Goudsche Courant, woensdag 10 december 1941

OUDSCHE ecu BANT f gang isdagioDecemberi94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20807 Bureau MftBJET SI TELEF HM Poitrelienlng 84W Chelr acteur F TffiTEE Qouda radiostations dodeiiaaken om kwart over zes plaaUelyken tijd plotseling zonder nadere verklaring haar pi grara Volgens een bericht uit Washington heeft het ministerie van Oorlog l3ekend gemaakt dat aan de geheele kust van den § tulen Oceian de verduistering aJs vAorsorgsmaal gel is ingevoerd In een bericht van d n Engelschen berichtendienst wordt uitvoerig i e richt over de algeheele verwarring u elke tijdens het luchtalarm in San Francisco heeft geheerscht In dit bericht wordt het volgende gezegd Deze stad van 630 000 inwoners heeft drie uur lang de hevigste emoties door staan omdat de bevolking het eene oogenblik geloofde dat de stad vanuit de lucht zou worden aangevallen en het andere oogenblik dacht dat het bevel om te verduisteren slechts een oefening gold Terwijl de sirenes loeiden en de ambtenaren van de luchtbescherfning van deur tot deur snelden om de bevolking aan te zeggen dat zij moest verduisteren gebeurden er op straat vele ongelukken Een vrouw werd door een politieagent neergeschoten Het eene oogenblik gaf de politie de order om te verduisteren en het andere oogenblik trok zij deze ocder weer in zoodat de bewoners in het geheel geen tijd hadden om aan al de snel op elkaar volgende orders en tegenorders te voldoen ENGELSCHE PEBSSTEMMEN Het geheele verleden van Japan doet duidelijk zien djt e uiterste kracht die het velk inspannen kan ook zal worden gebruikt zoo schrijft de Daily Telegraph die veYder zegt dat door de groote uitgestrektheid van den Stillen Oceaan de bescherming van de scheepvaart moeilijk is De Amerikaansche steunpunten en onze eigen steunpunten zullen veel te ver duren krijfen Onze fabrieken en werven zullen in sterkere mate voor het Verre Ooste moeten leveren en zullen leemten die ontstaan door l et op andere wijze gebruiken van het door de Vereenigde Staten geleverde materieel moeten aanvullen Maanden van de grootste inspanning en offers staan ons te wachten De Daily Herald schrijft onder meer De bittere werkelijkheid dat Amerika volledig in beslag wordt gehomen door z n eigen materiaalvoorziening is thans gekomen Het moet ons duidelijk zün aldus 4it blad verder dat de Vereenigde Staten Tjns mei wapenen en levensmiddelen evenals met scheepsruimtc slechts zeer weinig kunnen helpen DE ONDERGANG VAN DE PRINCE OF WALES EN DE REPULSE Hef slagschip Prince of Wales dat op 3 Mei 1939 van stapel is geloopen is een van de sterkste en modernste slagschepen der Britsche vloot De oorlogsbodem heeft een watsrverplaatsing van S5 000 ton en kon een snel heid ontwikkelen van 28 5 knoopen Hij was gewapend met 10 stukken geschut van 35 6 cm 16 stukken van 13 2 cm 32 stukken luchtafweergeschut van 4 cm en 16 machinegeweren Hij had vier vliegtuigen aan boord De bemanning bestond uit 1500 koppen Het slagschip Repulse had een waterverplaatsing van 32 000 ton en een snelheid van 29 knoopen Het in 1916 van stapel geloopen schip beschikte over tf stukken van 38 1 cm 12 vart 10 2 cm 10 stukken luchtafweergeschut van 10 2 cm 4 stukken atweergeschüt van 4 7 cm en 18 stukken afweergesehut van 4 cm benevens 8 macliinegeweren Verder beschikte de bodem over 8 torpedolanceerhuizen en ENGEL3CHÈ SLAGSCHEPEN iihce of Wales ei t Repulse vernietlgil geldige zeeslagin de nabijheid Van Hawaii rika zou 70 pet van zijn Stille Oceaanvloot verloren hebben geleek hij op Napoleon toen deze den tf een moeilijke oorlog zijn waarop de leen tocht boven zee maakten Alle MM MSCm RIJK 1 JAPANSCHE BEZEWNB IN CHNA TEmWRIAAL GEBIED VAN NE DERLANDSen INDIE z STEUNPUNTEN k JAPAN ENGEL O A BUITEN MONGOLIË ot dusver zijn alle berichten slecht aldus RooseoeU si is door bet keizerii k Japansche hoofdkwartier medegedeeld JqMiische hicbtst rijdkrachten der marine buiten de Oostkust van de slatfscbepen Prince oi Wales en de S ulse tot zinken hebllfoacht Britsche rloot voor bet Verre Oosten werd Woensdagochteod om twsaU ontdekt boiten de Oostkust van Malakka Terstond stegen sh vliegtuigen op en gingen tot actie over De Repulse groot ton zonk onmiddellijk na Iwmtreiiers om 14 29 uur Prince of Wales niaakte slagzij naar uurboord tengevolge Van ftrs De oorlogsbodem trachtte te ontsnappen maar werd om nr door nieuwe treffers geraakt waarop hij in de golven fer jbi schijnt dat de Japanners volgens bekende voorbeeMen ban en ten uitvoer hebben gelegd zonder eigen leven op eeoigerlei tesparen zooscbriift de Tokio Nisji NisjL Aaierikaansche marine zoo schrijft het blad verder beeft een woon zwaren slag geleden en 70 procent van haar hniiuge op den Stillen Oceaan verloren De vreugde van Japan is des te daar daarbij niet één eigen schip verloren is gegaan Hier is tllGt gebleken van jarenlange voorbereidingen en straffe opleiding Mid r Boston meldt laiienien xitn nog t aa fai het offensief De Inehtaanvallea op de en worden sondjir onderbreking voortgezet Bfanilla is oitent fel gebombardeerd terwijl J iuunelie troepeneenheden een landlags ondernamen in de Inieht van Manilla Op het oogenblik wordf nog tUHchen de Japansohe en de Amerikaansche vloot een geweldige slag Deze slag woidt in de nabijheid van Hawaii uitgevochten en kan nog doren liins Reuter ia in Manilla officieel bekend gemaakt dat een zware he aanval met op den grond strijdende troepen die gesteund worden btmatles van de Aarine en het luchtwapen Isgericht op NoordLuzon HU een te Saigon ontvangen radiobericht heeft generaal Douglas Mac a de opperbevelhebber der defensie te Manilla om 6 30 uur voor de medegedeeld dat Japansche troepen erin geslaagd zijn om in nauweïwerking met vloot en luchtstrijdkrachten aan land te gaan op een zeker ten Noorden van Manilla woordvoerder te Nanking van het lapansche leger heeft het volgende gemaakt JsH tfif Dg is aan de land en aan de zeezijde ingesloten De Japanseiie troeM Maandag in het Zuiden van Thailand zijn geland zijn begonnen aan pnarseh naar Singapore oordvoerder van de Japansche marine bevestigde dat Wake en Goeam ie Japanners bezet weiden en deelde voorts mede dat de MidwayI onder het voor vah de Japuuche oorlogïbodems liggen j I6ISCH PDNT OP MALAKKA BEZET iroote hoofdkwartier Jheeft medegedeeld dat de Japan ïen die op Malakka operee l helangrtfk strategiseh punt Morden van het schiereltond tooep van Singapore heeft me dat hedenochtend de felle nr Japansche strijdkraohten Begonnen la jört dan militairen toestand in Men van Thailand wordt uit vernomen dat de daar ge Pansche troepen thans in ge ewikkeld zijo met Britsche j hten die uit Birma Thailaod gedrongen rlijJie Japansche hoofdj oeelt mede dat in den loop r ag de Japansche lucb ïischeidene Samvallen heeft op vliegvelden op het Malalika Een groot aanzeilen werd vetnieW De aan woben zich thans ook tot het n Singapore uitgebreid Tie marinevMegtuigen heb middag Hongkonig ge rd en het vliegveld zwaar Ook kreeg een Britsche zware schade Japansche brachten hebbeji het s s Ifcifi 1Ö 504 ton de T van 2898 ton en twintig P buitg na kt alsmede sartuïgen van een geza awud van 80 000 ton Tot en de Standard Oil Cy te Sjanghai zet 34 Engelsche en Amerikaansche schepen van in totaal 20 000 ton werden in beslag genomen Dinsdagmiddag is een nieuwe zware Japansche luchtaanval gericht op Hongkong Duikbommenwerpers ondernamen een geconcentreerd en aanval op de dockinstallaties en het vliegveld van Kauloen Ook het eiland van Hongkong werd aangevallen De Britsche autoriteiten zwijgen volledig over den omvang lill ner verliezen aldus het D N B De bevolking der Philippynen zpu zeer onder den jndruk zijn gekomen van de groote vernlken onder de Amerikaansche troepen tengevolge van de Japansche luchtaanvallen De Jl pan he marine De dtficieele woordv rder van het Japansche ministerie Van Marine heeit volgens Domei verklaard dat de successen van de oorlogvoering ter zee die de Japansche marine bÜ Hawaii en in andere sectoren van den Stillen Oceaan Hebben behaald de vlootstrategie geheel overhoop heeft gegooid die men in de V S populair gemaakt heeft en die er van aitging om in h t geval van een conflict in den Stillen Oceaan den oorlog onmiddellijk in de buurt van Japan tr verplaatsen seen enkel Japansgh schip Üo i P nscha militaire blad Sim po mededeelt hebene militaire en marine de petroleumopslag de Asiatic Petroleum Cy Pe woordvoerder voegde hieraan toe dat ieder nuchter denkend menseh tot het inzicht moet komen dat het omsingelingsprogram van Roosevelt een rekenfout bevat omdat men zich vergist heeft In de sterkte van Japan De v voerder van de Japansche marine te Sjaiighai heeft bekend ge maakt dat de Japansche bovenwatei strijdkrachtei en de duikbooten gedurende de eerste dagen van de gevechtshandelingen in hét geheel geen verlie zen geleden hebben De Japansche luchtmacht beeft tüdene alle operaties nog niet eena tien vliegtuigen verloren Voorts verklaarde de woordvoerder dat de organisatie der aanvallen op lïIW iï Goeam Wake de Philippijnen Singapore welke zich uitstrek ten over een afstand van 18 000 kilometer geklopt heeft als een bus De aanvallen zijn precies op hetzelfde tijdstip uitgevoerd Hoewel de operaties op sommige plaatsen onder ongunstig weer moesten worden ondernomen zijn overal bevredigende reSvAtaten bereikt Amerikaansche duikfioot tot zinken gebracht Een AmerlkaSisehe duikboot vermoedelijk behoorende tot de Ameri kaansche Aziatisclie vloot is naar men gelooft op 8 December des ochtends in den grond geboord door Japansche vlooteenheden buiten F lao aldus he t de marine afdeeling van het keizerlijk Japansche hoofdkwartier hedenochtend medegedeeld Men gelooft dat de duikboot uit de baai van Manilla was vertrokken en via Davao op iweg was aaa de Japansche wateren Landing op de PUUn en De afdeelingen voor léger en vloot van het Keizerlijk Japansche hoofdkwartier hebben hedenochtend in een gemeensdianpemke mededeeBng bekend gemaakt dat Jspamche troepen Vandaag by het unbreken van dn dag een tandiag op de PhiUppiJnen hebben uitgevoerd en thans snel de operatic voortaettep BOOSEVEfcT ONDEB DEN INDRUK De bliluemoMlog van de Japansche zee en landstrijdkrachten heeft Roosevelt ongelooflijk zwaar geschokt zoo meldt de Jomioeri Sjimb o e n naar aanleiding van de eerste succesvolle Japattsehe krijgsoperaties en den indruk die deze in Washington gewekt heblien cersten stap c St Helena zette In een praatje aan het haardvuu gericht tot het Amerikaansche vo k heeft Roosevelt Dinsdagavond over et uitbreken van den oorlog op n Stillen Oceaan Verklaard Het zM niet slechts een lange oorlog maar ook Voordat de Japansche marineluchtmacht met haar aanvallen begon zoo meldt het blad besprak Rodsevek met Huil den zenuwoorlog tegen Japan en voorspelde dat Japar tydens de onderhandehngen met de Vereenigde Staten wel eieren voor zijn geld zou kiezen Toen daarop echter het bericht kwam over da Japansche militaire operaties was Roosevelt zoo onthutst dat zijn toestand veel gelijkenis vertoonde niet een psychische en lichamelijke ineenstorting De zenuwschok van Roosevelt Ver Stal n moeten rekenen Alle eontinentwn en alle Oceanen zijn thans tot slagveld geworden De Ver Staten staan thans eveneens midden in den oorlog ledere man atSonderlIJfc iedere vrouw en leder kind der Ver Staten Aniet deelnemen aan de geweldigste onderneming der Amerikaansche geschiedenis Hei Amerikaansche volk moei gemeenschappelijk goede en slechte herichten nederlagen en over winningen en de wisselende krijgskans dragen ttlC dusver sljn de berichten alle sledit Op Hkwaii hehVen wij een enMtigen tegenslag geleden Over onze troe n op de Philippijnen is een strafgerecht losgebroken De berichten van Ooeam Wake en de Midwayeilanden zi nog verward maar wü moeten voorbereid zijn op het bericht dat adle drie deze buitenposten bezet werden De verliezen in deze eerste dagen zullen ongetwijfeld omvangrijk zijn De schade is ernstig maar nog kan niemand zeggen hoe ernstig si is Roosevelt eischte vervolgens van het Amerikaansche volk voor de voering van den oorlog het difbbele of viervou iige aan geld en materialen Ten slotte verklaarde hij dat de successen tegen de Ver Staten hun effect ook moesten hebben op de andere oorlogstooneelen en dat omgekeerd de Duitsche successen wederom voor de Japanners een gunstig effect moeten hebben BRITSCH ULTIMATUM AAN THAILAND Domei meldt uit Bangkok dat de Britsche gezant aan de Thailandsche regeering een ultimatum heeft overhsüidicd Volgens te Tokio onivangen berichten omvat de Japansch Thailandsche overeenkomst de bekie volgende bunten 1 Met het oog op den emstigen toestand waarin zich Thailand bevindt staat de Thallandsche regcermg den Japanschen strijdkrachten de doortocht toe en verleent zu den troe pen wekere faciliteiten Tegelijkertijd neemt de Thaiandsche regeering maatregelen om botsingen tusschen de troepen van beide landen te vooriGomea J Japan garandeert de zelfstandigheid van Thailand en het nationaleaanïien FRANSCB INDO CBINA uit Het agentschap Domei meldt Hanoi Van officieele Japacsche zijdf m Jransd Indo Chin wordt bekend gemaakt dat tusschen de bevoegde vertegenwoordigers van Indo Chma en bevelhebbers van het Japansche leger éa de marine een nieuwe overeenkomst is orderteekend welke bijzoinderheden behelst omtrent de gemeenschappelijke verdediging van het land Door deze overeenkomst zijn naar het officieele communique verklaart de vriendschap en de samenwerking tusschen Japan en Fransch Iiido China nog nauwer geworden LUCHTALARM TE FRISCO N iar Reuter uit New York meldt heeft 3an Fra cisco gisternacht zijn eerste luchtalarm gehad Na zeventig minuten werd het sem alles veilig gegeven De stad werd met hev gehef ie kustgebied verduisterd Het gerucht Hep dat vijftien vliegtuigen de maar 4it werd later ontkena Hel departement van Buitenland sche Zaken te Washington verklaarde dat dit alarm slechts een proef was geweest De vliegtuigen die men had gehoord zijn waarschijnlijk jagers van een vliegveld in de buurt geweest die 4 vliegtuigen De bemanning bestond uit 1200 koppen BEVELllEBBEB AMERIKAANSCHE LUCHTVERDEDIGING OP HAW AH VOOR DEN KRUGSRAAD Volgens te Stockholm ontvangen inlicHtlngen zou de bevelhebber van het Amerikaansche leger voor de luchtver ediging op Hawaii voor den krijgsraad zijn gedaagd DE TOESTAND IN NEDERLANbSCH INDIE Mobilisatie der buitengewesten beëindigd De eerste en tweede dag van het conflict met Japan verliepen zonder bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen meldt het A N P uit Batavia Alle Japansche ingezetenen van Batavia inclusief vrouwen en kinderen zün geïnterneerd en per specialen trèin vervoerd naar een interneeringskaj p Hierby kwamen geen incidenten oor Ook zyn eenige Europeanen Chipeezen en inheemschen die connecties onderhielden met Japansche ondwdanen in verzekerde Ijewaring gesteld Gisteren Is de volledige mobilisatie voor de buitengewesten beëindigd Voor Java zal de volledige mobilisatie op Donderdag a s voleindigd zijn Op verschillende kantoren kampt men met een tekort aan personeel als gevolg hiervan Het departement der Marine heeft vele koopvaardijschepen otigevorderdi De voorzitter van den Volksraad mr Jonkman opende de vergadering van het college van gedelegeerden met een toespraak welke een antr woord was cp de proclamatie van den gouverneurgeneraal die aan de bevolking van Nedcrlandsch Indië werd gericht Gezien de omstandigheden kan da toestaitd vrij rustig genoemd worden Natuurlijk neemt men echter met toenemende spanning kennis van d spaarzaam binnenkomende berichten over de krügsverrichtingen In het P cifiogebied Ryiumaarschalkl wenècht Seyss Inquart geluk Ook de njksimaarschalk Hejmanni Qöring heeft den Rijkscommissaris Ryksminister Seyss Inquart ter gelegenheid van diens zilveren huw9 lijksfeest het volgende gelukwens telegram gezonden Hartelijke geilukwenschen ter gelegenheid van uw zilveren huw lyMfeest Uw rijlcsmaarschalk Gt ring Uitreiking persoions i bewyzen TERMIJN WORDT OP 1 JANUARI AANSTAANDE GESLOTEN Door het hoof4 der inspectie van de bevolkingsregisters werd op 22 October 1 1 aan de burgemeesters een jciroulaire gezonden van den volgenden inhoud Ingevolge artikel 1 van het uitvoeringsbesluit persoonsbewijzen 3 treedt artikel 3 eerste lid van het Besluit persoonsbewijzen met irtfeang van 1 Januari 1942 in werking Dit Ikteekent dat op dien datum ieder dus 3ok zidcen en ouden van dagen in net bezit van een persoonsbewijs moet zün Verlenging van den termijn van uitreiking tot na 1 Januari 1942 zal niet worden toegestaan Met het oog hierop verzoek ik ü dan ook mét klem die maatregelen te treffen welke er toe leiden dat de uitrerkii ig van de persoonsbewijzen in uw v gemeente in elk geval voor 1 JanuaTi zal zün beëindigd Naar aanleiding van deze circulaire Vestigen wü er de aandacht op dat zy die reeds een uitnoodigimg tot hej in ontvangst nemen van hun persoons ewüs kregen toegezonden doch aan die uitnoodiging geen gevolg hebhen gegeven goed zullen doen zich zoo mogelük met de gemeente secretarie te verstaan omtrent het tijdstip waarop hun alsnog het persoons bewüs kan worden uitgereikt Wie na 1 Januari a s zonder per voonsbewüs wordt aangetroffen stelt zich aan strafvervolging bloot iWMKMNSn liK aww w L w w Mw ♦ Zon op 9 40 onder 17 26 Maan op 0 22 onder 13 55 Men b verplicht te verduis teren van zonsondergang tol zonsopkomst Lantaarns van oertniger moeten een haU nar na tonsonderfianS onlsto c vn r e B 712