Goudsche Courant, maandag 15 december 1941

MAANDAG 15 DECEMBER 94 EERSTE BLAO mm Het tien arig bestdon der N S B j r Groote hardenkingshijeenlwmst te Utrecht J VérboBdoiiliold n l voii oa dood aldus ir Mussert Naf Md difltisch programma in zeoeh puiUen Aöi en Auütflild maai het eonwniiolarie i n fafJI VOtWian om êê na lllMlél aiK talM t ltl in n met llel am uu deel van A l Aan het AMJP ytMm over 4 r eokJnf vMi li lO iati § beeteen NSa onltoeneo wij nog het volt gtnde Nadat ir Huawrt Zaterdag aan de eetria duixend Men het U dit ubiJeian l ettiHIée aatie lecken had uitgtMifct went ZandacaehtaBd 4 § mm vroal hardeitking aangc ia da atad at tawaging waa hrt IM vfMg op iJeaan 4a ten dfnMt vm btfanc Vaor da eente duizend kameraden W t fcaU twaalf een gezamenlUkc iiiiaidnwuallljil ehuuden in Ivt Hr mm De aan deien pmmd éÊtt raartKi Htt uw poiA enlboüdaaMe w d begroet Namoiida tenman hield de h 9 a Plekknr hurgnmieatar van Haarlem eentoaipraak Spraker daalde o mede drit de oiMte kameraden tiehoorende lat de eentc diUzend ledan der NSB een bedng van ƒ 2100 hadden btjeengobrarht om dit ter beschikking van dpti lolder 1 stellen In overweging v mé gegeven dtt bedrag te beatemmec voor een monument Ie Luntwen ter eere van de nacadachtcnia der in het Ooiten gevallen N deT4andactie kameraden Tc ongeveer één uur had in aanweaigheid van vale Duitache tn Nedeilandache aVitorilelten op de Maliebaan een voorbumarach plaats Daarna luxieddeil de diMienden zich naar de Oropntenhal in de Croeaelaan In de groentenhal IWn het aanvangauur naderdsr hadden zich ruim 7000 bezoekers in de hal verzameld Nadat onder dMdMhe stilte door drie ledtni vnn ét NmJerlandache SS tic e r vlHif WW binnengedraKiMi belUfeg allerernit ir Huygtn het spreek gestoelte HU sprak d begroetingsrHa uit en gaf vervolgena het woord aan den he r C van nef lkprken duf een herdenkincarede uitsprak Spr vroeg zkrJf aUereertt af of U n Jaren van strijd nu eigenlek wel de moeite waard rUn oyn herdacht te worden M n kan hierop beveatigpnd antwoorden indi n nen er van overtuigd ia Un volk met eere gediend te iiebben Wil zUn aklu spr onze roeping trouw KpMenn met name ook aan ons blood en onre geschiedenis Wdnneer wIJ l rug3ilen op de e ti n jaar dan piitt n mi $ daaruK meteen de kracht om in de toekomst moedig voorwaarts te gaan Doch bovennl gedenken wU den man die In IflSt tot het Nederlandsche volk nel Durf tot ineif in te keaxen zet u in voUr een nieuw Nederland De man die toen zoo sprak en dit tien Jaar ateeda heeft uitgeroepen waa onze Muasert Ii nngdung applaus Het is zlJn dag vandaag Aan hsRi danken wy het Ncdarlandarhe Nationaal Soc ialismc wvlnu laten wy dan van onren kunt hem iMden aeag n Leider gij kunt op ons blB n rekenen Waa het om tot de eenheM te ge rak i Aoodig dat er een N S B kwam Ja dat was noodig omdnt atleea da NSB ona volk tot het ware nationaalaocialiama kon Inengen Zie thans wat er van de oude regeerders m overgebleven Oeze nnver ntwoordeluke Jementen zJtUen In Londen V ij NSB ers hebben voor deze lieden slechte aan antwoord gU daar in Londen habt uw vo n vaderland in den steek gelaten vij die zUn getoleven verklaren nnt thans op leven n dood verbonden met den FUhrer aliar Geniwinen Adolf Hitter applaua Tot dan buitanataander Ide spr v rvolg M mancheer dan thans met ons mae laat liet ons niet alleen rfieer doen Neem u v aata in onre rl en In de N SB is er voor het geheele volk ti ad aa t voor een nieowe toek mat Met DuilacMand voor een nieuw Europa langdurig applaus Morgen faat onze mararh verder wü NSj9er zullen oha volk bUK winnen door on geloof Tot de f milte1ed n van da nabestaanden riciitte spr zich aan het einde van zijn rede met de woorden Troost u kamaradan htJ sf üi dia tl lief waa is niet voor niets geval fn au die achterbleef zuH niet a nMsm staan want wU rullen u nooit Verlaten Ood rag lna den strUd van Adolf Kitiar tot aan ila aindovarwlftirtnir Hicmn vond op plechtige w zc de dnridenhcTdenking plaast door alle aaiVMizigm met opgehavan arm fangehoord I e muziek ipaatde na uttoov hiervan flp ORtmannda wtfca iwt jtiaelitige Jk had en wapenbrotdar Ni een korta pauiia waarin eenigi trifdlledereii wwMM getdngen was hel woord aaW dan Oberbefehlslelter Friederlchs als vertagenwoor digff d N45 D A P tlaeh gedachte te doen iMfviafaH Nadat d Rljkiicomroliiiarii 0 v vb1 ens aan V woord Iwim zijn fffUf had u l e prokeft Zfing d v rgadwing hem Ine h t Kümerad v t Ifi vertrouwen Onder anhmifletid hrtuzee gprwp BPstftg tr Muasert vervolgen hel wJtfesteilta wkerbefahlaleiter fricderiehs ia acht de KPi3et n en gelukwenaehen van der pftfi in DtiMaehlandVover HM herihnrrde aan den polltfeken trjd dien da IIS0AI Jaren lang hèett m je Rede ir Mitisert De leiden begon zun herdenkingB de met het uitspreken van den dank der MSB voor den gelukwensch weiken de rührer aan de NSB ter gelegen Jieid van het tienj arig bestaan had willen zenden applaus ZUp rede vervmlgend zeide Ir Mulaart Verebrla Giste mUne kameraden MUSSKKT Archie foto Heden gedenken WQ den d g waarop Voor tien Jaren de grootate revolutionnaira daad geacliieddc in t leven van ona volk van de laatate honderd Jaar het hiischen van de zwart roode vlig de vaan der nationaal tociBlIstlache ffvoHrtie Tien Jaren waarin moeite nadh kosten leugen noch tiedrog bnodroof noch terreur gespaard iiin am de vlag naar beneden te halen om daarvoor m de T la ta te hijschen da vlaggen van hel gouden kalf van den aikkr en den hamer Fel zUn de kieuren xwart en rfiod het zwart van onzen bodem het rood van ons bloed fel is de verbetenheid geweest waarmede w ns geweerd Iwlilxn fel IK irn onwrikl aai geloof dat iiiiB Klaande gein uden heeft fel is de botsing der meeningen tel zun de vlammen van den wereldbrand van heden Het ttin historische dagen die van de laatate week dagen waarin een Bclteidsllifi getrokken wordt door de gansche wereld Geen ataat geen volk geen enkeling zei op den duur op die Bchejclslun kunnen bleven balanceeren De vraag stelt zich voor een ieder aan welken kant van de lijn staat gy er IS geen ontkomen san en gehikkig zijn zïi die al sinds Jaren welen aan welken kant zi ta n zij die in inner iüke rekerheid hun weg kunnen gaan temidden van de stormen van d 2eii t nu het verbond van kapilaliime en oommuniame Europa op het offerhtok wil leggen om de i mammon te enen Dat WIJ welen aan wfllkpn kant wU h hben l kUan dat dankni wtj aan imaeTl JartnUn en atrljd dal Oanltvn wU aan haa wlar tienjarij bculaai kij htdrn setlinkm nnien NBB Hai aroot vntvldBetwumi daariw i Im wU Mttn inylo d kunnen ü enen D afloop van dan wcraldooriog van lBI4 iai8 mat a ov rwlnnln van dr kapH Mill i lw tcalllcer d inaelien wi de nllplundrrlng van Dultsch land w retiia ten Amm Jam nul vMr wil begnwicn HfI itMaitn en tot nvieht koirwii van ImI natltmaalsneta iKrne en faaelome In tHiltach land rn ItallH slns bitllen ona ni Het vormenvah lift tttmw rnHinKrl lis t lok de roo1 dfmfHiAllHIn i l r leMInfi v n Kna uind enAoietlkft i wtitf iv ntft van nn f kelljk dawMtii ï o yrlu RVf rl arinaen van l tp en b f IIM van Enaeland en fVankrljk setM tilad len niet om onrmitwlllt Da ullbieldina van den Eur peeM en infllot tol den wpre rthrand van h a in de wereld In v aiiimen la ook eji lA ltellren vHri aulk een orttvanS fn imtaeke Ut dnt WIJ itnk daaraan niet hebben kMofien toedoen noeh afdrten Wü moeten cm er dwdetUk van bewust rijn dst in onzen tUd de wereld een nieuwe gutalte aanneemt dat ar aan wtreldhialoriseh gebeuren ann den gang i van zoo ifroote afmetingen en uitwerking als alechts emi in i e d Azend rt n geschwdt Aan dit wereldgelieuren kunnen wl niets toe of af doen dat Is nn e Itjc ping niet Maai onze roeping is te zorgen dat on volk door dit wereldgebeuren niet wordt verpl rit rd om ra olt weer op la staan maar dat tiet lioelbewuit ziin weg vindt naar d wereld van morgan om daifHn een eervolle S ts In te nemen door don arbeid lilen het daarin zal verrichten IV wetvtd irtanl In vlammen fl ti t rp ut faal Ml Hn dal of Hwtaewll fhurctiHI en HU in Hllen winnen Auw Ie vereenlsde msijlilen van kafïltaHafne en rommutilame of t irft 4il ri luilis m J i n rullen winnen Iwt fijn dr machten dl tespnnvar kandet taan waarfinM hen geen eomprofnla moaelttk l fi o van twee tal winnen de Snottr tal nndersaan liafieefwhen en fanieh hf vaali lnntl vSn Baroaa Wannen liet d en r mtt i H il f net rlln weennait lel seliikt Kni rlln nm d a VJ rnil1lrt n nlei ar t vii fi t m Ja p la I laan in r ImI r li l i ikl w KIn om In den v 1 tln H de tweede h l van M Jam neef rwn SI no DanlaerwiHieBr m r dan naki kanwinen dan II m vliaumijm van 6i rnmmii n ten Ie vernletlni n nf t i ia it ni m mani Wanneer 1nt se depl de liiiflw+ie tiHettwi aift eti Akmi nirsriijkj mlHtnire m pfil Wanneer kapiiaiuma en eoinmimUtae wJe n d n nMa hel kaaltallame vowlontiiK Iweraetwm In Amerika land J uldoiwl irniin MMwn kaaaan atandtiimilen daa aouer au r ó MB MiiraiM maar ilbt Isa vm m tMproken feaanen wonlan vaa batvoaeaiallg Kuropa aa d voormallie ftu pesaMai eutluur vjB 1 voormall a lai paaaak volkaran Pm tou de coméamMtUtm lisanchapptj nnen van d Ja ianMhsaaa tol da Moonaaa l En dat dit allea niet geschied ia mair dat Europa bestaat dat danl cn w J aan de Duitache wacrmacM en da verbondenen dia mat baar atrtjden dat danken w J iin de 200 XX mannen die hun leven daarvoor gaven dal danken wij aan da SOOOOO gewonden aan de millioenen efiervaacdige weerbare maimen dat danken wy aan den grootaten Oermaanachen aapvoerder aller lyden dit de verantwoordelijkheid op lieh nam en aMaquaarda voor hat te4aat waa dat danken wiJ aan den Führer Adolf Hitlef Wal heeft hel N 4 f1an4acha volk daarvooi icdaan In de afseloopen Jaren H t Nederlandurhe viMt haaft fadaan wat d haeractiara ld dli lana van Iwl ver anaten Da haera ch t m dwz de polMIeke parTijm mat d daannedo vefbonoen kapltallKll tetie en maniiUiKho tiaaillaiijara £ 0 vertan den te aottdarlelt met EnaeUnd en Tian kiUk 7 1 vwlaaicden 4m predtMiif vèn den haal teifeii Outtadilsjid Zg vaHanidea het onlwporlit Moot In 4 sewn4ii en l r detnecrati da ontwatiuclittKheta van hat kaplts lame aa da onaanarHIktwId van har communlMna H valk a a s t slM an niiterleel waarlooa n faf wat verMüfd werd n N iTDlk kan iJiS veraetten tegen een roo aoMl leoraanlaaaed en soa ilirw tritg voera iMdroa Er Wat één orfaniaatli 1 tieh ilaar w I teaen earaetta dat waa de 1MB Van lail lot l M lUn wtl onafxebrokan lieilf arweeat on de r s demoeralle In m haar neaktheld aan den volk ten loor la ilellen uit llefdi tot de natlt die door haar verdeoia waa In elfeander bMtrUdend paelljen n daardoor atunaebtls waa om rldl te haiKlhaven WIJ hebben faadh raven en eaprnken h ndetden dulxenden malen om onn volk Ie IrelciGan uit iMt moeras der detnorraUe op den vaaton bodam der Svotkaeenheld in natlenaa aoeUHatlMh gebomianhaM tn IM antwoordde aclit procent van ons vo k at l reeem voor d nieuwe orde Van 11 31 tot IBIT habaen wU oas ultfaakwfd om lyna volk beirip bU te knnaen voor de nieuwe Curopaeacne ordenlny die In cans wan voor hel reeht van hel Duitache en hel fullaanaOhe volk en Wil edrelsd vo1ki b Btaan op den arOodaleff dl ril aelf wMden maken InHlen de bankten van loonden en New York om Wy heliben aeprobeerd beZrlp te wekken voor de nalonaal lalletlwiie en faaelAliaetke eollda eft n Ar verkferlngen van 4 3T meldd vler pmrent van one volk xirti pieoent IS Ml keerde rieh af De teerling waa eworpen bU da komende iMjtslxMi aou ona vOBi aan dm verkeerden kant alaaa Van iKn tot 10 IMet IHB waa een wonteUoi nm ataande t blUven oni niet vernleUad teNaoaiAcn om door te liwinen iMn met liet varwllen van onaen pUctit dnc volk iooveel moaelltk I waarachuwm Irnpn fi n waan van de Tnteraatlonale deinocralte om te pneen te redden wat te redden vlol Sl a één wortMeld wil Ik u hiervan teven een voorWeld dat tjn bUrondere beteeVenla heeft In dere daaen nu koninffin WilheltnlMi den borlna verklaard heeft tutn lapan tn Volk en Vaderland v o S Pehniarl llllfl aohreef Ik ern hoofdartikel over NpderUmt en 0rn norkiil Japan 1 litna llfuirin HChreef ik over de toenemende npaniilna rondom den roolen Veaan en de onver ntwoordelllke ColIJnpollllek die Indie rmverdedlsd Hel pn hónderden mllIlo ni n wea mef t aan het teiar hier ta lande ntl waa allel n loiibKSkvvèrklaarbur sla e een af praak tteaton Bnsetand tn atrt d mei R lands belans A a volat heb Ik dit onder wmirden irehracht nat de nmrtttelMt ex mlnlalar van Rirtten Iand he 7aken Vden en de temden beheer arrende tnler nationale eld oa rl t f n 410 terk rnonelllk NeAertardaeti t aer winMhen om ona lend en ona vbtk te fi inilken leiien het door hen s iate Dultaehland ta geen onderatelIUis maar en telt waarover ntemand tn hel onrekare 1 Welnu dan rt de tjenren offlea dal dè aSspraak ta FttSte land cal ln l e vanleill m wif nilim een terk brufftffhoofd vli or lki elBml teK n DullachlamI bouwen W rff 4 tlfn de heeren parlementafll l s dat wtJ n llonaal aoelallaten eilffen er H dua e n IHIfim militair verdras met rnaeland Natuurlllk vaefctaanle ê miniaier van I fenal Tn da Barna Kamer dat 4tt eUtgtn ê K e i eeren onUtenoen altijd ntaar haatten ona omdat wU hlW SPel dooiiajlen en In dUaeWa artlkal b letterigk e aohravén ward W4 niUen as te weer tlMlen mei al on e hractil met al ooie Itefde v r ona volk tesen inl rulk van ortre Jonarna In dipnnt van deniotlratlarh marxlatiaf4ievi haat t gen Pullw hlandi H Jaar I 40 h eft ona Hi het geH lk e leld ten aaltirien Van de mltltoenenveHlwki lln aan onre weertnarht hier te tanden Het Jaar IMI feétl ona nlUk ten aamlen van ile Tem nwerklnK mat Engeland In llKlIP 1 r de ten koate van on mlalrlrte volk dat hi laaa naar onre her niet heeft willen lulaterp haalde wurachuwln en Het keeft niet aragen baten Da kotrt a demorpjitie ite kiien w Weet naar Umiten en NewYork Zoo kwam het noodlot atep voor alMi nader lot de voUiekklnii be an op den fSden Met tIMtl De DuHartie troepen rukten binnen on haar laak ie verrichten nanielUk de Hn el i loodxh tnarht la veirlrUvin uit ITlirnoa De reseerlng roept OjP tot weei 1iind lil cl dulxenden allen In nutteloo e tol irila lukklna gedoemde nork gadaxen en vlood relve neen rlaer de vrlindm In loonden terwMI hanr vildaten voor haar vleli n Tevena herellen de vrienden uit tuinden oflwi Weal Indlühe b rltlng C urHao Wit loonden werden Joden aan het wei nul m voort te traan on viilk ip te hilaen en tol aabblaga aan te ellen helnviaide koelen met gouden horen ala lil de hferachera weer vnet tan wol w iu1r i helilien geiet Oe vriend 11 llew Vork bewlteti t nre WeaIJmliwhe kolrmle tnrlnfme ir liet groot JLiiil allama afdeeltng bk l voor het l5 ierlkaan 1le lml erlalla ne fflee leetlng flifl I ll l E OOHlAiU IN 0 MIT 4u En dvrt r dage is dan die brand ullgcbrok 11 in Oost Aziè de Vit pcnigöc Stalen en Engeland legen Japan Toen de lf lt rlan ls h rcgfc ring met d Jtonlnlrtljke lamllie vlwht te nakr B t land heb Ik mcfmialen geMgd ziet dat zU ona volk aan d en verkterden kant plaaUten d t zO zelven vluchtten ki tfe 4i m t van strijd dat alle ril In meerdere of mindere miit vergevel kunnen wor di o ala U len minste e ii ding doen lüdil bulten den oorlog houden Maar wnl geschiedde De o firk g In het Oos ten dreigt Japan fordt economlaeh omitrgeld Nederlandach Indt gaat in die iim inRellng voorop en vmiln derl den uitvoer van petroleum en al het andé re wiil Japan uit fcidi noodig hei fl De c log breekt uit Japnn verklaart den ntirlog n iin Kngeland en Amerika en verklaart ult drukkellj da hH geen atidere vijan tin kent dan Tsjajig Kai Tsjek Bnge land mi Amerika Fen ru hl viin ver lichting Éllig blj inll o toen Ik dat vernam Br i gevel van dankbanrheld voor de fnoK Jl kheld van hehniid Kn wat gebeiiii koningin WHhelmina veiklaart rf ri oorlog nan Japan Tegen ooveei waanrlti valt niet op e roeit Hel allerbeste wat wij er van ktinmm dmken ia dit koningin Wlllicimkia en haar oOgBhaHmde ft geerlng Ai I imflrn i n wigeUrhe kTilgsgevsiieetien dl itmé m Kwd niiir en fferett tni h t tHaar van Roo ijevslt i Churfhill helze lfde Bllanr wanrijp lrii t het Brilacha empire in t mk zal tipsaan Ik vermag niet In a clan hoe lHdlt op dit DgHiblIk voor N d rl nd be houden Ml kiiMnen blijven al sullen atemer ana aiaadpual ol M at wOM pMi gaven dat Na d ai la n aa vemaenMbare rechten heef p Éidië êvtt drie eenwen lang kat ïloedaa iMl weet vu handerMilxandeii N i d aH aBi r ra van ladW gaaMMkt hebben wat het nu Is Zoo voltrekt zich het noodlot lan ons volk hier aan le Noordzee aan onze bezittiiigan in West en OostIndië en wij waren met bU machte dit noodlot te kcexen omdat zu die ons volk fl seTdc met blindheid waren geslagen en durtagan Ja aean jcnud gewassen Wanneer die v rbiJiidheid er niet geweest was wuincer de stip m derNSB niet geklonken had als die der roependen in de woeslyii dan zou hel volgende geschied zijn als de verkiezingen van 1 37 niet den meuwbakken vaoer Vitt vaderlands dr Coiun aan bat roer gebracht haiJden maar wanneer de NSB dm VOvn had bepaald Dan rou van 111 17 tol 1940 In drie Jaren tud de solidariteit tot stand gebracht z8n van ona volk met het Duitache en het Italiaaipache dan zou in Mei 1S40 geen broederblocd gevloeid hebben zouden geen br iRgen in de lucht gevlogen zijn geen branden Rotl rd m en Middelburg htbben gclclsterd Dan zou de NederTiindBche wj rmacht met de Duitache mede zUn opgeruTtt djin zouden wu ei gcns in Frankrijk me i gewonnen hebben dan zoudtyi wtJ als volk roede zijn opgetrokkt n tegen de Sovjet Dan zouden t ij hier In Evi pi mede tot ite erwtoinaars bcJjooren fat plaats vwivtot de overwonnenenj V Zeker zouden ook lian Curasao en Suriname bezet zijn Maar Ootl lndy zou sterk gemaakt zijn haar gi onrialoT fen zouden nlemsmd otithoud n zijn haar politiek eifbesliimnmgsriHht haar recht tot zelfbehoud zou deze lijn gevolpl hebben In IntHë Nederlandach liestuur geen oorlog tegen Japan geen oorlog tegen Engeland of Amerika Dan zouden onze volkigenoottn m Indiè heel wat gerijiler kumien zun dan nu nu konlngih Wlliielmina den oorlog verklaard heeft aan Japan dal het epne Engelwhe of Amcrikaaiisrhi laïsthip na het anjiere war den bodem tier zee stuurt Maar zult g j den vragen nu wij het noodlot met hebben fci innen kee ren il dan alle slrUd zyit dan alle offers voor nirts geweest MUne kameraden ik ben er dank haar voor en ik ben er trotach op te kurnen zeggen dat ik de vaile over tulging heb del dit geenszins het ge val Is dat de N SB haar poepmg voor het voortbestaan en het welrgn van het Nederlandsche volk vi vult Er staat te midden van ons btdro gen vernederd en uiteengeslagen volk n kern In eeiT jarcnTangen atrdd licprocfd en gelouterd een oflv r woe libaar stuk r itKir aal sociabrme vjTlkomende uil de drie bromieir godsvertrouwen liefde voor volk en vaderland en Wrbied voor den arbeid Een ètrn vah l X 0On mannen en vrouwfn waarvan er 10 COO m het veld l an om mede te help n Euiopa te Ixviiligen Een natio iaal s ici li ti che beweging die draagalB kam zijn van de politieke wiUvomung ii Nederland en die vertrouwd kan worden door het Duitsche broe ter olk j dat vóAr aHes en terecht de zekerheid ver langt dsl T geen 10e Mei meer l komen Wii hebben xan 1935 af onder d moeiliiksie omstandigheden het be u geli erd vertrouwïl te kuzinin worAn Dnardoor if te mogelijkhnd onUtaan dat het BukseommiasnnanI op den 7pn October van dit jaar heeft kunni n doen berlrht n dat van aii nexatii va Nr dtr and dwir Diiilsch luid gean sprake is omdat dr Filhnr dit niet wil Nederland zal dus zelf tandlg ktmni n worden Nederlander üullcn weer tteor Nederlanders gert qe Td worden wij zullrn geen prtiti c toraat geen kolonie worden met Igcnttsimdr WM een oorlog m 4Mi daj verteren Nog is het niet tot het Ne d Tland hc volk do irgt dirongen dal het it dankt aan de N R B en dat alleen reed daardoor de N S B haar be Haanarecht heeft bewezen BIT daa rahrer Maar er is meer Oij het vemomen dat Ik op U December d i ir den Whrer ben ontvangen Wat heeft mil aanlel ding g geven om dit onderhoud te v t 7 ken Ik zal u daarvan nu zooveel mogcHlk rekenschap gcvegi De gewei digp worsteling legen de onnoemeiyk gnmle macht der Soviets moet ieder dl nadenkt doen IwgrMpen dal Europii op den rand van den afgrond hei ft gr balanceerd en dat het alleen aan df krm ht van het natlonaal aocialiame te danken is dal het niet in dien afgrond gestort iK Voorts diil op dll beiiissen de nogenbük In hel leven van Europa Engeland Kiimpa verried en h t op den rug sprong Het madfdoen van ttnge land mrt de Kovjeu m met Asneiika t een aanslag op het leven van Furop welke aimsing door Füigeland lietanld zal worden met den ondergang van l et Britsche wereldrijk en helaas ook door Europa betaald ral worden met het verlies van oen groot deel van t n b ziltingi n en rtjn aanzien in andere we relddeeien Wil Europa niet ten onder gaan wil Europa dat ten slotte slwhts P111 klein hleHiiand is vnn Azië zich handhaven in de wereld dan moet hei zich radicaal losmaken van de verdeifelijke Eng ilsebe poliliik van een vi rileckl Europa en moet hel zith bewust wordan van de aolidari teil van alle liuropewk ha volkeren F i wil Ugi dan iwKir vooi de hand als pen Inïiiw Fiiiopn gevormd moet wor don van volkeren die zich iM ki iinen lot EiuiipeiMwh veMinIwiKirdelijkhiids gf v ii I dan dal de t tti an rhe volkp rpfi het voorlieeld geven d volkeren die rijn van Wn rag van éénoii bloede DiiiliKhlaiHl N dprlaflri Zwedw Noor wi ril Hl m niarkcn En zno dsl een levpnuiDixIrnkolljklH kl Is en liat I hei zulliii wy Ntfli rlanders ilan traks als lul hinkende paard aehtrr aanh l oinpn en snieeken om twgi In ten te wmden tot de E ropiH i Ie vensnilml of reeds nu Is eei le ons Hekfmneii lot dp leriiiiiniinche wiKdarilelt al irondslng voni i tn veri nlgtl tjn kriiClilTg nlfuw Ewwpa Ik heb niet i paarz ld Ik gavoel mil veritnIwoirirtelMk voor di loekoinat van nna vitlk De bezellliiK v n t uiwno en iuikiNnie de onvpriinlwiinrrtelllkp b wiianriiinige oorlogsverklnrlng san J rmn Iwiihi ti rte leur dWll gedaan Ik Épl bépNvai bapi naar den FCUirer tAian en Ikab hm gezegd ntet al paiilciitier miBr ta leider der MSM 1 dat naar MiM neenlng ImM imI i B B het 8M aataan nui kat Kadarlaadaalw volk BUean gewMTbacgd lua wordCn ia bat lotaverbondrn samenbonden van alle Germaansche volkerca 1 dat Ik bit geloof hab dat hU Adolf Hitler de van God gegeven Germaaniohe leider ii dte tot rdè lng heeft de Germaaniche volkeren uit den aci en de badnittog vaa hadea ta teeden naar aen lichtende toekoniit 3 dat Ik de aawrikbua overtalriBg heb dat hij Adolf Hitler aja Ger naanieh leMer nimmer iet4 tal elschen dat ia itrijd mi iIJb aer de waardigheid of de belkiigen van bet Nederlandiehe volk eiv dat Ik daaruit de comequentie trek de ver bondenheid op leven en dood Ik kan u zeggen ml ne kameraden dat de ïiihrer ileh daarover zecr verheagda en ona volk de galeganheld wil geven nl t ali avorwoanan a tte niet ala kolonie niet ali protectoraat maar ah vrij natidpaal aorialiatisch Germaanach volk iQn plaats in het nieuwe Europi to tetneMn en stfn aandeel te babMn aan het geMèlte geven aan het Jiimiwe Eutejia Afgca e en van it n kalonlëii afffaMiadm van andere we ralddeelen zou het Nederlandwhr wik op JUn Klein grasdgebiad verkwijnan ea verkommeren wanneer het niet werd toegeiatea ali deelgenoot in het nieuwe Europa Hat wordt taegeliten neen het tt toagalataa op den ISen December en dit la het graotate geaehenk wat Ik u mUaa kameraden op deien dag kan brengen dit la ook het grootste geaehenk iirat de N S R de veel gehoon Ja aa geamaade op dezen haar tien Jarigen gedenkdag aan het Nederlandiehe volk aanbiedt Ken geschenk dat en door het gansche vol i op haar hooge waarde lal worden geschat Zoo 7ell i wy dnn oni Iweid lien nrig tudvak in Inderdaad te midden van woelige baren in Mormgellj De koers staat vast Z j was Oost zij is post en z j blijft Oost Dat een iegelUk Jiei hoore en er zich naar ijiohle Onze ta ak staat on kJaar voor ooüen fk zal haar In enkele punlen Hflmenvatten I De artlive doelbewuste deelneming aan de aamenwerkin van alle fiermaansrhe volkeren tiU veiligatelltag van Europa gedragen door de zekerheid dat dit gemeenschappelijk belang vóér gaat voor het belaag van ieder der volkeren ifionderlljii Het deelnemen van het NedarlitaiMhe volk aaa de kolonisaUe en de eaploitaUe van e Cunt Europeesche gebieden S Het verkrijgen van dr volkomen geltfkbarechUgdheld In de Europeeaehe leven irulmte en het zoeken en vinden van emplooi van de ondernemlngskraeht en de arbrids kraeht van eni valk In Enropa opdat welvaart zal komen en de armoede lal ararden verdreven 4 Het verhinderen vaa bet wegJurUara en voortvegeteeren van ons volk In een te nauwe Irvensrnimie ou alle wegen vaa ovenee zijn afgeiloten S De lirhameltjke zedelUki en gecataltlke varheffing van ma volk De lorg voor bat welzijn vin het volk door arbeidadienat arbeidafront volkswelvaart volkagnondheidadlrnat ent la organiseerrn tol bloei Ie bren Hel orgaaiaeerrn van de levens kringen van oai volk waardoor de cnkeHag tot s recht kan komen en een dam wordt opgeworpen tegen geUJkschakeIJng en sUataabsoluUsme 1 Het orginiseeren en tot leven wekken van den komenden Nederlandaehen Germaansrhrn nationaal aoetallstischen ataat waarin wij la vrUlgHd sollen kannen leven Om dit alle i tot stond te brengen is een lichte sterke eensgezinde offer vaarduge nationaal aocialistische beweging noodig WU gaan hel tweede tienjarig tydvaW in met ruim 100 OOO h den mei eeit W A een SS een Jetigdalorm efi een N S V O in voMcn opbmzw De il SB is op dezen dag verklaard lot de dragende politieke WganMUe in Nederland Dll aSt ons vele verplichtingen op alle voortkomend uit deze éëne te bewijzen dal zij is om God Ie dienen en met dm dmvel opdat ona volk wier gezond en sterk zal worden Het eerste tienjarig U ierk is het tijdperk van de voorbeieiding van dewederrrjustanding van rtns volk Het tweede Üenjarig tijdperk is dat vanliet leggen van alle érnndalagan voor d wederopatanding Het oude hui ia ft£gel iandi hel ontwerp voor het nwaiwe is klaar De uitvoering gaat l i ginnpn Daartoe Is noodUg én volk Hat baala daal het strijd vaardigste en bat offerVgardlgHe deel liaarvaa wonH venamrid in de N H R om daariu voor sUn dragende tiak gereed gemaakt Ie werden Velen staan nbg bulten onze gelederen die er In hehooren Daarom bepaal ik dat met ingang van S Ja nuarl a a waer leden in de beweging sullen wordrn opgonomen D weg blijft vla het inatitunt van aympalhlaaerrnden Diagenen uit db aympathlaeerenijep die da kracht en de roaping In ileh gevoelen nm tU werkend lid toe te treden snilen nhdat U dit be weten hebben VaiHharta welkom lijn en kamenidieluipiielUk worden opgenomen ffliti lU ni leidend beginael rn onte bronnen volkomen aaavaarden en dlMlpllnalr willen dienen Ik dank ijllen die ki den loop van deze tie Jaren Inmw tjVerig en eer Hik hebbin gediend De Utiljke rm kmitle aoléaton die ItUd op hun post waren die illiid daar wir n waar te weiken Ie offiren n l strijden viel tinnk tit hen Is d beweiftne zoover gi koin n 7iim gaarne zou ik Teder af rm derlllk In de oogen rlen en Ie tus aehen ons geknooplen band met hand druk bevealtgen Dit Is niet mogeUtk fk onthoud mij wlfa van l noemen van namwi Mei Wn uMzonder ng De man mei wicn ik de beweging begun non ben De man met wien Ik gewikt en gewogen heb of wy el miden he glnnen iOb liJn wij Nrd t landers Maai toen Ik hem de vraag steljle gimt gil mede toen el hy Ja en daailHI Is het gebleven Ksmernnd vnn lullipr ken oc ik gu lurileiikl nis f enige nnnsl mil tir li Jnien van stri il Hel was goed Hl rilt liedankl WU gann weel verder Kaminid u Ik vertrouw op gy voort lult gaan uw phUn u Nicl alleaii op hiy rust de versm de ijkh voor de loekomi n wik 0 k op GU hebt de bewe 2 getaaaltt zonder a zou ik msehi gevieest zUn Gü hebt mu m i loopen jaren niet iji den slevk 7 i Gd lult moedig en v tb rsdf JS ml Ingaan het tweede liepiii iB I L II belooning zal daarm beiu gU weel deel te hebboo i J opstanding v n uw Volk t Laten wU een oogenblik mu geda hlen zUn bu het jaar oü i Jaar 2000 zal er een nieuw i n pT kif Nederlandvh volk tim f volk kapot gebroken term L Ik geloof onvoorwaardeliik h l Nederlandsche volk in het n Europa dat wU luüen helpen b ï een groote toekomst tegcmo i oaai n klokken van den Dom uilen djn 1 den boven ean nieuwe generatie Z oiiatren ïuUcn allengi zün heeng J Alleen de jongsten ondw oim £ dan vergru H nog in leven run e lS zullen zich herinneren deru da t wy slaan op den drempel van d nieuwen tlid Wy ddnken C i L pns het inzicht en de kTa lu ge fn hand een onvoimaakl maar Ihet goede nastrevend weikims hT nende om ons voUt uit zm groo nood van h d n te lefdeji naar gelukkige toekomst Wy geloov 2 toekomst van om volk er zal ï wtei z jn arbeid en btwod id alen geloof ro daardoor lal de blym Vid w r kecmi die geweken ut deze bei nrde tUden m Kameradwi ter eere vnn on ten die ik hierby dank z voor hu anwezigfeid en de door hen nesim lieii woorden en ter eerei an het irH dende en ludendf DuilSthe hroedSVüJk aan wie geheel oni volk d i vmthuldigd la zingen wU het Dmische volkslied dan hel zesde eounM BH hel Wilhelmus MUn schilt ni bitrouwwi zütgUoGodmim Hier BIINNEIIUND Een meesterwerk van de recherche VUF INBUEltEltS or HEETERDAAD BETRAPT Eert inipeclcur en eenige rrchetw iheuri van de centrale recherche hebben in den nacht op Zaterdag u AnisUTdam hun speurzm met griM i uctea belo d gezien vgf mbnken v i wie vieir k rten leeflUd van 20 M 24 jaar en een de l jaj ig betonwerker v d H konden op heeliTikad worden betrapt en gegrep i t rwijt nog twee medeplichtigen m hun krsM werden gepakt Rustig lieten de rechercheurs i erst de dieven hun werk verrichten tn rovds hadnieii deze den bult pim 8000 paai dameakouaens bi zakken gistoptom mee te nemen toen de deur openging en de verbaasde inbrekers ui de loo ien van eenige politiepistolen blikten I Oe part4i welke garlbdi stood WM ioo giroot dat aancanometi moest worden dat hel de bedoeling wai haar met een auto weg te bri nmsK Daa 1 om blevm de m£ercheurt terwyj een hunner de amsUinten liewaakte vooirloopig nog op hwi post regin vUf uur kwam een auto Jian die eenige malen langs hel pand ncdi blykbaar om te en of alle vulig ai Dll schech hel geval Ie ijn en dus werd de wagen m eisn zijitmnlje gezet waarna twee maiuien uitstapten en naar d kousenuak gingi o Na een klop op de d ur de Ml i en rechercheur deze op eem kier ojun m lioorde de gefliuaterde mededei Img De auto komt hoor ui alles in oide AUes is goed kom miar binnen fluifiterde die rechercheur trriit Bi luuwelijks waK de man binnen toen mik hi i werd overmeesterd De iwiede man dk nog buiten wachtte werd degrop evetieena gegTep n er l rniede was h t iHuster gez l chsp ompleet Ook de auto wenl In lie lBf Sr nomen RADIONIEUWS aimaas IS Deeaml n vnatiM i mm m 119 Boeven and tn boek en krant tlD nu mofnonnnitlelt Tl Oehlemlsiininaalleli TM Iraniofonnmuilell S l HNO Nle w l er1rtllen ais PullUrk wrrk raalj tofwi i SJS OianinnHtntnlitlpli 3 Metnls ii ii tl ir l nramofwmnintlek 0 lil Voor df Iml inauw a SS Oramoloonmurieli 10 Ut OmrU iioncett 11 oe Vi óuwennioralek 11 ai rtwi m1l le aik lei Kinderen en aniltt IIOll Oiiclk mier II en una IZM A linanak 1149 nN 1 wleuwft aennmniwelte tiertitifen nlS Planovoortl aelit IJ Oll i HemlrUi n til iHke l eiil piamwipel 14 SO lie liehlr I la 16 7n iu plannlM riemin ISI IH I Wttm HJO Molln 1 nnUWIe IS 48 Vi U ellBil 17 O Mntlii r iii wi uil liN Nieuw cnnoindlelir en beitriherit i nso r Htinlilera ISIS llerilenkliv vnn ninüianaitai IS 48 Oramnftwnmurlrk i Arincel lia fttttr IS SO Anilis nniil i i l klpln Mnwile eneeinhle rtt olluten Vnnai SUIS alleen vnoi ite Ratlin t nlrale rtlr over een tUnverlnndlna mrt ila lltlflln tieai lulii Sm li innli ininu l k Jl 4 1 WNO M u berlehlen MIXI BNri rnirl elt ii1i Kemiomlp Nrw mm lliillami nf i Imimnuziek JS ia UW jiamntennmiKi ILVimiPM It Mil M nil It IrsmoHwnniutlak 1S lll rie veraum I I U tlramefwinmuilek SW f TW llllvefinim I 411 liatnnfmmn ii i J HHI Minilenwllillns 1 ISflralnnfnenii i J 104 1 Vriipsei en e tl Ml fii innt ni iii lïW fchMnliiJtHin Uite HM KN NiiHt f rrnnmni ittie tiprirnlen im i Hmnaewre MillRla en arl n l l nnl lek n iii Mike i all en irsmohwein 19 M Viwi Ite fleken tssl Cwaiert 2 olli leil met nninkalia 1 lintratleiii AlHtnnl mei il nn tfB ell Bi H 1 I Nienwi aeennmHelir en nenrtlu ii H Jnhn Kilrtel m Mt wke SI werle lt t JtMifimraaHitiik IS se fminmiinek IS 4 rviliiê In een nt ii i J KetlHi Ventliefriil Horn da NHBl Afine Iiainiiir UW fJeiafd I elHj re 2 nrkeal l 4S H H rla i WM lleiaril 1 rl rn l ii ikral Vanaf Ml atlew rj n lis t eiiirala die nvn f i lllnieil i t 111 Hf Wnl n K vWkkin IW 1 IV V 1 J Ifii Ml 11 I l laniMni imr p WNO NlfM l llillleii MW PNrt 1 Uns n i hel Wwnn ilii l nulil ♦ te Avmirtwllitln