Goudsche Courant, maandag 8 december 1941

r MAANDAG 8 DECEMBER IS i turn NcSlMl ƒ 1 N No MM 15673 ƒ M No 2ft W MIM i IM No im 18U1 m ƒ IM Na ItM a as 8923 11SS8 15oSa 182 fO ntUZRN VAN M lOM 4372 7390 9988 12918 15403 18700 1U7S 4439 7430 10001 12598 15407 18716 1079 4441 7431 10040 12603 19427 1871 1110 4471 7992 10085 12625 15448 18790 1148 4478 7983 10088 12827 1547 18806 1147 4900 7571 10080 13687 15487 18877 1303 4908 7580 10108 12780 19501 18913 1290 4557 7594 10148 12808 19511 18930 1102 4S71 7609 10391 12852 19Ö24 1895 1317 4639 7619 10379 13888 15940 18001 19016 1348 4086 7641 10380 11893 19971 1S74 4737 7684 10388 11479 15577 19046 U87 4781 7680 10438 13031 15634 19086 1410 4B2I 7 3 10444 13089 15714 10070 1948 4838 7892 10453 13108 15778 19U8T 1S 8 4872 7729 10492 13131 19777 18090 1987 4803 7787 10534 13137 15S26 1909S 1629 4804 7819 10810 13164 15833 19106 1644 4909 7833 HMBl 13200 15953 19137 1746 4918 7W3 10660 13207 15986 19186 1773 4847 7877 10739 13118 16 l 4 19176 1774 4975 7886 10756 13241 18 167 1918 1788 9049 7913 10770 13242 16079 19201 1818 I07S 7938 10783 13160 18881 19215 1838 9078 7941 10811 13323 16168 19366 1860 1089 7992 10878 13371 16216 19386 1884 5101 7982 10891 13374 ICSjI 1943S 1888 5118 8018 10887 18418 181s 19454 1928 9198 8114 10948 13438 16 7 1 816 1948 5179 8119 10879 13448 161 19660 1880 5184 8129 10978 13483 If 1 1977 1 1 5228 8193 ItOM 13485 18324 19821 20M 8184 8308 11021 13901 IC n 19880 2071 5380 8318 11081 13518 18 192 19907 1088 S8 S 8373 11070 13581 16428 19931 2200 5381 8388 11079 13587 18434 19930 2313 6402 8412 11087 13804 1 M9 1000 2341 9412 8423 11138 13608 1648 woct $ 2279 9474 8427 11140 13628 nr 20040 2278 9903 8482 11151 13734 16538 10O8O 2379 KM 848S 11182 13749 16546 20116 2384 9985 8530 1U94 13854 16566 20117 2408 8617 8547 11196 13656 16610 20tlS 2456 8820 8951 11211 13888 16820 20140 2480 5637 8603 11241 13867 16C25 20181 2471 5710 8618 11242 13880 16635 20180 2478 5715 8624 11251 13891 16666 2020 2513 8718 8641 nu 13888 18710 2023S 2543 9748 8650 11182 13912 16790 20237 2554 8797 86 56 11303 13089 16887 28380 2368 5865 8657 11308 13994 18982 10306 2593 5879 8696 11381 14087 I703S 10331 2808 5804 8703 11379 14127 17041 MMl 2862 5908 8708 11384 14130 17148 20346 2664 99 0 8735 11388 14163 17198 30350 2883 89 8833 11428 14170 17227 20447 2888 5079 8854 114SS 14189 1 230 20487 2718 5991 8864 11481 14197 17288 2053 2822 8027 8871 11490 14201 17361 10801 2889 6031 89 73 11496 14202 173 Oy 2084 2926 6077 8974 11532 14236 17395 20738 2949 6098 8991 11557 14239 I74SO 1081 3006 6119 9029 11578 14251 17472 20896 aoSl 6125 9010 11980 14254 17555 20901 3089 6129 9041 11602 14263 17556 20906 3184 8148 8067 11612 14278 17581 20054 3198 6221 9102 11627 14304 17683 2098S 3118 6218 9111 11713 14339 17593 7 3184 8137 9140 11746 14348 17607 38684 3271 6338 9142 11797 14387 17718 M894 3194 6379 015Ï 11806 14427 17738 2100S 3188 8401 9219 11810 14444 17748 21048 3299 8434 9230 11824 14487 17821 2108 3388 8487 9271 lint 1448 17813 31131 3373 6484 9287 11884 14901 17868 3418 8838 9M5 use 14510 17877 3421 6603 9339 U93S 14947 17894 21186 3431 8808 9383 11993 14551 17904 2118 3478 6618 9412 11971 12001 14575 17925 21201 3477 6693 9421 14578 17958 81276 aiM 6 7I 9448 12001 148a 17 72 31330 3918 n07 487 11090 14726 17973 11384 3519 8734 9496 12078 14728 18030 11177 3974 8737 9900 12097 14832 18049 31390 3840 6799 9588 12101 14848 180C9 11411 3791 6798 579 12144 14871 18085 11417 3980 8771 9677 12189 14878 18090 11436 3941 8801 9880 I118S M904 18201 31467 3881 8819 9801 11103 14971 18106 1147 3988 8881 8606 12347 14977 18318 11587 4040 8928 9819 12285 14988 18384 11988 4886 8849 9627 12294 15027 1838 21596 4078 8991 31 12300 19031 18390 21851 218H 4095 8891 9897 12308 19040 18391 4110 7047 9708 11381 19088 18391 11877 4133 7094 9736 12397 15088 18413 11718 11711 4183 7094 9760 12379 19085 18444 4338 7190 9813 12393 15101 18448 117H 4243 7193 9840 12421 15118 18460 11J76S Itm 4279 7198 9870 1M30 15187 18489 4281 7238 9810 11431 18118 18488 118571 4184 7184 9930 11441 15850 18473 11888 4308 7277 9aM 11444 15289 18903 11891 4111 7S1S 8848 11468 18381 18801 11906 4313 7188 881 12484 15398 18807 nri 4398 Inaablavan nrüico ƒ 20 000 1800 t vm nioo tn i maal f tOOO RADIONIEUWS 488 BTAATBLOTS TWUDB CIJISSB nckkln aa DIN8OA0 8 IKCaMBIia t ILVBBSUM I 4UJ M 719 Voor d platMIanMeudl TJO GrainolooofniMltk 7 46 OchUndgyiiuuUltk 7 86 OrSiiKiAxnunuxlek S 08 BNO Nlcumbcrlch ten 1 18 Pouaek WMkpr tipB S 38 bmmolaoiunustafc SJ6 OchtvndiymiuwUcIs S 46 GramofooiuniuMt 919 Voor de kalevrouw 9J3 GranKrfoonmutltk 12 08 Vaor de vrouw 1130 EnMtntiK R itm Ml r 11 08 Crunofoonmuilek 1210 KIui vwn Bercl en lUn orkest an solUU 11 48 Almanak 2 48 BNO N Uwi coBOmlsch n b uribcttchMn MM Zanc nat plaaobasalaldins 13 38 Oramolewuiiuttak M M Da li iM toata It88 Vloei mat planobagaiclttBS MOO Bt b ll inC laJO Oraiflofoonmuxlik 16 48 Sport aa ipal voor d J u d 17 08 Oramofoanmutlak R 18 nfO Nlairws aconomiMha an iMwrtwncliMn 17 30 Gramoloonmuilak mat loaHchUn 18 00 Voor de werkende vrouw 1819 Baman eer olliit en damcfkoor alherehamw M m Actueel halfuur 1830 Vreotda en ir bcUl gavar profranuna Van f 3018 alleen voor de Radio cenlralaa beachtkken over n lijnverhlndlns mat da Ttudla SS 18 Oramo nonmuilek 18 48 SanS en plano 18 06 BNO Rns ullaandlnf leenomla nawt front Hollani o grtmoloonmwalek J31 8 8 GramofDonmuxïak ILVEBSUM a ISU M 19 Cramofoonimulek 738 819 Zie HU versutn I 419 Oramofoonmualek S 38 846 ZIr Hilversum I 8 40 Ortmelaanniuslalu 10 OO MorgenwUdlng 10 11 Gramofoonmoilall 10 40 Vroailer m nu 110 1 Oramofoonmua 12 00 Orkeil Ma ando en olUI IÏ4 JO KMiiwi an aoonomlache barlchtao 118 BOyd Baehmann en Dn orkaat 1848 OrtnwC fnonitiuriek 141 0 Omro p tM korkaa je an framoloonmuitek 1S36 Voor i ekaifc IS 08 Mui caiiierle met rameloonmusiakk l 3S oramofoonmiitlek 11 U BMO Ntavwa eeonmntaehe en beurabarlchtan 1718 0 r Lebon en tiln orkeat 18 l Cauwrle M odenvraagatuk 1830 OrtaUpel 18 48 qralu In en om da NSB Voorbereid door de NS B 18 48 Art halfuw 1838 Onelaaal 184 Baaertaaa SOM Ommotaanmuilafc Vanal 18 18 atlaen voor da rsdlo Cantrale MhIkkMi over een HMiverWndln mtt w tndio M l Ollo Handrlka en 1148 Vreugd en atbal t 46 BNO l lein barldBan 22 00 WO Tp ehiui op b waarma tslwrlelit M I81I15 v v MainM oieuw i tan gevolg van de I temi UI v rd iiA nglbngeluk d SUUerdagavond is de fi7fwiise bewr l W van Roosuin t upper wonende in de Spoorstraat den Bleekersaingel geraakt n l bet leven gekomen IséW V n Hossum had omstreeks rt over seven iljn wonlD verom WM klanten thul te gaan n Allereerst begaf hij li naar ij V d Hefldenstraat Op weg Aten moet Wj op het kruispunt ifi begin van de Spooro irant fjoeile pad ilin kwijtgeraakt Al lende kwam hij op den Bleekersj en daar Is hij tegenover café rsnt Ter Gouw op deielfde w Ar eenig weken geleden iin voetganger te water raakter r nacht geloopen Niemand heett I n het gebeurde bemerkt Mn Ae heer Van Bossum later op T$yonA niet thuiskwam heeft d l aangifte gedaan bij de politiii nadat was vaatgesteld dat de ilete iet M de klanten wa gerf op V erschlllende plaatsen heeft Kbt en gedregd Het onderzoek I een resultaat Zondagochtend voorhijganger fen lich i ir i IcTi in dpn Bleekersaingt en hol i toen dat dit de vermiste w k stoffelijk overschot is aar hef ari Ilerwnziekenhuis gebracht yi heer Van Rossum was een be i figuur in ome stad en In kapp ringen Ren veertigtal jaren heeft U O kapperaziak op de Spoorstraat nven Groote verdiensten heeft hii i voor zijn vakorganisatie Bij de dWing van de afdeeling Gouda en treken van den Nederlandschen appersbond in 1905 behnorde hij tot lionnchters en onafgebroken al die o dertig jaar Is hij secretari ge ut welke functie hit met bijzondere vijding en accuratesse vervulde IwofdbestüUr heeft in 1931 de irdeenng voor zijn werk uitgedrukt r hem te benoemen tot lid van ver een onderscheiding die slechts Erialgen bezitten I Voortf was de heer Van Rossum een r oudste en trouwste leden van de leniging van Vrijzinnig Hervorm i In dë godsdienstoefening van kirmiddag In de Klein e Kerk heeft Ifoorgnnger ds Joh P van Mullem 1 Akersloot zijn verschelden her pi t fw teraardebestelling zal gaaehieden k de Alg Begraafplaats Vertrek ïiiar van het van Iterson iiekenhuiK Overste skpIaataien zqn om te gebruiken 30 WANDBLAAKS UnBUBD Be politie heeft m controle op IM voetgangersverkeer bU het einde Int den tunnel aatt den Ridder van ICiliweg tegen 31 personen proce ver llHl opgemaakt die niet op d ov rIMipIaatsen den weg overstaken Mr willekeurig ov r de rijbaan waniMden Voorta ziijn zeven wandelaars beItainJ die op aen Kleiweg naast het Ihttoir liepen I üftien fietsersjw rden vetbrtlseerd lltieni het ruden md r licht Uittlagen Van Zondag NBD VOETBALBOND DisMatn 2e Klasse A Hoiw le J4 Tr O V V Velox 1 I UO S H V V 0 9 4e Klasw G I eeds Hooger Transvalla 1 3 I Waddinxveen SJ C 5 1 4e Klane J I ffilMtant Lekkerkerk O I Mkkerveer Zwervers 5 1 Bitumus Bloemliol 4 t Reserve Ie Klasse A S evenmgen II V N C Xa 8 I OVA n AD O IV t 2 Reserve 2e Klalse B p O ni Fortuna H 4 ÏDJU II Herroe D V S ffl V 8 Reserve 3e Klasse E W V UOiympia n wedstrUdl gespeeld n nrr vbbbassend VAN 0 V n lu de Goudsche elftallen valt alleen Mstrijd G S V ll Olympia U te Mden en daar er niet meer keus kit bet geen w vder dat Sint Nico luiit deze ontmoeting voor e a k bad uitgekozen De uitstag was ttik een dubbele verrassing in de plaaU door het feit dat G S V it werd en dan doosjitie de groote van 0 2 waaninde O mpia B nam De GJS V ers hebben I verlieepunten minder dan het I H V en d tweede plaats inruimen voor OHA lö dat I en punt aebterstand de eerste rent van H O V is geworden I e ilB de kopgroep is thaoa If n 9 7 11 15 18 n 9 7 O 2 14 3 18 n 8 1 2 11 24 18 n g B 2 2 12 31 17 ▼ an pretendenin Afdeeling Gouda nilB KAHnOEMtCBA tnem flcwAOBiiD I B vMi de gfatierm voor llDg Cktuda gespeelde wed I hitdeti I I Moerc p lle tl 2 2 klasse A OJympla IV D O N K III 11 1 D R D I Gouda VI 4 1 Se klasM A Moercapelle IIIV BJP II 4 6 3e klaaris COvanebotja III Olympia V 5 2 Slechts aen klrin aanUl wedstrijden is doorgegaan In allf gevallen waren r pretendenten bij betrokken en in alle gevallen hadden deze snocssi In de 2e klasse A kwam V R P met een regelmatige zege op Moercapelle 2 waer eeh st wje dichter bij het kampioenachap Uit de vier resteerende wedstrijden ilJn dri punten noodig om het te behalen De spanning in B duurt voort D R D handhaafde zich aan de spits tegen Gouda 6 dat onderaan kwam en Olynipia 4 zette de concurrentie voort door een overwinning niet dubbele cijfers op D O N K 3 In 3A leverde ook MoerrapeJle 3 V E P 2 Woerdensche winst op waarmede V E P In de running bleef Over scjiotje 3 in de G groep versterkte tegen Olympla 9 de tweede plaats maar het versdiil van vier punten op het leidende en ongenaakbare Oudewater 2 is rijkelijk groot Jodan Bojt Groen Wit 55 DfaiCGt na den atftrap neemt de thuisclub het Inltiati Er volgt een belegering van de Gifoen Wit veste Echter duurt het nog geruimen tijd eer Chr Boot doorbreekt en zijn club met een vliegend schot de leiding geeft 1 0 Hierna probeert Groen wit het De mid voor breekt eenige malen gevaarUjk door maar het doel vindt hy niet Ook een penalty weten de gasten niet te benutten Dan is Jodan Boys weer aanvallend doch er komt een doelpunt aan de andere zijde als de midvooc der bezoekende club gebruik maakt van een misveretand in de achterhoede 1 1 Nu volgt weer een periode van hevigen druk op het doel van GroenWit Nadat verschillende pogingen mislukt zijn schiet J Verburf mooi in 2 1 Direct na de hervatting loopt Chr Boot die nu mid voor speelt door de achterhoede van Groen Wit h en en doelpunt onhoudbaar 3 1 Dan onderneemt GroenWit een aanval er wordt hands gemaakt en de strafschop brengt den stand op 3 2 Even later maken de gasten gelijk 3 3 Jodan Boys versaagt niet en Chr Boot doelpunt na eenige aanvallen fraai 4 3 De beurt is weer aan Groen Wit en Is een schot verkeerd beoordeeld wordt staan de partijen weer gelijk 4 4 Het blijft spannen Het is Groen Wit dat wederom doelpunt 4 De Boys ven zich niet gewonnen Aanval op aanval wotdt ondernomen en tenslotte ziet Ch Boot zijn werken beloond 65 De wedstrijd T O G Ill Jodan Boys n werd uitgesteld taANDBAL Goudsche handbalcompetitie tl OVEBWINNING VAN l Voor de Goudache HandbalcompetMie werden gespeeld de wedstrijdien Viree et Celeritas II Krach Import 0 2 Viree et Celtfitas I Vires et Celeritas in 19 0 De oiitanoeting Excelsior Kracht sport II is niet doorgegaan daar Krachtsport O is teru etrokken Het programnia voor a s Zondag luidt Viree et Celerilaa H Vires et Oleritas I 10 uur Excelsior yires et Celeritas Hl 4 uur OTMNASniK Fraai en spannend f estün van Tumkring ftAMPIOENSCHAFIVM KN VAABDIGHEIDSDirLOMA MM van Haagendllk o Zaterdag bieU de Tumkring Gouda en Onutreken in het gymnastieklokaal RÜks HJB a het Marlüksche diploma turnen Ic en 2e graad waaraan tevens de kampioenschappen van den kring verbonden waren Zooals ieder Jaar was dedeelnenung bijzonder groot zoodat de ruimte meermalen te klein was Niet nunder dan ruim 160 deelnemers kreeg de jarf die dikwijls voor een motilüke taak gesteld werd te beoordeelen Aan spanning heeft Jiet niet ontbroken vooral in de eerste graad ging het er warm aan toe wat wel mag blijken uH het feit dat de heer J Hoogëndijk die drienvaal achtere i volgens kampioen was thans zijn titel met slechts 1 4 punt verschil moest fstcan aan een d r turners van de oudere garde den heer S J Spek terwijl ook de heer W van Aelst van Hercules te Bodegraven een ernstig concurrent Week Bij de dames en de heeren in de overige graden ging het er ook fel aan toe waarbij dikwüU fraai werk te aanschouwen viel Het was dan ook niet zonder reden dst de kringvoonitter de heer N Bontenbel aan het eiade van den avond woorden van warme waardeering bracht aan allen die hun medewerking badden verleend waarbij vooral de vMeeniging Velodtas die in verband met haar lO iarig bestaan de organisatie van t turnfestijn op zich had genomen hartelijke woorden ten deel viel Het was een in alle opzichten geslaagd tumevenement dat nog lang in herinnering zal blijven A S Zaterdag is het diplomatumen voor de 3e graad dames en heeren De uitslagen van de geslaagden tijn als volgt Heeren legraad Pro Pttria Zoetermeer N den Hertog 45 pnt C van Tilburg 4Ht pnt J Hendriks 39Vi pnt T H O R ouderak C v d Heuvel 40Vi pnt A v d Heuvel 4H4 pnt H de Knikker 41 y4 pnt P Mudde 4B pnt D Huisman 40 pnt Hou Vast Kazerswoude D Buitenhuis tt pnt C Buitenhuis 40 pnt T O O S Waddinxveei A Pül 46H pnt C vaa Bik 4 pnt W d Laan 50 pnt H v Nieten 50 pnt S 3 BpA aVt pnt Velodtas Gouda J v Wclzenta 44Vi pnt Oljimpia Haastrecht J Hoogëndijk 52 pnt Jac J J Oosteiiing 49V4 pnt Hercules Bodcgravad W A v Aebt 51 pnt A Heemskerk 61 pnt Dames Ie graad Hou Vast Hazw wioude G Buitenhuis 39 pnt O S S Zevenhuizen A de Graaf 40Vi pnt L Veriioeff Vt pnt Jac Verhoeff 46 4 pnt T O O S Waddlnxveen G van Nielsen 40 pnt K D O Lekkerkerk M Potuit 30 pnt N de Boom 39 pnt Krachtsport Gouda S Stcijn 42H pnt L v Loon 40 pnt T H O R Gouderak C Kool 39 pnt Hercules Bodegraven C de KruU 44 pnt Heeren 2e graad DaSt Schoonhoven H J Looren de Jong 41 A pnt J de Bruyn 41 Hercules Bodegraven Joh HeAnskerk 4H4 pnt L v Staaldumcn 42 pnt J H Domburg 39 pnt W Verburg 45y4 pnt P v d Wüt 40 pnt O S S Zevenhuizen J Vente 41 pnt Olympia Haastrecht M M Straver Brinio Oudewater G Dyksman 40 pnt L v d Steen 42 pnt K D O Lekkerkerk C van Wynen 39 pnt G de Jong 44 pnt Krachtsport Gouda J Perduk3 pnt D V d Brink 41 pnt H Steenbergen 40 pnt C J Bouman 44 pnt Hou Vast Alphen a d Rijn C H Kromhout 42 pnt J U de Vnes 43 pnt Excelsior 3ouda C v d Heuvel 45 pnt Bato Woerden H J Zwienenlwrg 42 pnt U D I Zwammerdam P v Oreuningen 40 pnt J H v Ooetrom 39 jHit J Boodenburg 40 pnt J D Lodder 44 pnt W Verhoeff 39 pnt Hou Vast Boskoop A Verboom 39 pnt T O O S Waddinxveen C Broer 39 pnt M Verzijden 42 pnt C Appel 46 pnt W van Driel 40 pnt A van Driel 42y4 pnt A Tol 39 pnt T AlbUs 41 pnt Velodtas Gouda Joh van Kleef f 44 pnt M Movak 41 pnt G Kraaijenveld 41 pnt C van Reenen 42 pnt Dames 2e graad T H O R Cïouderak L Verboom 43 Vi pnt G Rook 394i pnt B Bouter 41 pnt A v Dijk 43 pnt Hercules Bodegraven J van Tilburg 42 pnt G Zaal 42 pnt T Bhmk 41 pnt Krachtsport Gouda F v d End 42 pnt G Ktllf 41 pnt N Kaapis 42 pnt J v d Brink 43 pnt N de Bruin Mikkers 41 pnt Velociias Gouda Mevr L van Kleeff 30 pnt M Kwinkelwiberg41 pnt T Knigge 4 pnt W Spek 40 pnt T O O S Waddénxveen J v d Linde 30 pnt Hou Vast Hazerswoude W v d Berg 30 pnt O S a Zevenhuizen A v Erk 42 pnt N Hoogeven 41 pnt N Vente 44 ji pnt A Bontenbal Bos 30 pnt Wagte n U D I Zwammerdam P Wai naar 44 5 nt Het kampioenschap behaalden dames Ie graad Jac Verhoeff O S S daineS Ie graad Jac Verhoeff O S S te Zevenhuzen 2e graad C de Kruif Herqtiles te Bodegraven heerwi Ie graad S J Spek Velod taa te Souda 2e graad C A pel T O O S te Wad dinxveen Onderlinge we trijden Krachtsport De dames en heeren ymnastiek en athletiekvereeniging Krachtsport hield haar jaarluksch onderhnge wedstrijden m de gymn tiekzaal der R H B S De jury bestbnd uit de heeren G B Slim B Wanfnet H v d Heuvel C Slappende en P Mudde Na afloop der wedstrijden danktede voorzitter de heer J v Katwijk dejuryleden voor hun medewerking aandezen avond elke vlot afgewerktwas Hieronder yólgt de volledige uitslag waaruit blijkt dat er een spannende kamp gevoerd ie Dames Ie graad 1 S v Steijn 48 p kampioen 2 L v Loon 46 p Heeren Ie graad 1 J Hoogëndijk 52 p kampioen Dames 2e graad 1 J v d Brink 47 p kampioen 2 F v d End 47 p 3 N Raapis 46 p 4 C Kuif 44 p 5 N S Bruin 43 pt Heeren 2e graad 1 J Hoogëndijk 50 p kampioen 2 D v d Brink 49 p 3 J Perdijk 45 p 4 H Steenbergen 44Ai p 5 C J Bouman 44 f J de Jong 32 pt Dames 3e graad 1 S Idsinga 38 pT kampioen 2 N Riemsbergen 38 p 3 D Hofman 34 p G Baas 34 p M Westergaard 32 p Heeren 3de graad 1 C v Kooten 46 p kampioen 2 N Riemsbergen 37 p Adsp meisjes A 1 N v d Panne 40 p kampioen 2 A Leijs 37 p R Baas 36 p 4 J J de Graaf 35 p Adsp Jongens A 1 A v d Valk 43 p kampvien 2 A de Edel 43 p 3 M V Eewen 40 p 4 P Bouters 39 p 5 A Tok 39 p Adsp meisjes B 1 M v Katwijk p kampioen 2 L Cech 33 p 3 J V t euwen 33 p 4 S Scharleman 32 p MARKTBERICHTEN BAASIMABRT OVDEWATBII S D Aanvoer 4 p rU en Jnde 1 0 l k WRfnde 91 kg PrIJien Ie kwal g OS Ua ae kwal 5S0 M0 Handel vlug Adsp Jongens B 1 H Baas 39 p kampioen 2 H Arends 37 p 3 M Sjardün 36 p 4 J Scharleman 35 p 5 H Theunissen 33 p vonrBAL N V B D I trie I t r nMiorA ooe s ado vuc 4 S DFC Altt titk DWS XtrxM l 1 Mo Stormvoatli 4 te Slant A AletMfia Santpoort 1 4 ZFC Keiui m n U klaiM B Voicwycfce Arc 2 BVC Watw ra te meer a O Sparlawv Zaebutgi 1 BUver aum DWV t p la t r 1 o t O Ie UasH Blauw Wit RMrteni S S VSV Sp H 1 Hermw Bmma 4 BFC OHCS 1 HBS t Gooi S 1 klane A Ber l BMT uw Vclogi 1 1 Vlo HW a Gouda ulek aisek Sa klaaaa B SVW Ovarmaas 1 1 CW Hanlnit 3 riuks Neplunus afgek Sliadrecht ODS 1 1 Excelaior UnlUe i l O I t r I e t m la klaaaa AGOVV NEC 3 0 Hen elo Hcrtclei O Knaelwda tbiaeh Boya S I quickTuban Ua S l Waierünaen PBC 3 3 O I t r I e t n la klaaae PSV Hehnond 6 0 Kindhoven Wll am n 0 Naad Picua afgeit Spekholzerhelde Roermond ai k Lonsa ITVV S 1 BW NAC l D I a t r 1 e I V la kltasa Veendam GVAV S Bc QuickAciiilles 7 A D O aacat ravaacka ADO heaft opnieuw aan VUC haar handenmeer dan vol gehad maar tcnilotle hebbenChoufour ca toch mal 4 J gewonnen waardoor één van de concurrenten tenminstela ultgwchakeld PeUenoord raakten de Hagenaan evenwel niet kwijt want da Rotterdammer wonnen van DOQ De cijfer 4 3 waren echter ihaar heel erg mager DFC AJax ging wegen terreln aikeuring niet door Dat moeat toch voor een eerste klasse veld niet kunnen gebeuren ZAó veel regen was er toch niet geva lpn DWS bleef onder de verwachting door telen Xerxea Biecht een 1 1 te bereiken en met Edo wll het maar niet vlotten Ditmaal verloren de Haarlemmers weer van Stormvogela al wa het verscNI gering en viel In deie Afd daarmede de derde 4 3 ullalag ADO S IS 4a is TeUenoonI a 14 S7 2t DFC 3 11 JS ia AJax S 11 IS 14 VUC 1 11 3a 35 DWS 11 14 H Xentfa 4 10 31 24 Storm vofelB E DO 0 DjOS l 1 10 U 24 S 7 H M a 4 lB 40 SputA cn D n r ralpn D H C heeft Kcprotestcerd BIauw W t heeft opnieuw Bedecideerd Kewonlten ditmiia van HJtarlcm dat met S 2 vaster op d iaatat plaata werd gedrukt VSV tn twfr oude formatie wa buitengewoon op éTf t t 8en Sparta dat lüs leider een blamee ende 6 t nederWiaK t slikken kxeef Let op de Velsenaren die gaan nog meetellen ƒ evenals trf uwenS Blauw Wit en HBS daf ook al een groote 1 lege op t Gooi bciekte Einma oced voorta uitatekMkd werk door In Schiedanh e n 4 2 overwinning te behalen uaardoor ook de babies non mee gaan tel en AlIcWaal doordat DHC ona in de steek hetdoor o het RFC Veld met l het onderqsitte dehVen Het heeft den Delfteruiren tei deze cmtmoeUng niet meegezeten en vooral de leiding van den heer NQs was In haar nadeel Na af loofï hebben de groen twartefV tegtn het anmtleeren van het Bc doelpunt protest aanffe lekend Ot dat wat helpen z ï Veel beter rtl men Mm de koppen bt elkaar te steken en het londsbestmir te verzoeken weer tot ultwls sclen n scheidsrechters over te gutn Vooropgezet dat wU aan de eerlijkheid van den heer Ntja met tw felen en asmiemende dat z n bcsHasirgen toevallig In het nadeel van DHC waren dan moet het alleen voor de schijn al niet kunnen gebeuren dat Sparta DHC en RTC DFC door Rotterdammers ADO DFC door een Hagenaar AJax DFC door een Anisterdamnver enz worden geleld Dat kan gemakkelijk anders ali het bondsbestuur m ar een richting gevende ult praak heeft Ol aou het terugkeeren tot het oude syvteem ook een beter ver oop van de belangrijke wedstrijden garandeeren Overigen heeft DHC ook niet beet fcq eld Il Uet V d Engel vlak vóór tijd nog n dot van een kan op den gelUkmaker glippen Het gedrang tn de bovencte helft wordt nu wd becl rf HBS 3 ï7 a3 Enwna 13 as ao Blauw Wit 13 31 3S Sparta 13 31 31 D HC 13 36 27 RPC ia 14 VA V 13 34 33 HD VS 10 a 33 31 t Gooi 11 s 34 31 10 1 ai 3S Haarlem A O O VV leluikeM N B C Btt De leiders hebbek mat het op bcioek Unda NBC wel heel korte metten gemaakt De NlJmegenaren kregvil met 3 S een letje llln nu 3 punten achter en kunnen alle hoop op den tlt wel laten varen De Apeldoomer raakten Quick echter niet kwijt want deze NtJmegmaren slaagden er Tubantla met nle minder daa S 1 t kloppen Het was trouwen een buitengewoon slechte dag voor Hengelo daar de club van dien naam van het zoo cmproductleve Her clc er raur eventjes met 6 0 van lang kreeg Dit als antwoord op de bewering dat de kampioenen nog moeeten oppassen wilden se niet onderaan eindigen I Bnachade waa opnieinr te sterk voor haar Udganoote die door de S a nederlaag niet temin geducht tegenvielen PEC boekte een 3 3 tn Wjgeningen hetgeen daar altUd een ultatekend reaultast t noemd mag worden A G 0 V V 11 17 37 13 Bnaehede M 14 27 IS Wagenlageo 11 IS a i4 11 13 lo n H EC 11 ia 13 14 P EC 10 M IS IS Haraelas 11 8 IT IS Enach Bogri 11 4 ï s 14 as Hengelo 10 I 13 as TObanUa M 3 11 aa WflUM D i pmcrlieliMi karitel In Met Zuiden la PSV weer flink v or den dag giAomen De beWkesluiteri kregen vo ns de regelen van de Inmit met klop BW abi NAC hebben t elkaar niet cadeau gedaan en ten slotte met 31 3 de aer gedeeld aecr ten gerWvc van eindhoven dat na haar nederlaag In HlbiH g t thans op algen grond tegen Willem H rtiet verder dan een puntlooaen draw bracht Opmerkelijk soo goed ala de Tllhurgtsrs zich na een uiterst slap begin hebben hersteld MW bracht htt bU Longa ook al nl t verder dan Z l zoodat het elgenlQk een beate dag waa voor Spekhola etd dat ntet speldde maar haw 6 concurrenten leder een punt aag Inboeten BtndhoveD ia IS a B B V V 13 IS 37 1 SpekhJielde rfv v ia IS 33 19 IS ï 17 33 16 NAC 13 17 3S 23 Willem a 13 IS 33 19 Unga 13 14 st as PSV 13 ia i ao Noad ia s w aa Roermond 11 s ii as Pteua ia s s as Hebnond ia M 4 t i O V A rr l ep I prat genaderd Dat Veendam het ook al speelde x thuti ntet tegen OVAV z u redden stond van t voren vast De Groningers wonnen danook met 5 2 en staan nu nog deehta fn purvt aehter de kldsier Heerenveen Ofst kan due ook nog spannend worden De mCvcb atk r ii e van B Quick bl wf ehter uit De withenKlei kden tegon AcfciU let eca cw frool ala oabegr pcltlk 1 3 ntdcrUaf tfte de MuwtB aaainarkclMk doet Vt IS O VA V f 2 14 3 M H SC S IS a Ba Qddl ActaUlai M B ao a a3 Leauwardan 2 Vakidtaa a a ai lAX 1 is a VwDdam 1 34 Sneek t U icHBmmit WCDSTSUDBN VAM DB DCirSCRB WEBRMACBT Deaer dagen iljn tn gebouw Odeon te Rotterdam groote wedatrtlden gaorganiacerd door de K MJ Rottetdam Begonnen werd met da persooaala wcdstrUden floret waarvan de finale ala eersten gal 1 ï eklw Wagner Kneg marine 7 gew part en M Daarna had da peraoii ele wadetrUd plaats waarna de uttalag hildt 1 Rottauf Kronenberg Waf en s s O IS 3 Oberwachtan Kamalla OrdmmgapoUiel i 3 Kptlt HSIzarkopt Kriefamartna aS De ultalag van da wedstrUden voor dezen pkïegen luidde 1 PoHiei BerHln 1 X S8 Wanehau 3 K M Beseute Wastgebiete 4 KM Nordae Oat ee S EoMuircIch BcrH B t Heer Be etite Westgeblete Ten ilotte wwden nog de pcnaoaele wad trljden degen gehouden dl Dat voVende resultaat opleverde 1 Oberfeldwebel Aufdoffttalde S overwtnnin cn 2 OberwachtmelateT der Schutapolizd Boüoer overwHinln en 3 Oberwachtmeister dar SdiubpoHiei KaniaUa 7 overwmiungen BUITENUND ENGELAND IN OORLOG MET FINLAND HONGA RUE EN ROEMENIE Vatfi Zaterdagnacht jJ af Naar de Britsche bcriehteBdicnst meldt is officieel verltlaard d it GrootBrittaanie ikh ZatcrdagWMht as een mlnuQt na middernacht g m t in stiuit van oorlog beaeheowde aset Ftaland RiMnwaië on Hancarüe j De verwenkcg van den u matieveD eiscb van Engeland door Hongarije Roemenië en Finland wordt in Ouitsche politiek rringen gewaartJeerd als een Europeescli antwoord De diplomatieke actie die Churchill op aandrang van Stalin heeft ingezet eindigt daarmede en de Britsche poUtieli wordt vooral wanneer men aan de trsgische omstandigheden denkt waaronder dergelijke eiichen aan Finland zyn gesteld in een l i zonder scbrJl licl t gesteld Een natie die ïoo schaamtelooze handelingen plee IS zoo verklaai t men In de Wilbehnétrasse door het lot geteekend Zy overtreedt de moreele wetten van Europa en de zedelijke beginselen van de Europeesche traditie De Amerikaansche regaaring is totduever door Engeland nog niet officieel op de hoogte gesteld van de Britsche ultimatieve eischen aan Finland Hongarije en Roemenië zoo meldt de New York Times uit Washington Men heeft echter reden om aan te nemen dat voorloopig geen verandering in de verhoutiinc van Amerika tot de betreffende staten zal ontstaan Bommen op Napels DOODEN EN GEWONDEN AAIi ZIENUJKE SCHADE Britsche vl egtuigen hebben volgens het Italiaaoadile weermacbtsbericht van Zatndag in dni nacht van 5 op 6 Decesnber Napeu gebcnnbaTdcerd Onder de bevolking vielen zeven dooden en ongeveer 40 gewonden te betreuren Aan nietmilitaire getxiuwen werd aagizienlijke schade aangericht Verscheidene branden werden onmiddellijk gebluscht Het Italiaansche weermacbtsbericht van gisteren meldde dat ook in den nacht van 6 op 7 December Napels in verscheidene golvm n brand en brisantboounen is besto d t £ r werden eenijie gebouwen en kerken getroffen Onder de burgerbevonting vielen twee dooden en een gewoede te betreuren OOK NIEUW ZEELAND EN BBITSCH INDn IN OORLOG De Nieuw Zeelandsche premier Fraser heeft in een verklaring bevestigd dat NieuwZeeland zich beschouwt als in staat van oorlog met Finland Hongarije en Roemenië naar de Britsche berichtendienst meldt De gwuvemeur genersal van Britsch Indië beeft In een proclamatie bekend gemaakt dat Britsch Indië zich met Finland Hongarije en Roen eni In staat van oorlog twvindt TWEE AANSLAGEN TE rABIJS Zaterdoc en Zondac zijn Ie Pwüi twxe nieuwe aanslagen gepleegd op Icoen van d Duitsche weermaeht De cotnmcndant van Groot Parijs heeft dientengevolge het volgende bevolen Van 8 December sf moeten alle cafe s amusenientsinri$htin en bioscopen en schouwburgen om vijf uur s middags sluiten Aan d bewonen vs n het departement Seine Grootr rO is het verboden zich tusschen s mi ags ze en s ochtends vijf uur oj straat te bevinden Slechts voor personen met een biJWHidere vergunnint word uitzondering genMakt Tfdens d verlioden tyd moeten de ramen gesloten hliJVMi De metro en andere verkeersmiddelen met uitsordering van de treinen op lang trajec ter mogeirl in dezen tü niet rtiden Op overtreding staan strénce staf fen 0NCKH00RZAAMHKI08 tiAMPAGNE IN BRITRCH INDII WORDT VOORTGEZET 8rltsch Indi8 zet de ongelioorzaamheidscmpagne alsmede d n tege iland tegen het deeln nen van Britsch Indië aan den Engelschen oorlog voort in weerwil van de vry lating van Azad en Mebroe aoo heen Oafl Hii verklaard