Goudsche Courant, woensdag 10 december 1941

WOENSDAG 10 DECEMBER maar geen JIioestwiDter Miader weentandnermogea btj een HoDondsch inter klimaat Zou dat gMO echte boestwlntar worden Met SIROOP BONNEMA waarvan Noreeta oethrlMter Bonnama een seer werkzaam bestand deel vormt behoeit dit geenniqa bet geval te lijn Nederland heefi nu een nieuwe hoestdrank met lol dusmra ongekende kwaUtelten dia de hoMiprikkel vaal ineller wegneemt dan alle bestaande middelen en bi uitstek geichlkt voor het ge ulk door boderen Voortaan bebo een opkomende hoest gem begin meer I zl n van onoangename kwalen of kwoahjes Mel behulp van SIKOOP BONNEMA wordt deie winter geen hoesiwintéi f MS F er km ét tm wtrk t ll k l hsMm ifH BoMfMralf v rtr kMr DU it liroar Par l pn doM f as Vwknigbur Vj SIROOP BONNEMA helpt snel m setcr bjf hardnekkige hoest bronchitis griep en kinkhoest het maalit het slijm loa doet de pijn bediren en b voedert het luthoesten SSVwcp cnnctna met naecetnt methyfester Fa BONNEMA APELDOORN FABRIKANTE DER ZWirSALvRAEPARATEN STADSNIEUWS Voerman van bdc geslingerd GOU ArGEU OPIN Vui een aangespannen wagen met bfioi die gisterochtend over den Ifleiwea reed had de voerman de 40Jarife G K Hmmemtan uit Moordrecht de leidieli om zijn linkerduim gedaan Bif het omgaan van den hoek naar de Sint Anthoniestraat virerd hü daardoor van den bok afgetrokken De voexman imakte tegen de straat n kreeg een wond boven het linkeroog en een wond aan den linkerduim Dokter de Boer heeft de eerste hulp verleoMl waarna de G G D den man naar het Van Iterson liekenhui br t om de wond te hechten n Paar goede klanteh KWAMEN OP É N FIETS EN VERTROKKEN MET DRIE Twee Boskooper ieder 24 jaar oud waren samen op één fiets naar hier gekomen waar lü een eethuis bezochten De houder van het eethuis is in vertmnd met de fietsendiefstallen een voorzichtig mat de rijwielen van zijn klanten worden i n een afges olen bergplaats gestald en zoo geschiedde 001 met de fiets vam d Boskoopers Toen ze weggingen vroegen zij aan den houder den sleutel om hun karretje U kunnen krijgen In plaats van de eene fiets namen zij er echter drie mede Degene die achterop gezeten had koos zichzelf een goed rijwiel uit en de vriend nam oog een fiets aan de hand mede AMus reden zij naar Boskoop terug waar de gestolen rijwielen in een stalling werden geplaatst Veel plevier hebbo zij er echter niet van gehad want de politie jirist spoedig uit te zoeken wie de daders en waar de fietsen waren en nu zijn de betrokkenen en de karretjes weer in Gouda terug de rijwielen bij de eigenaars en de daders op het politiebureau Economische rechter te Rotterdam VETKAARTEN VERHANDELD De kleermaker H B Steenkamer te Gouda kreeg ƒ 36 boete of 15 dagen hechtenis omdat hij in September jl een vetkaart had gekocht terwijl de timmerman P Doggenaar ui Gouda eenzelfde boete kreeg omdat hij een vetkaart had verhandeld Nog twee Gouwenaars de bloemenhandelaar G Doggmaar en mej A Boonstra kregen elk eenzelfde boete eveneens voor het verhandelen van een vetkaart De 52 Jarige C den Hartog uit Capelle a d IJssel had op 10 October jl een varken onbevoegd voorhanden gehad Daarvoor kreeg hij wel een geringe boete van ƒ 3 of 2 dagen doch het in beslag genomen varken is verbeurd verklaard De 36 jarige Oudewatenche voer man H Dolleman had in September J l zeven te zware varkens vervoerd en dat kost hem ƒ IS boete of 10 dagen hechtenis Omdat hij drie varkens niet in zijn veeboekje had geregistreerd in September j l heeft de rechter den 82Jarigen kleermaker A Casteleyn te Berkenwoude veroordeeld conform den eisch van het O M tot ƒ 10 boete aubeidiair S dagen hechtenis Rijnland s waterinlating verbeterd Ir DE KOCK VAN LEEDWEN SLCIS TE GOUDA In de te Leiden gehouden vereenigde ytTSuiiamM van het hoogheemraadschap van Rijnland werd medegedeeld dat de in 1940 aangevangen Ixhiv van de sd uten keersluis m de Nieuwe Gouwe te Gouda is voltooid De sluis is op 12 November J l officieel in gefoniik gesteld en heeft den naam gekregen van Ir de Koek van Leeu4 en luis als uiting van dankbaariieid Jegens den Ingenieur Ie klasse van den Provincialen Waterstaat van Ztud Holland ir W J de Koek van Lcleuwen die reeds in ISao het denkbeekpieeft t ad deze sluis te bouwen ten behoeve van Rijnland s waterinlating welke alleen wa te vert eteren door de laag gelegen ftad Gouda bü inlating lot hooger peil van den boezem van Rijnland te kim n afscheiden BINDERWET VERGCNNING De iMirgemeester heeft vergunning verleend aan de N V Aannemersbedrijf v h W Bokhoven en haay rcchtverkTQgenden tot het uitt idrai van het bedrijf timmerwinkel door buplaatsing van een traisbank met electromotor van 6 P K in het perceel Jaagpad 18 AAR ANMCER fff AN Reunie Bioceoop Spectakel qm Jolanthe met Albert Lieven en Mariane Hc pe Aanvang 8 16 uur Schoowbnrg Bioscoop Cupido in de benzine met Leo Slezak Lizzy Holzschuh en Hans HoH Aanvang 8 15 uur Ihalia Theater Arme rijken met Adèle Sandirocic Vtttor de Kowa en Heinrich George Aanvang 8 15 uur M Dce 7 30 nut Ned Geref Ciemeentc Spreekbeurt ds Joh van Welzen 16 Dec 8 nor Oaniël Chu sus E H B Ó Il Dee 7 31 aar Leger des Helb Heiligingsdienst leidst J v d Veen 11 Dce 7 38 nar Vrije EvangeUsehe GemaeBte Bijbellezing en bidstond Dec 7J8 nnr Reuiie Indischeavond Volksuniversiteit met MaxHavelaarprogramma voordrachtJac van Elsacker dansen Raden S Hardjodirenggo Dec IM nor Kantoor N V Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda Buitengewone vergadering van houdersvan preferente aandeelen 2 46 uur buiten gewone algemeene vergadering van alle aandeelhouders IS Dce 4J8 mr Ormnastleklokaal R HA 8 Diplomatumen Tumkring Gouda eii omstreken turnsters en turners 3e graad 13 Dei 7 nur Kanstmln Feestavond gymnastieken athletiekxereehiging Vires et Celeritas opvoering klucht De knappeDena 13 Dec 7 31 nar De Zalm Tweede gedeelte bridg drive Goudxche H B S vereeniging IS Dee 7 J8 nnr Openbare school A G de Vr traat Ouderavond school C voordracht Jan P Strijbos over J atuurgeheimen van den Balkan met film en lichtbeelden Dee 8 8 nar Oosthavca 18 Zittingadviesbureau Ned Vereenighig voorLuchtbeschermlng Dec 3 S nnr Van Itcnoa Zlekca hois Afscheidsreceptie directrice H H Berghege Ingez Med O 4361 128 19 Dee IM mmt Rnnatmin Vroolijke kunstavond Ned Reisvereeniging met Frits Bouwmeester en Do Rugani 28 Dec 3 nnr Central Eerste bijeenkomst Jeugdclub Vereeniging van Postzegelverzamelaars Ctouda 28 Dec 3 niir VeIocitas DAJ terTria Training spelers Croudsche handbal competitie onder Inding van bond handbaltrainer Leffelaar 28 Dee SJ8 nor Lntliefiehe Kerk Kerstconcert Goudache Chr maftnenkoor De Lofstem on Ifl ttng van Gijsb Nieuwland solisten mej H M Heijkoop sopraan en Gijsb Nieuwland orgeL 28 Dce 7 36 nnr De Zalm Slot Ivid e drive Goudsche HB S vereeniging 21 Dec 18J8 nu VdkMitaa D RJ ter nin Traning spelers Goudsche handbalcompetitie onder leiding van bondshandbaltrainer Leffelaar 21 Dee 7 nnr Remonstr Kerk Kent wijding opvoering Kerstspel door V C J B en V C J G 22 Dee 8 15 nnr Klefasc Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf 28 Dec 2 38 nnr Knoatmln Concert Goudsche Orkestvereeniging met koor en solisten 38 Dec 2 18 nar Mmlekaekasl Weat haven 39 Kindermiddag Ned Vereeniging van Hulsvrouwen poppoikast en goochelen j INWISSELING VAN LVISTERVERGDNNINOEN Inwisseling aan het postkantoor van luistervergunningen 1941 tegen nicvwe voor houders vso radio ontvangtoestellen die hun luitterbüdiage geheel of gedeeltelijk in xegds héüien betaald en wier namen beginnen met de letten Dese week Woensdag A Dondenfaüg Be tot en met Been Vrijdag Berp tot en met Bics Zaterdag Biet tot en met Boh Vadgende week Maandag B d tot en met Bouv Dinsdag Bouw to en met Brou Woe n sda g Brov tot en met Bi Donderdag C Vrijdag Da tot en met Dom Zaterdag Don tot m met D ATOraKKERSOIBNST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 va vroeger tqden K ooddschR coDsAmr Mra om 7S JAAR GELEDEN Uit een advertentie De plaatselijke schoolc issie te 3ouda brengt ter algemeene kennisse dat op Woensdag den lün December 1866 inschrQvuig zal worden gebouden v r de kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de openbare jongeJufvTOUwenschocd de hollandsche burgerschool voor jongens en die voor meisjes de tussohenscboöl voor minvermogenden of aan de stads armenen bewaarschool benevens aan de openbare echoien verbonden avondschool De inschrijvinc zal pleats hebben des namiddags tett vijf ore in de respective schooUocalen 68 JAAR GELEDEN Hedenmiddag is op de Vest van molen van den ecT van Wierst roede afgewaaid De heer I Afckeituijs ÏEr dj £ in Koveml er 1864 te Moerka p tte betrekkmg van hoofd der openbareschool aanvaardde vertrok na 3iarigverblijf aldaar naar Sciioonhoven omdaar de betrekking van hoofd draopenbare lagere school te aanvaarden Met 1 Januari a s zal hu laaialgenoemdc betrekking gedurende 25 jarenmet lust en ijver hebben vervukL 85 JAAR GELEDEN Ju verband jnet de kolenschaarschte zal met ingang van Maandag a s het aanvangsuur van de middagschooltijden op de openbare scholen met een half uur worden vervroegd ten einde ook een hall uur vroeger te kunnen eindigen De scbooltijd zal dus duren van half twee tot half vier Uit Reeuwijk Tot hoofd van deschool in de Tempel is beno nd de heerS van Bommel ooderwuzer te Apeldoom 9 NAAR ENGELSCBEN ZENDER GELVISTERD De politie heeft tegen een smid te dezo stede proces verbaal opgemaakt wegens het luisteren naar de Engelsche radio Hei toestel is m beslag genomen VERLOF A GEVRAAGD Bij den burgemeester is ingekomen een verzoek van Teunis Johannes van den Tooren wonende tef louda om een veerlof A ingevolge de Drankwet voor eenige localiteiten vwi het perceel Ooatbaven 17 INeEZONDEN Wandel in donker niet op den rijweg GEEP WIELRUDER8 EEN TEEKEN Beste Grouwenaars Op U doe ik xell Gouwenaar zijnde een beroep om elkaar te helpen m de letterlijke duisternis Bü een der laatste maanlooze nachten reden mijn vrouw en ik op de fiets over den Kleiweg en heb ik een mijnbeer aangereden daar deze zonder eenig licht by zich te dragen op den rijweg liep Daar de man nogal een leeiyken smak gemaakt had heb ik htm naar huis gebracht waar zijn vioüw hevig tegen me begon uit te varen Bt verweet echter alles aan den wandelaar in kwestie dstr deze mij had moeten zien aankomen Door het vcKduisterde licht van mijn tietslamp kon ik hem niet zien en toen ik hem ontwaarde warc het net even te Iaat Dit kan U allen gebeuren en iioudt U daarom aan de volgende regels Loopt in hefdonker op de s ep Steekt Uw lantaarn bij bet oversteken van den rijweg even aan zoodat wü U kunnen zien b er geen stoep aanwezig kijkt dan af en toe even om of soms een fietser aankomt en geeft in dat geval even een semtje dat U er loopt Hebt U geen bcht bij Uf roept jj even b v Pas op hier kx maar doe dat vroeg geiKM want daarna moeten wij ons nóg inspannen om U te ontwijken Bedenk altijd dat U ons wel maar wij U niet kimnen zien Houdt U zich eraan Bij voorbaat mijn hartelijken dank namens alle wielrijder m het donker A H MAYEH Bleekerssingel 22 Gouda HootdrcMcteui 1 O Wcrttcrt aotterdam Clief redacteur voor Gouda ea Oautreken r Tletat Gou l PLAATSaiJK NIEUWS ik degraven ECONOMISCHE RECHTER Mspleslcr van cea ilesler Omda D Bachrach uit Bodegraven een kennis een plezier had illen doen kwam bü zelf in cofilezierige dingen Verdachte had eenige textielkaarten verhandeld Die had hij betrokken van een Jongen en aan enkele kennissen weer doorgegeven De officier vond het een leelijk leltdat verdachte een kleinen jongen voorden verboden handel had ingescbakeld Todi wilde hij volstaan met een geldboete omdat het geen geregelde handenwas dien verdachte had bedreven Hij vorderde f 80 boete subs 60 dagenhechtenis De economise rechter in Den Haag veroordeelde conform dezen eiscfa Boskoop VERBINDING TOSSCHEN VEREENIGDE POLDERS EN POLDER RIJNEVELD Kweekctsvaaitaigen btboKfeu irict meer overgeladen te worden Nu op iniatief van het bestuur van doi Vereenigden pold met bet bestuur van den polder Rijneveld overeen gekomen is om het waterpeil in beide polders gelijk te maken en een gezamenlijke bemaling tot stand te brengen zal een verbinding tusschen beide polders tot stand komen Er zal een brug gebouwd worden op de grens van beide polders Dan kunnen vaartuigen met boomkweekerij producten die thans overgeladen moeten worden thans rechtstreeks van den één naar den anderen polder doorvaren De in de ingelandenvaMadering genomen besluiten hebben alle betrek king op het tot stand komen van dit mooie werk Het belooft voor het boomkweekersoentrum ter plaatse een groote verbetering te worden EERSTE BESHHLSTVraLING Geede prijacn vlotte handel Wsor Ie soort hulst met bes werden gistermorgen aan de veiling prijzen besteed van 52 94 et per kg 2e srt 38 47 en 3e rt 19 25 et voor bonte hulst werd tot 1 betaald terwijl hulst bezet met gele bes f 1 50 per kg opbracht De handel was vlot terwijl de belangstelling vm de koopers voor deze veiUng zeer goed as GEMEËNTE BE RQOXING 19tt iteitsb drijt 1 v mnst Bit eicetrieiteitsl reraamd De gemeente begrooting 1942 ver toont een minfar gunstig beeld dan die voor 1941 Verschillende posten moesten verIwogd worden uitgetmtdcen Nieuwe posten zijn het onderwijs m de lichamelijke oefening ƒ 4000 de kosten van rattenbestrijding ƒ 1500 en de rente en afkissin g van de leening aangegaan voor den proeftuin ten biêhoeve van de boomkwedLerü met daarop te stieten laboratorium ad 1960 Het subsidie aan het burgerlijk armbeMuur kon ƒ 1700 verlaagd worden uitgetrokken Een uitkeering van ƒ 5000 uit het electricrteitsbedryf kon worden geraamd in tegensteUii tot 1941 toen deze uitkeering nihil bedroeg Ten slotte kon een sluitende begrooting w n den verkregen met een poat voor onvoorziene uitgaven van rood ƒ 7000 Haastrecht PRKDIKIIKPRT VO VBUDAO Ned Herv Geref Bvangelisatiai 2 uur njn Evangelist G de PtAtx huwelijksinzegening Nieuweikerk a d IJssel BURGERLUKB STAND Geboren Antonie z van J 6 van de Bruinltont en Th v Luijncn LOOP DER BEVOLKlifG Ingekomen vah Rotterdam P Schnudt M K A Grollé M K Hui gen en N J Schmidt naar sGraven weg 236 Vertrokken van Groenendijk 42 naar Amersfoort H Zuiddam van s Gravenweg 24 naar Zevenhuizen Adria Blom van Groenendijk 62 n iar Amersfoort G H Arieaaen NIEUWERKERK A D USSEL Ahannewicntcn m lUvcitenlics voor de Cïoudache Coiinnt worden aangenomen door den plaatselükcB agent J G TERDU Parallelweg 53 Reeuwiik 0 K n REEUWUK n I AVONDS OPLlntEi Telegrambestelster door dm misleid Mislad door de duistemi de telegrambeatelster liierir mej Teekens in de afd S jS bij de woning van den heerM i kamp te water Het on iSi opgemerkt door een der hïf die te hulp snelde en de dren w t te redden Bij een famS z4 van droge kleeren vooRie OUDSTE INGEZETENE 81 persoonsbewijs De oudste inwoner van H a mej Ignatia van Leeuwen fÏÏ JJin J van Zoest wonende 7 Nieuwdorperweg heeft op 92 a Sleeftij ook een persoon bewn V v gen De ambtenaren liebben haarhaar woning bezocht en troffen een krasse en vriendelijke oude t aan loodat bet niet moeilijk i formaliteiten te vervullen OPBRENGST WINTERHCLP COLLECTE De derde lijst coUecte voor Wmi hulp Nederland heeft in djaimeente opgebracht ƒ 103 02 Tk mZlijstcollecte bracht ƒ 98 70 en de 1 2 de lijstei ollecte ƒ 78 17 op Waddinxveen UITSPRAAK RECHTBANK De Rotterdamsche reditbank liM k den 80Jarigen loswerkman A v i uit Hilkgersberg die terecht he gestaan wegens een poging tot mm mishandeling te Waddinxveen vos eordeeU tot ƒ 35 boete liilx m dagen hechtenis DAMCLDB EXCELSIOR De uitslagen van de wedstrijden vta de onderlinge competitie van de d club Excelsior zijn C Kramp W ▼ d Heiden H N Blom H Troost uiA Blonk K Blonk i F Jaeobi C Verheul T Twigt H Schoemaker l J T Hofwegen P Vink U D Sdwuten C Koneoever MD Le Graiid G Groen i t A V Ringelestein A Tol 1iW V Ringelestein A de VlaminglIA Rietveld S Kramp ML de Graaf J Versijden 0 1 J Terlouw J Verzijden J d Beer F Jacobi 1 1 L de Graaf H H Schoemaker O A V Ringelestein A Littooi MlA Blonk H Troost tipit F Jacobi K Kortenoever 1 8 C Blonk C Verheul 1 1 A Blom P de Joode MP Vink J de Beer algete D La Cfrand W v Ringelestein 1 4 ij Verzijden D SchoutenIL Schoemaker L KrampW d Heiden J TerlouwA de Vbmin W v d StaneU de Graaf Kramp G Groen A v RingelesteinA Littooi T TwigtA Rietveld W v d Starre Nog vóór Kerstmis fcoii Uw COSTUUM OVERJAS REGENJAS AAANTEl JAPON moflnifique GESTOOMD WordMi moor fleeft ♦ don NU in behondaüng I DEP£LiK llll STOOMCMJ M VERVERU vonof 1907 GOUDA KANTOOR Amerika J bij da Kamaaiaikitoot T l 3 MÓ n 3076 u 43a rifUlLLlSTON Madruk toden Huwelijk met modern comfort Èa bat gaat allemaal over hUu dat Mngt al gauw genoeg tot haar door Da schande dat die twee aima stakkers maar ijskoud op de kelen nz t worden adat eeo mdtx alles kan doen waar se zin lo heeft En UUs RMJo Uaartens het ontslagen meisie ook maar goeie vrindiea met SB commissaris as geweest Over afspraakjes oadar kantoortild Oulster B sa D OW Wessals dia a B kand e mcchlalp ht sou ook wal watcn aarcaB Ovcr achUnhailice trucs om en ander i baanQ af la gappsn n over stiekem scharrelen met een getrouwdan kertf Itaicer bedoel Ja eonrtgcart er en nadrukkelijk Uao tt1 vraagt Lkntja Hendriks ca ze gaat ar voor racMop staan Is dat een meoéér dia met eeo meisje gaat dansan in aso tent waar ik van mijn moeder idet sou mogen komoiT Nou als dat ean meneer la dan Is dat meisje ook aai dame Z n fUne dam En zoo gaat bat verder Erna hijkt Nick telkeni ongerust aan Haar Nick reageert nergens op Ze staart strak voor zich uit alsof se niet met baar oogen durft knipperen aht durft Nick ook niet want dan komen da tranen weet ze Niet gaan hullen in hemelsnaam niet gaan huilen dat Is het eenige waaraan ze denkt Eerst heeft ze zich willen verweren willen roepen Bet gaat Julli niets aan leeWke kwaadspreeksters t zijn piijn gen zaken Gisteren bad se dat oog kunnen volhouden Maar vandaag En Riekje Kaartens dan zou za ta boorcn krijgen Hiekje er uit sa JU blüven m Ons de lod atstekeuT Daarcan zwijgt Nick an laat alas over ziCh been gaan Tegen tien uur komt er werk de typistes worden de een na de ander weggeroepen en Erna brengt Nick de brieven van deo vorigen dag welke la de prlv4 mappen van menaa da Jong moeten worden opgeborgen Het Aaartsystcon moet worden bijgewerkt en Nick moet verder werken aan het concept voor een nieuw arbetdareglament voor de fabrieken een opdracht waaraan za mot zooveel trots begoimen ii omdat het echt Joridlsefa w rk was En ehidelUk Is de morgen om Erna heeft gewacht tot de meisjes oog opgewonden fluisterend n giebelend xUn vertrddccn Oan kijkt sa om da deur en ziet Kiek dia voorover op haar bureautje bidit met schokkende snilüten Nick toe nou Nick wat Is rDouT Wat hadden sa toch aUonaalT Erna is raddoos Nick zeg toch eens Iets Nick MJkt even op Wat moet ik zeggenT vraagt iamotfijk Erna trekt baar bij da sehoudfrs omhoog Hom nu eens Nick ik begrijp arniets van Waarom heb Je toch nietsteruggezegd toen za zoo krankzinnig tekeer gingen Ii er dan iets van waar van aat tpalle geklets Alles zegt Nick t Is aUcmaal waar Ze hebben groot gelijk O Erna en za begint opnieuw te faullea Erna is verslagen Met moeite lukt het haar Nick een beetje te kalmeeren en haar aan bet praten te krijgen fin Nick is bUJ dat ze haar hart kan uitstorten al vreest ac wel dat de degelijke Erna haar straks even bard zal veroordeelen als de anderen gedaan hebben Maar Erna neemt de zaak laconiek op Laten wa constatecreo dat se voor da zooveelste maal van een mijg een olifant gemaakt hebben zegt ze Maar oodertusscben zitten wü met den difant opgescheept n niet met de mug Het kon al niet ellendiger samentreffen Dat ontslag van die twee beneden en Jouw promotie waar ze toch al woest over wereiT En die ouwe koek over Je beseiiermer En nu nog dit geklets Hoe xün ze er toch achter gekomen Ik soa wel eens willen wetoi uit wiens kcdtCT dat praatje komt Daar heeft jtick ook geen vermoeden van Het kan haar ook niet schelen Want ze beeft baar besluit genomen Ze zal ontslag vragen onmiddellijk Vanmiddag nog VMr het geroddel tot meneer de Jong is doorgedrongen Ze weet dat ze een contract heeft tot l Juli nog en dat ze enkel op grond van die praatjes niet ontslagen kan wordo Formeel heeft za niets misdaan Voor die bezoeken bü Frank cB ter kantoortijd draagt Wessfto de verantwoording En wat Je buiten kantoortijd doet iS Jouw zaak is de algemeoie stalr Maar de onbillijkhcid die trree anderea ontslagen en rustig blijven is ta groot Dat kan te niet verdragen Za zou ook geen leven meer hebben hier op de typekamer En baar handhaven In Ema s betrdtktng zal meneer de Jong zeker niet kunnen Niet willen ook vermoedelijk Oan liever de eer aan zid zelf houden o ontslag vragen In bet gunstigste geval ligt ze er anders met Juli toch uit Erna moet haar gelijk even Probeer in elk geval de Jong direct om tv ée uur ta spreken te krUgen raadt se Za weten geen van bddeo dat etn deputatie van typekamer met Liantje Hend 4ks aan het hoofd meneer de Jong In het middaguur heeft opgezocht en dat deze uit de verwarde en verontwaardigde beweringen van de meisjes over RiekJe Maartëas dit en Nick Lens waerdt dat na ved en geduldig f vraag gcDoag ta waMn is ttlf SJS hem een hau nur onrustige en onpis rlgc overpelnxingCD ta bezorgen Want de ban de Jong kent Mk draagwijdte van lasterpraatjes ges tal bet wercidja op zlchiclt dat iBtr iom beet En dan zVn er een f toren waarmee hü m dit geval PJ S rekentaic moet bondan ui de ee ats moet M den htïï WumU i veeren Wessds dia lUn zUvero 1 Icum In den dicut van da vennootww tcum m oen auaat van os veuu ual achter dan rug baaa En J t zUn onsdiukl de fonnaate medepu ge U aan de mlsschian wél n J nttt oosehuldiga ascapades van tiXi Lenswaardt giggt En vwvnlgcns is er door reuse optreden van da directie v eval Haartena een precedent Sa tenslotte Is er nog een x La0tn De bapr da Jong beeft niMn berldit pit 8 oekh 4m gekregen daar reeds met I Hel op frii wiwdt gerekend Voorloopig jantgezin want de dlrecteur wonin jj niet voor Aogustur vri mn parUeulierseeretaressa mH Wordt V