Goudsche Courant, maandag 8 december 1941

MXANDAG 8 DECEMBER i 20 Dee aar Veiéeitas D RJ terreia Onder de aanwezigen bevonden ziph STAOSRIEUVS NfttimULle koii ineii tentooiutelling nuuua KWAXiTEfr en obootb VASUT t 4er tM tmttaaaOta cna Mtroond De ptaimvce en konUnenlMMKlenvereeM inc Gouda en Omstreken heeft Zaterdag en Zondag in de garage n d firn Bik en Hooimeyer e n nationaie konün n tentoon leHiii feot anlseerd Het aantal mzenduigen waa minder groot dan men had verwai ht nvaar toch omvatte het nog e n 270 Heren Overigens komt het by zoo n gelegenheid meer aan op de kwaliteit en variëteit d o op de kwantiteit Van dat ttandpont uit bezien was de expoaitie sleUi welgeslaagd Er viel een zeer gerarieerde collectie fraaie rasdieren te bewoswieren Daar waren leuke kleine op imoushondjes lijkende Angora t die piepen en fluiten als vogela maar ook groote witte Angora s met bun prachtige kostbare vacht voorla Poilen met hun leuke kleine oortjca en Franache hangooren waarv heel ooie exemp en m een groote ki iM nverMdieidenheid Ook waren er fraai geteckende Rljnlanders Lotharingen Papillons Havann en Madagasoaren en koolzwarte Alaska s met gtonzemle vacht blaek anft tajie zilvcrvoe en marterkonijnen en kortbarige kleine Zilvers en Rexen Bovendien Gouwenaan die met hun egale kleur n zachte vacht in fraaiheid ni t voor asMteren onderdoen Elen eige iaardigaiv isidruk maakten de Belgisc ie hare loo hoog op de poolen Vasra lfsprekend ontbraken de Vlaamscfae reuzen er niet een groote verscheidenheid viel er in dat soort op te m Tken waaronder kolosale beesten ïen 175 tal der ingezonden konijnen werden bekroond De hoogste onderacht iding een eersten prijs met het praedicaat zeer goed kregen Vlaamsche reuzen witte voedster jo g eigenaar H G Bra ïds te Schoori hoven gele ram oud eigenaar Jac de Ridder te Utrecht gele voedster jong eigenaarG J Sdiintz te Russen Lotharingers blauwbonte ram oud ei naar G de Vos te Haastrecht Weeners witte voedster Oud eigenaar H B de Graaf te Moeroapelle witte voedster jong eigenaar J Wensveen te Gouda Belgian hares ram oud en ram jong eigenaar B Remeyer te Gouda voedster jong eigenaar J H v E k v d Shiis te Utrecht Papillens blauwbonte ra jong eigenaar G van Beek te Hilversum Madagascar ram oud eigenaar K Ktoersman te Hilv Tsum ram jong eigenaar G van Beek te Hilversum Alaska ram jong eigenaar G de Jong te Goiida kleine zilvers donkerblauwe ram oud eigenaar A van Maan t GT vendeel Russen zwarte voedster oud eigenaar C Lagerwaard te Krimpen a d IJssel Angora s witte voedster jong eigenaar N G Oakani te Haaitrecht Een eersten pr js phis eerepr j verwierven Vlaamsche reuzen haaskleur vnedBter jong eigeivMn Smit te Reeuwyk Lotharingers zwartbonte voedster en voedster jong oud eigenaar G de Vos te Haastrecht Fransche hangooren konijngrijs ram oud eigenaar N G Bieedük te Gouda id ram jong eigenaar B Remeyer te Gouda Uzergrauw ram oud eigenaar M C Slinger te Woerden groote chisi chilla voe Bter oud eigenaar H de Boom te Dordrecht groote liVvervi edtter oud eigenaar D Bed n te Nooidwufc Japacmen voedster oud eigenaar A de Groot te Gouda Rijnlanders voedster jong eigenaar B Remeyer Ie Gouda PapHldna gry bonte ram oud eigenaar K Ktoersman te Hilverston Ha v nna a ram oud eigenaar Adr Lagerwaard te Krimpen a d IJssel Gouwenaftrs ram eigenaar D Bedtjn te oordwijk zilvervot zwarte voedster jong eigenaar M Taijl te Oen Haag kleine ChiO chilla ram jong eigenaar C Twigt te Krimpen a d Uaael Black and tan ram en voedster jong eigesaar Q Vennculen Czn te Buniiik Hollanders iwartbonie ram oud eigenaar C A rdootn te Dordtecht konQngryze Vf edater oud rigoiaar G v d VUet te Gouda bavamia voedcler jong eigenaar W A V d Most te Schiedam klein zthrers Uchtblauwe ram oud en voedster jong eigenaar Jac Rklder te Utrecht donker blauwe voedster Jong eigenaar A van Maaren te sGravendeel Russen zwarte ram oud eigena r A de Groote te Gouda Polen Tood oog ram oud eigenaar Ph Delwei te Oapelle a d IJsel kleurpaten ram jong eigaar H Boaman te Boakoop Rexen witte ram o id en voedster jong eigenattr J Voortroan te RUsaen Siameezcn ram oud eigenaar A de Groote te Gouda Ken bU indere bekroning ki den vorm van een eereprija viel ten deel aan den heer R Reme jer te Gouda die met z n inzendingen het tioogste aantal punten van de tentoonatelïtag behwüde B tweeden extn ter prti kreeg d lieer C J Schints te RQaaen wiena Ie Vlaamnsche reuc als bet beste mr van de groote raeen werd IwoordeeU Deit onderscjieidng vtwr het beste mMMWraskonün wei4 toegekend aan een Bel i n H re van den heer J H van Eek v d ISWis te Utredït Van de kleine rassen kreeg een zwarte reus van den heer C Lagerwaard te Krimpen a d IJssel den eereprys voor bet beste dier in zijn soort toegewezen terwü l als de beste v n de overige raseen e Angoravoedster van mej M G Oakam te Haastrecht met een eere prU bekroond werd Keurmeesters waren de heeren A Grauniane te Soestdijk Fr C Schatdtler te Rotterdam en K Steenhuis te Stadskanaal tlUZIEK y Mozartfherdenking Nederlanduhe Kameropera Zaal r Kun tinin Zondogmiddag Prooratntna Ouverture Titu W A Mozart Der Scfiauspieidirektor Comedie mét muzielc van Mozart Btutien und Bostienne Opéra contigue in éin bedrijf van Mozart m Orkest v n beacheiden bezetting ca 20 musici dat volgens medcdeeling in het prospectus op bescheiden voet is begonnen in de hoop allengs tot vergTootHig in staat te worden gesteld Ter herdenking van Mozart s sterfdag 6 December 150 jaar geleden werden n paar Jeugdwerkjes van dezen groeten en zoo jong gestorven Oostenrükschen componist uitgevoerd maar 8an ook twee Waarvan het muzikale gedeelte reedi onweerlegbare cwijzDn geeft van Mozarts wonderbaarlijke muzikale begaafdheid Der Schauspieldirektor comcdie met muziek in bedrjjf tekst van Stephanie d j bestaat uit 2 deelcn een zuiver tooneelspel en een muzikaal gedeelte Blen prettig aansprekende ouverture gaat vooraf en dan hooren we m het werkje 4 zangstukken kostelijke en geestige muziek alle medespelenden en medezingenden namen waren niet bekend gemaakt toonden zich van hun beste zijde en we doen zeker niemand tekort als we vóór allen noemen de rol van Buff het factotum die in beide kwaliteiten iitmuntte Allen echter zonder onderscheid wat o uü£tekeride coloratuurzang hoorden we van de dames verdienen met eere genoemd en wat zoo aangenaam aandeed was de duidelijke uitbraak iets wat anders nogal eens het zwakke punt is by veel arlisten Daarna de kleine opéra comique Bastien und Bastienne in éfe bedrijf kekat naar bet stuk J eT Dorfswahrsager dat weer teruggaat op een beroemd werk van J J Rousseau Men kent het gegeven Bastienne is treurig Jat haar Bastien bekoord wordt door een andere vrouw De dorpswifsgeer Colas geeft haar den raad te doen alsof zij een inder uitverkoren heeft waardoor den ook werkeHjk het paar weer vereend wordt n Prachtbas di Ooles die heel mooien zang en goed spel geeft evenals trouwene het lieftallige paar t Was alles even vlot en fleurig en de byval waa ten volle verdiend Men weet dat opera comique een vermenging is van aerieuse opera met tooneekpel in tegenstelling met de z g opera bouffe van Italiaanachen oorsprong die weliswaar eenzelfde Hbretto heeft maar waarin nooit wordt gesproken Reeds op 12 jarigen leeftijd componeerde Mozart zijn Bastien und Bastienne uit dit werkje spreken een puur sentiment zonnigheid levenidust en gratie weeke en teere melodieën en de symptomen vtm het genie zijn duidelijk kenbaar Het oricest opende met n zeer verd ienetelijke weergave van de ouverture Titus Dr Koets sprsik als voorzitter van de Werkgemeenschap Gouda van de NederJoadccfa Duitsche Kultuurgemeeivchap een openings en begroetingswviord terwijl de heer Dirk BaUoort een herdenkingsrede las die met belangstelling gevolgd werd De opkomst was vrij Soe A P Vermeij fHEOREnSGH TANDBEEtKUNDIO EXAMEN KKUBTB GEDEELTE Aan de Rijksuniversiteit te Utretht is geslaa voor bet theoretisch tandhedkunwg eocamen eerste gedeelte de heer M A J Kortenoevcr alhier VERLOKKING WAS STERKER DAN BET SLOT Ten nadeele van een bakker uit OiMieTfc 4c a d Usael ia Zaterdagaiv nd de km goed als nieuwe fiets dile hij ali e k ten in een poort aan den Korten Tiende eg had neergezet ontvreemd Ven óe fiets ven een besteller aan de P T T z op den Bowhweg de koplantaam eit bet achterlicht gestolen w ff ANNEBR Reanie Btoaeeaff Spectakel om Jolanthe met AHxrt Lieven en Mariane Hoppe Aanvang 8 15 uur Sehoowburg Blaatoop Cupido in de benzine met lieo Slezak Lizzy Holzschuh tel Hans Holt Aanvang 8 15 uw Thalia Theater Aime rüken met Adèle Sandrock Viktor de Kowa en Heinrich George Aanvang 8 15 uur I Dee 8 niur Bet Blauwe Kruis Eer ste gemeente avond Verecniging van Vrijzinnig Hervormden 9 Dee t our Daaiël Publieke verkooping meubilaire goederen door deurwaarder B J N Akkersdijk t Dce IM aar Leger dei Bails HeUigingadienst leidsL J d Veen I Dee 7 30 nar Vrije Evangelische Oenueate Bijbellezing en bidstond 10 Dec 7 30 unr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt da Joh van We ea 10 Oee S nar laBlel Cursus E H B O II Dee 7 30 aar Reanie Indische avond VolkMtniversiteit met Max Havelaarprogramma voordrachtJac van Elsicker dansai Raden S Hardjodirenggo Dee 2 30 aar Kantoor N V Kaa Stearine Kaanenfabriek Gouda Bui tengewone vergadering van houders van preferente Sandeelen 2 46 uurbuitengewone algemeene vergadering van alle aandeelhouders Dm 4J0 aar GynmasHeklokaalR B B S Diplomatumen TumkringGcuda en omstreken turnsters en turners 3e granl 13 Dee 7 aar Kunstmia Feestavond gymnastiek en athletiekvereeniging Vires et Celeritas opvoering klucht De knappe Hena IS Dec 7J0 nar De Zaliv Tweede gedeelte bridge drive Goudsche H B S vereeniging 15 Dec 7 30 nor Openbare school A G de VrlJcstraat Ouderavond school C voordracht Jan P Strijbos over Na tuurgeheimen van den Balkan met film en lichtbeelden Dee g 9 nar Oesthavea 10 Zittipg adviesbureau Ned Vereenigmg voor Lucht beschermin g Bee 3 5 aar Van Itersaa Zlekenhais Afscheidsreceptie directncezuster H H Berghege Dec 1M aai Kanstmln VroolUke kimstavond Ned Reisvereenigingmet Frits Bouwmeester en OogiRugani 20 Dee S aar Central Eerste bijeenkomst jeugdclub Vereeniging van Postzegelverzamelaars Gouda Training spelen Goudsohe hdndbalcompetitie onder leiding van bondshandbeltrainer Leffelaar 20 Dee S SO aar Lnthenehe Kerk Kerstconcert Goudsche Chr mannenkoor J e Lofstem oncl r leiding van Gijeb Nieuwland solisten mej H M Heijkoop sbpraan en Gijsb Nieuwland orgel Dee 7 30 aar De Zalm SIpt bridgedrive loudsche H B S vereeniging Dec lOJO an Veloettas D R D ierrcia Traning spejers Goudsche handbalcompetitie onder leiding vanbondshandbaltrainer Leffelaar tl Dec 7 BUT Beaionstr Kerk Kerstwijding opvoering Kerstspel door V C J B en V cTj G 26 Dec 2 30 aar Kanstmla Concert Ccoudsche Orlrestvereeniging met imoT en solisten SO Dee 2 30 nar Masieksekaol Westhaven S9 Kindermiddag Ned Vereenigfaig van Huisvrouwen poppenkast en goochelen 22 Dec 8 15 aar KJeiae Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf AFOTHBKERSDIENST i Steeds geopend des nachts alléén voor recepten E Grendel alH n Prins Heodrikslraat 15 Prüsopdrijving van irieeschwarei M TIENTAL VERBALRN Bij een prijzencontrole in slager winkels heeCt de politie tegen een tiental slagers proce verbaal opnettiaakt Er waren zes gevallen van prQsopdrijving van doorregen lappen eo nmdergtiüóti van bloedworst en geicookte worst van leverworst en roofevl esch en twee van gehakt De overige bekeuringen betroffen het niet aanduiden van de prijzen Sint Nicolaas f eest in het Vluchtelingentehuis KEN BONTE AVOim De commissie voor vluchtelingenzorg bood Zaterdagavond in t Vluchteluu gentehuis den Rotterdamfchen vluchtelingen zoowel in als buiten het tehuis woonachtig een St Nicolaasfeest aan dat het karakter had van een variétéavond in Sinterklaaafeer Wat er den talrijke grooten en kleinen die de conversatiezaal geheeld vulden te genieten voorgezet werd was heel veel maar dank zij de goede atwisseling heeft men er zich byna vijf uren aan één stuk uitstekend geamuseerd Medewerking verleende de Goudsche accordeonnist G Wassing die met een opmerkelijk gemak steeds feilloos teijn instrument bespeelde De populaire wiisjes en Sinterklaasliedjes werden uit volle borst meegezongen De clown Pipino deed met mp4ewerkinig van zijn echtgenoote erg züa best het publiek aan t lachen te brengen Een tweede optreden als clown later op den avond slaagde beter Van veel beter gehalte was de goochelkunst door mr Marini gedemonstreerd De beide keeren dat hij in die kwaliteit optrad verrichtte hij interessante toeren die de bewondering van oud en jong hadden Pipino trad ook op als vyur eter en met mr Marini tezamen gaf hij bovendien nog een aardig jongleursnummer ten beste De mondaccordeonvereeniging Crescendo vulde eveneens een deel van het programma Wat ze ten gehoore bracht was heel goed vooral een groote potpourri van populaire melodieën viel in den geest Haar optreden werd afgewisseld door een zangduet van mevr A de Mink en den heer W den Ouden een muzikaal duet banjo en guita ir van mej 2 rg en den heer C Bakker maar tevens ook door het voornaamste gebeuren van den avond de komst van St Nicolaas met zijn knecht De groote kindervriend had voor lederen kleine een geschenk en ook een vaderlijk woord Ook de J roQten werden door St Nicolaas aangenaam verrast vooral zij die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt en dèt was wel een unicum ook zwarte Piet kreeg geschenken naet van zijn patroon maar van de vluchtelingen Of dié Piet ook in n goed blaadje staat De ouderen gaven van hun erkentelijkheid uiting met een lied door den heer A Is de Mink vervaardigd en aan de commissie opgedragen dat onder aanvoering van den dichter zelf door alle aanwezigen gezongen werd Een tweede gedicht van den heer De Mmk aan het personeel en verscheidene bewoners sters van het tehuis werd door mevr A de Mink voorgedragen en verwekte veel vrooliikheid Tussehen al deze bedrijven door liepen ijverige dames af en aan met koffie chocolademelk speculaa en suikergoed hetgeen allen de jetigd in i bijzonder zich goed lieten aken om burgemeester E A A taera mevr LieraVoorwinden en de heer C Pronk inspecteur voor bevolkingsafvoering te Den Haag Hun werd door den heer S J van Soest die als Commissaris voor ontsiianning van de commissie van toezicht op de Rotterdamsche vluchtelingen het feest ook met een welkomstwoord geopend had in zijn sluitingswoord dank gebracht voor hun betoond medeleven Tevens dankte de heer Van Soest allen die tot het welslagen van den avond hadden bijgedragen Voorts deelde hij mede dat op 24 December een Kerstfeest zal worden georganiseerd waarvoor de medewerking van de Chr Zangvereeniging J e Lofstem il verkregen Sint Nicolaas bfj de jeugd VUTBONDEBD KINOEREN RIJKELIJK ONTBAALD De bas dia idMr was Voor de achtste maat aniseerde Zaterdag de vereenijring Armenzorg haar jaarJljksche St Nicolaasfeest ditmaal in Kunstmin waarbij ruim iOO kinderen eifn pVettige mirtdajir werd bezorgd D voorbereiding voor dit St Nico laasfeest was wederom in handen van den secretarls penninjfmeester van de vereeniging den heer Th DIjkxhoorn dis met zijn medewerkers heel wat werk heeft moeten verzetten waarvoor ze echter hun belooning vonden In de stralende en opgetogen gezichtjes van de groote schaar kinderen I ang voordat het programma en annvang nam klonken de bekende Sinterklaasliedjes begeleid door pianospel door de zaal waar alles den heelen middag dank zij het groote nantal heJpere zeer ordelijk toeging Allereerst heeft de heer DIJkxhoorn Vfe kinderen toegesproken Hij heeft verteld van de moeilijke tijdsnmstanHgheden ook voor St Nicolaas V n at het maar gelukkig was dat verorhlllende stadgenooten St NIrolans op zoo royale wijze hebben geholpen daar andera dit eest niet had kunnen doorgaan Toen King het doek vaneen en daar was op het tooned mr Marini achter welke tnoneelnaam zirh een Goudsch bM oepsartist verschuilt die het klaar speelde de andnrht der kinderen gedurende de twee keeren dat hlJ gerulraen tijd achtereen zijn goorheltoeren vertoonde volledie geboeid te houden 0 gelukkige wQie wistt hit ook telkerts de medewerking van ver whlllende kinderen In te roepen die zeer gaarne als helpers optraden Prachtig vonden de hinderen zijn Jananneesch rlngenspel terwijl vooral nok zijn slotnuhnmer met de levende duiven zeer insloe r Het groote moment van den nj ddag was het binnenkomen van St Nicolaas met zijn knecht De Sint begaf zich tussehen de kinderen en heeft tnllnoze handjes gednikt Later heeft hij hen toegesproken Op zfln vraag of er geen sioute kinderen In dezanl waren bleken er velen met een treffende zelfkehnis of wns het fravour te zijn want heel wal vingertjes gingen in de hoojrte Ook mochten enkele kinderen voor St Nicolaas een liedje komen zingen Ben je bas of sopraan vroeg Piet aan één der zangertjes die hl aanwees om naar het tooneel te komen Ik ben sohor antwoordde de kleine Herman bedeesd Na het tweede optreden van mr Marini heeft St Nlcolaa de kinderen op royale wijze gelracteerd Ze hadden al een fleschje melk gehad en tiu hart de foede bisschop voor elk nog twee speculanspoppen een beker met nepermuntjes een nougatreep een uikerbeest en een pond worst Bovendien krei n allen een prachtig stuk speelgoed Hef was nl laat voor dit goed ge dnaurte kinilerfeest ten einde was Bridge oncours GEZELLIGE EERSTE DRIVE Er heerschte Zaterdagavond in één der zalen van De Zalm een uiterst genoeglijke sfeer Daar hield de Goudsche H B S vereeniging haar eerste ronde van het uit drie drives bestaande bridge concours waaraan in totaal twintig paren deelnamen Om kwart voor acht klonk het aanvangssein Diep denkende hoofden bogen zich over de met groen beklrëde tafels de spanning was soms duidel voelbaar Zoowel door beginneling als d r meer gevorderden werd met waar enthousiasme gestreden Zooals gewoonlijk berastte de orgausatie en leiding in de handen van Martien Braak die zich voortreffelijk van zijn taak kweet De stand na deze eerste drive is Groep Ooat West pnt mej J Slop O Sas 2S i4 mej B Hulleman R Breeman 35 mej H Valckenier de Greeve Slaugeman 40 4 D Hemerijck r B Sanders 40 mej W Klaarenbeek C Hupkes 42 0 Fr v Tongerloo J Klaarenbeek 45 G V d Starre Smit 46V Broer A Leest 80 H W Zuydam Jr Sj Alkema 58 mej M de Jong pnt 39 40 40 46 48 48 SOU mej A Breeman 83 4 Groep Noord Zuid mej C J V Gelderen U Vanderland P Woerlee mej E C Ringeling G de Pooler 4 Fr van der Straaten W Bokhoven 5 mej H Dortland M Wiegand Bruss P Tuythof Th d Ruwe W van As G Dogterom J de Jt Jong 8 mej W de Jong 9 mej D V l enier de Greeve M Schuttelaar 52H 10 mei E Hagedoln J Breeman 53 Sportieve inslag bij de marechaussee EXAMEN VOOR BET HX O DIPLtHMA Een dertigtaf marechaussees uit het district Gouda waren Zaterdagmorgen op het Olympiaterrein bijeen n daar de athletiekproeven af te legfen voor het diiplonva van de Vereeniging voor Harmonische LichaamaontwikKeling Deze athletiekproeven omvatten hoogspringen verspringen kogelstooten gooien met den grooten bal en 100 M Rardloopen Daarna ging liet nfar de U L Oschool waar een Uimproef en naar het Spaardersbad waar een zwemproef werd afgelegd Tussehen deae bedrijven door werd ook nog een rUwielproêf afgenomen en s middags maakten de manschappen d voorgescttreven marsch van 2S km Het deelnemen aan deze H UO exi mens door de marechaussee wordt door Wen districtscommandant den len luitenimt W H van der Grinten ten seerste bevorderd Deze was ook den geheelen morgen op het terrein Uit vroeger tUdep 78 JAAR OILEDEN dwazen te laten voorthollen In rt wordt door de mindere standen Weder is een detaclicimnt v garnizoen alhier uitgeiukt naar n om den onwil en hel verzet tui gaan bij het afmaken en opKrav n het beaniette vee maar alle rio i stuiten af op vooroordeel en hehi Indien men ni t wil overgaan üH i uiterste middelen dan is hpi hetll r I voorthollen In d mindere standen cm men van alle kanten tjerneemt vleesch van opgegraven koeljen gaten dat tegen den piijs vnn per 5 ons wnrdt geknrhf 50 JAAR GELEDEN Door de afdeeling Wariiliniisveen omstreken vin den Bond van NedJ Innds e onderwijzers is nan dp ileputeerde Staten der provincie 7 Holland een adres gezonden vtiu 7 ii senft dat verscheidene harer ijiiJÏ uit de gemeenten Wadilinxvepn Zevenhuizen en ook niet lerten van dg Bond van Nederl onderwljfef plattelandsgemeenten der provmcl ZuidHolland vflor hunnen inoeilevA len arbeid eene belooning ontvin van ƒ 400 sjaars dat deze karifp d zoldiging voor de onderwijzer df b Isekenis heeft dat zij jaarllji fg overhouden voor kleeren reiskostMvergeefsche sollicitaties Iiifliebnpkéii en ultspanningijh en dat zij derbiWi niet alleen elke uitspanning mi ftni missen maar zelfs hunne stuflleliopiajmoeten ontberen dat de nnderwljfw dit zijne kjcnhten uitsluitend wij t san het onderwijs de wel verfcijji hem er eenig beroep bij uit Ie oef i i baars inziens a nepraak hee t tf eene belooning die hem in staal M fatsoenlijk te leven redenen waaroig zij Gedeputeerde Staten verzoek hm invloed in het belang der te laa ne salarieerde onderwijzers aan Ie wen den IS JAAR QELGDEN Uit Nieuwerkerk a d IJssel a den beer i van der Meulen meemeester dezer gemeente is op hjh verzoek met ingang van 1 Januari lin eervol ontslag verleend als en ainri Ier gemeente op bet terrein aanwezig Bij de opleiding van de marecha sees neemt de sportbeoefening tts voorname plaats in Er is onderricht ut athletiek gymnastfek en zwemmen is het belang van een goede lichamelijk conditie van de manschappen en dauv naast zijn er nog eenigc andere cursussen met het doel dat de marechaussee zich by de uitoefening van haar taak voor anderen nuttig kan maker een cursus in het redden van drenkelin eil onder leiding van wachtmeester C vas Eeten den sportinstructeur van het district Gouda en de twee bednweflen van het Spaardersbad en een cursus E H B O dien dokter D Bakker geeft Hei behalen van het HL O diplonu is een eersie stap naar een algeheel sportieve ontwikkeling Omstreeks P schen zullen de bezitters van lilt H L O diploma trachten de medaill van het Nederlandsch Olympisch Comité Ie verkrijgen De E H BO currai zal dan worden besloten met een examen voor het einddiploma EHBO terwijl wat het zwemmen betreft omstreeks dienzelfden tijd een zwemmiiJdag in het Spaardersbed zal worden f organiseerd waar de beginnelingen liej zwemdiploma van het Spaardersbad zullen trachten te behalen de gevw derden zullen demcrislreeren en deelnemers aan den cursus voor re diog van drenkelingen tot wie ook districtscommandant behoort exaiMS zullen doen voor het reddersdiplom A van den Nederlandschen Bond tot het redden van drenkelingen Zaterdag hebben 22 marechaussee het HJ 0 liploma weten te behalen terwijl bij de dezen zomer geheuoee examens reeds 18 manscbaM n gestaag zün Met deze 40 geslaagdes heeit de marechausee tevens den exujpr i uitgeloofd door het comité Gouoa van de H L O een medaille op voetstuk voor de gro i met het grooU aantal geslaagden behaald In totaal H nu dit jaar het HLO diploma t Gouda aan 162 persooen uitgereiki Bij dit laatste examen zijn geslaan de wachtmeesters Th v d Bogaard r Vlieg G J V Wemeling J C v tWedden C A de Vogel W de Vries de marecbaussées J V Baars J KristeUi A Glaudcman C L Koer ter l F Koning B Steensel G J Struya J SchooneveM H X Verbo P V d Wilt B J Wagenear en Zeldcnrust Goede nterhu collecte 4Air OrGBBRACBT De Zaterdag te dezer stede gehoudee collecte van Winterhulp heeft ƒ 853 opgebracbt ir f TTffHII bU chrijft In lader geval zie je me ben tot ds ontdekking gekomen dat u Jaar gevestigd Is in Schorenhoeff en die o beetje trliscfae krachtan gaat opdoor pccb bij de overneming van de doen voor al het nieuwe werk dat u praktUk er tot oog toe zün huwelijks met Januari t wachten staat U kunt rcli b J in zag schieten Friti heeft zoo vanaf den twinligstco vaeantle nemen als Je misschien gelezen hebt verleden tot twee Januari Juffrouw de Ruyter Is reek ziJn seml gehaald 01e mag nu de er nu toch nog n dao gaat u maar ptpa zoolang assisteeren En Ik kom eens flink uitrusten want u ziet er uil me helaas zeer tijdelijk op tien kilo j alsof u dat bard noodig bebi FEUILLETON Nadruk vartoitm Huwelijk met modern comfort Wat lM n se er steta SB verlMugd op de vcmdMe gatidilsa ds sa mei baar verbalen voor den dag sou koDun Os biadsehap eo ds trots vaa vader en maaw suUso baar bovandiao en soo nooditaB roggastauo bmmMso geven In baar tMkans ota wankelende overtuiclBg dat se goal beeft ndaeii dat se dm goMtan weg heeft gtkosen Ze kan er inasars aist hsatanaal ailaaB tegsn oBtanMB Ban paar dagen wn uH Amsterdam eg uH de stad waar hD ook ts ooft aSMn Weg uH bat eeuwige krbuMtie n btwr verwarde gedaehten was bet mwdlg geweest dat ia all hoep opgafr Meel tm enkel omdat se én keer Prank s wsnhopig verdriet iivet Bet weggaan vaa sljn vrouw beeft ge üeo OU maar teeens aannemen dat er nleta anders Is dat bü alleen maar op baar terugkomst zit te waebtenT Is er oilssehta niet veel meer gebeurd dat sU niet weet en waarover Frank niet beeft willen ipreken nog niet Misschien toch en echtscheiding welke hem tenslotte voorgoed alleen zal doen bliJvenr Frank alleen Frank vrij alsof dat voor baar eenIg verschil zou maken En dan komt z weer op haar uitgangspunt terug bij houdt Immers niet van haar Niet zooals zij van hem Niet zooals Han van haar houdt En als ia met Kerstmis naar huis gaat zal ze Hao zien moet z hem zien Want met Kerstmis verschijnen Want stel je voor Nikker ik zit dan vlak bij Julll tal de btiurt Van 20 December lot 2 Jamiarl ga Ik namelijk waarnemen voor eea vrteod van me dte sinds bet voor meter afstand van jou vestigen Wat zeg Je daarvan X Och bet Is misschien wel goed denkt Nick Han heeft toch recht op m ér dao een simpel t spiJt ms wel maar ik doe hel niet Ze zal Han eerlük alles zeggen vertellen dat er ai dien tijd een ander ta geweest hopeloos austichtalos een ander Ete Nick scbrijlt opgewekt naar huls dat ze den vlerentwintigsten thuis komt en op wn ouderwetsch gezellig Kerstfeest rekent Juffrouw Lenswaerdt zegt meneer de Jong den volgenden morgen ik dit Jaar nog geen vaeantle hebt gehad Maar ik ben loch pas staids Juni bier zeKt Nick verwonderd Ja dat Is wel zoo Maar aan den anderen kant vind Ik bet noodig dat u Nick bedankt hartelijk voor de vriendelijkheid maar ze is er allesbehalve blij mee Twaalf dagen vrij wat moet ze er mee doen Wat moet ze doen met alle dagen met alle kren welku ze nog door moet leven Haar heele leven zonder Frank Werk Is nog bet beste het enige verdopvingsmlddel Enfin nog tien dagen voor het de twiiitigste IS Tien overdrukke dagen t Valt met mee het werk van een ander overnemen Erna doet haar uiterste best om Nick zoo volledig mogelijk In t werken Maar als een chef vier Jaar lang dezelfde secretaresse heeft gehad Is deze zóó Ingesteld op al zijn verlangens en eigenaardigheden dat ze dat onmogelijk allemaal aan haar opvolgster kan bijbrengen Nick boort den heelen dag Meneer de Jong Is gewend en Dat bcb Ik altijd zóó gedaan n Als mcnser de Jong dit vraagt en Meneer de Jong heeft niet graSg dat En het gevolg is dat d belangen en wenachen van meneer d Jong baar zoo in benlag nemen dat al het overige op den achtergrond raakt In het klerkenkantcMir op de Prinsengracht zoekt van Dijk in de la naar carbonpapier maar d doos Is leeg Ds Wit Is naar de grttlia en als hi dan boekwinkel opbelt duurt het zekar wel een half uur eer z t gebracbt bebbea Sin de conclusie moet oaslist nog mee met deo middagposttrein naar t ZuldcB Misschien heen die Jongen wel ergans een paar velletjes slingereo Qelukkig dat treft Als van Dijk het earbonpapier tuiichen de foliovellen wU scbulven ontdekt hü Iets Hij neemt bat earbonpapier mee naar het raam waar het licht er goed opjralt Welzeker minnebrieven sehrijv onder kantoortüdl Met een dóórslag macht der gswoontel en met eeo nieuw carbonnetje Daar ben J Ingevlogm roaimetje Op bet nieuwe carboopapier staat hst getypte even duidelijk afgedrukt ala op bet origineel Lieve Lientja least van Dijk met stijgeiide verontwaardiging Nog bijna een week voor bet wsw Engdscha les ti en Uc J weer zi Aha vandaar die stwUe tJver dsnkt van Dijk meesmullehd Ik beb kaartjes voor AJas Zondag Qa Je mee Kunnen dt kwajongens nog rgens anders over prsten dan over voetbal Dadelijk zal de bloseoop ook wsl op de proppen komen tie Je well Dal noensn se tegenwoordig mtawebrlevcn scbrUvsB lo ziJn tijd een veertig jaar geleden deden ze t anders Heel wsl beter RU WU bat verraderlijke veiletj al wegslulten om het straks dien vlegel onder ilJn neus te duwen als zijn o valt op en postscriptum tk kan j nog Iets moois vertellen over onze F R en JulUa NL Daag HaU ebt of gewone plaats niet vergslan hoor Tja nu weet van Dijk niel wm nl daarvan moet denken Dat ho li naiuurlijk heelemaal niet t beteekenen wat hu er op bet earst gezicht 11 gelerea taeaft d1 Jongen kan bet wel over e broer of een zuster of ea vrteod MO bea Heel voor d band liggend zeil Maai een week ot wat geleden heeft de Wil 1 Weer zoo bruUal Iets ultgenaP over dle kip van d Noord Nederlandache die ledar oogsnbllk knfni nn lten Dl Juttrouw komt voor oenpi g en ü verband mei de procsdur lecP ibrteken contra NIederrhetnIsclM l hij streng lercehtgeweten En d WiU halfluid Je t nt negserd Wortft nwle