Goudsche Courant, maandag 15 december 1941

DAG 15 DECEMBER Aaacebodeai priH met Pick ap a pfieliHie plateaUaEelIjki kt hofca m 6 Stotw kenlaii B aST O MSB Loodm j p is khaarsch Slop olim goed cUdill Kelderramep Jidaerhiil en ventilatieroosters of kieren in Uw trapportaal moeten óf goed sluiten óf toclitvrij mrden dichtgestopt t Beat kan dit geschieden met stroo droge kranten zakken zaagsel ewci Natte of vochtige iadlatiemaierialen direct door droge vervangen Controleer de heoMNprocni Draai daartoe de hoofdkraan meestal in meterput kelder kelderkastof trapportaal dicht en probeer dan een tapkraan in Uw woning Nijft deze doorloopen dan sluit de himfdkraan niet goed al en moet dus gerepareerd worden In dit geval moet U oomiddelliik het Waterleidingbedrijf daarvan in kennis tellen hetwelk gratif de noodige repanti verricht voor zoover Uzelf akt voor bet onderhoud moet wgen l alcookkooldkraam vatitr 1 wteUr e i tdi g n jfelegen t kouda rutmten gO i i tnat droog mateHool loo iai hierbit gmm UxM kan I fcomea IWMHN VOt M PUBUCATie VAN HfT DEPARTEMENT VAN HANDEt NUVtRHElO EN SCHEEPVAART O 44 4 2l9 T Grooto finonciëel ondemeniing is b réid bestaande beleggingen zooal vaste goederen hypothecfoire vordc ringen effecten e d over te nemen tegen een gegarandeerde levenslange lüfrente Br No G 4456 Bur v d blod VOOR IEDER INWONER VAN GOUDA EN BREEDE OlMGEVING de G me nton van Krimpenerwaarid Zuidplaspolde r Rijnstroek ii d Goutfsche Courant Irat aangew z n dagblad voor iadar gezin Het publi iteitsorgaan voor elkén adverteerder ddt Heen avond duizenden gezinnen bereikt 1942 NADERT W IE op de gemakkelijkst Wijze aan familie vrienden en bekenden bij de jaarwisseling een gelvkwensch wil doen toekomen make gebruik van d bijzonder gunstige gel4 genheid daarvoor in h l Niewwjaarsnummer van e Goudsche Courant dol olie bekenden van onz lezers e sen zoowel in Gouda als in de omliggende gemeenten bereiktWij drukken hieronder nkele modellen af Ier grootte vcm 5 regels welke wij plaatsen voor O 52 Grootere annonces met eigen tekst jiaar verhoudinciOpgaven worden ten spoedlgite Ingewadit o n ons Bureau Markt 31 Gouda of bij oni plaatselijke agenten in dé omg4iving NIEUWJAARSWENSCHEN 6on inwis ftn hrf en maf aa WOENSDAG 7 DEC SIMON DE WIT altvd voorraadJ Q 4461 Aan m geachte Cbënteele l GOds bexteh zegen bü den Vrienden en Familie het cofflpli vang van dit nieuwe jaar M ment vaa den dag i Begunstigers en Vrienden 41 AktimiiiiMrtsprljs In Gouda per kwartaal I S6 per maaad 0 78 per week 18 et buiten Gouda 19 et per week pa post per kwartaal 3 31 AdMTtmtietariat 1 S regels 1 10 elke regel meer 0 21 Ingefonden Mededeellngen 1 3 regels 1 31 e e regel men 0 41 Bti overeenkomst gereduceerd prezen Zaterdags klein advèrtentiCd In de kwartjesrubriek 1 regels 0 36 elke regel mée f0 10 Maximun grootte 8 regels i Mon harteluken geluK owJ aan mön Vrienden Bekende Begunstigers on n Miin Aan al mijn Vrienden en Be unatigers heil en segen m het nieuwe jaar Veel heil en zegen aan Vrienden en Begunstigers b de intrede vkn hét nieu we Jaar Het ooEwUment van den W vaa 3 Opgoof van bet nummer met duidelijke vermelding naam en adres is voldoende I EERSTE MAD AltfftlltOtMte EXTRA PEULVRUCHTEN uit eca door deaiwMrdcr dM UMm OcMsber IMI ititi bndM ex to l waanraa afMbritt is fclatn aaa dan EX Httt Bargemetier der geaecate Ooada Wükt dat tea rerxqeke van auSBIRT OUMruiiHL wonende te Oouda aan de Voratmanittaat na 4Q Is bcteelceiid aan iKX t VAN DAM zooder beroep Mde aldaar wonende een vonnis den ZT en AagnaU 1941 door de ArrottdissementsRcchtliaafc te Rotterdam tnascbcn geaoeoHie partQen gcwesen en dat vofeagfaoenide Ortetje van Dan voorts s opnroepcn on Vrijdag IRDcceaber IMI des voorariddaga om half eM uur ta vfrsehVnan ter Raadkamer vaade ArrondisacmcntsRecbtbaalf te Rotterdam ia het Pa M van Institle aan den NdbrdsJagW aldaar B J N AKKERSÖijK deurwaarder Oouwe 192 154 Oonda inwi$udmt OA WOeNm4G 17 DEC Q 44 a REVUE jNiaTEMfilTEINMir SIMON DE WIT alHtd voorraad U 4462 41 Up te voeren door ayaia Var MCKL SMtM ter gelegenheid van het 30 Jarig Bestaan op Ia tdaa SO OioaopiMr Jn de Nieuwe Schouwburg aan de Boelekade Kaarten avondvoorstelling ultver kocht Voor de middag aanvang 2 uur zijn nog een beperkt aantal vericrygbaar Prijzen der plaatsen incl bel ƒ I ƒ 0 85 f 0 60 Jeugdkaarten leeff d t m 16 Jaar op alle rangen 30 ce t O 4498 19 isfnasnx publicatie van het departemeni VAN LANDBOUW EN VISSCHERU DISTBIBVTU VAN PEtlLVKVCHTIN Da Reeretaris Oeneraal van het Departement van Ijindbauw en VlaachertI maakt bekend dat de detatlHaten die den voor het beatellen vaa penlTraehtaa nangaweKen bon 169 van de bonkaart aïgemetn op 15 Itt of 17 December a s van hun klantan tn ontvangat nemen deze bonnen op 18 1 2S XS a M Daoambar aa bt de dlatribuUediensten dtencn tn te leveren ter verkrQflnc van een toewUzIng voor peulvruchten De inlevering moet geschieden op dan voor den tiewokken detalUint vabtijestelden Inlevermgsdag volgens codentunmar De bonnen dienen btJ Inlevflrlng In veelvouden van tien atuiu met een mtntmum van dertig atuka geplakt te nin op opplakvellen en vergezeld rm Mn imtvaiwittwwfla ItD Ml a voor elke tien Ingeleverda bonoiKi lal e i toawUlIng voor tien rantsoenen peulvruchten worden afgegeven Ben rantaoan peulvruohten tïedraagt 250 gram Evfntueele restantbonnen ten hoogst negan ituka RiogMi worden doorgegeven aan den grossier Oroaalcrs dienen atch t r varkrUglngAran een verramel toewijzing te wenden tot da AalrilmttadlaiiataB ZU behoeven lich hterbl niet te houden aanden vi or heii t astgeatelden inleveringadag doch kunnen op eiken gewenachtendag de van hun afnemers ontvangen toewijzingen yoor verzameltocwijztngentnwtescicn De aflevering van de mat gebruikmaking der toewtlzingen gekochte peulvruohtan aan da personen die hiervoor tMnnen 1S6 hebben afgegeven mag iMhta geaehiadaa tegen inlevering van een nader aan te wijzen £ on van de hanlrairt algamaan Oe herbavoorrading voor de tweede diiitrlbutleperlode tal plaata vinden op toewljitngan welke de detalUtaten t z t kunnen verkHltcn door tailavaran van dcien nader aan te wtjtan bon pa aandacht wordt er oD gevestlgdlldat iiv afwijking van destljda te dierUKe gedane mededeellngen da bIJ het einde van de vorige peulvruehtendlatrlbutie uitgereikte toewijzingen welke uiteraard Inmiddels zijn verloopen geen recht geven op het koopen van peuKrurhten 1962 50 INIalVlBAINO GONaVMENTENBONNSM VOOft THEE DOOK ORTAfLLISTEN De S cr Url8 Generaal van het Departeioent van Landbouw tfn Vlas er noMlct het vollende bekend met betrekking tot de distributie van thee llr sQn nuut ctoelen gniomen om ie bewerkstelligfn dat iedere winkelier oê growder bfl x n normelen leverancier nmveet thee zal kunnen betrekken a v hy bchoMt om op alle by hem Ingeleverde ctmsumentenbonneQ f toewililnfeil thee te kunnen afleveren Hierbij wordt rekening Rehouden met de niMC bU den handel aanwezige voorraden Aangezien 7ulka voor een goede ultvowlng van bedoelde maetregelen noodzakelijk Is i tot nader aankondlgtniE elke aflevering van thee verboden Op de dezer dagen door d dtitiibutiekantoren uit te reiken toewijzingen mag derhalve eerst na opheffing van dit verbod thee worden afgeleverd Ten aaniUen van de inlevering van ronaumentenbonnen eQ toewijzingen dóór A tï handel gelden de volgende voorschriften pp 18 19 M 29 24 Ai oember IMl dienen de detaillisten te van hun klanten on IS 16 en 17 December ontvangen lionnen 168 van de txtnkaart al emeen welke recht jgeven op het koopen van 40 gram thee bij den plaatneJiJken distributiedienst in te leveren De inlevermg moet geschiedfn p d n normalen v oor lederen detaillist voleens codenummer vastgestelden Inleveringadag Hiertoe behooren de detaillisten twee ontvangstbewijzen MO 201 In te leveren met dien terstancfe dat op een van deze exemplaren wordt vermeld de voorraad waarover zU op 14 December t94L beschikten uitgedrukt In rantsoenen eöi rantsoen 40 gram Hierbij dfeni n levens onplekvellen met een aantal Donnen dat met den voorraad overeenkomt te wprden gevoegd Hioibij Iwhoeft dus met met de gebruikelijke mmima en veelvouden rekening te worden jjehouden Op het tweede ontvengslbewijs dient het aantal rantsoenen te worden vermeld dalmeer aan bonnen werd ontvangen dan de vooi raad op 14 December bedroeg eveneens tezamen met opptokveUen waarop des bonnen in veelvouden van tien stuks met een m mum van tien tlja geplekt Het restant tot een maximum van negen stuki kan rechtstreeks aan den grossier worden doorgegeven Voor de Iwnnen welke tezamen met het eerste ontvangstbewUs werden Ingeleverd worden geen toewijzingen verstrekt doch wordt uttaluttend het ondcrteekendte ontvangstbewtjs teruggegeven Voor de bonnen welke tezamen met het tweede oatvangstbevinfs worden ingeleverd worden loewijïmgen verstrekt Daiur teelrijxlngen met Opdruk ihee niet meer voorradig zgn en nieuwe aanmaak tn verband met de papier chaarsctite op moeil kheden stuit xal hleilstl gebruik worden gemaakt van toewijzingen met opdruk busgroent n waarbij wordt gerekend een rantsoen busgroenten 40 gram thee Bovenstaande regeling geldt uiteraard vtior winkeliers die meer consumenterdMnnen mtvangen hebben dan hun theevoorraad op 14 Dec nber 1941 bedbroeg Indton een detaillist oUnder bonnen ontvangt win zijn voorreed ep 4 l ècëmber bedroeg dient deze eveneen s een ontvangstbewlj teauijen mot de bonnen In te toveren bQ den dlstributiedienst en wel op 24 December 1941 waarop In rantsotfaen et aantal door hem ontvangen bonnen ia yermeld De detelüli n dienenfede door hen van de distributiekantoren ontvangen toewUzlngen Ten spoedlMe door te geven aan hun leveranciers Toewijzingen welke den levcraneter ecWt na 1 Januari as bereiken zal deze in verband mid de voor hem geldende inlevertngsdagen niet meer k unnen accepteeren Orowlera die toewijzingen ven hun afnemers hebben ontvangen kunnen deae van Maandag 38 Doconber tot en met Vrijdag 3 Januari as dageltifca btj ie dtitelbutieiDkntoren inwdnelen voor verzameltoewtjzlngen met di t vetetiuBde dlt InwlaeeUng eervt kan plaats vinden wanneer de toewijzingen worden IngeUrverd ve H een aantal rantsoenen n erei kcHnende met of grwrter dwi d n voorraad t te waarover de betn kkeff handelaar nog beaf dkt De inlevertttg d r tovetittaingen heeftiplaats h overeenkomstige w ze mH hierboven voor de detaillieten Is omschreven met dien verstande dat in plaats van het formulier ICD 301 het formulier MD 387 met d daarU beEuwrende enveloppe MD S9B moet wofden IngelevenL SvKiala voor den detetlUat Is dua ook hier voorgeschreven dat op eea dw formuUerea BID 2S i in tantabenen moet worden vermeld de voorraad thM mi December 1 welke ijüteraaKl moet overeenlnniMni met den bij de gehiHiMn enquête mge ven yborraad terwijl op het andere exemplaar het aantal ranfaoenen moet wouImi vermeld ttat mtet is ontvangen dan de voorraad op S December j 1 bedroeg Uiteraard aal oelc hier alleen voor laatstgenoemde rantsoenen een verzaYneltoewtjzlng worden ventrekt Vow het geval een giwudet van zijn afnemers toewijzingen i or minder rantaaanen Utvangt dü aljn voorraad bedraagt dUcnt nij deze toewQzingen op VrUdag 3 JFamiarl as bij den distributfedienst in te leveren tezamen eoMt e ti MD 319 vfi arop zoio el zijn voorraad uitfedrulct In ranttoenm als het aantal rantaoeneo waarvoor hU toewQclngcn inlevert zijn vermelde Voor de inlevering van toewijzingen btl den distributlcdlensten door thecfakkera gelden dezelfdtf bq Ungen aUi boven zt n omachreven voor de gnMiaiart ntet dien verstande dat voor diei iakkers c ok na 3 Januari a de g aleg entteld daartoe bl ft opengesteld en wel tot en met 9 Januari a s Ken mecv kker die vart ztjn afnemers toewijzingen voor minder rantaoenen OÉltvanga daq zijn voorraad bedraagt behoort deze t de voor groseiera voof eachreven wijze In te leveren op 9 Januari aa Aangezien grosèers ulterl k op 3 Januari aii en ttieepakkers uiterlijk op 9 Janiuui a de door hen o wlvan fe n toewQamgen voor veraameUeewijzingaa kunnen Inwisselen moeten oclk de grossiers zorg dragen dat de door hen ontvangen toewijxlngen ton w o itttie In ieder geval vAör genoemden datum is Int btalt s n van hun leveranciers CffOWlTi en theciwkicera dienen de do r hen ala restant bntvangen eiwiia MtawiteB beimea bd den Dis rtbutiedienst in te leveren xivèX tiet ontvangstbewös MD 301 T 1983132 mCtpOMmiE VÜtK HAll milOCT CN rsU VBUCHTCN Ptf Sy w to leneraal van het Oqpartemf fft van I tmbouw eny iasawrQ maakt bekend dat e iatatlHstuï de iakvelton met de met ist a ummerde S B ÜHUfcrt ANicmeeB welke ter verlü ing n havermout o pealvfurïtten aite aangewAm gedurende het ttjdvak m 18 t m 19 Oaeember a b fe 1aataelljke diatrlbuUedlensten liunp inleveren De bi niwi moeten MB aanbieding tn veelvsouden van lo stuks met een mtnimum v tt 39 tf M Wtt ztjn op opplakvetlan èn vm gezeld zijn van e bn ontvangstbawfla MD 3W De dtstributletUeneten zullen hiervoor toewQcingen ter verMpng van pealnackten en dtu niet voor havetttout versttekken Bij aiy w la w ng v i met Mn rantaoen bavarrneut gemerkte bonnen xullen d dmriiHittefiUcnflUm UMrwlJidngen voor bavermont venterekken Deze ia tta aft bo ftiwi dleticB b f aanbieding tn veelvouden van lO ituks met een mltüRtttm van 18 tulS genlakt te zlSb op opplakvellen en vergezeld te zijn van eeti ontvanoUtewtfa MD 301 a f I9M 22 i vwn I i l l t hiai UW aHiv rt ntl M J Kampfiuizeii KoM n Thcffuin iel OPOERICHT 1881 Theobon no 168 Mnadat IS Dec Oinidag 16Dec ea WoeiMdac 7 Dec O 44eO 15 Haniliiaaiinachlne non porticolltr ter otftrn gaoraagd KMa defect en bekwaaiv Br O mt b r r A lad 8 f wtnara MnntM c CU WBt H nÉMVunoKiiiu a njusK iiqsT lt TUMMma VMM MAimMa ii HOOCW rUMtM t ïooS t 00 IM 844 iOlOO I ISIM IMW t JOO OM 104M aOSTl 3034 4tTt 4387 4M 1 H Wl 0 mraoeii a m s tM n 4S ST T 13S 1T3 44 aw JOe JW SM 8 87 4M W M 22 Si JIS S ♦ l ut 74 SM 4 1001 1004 lOSO lOn 1044 lOH 1ÜS ii is 14M iSS ii £ 5 2 S 3 04 1830 lan imt m 1 5 J iS i 1 Z w ♦ ilIT 2J5J SS iSi 2S2S 3007 IMS 714 ra SU Ï7 a w Ml OW soae urn 8071 3123 31XS 3313 3230 3330 SM SSM ia a 4 sas 3388 3411 3423 3469 S4 T 3480 3G3 8888 8878 8818 3603 3731 3743 8770 3780 3W6 8830 8843 3888 00 4010 4048 4004 4103 4118 4136 4142 4148 414 4183 416S 4188 4188 4301 4338 4268 4801 4801 MI4 4888 4388 44S 4488 4483 4488 4848 4888 48 8 488 4704 4778 4860 4838 4847 4888 4 8018 8088 MMS 8118 8130 6180 6187 61t 8334 SaU SSflS 6308 8888 6358 6358 6377 6418 8488 8887 8888 5687 6630 6S3S S8S8 5888 6706 6708 8188 8787 830 6831 naat 8807 S8S 5873 6878 8060 8088 I8a 8338 380 80 8818 83 8 8681 M4 844 8818 iÜ 8644 8688 860ft 8818 6430 6887 8S 8738 8788 SaM 8843 6868 8860 8883 8873 8831 8S 7034 7048 7088 7108 7140 7188 7317 7371 7350 7618 7iaS 7888 7 80 768 764 7681 7631 7877 7881 77 8 7788 77 8 7788 7818 7841 7 07 7S1 7883 19 3 8048 8088 SOM 8073 8187 8183 8187 313 8338 M88 8374 837 aM8 8S8 8S07 8814 8330 8334 8383 8341 8384 8 7 SSti 8438 8468 8468 S487 8603 8513 8838 48 8 7 BaM 8884 8788 8744 8748 8758 8784 8813 883 8888 88 8 8001 MHS 088 8108 8141 8148 S16S 81 4 M 838 m 87 S 8308 8310 8430 487 n 6 S 8808 8863 8860 8R8 71 736 733 7 7 748 874 8808 8834 88 8 84 8888 8W7 8818 S 86 t 10068 1008 10136 10137 10181 10183 10388 10 74 ML 18 8 10437 10 8 10487 104 10608 10816 1007 I 8 ia l4 10880 10843 10888 10708 1073 10748 10787 1@ 8 ItTH laTH 1 778 10784 10808 10 3 BMW 10 87 10888 1088 18 11 11004 1100 1103 11048 11113 11134 1130 11332 113 8 ItS 1143 11461 11483 11488 11488 11808 11638 11S33 1188 11 8 llTSt 1178 11784 11788 1178 11888 11 01 IISIS 118 1 11848 1188 llWl 13078 130 3 13131 1318 133 6 12338 1 388 lÜM USO 1 807 UI333 13388 3S84 13388 1 383 13884 inM 1 I3 1 48 13618 13631 13844 13888 13744 13746 13781 ItT Itlt 13 1 13863 13877 13883 138 7 1 815 1M84 1801 UOH l e 4 IMS 13068 13081 18088 13143 13183 1S188 18187 1811T U lUlt 13338 13337 18388 134tt 13438 1348 1 474 1 8 8 USM la 0 13611 13818 13838 1388 13731 1S7 13833 1 8 4 1 8 8 13884 13801 13 31 18S6S 18863 13878 18883 14078 140M 140 1 141 3 14133 14140 141 3 14384 14308 14 07 1M14 148 t44M ïiSi l 0 W W l H 7 14 14 88 148A3 14887 148 8 14845 14883 14886 4873 148 180 ISOM II041 15117 16188 IS18S 1S 1 163pJiM 183 0 18383 ISm 15534 16560 16664 18688 16 lSr UM 1I8 7 18818 1SM7 16841 13881 15876 15881 I674T 15788 16 3 iSm lS a IMU 16008 ISOIS 16043 18087 18113 16130 18188 1 1 8 1838 18l 18818 18838 16 88 1S44S 18488 18901 18811 18818 18 18 1S618 8 28 16708 18734 1873 i 785 16811 18833 lS 7 18 48 ITMM 17047 170 1 17123 17134 1714 1716 17178 17 80 17 17 1W78 17371 17388 174S0 17461 17493 17600 17583 1783S 17 4 17880 17678 17707 17729 neca 17801 17804 17 3 17 l 1 033 1 087 18083 18144 18158 18177 18184 l 3 ta ISM 183 3 tWS I 18363 18384 18488 18483 18505 186M 18848 1 8 iaS71 1W77 18803 1M33 18828 1 640 18865 18858 1 873 18778 lalM 1W 7 18880 18887 18881 18906 18810 18814 18 43 18 n 1 0 1 180 6 18114 lfi 74 18341 18348 l 36e 1838Q 18384 1 38 1 10 IMlO 1 4 8 1M81 18480 18488 1 305 1 61 1 531 IM l a4 18 64 1S877 1R 78 1 8 8 18730 18741 l 8St 18 08 lÜWT 1 08 30083 30088 30073 30118 30316 30338 30343 30380 30978 0 O 30838 30865 30358 30873 30404 30436 30488 30477 9068 MM 30838 30644 20 15 20638 20 28 30681 20855 2OT81 308 7 30 84 30815 30837 30830 30835 20 41 2085 SO 30 aO ONGECORIIOfEtO Het be$t verzorgde nieawt uit Goadd n t nfMing Wie zich nog niet al onoeeTde doe dit than l De aboiucineatsprijs bedraagt rlken avoiHl aan hui beior ia Ooada ItMpet kwartaal f 78 per auiaad et 18 eeatper week belten Ckioda 1 ai ageetMI per kwartaal t tM per gsaand f 0 78 en 1 cent per week bU fee rul tbetaling Abonnementen worden aangenomen aan bietBureau te Gouda Markt 31 Tdef 3745 bU den heer W F Steenbergen de Lange vilt WQngaaFdenstraat 10 door onie bezorgers en bij de agenten buiten Gouda BISGAMBACHT J de Bruin Hoofditraat C 171 60IIDKRAK A Verboom Smitaitraat 24 HAASTRCCHT J H de Graaf J v Arkelstraat C 180 L MOOROKECBT W de l it Stevenstraaf 10 NKUWESKERK a d USSEL M Groen ndUk Dofpsir 3T ODDEWATER Firma Rahms BoekbandelUBOWUE S Slappende Raadhuiiweg E 77 8CBOONBOVEN H Bleyenburg Voorhavao 8TOLWUII Joh de Borst Bovenkerk B 60 J WADDINXVEEN Tillemans Nesse 48 BOSKOOP C A Slsaver Emrtakade 47 MOERCAPELI E Jac van Marie Julinn stmift UI