Goudsche Courant, zaterdag 6 december 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 6 DECEMBErWj Net Dienstmeisje QEVRAAOD Aanmelden KRUOERLAAN 19 O 4279 9 3 Baaitabak dient stev te worden aangedrukt da shag en mixtur Vooral shag moet luchtig gestopt worden Een jn goeden staat zynde mod KINDERWAGEN te iMop gevraagd Klein model Br no 1982 bureau van dit blad B aiMt ïagmelsje 19 j P G zeliK l an werken en koken ZoaP g rU Br no 1983 bureau van dit blad Vmt d vde bewIjMn na bcUogttelllnf Wj onie 50 i rfge Echtvtr mlgliig ondervomicn betuigen wij Mta harielijkca dank U DE VRIES Jin W DE VRIES de Vrtefc BaAbcrgca 9 Decdnbtt IMI O 428B 9 Allen die iel Ie vorderen liebben vw venclmlclicd zijn Mn of gelden gMdfrto kMcheMcii oa Ertlien wureodar begRpeii borftocliten behoorende lot de naiitenKtap van a WILLEM VENTE K voond hebbende te Hillegersberg rpttriUt 65 en overleden aldaar 23 No 1941 worden verzocht daarvan voor 20 Dec 1941 opgave betaling of algitle te doen ten iiantore van Not Drapers te Capeliea d IJssel Tel Rotterdam 2393 9 0 4284 15 Hierdoor geef Ik kennl dat tit mijn fijn strijkinrichting heb overgedaan aan den heer J O Bandell Gaarne zeg ik dank voor het loo vele jaren genoten vertrouwtn en beveel ik mijn opvolger in Uw gunst aan iMejuffrouw W QUAST O 4287 10 Met verwijzing naar bovenstaande kennisgeving deel ik mede dat ik de bekende fijnstiijkerij van Mej A QUAST heb overgenomen Door prompte bediening hoop ik het vémouwen van de clientèle waardig te worden J ia BANDELL kada 3 O 4288 10 N V Koninkl Stearine Kaarsenfabriek Gouda gavaatUd ta Oouda an haudara van prelareirta aandaelan an liiteioiwine lllgMieeflB an aHa aandaalhaudera op tt Daaamber 1 41 onder eheldenltjk te 2J0 uur n m tn 2 45 uur n m ten kantore ifer Vennootichap Buurtje 1 to Oouda Onderwerp van behandeling Voorstel tot statutenwijziging met bljbehoorende machtiging ontbinding der vennootschap benoeming Uquidateuren met machtigingen MnAijzing van een bewaarder der boeken en bescheiden goedkeuring om te stemmen voor atatutenw ïiging N V Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten m t nwchti S tng en voor inkoop eigen aan eelen door deze Vennootschap e goedkeuring ontbinding dtr overeenkomst met N V Stearine Kaarsenfabriek Apollo tot blok kade der aandeelen van voormelde Vennootschap Eigenaars van Aandeelen aan toonder moeten om toegang tot dez vergaderingen te hebben hunne aandeelen vóór 10 December 1941 deponeeren ten kantore der Vennootschap te Gouda by de Heeren R WEES ZOONEN te Rotterdam of bij de Rofterdamsche Bankvereenlging N V te Amsterdam Aandeelen gedeponeerd voor de vergaderingen van 5 dezet gelden ook als gedeponeerd voor deze vergaderingen N V Koninkiyke Stearine Kaarsenfabriek Oouda DE COiWMISSARISSEN O 4315 60 Te koojSF gevraagd aan de Reeuwijksche Piassen een ZOMEROf WEEKENDHUISJE of STUKJE OROND LEEFLANQ P Potterlaao 20 Rijswijk O 4316 9 OFFICIEËLE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDQ NLIVER HEID EN SCHEEPVAART AANMELDINGSPLICRT VOOR KARTELS De Sacretaris Generaal van het Depar tement van Handel NtJvertield en Scheppvaart vestigt er nogmaals de aandacht van belanghebbenden op dat de aanmelding van bedrijfsregelingen ingevolge het Kaï telbeslult 1941 als volgt dient te geschieden L op formulieren van vastgesteld moobl welke bij de Kamers van KoopUndel en Fabrieken en bt de afdeeling Economische Voorlichting van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart Rijnstraat SM Den Haag vfrkrijffbaar ztjn tegen den prijs Win f O 05 pt r stuk Deze form uUeren moeten in viervoud worden ingediend 9 bovendien moeten aan de formullei en worden toegevoegd twee afschriften vMi de betrokinen bedryfsmgeling alftmede van de statuten of reglementen van eventueele uitvoe i lngsopRanen deze sub 2 genownde afschriften ïttoelpn worden gewaarmerkt door een oi meerdere personen die bU de uitvwrtng vm de l ïiijf r K lng een verantwoordelijke functie vervullen tov de administrateur d secretaris eener bedrijfsorganisatie etc 6189 30 MEDEDEELWG VAN DEN NEDERLAN0SCHEN LANDSTAND WIJ7I01NO TELF FOONNUMMKR SU BurMu vm den NPdpri nil chen Igftdirtsnd Is ReVMtlg J Zwistraat 6S öjn Haag en teialbnisch barelkbaar ontfer no UMS4 I84 10 0c Mkt éa Warp Mfl Mik iniiraspla 8lM koniinen tentoonstelling Oange Bik ea Nienejrer Spoorstiut O 78 10 WISKUNDE lesieo aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen H B S en Qymnasium voor candMaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door stcedi weer opnieuw zal een permanent van ONS U voldoening schenken P S DAUVILLIER Q 114 10 OPENBARE VERKOOPINÜ Deurw B J N AKKERSDIJK te Gouda zal op Dinsdag 9 Dec a a nam twee uur In Gebouw Daniel aan de Groenendaal te Oouda publiek h contant verkoopen O 42 X 30 MEUBILAfRE QOEOEREN at huiskam ameublemeiM piano haarden ledikant toilettafel nacht kastjes beddegoed tafels stoelen lampen glasen aardewerk enz Kijkdag Dinsdag a s 10 12 uur Q 428é 13 NEDERLANDSCH UITSCHE KUIJÜURGEMEEN r Zondag 7 Dacember om 3 uur n fH in KUNSTMIN tHo zad Itccdcitfcut mat madewarking van da V NEDERLANDSCHE KAMER OPERA Hat programma brangt o a Ouvartura van de Opara TITUS Nadarlandtcha Herdankingtrada door DIRK BALFOORT BASTIEN EN BASIIENN Opera Comique in één bedrijf Toagangsprijti Vijftig cents O 4276 38 Voor LtPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA 0119 10 Dc ktuHC diH e t des tea tHs Eett kopje KAJVIPHUIZEN S KOPFIESURROOAAT mTTiai EURiai er zit nog echta koffie door a daar hoef je geen echt koffie voor tt hebben Duizenden klanten zeggen dit KAMPHUIZEN sinds tSSI d sptdaaliaak in koffie en thee M J KAMPHUIZEN GOUWE 14 TEL 2755 o 4310 20 fotohüreau w a de bruijn Specialiteit in portr t kun f ef reportage foto s o 432 S I 1 1 I I I I I urn i É OFFICIEËLE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ INLEVERINO MELKBONNEN DOOR DKTAIIXISTEN De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en VIsschertf maakt het volgende bekend met betrekking tot de Inlevenng van melkbonnen door detaillisten De bonnen van de roode melkkaarten welke In gebieden zonder st ndaardlsatiebedfljven zijn uitgereikt dienen op de gebruikelijke wyz te worden ingeleverd Deze mogen niet met de bonnen van de nieuwe meïkkaaiten DM en DN op een opplakvel worden geplakt Zooals bekend mogen de bonnen an de jJ N kaarten over het geheeleland worden gebruikt doch die van de J5M kaarten uitsluitend in degemeenten waar deze kaarten ztjn uitgereikt In verband hiermede mogenalandaardisatiebedrijven of aLj zoodanig erkende sUjters over het algemeenslechts één van beide soorten bonnen bil de plaat UJke distributiediensteninleveren Er zullen ovenwei standaardisatlebedrUven ot daarmede gelijkgesteldeslyters bestaan die gevestigd zijn in gemeenten waar DN kaarten werdenuitgereikt en die tevens leveren aan klanten die J M kaarten hebben ontvangen Deze mogen beide boflsoorten inleveren uiteraard op afzanderlAlkeopplakvellen wan btj z J vooraf aan den plaataetljCen distributiedienst eenopgave In duplo moeten doen van het tot dusverre wekelijks geleverdeaantal rantsoenen melk aan afnemers die thans in het bezit zön van DM kaarten StandaardisatlebedrUven of daarmee gelijkgestelde sUjters die gevestigd lUn in gebjeden waar JDM kaarten tUn uitgereikt kunnen zonder meer beide bonsoorten inleveren De inlevering van de bonnen der kaarten Ï M of DN dient door StandaardisatlebedrUven te geschieden in veelvouden van honderd rantsoenen dus vUftig bonnen met een tnlnbnum van benderd tanUoeiieii De met standaardlsatiebedrtjven gelijkgestelde siytera dienen deze bonnen m ta leveren in veelvouden van tien rantseenea dus vijf bonnen met een minimum van tien rantsoeneJU OFFICIEËLE publicatie VAIW DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN MAXIMVM KLEINHANDELSPBIXZIK VOlOB NAIUDRBONBIO Bericht Ne Voor naluurhoning mogen ten hoogste de volgende prijzen aan het puMek In rekening worden gebracht Sllngerhonlng en goede kwaliteit petshonlna 2 Haathoning 3 Deie prflzon zUn per kg inclusiet omzetbelasting n exclusief verpakking Bet vragen van lioogere prijzen 1 strafkaar Bewaar ileie apcave ea gebtnik baar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken VASTGK8TELDK OETAILPBIJZKN VOOB CITBOENEN Bericht No T4 De volgende prijzen voor citroenen moeten In rekening worden gebracht Groote citroenen O 06 3 per stuk Kleine citroenen 005 per stuk Het vragen van hoogere ptüzen la strafbaar Bewaar deze opicave en gebruik baar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken ei86 38 OFFlblEELE BEKENDMAKING VAN DEN ALGEMEEN GEMACHTIGDE VOOR DEN WEDEROPBOUW EN VOOR DE BOUWNIJVERHEID AANVRAAG MATEBIALEN VOQB BOUWWERKEN WERKEN EN J aBWEIEN BENEDEN JOOr In overleg met het Departement van Biitnenlandsche Zaken en de Rljksbureaux voor Bouwmaterialen voor Hout en voor IJzer en Staal zullen met ingang van B December IMl geen materialen voor bouwwerken werken en karweien beneden SOO door de handelaren meer afgeleverd mogen worden zonder In ontvangstnomlng van een daartoe strekkende machtiging tot aankoop Dit geldt zoowel voor Bouwmaterialen cement metaelbaksteen kalkzandsteen en dakpannen als voor Hout IJzer en Staal OBder deze regeling vnUc alle werken welke tot de bouwntjverbeid moeten worden gerekend dus ook onderhoudswerken ed Ter verkrijging van de benoodigde machtlglng en voor aankoop van genoemde materialen moet degene die het werk zal uitvoeren aannemer een aanvraagformulier in tweevoud ingevuld aan den Burgemeester of het Hoofd van Bouw en Woningtoezicht of de daarvoor m de plaats tredende instantie Inzenden Deze aanvraagfoitnulieren AGM 178 zUn bH deze instanties verkrijgbaar De Burgemeester of het Hoofd van Bouw en Woningtoezicht is bevoegd in de te zijner beoordeeling staande gevallen aan de hand van die aanvragen machtigingen tot aankoop van materialen af te geven Op deze machtigingen kunnen bij de n de betre fende n handelaar handelaren de beooojlgde materialen betrokken warden Voor verdere b fzonder ieden leze men de toelichting op de achterzijde der aanvraagformulieren eitiS 46 Het stoppen Goed gestopt is t halve werkt Hier xqn enkele raadgevingen waar U plezier van kunt belevent 1 1 4 Hebt ge nog wat tlatüt In huis wrijf dan stevig een paar droppels In de tiinnepkant van den kop van Uw nieuwe pijp dat bevordert het goede inrooken en vef lengt den levensduur t Z Vat de pijp geleidelijk met kleine plukjes tabak neem geen groote dichte prop Wanneer de pijp gestopt Is mag de tabak niet boven dco kop qitkomen Ëen nieuwe pijp moet eeot half vol gestopt worden daai na telkens iets meer t 5 Besteed de noodige xoig en t aan het stoppen van Uw pQp het Is een manlike eer om dit goed te does en Uw moeite zal beloond worden 1 Begin Hidtr fai Uw pQp een plukje SPAFI spaarflltermateriaal te stoppen Mits het een behoorlfike pQp is zal zl daardoor goed trekken en schoon leeg rooken Er Is minder kaas datwnatteplitkjes onverbrande tabak achterbleven Vergeet niet het plukje SPAFI geregeld te vernienwea met een pakje SPAFI li HtÊf kunt U maandenlang toe A Tabaksfabriek THEC JORUS NIEMEIJER N V Grming dfd dviexen voor Piiprookers i BW fife U428I 321 Nicnieijcrs 1 aoak Te lioop genkagd groot Fabriekspand of terrein in Ooaéi of omgeving Brieven no 04309 l ufeav van ditblad M Oevnagd roor direct 2 gem Zlt Slaapkamers met gebruilc van Iceuken Brieven no Q4304 Ifutoft van dit blad Gevraagd voor direct 1 Zit en 2 Slaapliamers met gebruik van lceukefl Prieven nob O 4303 bureau van dit triad Qevraagd een net R K DAGMEISJE zeifst Iiunnende werlcen en Icolcen Aanmeidt Vesthaven I Hm MEID HUISHOUDSTER gevraagd tegen goed loon Br No 1997 bur van dit blad KANARIES te koop gevraagd Kanaries in elke hoeveelheid en alle kleuren A J FRINGS Ruilstraat 52 Rotterdam Juffrouw 41 jaar met meisje 2 jaar zoekt plaats als hui houdster Brieven W v d Berg s Graveobroekscheweg F 43 Reeuwij DE KWARTJES RUBRIEK Bza WERKSTER van buiten Brieven aan Evendoom Oudeweg G 21 Reeuwijk Ellien Zaterdag plaatsen wt in da KWartjM rabilek Itleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle teltstregel 0 26 elke regel meer 10 cent bl voorBitbetaUng Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verliooging Bewusnmnmer 6 cent Mevi V Wynen Fluweelensingel 70 a ivr voor nu of later EEN FL DIENSTBODE V d en n V g g V zeUst kunn werken en koken Hulp werkster aanw goed loon Wasdi biutensh Gevraagd een NETTE KOSTGANGEa Lange Tiendeweg 55 b extra Inzraiding tot Vrijdagsmiddags 2 uur Brieven kannen ALLEEN worden a gebaald elkea dag van 9 S nar iSaterdags van 9 1 uur Te koop wegens overcompleet eenz g a n THEEHEUBEL Te bevr Burg Marfenssingel 7 VERDUISTERING ronde atokken latten rolkragen steunen Jan Postmus Raam 142 tel 3720 BoekUnderU D y LEEUWEN Tuifsiitgel 23 Het betere adreg voor mbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Te koop een fliak pand met ge modèniiseerde winkel en bovenïrtKiu Geheel verh Gelegen in een dU dorpen In de omg vaa Gouda Br no ïOir bur v d bL TE KOOP Shirt Arb Sportbond ruod Shirt 01ym aa lange tncotbroek en Regulateurklok V d Palmatraat 95 Ta huur gevr AardappellaDd plim 300 M omg Zuidplaspolder Br no 1978 bur v d biad 0 GEM ZIT SLAAPKAMER te Alle voorkomende gebreken aan Industrie en Naa nachines worden vakkundig hersteld door TH RICKEN Zoutmanttraat 4 Gouda Den 18den Nov is mijn geUeide vrouw overleden Wie kan et wU met mfl veritor door het leven gaan Br no 1Ö77 bur v d bl huur stroomend water mooi uitzicht centrum Br No 1990 bur van dit blad Alle reparaties op het gebied vaa VE T VRUZ NED HERV Zondag 7 Dec vijf uur Kerk Peperstraat Os vaa Miillem yaa Akkendoot jtt LOODCunenR 12 Telei 2821 Te koop gevr ACCORDEON 120 bassen in goeden staat Br n y 1978 bur van dit blad VERKOOPHUIS DoelaatiaM t tO SS08 In en verkoop van Antieke en Moderne M ibilaire Goederen Verrelcdkers Microscopen ena Te koop 1 pr bruine dames schoeoea m 38 Joh Muurling Doelestraat 10 Telef 3780 Gevraagd een FLINK MEISJE voor dag of dag en nacht Aanm Ridder van Catsweg 45 MANTEL te koop gevraagd door wed liefst zwarte maat 48 Br no 1979 bureau van dit blad Vnorgloed AaaaiaaUwntjes Hei bezema voordedlg In De Kleuie Winst Nieuwe Haven 17 VERLOREN ongeveer t ee weken geleden gaande m de richting van Stolw4ihiisdijk Krugerlaan een liruin leeren motorhandschoen Tegen belooning terug te bezorgen Krugerlaan 46 Gouda Kwakereeadjes witte en grauwe alle soortrai fazanten pauwen parelhoeoders siereendjes en krielen te koop gevr Opgavenaan W C DUYZEND Vogelpark Zeist Telef 3106 Net R K meisje oud 18 J loekt dito VRIENDIN te Gouda Br 6d 1980 bureau van dit blad TERKOOPBtnS Te huur kL woning la arb wWc 4 21 p m voor bej echtp i kiini Br no 1981 bur v d blad Drie nette heeren zoeken kennismaking m drie dito dames Leeft 2226 foto gewenscht op eerewoord retour Geheimh ver Br aan J G Teiéu Parallelw 53 Nieuwerk a d Ussel ag v d bl PostaegelTenamelingea te koop gevraagd Postzegelhandel A Slegt Lange Tiendeweg 7 Doelestr 28 Tel 3908 Te koop eiken ameublement met losse veerende zittmg antieke dekenkist Friesche klok groot eiken buffet dientafel noten tafeltjM enz Te huur imMabUeNd beaedenhiils in omgeving van Gouda aan de Spoorlun Br no 2006 bureau van dit blad Wie is genegen een paar nieuwe mbberlaanmi mt 42 te ruilw tegen mt 48 48 Zich te wendai tot J V Tongeren Kerfhoflaan 9 Gouderak Heer bbh h zoekt gen ZltSlaa kMB met ontbijt telefoon anw Br no 2009 bur v d blad HUWBLUK SuocemroUe bamddeling Voor alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relatiM door geheel Nederland InL schrift en mondeling Bureau Happy Admiralengracht 219 Amsterdam W Te koop gevraagd een SCHRIJFMACHINE Br no 1984 bureau van dit blad AlwnMinMtsprijs 2 leege gaatvH gexeUige fcaraeis vaste wascht bad balkon stookgelegenheid telef z pens of gebr van keuken Br no 2010 bur V d blad BOEKENPALEIS Boelekade 56 verhuurt vanaf 8 et Ga daar eens zoeken Velerlei bottken 400 W West en Tarzanserie Gevr Nobel aerie boeken Dagdienatbode gevr 2 1fst kunnende werken en koken by voorkeur bov 20 j Adres Ridder van Catsweg 77 Te koop een FORNUIS Te bevr Stolwijkeniluis B pO In Gouda per kwartaal ƒ 2 36 per maand ƒ 0 78 per weelt 18 buiten Gouda 19 et pet weelt pei post per kwartaal ƒ 3 31 GEVRAAGD een in prima staat zynde accordeon 120 bassen pianoklavler een pear hooge jongens of damesschoenen maat 3ft 39 Chr de Wethstraat 10 Gouda tt koop 1 mantel iiachel lamsvel baiijrjasje en muts H tot IVi jaar Kindermanteltje 4 jaar Measje smantel met baret 7 tot 9 jaar Kon Wilhelminav g 217 Advertentlatarlei 1 5 regels f 1 10 elke regel raell ƒ 0 21 Ingezonden Mededeelmgea 1 3 regels ƒ 1 31 elktTegel meer j Bl overeenkomst gereduceerde HINK MEISJE gevraagd met beneden 18 jaar Het Blauwe Kruis West Haven S NETTE DffiNSTBOPB gevraagd Mevrouw SUKK Crabethpark 25 prijzen r s Te kaop 1 mooi massief eiken Buffet pr ƒ 15 1 eiken Rsdiokast nieuw ƒ 20 1 Radiotoestel accuvoeding 1 Avrofoon luidspreker met bekrachtiging Adrei Kerkhoflaaa 9 Goudsrak Te koop ZES DEELin KONIJNENHOK Lange Timdewag 49 Te koop aaagebodoi een goed onderh Uaderwagen en een wandelwagentje Mosstraat 20 Zaterdags klrfne advertentie in de kwartjesrubriek i regela ƒ 0 28 elke regel me ƒ 0 13 Maximum grootte 6 rege