en in rusteertifrcaten regelt zuster H H Berghege de vergadering van houders vtin J ntc aandeeden waren aanwezig deelhouders vertegenwoordigende MWjeelen en uitbrengende 4 slem Zoel llo ehrood geh met H A Doxmeer aeertniida flarden gereden banden dom slryd En i van der Vlist 84 j wed van W Verbij voor herziening jj eidingaplan voor elyk stadsdeel verworpen 0ord lATIE DER GRONDEN TE g 8TBAAR GEACHT plia in voorbereiding B burgemeester heeft het ont gf flm voor de herziening van uitbreidingiplan der gemeente jooveel betreft het gedeelte ten en van den Graaf Florisweg ij V n Bergen UzendoDmpark en j terrein ten Oosten van de wMut Uouwe Gouda Noord en lljixiwest verworpen iKirgcmeester overwoog in ziJn m dal het heniieningsplan in en om zijn opzet kan wor vaard doch om fmancieele moest woi den afgewezen aan ie exploitatie van de in dat Wgrepcn gronden van 4e ge tt te gruote financiëele bffers ifjlen en de kostprijs van den rr pen grond boven het voor deze nte aanvaardbare maximum xu te liggen Burgemeester heeft voorts beü dat een herzieninWrt ordt voori van iet gedeelte jan het uit iijspljrt dezer gemjentie dat be tieeit op de terreinen gelegen tn vin de Bteevaart en ten van de poórbaan Gouda i lm Oosten van de spoorbrug it BrecVaart ten Noorden Van Ij aat Fli risweg het Van Bergen ioompafV ek ten Oosten van de Gouwe G uda Noord en rest jdrt laatirte besluit blukt dus dat nieuwe herjnening in voorberel u welke blijkens de omschrglen grooter gebied omvat dan rworpcn plan ndeelhoudersvergaïng Kaarsenfab iek QUORUM AANWEZIG VOOR BEIJNG VAN LiqCIDATIEVOORSTEL kantore der Vennootschap zijn liddag een buitengewone vergavan houders van preferente ilen en een builengttwone alge e vergadering van alle aandeelin de N V Koninklijke Stea Kursentabriek Gouda gehouden briiandelmg vin het voorstel van tie en r Tad van commissarissen tot itding der vennootschap met in van di n dag van aanneming van voorstel en tot statuteïi Wijziging de omwisseling van aandeclenVennootschap in aandeelen van deï Vcrcenigde Fabrieken van de president commissaris de W Riiys conslateeVde was volie kapitaal aaiiwcfzig maar de Hter deelde mede dat dit niet het Iwas voor de vergadering van alte WUiouders zoodat hier voor een e vergadering moet worden beDaar het wenschelyk werd geidat do besliraing gelijk genomen i werd bwlolen m de vergadering houders van preferente aandeelen geen besluit te netnen maar de ising aan te houden tot een op den n de nieuwe vergadering van alle Ihoudera wederom uit te schry vergadering vergadering van alle aandeelhou Waren aanwezig 10 aandeelhou Wtefi inwoordi ende 578 aandee uitbrengende 50 sfetnmen tgedeeld werd dat de nieuweerlngen zullen worden belegd op nber GEDEELTE PEOF EXAMEN I WERKTVIOKITNDIG INGENIEUR de Technische Hoogesc4K oi te e l a gd voor het Utie gedeelte sw soh examen voor weiktui in enieur de heer G L v d fhter STAI SSFAARBANK November is op de Sladsspaar alortingsdienst m 734 1 posten 1 168 114 53 en m 3025 posten toald ƒ 135 017 28 derhalve elegd ƒ 33 097 27 Het saldo per November bedroeg ƒ 864 757 05 I loop der nrtaand steeg het aantal SJOP zijnde spaarboekjes met 27 liel a n al rekenmchoudera tot 2169 w ff AT tl AAR ANNEER Reunie Bioscoap Spectakcl om JolanUie met Albert Lieven en Mariane Hoppe Aümvang 8 15 uur Zaterdag vanaf S uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Stradivanus met Guslav Froihlicii Schouwburg Bioscoop Cupido in de benzine met Leo Slezak Lizzy Holzaohuh tn Hans HoH Aanvang 8 15 uur ZondAg vanaf 3 30 uur ThalU Tkeater Arme rijken m Adèle Sandrock Viktor de Kowa en Hcinrich George Aanvang 8 15 uur Zondag v naf 3 30 uur Dec 7 M Bur c ZaUn BridgedrivcGoudsche H B S vereeniging eerstegedeelte 7 Dec 1 uur Garage Bik en HooimeUer Wationale konijnentcntoon stelling onijnenfokkersvereeniging Gouda omstreken 7 Dee lO M Hor Olympia terrein Aan vang wintertralning athletiekvereeniglng Aichilles 7 Dec uur Kantooc N V Interlapin Buileivgew n algemeene vergadering van Aandeelhouders 7 Dec 3 uoé Kunstmin Mozartherdenking djfor Nederlandsch Duitsche Kultuurgemeenschap concert Nfeder landsche Kameropera rede DirKBalfoort S Dec 8 uur Het Blauwe Kruis Eerste gemeente avond Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden 9 Deo TM uur Leger dei Rells Hciligingsdienst leidst J v d Veen Dec 7 3 uur Vrije EvangelisciieGemeente Bübellezing en bidstend Dec 7 3S uur Ned Oeret Gemeente Spreekbeurt d Joh van Welzen M Dec 8 nur ianiël Cursus E H B O U Dec 7 3 uur Reunie Indische avond Volksuniversiteit met Mak Havelaar programma voordracht Jac van Èlsacker dansen Raden S Hardjodirenggo 13 Dec 4 3S uur Gymnastieklokaal R H B S Diplomalumen Turnkring Oouda en imstreken tumsterg en turners 3e graad 13 Dec 7 uur Kunstmin Feestavond gymnastieken alhletiekvereeniging VireS et Ccleritas opvoering klucht De knappe Ilena 13 Dec 7 30 uur De Zalm Slot bridgedrive Goudsche HB S vereeniging tS Dec 7 30 uur Openbare school A O de Vrijestraat Ouderavond school C voordr acht Jan P SlrijboS over Natuurgeheimen van den Balkan met film en lichtbeelden DCc 8 9 uur Oosthaven 10 Zittingadviesbufeau Ncd Vereeniging voorLuchtbescherming Dec 3 S uur Van Iterson Ziekenhuis Afscheidsreceptie directrice 19 Dec 7 30 uur Kunstmin Vröolijke X kunstavond Ned Reisverceniging met Frits Bouwmeester en Qpgi Ruganl 20 Dee 3 nur Central Eerste bijeenkomst jeugdclub Vereeniging vanPostzegelverzamelaars Gouda 20 Dec 3 Bor Veiocltas D R D terrein Training apelirs Goudsc ie handbalcompetitie onder leiding van bondshandbaltrainer Leffelaar 20 Dec 3 30 uur Luthersche Kerlc Kerstconcert Goudsche Chr mannenkoor De Lof stem on l r leiding van GUab Nituvrland soliften mej H M Heijkoop sopraan en Gijsbk Nieuwlaand orgel 21 Dec lOJÉl uur Velocitas D R D ter rein Traning spelers Goudschehandbalcompetilie onder leiding vanbondshandbaltrainer Leffelaar 30 Dec Z M nur Mazi sehool Westhaven 39 Kindermiddag Ned Vereeniging van HuiivTDUwen poiipenkast en goochelen ZONDAGSDIENST DOCTOREN Bü afwezigheid an den huffiarts zijn wan Zaterda gmiddag 3 tot Zondagavond ti uur te consulteeren de doktoren C van Bilt KattensingeJ 79 telefoon 2561 en H A M Eijtunan Westtiaven 83 telefoon 2982 APOTHEKERSDIENST Stedds geopend des nachts alléén voor recepten E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 Bij Pijnen + Mi nhardt Poedsrs Dooi 49 et BIJ Uw Drogist Ingez Med 4272 9 ONZE BIOSCOPEN j Reunie Bioscoop SPECTAKEL OM JOLANTHE Mtm zou den titel lezend van de fiUn die Reunie vertoorit jBpeclakel om Jolanlhe geneigd zijn re denken dat deze JoUnthe een kn p en aardig nveisje is afgaande op dezen welluidenden naam maar men zal d Mi bedrogen uitkomen want al spelen er zelfs meerdere meisjes een rol in dezs f ta het gaat toch in de eerste plaals om een varken Een varken dait Jolanthe heet I Maar het is ook niet zóó maar een varken maar een dat in grootte en goede hoedanigheden zoo bijzonder is dat hel als tenloonstellmgs objcot de onderscheiding weghaalt Zooals gezegd Jolanthe speeW een voorname rol in Jiet verhaal en dat bemerkt ook apoedig de jonge onderwijzer Wesomeyer die in het doip waaj Jolanthe eigenaar woont aankomt op denzelfden dag dat het puikje van alle varkens met bloemen gesierd tn triomf wordt mgehaald Wesemeyer reist tezam n met den nieuwen veldwachter die in hetzelfde dorpigcstationneerd wordt Weinig vermoeden zij dat zg beiden juist door het varken groolie narigheden zullen krijgen Jolanllie l eigenaar boer Lampken is namelijk eeh buitengewoon cigcnzinniig en koppig man Om een of andere roden weigert fay zijn bejasting te betalen en dan moet het komen lot verkooping van zyn gclieJde Jolanlihe wegens belastingschuld Lampken brengt al ziin tKJCrcnslim heid in het geding om de verkoopmg Ie doen nis liukken Met behulp van zijn buren wordt zoowel de belastingambtenaar als de veldwaditer om den tuin geleid en zo der dat Wesemeyer daairop gesteld is vervult hij een groole rol oy deze practijken Maar in een k lucht als Sptjctakel om JOlantSw past een vroolijk slot en zoo k6mt all cs op zyn pootjes terecht óóik het vakken En bovendien vinden meerdere personen waaronder onie vriend West meyer nog lijd om zioh met de lietde bezi g te houden en ook dat komt voor elka r Een film met véél boerer umor en bnerenkoppighcid waarin men pleziei zal beleven aari de gped gcteekendc types Albert Lieven en Mariane Hoppe spelen de hootdroUt n Hot bijprogramma bevat de jour naals en een mooie kleurenfilm Vossenjacht Thalia Theater ARME RUKEN In de film Arme Rijken die Thalia vertoont krygl men nog eens de gel egenheid van het spel der zbo begaafde actrice wylen Adèle Sandrockte genieten Zij heeft daarin een roldie haar bijzonder goed li t ze speeltde ad illijke schoonmoeder van dan als bakkersknecht beg mnen milIionair geworden Hoxter In diens gpzta zwaait Hj den scepter en el de machtige grool mdustricel heeftniet den moed haar bevelen te weerstaan Eén is er die in een bepaaWgeval niet wtl bukken Dat is haarUeftalligp kleindochter Iris Dezeheeft bg hot strandbad een zeer komische ontmoeting ge had met deneenvoudigen taxirhauffeur Frits Schuster Die vroolijke knaap houdtde kennis met het mci je dat hij vooreen bakkersdochtor aanziet aan Grootmoeder is hevig gekant tegendie vriendschap die to4 liefde uitgroeit en is weerwil var et staTdsverschil zelfs van den toorn daroude dame en de onlervirt g tot eenhuMfehjk k idt Een g noegon is hel om te zien hoe de jonggetrouwden met elkaar omgaan ondanks hun armoede is hun huwelijk ideaal Na eenigen Igd echter krijgt Frits het idee dit zijn vrouw meer toekomt dan hij haar als taxichauffeur geven kan Danjc ig itivloedirijke protectie krggt hg eer betrekkinig bij een gcoole aut fabri k In korten tijd maakt hg er promotie en poedig is hg de coureur voor de zaak op de groot internationale autorennen Nu zou hü zgn vrouw datgene ktmnen bieden wat haar naar zgn opvaltif ontbrak maar de roem doet hem hel doel wa4rvoor hg coureur werd uit het oog verliezen Zgn beenen zijn niet sterk genoeg om de weelde te dragen Verdriet en schuldbesef doen hem de vergetelheid zoeken in nog meer vermaak en genot Hij raakt uit vorm verliest verscheidene wedstrUden Nog één kans krggt hij Vooraf tracht hij hel meti Iris weer in t reine te brengen maar het telefoongesprek wordt ont düg afgebroken Geheel van streek rijdt hü den wedstrijd aanvankelijk slechter dan ooit hü lijkt geheel kansloo de jury denift er reeds over hem uit de course te nemen dan plotseling koiiit Iris op de baan Dat geeft hem nieijwe energie na Sfen zeer spannende en sensationielen eindstrgd wint tiyi op aan ook Hoxter heeft zgn strijd gewonnen grootmoeder heeft toegegeven èen verzoening komt tot stand In deze interessante mengeling van romantiek en sport treden naast Adèle Sandrock op dfn voorgrond Victor de Kowa Heitirich George Edna Greyff Het isj een prachtige film met een goede moraal en meesterhk spel Schouwburg Bioscoop CUPIDO IN DE BENZINE Cupido in de benzine if een wal io iiilaire veilaling van den titel Der iel e Klaker iiiiiar tezamen zeggen ij waaraan men deze week in de iehouwbure Bioacooo toe ia eén ure ellig luchtige Ween sehe film En wat iiok wal ze gen wil I BO Sleznk npcell ür de hoofdrol ijl d ieirioedelijke acteur die op hel wi e doek zon ïoedrnoedirf brommen k i die vindt Int de tegenpartij legert Ie draad in wil en van wlen omgekeerd rte legenf Hrl i an meoning iS dat hIJ in de eonlrnmine i s T eo Slezak iK hier in een tol die voor hem geknipt I en waarin nii o hem 1 een i meer heeft kunnen he wonderen als napfpskoet sier die bo lendien een Irnditie heeft op Ie hou den want hij is de laatste van Het he roemde W ensehe gilde en zijn fliiker is het eeriige gespan dat zirh liis rhen hel snelverkeer inengl en in het mo flerne stadsbeeld de herinnering a i et I n nu heeft men het op zijn hui voorzien dat plants moet mnken notn lie he nor een garage als stitlling voor de vehikels w inrnan de niide knetsier zoo n hartgrondigen hekel heeft Ilel i niet het eenlge prohleem waarvoor hii zioh gesteld ziel ook de stappen vnn iiii rliarmante djjchler np het pad der liefiie bezorgen lièm veel hoofdbrekens Ifii heeft een gesehiklen iimn op liet oas niniir liet ineiske lieeft oen eiiren keus en zoo zit jnen dan midden in de iunnliiren Want ook deze film is gemaakt naar hel recept der verwlkkelir cen wnnr in het verloop den i ainiiseerdeii toeschouwer in spanning houdt De linker koetsier wit d in enslolle zijn jrnnd wel viirkoopen a in den 70 1 an een ouden vriejjd innnr al hij d ir met de paperassen m nr hem tnestipl en zijn dnriiler nan de 7ijde van den jongeyinn vindt ja dan liroint hi dnl h t lifelehiiis er vinn stnnt le sehiid den want dat is rvattuirlijk geen zui ver koffie Manr ook In dit geval zijn de verwiirriiigefi er 0111 opgelost Ie worden rte hraveliniis kan den nioilernen tijil i n de liefde niet tegenliniiden en zon kniiil dan ten slolle nlles in orde Hetnhe I eo Slezak pelen in dp7e nilprent nnv Ro ar I i 7 i Holzsrluili n Airt Oiiet en hel zgn nllen ge el llt e fit iiren in een fferelllL e film Het bljprograrrima bevat de journaals en een komische twee aeter Hct patentslot r S v d Kraets Gouda leeft met z n 35 000ste mede VELE ATTENTIES VOOR DEN JONGEN WESTRIK De kleine Bemhard Coert Karel Wfstnk d Zondag door gn geboorte het ir wonertai vair Gouda tot 35 000 deed slggen heelt deze weck nif l over bc angstelling te klagen gehad Niet alleen waren er vele geschenken uil de kringen van vrienden on verwanten maar ook verschillende andere ingezetenen van Gouda hebben van hun belangstellini J blij en bij deze zoowel voor het ecfilpaar Westrik als voor de gemeente Gouda verheugende gebeurtenis BehaK e de goede attenties die de jonggeborene ontving van het gemeentebestuur en de personeelen van stadhuis en distributiekantoor is UI deze dagen nog een groot aantal bloemstukken aan het Diaconcssenhuis De Wijk bezorgd o a van de Chr ULO scliool en van enkele onbekende gevers Verder waren er een viertal fruitmanden en ook ba bykleertjes kreeg de 35 000ste Gouwenaar cadeau De post bracht eveneens een stroom van gelukwen schcn waarbij verschillende van onbekende afzendera met slechlh een onderteekening als Een Go wenaar of iets dergelgks Burgerlüke stand Ondertrouwd 4 Dec C B Signer en J de Bruin J Th Garvesteijn en P M Verheg A J Overkamp en M Sterenborg OTerleden 3 Dee Gecrlrui Vos 82 j wed vanA Bontekoe Theodorus Stecnwift kcl 70 j wed van A Boot 2 Dec Ezechiel van Hattetn 83 j wed van A van der Spelt 4 Dec Anneke Dieuwerlje Oostwouder 8 w Moritz Carslens 78 j geih met J C Stein Dirk van Ruiten 54 j Stadsspaarbank ouwe t heek Wljdalraal II Laat U bij het sparen niet aanlokken II door een TE hooge rente Alleen de II sollditelt der Bank moet doorslagIj gevend zijn 0 4265 8 Teraardebeitelling J G Balkestein VOORAANSTAANDE FIGUUR IN 8POORWEG KR1NGEN In het familiegraf op de Algemeene BegMiafplaats alhier is gistermiddag taraardebesteld het stoffelijk overschot van den heer J G Balkestein gepensionneerd ambtenaar bü de NederIpidsche Spoorwegen op 70 leeftijd in Den Haag overleden De heer Balkestein was een bekende figuur met een langdurige en eervolle loopbaan bij de Nederlandsche Spoorwegen Aangesteld in 1891 alsvolontairsurnumerair bereikte by langs verschillende funtties den rangvan agent dat is chef van het goederenverkeer o a op do stations Feyenoord en Utrecht terwijl zijn laatstestandplaats te s Hcrtogenbosch was Na op eS jarigen leeftgd te zijn gepensionneerd vestigde de heer Balkestein zich in Den Haag i Naast zijn dienstwerkzaamhecfen maakte de heer Balkestein zich ook op andere wijze in ruime mate ver jienstelgk Zoo vervulde hij tot aan zün overlijden de functie van secretaris va n de afdeeling van de gepensionneerden van de Nederlandsche Vereeniging van Spoor en Tramwegpersoneel was verder lid van de scheidsgcrechten en lid van de commis sie van bijstand van h t pensioenfonds der Ncderland he Spool wegcn Bovendien was riij oud vmr itter van den Bond van Ambtenaren der I ederlandsche Spoorwegen oudvoorzit ter van liet herstellingsoord Villandrlj en oud lid van den personeelsraad van spoorwcgpersoifeel Valen van hen met wie Ho heer BalRpslein gedurende zijn dionsltiid en daarbuiten heeft omgegaan woonden de begrafenis bij Een groot aantal bloemstukken deels in een apart völgriituig medegcvoerd sprak mede van de waardeering en vriendschap die in breeden kring voor hem gekoesterd erden Aan de groeve gewaagde de hegr J ©kdegeest uit Oegstgeest voorfittervKl de afdeeling geoensionneerder V de Nederlardsche Vereenieiing vanSpooren Tramwo personeel van deprettige samenvjTkinp die hij stAodsook in deze functie an den heer Balkestein l aid mo en oidervinden Verder spraken nog de hfer R Verdam oudvoAir ittpr van dm Bond vanAmbtenaren van de N e ierlandscheSooorwegen en hnofdbestnurslid varde vereeniging V llandrij de heer A Verbeek oiid épUega van don heerBalkestein en de heer W H Balkestein een broer van den overledene De oiHjste zoon de heer G B Balk estein uit Venlo bedankte namensde familie voor de I natste eer aan zünvader bew eren Onder de belangstellenden waren o a de heer Th Bakker stationschef alhier de heer M Mosheuvel dépötchef te Den Haag verder vele oudcollega en oud hiedebeslniirders van de verschillende vereenigingen waarvan de heer Balkestein deel uitmaakte De Wlnlerhulp Nederland is geen ambtelijk staatsapparaat zü moet g dragen worden door een tï rk pemooc lgk verantwoordeij kheidsgm oel tegenover den medemenscb die in nnod verkeert Vandaar de sinspreuk Voer het volk door het volk £ LD COMIT VOOR ONTWIKKELING EN ONTSPANNING VAN WERKLOOZEN De burgemeester heeft mej R C van Dgk bcn cmd tot lid wan het Comité voor ontwikkeling en ontspanning yan werkloo en ingesteld door de genteen te Gouda in de vacature ontslaan door het vertrek van den heer H M van Triet 75 JAAR CELEDEN Bü de stemming voor de Kamer vaa Koophandel zün met nagenoeg alge meene stemmen herkozen de aftredende ledeff dè bh T P Viruly B vaa Galen P Coedewaagen W O de Lang Jr en W Hoogendtik M JAAR GELEDEN Tot bredikant bü de Ned Herv gemeente alhier is beroepen ds ter Haar Romeny predikant te Middelbuj g Benoemd tot godsdienstonderwüzer te Middplburg de heer P T van SlUp te Reeu ük die deze benoeming heeft aangenolnen Zondag 13 December zal de heer Joh W Wensipk te Deventer die van 1872 tot 1875 hier ter rtede onderwgier aan de St edelgke Muziekschool ea directeur van ApoUo was lUn 25 j rig jubileum vieren als muzfck directeur 29 JAAR CELEDQN Uit Boskoop Hier ter plaatse is eoa comité opgericht waarvan jhr mr W Th C van Doorn voorzitter van dol Ned Tuinbouwraad afgevaardigde van Gouda voor de Tweede Kamer e mr V H Rutgers burgemeester deel uitmalten en waarin verder zitting hebben genomen de heeren E Guldomond P M Koster C Ph Moerland J H V Straaten v Nes B P J Tromp D Tarkenburg C v Kleef W de Ruljter Adr van Leeuwen J J Grootendorst en P A Ottolander Het doel van dit comité is te traSihten het dreigend gevaar dat tele kweekers van Borkoop en nmiie ng bij gebrek aan voldoeidort af et Ittinner producten htm bedryf niet zuÜen ki nnén voortzetten met alle ten dienste staand middeleiite keeren Om dit doel te bereiken heeft het comH gemeend dat de bedreigde kweekelf in de gelegenheid moeten worden gesteld althans een gedeelte van htin leverbare producten tegen rratige prijzen te kunnen verkoopen Het comité heeft getracht de beschikking te krijgen over de b r oodigde geldmiddulen en is zoo eolukkig geweest daarin voorloopig te mogen slagen Van welwillende zü een belangrgk bedrag ter beschikking gesteld van het comité om daaniit e koElen van aankoop en anderszins te bestrijden Predikbeiirten ZONDAG 7 DErEMBElt Remonstraatech Kerk V m 10 10 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver V Vrgz HervormdenNm 5 uur ds Joh P jran MuUem Akersloot V Lutbersehe Kerk J V m 10 30 uur ds J J Siiion V m 10 SO uur de lieer J Mensink van Amsterdam Oud Kathslieke Kerk V m 10 30 en nm 4 uur Pastoor G P Giskes Geref lerk V m 10 en n m 3 30 uur Ds J P C ten Brink Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur ds A da Blois Cbr Gerei Gem eiite V m 10 en n m 4 uur D A Duboii Ned GcreL Gemeente V m 10 en n m 3 0 uur ds Joh van Welzen Woensdag n in T30 uur ds Joh van Welzen Vrile Evangeliache Gemeente V m 10 0 en n m 4 uur Ds H C Leep ri m opwekkingndienst Donderdag n m 7 30 uur Bgbellezing en bidstond Ver CalvUn N m 3 uur Ds Aler van Dordrecht Nederlandsche Oeioofsgemeensehap Het Leger dea Helle CEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL SS DEN HAUG TEL 333798 Ingez Med O 4282 a V m 10 uur Heiligingsdienst n m 4 uur Verlossingsdienst Leidster J v d Veen Dondci ig n m 7 30 Heiligingsdienst Leidster J v d Vee zaam Is dat Je hem zou willen troosj N é Niet voor meester Nicotine Leas FEUILLETON Nadruk verbedan Huwelijk met odern comfoft en op kantoor hebban we ook n us e In dé processen Rense ssocle t verleden week hals pp teruggakomen Dia heeft een r gekuurd en als t mlJ hg er nog beroerder aan toe £ m weggtaig Maar een werkef TJJ er nog een van t goeie wt Die moest Ie eens hoorM Jf allemaal van die Imposante JWelgenlngen en procedures van i tegen den Staat en too HU 5 maand den beeleo achter 2 dat halve jaar tolialen Mo po v n tien conelustw en drie pet week Kn dan te Januari r t Zuiden Ous Je begrUpt dat er momenteel gewerkt wordt b ons Toch wel prettig hiT Rekordlelstungen noemt Wesscls dat PreltigT Kind ik vind bet een zegen Als Ik mijn werk niet had Frank kUllt somber voor zich uit En jou segt hü er achteraan Nick Je weet niet haft hoe Hel Ik jevind JU bent de eenlge op de heelewereld die nog Iets om me geeft Houd op zegt Nick dat wenschIk niet te hoavtmr En t fs overdrevenook Je zult toch wel meer vriendenhebben O ia vrienden Maar JU bedt Wil z Jn vrienden zegt ze vlug En mag Ik je er nu vrlendarhappelljkop attent maken dat we morgen allebelweer vroeg aan den slag moeten Zouden we met eens opstappen H wertel nog eens wat ven epraktijk vraagt ze ala ze in de taxizitten Ik vind het nog altUd zoo leuk daar Iets van te hooren Het was tochwel gezellig werk vroeger blJ oom Victor En e vond bet zoo afgrU elUk taal laebt Frank Nee jonge dam probeer nu maar niet roe voor den gek tehouden ug neemt haar band tn de zijne Ik zal je heel iets anders vertellen lieve kleine Nick We hadden toch afgesproken stribbelt Nick zwakjes tegen maar zetrekt haar hand niet terug Zoo gelukkig Is ze nog nooit geweest denkt Nlek Maar dit lijkt niet veel op gewone vrtondechap Dit wordt dit is een begin het begin van icU anders En dan vraagt Frank Juist dat wathU zich vast had voorgenomen niet tezullen vragen Wanneer kom e weer theedrlnken NlokT Voorloopig niet Ik heb het te druk ontwijkt ie Maalf Je hoeft s avonds toch niette werken Als Ik s avonds bij Jou kom theedrinken kan Ik overdag m Jn hersensniet bg mUn werk houden Nick heeft het gevoel alsof ze haar werk tusschcn hen belden In moet schuiven als een muur waarachter ze zich kan verBehuilen Omdat ze bang la Maar Nick Prank li getroffen door haar resolute eei iykheld Kom je mag toch wel eens wat af leiding hebben als je zoo hard moet werken HIJ probeert het ludhtlg te zeggen maar hoort zelf hoe onecht en weinig overtuigend zijn woorden klinken Wat hoeft hg zichzelf en haar voor den gek te houden Ik meen het zegt Nick heftig Misschien bcgrUp Je niet wat Ik bedoel maar Ik heb het me nu eenmaal In mlJnhoofd gezet Iels te worden Iets te bereiken en daar moet Ik me aan vasthouden anders heb Ik heelemaal nietsmeer Weet Je Frank er Is Iemand diemet me trouwen wil al vier jaar langen Ik heb als maar nee gezegd omdatIk mlJn werk niet voor hem wil opofferen Maar dat vraag Ik toch niet van Je zegt Frank Deed Je het maar dankt Nlcfc bitter Nee JU vraagt niets dan eenbeetje vrlendschop voor ccnatUdJe misschien En 1 JU kunt er niets an iloen maar zie Je op den duur zouilt zou Ik het diinr zelf niet bg kunnenlaten Jg bent te opwindend gezelschapvoor een moderne vrouw die carrièrewil maken eindigt te met een Uchje Lachen natuurlijk lachen anders ga Je hullen En hem niet aankUkoa KUk OU recht voor Je uit Nick dat Je zUn gezicht niet ziet zgn oogen zgn mond En vergeet nu dat hU ook een ten dat je medelUden met hem hebt Denk nu alleen aan Je werk Je toe komst een gewaardeerde employee met aangeboren beschaving en distinctie Frank zwijgt Natuurigk heeft se ge lijk Natuurlijk la het flink van haar de dingen zoo onder de oogen te zien Maar toch Frank overwint zIchieU Je bent een verstandig kteinmeisje Nick Maar het la beter dat wUelkaar niet meer alen In hel belangvan Jouw werk en het mUne zullenwe manr zeggen De taxi stopt voor Nick s hulsdeur Wacht maar even Ik ga mee terug zegt Frank tot den chtTlffeur Achter Nick aan gaat Frank de vestibule binnen Ken handdruk Dng Nick llnii Je taal Frank Z houdt mat moeite haar tranen terug Manr boven op haar kamer snikt zo het uil Omdat het llenmal zoo nder had kimnen zUn Waarom hoeft zo dat gedaan Er zelf een einde aan gemaakt Een heet leven verder zander Frank Zouden die weken die maaodsa van geluk welke ze had kunnen hebben het niet waard geweest zgn waerdt een Juriste met oen toekomst Niet voor Nicolienlje van den dorpsiiotarl al haar geweldig moderne Ideofn en VfUgevochtcn begrippen ten spUt ZU kan alleen kiezen alles o niets En nu Is het nieu niots nieta Iktkan Je niet zeggen hoe WU Ik was met Jouw pakje Nick laat Han s brief uit haar handen vallen Dal ook nog Waarom heeft i dat nu OM gedaan Gemeen la het geweest Hen opnieuw hoop te geven Ze heeft nu toch zelf voldoende imdervonden wat hel l al Je niet met rust wordt geUteo Is de wond geen lUd krggl om te genezen Ze had het niet zoo bedoeld Oude vriendschap Is het haar schuld da Han er meer achter zoekt dal hy haat gewomi vrlendschnppeiUke attentie er kiest te beschouwen als ncn teeken dat ze Hes wU overstappen en dal hg komen mag met Kerstml Kerllmis Nick zucht naar had ie niet een meer n n gedacht Wal nu De Kerstdagen hier Tiigven Nee dal kan r e rtlet te verlangt Mlt veel U hard naar huls fWordt ve eelftf