Goudsche Courant, vrijdag 12 december 1941

VRIJDAG 12DECE l941 NOViaiBEB IIIXDCJBalNG WINTERHCLP Indifcbe lucht en vlootstrijdkracltten naar Singapore Japanners hebben de superioriteit in de lucht boven Molpklca Nieuwe landingen op de Pbilippijnen VAK Bncht Ttcngde te S geitBMB De Movember uitdeeiing van Wintertirip Nederjand is dezer dagen ge mad Er kwamen 80 ingevulde formelieten binnen Niet alle aanvragen echter konden met het oog op het be Ectukbaar gestelde bedrag worden ingewil De niet ingewiUlge aanvragen tullen bij de December uitdeeling nog eens onder de kwpe worden genomen Aaa aavde bonnen werden ditmaal uitgerukt 500 i ƒ 0 S 344 è ƒ 1 en è ƒ 2 5i in totaal alzoo voor f 744 waarvan 3 gezinnen tritaide 248 ge ansleden konden prófiteercn borgerlukb stanb Geboren Zwaantje dr van P v Bergen en van M Hofstede Johannes Hemaous Franciseus Maria zn v J P van Stijn en van J Verlee Ondertrouwd A wt Elk en H M Cammeraat Emeritas predlkant étt Geref bekend aehiiivee In den ouderdom van 83 jaar is teOegstgcikt oveiieden ds J W Chmst em predikant van de Geref Kerk vanWoerden In 18S9 candidaat geworden aanvaardde hij 13 December van dat jaar sqn aa te Brouwershaven In 1892 vertrok hü naar Rhoon Irrl894 img ds Gunst naar Woerden Deze kerk heeft hu gediend tot zijn emeritaat dat hem in 1824 eervol verleend werd De overledene heeft vooral naam ge iffaakt als auteur Van zijn hand versoheen een werk over Johannes Pistorius Woerdenis Jan de Bakker Verder deed hij bet licht zien een bundel overdenkingen over het boek Ezra In den Geuzenalmanak heeft hy tal van historische bijdragen geschreven Vele jaren is hü redacteur geweest van de Hi niandsche Kerkbode terwijl hij ook deel heeft uitgemaakt van de redactie van de Lcidsche Kerkbode waarin hij tal van proeven van een nieuwe Psahn berijming heeft gegeven In het Geref TheoL tiidtthnft en ji het vroegere orgaan De Vrije Kerk heeft hü eveneens büdragen het licht doen zien De verdiensten van den overledene werden erkend in zijn benoeming tot lid van het Historisch Genootschap te Utrecht en ridder in de Orde van Oranjc Naasaa De teraardebesteUing had hedenmiddag pbata ap de begraafplaats bij het Groene kerkje te Oegstgeest OFFICIÉELE PUBUCATIÈ VAN DEN INSPECTEUR DER REGISTRATIE TE GOUDA LOONBELASTING De Inspecteur der Registratie te Gouda brengt belanghebbenden woonachtig in de Gemeeme Goudj ter kennis dat zjj voor de in ontvangstneming van inio Loontielastin boekje zich onder overlegging van hun trouwboekje gedurende 4e maand December 1941 te zijner Inspectie Karneroellüloot 20 moeten vervoegen en wel ven des Mauidags t m VrQdags 9 5 uur en des Zaterdags van 9 12 uur Inwloners van Moordrecht Gouderak op Zaterdag 30 en Woens 17 December des nam 4 6 uur te Gouderak in de school achter gemeentehuis op Zaterdag 13 December en Dinadag 16 December van 4 6 uur te Moordrecht op bet distribiitiekantoor Irtwoners van Reeuw k op Zaterdag 13 en M Oeeember 4 6 uur nam ten Gemeentehuize Inwoners van Haastredit op Zaterdag 13 December en Vr dag 10 December des nam 4 6 mir ten Gcmeentebuixe Inwoners van Zevenhuizen op Woensdag 17 Deeembcr Donder dag 18 December van 7 9 uur nam en Vrijdag 19 Decentber 7 9 uur nam ten Gemeentehuize Niet aanmelding zal tengevolge hebben dat lü ingedeeld mllen worden in Gro van de belastingtabel h i en meer loon belasting n et zidi zal meebrengen X e uitreiking van de Loonbelaalingboekjes za geschieden aan losse arbeid rsr waa vnd worden veialaan arbeiders die aU wiselend gedurende korten tijd bü een patroon werkzaam zijn o 4362 ea OFFICIÉELE PUBUCATIÈ VAN DEN INSPECTEUR OER INVOERRECHTEN EN ACajNZEN TE GOUDA low mm atvouaNO 1 IngeKomaB PMct m éa Poel vm lotterdam Itecina de Jong wan RotJanticM M R W 4cr Hoel Rotteraam ComeHa J an der fc l van Rottardam Ptólippus Smjt Wi BottOTdam Cemeüa 6 Boere van Itelterdam Elizabeth van Winden van Hieuwerkerk a d IJsse Adriaan U taindwiik van Haostracht Vertrokken Johanna Bloem naar erkerk a 4 Ussel Dirkje Kortnaar Nieuwerkerk aAi USsel iel Harreman naar B a wialiro ek je van der Kaa naar H o e MW Ihjehien Harreman naar HaeBabmek Hendrik Biemer naar Ree Maria E van Winden naar Ouderkei4c a d IJmcI RlDIKBEVRTRN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m Jwrr Js J G Wqpiderink Wykgebouw v nf 10 en n m 2 30 u fc heer A de Redelijkheid godsSsMtonderwU zer Geref Kerk v m 10 en n m 3 uur k D A Vogel PoUbrodk BENOEMINO QBMBIffIpSECREanUBB De burgemeester üMfi tófr tórete ï der gemeenten Tk a aÊ c be p Pote H 4 in de VMator BtataSB éoor overlijden van dem C P n J ekom benoemd den Ix atr P Jf l hootdfiomhiies fcdr wwiwi ntarie te Huizen Schoonhoven ka$geu leenin6 D geemeeirte Schoonhoven heeft hét eerste kwartaal 1942 een kasftWeenin gesloten groot ƒ 300 000 w e i rente vM 2y4 BlIMi BRUIKE STAND Geboren Coraeto k ob va J W de mn en IL G Haaacbot WaddiBxreeiil vtmpbf ToemvERfsif JJevoadan kiatarpmrtemann a S A Strij4Horst Jan Dorrekenskada irijze heerenlitoed bij A Lam Em raat 7 i chroomnikkelen damesorloge bij M J Wielaard Kerk 112 hobd bg D van Willigen eg 178 witte wollen kniekoua U W Verfeakel Zuidkade 7 arra lorloge bij mevr Den Boon Brug47 1 bevraira ten politiebureele baak van tAu paar br iin lederen gdita handtc oea De Duitsche nota aan de Ver Staten Bt nota die door den Duitsehen minister vaa Bnitenlandsche Zaken gisterBliddag aan den zaakgelastigde van de Vereenlgde Staten is overhandigd keeft den volgenden inhoud Madat de regeering van de Vereenlgde Staten van Amerika sedert het uitbreken van den doer de Engclsche eorlogsverklaring aan Duitschland op den 3en September 1939 opgedrongen EorapcaaehcB aaeleg aUc regelen der neutraliteit in steeds stijgende aute ten gaaaie vaa de tegenstanders van Dnltschland op de meest ffaigrante WÜM kcatt gasehaadca aidi voertdarcad aan de zwaarste provocaties tegenover Dnlbchland keeft schuldig gemaakt is z teaatetta tet oitenlijke militaire aanvalsl andelingm overgegaan Mt Den Hen September heeft de president der V er e enlgd e Staten yaa AmerikaofwiBIk vafclaard dat UTda AaMrikanaAe viaa ea lachtwteht hevel keeftge reven op elk DUtsck MMagavaartaig aaader aMaa te acUetea In tijn redevan den 27gten Oktober van dit jaar keeft kil aapaiah aHAokkelIJkbevesdgd dat dit bevel aan kracht wan Ovete irit aartig dit bevel kekkenMdert begin September van dti jaar aMerlkiiaaake awletmiilnlgiia DnMsebe aeestrijdkraehten aysteawlfeeh aaagcvailen Kaa hebhoi Aaurikaaaaahetorpedojagers b v de Graar da Skeaiaajr aa da Rabaw Jaasea stelMhaatJ hetvaar ep Airitsehe dnikboetcn geepaad Ba AaMiikaaaaehe MteMer aaliaila Kaoz keeft stVm heveaUgd dal AaparfluaaaAc toryedelagcrs OaMaAednOibootea hebbeu aaafaaaHaa JTeidcr kcbkea da leestrijAraehW derVereenlgde Staten van Amerika op bevel van baar regecring Dailïae kaapaaaid q wi hip i ia ep o ace te ttrm met ket velkeBrêeht ata aBandemuschepen kehaadeld en gekaapt J e DnitH he regeeriag steN dievMBve vast Otkefaoon aleh DuitsdriMd aQaenliii tegeaettr ét Veraai da Stala vaaAmerika gnfareade dea geheelen dittr van ifft eertec itnag hetfl gebondenaan de regelen van het volkenrecht ig de regeering der Vereeaigde Staten vanAmerika van aanvankeBjke schendingen dar nentralMatt H evealWte ea egshandeltaigen overgegaan Zij heeft daarmede priitliak dea eorldgstoeatandgeschapen De Unitscbe regeering verbreekt daarom de cnnnmatiafca hatrekfck taBmet de Vereenlgde SUten van Amerika n veiklaw dat ander dcxe eorpresident Roosevelt veroorzaakte OHKiaadighcdem eek DaMsdriaad van h u d mu kf zich als in staat vaa oviec aKt de Vereenlgde Staten van AmerikabCM BWt è VCRHOOGINCi VAN DEN GEDI8TILLEEBDACCUNS VervHehting tat aangifte van voorradca Pe Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Gouda vestigt daeandadit van belanghebbenden op het Besluit van den SecrelariaGenera van het Departement van Financiën waarbij o m deaccyns op gedistilleerd met ingang van 11 dezer is verhoogd va A20 er HX ad 5 f hoofdaMU phis 10 opcenten tot ƒ 280 tn hoofdsom terwijl opcenten niet meer worden geheven De veriwoging van den accijna ten bedrage van ƒ 80 per HX ad 50 wondt nagevorderd ta v het gedistilleerd dat bij ïen aanvang van 11 December 1941 in bet vrije verkeer voorbande is danwH op dat tijdatip in vwvocr ia met bestemming tot opslag in het vrije verkeer Van de nevoniering lijn oitgeconderd hoevedbeden idei frooterdai 100 L ongeacht de sterkte alsmede voorraden gedistilleerd welke met geheelen pi gedeeltelijken vrijdom van ai ne zijningeslag n Voorraden welke in 4ezelfde gemeente in verschillendeopslagplaatsen an denzelfden persoon of van betzalfide l edrflfvcorhanden zjjn worden als één voorraad beschouwd IVgene die bet gediatilleerd voortianden heeft en degene voor wiehhet in vervoer ztjnde gedistilleerd bestemd is moeten indien hetniet valt onderde hiervoor genoemde uitzonderingen arvan aangifte doen bil den Ontvanger der Accijnzen binnen wiens arobt gebied het voorhanden is respectievelijk zal worden ingedagen De aangifte moet schnftelijk worden gedaan en vóór IC December 1941 tegen gedagteekend oplvangbewijs bij den Ontvanger derAocijnaen worden iwjeleverd Zij bdioort te xijn onderteekend enbehalve naam en woonplaats van den aangever moet daarin wordenvermeW hoeveelheid soort en sterkte van het gedistffleeKd en da plaats waar het zich bevond Voor de aaa ften is niet een b aaMmodel vrijgesteld noch worden daarvoor bepaalde formulierenbeschikbaar gesteld ji Degene die de verplichting tot aangifte met M met voUedtf nakomt danwei een onjuiste aangifte doet wordt fwUraft met aen geldboete van ten hoogste ƒ 1000 Nadere inlicMtogen kunnen ter Inspectie worden ingewonnen awmede bö de Ontvangers der Aac iüen co bQ d Ambtenaren van T ns WBMCreOH WHB HtVOBRBECHTEN 1 ER ACXIIJNZÏW 0 4374 SS 75ct 60et tij ApotK on Drvgitlum Ingei Med O 4380 7 SEURTKN VOOR ZOMP G W Herv Kerk voorm U en aam 2 Ds Jacobs Stf Kerk Ge D OHKM Geref Kok vaon tt to nam Ds Klailta Kfrk oar Vï $ Bcrpormden 10 uur Dt TboMea Ii f Gem voorm U CB aam 3 u nst flONDAGSBIBWT BOKTOREN jij Zondag nl de Zondag sdisnst doktoren wwrden waargenomen doktor C H flim tetef 38 lEDRTBN VOOR ZONDAG U Herv Kerk 10 30 um v m di Je Voogd V d Straaten ffi Herv Geref ËvangelUatie uüi v m en J 30 uur n m ï fange Zacht Den Haag Qatf Kak lOJO uur v m en 3 uur de J T W Enitnna Moordrecht IKBEVRTEN VOOR ZÓNDAG Jhd Herv Kerk v m 10 30 uur dr M C van Mounk Broekman Seref Kerlt vjn 10 en njn 3 our B P Kalkman gcrv Geref Kvmngelistóie v m t 90 Htm 2 uur de heer H Okkerse DAMCOMPETTtlR uitslagen van voor 4e oompcvan de damveteenjpac nHooc t gespeelde wedstrijden luiden P Verhoef C de Sii egt 2 0 B Fr v d Heuvel 2 0 H AdiJttl C de Kn a G de Bwin T Kerkhof 2 0 J V hoef tteen 0 2 G v Jever n P VertMf 0 P Kerkhof G Twigt 0 2 P Twigt d He vel 2 0 H toiaal B Boon 2 0 C v d KuüP Twigt 1 1 C TerloiiV G de iBito ir C de Kmgt G de B Bood C v d Kuu t t BOJARTTEREENIGDNC Voot de competitie van de l lj rtmeeniging MOOTdrecht werden de rigeaiie wedstrqden gespeeU A IfclUmi 75 wint van J v Jeveren IM 88 81 J Corbeau 7Ï wint van B V d Kaa W 83 M A Multum verliest van C v d Kuü 5 H9 A Bkwt 86 tertiwt van C Cortwaa 130 1 131 A Bloot 65 wit van a T d Kaa 70 77 71 L Ttoenburg 59 wint van P v d iMvel 35 51 25 C Trouwborst m verliest van IJ v d Kaa 50 UiSi C v d Kaa I wint van L T iefibur 55 41 49 P v d Iwvel 35 Triest van T de Pater W 23 63 C Trouwbtffist 45 wint I C V d Kaa 40f54 39 L Tulurg SS wint van J Boa 55 TACMTIQ PAMBJBS VLEUCH ▼ w iet geaekmkoi varken Van het door den heer W de Jong alhier voor de laehoeftige ingezetenen dezer atmcente ter beechikking van WinterteiIpJ4ederland gestelde varken habbeo een 80 tai gezinnen kunnen pn tcenn Woerden 8 J W QDNST t Jloor den Japanschen aaaval keett e seemacht vaa de Vereaaigde tm GrootBritannië Meer eiaBige kade geleder loo vcrktoarte aurehill in het Lagertaia lfa a ket d N B Ik kan mij aiet aea aeenag herinneren aoo zeide de Bri tsehe premier verder die aé waar ia geweest als die waarin de Friiue of Wales en de RqHilse tat lAric lijn cebracht Wij moeten er ndkcatef ede houden dat de onarafc vu Amerikaansehe tranapartcB wette Engeland bereiken n aate wa rin ftcan wordt verleaMÉ 4aar ét Amerikaantehe vloot te 4c komende maanden geriager aal lüa Kerk Chnrehill xeide verder tea van de vernietiging der beM sehe slagsehepen Prinee tt Wa ei Repalae o a nog D M iwee groote ma ei rt i ce veefcelijke figuren gewecal te de Britaeke planaen Beide ae rt a itodeaa zijn ddor talrijk aaavaüaB van Japaasehe bonuRcnweiven es torpedovliegtulgen tot linkeB fabracht die hun aanvallen met vast beradenheid en handigheid uitvaer den Twee van deze kaaviaieB velden ondernomen van g r ae t e haafte waarbij telkens treffers werdeA geplaatst Er vftLitn drie aaavalsgalTea van telkens negen terpedavliegtaic i die elk der belde groote schepen aaet torpedo s raakten D voortdaiende aanvalsgolven bereikten hun deel ea de Britsche oorlogsschepen slaefea om en zonken De terpedojagcn Ne de oorlogsbodems escorteerden aaelden te hulp om met de gciedd ea naar Singapore terug te varen De verliezen aan menschenlevens laa beweerde Onrehill sljn minder ernstig dan eerst wetd aaageaenea Ik hefaeu r te moeten meededen dat admin il Philips zidi onder de vermisten bevindt NBDWE JAPANSCBE UUODING OP PHIUPPUNEN mt ketroDWhaie biaa te BlaidUa veriaidt atgeas het D N B dat de Ji aaBcn Denderdag te het Noordeiv vaa het PhtHHrfjnsehe eiland Lnzon eca alaawc iaadiBg h ben verricht Veesta weidt kekend dat bi de aitgestrekte Jammclie tachtaanvallea op Blanilla Woensdagaiddag dertig feraaoen iin gedood ea 300 gewond Zateraai 13 December KVaaSUM I 41S 5 M 7 19 rTiBHrfeimiiT 7 4S Ochtendsymnastl k 95 rnmiileiiMliTlrlr 8 j l BNO Nieuwibe rlckm MS Cancrte BmMluXt kwesties leva a emsotoonmuüek 8 39 Ochtead ayni stt lt a M Gramofpenauiziek fM Voor 4e hM laima ajs Grunalsenmuzie 10 00 biultpi Mlllk opn UJO Voor de vrouw iL Bnntlai atullek opn I2 W Ensemble 12 40 Almanak 1145 BNO m economische toeriditen 13 M UJO GramofaaBimz Hja Bock 14 20 Gev a rla anl praenausa WiÖ sKfaanmuziek MJO pm JOt motfH m ittn God mt MJt aaa awl UMlkcat ei ilBS n raaaotaaBiai M ls k ti 95 Oraipotooniniiililr 17J1 MIO Het keizerlijke Japaasehe hoofdkwartier maakt bekend dat eenheden van de Japanscbe mariae eahet leger bedaoaeklewd getand iQb ep het 2aldelijke deel van het veenaaasatc eiland der PhiUppiinea LiAaa N Mir Dwnei meüt is bet arsenaal van het vliegveld Cavite bij den Japanschen bomaaav op Manilla in de lucht gevlogen konden aeer groote branden worden waargenonreE Bij jen aanval gingen drie Japanscbe vliegtuigen verloren Er werd waargenomen dat twiec andere toestellen zich op de vijandelijke stellingen stortten DE STRUD OP MHLAKKA De schade welke door Japanscbe luchtstrijdkrachten op het vliegveld Butterfield tegenover het eiland PeB ri is aangericht js buitengewoon groot zoo meldt Domei uit Saigom ONLUSTEN UITGEBROKEN TE lONGKONG CMniMBiak lUI nn WW aaktnas tÊ m Cnmiliiapaillk nj Het an arM MJt Vtraaktacft dMsl um Iraaaat krituur WJ Vtrecktsch HNnaf MU i beeiUkkan Radio Tokio meldde Donderdagavond volgens het DJf B dat er te Hongkong onlusten zooden zün uitgebroken Naar de legerafdeeling van het Japanache keizerlijk hoofdkwartier volgens het D N B meldt ziio twee Bntsche kanonneerbooten Woensdag ia de vroefete vcior Hongkong door USwmMaata mm e stwdto 20 49 NRermiiliili Malatiliiulgind solisten gat am aa BlMa UM BNO NIavaak r m gp ahe utty jj tmt tt anaaatawuMütalL JS ia tm dnat aa da saalrt r faaiL KVnsUM M1 9 H T19 S 19 Kttvers I 8 15 G tnazML SJ6 e 4S zie RlIvamoB 1 MM G motoomiHek 10 OO Ma maw BJ I afc laj Uchte HBlek opn iXM fyiMinttfnAt m Uanaadaaka aartehtn U 0 to Baa Mka aa iVn aritaal ia 4 Voaa r ai l aal MJi Zaag aa aiaaa nM CnmofoenSSSÏk 1 MV n aTwittk lyw CeUo en 18 00 John Staaaafo fniniak UJi BNO en beursberichten 17 30 nm N S B liederen 18 00 Cyclus Wtbi bellen Voorbereid do r aa IIJIK K M Klaas van Beeck en at n ItJH Veor den boer 19 00 Actueel Oiamofoonmuziek 18 45 We van de weck MO Gta Vanaf 2015 alleen v or da die beschikken over een met ie atv aUl B lt CauseHe J a laaMaaHnm Nieuwsberichten S2 00 BNO Toe het weermacB lb ri tot 11 19 Avondwt ilin Gr ea ntt D ütacbe prosranma na Zaterdat l i J Vr oU v 4 M Al l lftaft 4S Qfriwrt Taachar ijjol ruiaaiiiHif van SHraaata Braluna en P a ntnl 1tl tlM VrooUjk praeramma UJO aai JB aen vlot ta naa as armweDwntaKirilcaten Daarna root dansorkest vaaBaéaW aaa waï t acaatklrtla 113 113 Amuaementaeoacert Melodieën van Johann stnws MBfickK v Sioa it aa ia 0 mt Heimat ïtfla Ue rront Daartla ruinack HrilhannowyKb Otrkait I t I rt ribilTer Oedeatten uit Max Heger Variatlonen en KdgH een iKma van Moiart 19 4S Beioek oö Norbet Schulie comimUst van het lied La Marteen 20 20llj München ipeelf UBjendint voor ïeirrald aobtataa UM ilÜ Klatnc verras i Maandas Ija nea GeUaUa laaioMka aM opera s jaKWTwr riek wat vittKjajiU so lsten ém wkeklea aa Bnm Eam ank Leander Benjamino GIfl Gustav GrOndKens Robert Gaden an Bamabaa v a Geczy ca hun arfeasten bommen van Jépanadie legervliegtuigen ongeschikt gemaakt voor verderen strijd Aan Japanscbe zijde aotstoeden daarbij geen verliezen AD8TRAUII NEEMT BUZONDBRB AFWEKRUAATKEQELEN Uit Sydney wordt gemeld dat de i seeiin van Australië als gevolg van de cataatrophale nederlaag der Engelschen en Amerikanen in den Stillen Oceaan speciale maatregelen heeft mmen em het hoofd te bieden aan een aamal op Australië en om daden van sabotafs te verfaindeten 3NTI Sm GEOFFRKf LAYTON fUDELUK BRITSCH OPPERBEVEL Te Singapore is officieel bekend gemaakt 4at vice aAniraal sir Geoffrey Layton tijdelijk het opperbevel over de Brilacbe vloot in het Verre Oosten op zidi heeft genonacn JAPANSCHE GEHEIME STAATSRAAD BUEEN In aanwe theid van den Tamo is DimdcrdagavoDd in et keizerlijk pa leis te Tokio een buitengewone zitting vftn den geheimen staatsraad gehouden waar naar wettl medegedeeld een Tooralel werd besproken dat de keizerlijke goedkeuring behoefde De besprelüng was eeds na een kwartier Jeeindigd MINISTER KNOX IN HONOLOELOE AANGEKOMEN De Amerikaansehe minister van Ma rine Knox is in Honolqeloe aangekomen zoo meldt de Britsche lierichtendienst uit Washington Uit Singapore wordt gemeld dat officieel toegegeven wordt dat de Britsche defensie in Noord Malakka Biet valgens de plai ien verloopt en a a aaki riU he Teriieaea bi cagt Verder wardt toegegevea dat lapaaaers de rRÏariteit in de lucht bebbcn ver vacd Ja die streek Iirrrespondent van het A N P te BerlüB meldt Duff Cooper noemde veer de radio van Singapore den slag veor de Britsche vloot eea catastrophe Tenl id heeft men in Ned Indiè hulp aangevraagd welke in tegenstelling M de kaadiag der Eagelschen ia Mei 1940 ook prompt gestuurd werd Volgens Londensche berichten kwamen reeds Woensdagmorgen vleot ea tecMttrtldkracMeB uit Ned Indië In Stegapare aan Het gaat hier dus blikbaar aas de vevdediging vaa het Britsche beiwetk aan de straat vaa Malakka tegen den Japanschen aanval esrtn ter lee i de lucht OP DR PHILIPPUNEN De eorr van het A N P te Berlijn neldt Volgens Amerikaansehe berichten zon een landingspoging der Japanners op de Wertkust van Luzon zi n afgeslagen waarbii twee troepentransportschepen vernietigd werden Aan de Noordkust van hetzelfde eiland echter is een landing gelukt Dit zou dan tevens het bericht verklaren dat het Amerikaaneche marinecommando het etmtact met het aldaar gelegen fort Stotsenburg heeft verloren Dit moet dus in handen der Japanners zijn De verbinding tusschen Manilla en Stotsenburg is vrij moeilijk langs de Westkust van het eiland leidt er slechts één tamelijk slechte weg naar t Noorden De vlootafdeeling van het keizerlijk Japansche hoofdkwartier heeft heden ochtend om elf uur medegedeeld dat 302 AmerUta nsche vUegUiigen vernield lijn waarvan 77 werden neergeschoten sedert het begin van de operaties op de Philippünen negrai Japansche marinevliegtuigen gingen ver loren doordat de iuittendco met hun toestel het voorgenomea doel hebben geramd Een vliegtuig wordt vermist Gemeld wordt dat 4Wa lichte kruiser licht bcsiïijadigd is dodi nog deelneemt aan de operaties teiwül een m enveger is gezonken wewel de meeste opvarenden gered a Een tweede mijnenveger is zwaar oeschadigd Oaitrcnt de landtag op het ZoMeQk deel van LnibB welke is uitge eeetd heden voor het aanbreken van der dag hebben de aMeeKngen voer Iccer ea vloot aa het kelawiUk heefdkwarüer gexameaWk me d a g adaeW d ant deze operatie de JafaaaAe trOftracbten fkaas in staat itta e a aasvattenden aaairal iiH het M aa idtn m ket Ziddes op Lmaa tegaa den vi aad te te zetten DE BRITSCHE VERLKZEN De correspondent van het A N F te Berlijn meldtr Hoe zwaar de Japans fchit slagen in Engeland gevoeld worden blijkt o a uit een radiocommen taar waarin het verlies der slagsehepen Repulse en Prinee of Wales Ani P schien zwaard genoond wordt dan de verliezen bö de bombardementen van Londen Coventry enz Men spreekt in Londen tljaila van de 4ormidabele Japansche vloot De Japansche man ne Sttaché te Berlijn wees er evenwel voorde builenlandsehe joumalicten op hetgeen trouwens reeds bekend was dat de vernietiging der genoemde Tot onze diepe drodheid overleed heden la het St oid Paviljoen voonlen van de H H Sacrameateii der Stervenden onze innig geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Mevrouw LUCIA P A A VAN LEEUWEN geb Saalbach In den ouderdom van 57 jaar Den Haag F H VAN LEEUWEN A VAN LEEUWEN van der Woeaad ea Küid Goada A K E VAN LEEUWEN A VAN LEEUWEN Lammen en Kinderen Couda B H VAN LEEUWEN r Gouda B VAN LEEUWEN N VAN LEEUWENvan der Woensel ea Kind Gouda 10 Dec I 4i Gouwe 33 De begrafenis zal gcacbMen na de uitvaart van lOanrait de St jozefkerk Gouwe op Zaterdag 13 Dec op bd UK Kerkhof U 4380 44 slagsehepen waarschijnlijk door middel van luchttorpedo s geschied i De mogelijkheid bestaat ook dat het door gewoae vliegtuigbommen gebeuidr in ieder geval was het een strijd an luchttegen zeemacht STADSNIEUWS PUite Ibakkery aan Gntaf Florisweg uitgebrand a AIXES VERLOREN GEGAAK Sen felle brand heeft in den afgeloo pen nacht de aan den Graaf Flontweg gtiegen plateelbakKerij Quo Vadis van den heer Th Ph Rouwen alhier geheel vernield De brand waarvan de oorzaaJc waarschijnlgk gezocht moet worden in de uitstraling van een brandenden oven werd door de brandweer met 2 stralen bestreden Het vuur had men na ongeveer an4eThalfl bur onder de knie De schade aan oen inventaris wordt op ƒ 5000 geschat terwijl het fetwuw een waarde van ƒ 10 000 vertegenwoordigde BsoMradaetaori i G Wtratars Rottardam Oietredactaur voer Oaada m Omstrakan F Tialer Gouda WIE kan m belpen aan een goede 2e h NAAIMACHINE Br No 04377 li T d blad I Gevraagd tégea I of 15 jan flink Rettkemneisje idiit k koken intern Aanm ng 7 nar HOFFMAN STICHTINO Oofilkavea S3 G 4394 8 AkomiMiMitsiiriis In Gonda per kwartaal iXtê er maand 0 78 per week 18 et buiten Gouda 19 et per week pei post per kwartaal ƒ 3 31 Aëvsrtenttetarri 1 5 regels ƒ 1 10 elke regel meer f 0 21 Ingezonden Mededeelingen 1 3 regels f IJl elke regel meer 0 42 Bt overeenkomst gareduceerda prezen Zaterdags kldne advertentiën ir de kwartjesrubriek 1 I regels ƒ 0 29 elke regel nieer f 0 10 Maximum grootte 6 rebels V J