Goudsche Courant, dinsdag 16 december 1941

COUB OUDSCME 16 December 941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN I RMifc No 20812 KOOPVAARDIJ SCHEPEN IN NED INDIE GEREQUI REERD Een everaicht van de zaal tü den de herdenking van de gevallen kameradtn door den plaatsvervangend leider deir N S B C a Geelkerken Polygoon Sagèrs lapansclie landing op Brilscfi Oost Borneo Minister Knox óper de Amerihaansche bliezen op Hawaii oiiogssclieiMn verloren gegaan en ruim 2700 velden Bovenwatervtoot was niet ep haar post JapatiBche hoofdkwartier heeft mededeeling van een geslaagde Japanse landing op h Borneo te trekken waar wij een beleg xouden kunnen doorstaan tot door andere versterkingen vooral vliestuigen worden aangevoerd Men kan zeggen aldus vervolgt de Britsche berltlitcndlenst dat het initiatief in Japansche handen schijnt te zijn doch dat de geallieerden trachten een tegenwicht tegen de vijandelijke meerderheid in de lacht te verkrijgen hetgeen natuurlijk t d vraagt DE STRIJD OM HONGKONG De berichten gisteravond te Tokio ontvangen uit Kaaloen melden dat de defensiestellingen van Hongkong als gevolg van den intensieven aanval door de Japansche artillerie en luchtmacht wier bombardementen den geheelen fl0U de Britaehe berichtendienst ashlligtoB meldt heeft de kaanaohc minister van Marine die een beioek aan Hawaii gebracht gisteren een onderaan tVi uar met president velt gehad liter deeMe Knox mede dat bij JipanKche aanvallen op Pearl gtor eeu Amcrikaans4 h pantseren vijf andere oorlogschepen Dllaren zijn gegaan 2729 officie 0 M manschappen zUn gesneu I en 656 gewond Knox voegde HMiaB toe 4 e aan de oppervlakte MCRde strijdkrachten der Ver1 jaj rtdürënrsnërbezwijken De Japansche artillerie opende om 10 20 uur het vuur op de forten en bracht deze iti ervkele uren tot zwegen Daarop richtte zü het vour op andere militaire doelen in het Oosten van Hongkong terwijl Japansche gevechtsvliegtuigen het bombardement op en de beschieting van militaire doelen die om acht uur waren begonnen den geheelen dag voortzetten DdMiei meldt uitKauloen dat het Hongkongsche fort Mcsingling door krachtig artillerievuur is verwoest Ook aan tal v an ikiilitaire installaties op de Oostpunt vaii het eiland zyn door de artillerie eer zware verwofstingen aangericht DE STRIJD OP DE PHIUPPUNEN Een rgdk bericht van Manilla dat te Sjanghai is opgeuogen jneldt dat Japansche vliegtu n onophoudelijk het vliegveld Nichols hebben gebombardeerd vanaf gistermidd g 12 uia Naar de Jomioeri uit Sjanghai meldt heeft de commandant der Amerikaansche vloot in Azie admiraal Hart toegegeven dat het 3500 ton metende Britsche schip Mahue in een Philippij nsche haven door Japansclie bommenwerpers tot zinken is gebracht Het schip was bestemd voor de evacuatie van Engelschen uit China en andere landen in Oost Azië LANGE OORLOG VERWACHT De afdeeluigen voor leger en vloot van het keizerlijk Japansch hoofdkwartier hebben een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven waarin de naties gewaarschuwd worden tegen het loerende gevaar van vijandelijke duikbocten in de wateren nabij de Japansche eilanden Tevens wordt er bij het volk op aangedrongen zich voor te bereiden op een langdurigen oorlog waarin vijanderijke dtiikbooten en vliegtuigen een dreigende rol kunnen spelen Leger en vloot hebben echter alle mogelijke maatregeleji genomen i m het gevaar van dergelijke plotselinge aanvallen tot een minimum terug e brengen en pogingen tegen te gaan om Japan aan te tasten door aanvallen op zijn overzeeschen handel DE LATUNSCH AMERKAANSCHE STATEN Bevoegde Japansch instanties hebben ook gisteren nog geen nauwkeurige inlichtingen ontvangen over de vraag welke Latijnsch Amerikaansche landen zich als in oorlog met Japan beschouwen Vast staat alleen volgens een mededeeling van den woordvoerder van het ministerie van Inlichtingen dat Haiti in pn telegram aan minister van Buitenlandsche Zaken ailgde Staten waren bij den ver laHnden luchtaanval ni t op haar pt Er zal echter geen wijziging 1 k t commando komen zoolang iMwvelt de kwestie niet heeft onimcbt De verliezen van het leger aan llli taigen zün zeer groot geweest M zijp er eenlfe vliegloodsen ver M STRAITS SETTLEMENTS AFGESNEDEN geveohten worden op het k geleverd in hot Kedsngebied Westkust van het schiereiland zoo wordt uit Singapore ge Jipansche militaire kringen te wordt dit bericht uitgelegd Hm bewijs dat de Japansche troedle in het begin van de vorige op verschillende plaatsen van de warei geland geslaagd zijn doorbraak tot de Westkust tot te brengen zooda de Straits ents thans zijn afgesloten de Duitsche pers legt men groote op de berichten uit Engelsch aansche bron waaruit blijkt de sittüli in Malakka zich nog ten i furiste van de Japnaners kelt kldus de V P B Het schijnt te chef van den generalen staf van tat Verre Oosten Sir Brooke Popriid heeft beschikt op een verzoek den Britscljen opp rftevelhebber te Verre Oosten Sir firooke Po om terstond versterkingen naar disclien oceaan te sturen Zooals weet heeft het Britsche commant Singapore reeds belangrijke ver gen van bommenwerpers uit andschQost Indiè ontvangen ook dit Q nog niet voldoende 1 het hoofdkwartier te SingaJich befrust is aldus seint Reü i dat het gebrek heeft asm vhegen niet in staat is het luchtruim Malakka te beheerschen zoo is toch overtuigd dat het meester is b situatie Het is denkbaar dat Sdwongen worden op verschillenPunten verder t rug te trekken Het oewel weinig waarschijnlijk mo dat we relfc tot het Singapore moeten terugtrekken maar ook IgeVal twijfelt het hoofdkwartier aan of we zullen het hoofd bieMn een beleg tot versterkingen angeliomen Zodlang deze niet zal het ons onmogelijk zijn om panners van alakka te vej drij Voorts meldt Reuter dat de Jasinds 2 dagen uit Thailand lievigen aanval met zeer l plangrtrtidkrachten z ijn begonnen en het oerwoud een groote slag in k Verder heet het Dé Japanfiionen zich zeer bekwaam in den in de rimboe Zij banen zich een oor het dichte oervvtiud naar pn i ook achter de Btjtsche stelUn W zwemmen moedig met volle ngvOVflf de rivieren ofschoon el krokodillen voorkomen Zjj I ook een uitstekend gebruik van hte materiaal langs den eenigen a het Ketha gebied en den para openden spoorweg De Britsche lïfachten hoofdzakelijk Britsch Schotten en pngelschen vech 1 Pcr en energiek ens den Enge chen berichten heeft het hoofdkwarier van het nsche leger te Rangoon het e bekend gemdakt eevolg van sterke pressie van stfüdkracHten heeft ons garnizoen vaq Victoria zich de plannen n na de nood ke vernielingen teruggetrokken liin m de uiterste Zuidpunt ns witsche berichtendienst citeert het D N B een bericht van waarin wordt toegegeven Wellicht met het oo op gebrek ï n gen raadta m kan zijn dkraehten op f ingapore terug Togo den oorlog beeft verklaard Mexico heeft d chta de diplomatieke betrekkingen verbroken hetgeen volgens Japansche opvatting gelijk t stellen is met n schending der mwi traliteit De woordvoerder verklaarde in dit verband dat enkele LatünsGh Amerikaansche landen bijzondere overeenkomsten hebben met Amerika waardoor hun oogenschijnlijk geen andere keus is overgebleven Minister Togo zal op de zittmg van den Rijksdag een overzicht geven over den algemeenen t9estand In een gesprek met het Slad R a z o n heeft de Argentijuïsche vice president Castill een uiteenzetting gegeven van de buitenlandsche politiek Op dfe vraag m hoeverre Argentinië met de Ver Staten zou samenwerken antwoord Castillo dat op de conferentie der ministers van BuHenlandschc Zaken die in Januari te Rio de Janeiro zal worden gehouden Afnerikaansche voorstellen zujlen worden besproiken en dat pas da besluiten kunnen worden genomen Niettemin bestudeert de regeering reeds aamivullende maatregelen op het decreet dat is uitgevaardigd want zy moet een werktuig in handen hebben dat haar vctmrlooh dit decreet dat de Ver Staten s nieto êrlogvoeraide mogendheid erkent ten uitvoer te leggen met alle practische en juridische consequenties Op de vraag of de staat van beleg zou worden afgekondigd jmtwoordde de vicepresident Voor het geval dat zou geschieden kunt ge nu reeds het publiek geruststellen De regeeriijg zal den uitzonderingstoestand slechts toten gelden voor zoover dat noodig is ter biepesking van het recht van vergadering ei de persvrijheid bü de uit voering van het decreet Tegen burgers der oorlogvoerende landen die hier wonèh zullen geen collectieve of individueele maatregelen wprden genomen en de grondwettelijke waarborgen worden niet beperkt De regeering denkt onder geen omstandigheden aan het mrichten van concentratiekampen Ten aarizien van de economische vMagstukken vetklaarde Castilk dat schaarschte aan steenkolen en benzine verwacht kan worden De koopvaardyvloot die bmnenkoirt versterkt zal worden met i Argentijnache havens liggende Deensche en Fransche schepen zal er naar streven deze goederem uit de Ver Staten in te voeren Op het oogenblik wordt onderhandeld over versterking van straat Magelhaens maar een besluit zal nog niet worden genomen aOEAM GEREEL bezet Het Japansche hoofdkwartier meldt dat hét eiland Goeam geheel bezet en vai vijandelyke strijdkrachten gezuiverd is Deze uiveringsactie begon op 12 December Het bleek dat men op het eilan druk bexig was met uitgebreide versterkingswerken die in Fe bruari 1942 voltooid hadden moeten zijn Dan zou een militaire bezetting uiterst moeilijk geworden zijn Algemeene Japansche aanval op Hongkong begonnen Op het kaartje ia met stlppellijt de grens aangegeven van de Britsche Icroonlco oni Hongkong De Japanners zijn van uit Sjoemtsjoen opgenilct langs den spoorweg en liebben Kautoén bezet van dere stad uit l eschieten zij nu de stad Victoria dilcwyis ook Hongkong geheeten Victoria de iioofdstad van het eiland Hongkong ia goed versterkt is een belangrijke haven voor de scheepvaart in OostAziö teven een vlootsteunpunt voor de Bnische Marine Hongk mg böroort tot d verdediging van den driehoek Hongkong Singapore PortDarwin Aan den vooravond van de viering vart het 10 jarig bestaan vfin de N S B bevond de leider zich onder zijn kameraden De Winterhulp loterij werd niet Vfegeten Polygoon Sasers DRIEMOGENDHEDEN CONFERENTIE TE BERLIJN Nauwe samenwerkinlgr VOORTZETTING EN UnfeREIDfl G DER GEMEENSCBAPPELUKE TAKEN Onder voorzitterschap van den riiksministcr van Buitenlandsche Zaken Ton Bibbentrop zijn op 15 De embd de vertegenwoordigers der in het Oriemogendh daaverdrag verbonden groote molftadheden bqeengekomen voor een speciale cohterentle Doel der bijeenkomst was ter idtvoeriBg van de voortdurende samenwerking de kieuwe belangrtjke taak ter hand te nemen die voortvloeit uit den genwenschappelijken oorlog tegen de Adn daaksisehe mogendheden aldus het D NJB Als vertegenwoordiger van de Italiaansche regeenng nam ambassadeur Dino Alfieri deel aan de conferentie en als vertegenwoordiger der Japansche regeenng ambassadeur Osjima Van Duitsche zijde waren bij de conferentie ook aanwezig de opperbevelhebber der marine grootadmir al Rader de chef van het opperbevel der weermacht generaal veldmaarschalk Keitel en de staatssecretaris voor luchtvaart generaal veldmaarschalk Milch In gezelschap vèn de vertegenwoordigers der drie regeeringen bevonden zich de leden der in het Dnemogendhedenpact vastgelegde verschillende commissies Na begroeting van de deelnemers uit naam van de rijksregeerihg gaf de mi nister van Buitenlandsche Zaken een algemeen overzicht van den door de gebeurtenissen der laatste dagen in hel leven geroepen toestand Hij wees vervolgens m het bijzonder op de hierdoor aan de conferentie gestelde nieuwe taken op politiek militair en econo misch gebied en liet het licht vallen op de beteekenis der nauwe samenwerking tusschen de drie mogendheden voor hetNbehalen van de gemeenschap pelijke eindoverwinning Generaalveldmaarschalk Keitel nam het woord om uit naam van de Duitsche weermacht de Japansche weermacht als nieuwe wapenmakker te verwelkomen en uitdrukking te geven aan zijn bewondering voor de groote successen der oorlogvoering op de Stille Zuidzee In aansluiting hierop namen de Itali aansche ambassad LAlfieri en de Japansche ambassac ffr Osjim a het woord waarbij i ij de opvattingen hunner regeeringen uiteenzetten welke in alle opaychten geluk zijn aan de opvat ting der rijksregeering Vervolgens werd in bijrqnderhede het plan vast gelegd voor de voortzetting en uitbreiding der gemeenschappelijke taken Duitsche oo ogvoering onwankelbaar De Berlijns che ochtendbladen publiceeren m grooten opmaak de berichten over den Jajfanschen aanvsl op Hongkong en de nieuwe Japansche successen op Luzon en Malakka Voorts wijden zü veel aandacht aan de conferentie der groote mogendheden van het pact van drie te Berlijn Het Zwölt Uhrblatt schrijft daarover TTit de aanwezigheid van admiraal Radet den chef van het opperbevel generaaKveldmaarschalk Keitel en den staatssecretaris voor de Luclilvaart generaalveldraaarschalk Milch blijkt de omvang dezer militaire besprekingen Men zal zich niet vergissen wanneer men aanneemt dat thans door de geslaagde Japansche actie op den Grooten Oceaan bepaalde militaire gevolgtrekkingen voor den alge meenen strategischen toestand kunnen worden gemaakt pe combinaties der vijandfelijke mogendheden hebben geen invloed op de Oiiitsche oorlogsvoering die tinwankelbaar op haa veg bUjft voortgaan n Geen opeenhooping van voorraden in haven plaatsen itHet vrije vervoer van producten van ondernemingen naar havenplaatsen is stopgezet meldt het A N P Uit Batavia Deze bepaling is ingevoerd teneinde de voorraden in die havenplaatsen niet op te voeren en de douane loodsen niet tot het uiterste te belasten nu de uitvoer geheel stilligt Nader wordt genleld dat alle Nederlandsch Indische koopvaardijschepen door de marine zijn gerequireerd ook die welke niet onmiddellyk noodig zijn Dit laatste is geschied ter verhindering van mogelijke pogingen van dezjjde der reederijen om deze schepenaan hun oorlogsbestemming te onttrekken Gevechten in NoordAfrika blijven verbitterd BEWEGINGEN DER AS STRIJDKRACHTEN GESCHIEDEN IN V j LE ORDE Omtrept den toestand in de Marmorische woestijn wordt van bevoegde Italiaansthe zijde medegedeeld dat de slag niet aan hevigheid en verbitterirag heeft ingeboet De in d weerm chtSbcricht€n n de laatste dagen gemelde verplaatsing van den strijd naar het Westen heeft voordeelen voor de strijdkrachten der spilmogendheden voor wat betreft de ravitailleering eti de operaties daarzij daardooi den nujneriek sterkeren tegenstander beter het hoofd kunnen bieden De duizenden gevangenen die in handen van de strijdkrachtefi van de spil zijn gevallen en de honderden pantserwagens en automobielen die buitgemaakt of vernietigd werden leggen getuigenis flif van het verbitterde karakter van den strijd Een sprekend bewijs van de zware uitputting en de verliezen van den aanvaller levert het feit dat de bewegingen der Italiaansche en t uitsche eenheden steeds in volkomen orde en bijna zonder lastig vallen door de i tegenstander geschiedden Drie tot vier dagen zagen de Engelsche strijdkrachten werkelos toe bij dé bewegingen van di Italiaansche en uitSche eenheden Eerst nadat de verplaatplaatsingen ter uitvoer waren gelegd hebben de Britteji hun aanvallen weer herva t die in het bijzonder gericht waren op de Italiaansche divisies Na zware gevechten gelukte het dezen echter den vijardelijken stormloop tegen te houden den tegenstander terug te slaan en hem gevoelige verliezen aan manschappen en pants wagens toe te brengen De luchtmacht van de spil leverthaar gebriükelijke effectvolle bijdrageaan den strijd en treft dag aan dagvijandelijke formaties en de reeds sterkbeschadigde versterkiogswerken vanT broek met zware slagen In de luchtgcvechteJi trekken de Angelsaksers alsgevolg van de superieure eigenschappen van de Duitsche en Italiaanscheluchtmacht het kortste eind Deondememifligen van de Engelsche vlootworden vaak door Italiaansche erDuitsche vliegtuigen afgeslagen zooalsde treffers op kruisers en torpedojapers die korten tüd geleden het kust gebied van Dema trachtten te beschieten hebbem bewezen Het aandeel vande Britsche luchtmacht aan den slagen haar optreden in het achterlandschijnt zich den laatsten tüd weervooral tot niet militaire doelen te bepalen w nt er moet weer een toe emmg van de aanvallen op hospitalenvtn Italianen en Duitscher wordengeconstateerd aldus het D N B i GEEFT WINTtRHULP VAN H ET VELE IETS h IRO SiSi DïEEN HEEFT VFEJ DE ANDER NIETS Bw u MABET 11 TBUT tM Pai ièkHilM OIM CSiefrcdwteur r rUElEU Oouda t fssmammmmmmimmimKÊmmBBr Met Duitschlandi voor vrij Nederlaml Nu de Duitsche legers Europa s grootsten vijand ternederleg fo blijkt eens temeer overduidelijk dat het Duitsche volk het recM toekomt het Nieuwe Europa te leidah Het is dan o een ontzaggel ke taric welke Adolf Hitler wacht nanmliik Europa eendrachtig te maken opdat het ziin taak in de wereld zal kuncea verviülen en een nieuwe orde schepp welke zal steune op de erkenning vu de jonge leveoskratitlge volken Onder die jonge volkeïi neemt OM Volk dat de Nederlanden bewoont eCA eerste plaats in Want het Volk der Nederlanden is geen klein volk In bat verleden hebben wij t j oze bewijzen geleveixl van onze giootneid te land e ter zee Onze scheppingsdurf geduiéi de de bloeitijdperken van onze bescha ving manifesteert zich nog op den hul digen dag in grootsche kathedralen en torens in prachtige monumenten in oude gildehuizen in stijlvolle patriciërswoningen in wonderwerken van schilderkunst en van literatuur En wat een geweldenaars waren onze zeehelden die onzen erfyüand Eiïgeland herhïfeldelijk bevomeo en versloegen Ons volk kan zich echter slechts ont plooien wanneer het vrij en zelfcptai dig kan l ven Vrij naar binnen dat wij zeggen befvrijd van de dictatuur de geldmacht en van de knechtschap aan het Jodendom en in het gewaairborgd bezit van zekere vrjjheden waarvan d vrijheid van godsdienst de voornaam ste i Vrij en zelfstandig dat is gelenl door e n sterk van de geldmacht onafhankelijk staatsgezag dat in handen is van bekwame deskundige en edele Nederland sche staatslieden Vrij en zelfstandig naar buiten dus een vrije Nederlandsche Staat geJeid door Nederlandsche Staatslieden een vrij volk in een eigen Ryk Slechts dan zullen wij waarachtig vry en zelfstandig kunnen zijn wanneei in Nederland da Nationaal Sociahstische Orde ial zijn gevestigd Onder Mussert s leiding zal Nederland als vrije en zelfstandig Staat staan in den Germaanechen Statenbond en een belangrijk element vor men in het nieuwe Europa De groote Germaansche levensruimt zal ons opnieuw en beter dan vroeger ooit het geval was gelegenheid biedBn onze gaven en kunde öi kracht en grootheid te ontplooien Indien wij onze bestemming slechts willen zien en den wil hebben onze scheppende tcrachten te verzamelen en te richten zullen w ons eigen volk tot ongekende bloeikracht brengen Zoo zien wij de toekomst Dèt doel iazware strijd waard Daarom strijdenthars reeds vele duizenden Nedeilanders aan ha Oostfront mèt Duifchhndvoor vrij Nederland A B N Met Duitschland voor een vry Nederland V J KERST VERRASSING VOOR DE HUISVROUW Smyrna roziinen voor Kerstbrood Een directe goederenruil mef lur kije maakte het mogelijk om in oe tweede helft van dit jaar een partij Smyrna i oziinen in te voeren Hoewel nog met de geheele hoeveelheid ia aangekomen is het aacgekomen gedeelte groot genoeg om tot distributie van dit artikel over te gaan Naar de gemachtigde voor de prij zem mededeelt zal met het oog op het naderende Kerstfeest al het mogelijke worden gedaan om de huisvrouw Itt slaat jte stellen een zij het ook bescheid en hoeveelheid te koopen De prijs kan helaas niet zoo laag worden gesteld als men vroeger wai gewend Dit is onvermijdelijk daar het vefvoer thans geheel langs de groote rivieren moet geschieden hetgeen een maandenlang transport en verschillende verladingen noodzakCi lijk maakte Binnenkort zal in de Nederlandsche Staatscourant een desbetreffende be schikking worden opgenomen Doof midBel van een officieele publicatie ia de bladen zal eeneens binnenkort de prijs bekend worden gemaakt èOf en fHaoH Zon op 9 45 onder 17 27Maan op 84 2 on er 17 12 Men is verplicht te verduisteren van fonsondergang tot zonsopkomsi Lantaarns van voertnifleB moeten een bali nur aa consoadertfanit ontstoken worden iiwnHUKWKwHtnMMwwaiwaiwwKV TUI I