Goudsche Courant, woensdag 10 december 1941

WOENSDAG 10 DECEMBER jj V I Hww WW WWWHfcWPlHw ▼ iUf BET PiEVAITEMEMT TANLIUNraOUWEN visscuEiai ANSB m MANOEL IN TOn BUUETENZAAD t Bdjlnburuu voor da VoadwU dMenliK In OorloffUtd matkt ImT lEtul dtt t w ilecbti totaMtun itt mmtcl n v e d rt t t nTMil in dal handal t bteogeB dut door dan Madarlandaaiuo Algnmnnan Kaurtng dlaast i oedgakaunl en goilainbaard Da hanoaluren kwaaktn dUnan daze kaurini en pipmbaailnc aan ta vngen M d i MadarUndacben AUamwDen Kaïiringadlanat Zaomwef 11 ta wa ankifan ondo opcava van dan naam van bat raa an da hottHObia mlka man wü latra ptombaeran 3667 20 offioebue PunJCATiE Van het departement van la ndbou w en VISSCSERU ABIWSWUZiaiNO MB tWCKMMr aiAAT BliKMUSSAV VOOB M VOEDIBLVOOBZISNINO tM OOBLOOITUD Hat RUkiburaau voor d Voedaalvaondanlnf in OorlogatSd maakt bakaad dat da afiteaUng aacretariaat ta vann aveatlgd In 3ula tar Duin Ztakant 37 thana geveitUd ia Badhulawag 12 Schevenlngen telefo m M7M1 Ter voorkoming van miaverstand wordt liierbij uitdruklcelJBIt opgemerkt dat deze vertiuizing ultaluitend de afdaeUng secretariaat beliaadeUnc van bijzondere aangaUgenheden betrad en dertulve niat da atdeeUngen welke in hotel Zeettiit ot tn andera aan da Zeekant gelagen panden gavaattgd zijn 3659 22 O 435T idttflili latüwbniie Bflwerken vtn leerlingen RB S a Oymnulnm hlluke eemfTiEs Ma BRAAK KRuannjuut toe aeup 0 4360 10 Gebruikt SISALTOUW iiaap a raag4 Br OM koeveellwid en uiterste prUs No X 2244 Adv Sur Alta Utrecht Q 4364 5 LOSSE NUMMEKS Tu de QoudscbeCourant gqa dactlVIn verla ygtMar bij a BAKKER Spoorstnut 1 N V P J ENDENBURa Vcerstel 18 I DE OROOT Wachtclstraat 43 A HAMOEN Bttrg Martensgingel 96 DE JONG S BoeUiandel Boschwef 62 Ot Kiosk N RIJS Karnemeiksloot xSPOORBOEKH ANDEL Station BOSKOOP 1 a D C de WILLIK Z de no 14 ea bt dfe agenten Ia de omliggende gemeenten db Laat Uw oude NAAIMACHINE NIET RENTELOOS la een hoek staan WQ geven er an eca aioole § r s voor r no O 4 bur t d Uad 8 tE KOOP gevraagd KyflsteeliÉii en Tanden zonder goud of zilver Aanbieding Donderdag van 12 9 aar n Zaterdag van 10 4 uur Spieringstraat 4 zAdüertenÜm in ANDERE BLADEN wordéki zonder eenige prMtverhooging door onzeADVHrfENTIEAPDEELINa geplaatst BIJ opgavfai voor meer dere triadea Is Mn tekst voldoend INZENDING vfrzocht AAN ONS BUREAU ▼ AAARKT 31 GOUDA NOODIODHfiDBI ons KOOPMANS Zatfriizand UAmuti I on witte luttar I groot of Uania m m of 5 Gram maga wttpoaifar mat f lepaf matt oli b faw door Maar roaran 3 ons ru socfcta appthn gatchiM an oon k in $ ia tmt dan onpavaar da groot on bruina boonao Wiff om spring pf coke orm fn met lab boler en beitrooi bam aat p a n aa rt a eL lag da stukjes ap M gofijkmoHg bi den 5 n OT unuii m oen h asaa da suiker en d Melk eeh beslag I KOOmUMS MEHTAWL N V lOUWAMMN M doo dit baslog éh do appelen in den vorm Voeg doorbq wat II BB sal of wat dtroensop Bak de taart in een warme oven gadi ir e o da 50 00 minuten gaar en lichtbruin Neem t uit dan ona alt tm Mina koud is In per Ooada per kwartaal ƒ per mauid ƒ 9 78 per we k i3 buitMi Gouda U et i mS pet poat per kwartaal n £ w 1 5 regel 1 10 elke regel i 0 21 IngeiQiMleii UededêelbZ l e ƒ Wl Dt regdSi B overeenkonut gereduoet prezen O 4338 3 Zaterdags kldne adTertcsÉb In da fcwartjeanitalek i3 regel ƒ 0 38 elke regel mZ 0 10 MaTiminn grootte 6 r Niouw tijdvak in het leven van ons werelddeel breekt aan VrHheid in gebondenheid Grondslagen voor den opbouw van de voUache cahuur Tjaii € iér Ncrt Soe B w sing Bl iik imt a GravanlMio R fi Vo ring n van ir Mussart n prof 9o d wcMifl n niksbank maar er is geen staatscul jj j j g volk ongebroken ia Met het og ap da herdenkloc vaa Mt ttoB Jarig be aaa der Natleaaal leelaHatbtihe Bewegiw wwd gister avwad ft da groata h I vaa PaWhort iiBdio e Graveahage een edrttge vaar gaoeodigdan gehoa den leider ir A A Maaaart aa I eeretaris generaal van het deparnt van ValksvaetUditiiig en Konprof dr t Goedewaagen die redeToeringen liieldett warm als gaatm vele Doitgche en Nederlandseh autoriteiten aanweiig V BSDE PROF Dr T GOEDEWAAGEN De plaatsvervangend leider van de N S B de heer C van Geelkerken leidde de bü eenkomst én sprak het welkomïwoord waarna prof dr T Goedewaagen sprak over Politiek en cultuur Spr ving zijn rede aan met uiteen te zetten dat de basis van allen arbeid der ovarheid ten aanziea van de cul tuur het woOrd hwr in den engeren zin van volksvoorlichting en kunsten opgevat ligt in de idee dat cultuur een zelfstandig werkend orgaan is een arbeid van den scheppenden mensch met eigen karakter en geen aanhangsel van politiek beheer Ér i wel een staatspolitie en een rijksbelasting Wel een staatsleger en een tuur door ambtenaren gedragen en ge schapen De cultuur is vrU in den zin dier vrijheid die luistert naar de wetten van het eigen wezen het eigen begrip In dien zin is cultuur onafleidbaar souverein in zichzelf gesloten een tooverkring slechts voor den ingewyde toegankelijk Om zich evenwel vry en naar eigen wetten te kunnen uitleven l ehoeft de cultuur den steun de stuwing en het toezicht van den staat De nationaal socialistische politiek ten aanzien der cultuur is geboren uit en als de tegenstelling tot den libeialen staat Terwyl liberalistische cultuurpolitiek zich met elementen van alle stammen en rassen heeft getooid en overal ter wereld thuis was haar worm was die der vormeloosheid weet de natio naalsocialistische cultuurpolitiek in Nederland zich gebonden en geborgen in de oerwaarden van het Noordras den Germaanschen stam het Nederlandsche volk Tweeërlei ealtaarpolitteke taak De cultuurpolitieke taak van het na tionaalaocialisme omvat tweeërlei een cultureele en een socialistische doelstelling De CU Uu reel e doelstelling onzer cultuurpolitiek kan worden samengevat In de woorden bewaren en vernieuwen Niet het behoud van het verteden alleen maar ook het vernieuwen in de richting der toekomst is volksch Streven De socialistische kant van volksche cultuurpolitiek betreft de zorg der overheid v oor den cultureelen werker en voor het publiek Bè nieuwe staat schept zich een orgaan waar overheid en cultuurwerker elkaar ontmoeten Dit orgaaa is de Kultuurkamer het lichaam met publiekrechtelijke bevoegdheid dat de valtkundi e ecgnomisclie en sociale belangen van ailen die in de cultuur werkzaam zijn behartigt en daarvoor tegenover de overheid op lie bres staat De Ziorg van het nationaal socialisme breidt zich ook over de leeken uit Onze staat wil het geheele volk zoo veel mogelük in de schatten der cultimr doen de n De beste wiize om dat te doen is deze Dat het leekenWibliek zelf de kunst beoefent om zoo doende beter de prestaties der vakkun stenaars te kunnen waardeeren Daarom bevorderen en ordenen wü de lee kenzang het ledtentooneel dat wü opnieuw lederükmtooneel hebben genoemi den leekmdans da volksmuziek in de tallooze vormwi dia haar eigen zijn Socialutisch is ook het streven van ons natiooaal socialitten om t publiek tot de cultuur te brengen en het bezoek van jeugd en volwassenen aan tentoonstelling concert geliouw en schouwbuTig stimuleeren Wy nationaall socialisten aldus besloot spr ziKi cultuur niet als spel maar als hoogste levensuiting van een volk Daarom willen wü geen cultuur bestaande uit paria s en snobisten maar socialisme binding van allen aan allen en verantwoordelükheid van allen voor allen Wy luiden een nieuw cultuurpolitiek tUdvak in Zooals een ieder thans het arbeiders söcialisme aanvaardt zoo zal straits het cultuursocialisme in Nederland regel en wet zün REDE VAN MDSSERT Na prof Goedewaagen sprak de leider der N S B ir Mussert over volk sche kunst in Nederland Spr zeide in een inleiding te gelooven dat de scheppingskracht van het Daarom is liet hem een eer en een voorrecht als zoon van dit volk daarvoor te mogen strüden en waar noodig te Ujden Aan den aaayang vaa e a nienw tijdperk Spr onderscheidde van de grüze oudheid af eigenlgk slechts twee perloden de periode van de Middeleeuwen in den meest uitgebiïiden zin des woords nl van 500 tot 1500 er dfe tweede periode van 1500 tot heden Deze tweede periode loopt na af aa een derde periode is aanstaande Wit aanschouwen de geboorte daarvan De eerste periode kenmerkte zich door gebondenheid de gebondenheid aan de toenmaals het kerkeUjk en maatschappelülï leven beheerschende RoomschKatholieke kerk Van ongeveer 1500 tot in onze dagen is hei eigenlük één tydperk nl dat van het losknoopen van den band die gedurende duizend jaren de geheele cultuur ontwikkeld had de Christelüke Kathoheke idee En het iS tevens het losknoopen van allerlei vormen van traditie gewoonte recht staatsorganisatie cultuur enz Spr wees hierby o m op de de eeuwen door steeds toenemende macht van het kapitalisme Het is de historische roeping van het nationaal socialisme en het fascisme om dezen dreigenden ondergang al te wenden en den grondslag te leggen voor een nieuwe periode in het leven der Europeesche volkeren waarvan niemand kan zeggen of zü vyf of tien eeuwen zal duren maar waarvan wü nu ree s weten dat zü het tydperk zal zyn van de volksche cultuur Dt grondslagen vaa bet nieuwe tijdperk De ondergang van het tweede tijdperk bergt in zich de belofte van het ontluiken van het derde tydperk mits wy de leekenen des tyds verstaan mist wij leering trekken uit het verleden en weten hoc wü de orde moeten herstellen ntT en ingenieur in hart en nieren dift bouwer wien het orde scheppen in het bloed zit De orde zal hersteld worden èoor de natuurUjke bindingen te herstellen de kapot geslagen levens knttigen in beteren vorm op te bouw i Denk niet dat ala kapitalisme en eommuaisme militair verslagen lullan si lil geen gevaar meer luUen opleveroi Reeds nn openltaren lich de eerste varscbijnselen van den kwaden geest die achter nieuwe vermomming S broik makend van nieuwe termen i oude verderfelijke werk wil voortaetten Raasenleer en volkskunde bloed en liadem itjn waarden die de nieuwe Md mede moeten helpen tot stand breagen De geest van liet marxisme dfe God heeft ontkend die aija kraeht vond ia iiet afbreken en h hoooen van Het rettgieaae leven van ons voUt probeert lieh lilervan meester te maken om daardoor des enden liaat in nienwea voim uit ta stootan tegen al wat Iieilig en edel ia Spr onderscheidde voorts twee grond slagen voor het scheppen van vrÜheid in gebondenheid nL het bewaren van het oude cultuurgoed en het leggen van hechte fundamenten voor net nieuwe dat komen gaat Nergens spreekt de ziel van een volk sterker dan uit hetgeen het uit den bodem haalt uit landsohap grachten en monumenten Heemschut zat straks een machtige organisatie zijn in d Nederlanden en wat de monumentan betreft niets mag meer verloren gaan Ook de liefde voor de taal zal worden bevorderd De opbouw van de volksche cultuur Stel bodem en taal van een volk veilig en organiseer de beroepsstan den en al het andere zal daaruit voortvloeien Tot de belangrykste taken die te verrichten zijn behoort het opvullen van de leegte die er nu is tusschen overheid en volk een leegte die men na het wegvallen der bindingen tiit vorige eeuwen heeft trachten te vullen met politieke partyen welke aan eigen zonden jn tekortkomingen zün te gronde gegaan De Kultuurkamer heeft tot doel de noodige bindingen te vormen Voor één ding wil ik hierby waarschuwen n L voor het staatsabsolutisme voor het zotte denkbeeld dat de staat talenten zou kunnen maken Het geheele staatsapparaat is niet in staat om één genie voort te brengen een Rembrandt een Vermeer een Vondel een Van Campen De staat heeft de mogelUtheid om een Kultmirkamer in het leven te roepen heeft de mogelükheid cultuuruitingen te bevorderen maar ook om in grenzenlooze ydelheid domheid en grofheid cultuurvemietigend op te treden Daarom zullen de gilden grootendeels hun eigen weg hebben te vinden il volle vryheid mits in volksche gebondenheid Aan volksvlyt en ambacht zal leiding gegeven worden aan kunstenaars mogelükheid tot werken geboden Zoo staan wy dan aan het i egin van een nieuw tydvak in het leven van ons werelddeel Het tüdperk van de vryheid in gebondenheid is aangebroken Groote verwachtingen hebben wy er van Wü gelooven dat het nfogelyk zal zyn vrede en welvaart te brengen Wü ge looven ook dat een ongekende opbioei vanjille cultuuruitingen in den besten zin van het woord plaats zal vinden Wy gelooven dat Europa zich verjongt en dat de offers die in deze jaren gebracht moeten worden fn bloed en in tranen en waarin het Duitsche volk in ongekende kracht en onvolprezen offer vaardigheid voor gaat de barensweeën zyn van den nieuwen tüd Dezelfde klokken die nu beieren boven onze hoofden zullen eens het jaar 2000 inluiden Dan zal er zyn een nieuw Europa een veilig welvarend cultureel op ongekende hoogte staand Europa Zal er dan in dat Europa zijn een Nederlandsch volk Zal dit vOlk deel hebben aan welvaart en cultuur Zal het voorgaan in alle cultureele uitingen die voortEomen uit zijn ge aardheid uit de goede eigenschappen van hoojtd hart en hand die het kennferkte door de eeuwen heen Een stem in ons zegt Ja dal zal zijn Pe oude geestkracht zal herleven voller dan ooit Daarvoor willen wü dan ook werken leven en strijden Jonge menschen hier aanwezig kunnen het nog l eleven WU ouderen zullen dan sinds lang zün heengegaan heb bende onze taak volbracht Haar het volk waarvan wij zonen n doehtarea zün zal blyven bestaan Aan on d taaie bet te lelden door da grootste revolutie van alle tUden naar de v deropstanding in het tüdperk aan wellc drempel wü staan In Godsvertrouwen voorwaart voor Volk en Vaderland Krachtig an langdurig applaus volgde op deze rede De heer Van Geelkerkoi sloot hiama de samenkomst De sciiooliiielkvoondening BON 48 A MBJC r De secretaic generaal vast bal departement vaa Landbouw aa Vi chertt maakt bekend dat fednrend d waak van 14 tot en met W December oa d met 48 a melk V fsakHrirte bon vao da melkkaarten D IL o DJf recht teven op het koopen van SH liter melk Genoemde faoaman moeen ntet k Bn van Dooderdac 11 Dee reeite voor het koopen van raaik worden fsbruikt Voort is de geldlgheidulMir van da inet 47 a meUt r nmeritte bonnen welke voor de nopende week dit is du de week van T tot en ntet 13 Decembei zyn anofewe zen met een weHi derlxtve tot en met 20 December as verlengd De bovenomschreven maatregel is genomen ter bevordering van e i regelmatig verloop van de veratrekking van m Lk aan scholieren De ouders wier kmderen aan d schooimeikvoorzienuvg deefavemen en die in v rbanö daarmede de met 47 a meUt T gemeritte bon bü de school hebben ingeleverd kunnen thans de met 48 a melk I gemerkte tion voor llfet betrekken van melk gebruiken terwyl de ouder die de met 47 a melk I gemerkte bon niet bü de school h Lben mgeleverd daarvan o dt in den loop van de volgende week melk kun nen betrekken en derhalve zonder bezwaar de met 48 a melk V gemerkte bon bij de school kunooi Inleveren Het Ugt in de bedoelhic om met ingang van 28 Deconber aa ter bevordërkig van een geregeld verloop van de schoobnelkvoorzieniiic per periode van vier weken vier bonnen tegt ük voor het Icoopen van melk san te wyzen De opbrengst der kuiderpostzegelsr KOUT TEN OOBDE AAH KUni 488 TtRBENIGINOEH Namens de centrale propagandacommlssis voor den verkoop der kinderpostzegels zün Zaterdagavond enkele woorden gesproken ten bate van den verkoop der zSgels welke geluk bekend den vüfden Januari eindigt In deV koi e toespraak werd o m opgemerkt dat in Nederland in verscheidene plaatsen de meening heeft postgevat dat de opbrengst van dekinderpostzegels en van d prentbriefkaarten voor het kind aan Winterhulp Vederland ten goede zou komen Dit a pen volkomen verkeerde meening het Keld van de kinderpostzegels kemt evenals anders Jaren geheel ten goede aan de ruim 400 vereemgiiwen die zichde belangen van de misdeelde Jeugd aantrekken Ook werd nog oi gemerkt dat ook dit jaar wederom alle vereeni ïingen welke deelgerechtigd zün in de opbrengst zullen deelen geheel op dezelfde wyze als sulka aitüd geschiedde Nog werd medegedeeld dat de contrala commissie 4e meest mogelyke medewerkinfc van de betrokken autoriteiten ontvangt SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR NEDERLANDSCBE ARBEIDERS 4N BELGIË EN FRANKRUK Bü besluit van den secfetaris generaal van het dtpartement van Sociale Zaken zijn de ondernemingen of organisaties m België en Fraiirijjc wel ke de sociale verzekeringen der bü haar werkzame Nederlandsche arbeiden opgedragen hebben aan d stichting De CentraIe Onderlinge Brussel gelyl gesteld met in Nederland gevestigde ondememrngen of organisaties DistribotM van leYens middelen aan zelf wesmorgem AFZONDBBUm UOBJBf a or KOMBf Naar men eoa vaa bev oegd c e mededeelt i binaeBkert een afacaiderlljke refriiac te varwaefatin betnfiende de disirftirti vaa I v iinriddelcn aaa xx nHvenwitar dH fttn psncaien di voedtn anlddelen talen en daarmede ojb zich voor eigoi gebruik vocnian Oei legdinf itr sidi uit over d gtaiadadin en bet tarwonende peisoaaal van de celfveraar f en In verband met bedoelde legding wordt leedaOtH de uitreildng van d nieuw dirtributiebBseheidan gedurende liet t JdviA van 10 tot met 24 December aA het volgende ten atnzlen vaa da iier bedoelde groep van pe aon an m acht gctoomen Aan hen die zichaeU vm brood en van vleesch voonien zuilen op nader door de plaatselijke distributiediensten bekend t maken dagen in Êiats van de betreffende stébutiearten voor brood m vleeach zegel worden verstrekt 3 htwija van inhondla van de bonnen Voor elke periode van vier wrican waarover bonnen worde Ingehouden wordt per persoon een zegel verstrek De zegela welke voorzien worden van het nummer der distributiestamkaart van het betrokken gezinshoofd dienen zoo spoedig mogelük t worden Ingeeverd bü den plaatadüken bureauhouder van den provincialen voedselcomraissaris Het achterwege laten hiervan heeft uitsluiting van de zelfverzorgersregeling tengevolge Indien de zelfverzorging in het jaar 1941 is begonnen dkent aan den plaatselüken distributiedienst te worden opgegeven wanneer zulks ia geschied Bü het afhalen der distributiebescheiden en zegela moeten de distnbutiestamkaarten van den zelfverzorger zün gezin de inwonende fa milieleden en van h t inwonend personeel worden overgelegd Daden Er is nimsner een tijd geweest dat men met woorden alleen JJelangrijke dingen tot stand bracht altüd waren het daden die den doorslag gaven t is dan ook aan Iwt geleuter vandd democraten te wijtH dat ook io 00 land het parlementansme i vastgeloopen Woorden niet dan woorden meenden men te kunnen tellen tegenover de problemen van voot 10 Mei 1840 woorden en papieren bekiftan inplaats van daden En zy die daden wencchten te stellen Zü werden uil lachen zü kregen geen kan te toonen wat zü waard waren Zü werdoi uitgeltreten voor oit Nederlandsch En nu Hoe staat ée zaak nu Het groctste deel van ons volk keuvelt lus ig verder De gesprekken zyn wat heftiger geworden ot mien fluistert maar daden en toch is er iets veranderd er wórden daden gesteld doojNederlanders en wel kx r die landgenooten die reeds voor den lOen Mei 1940 er naar hunkerden de handen uit de mouwen te steken Het zyn de Nederlandsohe ttatiaoaal socialisten dfe ondt het hoongelach van Ie keuvelende democraten de wapens hebbenopgenomen en den stryd hebben aangebonden met de doodsvüattden Van onze beschaving Terwql de leuteraars in het vaderlüid elküider qirookjes vertellen over de Engelsche overwinning en oearsttg natt de Joden van den Oranjezender luisteren doen duizenden dappere kerels in het Oosten hun plicht by tientallen gradenvorst Kyk leuterende laiKlgenooten dat zyn daden daarvan hangt de toekoms van ons land en volk af Dat doen die mannen Vie Nederlandsche nationaalsocialisten Zy stryden tegen het tmlsjewisme Zg Ijouwen de toekomst van het nieuwe Europa dus ook van ons land Zü zqn de mannen van de daad Begrypt u au waarom ook uw plaats is in de gelederen van deze stryders Meldt u dan aan by het vrijwiUigerslegioën Nederland Koninginnegracht 2 s Gravenbage Bontjassen en lederci kleeding TBGENSPRAAK VAN GBRCCn Den laat t n tijd Bijzondere wijnbelaatiiii HEFnNO OP MOOSSBRENM WUNBN In de Staatacouraat 1 opgei en besluit v n d n aeretaris ga van Financien betreffende h van een bijiondere Wynbelasting Hierby wordt b aald dat zoom van ingavoerden als van hier te 1 vervaardigd mousseerenden vruchtai wlfn bdd oorten op flesschen büzonder wynbelastmg wordt heven Onder mouiseerenden druiven l worden verstaan alle geheel of gedctli telyk uit druiven bereide wqua welke per liter meer alcohol das il gram l evatten en waaruit koolzuur t het oniabiiten van de verpaüii bruisend ontanapt Onder mou9 renden vruchtenwün worden verslia alle uit andere vnichten dan dniiM bereide wqnen welke aan de il te vorigen zin geneerode voorwunla Voldoen De belasting bedraagt per mousseerende mousseerendl druivenwün vniclitenwlll y flesch inh ca O 200 U 0 60 0 39 H flesch inh ca O 375 L ƒ 1 12 ƒ O 1 1 flesch inh ca 0 750 J ƒ 2 15 f 1 12 1 literfleaeh Inh ca 1 L ƒ S 1 M Voor grtiotere flM chcn wordt Ij belasting boekend in evenredig van het voor een literflesch vend digde bedrag EBN VAT BOTBB IN EEN KINDEBWAOEN Maandag in de vroegte het nog donker zagen twee agenten het Mafiniersplein te Amsterdapsl tweetal vrouwen achter een kin wagen scheen nog al zwaar te zij dit trok de aandacht van de W politielnannen die dSarom een kykje in den wagen namen iQ protesten der viouwen dat het WS kou zou vatten trokken zü zkJi vj nig aan de deken werden opgejj en inplaats van een klein kwam er een vat boter gehuld i juten zak te voorsch n Het spreekt wel vanzelf d beide dames met den kinder spoedig naar het bureau KattenbuijFJ gracht verhuisden waar het uitwees dat de politie met deze houding een goeden slag had ge5 2 Het vat boter was afkomstig van spoorwegterrein Rietlanden waar laalsten tyd talrijke diefstallen wagons zyn gepleegd Nog dne ano v ouwen alsmede een 33 ange p werker allen bewoners van de J den zün in verband met deze di Ier gearresteerd Het onderzoek wordt intussche voortgezet CJ i d CABTONNAGE INDl Sfl BUjkens een in de Ncder Staatecourant van 8 dezer opee r beschikking heeft het Colleg jijkstiemiddelaars een aantal gen van de collectieve arbcida komst in de cartonnage industne f meen verbindend verklaard wuziging in loonen v tewebkgestelde INTEJbLECXDEELEN Naar de persdienst van l ons mededeelt kan binnen Lfi tyd een wyziglng worden jj zien in de loonen van tewcrK intellectueelfen