Goudsche Courant, zaterdag 13 december 1941

VMsp 1 fsAdvertmtiëns ANDEIIÉ BLADEN worden zonder eenlue prijsverhooging door onze ADVERTENTIEAFOEELINC geplaatst Bf opgaven voor meerdere bladen is één tekst voldoeade INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU ANTON COOPS Orsgist Wildstrart 31 Wyberttabletten Rheita perlen o 4114 10 Kantoor te dezer stede vraagt Jongste Bediende Voor directe indiensttreding Eigenhandig geschreven brieven ond no U 4321 bur y tl bL 10 NIIKELlflOyW Steealaad s Bakker Aanmelden Kleiweg 81 Maandag 2 30 3 30 n G 43U 8 S oaman bij on f ekocfil op da juitt lijd Ier plootte SLORIA MUNDI C MFF 4 TILCF SeOS O 4 M fi Oinsfiag voorradig Kerstboomen be ef1rt simvoer Haast U I Bloe camagast a DE LELIE St Anthoniealraai 9 G 4312 9 HOI lUïEIBIÜSTL Agenten gevraag Hooge provisie Sl bos dhandel Kweekerli Ackterdicp IQ Sapnemeer iron 0 444 6 Te koop gevraagd ieeolge degelijkeWoeabulsen e£cen groot Pakhula In Gouda of aan den rand dirr gemeente ttrievcn os Q 4443 bw van dit blad s Te koop 2 paar Daowssclwanan f g a a maal 3 t ♦ I Zwarte pumps Ta M r aamrai ut Slol l t riivlf U4444 LNl Sr IMl irm i S i IMS IMI IMlj IMI torlDloan E meng4 mnecronl lfc n irreuwfc Zoik avtcimw l en eco niljnceli SynH 45 Gr tleursut ri€uw Érdracht si IB J BNO en zUa 0O Of § S a l M jen lyn n WJ lest Gr rrichlM n ichl aloof JntfO l en önt pi no 1 30 B iKnMWJr Iws n jwfoon i ork ccono i9 weelf fstulB I oolln 3TE BLAD i O B VAN DER BUKCi te OoMla iHlIcn i4aa il D aMib r l 41 kaH H In Hotel aan de Kerkwef te M n ten eraoeke wn J heer C ONQENBUR Bftie litling pobiiek nr de volgende lle te ol llddinivecn gelegen ide Goederen jlHinkM met enreo en T de Jtertweg not 1 ot ei met I2 nder een Kift per week er r 3JÖ IMUNIIM en erren lan tt M 3B3 284 eai tot 00 onder Boskoop Elk I verhaard oor f 2 J en Ie Iwziclitigen bil notitie kriHs iHI de ferkf gbur k Q 430r26 llng ais vrywNl sr I llMlwtoiids rfim ariMMttiienst 1 Ifcorgemeeeter van Gouda bekefid dat gegadicdeii wiMigCT bU den Nedern aTbeidi ie i6t die be op S Jaaaari 1942 op te lich tot onurtreeks tl Der tMl kunnen aanmelden die zich hiervoor ten zullen bij wijze derinc een dieiüt t vervullen van 414 1 in ïtede van SVi maand die diemettUd op 20 Mei igt Ook deze diicnattijd Tbü ir voering van den verifcn arbeidsdiensl gelden ihet hebben voldaan aan die fH ting I Ooiefskundig onderzoek zal Hll vir d n na opkomst in het Htwfzsii kamp iJJUHneiding kan geschiedieo ter ntp S T tarie afd Bcvol Gouda 12 December 1941 Qe burgemeester voorno md LIERA ü 4449 33 IDOMandpasta t5 CM i cent per tube IIIDOII Monilwater f 1 per tlaciin ILT APEJONG i 8n 29 Tel S3S4 kRFUMERIEËN TOILETARTIKELEN IJ 4306 20 UlklAAAAAAAAAkAAAA mar lit oTerkooden vooral nu de zoo kortendonkerzij n dat veel nóodzakel k werk licht Ml wonlcn gebruikt en straks Magen Ket aaatal werkdagen I Termiaderen li van belang Uw goed kunt UqKirapide levensduur ervan verlengen teor hel ons net oni pecjale achte procédé te Utea behaa tlcicD Een ea aader eeft bovendien nog OELDBESPARItJG Ijttaclarea die ieder voor zich IJwa genoeg zUa om de wascb Wmt te doen Laat ons Uw h behanKfelen goed fiaM langer M mwlaaaa go ut iMi tiMoilelwassGlieri Gouda TatolikW lOM Btdtfittu ter xoo ztcltt a s ryyTTTTyyTTyf T fTr o 4435 49 Il HUIIEIIDiliiiN lis HhWh NL IT 18 mu Mm Tiiiltt Mi Eiken Q A Dressoir Nsnds en 4 Stoelen fe Uat 1 1 Eiken Unnenkast llv Vergrootingslantaarn voor Electriscbe Trein aict Jtor an vaal ralla enz HUI TC ONTBIIOMI 10 T328 25 Ibsdierint Uw Kinderen tegen de gevaren van de zoo gevreesde Ingalaeha ilekta rachitis Geelt ze zoanebadra Philini BIOSOL Melde heilzaaw werking van il2IIÉIltlM liMr tl UkRKI 31 GOUDA Allecnv rtegeawaardiger f r SOUOA EN OaSTIICKni I G A BELONJE Ui t Tlwdwaf M T if 2235 O 4304 28 I n tüiisuw creoti I GEVRAAGD Bijzonder tmaakool en zeer elegant H P v WlJNtiAAROEN KLEIWCO 77 G 4325 23 VOOR IEDER INWONER VAN GOUDA EN BREËDE OMGEVING pe Gemeenten van krimpeaierwaard Zuidplaspoicler Ri nstreek u dm Goudsche Courant het aangewezen dagblad voor ieder gezin Het pubticiteitsorgaan voor dken advelteerfler dot etken avond duizenden gezinnen bereikt Het best verzorgde nieuws uil Gouda en omgeving wie ridi nog niet abonnceTde doe dit thansl De abonnenMDtsprüs bedraagt rlken avond aan huls bezorgd in Gouda ttM ver ktraiUal f 0 78 per maand of 18 eent per week Mten Genda bij ome agenten per kwartaal ft St per maaai t n en 19 eent per week Mj tootbHbetidteg Abonnementen watden aangenomen aan het Bureau te GouÖa M rkt Jl TWef 3748 bij den beer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenstraat 10 door onze t eBorgers en t j de agenten buiten Gouda BBBGAMBACBT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOUDEItAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graal J v Arkelstraat C 180LHOORDKBCaT W de Wit Stevenstraat 10 NnVWËRKEBK a d USSjpL M Groenendijk Doiiistr 37 omïWATEB Firma Rahms Boekhandel REEimUK S Slappendel Baadhuitweg E 77 SCHOONHOVEN H BIleyenburg Voorhaven SKNUWUK Joh de Bbrst Bovenkerk B 60 j A6DINXTCKN TilIemans Nesse 48 BOSKOOP C A Straver Emmakade 47 HOBBCAPELUK Jac van Marie Juli nastraat 121 Dag in dog uit e wordt h A bewtfa geleverd v de trwkoopkraclit vcm COURANTENRECLAMF ZATERDXC 13 DECEMBER 1941 Mediiios tandcream is een tandpasta met KXTRA werking SA 7 Mcdinos taadcteam doet meer dan i wdne auad S asta s Want Medinos is capillair aiccief Wat wil at zeg gen Een vloeistof die capillair actief is stijgt uit zichzelf in uiterst nauwe buisjes omhoog C die eigenschap berust de extra werking van Medinos Met bijzoadcr diesinfcctecrcnd en tand teenwerend vermpgen drin de sterk scbttimeodc Medinos door baar capillaire activiteit tot Kcp in microscopisch kleine groefjes van het taAaoppervlak waar reiniging met den borstel een onmogelijkheid is en waar het taadbcdetf eds het eerst optreedt Probeer eens ecti tüfcèl U zult den gebed apartca smaak van Mediiios opmerken Bovendien is Medinos sterk gccpAcentrecrd en daardoor zuinig ia het gebruik cm op den borstel is ruim voldo de Medinos is uitsluitend verkrijgbaar bq apothekers drogisten en de speciaal branche Nona Mb 35 Cl Greote tub 65 ci MEDINOS de nieuwe CAPILLAIR ACTIEVE tandpasta wataaach beratd prapataal bennland fp blelogiacltan grondilag NEOERLANDSCHFABRIKAAT CWAAR LCMGE TUBEN I Voartaan k nl U aan In Ivbe arpakt product slachls Icoopco tegea lalavarl wülekaarlga ladiga tuba met dti l M lis G 4445 4301 Voor foto opnamen I LOSSE NUMMERS a de GouiisciieGooraiit zijn dagelQks vcrkriigbaar h G BAKKER Spoorstraat I N V P ENDENBURa Veerstal 18 I DB GROOT Wachtélstraat 43 A HAMOEN Bbrg Martenssinleel tt DE lONO Boekhandel Buschweg 62 De Kioafc N R1 S Karaeawlksioat SPOORBOE HANDEL Statlon BOSKOOP Fa D C v de WILCIK Zijde no 14 en bij de t e la de omliggende gemeenlea fotohureau w a de hruijn O44308 ElectrisiAc Klokkea 4t is nog keus Mj A A DE MOL GOUWEl47 TEL3679 o 4433 12 OP FABRIEKSKANTOÖR £ EN NET MEISJE GEVRAAGD voor tiulp in de hP l houding Eifleehaedifl ge s chreven brieven onder no G 4431 bureau van dit blad M De meeste gezinnai in Gouda en omgevbtg lozen dagelijks ée Gouösche coucant W Circulaires ot andera druk erken ngeiondan op adveréntlea wa i i wordt venoeiM Hieven te zenden aan ons lureati worden dooi onze ad nlalStraUa slet doorfeaonden Gedurende één maand bittver lezer stukken ter beschlkkinf an da a Ma rs daarna sal ivenal van da oletafgehaaide oneven tot vernietiging daar var worden overgegaan I het dagblad dat ctaod twt beat yariergd I iNouwa brengt van dag n aM en om geving en daarenboven verech IIonde untrekkelijko rubrieken bevat De Qoudach CAirant wordt Hum avond aan huia tootorgd in Ooiida fl een 16 tal gemeaaton in da omge 1iigi ia Qouda oor 18 et par aak of f O V8 par maand buiten Qondn 10 ot par waak Abonnemaalan kunnen atlien dag anvangeiw