Goudsche Courant, woensdag 10 december 1941

WOENSDAG lObECEMf il Uk der volgende bannen Geeft r dit op t hoopif vaa vaa 1 tot n met 14 Petroletun 23 Fetréleian 1 3 Uter PdrolcwB 6 Oct 1 41 38 Nov It41 37 Dee 1941 3 Jan 1943 07 K r Brandst 31 Jan 1941 01 t n 04 HX Brandft 1 Il Pee 1941 W t ia 07 H K Brandst 1 j 3t m 1941 08 HK Brandst 01 t m 11 CV Brandit S t eenh Brandstoffen OI t a data 31 Cae 1941 31 Dee 1941 13 t m 20 CV Brandst 1 l 31 tjn 1943 1 t n 4c par Brandst 1 10 April 1943 9e t m 6e per Brandst MApcttl943 IM Algemeen 1 1 Rantwen Zfeep 79 gram ToUctzeep M 1 1 Dec 1941 31 Dee 1941 K Zeep B Tonetzeep I Dw IMl 31 Dee 1941 J Textiel SO gram Scheerzeep 1 Sept 1941 81 Dec 1941 Hierop geen AuOiraeiet vcrkrilgtiaar Hierop nKshriiepd Turi 1 Ae W 1 l H UITKNirraN gtWAMH GELMGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDEIXN Wssfhikbaar pst Elk 4ir volgend bannen fl 4Mt Brood of gebak VlMseh al vLwaisD Melk M k Aardappelen Aardappelen 4 rants i H rants f y rsnts 1 rasta l 3 liter 1 liter l kg k 1M1 47 4 Brood 47 bood 47 Vleeid I Vl warcD 47 A Kelk 1 47 Rood Melk I 47A Aardapp 47 B Aardapp M H v tm tl Suiker Cacao Kotfie Burrogaat Jam Bloem br of gebak Rijst Haverm of Peuhnr I9 Algem 2 per Cacao i iS Algem 156 Algem 151 t m l54 Alg r en G Kijft 161 Algem 182 Algem 143 Algem 1S7 tm 160 Alg 167 Algem Ikg SO gram 2S0iram SM gram I rants 2S0 gram 250 gram 2S0 gram 100 gram 100 gram Gort vAmic o Kaas malz M Det t m n ree Boter 55 56 IS9S Boier I Boter met red f Boter IIZS gram Vet 139 gram QELOIOE BONNEN VOOR DIVERSE ARriKELfN Den anderen morgen Covjiigat M v Boimnamieli MieuwsDUd UMk 1941 ï tnot m trt n Kek r I Cn da Ivtei LP nz ng N 31 efatbank te Soiteidaoi heeft j rjg jarigen la weriunaii H 3 uit tï en 32jarigen tosweit C B uit Uietwerbnig beiden iteri wttem diefstal van een ui een weide overeenkom ti r c veroordeeld eik tot tO mijpJ vangenisstraf met aftrek v o het F le C netaa i d r aai e r 1 C V f Rrimp n a d Ussel en de 28IS e fraiser H den B uüt Krimpen f 7 Vek beiden gedetineerd werden iiHf diefstal Tan een schaap uit een e eveneen eonfonn den eisch SÏOTÓefW elk tot 10 maanden geiTMenisstTaf met aftrek van den tijd ItworaiTest doorgebracht BIRRERUND Xlantedbinding in de Ivandstoffenhandel irRXONDBBUfe tjlt turf ASCOKES BM KOLEMSUK De gecretaris Ken raal van het deE Hrtement van Handel Nijverheid en llAMpvuut deelt inzake de distributie fm vaste brandstoffen het volgende lldc iiifianK van 10 Movember J I Is lil reeds enkele weken geleden isïend Kemaakt een klantenbinding den handel in vaste brandstoffen itergeachceven Op dit voorschrift worden hans enkele uitzonderingen toegeïlaan en wel ten aanzien van wrf K kes en kolenülik Het is In t vervolfr toegestaan turf en slik lbetrel ken van een anderen leverani d r dan bij wien men afs klant is hreven tei wiil gaseokes be kalve bi dien leverancier ook recht l llreelis van de gasfabriek mag woi en bjf nomen Aan lurlhandplaren en Lriijters leverancier van slik en gas lirieken is het derhalve toegestaan JtI resp elik of gaseokes te leverenlias verbruikers die niet al8 klant bij I lijn ingesthreven Het 4 dusgelijk zich te laten ln hrijven bij I l olenhandel ar of slijter en toch bovengenoemde brandstoften bij dere levertinciera te blijven betrekn Indien men op grond hiervan eenanderen vasten leverancier kiest enkttop de stamkaart hoofd vermelde codenummer moet worden veranderd I jient men dit niet zelf te doen maarfch te wenden tot den plaatselijken itlbutiedienft die de jerandering IM aanbrengen en wsanüerken Hel voorschrift dat verbruikers uit uitend vaste brsHdatoffen mogen trekken van den handelaar bij wienj itjr ingeschreven is bovendto nietjtan Inepassing op schiffpers en op benner van woonwagen en woonschepen Handelaren behoeven derhalve Mn codenummer niet op de distributiestamknart van deze personen te vermelden Schippers kunnen zich voor k t betrekken van vaste brandstoffen enden tot een brandstoffenhanielaarIn de gemeente waar zij ligplaats hebhen gekozen Op vertoon van het iji grijie boekje of het bevraebtingshoekje mag de betrokken handelaar tegen in levering van het voorgeschreven aantal bonnen vaste brandstoffen af leveren Indien d schipper niet in het bciit fa van een grf boekje of een he trarhtingsboekje dient hij een ieabe treffende verklarnig van den secretaris van de bevracbtingscommi ie over te fcggen Rvenals schippers kunnen bewoners Hn woonwagens en woonaehepen zich Wor het betrekken van vaate brand tolfen wenden tot een brandstoffen handclaftr in de gemeenten waar zij op dat oogenbllk verblijf houden Als Mwljs dat betrokkenen een woonlagen o een wooiAehIp bewoont dient t worden overgelegd de vergunning tot het gebruiken als woning van n wéonwagen raapectleveltfk wqpnMhip welk verleend i door den I coiBiniRoaria van de provincie Met nadruk wordt er d aandachf V gevestigd d t de handelaren bij Mtvering aan bovengenoemde groe n van personen een afleverings wijs moeten afgeven en dat zij de Wpie hiervan zorgvuldig dienen te Iwwaren Behoudens d bovengeiioemde uit Ku Mkdering MljvcB da reeda bekende lii Jtpalingen betreffende de klanten fe Mnding van kracht O brandstoffen p t kandelaren en slijters mogen derbalve Jlleen aan bQ hen ingescbrtven ver kniihers leveren en wel alctflita maxi Ijkaal zooveal als waarqs 4 m verbrui Mr krachtens de aan V uitgereikt kouien en toewtJzlDgen recbthebben u administratieplteht blQit voor alle legpriein bnuidstoff n wanei r nhandbaafd Mmt 0mUchiand een nieaw Etaropa fy 1 WUJgVAStgTELLPiG VOOB nUFOitrs m mKCMmoEN I Nederlaodaeba Staatscourant van I tetr bevat een bctchikUng van den f rbfcncnal van Handd Nij beid en Scheepvaart Inzake de vaat witting vas de pr izen van persfoto s penteckenittfHi Kraehtois deze beschikking worden s Boua tevens maximumprijzen 2S eid TOor hret wtht van puWi iif b o tédkMtiOfen vow lA vettchinende bladen vojgens een I O schaal voorkomende in wti 2 der beschikking De nieaw radiiH Inistearvergimningen INWI8SEUNG OVKB LANGS TERMfjN BQ bet 8taatsbedi4t iv t T T naren op 1 October it 1 164 59 nAai ritvangtoertcUen aangegeven De daarsr nitgenikte luistcrvopanlngeq Bscten Toar kat faar 19fS wasdem ingawisaeld Met Mt af ap het gnate stal is daarvoor ttn lange temdja gesteld bJ van 10 December 1941 tot 2 Maart I 42 Wie voor 1941 het gelweic bedr al dan niet In termijaen heeft betaald via postrekening 4000000 van t Staatsbedrijf Jer P T T ontvangt zijn luiftervergunn itf vergunn itfvoor 1943 over de post thuis en kan volgend jaar weer over te postiekenine voldoen aan Vija lul erverpKch tingen Wie radiozegels heeft geplakt ook Si stortte bai gedeeH ük op de potirekening rooM zich tusschcn 10 Decenfber 1941 en 12 Maart 1942 naar een postiflrich ting geen po ta gent ehap b egev en om zgd oude vergjnninc met radidzegels en eventueel de andere betahn bewijzen in te kveleo en een nieuwe vergumijjig m ontvangst te nimen Om te weten op welken dag men zön hiisterveiigtïnning moet inruilen raadplege men de desbetreffende aanlcon png in de wachtkamers van de postkantoren en de advertentie in deze courant Dit alle geldt niet voor aanccsletenen op een radio distributie centrale Houders vaq de zg groene luistervergimning djt zijn zy die vrijgesteld zijn van de verplichting tot het loetalen van de luisterbydrage voor een ontvangtoestel moeten niet in December zooals op de groene kaart vermeld staat maar eerst in Janoari op eien jiastinrichting een formulier gaan halen om in te vullen Wie tot nog toe geen vrijstelling had maar meent daarvoor in 1942 in afinmerking te komen moet beginnen te betalen maar kan eveneens een formulier invullen Aan de aangeslotenen op een radiO centrale die over 1941 of de lafste periode van het jaar 1941 zijn vrflgesteld wordt bij de aanbieding van de eerste abonnementskwitantie voor 1942 een aanvraagformulier voor vrystel ling ter hand gesteld Zij moeten dus geen formolier aan c postinricbting gaan Jialen De inwiseeling der luistnverguniiingen dwingt tot aanvulling van een eventueelni achterstand in de betaling der luistefbüdrage Bovendien is een Veciale coni oledienst luistervergunning in werking gesteld die tot nog toe veelal met het geven van een waarschuwing heeft volstaan maar grieidelqk tot het tr en van krichtiger maatregelen overgaat Op overiredüig van de desbetreffende beiKÜingen staat een straf van zes maanden hechtenis of van een geldboete van 1600 maximaal Inlichtingen venchaffen van 10 December af de postinriditingen KBVRDiCWN VOCMt DE WAFVKN 8 S m HET VBU nLUGEBSt£GIOEN NEDEBLAND Het SrgSnzungsaaM der Waffen 3 S Erginzanèstrile Nmdwest Den Haag Stadhouderalaan 137 deelt mede dat verdere kenringen plaats vinden in den tyd van 8 tot ie December a s in Nederland op de volgende plaatsen voor de Waffen aS en het Vrijwilliger iegioen Nederiand Mannen van 17 tot 40 ar worden aangenomen voor den duur van den oorlog twee of vier Jaar Voor de mderstemiing der gezinnen voor zoover het kostvrion betreft wordt gezorgd Gratis reisUIjetten voor de rws van de wooiq laats naar de keuring kunnen aangevraagd worden bq de J ganzungistrile Nenlwest Den Haag Stadhoudersla a 132 BUjetten voor de terugreis worden uitgereikt op de plaats van de keuring onvenehjllig of de sollicitanten worsen aangesteld of niet De keurlnzen vinden plaats op S December n 9 uur Au Dwi Haeg Wkhrmachtabeim Kazernestraat n om 19 uur in Rottexdam J eutsches Haus op December om léuvr la Uticcbt J utacbca Bmu en om 19 nor la AmttBdua J eutaGties RauC s U De mbcr HB U itjv te Leeuwarden Hulre duiab BreeMnat n is uur la Onnintaa CenccrtlMita TH ial iau aat op 11 Deeember on 11 mr In Bcagid JDeutadtM Kus en eni IS lar in Aniliem DentadM Mus V 13 DecZaibèr on i sur b Kiriifteven Hulz Marti Kmtastraat ea ara IS sur in Uaastrleht Bote M mua Vrljtbof p IS De $ emt cr om 10 uur In Tilburg WerkttadenvneenKIw Tuinatraat SB en om U mr in Dm Boacli hatd Bra bast Markt 4S en ep IS December om t aiar ba D Haag Sudboudeiiaan UL HR JODENVRAAGSTOK De persdienst der N RB meldt Prof tor dr R van Gencchten vervolgt hedcnavraid Dinsdag over den zender van Hilvetson n van 18 15 18J0 nur zün de vorige week aangevangen lezing over 3et Jodenvraag ti4 Korte benchten De Taakeedippcr e Maandiw I Uai b a aa aaasakoaacB txttt ea avondi opStaeht Se temcrei U vennoetin Rct vüestitW k aaa M tl t reR reeds liranekectd naar da Vereen Staten ADOLPHUS roiTENUND DUITSCULAND STBUI VOOR mJBOPA PLAATSELIJKE GEVECHTEN AAN OOSTFRONT Torpedojager en vier IcoopvaAFders tot zinken gebracht Het opperbevel der weermacbt maakte gisteren bekend Aan het Oostelijke front slechts plaatselijke gevechtshandelingen In den strüd tegen de Britsche ravitailleeringsicheepvaart heefthet loditwapen gisteren in de waltren ten Oosten van Dundee uit een convooi een torpedobootjager en vier koopvaarders met tezamen 14 000 brt tot zinken gebracht Gevechts vliegtuigenhebben in den afgeloopen nacht de belangrijke scheepsbouwstad New Castile gebombardeerd Felle ontploffingen en uitgestrekte branden in de dokinstallaties en ravitailleeringsbedrijveif der stad deden Het succesvan dezen voor een deel vanzeer geringe hoogte uitgevoerden aanval zien Aan de kust van het Kanaal verloor de vijandgisteren door afweer met jagers 10 door marine artillerie J vliegtuigen In den nacht van 7 op 8 December werden haveninstallaties en vliegvelden op Malta door Duitsche gevechtsvliegtuigen gebombardeerd i aim i w iM a ni i a i i ifcmm M wwas GEEN WINTER SLAAP AAN HET OOSTFRONT Duitsche troepen blijven waakzaam Het DJ £ meldt uit Berlijn wanneer het weermachtsbericlut van gJEteren meMt dat behalve plaatselijke krijgsoperaties geen bijzondele gelseartenissen zyn voorgevallen dati teekent zich hiermede de niewwe door het mvallen van den winter bepaalde wqze van ooringsvoermg in het Oosten af zoo Wordt van welmgeücfcte thutsctie zijde verklaard I e Duitsche legerleiding zoo wordt verder gezegd neemt ook ten aanzien van den Russisohen winter duidelijke maatregelen Daar de weersomstandigheden geen grootsctieepscbe operatiss toelaten ziet de leidingvan dergelijke operaties af Dit zijn strategiscbe maatregelen Hei front self zal stee4s aaoleidmg to tactnohe kzügseperaitiea bieden al bestaat dit in het afslaan van txdsjewistisclie aanvaUen in afzonderlijke deden van liet front of eigen aanvaUen met begrensd ddd De Duitsdie troepen aan bet OostcHjft front blijven waakzaam en gaan geen wmtenlaap hegmnen zooaU dit bq veidtoctrten in vroegere eeuwen bet geval was of voorkwam in iiet s ct i ei na van een stellingoorlog zooak m 1914 1918 Het Oostelijk front van nu beeft niets te maken van de vorming en versterkingen van den strflmgoorlog doe i wordt door de gevechtzwija faepckaM wClke in dezen oorlog en door de optwikkeling der wapens naar voren it gekomen Alteen de Duitsche ktctitihacht blijft door haar adinlcit een icvendigen stród aan bet front voeren Dorp door nnbmd Ingcnoawn Het Finsobe iegenbendtt iuidt ak v dct Op de Kareüsclie landengte vcrkenningqiogiDgen van den vijand die werden afêcelagen Een Finsciie aidc ling die bü het Onega mccr aanviel beeft het dorp Igautka aan de Noord Westoiuken oever van het Onegameer ingenomen In de richting van de stad Pover cts heeft de v and ten Zuiden van Voljaervi de sluizen van het Witte Zeekanaal geopend zoodat de ten Oosten van bet kanaal gplegen stadswijk van Povenetz onder water staat lo den Nooidelijken sector van bet Oostelijk front is de toestand onverxndeid De sneeuwstorm welke eergisteren heeft gewoed beeft iedere actie van vHegtuigen verhinderd Nadat de weersomstandigh en waren verbeterd hebben de Fmache hictitstrijdkracfaten bet bombardeeren en de l eschietinig van de ten Zuid Oosten van Povenetz opeangehoopte vijaoid liHte afdeelmgen en colonnes voortgcaet MiaiBktc DitvalspaglageB teljealngzad Rieirwe bt jewistischc uitvalspogingen te Leningrad zijn eergisteren vcrödeld De vqand leed zware verlizen Op eenige plaatsen gingen de Duitsdu troepen tot tegaaaanvidlen over waarby Zü den bolsjewisten opoleliw zware Verliezen toebirachten De belegerden verUnren een groot aantal menschen aan dooden en gewonden BoveDdien wfrden drie huccer I ntserwagens vernietigd en drie zwaar beschadigd DE OORLOG IN DEN STILL EN OCE AAN Betrekkingen Japan Mexico verbroken OOK inEüW ZEIXAND TERKLAAKT DBN OOWLOG Naar Reuter uit Mexico meldt heeft de Mexicaansche minister van Buitenlandsche Zaken den Japanschen gezant medegedeeld dajt de betpi kingen tusschen Mexico en Japan verbroken zün I De Britsche nieuwsdienst meldt dat NieuwZeeland Japan dCTi oorlog heeft verklaard Alle Sovjetschepen die onderweg zftn vati de Amerikjtansche Westkust naar de Siberische kust ziin n ar de V S teruggeroepen VERDERE JAPANSCHE LANDINGEN OP NOOKD MAIlAKKA Naar de Bi itselie nleawsdienst nit Singapore meldt zouden de Jfapaaners Noord Malakka verdere landingen hebben uitgevoerd Een Dinsdagmiddag in Singapore uitgegeven conunu ni aé maakt meldhig van feUé gevechten op Noerd Malakka OmTliet vUegveM üü Kotabahroe is den geheelen nacht bijsonder fel gestreden KABINETS ITTING IN TOKIO In de kabinetszitting van heden heeft de Japansche minister van Marine rapport uitgebracht over de tot dusver b aalde schitterende successen van Japao De mmisler van Buitenlandsche Zaken qirak over de nieuwe overeenkomst met Thailand welke geleid heeft tot den vreedzamen opmarsch der Japansche troepen De minister van Koloniën verklaarde dat in de Japansche overzeesche bezittingen volkomen orde en rust heerschen In aansluiting hierop keurde het kabinet de meuwe begrootmg voor 1942 goed ten bedrage van 61 212 miUiard yen waarbij de aanvullende uitgaven voor fltpermacht en oorlogvoering niet zijn inbegrepen BUITENLANDSCHl XOOPVAAR DERS IN JAPAN IN BIJSLAG GENOMEN Het keizerlijke Japamcche hoofdkwartier deelt mede dat gisteren 200 vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 80 000 ton waaronder de IS OOO 6a meteilde Piesident Harrison in beslag zijn genomen Voorts wordt gemeld dat nieuwe luchtaanvallen zijn gedaan op Hongkong waarbij een Britsche torpedobooljager zwaar beschadigd werd By de gisteren ondernomen luchtaanvallen op Wake dat tusschen Goeam en Midway ligt zijn petroleumtanks in brand geraakt Negen i andelijke vliegtuigen werdrai neergeschoten DE TCRKSCHE NEimtALITEIT Het Anatolische persbureau heeft een officieele mededeelmg gepubliceerd vol en welke de IHirksche regeeriog het st idpunt v neutraliteit ook op het nieuwe conflict tussehen Japan en de Vereenigde Staten 1 Engeland van toepassing verklaart 488e STAATSLOTERIJ ILASSB maOB LUST Trekking vaef 10 December MJM No IIMS ƒ 5JM No 881 i tMê No 13586 f LOM No T310 18166 J IM No 8 t4 4$2 rSUZBN VAN S 1057 3538 8493 10883 13878 ITttS 20 1224 4002 6658 10188 14338 18231 30644 1338 H3 883 10815 14 7 18310 1117C 10887 14761 18347 3IIS2 10 1 53 5143 Ml 11475 14833 18778 3II9C 1487 Sta 7037 11735 15123 18876 lUOt ITH 56IS 7437 I1 I3 1517 19401 3U 7 1732 5TOS 7707 12642 19380 18630 81880 8M 5M0 8033 12CS1 15831 19958 1149 £ 2345 6044 8120 12917 15941 I8SM 31695 24M 068 9170 12 74 16301 I8C76 31743 2538 147 10230 13580 16370 20338 3 872 2SS1 2 2 1050 13681 18854 1045 31981 3344 418 MARKTBERICHTEN KAASMABKT BODKCILiVSN Aanveer 17 HirtUcn kui iflode 7 5 ituka cfende S S kg ili Ie srt IM 3 art ttlM Baadel vhig KAASMABKT WÓsaOIN W Dec Aanvoer t napels ku ivtj Ie rt imt Mwn c wt ttlM Handd vhw ïht nurtiMa k Breed IM gram brood Gebaliï 18 gram beschuit walele blaeiilts koekjei at IW vtam nieniUM koek H H gram cake M 4M gram gevuld klein kefslg bak of SM gram gevuld groot korstacbak taart gebekles vleescli 100 gram vleeaeb gewlcbt vwo been intwgrcpen fit iS gram paardcvleeach gewicht van been Inbe g iepe i i Vlce cbwarca TS gram gerookt ot gekoekt vleesch M gram gerookte worstaoortcn öt 100 firam gekookte wontaoorten 6f 115 gram leverartikelen tongemnt iii e i bfeo d 6f ISO gram bloedworst lure snit Jam 500 gram lam ilroop boMBg as Bloems 70 gram tarwebloem meel raffCblorm ned firrVimd hakmeel alfst Kt gram rijst rt Ma iieel bloem gries kindermeel avr moot s gram lievcnnaat vMkkca bloem gort aartla p pe lro e e lTWtkcn gmt UKD ER TUINBOUW Dé rechtspositie van den kweeker KEGELEND BESLDIT OF KOMfiT Het kan niet ontkeitd wordeii dat degenen die zidi met onderzoekiogeii bezighouden ongeacht op welk terrem niet steeds de moreele nraardeermg ontvangen die zij krachtens hun pnitaties recht hebben Natuurlijk hebben w j hierby het ooc op serieuze onderzoekers op menectien die bezield zijn met de gedactotc producten en artikelen te verbeteren ei uit te vinden on daarwiee de geheeJe v dki emeenschap te dienen Er zijn ettelijke gevallen aan te wuzen van mensciven die zulks ge lukt is terwijl zij maatsciiappelQk zeil tengevolge hunner experimenten bijna ol geheel io annoede hun dagen moesten slijten Onderzoekers zyn dHiwijls metisêben die zoo opgaan in kiealen dat ze onvcridoende koopman zijn om bet resultaat van hun arbeid zoodanig aan den inan te brengen dat ze er zelfs een betere maatschappelijke positie door deelacbtig worden Uitzonderingen t evestigen natuurlijk ook hier den regel Op kweekersgebied ons bepalen le IHj dit terrein ia bet niet hier anders Een sterk voorbeeld daarvan is ongetwijfeld de pionier der aaidappelkweekere wulen de beer G Veenbuizen Ie Sappetneer Meerdere nieuwe rassen met lutnetnende kwaliteiten beeft hö aan het Nederlandsche aardaK elsortunent toegevoegd Inaonderheid moge hierbij worden gedactit aan de alombeketide Eigenheimer In de eerst plaats heeft daarvan de Ncderlandsehe boer geprofiteerd ki den vorm van hoogere opbrengsten per h a en dus van meer financieel gewm In de tweede plaats is de verrichte pionienarfaeid het Nederiandaohe volk ten goede gekomen Vooral in tijdsomstandi eden als de huidige voelt ons voHt wat het zeggen wil dat de Nederlandsche boeren in mime mate kwabteitsaardappels verbouwen Nu deed zich om even btl dep heer Vcenbuu n te bltiven het Ml voor dat tcwira deze met den verkoop van een nieuw aardappelras begon leder de gelegenheid had dit te vermeerderen en het dan als poolgoed in den handel te brengen Daardoor was het mogetijk uitbreiding aan den aanplant van het nieuwe ras te geven sonder dat de kweeker eenige vergoeding ontving voor att arbeid van meeroere jaren Het gevolg is dan ook gewee dat de beer Veenhuizen met modte xlla kweekenwerk waaraan hl zijn Uetde verpand had kon voortzetten laat staan dat bil een kelooning ontving in overeenstemming met de waarde van zt a preataUe HetzeUde geldt in meerdere ot mindere mate van andere kweekers van lana on tninbouwgewassen Het 1 niet de geldelttkc belooiUng doch de liefde voor den arfeëid die hen steeds weer tot nieuwe scheppende werkzaamheid heeft gebracht en nog liteact Met det 1 plukt de bolteaateaader veot een belangrijk deel de vruchten van Jaren kwee kcrsarbeld Dat met bet kweeken van een nieuw raa laren gemoeid zijn heeft de 1 zoeker van den Jongslen jaarbeurs in den Iwtretfenden stand in de Beatrlxhal nog eens duitléltjk gedemonatreerd gezien Bn dan denke men aan de vele teleinstellin gen die dcb btJ dit werk kunnen vser Nlét tedei Uelbebbcr m t aanlec en kennis van de materie la edtter afgezien van de onbiHItkheld die fegena de kweekera nog toe Is bestendigd Btianeleel kt macMe zich aan dit maoie wei en gemeenea nutte te gevoi De aitnatle is dan ook Umgzamerhand oo g e w e rden 6st kweeker arkeld voor een groot deel tfcen no war t Terrieht door financieel hracMige Heftekben en door personen In dieaM vaa g im l i maatschappijen waar een dtrecte wtnat Met op den voorgrond jtaat peraooa t m I 4tAB tjaarluiaar 14 t m i sar mr was Eenii senen 1 tijdvak van Uxi week 1 n IS 1 1 I Ulants tter 1 T 1 IRanta 1 1 11 lUter 1 1 1 t i 1 r 1 In tijdvak vaa viar wekea 1 1 1 I 1 M 1 n e 0 MO 3M gram gnm 1 800 tM MO 600 gram 1 4 4 i 4 Rants XW IM XM 290 gram gram IN SI 1 151 JM m 100 100 gram M 1 Me MO 500 mwn 1 iD ttidvak van 1 dagen 1 ft MO MOI iP MMS 250 gtam gurt gortmuut guitbloCB gtttttea alle lOOTten gmtteneel gemcnaa meel rijslgn rd pt eM ploe Vermicelli i 0 gram vermicelli macarool spagbctU gabena too gram maucna sago aardappelmeel W ISO gi m ictaeei verwerkt ia puddingsoedet ot poddmcsauopoeder Braadstelten 1 h I maiimaal 75 k g ntbraelet steenkolen tadustriebrtketten elerbrtke JB M t h L eokaa gaseokes M UO k g bruinkoolbriketten M 7 k g Retroleumcokes of 1 k g cokesbTle V persturf l stukf baggerturf 6f nO k toff It dr el M MS k g ander soorten wes S ra maahouoieel of uo lara ee drt lS Mtmtm CM jt P amncosteUIni na SI Au IHU Af 150 gram lachte leep samenstelling 1 uïl f JOO ram tachte zeep sameniielllng tel doen wasscben van kg droge v Van kweekersz de is in den loop der jaren meermalen aangedrongen op overheidtfngrtl pen terwijl door de bemoeiing v an den tieaertaiulBchen Algemecnen Kewrin SmeTUt NAJC I w Wagcnlngcn gedurenden den aHcrtaatfiien tijd eenige vertietering Is gekoracB doordat nit een door dit InstMnut in bet leven geroepen fonds Icweeken twpaalde varffoedlngen kunnen krijgen Een afdoende oplossing is dit nog geoiszias Noodlg is dat de rechtspositie van den Jtweeker volledig wordt gerëg d Vert ugend is het daarom dat er hard gewerkt wordt aan de totstandkoming wi een besluit waarin een en ander ter bescherming van d rechten van den kweeker geregeld Wordt opdat degenen die zicb daar toe geroepen gevoelen en de kenms bezitten hun krachlen kunnen geven in dicAet van den landbouw en daardoor in ujcnst van hun volk RAOIOHIEUWS Beaderdag It DeecBkcr ILVEBailM I 4UJ M 7 19 Morgengesprekkcn voor den boer 73 Cramofoonmuzidi 7 4B OchtcndgymnaaUOfe ja Cramofoonmuziek IM BltO Nieuw berichten gJ5 Gramofoonmoziek 36 Ochtesdgymnastjek 4S Gramofoimmuzlek 8 1S Voor de luUsvrouw J9 Gnmefooulaizlek 11 S Voor de kleuters 1130 Zang met ylana begeleiding en cramofoonmuziek 12J8 Jolui Krind en zgn orkest 11 00 Almanak 12 04 BNO Nieuws en economiaehe becichtan 13M rrmns Wouters en I4jn orkest 13 0S Cramofoonmuziek HM Frans ven Caypelle en z n musetteorkest en solist 15 30 Voorde zieken IS OS Oo lidicnstlge leilag MJ Gramofoonmuzick M3 Salonorkeat 17 BNO Nieuws econosnlsehe en bctinbarlehten 17 30 Cramofoonmuziek 17j4S Vrooltjk muzikaal programma 1S30 Sociale zorg gok voor U causerie 1S 45 Gramofoanmnztek laod Actueri halfuur 1930 Kamemtuiek gr p ooo Uittreksel uit de red vaaprtd dr Goedewaagen Vanaf 20 15 aUcen voorde radiocentrales die over een ItJr verbinding met de studio beschikken 10 19 Coneertgebouworkest toonkunstkoor en solisA 21 00 nimpraalje 11 15 Cramofoonmuziak 21 0 BNO Nieuwsberichten S1 0O BNO Infeleche uitzending National fecKrea o the McUierlands o Gramofoonmuzlek 23 15 Gramofoonmuztck HILVBKaOlf U MIJ M 7 15 GramMeonmuzlek 73S 48 Zie Btlverlum I t OS Oramofoounuzick M 00 MergenwIjdiDg 10 19 Viool met pianobcaelciding M40 Voor de plattelandsvrouw II J Eoaemble jQ n l i c4 11 09 Gramofoofunuzlflk llilO Amabilesextet 1146 BNO Nieuws n economische berichten 11 09 Otto Hendrlka en ziin orkest 13 49 Voordracht 14 60 Ensemble JDe Kwtnltlag en gramofooomuziek 16M Voor de vrouw 193 Pi4movoonlractit 1 J0 GeramI Leben en zQn orkest M 46 Voor de jeucd 17 15 BNO Nleows cconoalaehe en beursberiehlen 17J0 gtrtjkkwintet 18 15 Sport en llchame tfkc opvoe taig M380T elconcert 10 00 BNO Wat Nederland ochrtjft 19 1 BNO NIeuwsbericliten M2 Oramotoonmuziek 1S 4S Brandend kwesliea causerie Vanat 10J9 allcan voor d radloccn ttalcs dte beschikken ove een Ittanrbtndlng m l d stndto l a Qnmo eonmit k Orgelspel en sang met plaootocgeMdmg 11 49 BNO Nteuwsbcrichten 13 BNO ToellchUng op het weermacbtabeciebt 21 10 a 19 Avondwtjdlng ACCOBDBoavBBsnaanaBM VOOB SB mCBOrOON Zooal rccda eerder gemeld neeft de Nederlandseb Omroep h t Irtliatle aBoincn om na de barmoDlckorpsfn oea de aceordeon vcreenigingen voor de mieroMon te brcnccL waartoe i hoopt mcd u arken dat oolidae oWng vaa volkskiust rvotcre belangstelling zal mogen genlelan Bet zelf muaieMrcii t bevorderen acht ee Nederlandache OmxtM een o n d o r deal van s n cultureele tM k Tt dien etadc orden aec rde w crecnl ln cn die vo 4 Merofeon wenseben a t treden vcmeht lich schriftelijk t B n n dm M dea rijksradio omroep de Medcrlan MB Omroeg Poetbno 3 Ie BUvcrsmn Tevena dienen lü dankte vermeldcs vnar en op eOcen datum r otttXa vaa de weenlgtag salien wdan gehouden opdat een be ordo llngii winiilsate deie kan bttwimen tesi nd t kepalasi o de brtrcitnid verccalgfflf vcor 0ptivd n In ïanmerklng komt Op n qnember JI zal de eerste t orde leiiiooHln vcor de microtoon upaeMa