Goudsche Courant, woensdag 17 december 1941

COtBANT rwta kMtaV S4M Chatradaeteur P TDETER Qeuda T 17December 1941 NIEUWSBLAD VOOR GduDA EN Omstreken t aantal Japansche tanks naar Malakka s Sjimadq zijn bij Hawaii drie Amerikaansche slagschepei tot zinken gebracht Ische bezorgdheid over den toestand l jj t de ntwIkkeHog der geep hei fehiereiluid Malakka Il waordToerder van het lapankfW medafwdeeld dai in het be de week een Britsche divisie jHe in den strijd was geworpen Ie in Znidwaartaehe richting jde Jspanaehe troepen een Mderiaag Beeft geleden Inttutnngen de Japanners een MBtal tanks aan de Oosikiut MOakka aan land Binnenkort fg taicrUpea van de tanks in de verwaeht wdrden De woord liet tenslotte het licht vallen Il BWeilUkheden die het gebruik M tankwapen ontmoet ia hei klbnaat dat groote eischen i de tankbemannlng ÏBgelsche berichtendienst deelt t ten Noorden van Penang gevechten aan den gang zbn igt tevens de verovering van Plhroe door de Japaijners en de landingen bU Koeantan De op Malaikka zoo wordt ver zUn groot en bemoeileken gen on Britten De Brit iging ziet zich geplaatste iNott moellUkheden M JIAPAN8CBE MAKINEOPBBATIBB he minister van Marine SJimada heeft gistereii in m ovenieht gegeven Il epcraties der Japansche weergoi Bawaa g eilandeit afce 7 en de ifitflippUnen en Malet was vaar Japan bcaltssend midaarde S mada om met ver aanvallen iqi alle fronten de aüeit ter see en in de lucht tot Ie brengen hetgeen ook gelukt is het uitbreken van den oorlog vroeg in d n ochtend sterke Javlooteenheden Pearl Harbour war 8 Slagschepen en andere snheden geconcentreerd waren n aanval werden 8 zware slagtot zinken gebracht 4 andere zwaar beschadigd Bovendien 4 kruisers zwaar beschadigd verklaarde Sjimada dat waarin by Honoloeloe een vliegtuig chip tot zinken is gebracht IS de gevechtskracht van de ansche vloot op de Stille ZuilNiot geslagpn Bij gelijktijdige 4 a op de etianden Wake Mid 8 Goeam zun tal van vliegtujWBield en is een mynenlegger tot gebracht Door deze operaties I strategische verbinilingen tusnawau en Oost Azië verbroken M December begon ne landing eiland Goe m dat p 12 DeToUedig bezet is VlMster 0ing v rvoIgens in op bU n dp Malakka Hü dat tezelfder tyd groote te land en in d lucht m het Wetten der Stille 2 Viidze met J Mden uitgevoerxi fOïoember h oimen eer stertnvaUen op de vliegvelden ijnen waarbu terstond 100 werden vernield Bu herJWUivailen In den loop van dé dagen werden MaliiUa en fnstig geteisterd Op 10 DcWwden landingen verricht m en van het eiland Luzon tn het Zuiden de Japansche hten op 12 December aan en Deae troepen rukken op verlies van 288 vliegtuigen en zoo v rtt arcfe spr verder wtste ded van de AmerigevechtAracht op de PhilipWwis gebroken De aanvallen ong begotmen eveneens op 8 Reedl op 10 December pOostólgicB haventoegang door che troepen bereikt Den fiber werjj een torpedoboot gefarachl i wacden kammen bewapende koopvaarvan den tegenstender off en wAe verliezen bedragen 1 Pt die tot zinken is ge 1 die zwaar werd bescha tmede een niet ernstig be Bchte kruiser Bovendien oe Japansche luchtmacht 40 P tcTwyi 30 toestellen tot wet zUn teruggekeerd TEOEN8TANOERS n verklaring vaa den Ja aakgalaatifd e Sta holm feaariiowart Japan stefa de volgende magenffiiedea ♦ oorlof de Ver Staten AaatraiM Nieaw Zeeland en Canada TOGO OVER DEN STBIJD Van den uitslag van den huldigen oorlog hangt nie alleen de toekomst of ondergang van het JapansChhe rvjk en van Oost Azië af maar het tot van de geheele wereld aldus zeide de Japansche minister van Buitenlandsche Zaken Togo m zUn Kijksdagrede van gisteren De beteekenia van deren oorlog is derhalve veel grooter M vdie van den Japansch ChineesÊhen éf van aen Japansch Russischen oorlog Daar m moet ook een langdurige oorlog worden verwacht Om het groote doei te bereiken ü het noodzakelijk m hel binnenland alle offers te aanvaardeTi en naar buiten de banden tus schen Japan en zün bondgenooten ijencvens met de bevriende naties nog nauwer aan te halen Het vertrouwea van Japari is onwrikbaar DE VERKLARING VAN KNOX Het rappoiit van den Amerikaanschen minister van Marftie Knox over zyn inspectiereis naar Hawaii is in ingewüde kringen te Washington het voornaamste onderwerp van gesprek zoo wordt gezegd in een United Prcssbericht dat door de weedsche pers is gepubliceerd Men betreurt het levendig dat de Amerika£insche verdedigers met op den Japanschen bliksemaa tral bedacht zyn geweest waardoor groote offers zijn gevergd De bekentenis van Knox dat het aantal vliegtuigen op Hawaii niet voldoende Was voor de verdediging van de eilandengroep acht men byzonder bezwarend omdat een groot aantal jachtvliegtuigen volgens de meening van deskundigen onder geen beding OQ een zoa ver vooruilceschoven steunpunt mag ontbreken Naap de Britsche berlchli ridienst uit Washington meldt heeft Roosevelt een commisSie benoemd die een onderzoek moet instellen naar de gebeurtenissen gedurende den Japanschen aanval op HaWaii Voorzitter is Owen Roberts ltd van et hooggerechtshof Verder hebben in de commissie zitting genecaal majoor Frank Mccoy brigade generaal M rney van het luchtvaartcorps sdioutbUnacht Stanley oud ehef der vlootoperaties en schout bü nacht Reeves oudcommandant der Amerikaansche vloot De oonunissie vertrekt zoo spoedig mogelijk naar Hawaii LONDEN ACHT D£N TOESTAND ERNSTIG De toestand op het Oost ZTziatische oorlogstoonecl wordt i $ Londen als ieer ernstig beschouwd zoo meldt de Lardensche correspon dent van G o e teborgs Handels och Sjoefarts t ld n in g De situatie der belegerden ur Hongicong ziet men als vrijwel wanhopig Dê Daily Express komt tol de opmerkelijke bekentenis dat niet ieder deel van het empire dat door de spil wordt aangevallen onneembaar gemaakt kan worden De correspopndent citeert Vervolgens de Daily Mail die vooral Sir Robert Brooke Popham vice luchtmaarschafic Pulford Duff Cooper en Sir Eagle Page aanvalt wegens hun optimistische beoordeeling van den toestand in het Verre Oosten De News Chronicle wenscht een grondig onderzoek naar den val van Kola Baroe en eischt dat strenge maatregelen zullen worden genomen De Baseler Nstional Zeit u ng meldt uil Londen dat de berich len ov er nieuwe Engelsche tegenslagen in Ooat Aziè hei verlies van vliegvelden en het afsnijden van verbiitdingen bü het Engelsche publiek ongerustheid hebben gewekt Zdo schrijft de T i m e s in een bericht uu Singapore dal de toestand gevaarlijke mogelUkheden in zich kan bergen De vöand heeft zich geconcentreerd op het behalen van snelle successen en Malakka biedt daarvoor verdere aanvalsposities Men hoort critiek wegens de onvoldoende verdediging der vliegvelden Kota Baroe en Victoria Pqlnt De Australische regeefing aldus wordt ge zegd is bezorgd omdat men bU de ver dedigmg van Singapore niêt over voldoeitde Jachtvliegtuigen beschikt Zy heeft Churchill om maatregelen gevraagd daar de veiligheid van Austra116 door Singapore beschermd moet worden V P B meldt Zelfs in de V S achllnt men niet geheel en al oveOiuigd te zijn van de mogelijkheid om Singapore te verdedigen In een Amerikaansch tijdschrift verscheen eenigcn iDd geleden een artikel Waarin Singapore erd genoemd een stad voor de rijken een moderne stad van selfmade milionnatrs Verder heet het in dit artikel Singapore is wel is wa r een groote marinebasis doch b jna zonder vloot al bezit het een dok dal schepen van vijftig duizend ton kan opnemoa Wal de verdediging aangaat vnvolgt h rt blad Brittennlë moet voor Sii mre op verren afstatid strijden Oe troepen ven het empire bevinden aeh op het oogenblik nog wr in het Noorden van Malakka en trachten gewanr ta pvorden tegen welk punt de Japanache aanvailen schün zoow als wert elUfce aanvallen gericht ruUm zijn I it staat vast gaat het blad voort als Japan eanmaal begint zal het met overweldigende kracht toeslaan De Brittan zaüea er aan zware party aan hebben Slechts zoo lang Engeland in staat is Smgapore te houden zal de Indische Oceaan een Engelsche binnenzee blljvan Slechts zoo lang zullen GrootBrittaimië en Amerika er op kunnen r kenen te zatn i met hun geallieerden het wereldmonopolie voor rubber en tin te behouden en den uitvoer daarvan naar Japan te kunnen afsnüden Wanneer evenwel d vesting valt dan v U n daarmede ook de Philippljnen Ntederlftndsch Indië Australië Indië China en Afrika In elk geval zou een strijd in de straten van Singapore galijk staan met het luiden van de doodsklok voor het Britsche empire besluit het blad De mililftire overzichtschrljver van R yter verklaart dat ép berichten uit OostAzië niet banoedigend zijn De Japanners hebben op energieke wijze gebriiik gemaakt van de situatie vooral op Malakka De gebeurtenissen waren des te teleurstellender daar de Engelsche zoowel als de Australische woordvoerder t Singapore den indruk had doen ontstaan dat men op alles voorbereid was De ramp der beide slagschepen aldus vervolgt de overzichtschrijver heeft zonder twijfel de Sti alegische plannen der Engelschen overhoop geworpen In de wateren voor Malakkabezitten zü geen meerderheid ter zee zoodat de Japanners bijna ongehinderd hun aanval op Noord Malakka konden beginnen en zich van het vliegveld van Kola Baroe konden meester maken De aanval op Pearl Harbor hedt ook de Amerikaansche berekeningen in de war gestuurd De mogelijkheid van gemeenschappelijke AmerikaanschBrit Britsche vlootactie is voorloopig natuurlijk uitgeschakeld Daardoor kunnen de Ja panners veel sterkere troepenatdeelingen naar Malakka zenden dan men verwacht had Ondanks hun dapperen tegenstand moesten de Britsche troepen terugtrekken Het grootste gevaar IS dat de Japanners achter hun rug Aieawe strüdkraohten aan land brengen STAAT VAN BELEG IN ARGENTINie De Argentlinsche ministerraad heiït Dinsdagmiddag den staat van beleg in Argentinië afgekondigd Deze maatregel die steunt op de grondwet heeft tot gevolg dat de grondrechten tijdelijk worden opgeheven Na de bijeenkomst van den ministerraad verklaarde vice president Castillo logenover de pers dat de staat van be leg voor onbepaalden tijd is afgekondigd als voorzorgsmaatregel om de regeering de noodige machtsmiddelen te verschaffen voor de nakoming barer internationale verplichtingen DB OPERATIES TEGEN HONGKONG De vlootafdeeling van het keizerlijke Japansche hoofdkwartier maakt het volgende bekend 3 ljdens de operaties tegen Hongkoqg heeft de Japansche vloot in samenwerking met de strUdkrachten te la id en in de lucht een kanon neerboot en zes lorpedobootèn tot zinkeh gebracht en voorts een torpedojager twee kanon neerbooten en e n ander vaartuig zwaar beschadigd Ook hebben Japansche mannevaartuigen met hun granaten tenhet fort Mount Davis en anderevestingwerken zwaar beschadigd De Japansche vloot zet baar aanvaltèK in de lucht en ter zee tegen de Britsche kroonkolonift voort AANVALLEN Of JOldISTON EN BAKEp ISLAND De vlootafdeeling van hel keizeriyke ftoofdkwartier maakt hel volgenide bekend Japansche marinevaartuigen hebben op 16 Dëc aanvallen ondernomen op Johnston Island en 11 Dec op Baker Island in het Zuidelijke deel van denStfilen Oceaan Op belde eilanden wer den de meeste vijandelijke defensievestellingen verwoest Slpaansche tankboot getorpedeerd DOOR NEDERLANDSen OORLOGSSCHIP IN K vtiFI SCHKN DIENST Ter hoogte van Molril is de paansche tankboot Badalone die ach op weg bevond van Valencia naar Malaga door een in Etvgelschen dienst varend Nede landsch oorlogsschip getorpedeerd De bemanning van het Spaansche schip werd voor het grootste deel gered Het bericht vao de torj edeering van de Badalona heeft in Spanje groote opgewondenheid veroorzaakt Daar ook van hel Spaansche stoomschip Camplanas dat 2 maanden geleden zijn re begon geen berichten zijn ontvangen vreest men dat ook dit schip aan een Engelsche torpedo ten offer zal zi n gevallen Ai WMNMIKmaMEMKK sasaiWWWSK DÜITSCHLASD STRIJDfr VOOR EUROPA Britcche kruiser tot zinken gebradit ZWARE BOLSJEWISTISCnOE QtLIEKEN BU i l AAT8KLIJKK GEVECiHTEN Het Duitscbe weermachtabébetricht van gisteren luidt Bi plaatseiyke gevechten In verscheiden sectoren van het Oosteiyke fnjnt heeft de vUand ook gisteren zware verliezen Beieden De luchtmacht bombardeerde doelen bU Sebastopol en in het gebied van Worosjilowgrad en nam met sterke afdeefingen gevechtsvliegtuigen en Sfuka s aan den st ryd te land deel In Ket gebied van Wolchov Iwnevens op den weg over liet ys van hel Ladogameer werd de vyandeiyke aanvoer door de luchtmacht zwaar getroffen In het hooge Noorden wierpen Stuka s bommen op de spoorwegdoelen van de Moprmanltjn op luchtdoelbatterljen en barakkampen der Sowjets In Noord Afrika kwam het ten Westen van Tobroek opnieuw tot een zwaren defensieven stryd in een tegenaanval sloege T de Duitsch Italiaansche troepen sterke vyandelijke afdeelmgen uiteen H iei bij werden eenige honderden vyanden gevangen gemaakt onder wie een gadegeneraal en een groot aantal kanonnen buit gemaajtt of vernield Duitscbe gevechtsvliegtuigen deden kadeinrichtingen van de haven van Tobroek in brand opgaan verdere aanvallen waren tegen het belangrijke spoorweg knooopunt vah Aboe Sehaiden in NoordKgypte gericht Een onderzee1l 00t onder commando van den lüitenantter zee der eerste klasse Paulssen deed in het oosteUjk d el van de Middellandsche Zee voor Alexandrië een aanval op een Britsche kruiser formatie en bracht door een torpedotreffer een kruiser tot linken welke na een geweldige ontploffing in tweeën brak en binnen enkele minuten onderging Bij vluchten van zwakke Britsche luchtstrijdkrachten naar de Duitscbe Bocht en naar de be zette gpbieden in het Westen i 5 verloor de vUand één t omen f wer er astMi evkve VAN HET OOSTEUJK 1 FRONT Duitsche luchtaanval op Sebattopol Bü een aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op militaire doelen in de ingesloten vesting Sebastopol hebben de bolsjewisteni gisteren naar het D N B van militaire zijde vernefmt zware verliezen geleden Op een vliegveld werden groote verwoestingen ngerifht MISHANDELING VAN DUITSCHE SOLDATEN DOOR BOLSJEWIEKEN De bolsjewislen hebben bü StricJna naar van militaire zyde verluidt zevejii Duitsche soldioen op onmen soh ke wüae verminkt aldus het D N B Van alle lyken waren deoogen uitgestoken e de schedels ingeslagen De heupbeenderen wpren door d bolsjewieken weggeslagen zoodat dè ingewanden uit de lyken puilden Alle dooden vertoonen op gelaat er Hchaain sporen van schoppen Hel medische ondf oek heeft uitgewezen dat v uf der soldaten door de bolsjewiekan doodgemarteld zün terwyi twee reeds dood waran vó r zü door de bolsjewieken werdan verminkt Met Daitschland i VOOI een vrij Nederland Hevige aardbeving op Fornïqta 180 DOODkN In het Zuldeiyke deel van het eiland Formosa u hedenochtend om 4 uur 20 een hevige aardbeving gevoeld Volgens de gegevens van het weerkundige bureau bevindt het centrum van de aardbeving zich nabU Tainan In n communiqué van de prefectuur van politie van Formosa wordt gezgd dat er tot dus ver 180 dooden 77 emsljg gewonaen en 87 licht gewonden zün Bovendien zUn 812 huizen volkom en 918 buizen ten daele ingestort aUrn Rantsoeneering gas en electriciteit GEEN VERSCHERPING Zooals bekend werd op 15 December IMO de raottoeneerlngsregeling voor gas en electriciteit afgekondigd Aangezien cte kolenpositie een opheffing v n dese rantsoeneering niet toelaat zal zü tot nader order op den huldigen voet woirden voortgezet Het was derhalve noodaakeiyk rainimiunrantsoenen voor electriciteit voor verlichting en büishoudelük verbruik Vioor het tweede rantsoeneeringsjaar vast te tellcn Deze minimurarantsoenen zün thans aldus vastge steM a voor hen wier meter na het inwerking treden ven de rantsoeneeringsregeling op lo December 1940 voor de eerste maal werd opgenomen vóór 16 Janaari 1941 in de 6 opeenvolgende perioden van ongeveer 60 dagen resp 44 33 18 18 3 en 82 KWH en b voor hen voor wie die eerste meteropneroing plaats vond na 15 Jan 1941 resp 38 26 16 24 46 en 52 KWH Deze minimum rantsioenen mogen oihder alle omstandigheden worden verbruikt Dus óók indien 75 pcta van het verbruik in de basis periode een jferrnger aantal KWH zoti te zien geven Voor electrisch koken kan bovendien wederom een minimunl rantsoen worden toegekend dait ongewijzigd op 150 KWH per periode is bepaald Hoewel bovenvermelde minimurorantsoonen woor zoover het de eerste 3 perioden betreft lager zyn dan die van het eerste rantsoenéermgsjasr beteekenen zij geen verscherping van de rantsoeneering aangezien het ranlsoeneeringsperoentage reeds op 1 Januari 1941 van 100 pet tot 7S werd teruggebracht Spaar kroonkurken én capsalef BELANG VAN ERBRUIKERS EN VAN 1NDVSTRIE Aan kroonkuriten env aluminium capsules voor liet sluiten van fle schen waarin moBt bier limonade azyn vruchtensap ed worden afgeleverd bestaat thans een even sterke bel ertc al in normale tyden Ter gwyl echter vroeger ruim 300 millioen stuks per Jaar r ehnatig werden geproduce rd onf m de behoeft te kunnen voorzien dreigt thans nijpende sctiaarste daar d invoer van de grondstoffen ervoor vrywel stilstaat Het ligt voor de hand dat men om aan dezen nood tegemoet te komian heeft geprobeerd oude kroonkurken weer voor het gebruik geschikt te maken door ze aan een regeneratieprottes te onderwerpen Na eenige proefnemingen zün hiermede zulke gunstige resultaten bereikt dat tot practische toepassing van dit procédé op groote schaal kam worden overgegaan Mits de industrie die bedoelde kuiken vervaardigt in het bezit komt van de oude producti r Daarvoor is noodig met kroonkurken en aluminium capsules spaarzaam om te gaan doof Ie deze by het openen van de flesscben zoo mm mogelük te beschadigen en 2e ze na het gebrufe m t weg te werpen maar ze tegeujit met de Jedige flesschen aan den leverancier t rug te gevior Op zyn beurt levert d leverancier de kroonkurken en aluminium capsules by de aanvulling van zyn winke voorraad in bü den grossier en zoo wordt de kringloop van de nuttige gebruiksvooirwerpen geiten by den fabrikant Eén overtuiging één wil TKans vereenigt ons allen Neder landsche en Duitsche nalionaal socia listen één overtuiging en één wik de overtuiging dat wij al on c krachten en ons geheele wessen danken aan het voll bepaaW volg ns i n bloed waar van wij afstnnmen en de wil alle krachten van ons wezen voor deze bloedgemeensdiap te wagen Zoo sprak de Rykscommissaris dr SeyssInquarl Zondag j I te Utrecht on inderdaad zoo Voelei et ook de Nedérlandsche naHonaal socialisten en daarom trokken zU met diiizerden naar het Oostfront terwille van het volk lerwille van de bloedgemeeiftchap terwille van de toekomst vap ons vaderland Wat ïal die toekomst zyn Dé leider dei N S B omtving van den Führer de verzekering dat deze toekomst zal n een vry en zelfstandifi Nederland in het nieuwe Europa Landgenooteir dat is een toekomst the waard is dat ook u zith daarvoor inzet want in die toekomst zullen hei nok uw kinderen zün die de vruchten uilen plukken van uw vastbeslotenheid om nu als Nederlander uw plicht te doen Hef kan zü dat het vervullen van uw plicht u nog nimmor voor h ft feil stelde uw leven te wagen maar er heeft opk nog nimmer zooveel op hel ipel gestaan voor ons geheele volk en voor ons aderland als juist in dezen tyd Deze tyd behoort aan mannen die véél risico durven n men maar die ook alles zullen bureiken Toont dat u een man bent neem het risiro schaart H iti de gelederen van onze m ryderi arm het Oo slfront meldt ann bü hel Vry willigpr Ieglaen Nederlard Konini negrac 22 te Den Raag Het tienjarig bestaan der N S B DE VERKLARINGEN VAN DEN BUKSCOMMISSARIS EN VAN IR MUSSERT De verklaringen van den Ryksoommissaris Kyksnwnister Seyss ïnquart naar aanleiding van den lOden verjaardag vap de opriditiing der NaMonaalSocialistisohe Beweging in Nederlandon de uiteenzettingen van den leider dezer beweging ir A A Mussert trek ken m Duitsche politieke kringen sterlc de aandacht De betooging wordt b sehouwd als een beginnende opheldering van zekere ideologische probleTomn ter opheffing van misverstandenen ter afwyzing van zekere door da vyandeËi ke propaganda verapreida tendenties In dezen zin is deze betooging naar men volgem Ret A N P t Berhjn verklaart voor de toekomstige vorming der betrekkingen tuaacheabdde volken van bijzondere beteekenia eaoek aaa tai Goudaberg In aansluiting op de herdenkhig van het tienjarig bestaan der N S B heeft een klein gezelschap buitenlandsche joumalisteti onder leiding van den heer N Oosterbaan hoofd van de afdeehng algemcene propaganda aan het departement van Volk svoorlichting en Kunsten Maandag een be oek gebracht aan den Goudsberg te Lunteren ter bezichtiging van t nationaal tehuis dat de N S B daar heefl geslicht Op hèi 2Ö ha groote terrein dat de NSB mer uil eigen middelen in hoofd aak uil vrywiilige bijdragen harer ledyn ter beschikking heeft verIjregen is een gedeelte van B ha voor nSS praaken kampeerdoeleinden ingericht Het eenigszins boogvormige podiumgebouwr dat zich aan het eind vatv het hagespraakveld verheft werd ir 1939 voltooid Aan dit 105 meter brèede en 10 meter hooge bouwwerk werden vyfhonderd duizend stcencn verwerkt De muren zyn met OudHollandjche handvormklinkers g metseld terwijl de borstwering met zwerfsteenen is bekleed aldus het A N P Birnen m dit bouw werk zün twee b scheiden kamers ingericht waarvan er een dient als werkvertrek voor d leider der beweging en hel andere als centrale voor den technischen dienst Een gang van ongeveer anderhalven meter oreeute loopt onder dit podiumgpboiiw en in dic gang zullen marmeren platen aan de wanden worden aan gebracht waarop de namen zullen worden vereeuwigd van die leden der beweging die l pt leven lieten in den striid voor het nationaal social snie en voor het nieuwe Europa Indirecte belichting s al dese namen voor lederen ot oeker van die catacomben riudelük en sti vol zichtbaar maken Mjdden in het veld zal t z t de n euwe klokkestandaard worden opge r ht welke een operen luiAkiV k van tiencuizend kilogram zal hebben te d agen MAXUVniM FBUZEN VOOR EIEREN VASTGESTELD Het Rijksbureau voor de voedselvoorzienjng in oorlogstüd maakt bekend dat met ingang van 5 December maximum prüzen voor eieren zün vastgwtfld weUce gedurwwie het wintw wizoen 1841 42 zullen gelden êöft Ch fftaoH Zon op 9 46 onder 17 27 Mmii op 9 15 onder 18 07 Men il verplicht te verduii teren van tonaonderifaag to zontopkomat Laititaarm van voérlnige moeten een bnli nar na ontf nndcrrtanft ontaioken wordrn am