Goudsche Courant, zaterdag 6 december 1941

rWEEDE BLAD ZATERDAG 6 DECEMBER laas stemmink geweest Br werd werroyaal met de stukken omgesprongen en Messemaker III wist hiervan Ie profiteeren en een 7ti 2Vi overwinnincte txJeken De voUedige uitslag ii Messemaker III A S C Gouda I W Boswinkel A de Zeeuw O I P v d Zouwen A Broekfauyzen O 1 C V Twigt G de Brujm 1 0 M Novack H v Leeuwen 1 O A R Smit A Terlouw 1 0 J Hamerslag K de Jong 1 O W J F Hoogendoom J Tom 1 0 A Venle G v d Ham J C Revet W v d He 1 0 A v d Pool J V Roon 1 O Het eerste bord van Messemaker in had wit A S C Gouda I gaf aan elk bord een pion voor De twee afgebroken partijen uit den wedstrijd Messemaker I Messemaker II werden ook uitgespeeld Messemaker I Messemaker II I C Kamer F v d Caay 1 0 H MeyerA H Kulik 1 0 Messemaker I heeft hiermede met 6 4 gewonnen Messemaker Voor de huishoudelijke wintercompertdtie van Messemaker werden de volgende partyen gespeekk Groep I L C Kamer B A de Iifink H J M Naerebout B A de Jong Vi P Roggeveen A Rietdijk 1 0 W E de Jong J J Jager afgebr E A de Mink F Hooimeyer C P Hoomieyer J Rencmon 1 O iroep II F Eyrawaclitet A Brugganan algebr T Rook A H KuBk 1 0 Groep III H Dessign A 3 Smit QroeplV Cbt Boot V Goikum O A 8 C Omida BS A a C Gouda weiden de volgende wedstryden gespeeld voor de huishoudelöke winterooropetitie Eiersrte tiental H V Leeuwen J Tooi O 1 Tweede tientiil A v Mraaren A Terlouw 1 O W v d Hef A Vermeer 0 1 G V d Ham A Vermeer 1 O G V d Ham W v d Hey 1 0 Op de laatste drie clubavonden van dit jaar organiseert A S O Gouda een groepenwedstrijd voor haar leden Volgende week begint de eerste ronde Br wordt gesfnetüA in groepen van vier pereonen nmMfMm BROÊKÊtmS waarbQ alQm op de borat vast sit sa Abdttsiroop de slQ m doen loskomen sn borstynkeai Tcrxichten tenritn da hoest verdwQnt ▼ a karrMM W riap kivMhitI uthas O PUUITSELIJK NIEUWS Alphen a d Rifn ECONOMISCHE KECBTER Vleesch kwijt en fZttr boete Om kennissen te helpen had P Uithol uit Alphen aan de Rijn een hoeveelheid vlAsch clandestien gekocht en daarna afgeleverd Nu wilde de officier wel rekening houden met de omstandigheid dat verdachte uit altruïsme had gehandeld en daarom met een geldboete volstaan Het was 87 kilo geweest die verdachte had verkocht en waarvoor de officier vorderde ƒ 100 boete subs 2 maanden li htenis met vert eutdverklaring van het vleesch De economische rechter in Den Haag vond dat echter te weinig en legde ƒ 200 subs 4 maanden hechtenis op Bergambacht ST NICOLAASFEEST VOOR DB SCHOOLIEDCa Op Donderdag en Vrijdagavond is de bovenzaal van t Centrum een St Nicolaasfeest voor de leerlingen van de hoogere klassen van de openbare lagere school gehouden Beide avonden werden geopend door den heer C Verhoeven hopfd der school Door de leerlingen van de 4e ei de Se klasse werd het zang en ipeelstukje Doornroosje opgevoerd Het tooneeldecor was door den heer D van de Velde op zeer verdienstelijke wijze verzorgd De kinderen van de hoogere klassen voerden enkele kleine tooneelstukjes op De meisjes gaven ten beste De lang verwachte brief en Geesje moet weg De jongens voerden op oe Kareltja genezen werd In de pauzes bracht een 12 jarige leerling accordeonmuziek ten gehoore Zoowel de kinderen als de ouders hebbei genoten Vrijdagmiddag was het feest voor de kleintjes Toen kw de Sint zelf die hen flink onthaald BERINNERING VAK RHENEN Gietijxeren lamp aan de gemeente aangeboden Namens de inwoners van Rhenen di gedurende de oorlogsdagen alhier zoo gastvrij ontvangen zijn is aan de gemeente een fraaie gietijzeren lamp aangeboden Deze lamp zal aangebr cht worden voor den ingang van het gemeentehuis De lamp vertoont aan den voorkant een schip met den datum 11 Mei 1940 thennneruig aan den tocht dien de enenaren onder zoo benarde omstandigheden naar Bergambacht maakten ai de zijkanten de wapens van Rhenen en Bergambacht In den a s zomer zal een boot met inwoners van Rhenen nogmaals naar onze gemeente komen thans echter alleen maar om de lamp tè zien bran den en om de kennismaking te hernieuwen Berkenwoude PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Herv kerk vjn 10Ï4 uur Db M J W Zevertboom De heer J Torensma gaat ket onderwys verlaten BBVO ONTSLAG ALS HOOFD VAN DE OX SCHOOL NO S VKBLEEND De burgemeeder heeft met inganc van 1 April a eervol ontslag verleend aan den heer J Torenwna als hooid rtn de openbare lagere school no 8 De heer Torensma die om gezondheideredenen iün werkkring gaat neerleggen werd 14 October 1886 te Ooiternijkerk gemeente Oostdongeradeel geboren Sind 1906 is hij aan het onderwijs verbonden Hij ving zijn loopbaan aan al onderwuzer te Emmen en was daarna achtereenvolgens als zoodanig werkzaam te Rolde Diemen n IdaMeradeel Hoofd il de beer Torensma sinds 1815 tocnn hij als zoodanig benoemd werd te Westschellingwerf Daarna was hü hoofd te Holde en te Gieten om met ingang van 1 Augustus 182S t Gouda te worden b K emd BENOEMING ONDERWUZEB V L O SCHOOL De burgemeester heeft benoemd tot onderwijzer aan de openbare lagere achool voor u L o den heer C J Uriot onderwijzer t s Gravenhage SPORT VOETBAL Een aardige wedstrijd voor Gouda 08 7 GAAT QF BEZOEK TE SCHOONHOVEN II KJL m la big mateh tagoi H O V n Men kan met anders zeggen dan dat d competitie tol dusver vlot verloopt Verschillende elftallen zijn al over de helft heen Olympia heeft zelfs nog manr vijf wedstrijden voor den boeg maar de derde klaasers lilten ook in een wel kleine groep en andere ataan op het punt halverwege te komen Gouda besluit Zondag het eerste gedeelte met een thuirwedstrijd tegen Quick de twee elftallen die tusschen den kleinen kop en de lange onderstf groep Btaan en die tol de sterke out iders te rekenen vallen Veel zullen ze elkaar niet ontloopon doch met terreinvonrrteel noteeren de Goudsche pa pieren wellicht leta hooger De derde klasserg p uzeeren In de vierde klasse zit er voor D O N K bij AinmerBtol een kans op een gelijk spel in O Sy heeft uit tegen Schoonhoven een laslipe opgave want de Schopnhoven srh fioudsche ontmoetingen gelden van oud iher als halve derby s Dat neemt niet weg dat de ranglijst zooveel verHOhil toont dat de leidende f ouwenanl j i Trftfoeten kunnen handhaven Tusschen nummer één en nummer In ilst gaat het bij O N A II H B S ITI welk partijtje den roodzwarten een goede gelefrenliéid biedl het winnend Optreden te hervatten Het tweede van HB S komt eveneens tyiar Gouda dit speelt bij Gouda UI Den vorigen keer wonnen de Hnuenaars dik maar sindsdien zijn lie elftallen in den stand buren geworden en Gouda kan nu wel een gooi nner é n punt doen Een belangrijke wedstrijd is O V A UI H O V II waarin twee pretcndertten van welke H O V de topploeg is in actie komen ON A ilioet thans laten zien wat zij waard is want dit ia de kan om de JKJsitie te versterken Mogelijk profiteert ook G S V Il van het resultaat en in afwachting daarvan zullen de groenwitten goed doen ook ditmaal nu op eigen veld Olympia H de baas te klljven hetgeen binnen hun bereik ligt BalanatlIlM laartdatfer In AidMtag Qoada Het programma in de Afdeeling Gouda is aan den rustigen katit al tellen de punten even hard Het In de eerste kla fl leidend Lekkerkerk It kan irh thui tegen D O N K 11 herstellen van de zon juist geleden eerste nederlaag welke de voorsprong wel iets verklelitSt heeft maar toch een ruime kans overgelaten heeft daar Lekkerkerk all wedstrijden tégen de sterkere ploegen nu achter den rug heeft Het twee slaande Moerrapelle moet bij Groeneweg oppas en doch kan winnen lp dé ontmoeting Bergambacht Nienwprkerk heeft de thuisclub de baste vooruitzichten Van veel beteei keni is de derbv G S V III O N A IV tusschen de twee slaartelftallen Of er komt spanning wat het geval is bij een succes van de thuisclub öf zoo de winst aan O N A zijrte komt de G S V ers raken vast onderaan In den eenigen wedstrijd in de Overgangsklasse zal Moordrecht n et wel met de hekken luiter Zwervers II klaarspelen Ook in de Ze klasse is er niet zoo veel te doen V E P In A kan tegen Moerrapelle 11 een verdteren stap op den wee naar het kampioensrtiap doen en n V C l an v in O N A V win tien Dé in B aan de spits gaande D R D ers en het concurreercnde Olympia IV hebhen in lhui wed rtrijden tegen Gouda VI en DON K 111 winst in het verschiet Het onderaan slaande Nieuwerkerk II maakt tegen I ekkerkerk IV weinig kans Van de runners up in de derde klasse komen er maar twee in acti In A zal V R P Il bij Moercapelle lil den weg naar de overwinning wel vinden en in C stuurt Oudewater II thuis tegen Schoonhoven IV op een succes aan lilt het prom amma blijkt dat er nog een elfijil l bijgekomen Gouda VII Ingedeeld in de Ie klasse B dat met achttien wedstrijden te spelen wel wat laat start SCHAKEN Messemaker III zorgt ▼ oor een surprise MB8SKMAKBR I 4MESSBMAREB H A S C Gouda I Is in den wedstrijd en Messemaker UI in een St Nico BUBGEBLUKB STAND Geboren Albertus Marinus z van P Verwaal eo van Annigje Speksnijder LOOP DEB BEVOLKING Ihgekomen M J Hoff met gezinvan Schiedam naar A 28 H Weversmet gezin van Rotterdam naar A 49 Chr de Jong van Stolwijk naar B 108 en J M en G Rijkaart van Lekkerkerk naar A 57 Vertrokken W Anker en echtgenote naar Stolwük A 51 j de Jong na Stolwijk C 45 en Ai G M vaiTHerk naar Bergambacht JD 80 Bodegraven bdrgerluke stand Geboren Jacob en Pieter zns van P de Bruijn en N de Bruijo Marijtje Wilhelmina d van B Burger en D Nieremeijer Maria d van G G Slappendel en T Zwarjeveld Ondertrouwd H N Nieuwenhuia 28 jaar en Ch J Veldhuijken 23 jaar H M Vogelzaog 33 jaar en O G Burggraaf 22 jaar FREDIKBEDRTEN voor ZONDAG Ned Herv Kerk U uur Ds KlSaener n m 4 uur de heer A J Dekker Geref Kerk 10 en 3 uvir Ds Dam Geref Gemeente 10 en 4 uur leesdienst Ev Luth Kerk 10 30 uur Ds A C G den Hertog van Rotterdam Evangelisatiekring n m 3 30 uur Ds A W F Waardenburg van Utrecht GEREF BIEISJESVEREEN 20 JAAR Donderdagavond vierde de Geref Meisjesvereen Ruth baar twintigjarig bestaan in een goedgeslaegde jaarvergadering waarin o a dp a een der leden werd ingeleid Elia Mooie nummers werden daartusechen gegeven o a eén zangspel over het verleden der vereeniging Toespraken werden gehouden namens de bevrimde organisaties Cand den Boer sprak een slotwoord EERSTE LUSTRUM ZANGKLASSE CHR SCHOLEN Onder leiding van den heer W J Homsveld werd ter eere van het eerste lustrum een speciale uitvoering gege ven van de zangklassen der Chr scboleh waarvoor zeer veel belangstelling was De kleintjes zongen mooie liederen w o een boeiende cantate De heer F C van Doip uit Rotterdam declameerde Aan het slot werd de dirigent door de leerlingen en door het si ioolbestuur gehuldigd waarbij hem geschenken werden aangeboden 2MSTE UITVOERING REDERIJKERSKAMER De rederijkerskamer H K Poot gaf met een blijspel Vrijdag de dwtiende zijn 200 ste openbare uitvoering Ter eere daarvan werd de Kamer aan het slot van den avond rijkelijk in de bloemen gezet Namens de oud leden werd gesproken door den heer A Breekland door den heer P H van Ingen namens de kunsüievende leden en door den eere voorzitter den neer A H v d Most ZUIVEREN JUBILEUM De heer J van Sterkenburg vierde zijn zilveren jubileum in dienst van de fa Tuikenburg Hij werd toege roken door den directeur de heer D vafi Wijngaarden en door den personeelschef de beer W J Dam Geschenken werden aangebo gm ECONOMISCHE RECHTER Vetkaartcn gekocht ƒ ISO boete Het zou niet waar zijn dat C Beyeman te Bodegraven enkele vetkaarten had gekocht Hij had dat althans beslist Ontkend maar ter zitting van den economischen rechter in Den Haag waar verdachte verstdt liet gaan waren ér twee getuigen die de kaart verkocht hadden zoodat de officier het bewüa geleverd achtte en ƒ IM boete subs drie maanden hediteni vorderde De rechter veroordeelde eooform den eisdi Boskoop POLDERS AAN OOSTZIJDE VAN GOUWE OP GELUK NIVEAD Beatottcn van ingeliuden vergadalDg In een spoedeischende vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Vereenigden polder aan de Oostzijde van de Gouwe gemeenten Boskoop en Reeuwijk is besloten met ingang van een nader te bepalen datum een bemalingsovereenkomst aan te gaan met den polder Rijneveld voor een tijdvak van 20 jaar waarbij het peil van beide polders gelijk zal komen te liggen op 2 18 N A P De capaciteit van het gemaal zal verhoogd worden De bemalingskosten zullen gelijk worden omgesl en over de ingelanden van beide polders J lok Spoelwijk inbegrepen Vervolgens werd besloten dat zal worden overgegaan tot het bouwen van oen brug in de Reijerskooperkade nabij de shiis van den polder Rijneveld Aan den polderRijnevcld werd vergunning verleend tot het openen van den bestaanden duiker in den Groenenweg en het stichten van een nieuwen duiker ten behoeve van blok Spoelwijk in de Spoelwijkerlaan en Achterkade Verder werd tet bestuur gemachtigdom pogingen in het werk te stellenom langs den provincialen weg vanBie7 en tot den Groenenweg een wilgpad te verkrijgen Tot slot werd goedgekeurd om met ingang van een nader te bepalen datum een tijdelijke bemalingsovereenkomst aan te gaan met den polder Middelburg C05P VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 5 Dec Rozen per bos Ellen Potilsen 1 26 1 3 Rosalsmdia 2 0O 2 40 Or Triumph 64 et Else Poulsen 42 54 et Briarclif 1 40 2 20 Edith Helen 1 70 1 90 cWButterfly 1 40 2 60 Hadley S0 0 t Aug Noach 1 00 1 70 et Pechtold 1 80 Quoen Mary 1 40 Ingar Olsson 1 00 2 00 gcm rozen 45 70 et Diversen per bos Ohrysa iten kl bloemig 0 7O 1 00 idem tros Chrysanten 35 84 et Clematis Prins Hendrik 1 60 et AKKER S ABDUamOP Werelds bcztc Hoestsiroop Ingez Med G 426S 2Ck HAAGSCHE POLITIERECHTEH Zes nuumden voor oplichting van ƒ 20 Terzake oplichting had zich voor den Haagschen Politi echter te ver antwoorden G V uil Boskoop Verdachte had verzet aangeteekend tegen een vonnis waarbij hü tot zes maanden gevangenisstraf w veroordeeld wegens oplichting van een inwoner van Boskoop voor ƒ 20 De officier zag geen reden in de opgelegde straf wijziging te brengen en vorderde opnieuw zes maanden gevangenissttaf De Politierechter veToor4£elde conform den eisch BURGERLIJKE STAND Odertrouwd L Dei na en J M Gouw E A T vam dor Bom en H M van Woüdenb g J de Jong en A M oogland Gouderak PI DIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur v m Ds J V Vliet Doopsbediening 2 30 lun Ds J T Vliet BURGERLUKE STAND Ondertrouwd Geertje Veri Oom 21 j en Henry van Dam 22 j SONT NICOLAAS OP SCHOOL Gistermiddag heeft St Nicolaas een bezoek gebracht aan de openbare lagere school De Sint gaf versnaperingen aan de kinderen en maakte een praatje me t enkelen van hen Een en ander bezorgde den kinderen een leuken middag BURGEMEESTER BERGMAN HERBENOEMD Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van Bmnenla dsche Zaken is met ingang van 4 Januari a s de heer H Bergman opnieuw tot burgemeester dezer gemeente benoemd Haastrecht VERGADERING NUIS AFDEELING Gunstige financiecle toestand In het NiutsgetK uw vergaderde Donderd aivond de Nuts afdeeling De voorzitter k F J Hakkeni 6rg opende de vepgadermg met een kort inleidend woord LuteiOn tracht verslag uit van de rekening en begnxxmg van den naai en breischool De ontvangsten ftedroegen ƒ 1292 46 de uitgaven ƒ 644 44 batig sakio ƒ 248 03 De begroQtmg vermeldde in ontvangsten ƒ 11149 02 en uitgaven ƒ 635 54 batig slot ƒ 513 48 Voor de afdeeling hadden de ontgaven ƒ 301 22 saWo ƒ 474 21 De begrootingscyfers waren € ntvangsten ƒ 886 3 uit aven ƒ 401 02 batig saldo ƒ 475 34 De heer E ten Oever weid herkozenato Hd van bet atdeebngsbesUiur n als medeffe ecteur van de Nutsspaarbank MedegedeeM werd dat het in het voornemen ligt dezen winter een twecMl Nutsavoodea te ngenieeeien Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur doopdienst prof dr M Cv van Mou rik Broekman Geref Kerk v m I9 en njn 3 uur ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie vjn 9 30 en njn 2 uur de heer H Okkerse DAMVEREENIGING De uitslagen van voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht gespeeldepartijen luiden D Alphenaar P Twigt 0 2 H Admiraal P Kerkhof 2 0 C Terlouw rK de Knegt 0 2 P Kerkhof J v 3 Panne 0 2 M Boere B Bo n 0 2 F Twigt P Verhoef 2 0 F de Jeveren P Kerkhof 2 0 P Verhoef H Admiraal 0 2 J Verhoef J v d Panne 2 0 F Twigt T Kerkhof 2 0 J v Jeveren P Kerkhof 2 0 H Admiraal J v Jeveren 2 0 RUKSPOSTSPAARBANK Op de Rijksposlspaarbank werd in November ingelegd ƒ 5035 01 en terugbetaald ƒ 2884 73 MOORDRECHT Abonnementen en Advertenties voor de Goudsche Coiirarijt worden aangenomen door den plaatselijkenagent W DE WIT Stevensstraat 10 Nieuweticerk a d iJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Ilcrv Kerk v m 10 u en n m 2 30 uur Ds Vollenweider Geref Kerk v m 10 uur en njn 3 uur Ds Rijksen Geref Gemeente vjn 10 u en n m 3 u Leesdienst ROTTEROAMSCHE RECHTBANK Meineed VwA de recMbank te Rotteixiam heeft tereohtgeataan de 43 jarige vrouw A v G B te Nieuwericeik a d IJssel venlacht van meineed In juni van dit jaar was haar van een buurvrouw ter oore gekomen dat een dorpsgenoot mUitaire onderkleeding in huis had die hiü indertijd zonder vergunning uit dienst zou hebben meegenomen Toen de zaak voor den politierechteT kwam heeft de vrouw Is getuige bij hoog en laag volgehouden dat zie den Veldwaohter van het plaatsje geen enkele in lichting over deze aangelegenheid zou hebben gegeven Daarentegen had de veldwachter in zijn proces va baal geschreven dat hij van de vrouw bepaalde inlichtingen had gekregen Aanvankelijk bleef verdachte ook nu hardnekkig beweren dat ze den veldwachter niets gezegd heeft omtrent den diefstal van de militaire goederen Later evenwel g af ze toe med egedeeld te hebben wat ze van haar buurvrouw had vernomen De officier mr Ix ke achtte den meineed bewezen en eischte een gevangenisstraf van 3 maanden Verdachte s raedeman mr Schadee pleitte vrijspraak subs een lichtere straf Uitapnaak 18 Decem ber Oudewater TUDELUKE BENOEMING TOT ONDERWIJZER In verband met ziekteverlof van den heer J Lubbers onderwyzer aan de R K Jongensschool alhier is tot Ujde Ujk onderwijzer benoemd de heer A van Maarseveen van Maartensdijk UrTKEERING WINTERHULP Deze week i door het plaatselijk comité der Winterhulp Nederland aan bèhoeftigen in deze gemeente een bedrag van ƒ 921 uitgekeerd COMMIES DIRECTE BEL kSTINGEN Tot commies der directe belastingen alhier is benoemd de heer J H M Jansen voorheen te Babberich BURGERLIJKE STAND Geboren Gemtje WiUemijntjev dr van J B de Wit en A de Ruiter PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 30 en s nam 3 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en nam 3 u ds W van Dijk OP HET TWEETAL Onze vroegere predikant der Geref K rk ds A v d Weg thans te Oost rbeek komt voor op een tweetal te Zeist ONGELUK MET VAT SODASURROGAAT Wasehknecht kreeg ernstige brandwonden In de stoomwasscherij an den heer L de Wit geraakte door het ondeskundig omgaan met een vat sodasurrogaat de slop los waardoor de inhoud in het tonü spoot Een ge kmderen die Hl de naibtjheid stonden kregen wasehknecht had ernstige twandwonUtreOht overgebrachi SECRETARDE AMBTENAREN De heer Sprtut is benoemd tot amhtenaar ter gemeente secretarie terwijl de heer de Wilt den titel heeft gekreèen van commies tevens plaa vervangend gemeentesecretaris èr é heer Van t Huilenear den titel van cocnmiee chét ter secretarie OUDEWATER Abonnemcntói en Advertenties voor de Goudsche Couiaivt worden aangenomen door den plaatselijken agent FIRMA RARMS BoekhaDdeL Reettwrijk PREDIKBEURTEN VOOR iEONDAG In de Ned Herv Kerk v n Sluipwijk zou in den middagdienst voorgaan ds Kalf van Gouda Hierin is verandering gekomen In dën middagdienst zal voo rgaan Cand W de ruin van Zeist GEMEENTE BEGROOTING 1942 De begrooting dezer gemeente voor het jaar 1942 is door den burgemeester vastgesteld als volgt gewone dienst inkomsten ƒ 216 121 17 uitgaxjen ƒ 265 165 60 nadeclig slot ƒ 491044 43 hapitaaldienst inkomsten ƒ 41 020 61 uitgaven ƒ 49 947 f2 nade lig slot ƒ 8 927 01 EEN WINTERHULP fit NICOLAAS Voor ƒ 700 aiui vaardebons nitgereikt Winterhulp Nederland heeft velegezinóen in deze gemeente een St Nicolaasverrassing bezorgd Als eerste uitkeering in dit winterseizoen isn I een bedrag van ongeveer ƒ 700 aan waardebons uitgekeerd aan behoeftige gezinnen welke uitkeeringvrijwel geheel op St Nicolaasdag is geschied Begrijpelijk was men den WinterhulpSinterklaas zeer dankbaar en heerschte er in vele gezinnenvreugde 3choonhoven PREDIKBEURTEN VOOR Zi NDAO Ned Herv Kerk v m lO SO uur Ds D J van de Graaf n m 330 uur Ds J P Buiskool van Krimpen a d IJssel Minderheidsgroep Geen dienst Geref Kerk v m 10 en n m 3 uurDs J Hoekstra Rem Geref Gem v m 10 30 uur Ds H C Luyt Leger des Heils v m 10 uur Heiligingsdienst s middags 12 uur Zon JÏERKELIJKE VE K a By de gehouden verkZ Ned Herv Gemeente heeren P van Oosttom T Wijngaard als ouderlinge Jl AU diakenen werden rV he n J H Kok en E aT TUDELUKE ONDERwu Mej P A V d Bogerdür tot tijdelgk onderwijTeri Ned Herv School te Lcp k Wa inxveen PREDIKBEURTEN VOOR 2010 Ned Herv kerk 10 u e 4 Vroegindewey Bi Ger kerk 10 u en 3 u Ds v d Ki i Retn kerk geen dienst Wet en Evangedie 10 u ik r kamp van Valkenburg Z H SCHAAP EN Gi iS ONTVHBan Ten nadeele van twee v i zijn respect een schaap m ontvreemd n DIEFSTAL VAN SPIEGELS De politie heeft proces verbaal maakt tegen een melkslhter alhw zich met gezelschap van zhT had schuldig gemaakt aar dieliüf apiegete uit een spiegelff brid ije Waarom met Duitjchla voor een nieuw Euroiw I EDER jaar in den p smeekt de OÉiristenwereWUw Geest uit én Gij zult bet schijn der aarde veimeuwaï nooit is een vernieuwing jazoo noodig gevoeld als de ïaatit tig jaren waar de wereld m ten van ellende gestort was door kapitalisme De meest kranliiii tegenstellingen waren mügel jk men ziJn krant opensloeg kon mm de eene pagina lezen dat n b oogst moedwillig werd omdat er een te veel was ter y de andere pagime te lezen stond miUioenen menschen van honfer kwamen In eenzelfde itad in dtjelfde zwelgden menschen in overvloed wul vlak daarnaast vcksgenootcn brek hadden aan het ailemoodukel k ste Wij allen wisten dat die toes den ohmogelijk overeen te waren met de bedoelingen die met Zijn schepping had gehad alien voelden dat de diepe van al deze ellende gelegen was n egoïsme eri Jen onderlingeo haat nyd van het menschdom ff wspnschten vurig dat God toch e lijk eens tusschen beide mocht k om een einde te maken aa i wanhopigen toestand En als dan het Pinksterfeest aanbrak smeekten wij God opt dat Mij Zyn Geest zou zer den co aanschijn der aarde te vemiei Uit ons zelf konden wi dit met moest zoo ontzaglijk e l worden wil in den weg stocd Cïod heeft ons gebed verhoonl heeft een opfruimmg geho udec al het oude én vermolmde Hfl ons den weg gebaand waaroii voort moeten schrijden mK nieuwe betere toekomst WAT ZULLEN WIJ DOEN hebben wg de kans om e nieuwe maatschappij op te waar geen plaats meer is voor liame waar liefde en recWra hekl zullen heerschen waar ha nijd worden uitgebanfien en a egoïsme den doodsteek wor ven Wü hebben er God om ren gebeden Nu geeft Hij ons Wat doen wy er mee De Leider van aUe Gerniaieii het grootsche idee opgevat v geheel nieuw Europa waar rtvaart zullen heerschen Z nroest eerst ontvettend v l Jw ruimd worden oude mstcllin het nieuwe tegen hielde verdwijn Dit alles kostte bK offers veel bloed zware oHen wij hebben er God zelf Vj Het nieuwe wordt alt i smarten en pijn Ook wij ne deel gekregen in deze weeea wij mogen nooit onze oogen ai van het jong geborene x k onze oogen door tranen vers DuJts land he t on offers gebracht voor de i Daarom heeft Duitschland om voor te gaan in deze verniw Daarom mag Duitschland eisrt wij volgen mI En ieder die God g nj S om Zijn Geest te zenden die schijn der aarde zal vemieuwm maar één ding te doen MET DUITSCHLAND VOOR NIEUW EU rn l TH A J Of f ideële Berichte BH l Iult van den f 1 jf j 5 et d partem nt van Jusmie Jit b r mi l benoemd tol 35 rljkspolllle S M Oosterholf comml politie Ie Sncek Bij besluit van den V djcl bel depai emenl ifan Bmnen iina Is B TjBlma mei HiganB van 1 opnieuw lot bursemeester v nMaarlenjdllk benoemd 0 1 l I mr A Kleun met J r ber mi opnieuw tot burgomee jemecnte Zweeloo j Is P J Peereboom met f l vember 1941 opnieuw tot burt de gemeente Broek In Wnlerlam I O A Visser met 1 her 1941 lot bursemeester i Nootdorp benoemd i p U R D C M van S UP Ji e 1 Januari 1942 opnieuw tot lil de itemeerlen Ooudrlaan ennoemd gf Is H Bergman mei lofane IIMJ opnieuw tot burgemeester meente Gouderalc benoemd