Goudsche Courant, woensdag 17 december 1941

liL M OUDSCHE derdagl8Decemberl941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN ÖltlSTREkEN fcirganf No 20814 Bnreaiii MJUtKl O TtLEP 4M r IKkeiifai S4M Chefredacteur 1 nKQCR Gotdk alakka in Birm a afgesneden fllledigej verovering van Singapore zal nog lang duren aldus Tojo miraal Kimmel uit opperbevel ontzetHongkong in vlammen Toezicht op bank en crecfiefwézen f Feitelij e uitoefening ervan geschiedt door de Nederlandsche bank S cr taris generaal kan voorschriften geven inzake rente provisiSn ent LONDENSCBE besichten gT MBLDT DAT MALAKKA BIRMA IS AFGESNEDEN Verder meldt de Irfmdensebe berdieiMt Mt de toestand op Mavoor de Eofelschen de laatste slechter is geworden Fraser rdc Japansche strüdkrachten Intiissehen steeds verder Zui k In de rlehtlnf van Singapore op l lapannen aehljnen ook in de waI van de Zoid Chineesche Zee veel idider Brltsche marinestrijdkracbten Il Mtmoeten dan in ons voornemen jg De vUand verheagt zicli op liet l tablik in een nooi succes te land to ne en in de lucht Wij moeten er xeer korten tijd op rekenen 0 t grootste deel van het Maleische lAlsreilsnd door den vijand veroverd en dat Uj voor de poorten van Pliapore verschijnt Wanneer SlngafMS In handen van den vijand sou üdien durtfu iidit voor de laak def IMiHecnlMn een waar ongeluk zijn 0miool sou het voor den vijand mofllijlt sqU den Indiachen Oceaan wijd sijdAte liehaersehen de Oostjiiisehe eilanden te overmeesteren en tiU tot op het Aostralisehe vasteland tm te dringen De Engebohe bariehtendienat meldt Éf dat de lapanners zich thans lp ongeveer tien mijlen ten Noorden na Penang bevinden Zij vormen een NHUge bedreiging voer Penang naar k fouvemeur van Singapore kort geM a openlijk heeit toegegevm Hat Janansehe hoofdkwartier meldt 6f Malakka hebben de Japanners op 11 December het vliegveld Victoria fslat In Burma bezet alsmede het fiMed langs de landeitgte Kra Te tofora en Kota Baroe zijn nieuwe ftpansehe troepen aan land gegaan At oprukken na Britsche gemechaniHcrde strijdluachten vernietigd t libben De Engelsche benchtendieost deelt Wrder mede dat de Japanners op lloordMalakka éénma nstanks gekuiken De Japansche minUter van Buitenl laken Tojo verklaarde in den Rijks4tg over de ot eratiea op Malakka o m De Japansche troepen die met suctï op het Malei che schiereiland oprukken ben op 12 December een Britsche gemechaniseerdei ivisie ontmoet die na een zwaar gevecht totaal lemietigd werd Inlusschen was het de Japansche kKhtmacht gelukt in weerwil van tm vijandelüken luchtafweer het tottehe luchtsteunpunt te bezetten ïot en met Zondag heeft de Japansche hchtmacht 133 Britsche vliegtuigen neergeschoten of vernield waardoor it Britsche luchtmacht op het Maleische chi Tetland een doodeljikrai lag heeft gekregen Desniettemin zal de volledige ver wifaig vaa Stiigapore nog langen tijd teen en iwl als gevolg van de sinds krce aitgeg v B badragen voor de Wnterklag van hei bdangrijkste Brltt e stenapnnt In Oo t Axifi en met M w op hei zeer moeilijke terrein vrqwe nilslalteiid uit perwoud Maat ove een atstand van ongeveer Hkjn O Ji paa Times and d V e t i e r schrül dat behalve ft hulpbronnen van Indo China en ailand ook weldra de rykdmnmen Jn Malakka weUu verovering door Japajieche strydki achten een kwes van tüd s htjnt te zijn spoedig tot algemeenc Velvaartsfeer zullen liooren De opneming van deze lan in de algemeene welvaartssfeer Stent voor Japan een groote san BUing Vin de ver7or ingsbronnen or strategisc belangriik materiaal ievensimddelen Japan zou instede J geUVek aan materiaal te hebbem in grootere mate bezitten Daarpor za de twyfel of Japan een oor van langen duur zal kunnen uit Oiten worden opgehcvem HONGKONO BBANDT t van de baitenwereid afgesneden f tkmr is na e4tt aanheodende be7 J tlBg dMr da lapanners in vlam gehnld zoo aMlddc Woensdagf het lapaasehe persagentschap r i ii Kanloen SntUD OP DE PHILIPPUNEN jïM Japansche Hoofdkwartier meldt f de troepen die te Appari op Noordg geland yjn een vliegveld Jjj bezet en naar het Zuiden p 3 n terwijl een andere Japansche lig op krachtig verzet is gein het gebied van Vigan De Che tnomen in Zuid tiuzon in Jfoorieiyke richting op na het gebied ten Noord Westen van Lagaspit hebben t ezet Op de Philippijnen biedt nog slechts een zwakke vyandelijké luditmacht tegenstand nu de voordurende Japansclie aanvallen groote verwoestmgen op de vliegvelden hebben aangericht ADMIRAAL KIMMEL UIT OPPERBEVEL ONTZET Naar de Britsche berichtendienst bit Washington meldt is admiraal Kimmel het bevel over de Ameriluumsche vloot op den Groeten Oceaan ontnomen Naar dt Britsche berichtendienst meldt heeft de Amerikaansche minister van Marjne Knox medegedeeld dat schout bü nacht Nimitz bevel beeft gekregen Kimmel te vervangen Tot aan de aarjcomst van Nimitz op Hawaii zal het bevel worden gevoerd door viccadmiraal Pye Nimitz was tot dusverre chef van het scheepvaartbureau van het dcpartem£nt van Marine BBAZILU NEUTRAAL De Braziliaansche regeering heeft haar volledige neutraliteit afg ondigd in het conflict tusschen Japan eenerzijds en 3ngeland en de Vereemgde Staten anderz ds MET WIE IS JAPAN IN OORLOG Da r als gevolf van het uitbreken van den oorlog tusschen Japan eenerzpds en de V S en Engeland anderzijds de Japansche betrekkingen ook met tairykf andere landen een veramdering hebben ondergaan is den woordvoerder der Japansche regeering verzocht een algemeene vtiiclarii af te leggen Op grond van officieele en anaere betrouwbare inlichtingen die te Tokio ziin ontvangen hebben volgens den woordvoerder Ont erstaande landen a Japan den oorlog verklaard de V S Groot Brittannië Nederland Nlcderlandsch Indië Canada Australië Costari a Parama en Haïti Volgens opgave van den woordvoerder zou Japan ook mcj de volgende landen in o lct kunnen 7ijn hoewel dit nog nie defi natief en duidelijk vaststaat Guatemala Honduras Salvador Nicaragua Cuba alsmede met de Etominicaansche republiek Met Mexico EjiVpte België en Griekenland zijn de diplomatieke betrekkingen verbroken Wat betreft Columbia en Ecuador is de kwestie nog niet opgehelderd terwyl de betrekkir gen met Brazilië Bolivia Venezuela Paraguay Uruguay Peru Argentinië en Qiili officieel gee verandering hebbfen ondergaan Deze acht landen beschouwen zich tegenover de V S als met oorlog V erend OM DE OLIE VAN BORNEd De Japanscche bladen schenken de allergrootste aandacht aan de berichten over de succesvolle landing op BritEchBbmeo In het bijzonder wüzen de bladen op de belangrijke oliebronnen aldaar Met de landing staat ni slechts zoo schrijven zij een nieuw steunpunt Van Engeland in hèt Zuiden van den Stillen Oceaan voor de ineenstorting maar deze operaties ziJn tegelijkertijd van verstrekkenden invloed op het toekomstige militaire optreden tegen Singapore BritschBorneo wordt naar de Tokio Nitsji Nitsjl meldt door deskundigen een uiterst productief olie gebied geno md dat niet alleen tot dusverre groote hoeveelheden olie heeft geprwiijeeerd maar welks opbrengst door een stematische uitbuiting zoo kan wof en opgevoerd dat Japans olievoorziening daardoor een belangrijke aïmvulling zou krijgen nog geheel afgezien van de andere grondstoffen van Borneo De olievelden liggen in het Noorden van Sera wak De belangrij l ste oliehavens zijn Miri en Loetong waar de olie door middel van op den zee bodem rustende pijpleidingen in tankschepen gevoerd wordt In de nabijheid van deze plaatsen zijn de Japanners geland In 1938 bedroeg de productie reeds 900 000 ton en ongetwijfeld is deze sindsdien aanzienlijk gestegen De uit deze olie verkregen benzine is van goede kwaliteit en zeer geschikt voor vliegtuigen DE HEGEMONIE OP DEN STILLEN OCEAAN He Jépansche Lagerhuis heeft eenstemmig de motie aangenomen waarin onder verwijzing naar de groote overwinningen der Japansche strüjdkrachten wordt geconstateerd dat de hegemonie over den Stillen Oci renls grootendeels in Japansche han den is In het volsta vertrouwen in operaties en de strategie der strijdkrachten moeten de regeering en het volk in volkomen eensgezindheid den vestgestelden weg voor GrbotOost Azië opgaan f DE DIENSTPLICHT IN DE VEREENIGDE STATEN Naar d Britsche bericbtendienst uitWashington meldt heeft het Huis vanAfgevaardigden bet wetsontwerp betreffende de oproepini voor de maanen van 18 tot 64 jaar en den militairen dienstplicht voor de mannen van 21 tot 44 jaar goedgekeii Mei 173 tegen 113 stemmen verwierp het Huis het amendement volgens hetwelk de dienstplichtige leeftijd tot 20 jaar verlaagd zou worden ENGELSCHE GEEVACUEERDEN NAAR NEDEBLANDSCH INDIIt De plannen óm geëvacueerden uit naburige Britsche gebieden speciaal Malakka in Nederlandsch Indië on der te brengen zijn reed in vergevorderden staat vam voorbereiding Nu de opmarsch der Japanners in M akka dit vraagstuk urgent maakt is in Ne derlandschIndië een commis benoemd tot regeling van het onderbrenaen dezer geëvacueerden AMERIKA S GROOTSTE INSPANNING DE EEN FEFT VEEL D £ AMDERNlErS GEEFT WINTERMUJLP VAN HET VEtE IET3 t ÜIW SSS3 Volgens uit Washington ontvangen berichten heeft Roosevelt er bij de vooraanstaande industrieelen en de vakveréenlgingsleid rs op aangedrongen dat zij de productie van oorlogsmaterieel vergrooten Het nxaterieel aldus Roosevelt is niet alleen bestemd voor eigen gebruik maar ook voor de leveranties aan de Sovjet Unie Engeland en China De vereenigde Staten zien 4ich op het oogenbUk geplaatts voOr de zwaarste taak die de geschiedenis htm ooit heeft opgelegd In het Verordeningenblad is opge nomen een besluit van den secretarisgeneraal voor bitiondere economische zaken en van de secrCtariasen géneraal Van de departenMlReii van Financiën van Justitie vaa Handel Nijverheid en Scheepvaart en van BInnenlandsche Zaken betreffende het baak en credietwezen Dit besluit verstaat onder credietinstelling iedere onderneming welke als beroep of bedi ijt banl of credietzaken verricht Als credistii stellingen worden niet beschouwd de Nederlandsche Bank banken van leening twrgstellimgsfondsen de Rijksverzekeringsbank en vemek erlngsondememin gen Bet algemeen toezicht op de credietinatellingen benut bij den secretarisgeneraal ten aanzien van prineipieele vraagstukken in overleg met de directie van de Nederlandsche Bank handelt De feitelijke uitoefening van het toezicht geschiedt door de direette vao de Nederlandsche Bank voor zoover de secretaris generaal zieh daae nie la bepaalde gevallen voorbehoudt o daarmede andere Instanties belast De eredictiastellinren zün verplicht aan deo secretaris generaal aan de directie van de Nederlandsche Bank en aaa d andere in NED INDISCHE BEWAPENING ONVOLDOENDE Steden wotden opge bloÈen in geval van bezetting De correspondent van de V P B meldt uit BerliTn De commandeur dèr luchtstrijdkrachten in Ned Oost Indië ge neraal van Qyen publiceert in het te New York verschijnende tijdschrift Flying een noodkreet welke ook in Duttschland algemeen de aan fccht trekt Hij schrijft o m Wij hebben bombardeervliegtuigen bitter noodig Wat ik als vlieger te zeggeyi heb is heel eenvoudig Wanneer ik jOver 50 vliegtuigen beschikte dan tou ik er 100 willen hebben had ik et 1000 dan zou ik er 2000 noodlot hebben Onze situatie eischt een sterk luchtwapen Van de Vereenigde Staten mt krijgen wij weliswaar toestellen maar niet voMoende We hebb er veel meer noedig en wel onmiddellijk Qeneraal van Oyen wiist de t ewe iag van de hand dat de militaire strijdkrachten in Neder landschIndië onderden Enfelsch opperbevel te Singapoi istaan In verband hiermede spreekt hij over verdedigmgsplannen welke I zeffs rekening hoXiden met den val van Singapore Met de militaire bewapening Vftn het Indische leger waannn volgens hem rond 25 pet uit inhecmschen bestaat schijnt de heer van en niet erg tevreden te zijn want hij constateert dat deze in menig opzicht te wenschen overlaat Wg hebb geweren noodig machinegeweren en munitie want met wapenen is ons l er slechts schaars uitgerust Voor de Eetaling beschikken wij over voldoende geld en grondstoffen Verleden jaar verkochten wij voor 190 millioen dollar aan rubber en tin aan de Ver Staten en nu zouden wij als tegenprestatie graag Wapenen ont vangen Over het verloop van den huldigen oorlog laat de Schrijver zich met de vereischte terughoudendheid uit Wü zullen de vooruitzichten op een overwinning liefst niet al te roodkleurig schilderen Maar mocht het tot een voor Nederlartdsch Oost Indië ongunstitge wending komen dan zal volgens hemjtlles vernietigd worden wat voor den vijand van belang is Wij hangen aan Batavia Bandoeng n Soerabaja maar wij zijn er op voorbereid deze steden met dynamiet op te blazen ingeval wij er niet in mochten slagen den vijand af te weren De vijand die ons land betreedt zal hier niets meer aantreffen dat in militair opzicht eenige waarde heeft LUITENANT GENERAAL BERTfECKEK GESNEUVELD Eenige dagen na de verovering van Charkof heeft luitenant generaal Ems BerheckCT artilleriecoittmandant van een legercorps den helden dood gevonden De jvagen van den generaal reed by het oprukken tegen de stad op een mijn die tot ontploffing kwam en waardoor de commandant gedood werd stanties met de feitelijke uitoefening van het toezicht alle door hen binnen hon bevoegdheid gevraagde inlielitingen te verstrekken en elk in te stellen onderzoek in het bijzaSider ook dat van boeken en besclAiden te gedoogen De secretarisgeneraal vaardigt de voor de uitvoering van dit Iwsluit noodige voorschriften uit Hu kan in het bijzonder voorschriften geven betreffende ée uitoefening van het toezicht op de credietinstellmgen de voonifaarden voor jde oprichting fusie eri liquidatie van credietinstellingen de uitoefening van het credietbedrijf de liquiditeit van credietinstellingen en de inrichting van haar belaiigfen de bestraffing van overtredingen van dit besluit en van de op grond van dit besluit uitgevaardigde voorschriften Aanspraken op schadevergoeding ter zake van de uitvoering van dR besluit en de op grond daarvan uitgevaardigde voorschriften kunnen tegen den staal of de Nederlandsche Bank niet worden geldend gemaakt De op het stuk van het bank en credietwezen geldende wetten Koninklijke Besluiten en ministeriecle beschikkingen alsmede de sedert 10 Mei 1940 op dat gebied afgekondigde verordeningen besluiten en andere rechtsvoorschriften blijven van kracht voor zoover zij vereenigbaar zijn met dit besluit Dit besluit treedt heden in werking Met Dmts füand voor een vty Nederland De strüd aan het Oostelijk front SOVJET AANV ALLEN AFGESLAGEN Door de gevechtei van 3en laatsten tyd die zware verliezen hebben opgeleverd v r wakt en door den slechten toestand der wegen gehinderd heeft de vijand in den Zuidelijken Sector van ht Oostelijk front Dinsdag zyn aanVfUen slechts op twee plaatsen met vrij sterke strijdkrachten herhaald meldt het D fi B Overdag sloegen de Duitsche troepen een aanval van ongeveer tien hol ewistische bataljons af Bij het vallen der duistenis stortte een plaatselylie aanval van een vijandelijk regimenf ói èen heuvelachtig terrein in he Duivsehe afweervuur ineen In den sector van een vrij gelote Duitsche eenheid werden de bolsjewisten uit drie plaatsen eworpen waarbii ook een statioo werd veroverd Opstandigre beweging in N W Britsch Indie ENGELSCHEN ZOUDEN REEDS ZWARE NEDERLAAG GELEDEN HEBBEN Naar de Messaggero verneemt heeft een Mohananedaansche vluehteling bij zyn aankonast te Erdzeroem meldmg gemaakt van hevige gistingen an tor de Mohaimnedanen in BritschIndië Aanleiding daartoe zijn berichten geweest over arrestaties van Mohammedanen door Britsche politie op Ceylon Et zouden 550 Mohammedanen gearresteerd naar het binnenland overgebracht en daar zonder eenige verzorging achtergelaten zijn Het Italiaansche blad LavoroFasc 19 1 a heeft uit Ankara eveneens berichten ontvangen over deze gistingen die gekenschetst worden als een groote opstandige beweging tggen de Engelschen aan de Noordwestelyke grens van Britsch kndië Deze berichten ontvangen via Afganistan j reken van een zware nederlaag van de E ngelschen aan den weg van Pesjawar BRITSCHE LICHTE KRUISER TOT ZLNKEN GEBRACHT Te Londen is officieel medegedeeld dat de Britsche lichte kruiser Dunedin die 4850 ion mat op den Atlantischen Oceaan getorpedeerd en gezonken is Waarom met Duttschland voor vrij Nederland D E nieuwe Europeesche orde verdraagt niet langOT een individualisme van Staten als kunstmatige niet in het wezen van het Europeesche levensgeb fd gelegen afzondering en afscheiding Het hif orisch ontwikkelingsproces voert tol verbinding van hetgeen natuurlijkerwijs bijeenbehoort en daar n was de verdeeldheid zaaiende Britsche staatkunde feen invloed welke Europa van haar bestemming afhield Vr eid niet slechts van menseben maar evenzeer van staten krijgt een nieuwen inhoud het is niet meer ongebondenheid welke den aard der vrijheid uitraaakt doch vrij is hy die ziin wezen volgens zijn ware bestemming kanJBntplooien Daarom kan in de nieuwe Europeesche Statenwereld alleen die staat v r ij heeten die zich binnen het verband van de gemeenschap der Europeesche levensruimte op de plaals welke hem in het groote geheel naar zijn aard toekomt vermag te handhaven Voortjetting van Tiet Europeesche statetiindividualisme 4at in den grond der zaak niet anders was dan hoorigheid aan de Eijgelsche buitenEuropeesche macht is in het nieuwe Eliropa in het belang van haar vrijheid die tevens de welbegrepen vrijheid harer staten is niet langer mogelijk Aan dezen eisch kan geen der be tiokken staten zich onttrekken want hij zou het belang en de vryheid van de Europeesche levensruimte als geheel en daarmede niet minder van zich zelf in gevaar brengen en schaden Het nationale denken blijft voorzeker een waarde van zeer hooge beleekenis ooH het nieuwe Europa Itan door de verscheidenheid van nationalen eigenaard in allé opzichten slechts gebaat worden maar het is tot onvruchtbaarheid en ondergang gedoemd indien het zlch i3üiet medo door het Europeesche denken als de voorwaarde voor zijn voortbestaan laatleiden Voor de vrijheid van Europa en bijgevolgook van Nederland heeft het Duitsche Rijk ziJn krachten ingezet en brengt hel 8e grootste offefs in het besef van zijn historische roeping de ordenende macht in hel nieuwe Europa te zijn De Europeesche staat die dit niet zou willen erkennen en afzildig zou blijven verloochent zijnwaar Europeesch karakter en pleegt verraad aan de vrijheid van Europa t tevens verraad aan zichzelf is Dr J H C GYMN ASIA EN H B S Wiizifinlng IP het eind examen In de Staatscourant is opgenomen een besluit van den secretaris generaal vai het departement van Opvoeding Wetenschap en KuUuurbescherming waarbu het volgende wordt bepaald Het i fogramma voqr het eindexamen der gymnasitf en het daarmede gelykgesteid examen vermeld in artikel 12 der Hooger ohderwijswet zal in 1942 niet pmvatten de volgende onderwerpen 1 voor de a leerlinaen Voor de geschiedenis Een uitvoerig overzicht van de vaderlandeche go schied nis van 1796 1613 en van de algemeene geschiedenis van 1789 1848 Van dez tijdvakken zullen alleen de hoofdtaken worden gevraagd Voor de s te 1 k u n d e de graphlsch voorstelling van gebroken functies de on eIge Uke machten en de rests tWling Voor de meetkunde de afleiding de ffrtmuXes voor oppervlakten èn inhouden van den bot en zijn d eleh 2 Voor de b leerlingen Voor de stelkunde De samengetfteldt 1 n ter estreken mg Voor de natuurkunde De mechanica en de geluidstor voor zoover deze niét bj de andere hoofdstukken der natimrkunde ter sprake komen en de geoWtetrische optica Voor db c h e 1 k u n d e Uit de anorgsnische ineikunde de metalen voor zopver deze niet biJ de andere hoofdstukken der scheikunde te sprake komen en voorts d technische bereiding wijze van lichte meta len Ijzer ammoniak soda zwavelzuur watergal lichtgas aardoHeproducten zeep en suiker Voor de QBtu urlüke historie De motphologle der plant de gewerveld dieren den d protozoen Kennis van het menschelljk llduacn wordt w l gevraafid Dè hierboven genoemde onderwerpen waarover niet al worden gevraagd vervallen voor den cursus 1941 1942 uit het algemeen leerplan vaü de zesïle klASee der openbare gymnasia H06gERE B0BGERSCHOLEN Het programma voor de eindexamens der openbare hoogere burgerscholen en der ingevolge de Middelbaar onder wijswet aangewezen bijzondere hoogere burgerscholen zal in 1942 niet omvatten de volgende onderwerpent 1 Voor de Hoogere burgerscho a Voor de handel wetenschappen a Bedrijfshuuihoudkunde en boekhouden Enkel boekhouden Balansen en verües en V ihstrekeningen van levens en KhadevercekermgsnrMatschappy t en van transptrtondernemingen Zelfstandige administratie van pensioenen onder steun nssfon dsen Filiaal boekhouding Kameraalstijl b Organisatie en techni van den handelen handelsrekenen arbitrage winstverdeeUng termijntiandel c Recht van het maatschappel k verkeer Kennis van de merkenwet en de handelsnaam wet Bela5tin g etgevi g Voor de staathuishoudkunde en statistiek Waai de en prijsteer Hlsto r h overïtcht van de uoornaamtite sociaaleconomische stelsels en nervormingFp annen Voor de aardrijkskunde I e begin=eien = deï natuurkundige aardtijk nirde behaUe voor zoover de kennis daarvan noodzakelijk 15 bg de behandeling van Nedeiland Nedeilandbch ïrdie Suriname en Curacao Behande ing van het sociaal econoraitche leven Zooals het zich openbaar in voortbienging verdeeimg en verbruik der voornaaniste goedeien IS kele onderwerpen uit de volkenkunde van de overzeesche gewesteru Voor de geschiedenis De vaderUndbdit geschiedenis van K89 tot 1813 De al pineene geschjedwils van 1789 to 1E48 Btizondere onderwerpen uit de econoi Jsche geschiedenis van Nedeiland en de voornaamste Europee cbe itaten tot 1648 2 Voor de Hoogere burgerschool b Voor de rekenen stelkunde Eenvoudige beginselen der differentiaal en inipgraairekenmg De functie y = ax2 + bx + c px2 + qx f f I Herhairn n uitbreiding van het getalbegrip Voor de meetkundeMeetkundige behandeling van de eenvoudigste elgenfichap pen van paralKtol e lips en hyperbool De be chrijvende rpeetkunde Voor de mechanica t e plaatsbepaling van het zwaartepunt I verticale cirkeU be wegiiig Voor de natuurkunde Lictit en gelubd voor zoover de kennis daarvan niet noodiakelijk is m verband met warmte en electnciteit Voor de scheikunde Uit de anorganische scheikunde de metalen voor zoover deze niet bij andere hoofdstukken der scheikunde ter sprake komen en voort de techntwhe bereidingswijze van lli te metalen ijzer ammoniak soda iwav zimr watergas lichtgas aardolieproducten zeep en ïtuiker Voor de natuurlQke hfstorle Het genoemde onder 3 en S van het eindexamen programma Voor de staathuishoudkunde Beginselen dér waarde en iM j ïeer Voor de aardrijkskunde De natuurkundige aardrijkskunde beha ve voor zoover de keftnis daarvan noodzakelijk Is bij de behandeling van Nederland NederlandschIndiè Suriname en Curaffao Hoofdstukken uit de algemeene land en volkenkunde Voor de geschiedenis De va lerlandsche geschiedenis van 178 tot 181S en de aleemeene geschiedenis van 1789 tot 1848 De bovengenoemde onderwerpen waarover niet zal worden gevraagd vervallen voor den cursus 1941 1942 uit het algemeen leerplan voor de vi ifde klasse der openbare Hoogere burgefscholen a en b l èOH Ut HUuut Zon op 9 47 onder 17 27 Maan 10 18 onder 19 12 Mco b verplicht te verduis lereo tan lontonderfSang ot tonsopkomst Lantaarns van vocrtnlger 8 moeten een baU nm na fons t i nndertfaotf ontstoken worArr i K 1U