Goudsche Courant, donderdag 18 december 1941

DONDERDAG 18 DECEMBER 1941 Iftrf Tïlynha iMmiwMU goed bet uitbreken van de vUaBd l khlhieii hebben de Japan cbe lucht sSödkrachten reeds vel n ien de PhUippi nen aanievaUeri De l ooldstAd Hanilla had reeds eenigc keere i luchtalarm en werd êpbomb rdeerd Eén der hoofdstraten van deze k kke stad AHaMtxc BoXUnd M S JAAR GELEDEN De heer D A Oupper burgemeester f A V if I l Jtlrrfr Te Aanierdam s Gnvaaliage Arnhem enUtrecht u onder auspiciën van het Rijksbureau voor textiel een modeshow gehouden waar de beste huizen uit Ecriijn en Weenenhun nicuwf e creaties lieten zien Th f e derfra4ie toiletten PoluBOon Nehrdich Op de nesterbv k ai m Zeeland held De oesters JwoftleQ tot i oesterputtM smsMEttis Twiatdfiie baren ▼ r kn Kantonrechtdl AAmSOOTS Df SCiOONHOVCN AhWL r nog tóet genoe ruzie m de Ww b M had men in Sdioonhoven tyfha Mg Urgtnover elkaar esUart en ipplakli wi vn mA i m nMmcten te M te 4 ratcn en eUtaar te y df m M mm ai kicine land cii Ifiijven doordrenzen En dit voor man iwn van 6 en 53 jaw Ze ontmoetten elkaar pat rèn weer voor den kant lecbter de oudate ab verdachte de jimraie al tiiiee l ö T loopen pver een graspad Oe sroadcD van het twtsetai liggen luuot elkaar e bet cbeen d n e a te verdneten dat de ander maar over z a land Ik l Pus kwaï a een bordje met verbodcs toegang Hel had nirt het gewienschte resul taat want opnieuw was a een tocht over hei paadje oadetnome Naar de wandelaar yertoWe was i waterput vol en daanwn wikle hy n ichep gaan hJli n De sleutel vam het hek vai zij n land had hu echter niet bij ch en om iich moeite te paren had de man een plajijge over de aloot tusschen de beide weilandcB eievi an z n wegjaii s het paadje rfas aanstoots gekozen To ti badiien beide partyen elkaar onunoet Piei ie kan zeker niet lezen hadde eigwMuh w xend op het bordje geroepen Je kan beralen luidde bet minlame Mikwuurd t OM die 17 90 subs mets vernield vond ViTregaa Kl vond de verdachte het om iemand er af te zetten en hij sprak van je hartelijkheid van de tegenfiartij t Gaat er Oin of het mag aldus de ambtenaar van 3 d ag W d ch4e Dt fflb tochde ander k Zou maar vrede sluiten aprakde kantomechter mr A J M Oonincx een ventandig woord In alle geval zeide de rechter u wist dat het nietmocht Vyf gulden Bacgcr ea seisUstarie Ook Ouderkerk a d IJssel had twistende buren Hier ging het om het uil bdggtren van eens anders sloot De ten had den ander toestemming verleend om over z n grond te loopen tegen be taling van vu tien guklen per jaar iriaar de duiten kwajnen met op tafel en om aan z n trek te komen besloot de verguiinimggever de sloot des buurmanE leeg te baggeren Het O M vond bet niet de Jiuste ma nier van haral len als men meent ergtna recht op te hebben Uegone die het recht van overpad gekiegen had erkende dit voor vy tien gulden vtrworven te hebben Het wat ethler luet meer noodjg van bet recht gebruik Ie maken en daarom was er met betaald I e zaak Kad de noodige deining ver wekt want een knecht van een land eigenaar was met een ztns op de tegen party afgegaan en deze had den in die omstandigheden wyaten weg gekozen hy nain de beenen AM ik ulhe as sloot ik maarvrede zeidt de rechter ook in deze zaakWüt heb Je aan die herrie Is je zoodicht by elkaar woont De uitspraak was gehjk aan den eiach f 7 50 aube 3 da en Als het ook in dit suval het ineicht verheldert dat men beter elkaar kan leraren verstaan dan tegenwerken ia het met te duur maar dan rest de vraag of men dat met beter eerder had kunnen begryrpen en daarmede de centen in den zak houden t De faeroi eBUig van Bdentoek De kantonrechter deed uitspraak inde zaak lecen een garagahouder alhier die had terecht geetaan wegens het be sturen van een ajto terwyl hy zoodarag onder invio d van st 4 Ml drankverkeerde dat hy met tot besturen mstaat geacht kan worden Het O Mhad dne wdcen hechtenis en intrekkingv n het rtfbewyk voor een jaar geei scht De kantonrechter bepaalde dat het onderzoek ter terechtzitting op 7 Jan a zal orden hervat ten emde nO een getuige te hooreii J Uit vroeger tüden Di AOVimCHI COVRANTMBU DC IS JAA GKlUKOEN Des morgens omstreeks vier ure is m de Keizec traat alfaier brand ontstaan in eene broodbakkery van den heer Vonk welk pand oddanks de xiedige aanwezigheid en de yver d brand wee tegen lec ui geheel wa uitgebrand Met cenoegen verneemt men datetniRe menschnwnenden zich het lothebben aang lrokken van den bakkerVonk die zyn geheeie bezit ng verloorDie poging IS met anvankelyk goedenuitslag bdcroond van Haastrecht heeft in de raadsverga dering medegedeeW dat hfl votffnemcns IS tegen 15 Februan a s ontslag te vragen u t lyne beftekkrag In de vergadering van de Ambachlsland verren igmg is besloten aande leden 100 ptt uit te kèer n Als be atuurslid in de nt JÊA r Kt den 29e a JAAR OELEDEM Ds H Cannegieler predikant Ned Herv Gemeente alhier het beroep naar Borcuto aange Op de te Utrecht gehouden internationale pluimveclentoonstellufi van OmithophilMi behaalde onzestadgenoot de heer C A M Spniytmet 104 mzendingen den eereprysvoor de fraai ite collectie sicrdruivMibeneven 15 eerepryzen 80 eerste prij en 24 tweede pryzen 10 derde jary SM en 10 zeer eervolle verroeldmgen w AT i AAR f AMMCCII U Dee 7J n I eger 4w Heiligmn enst leidsL J v d Veen U Dec 7 3 uur Vrtje Evangeluefae Gemeente Bybellezm en bidstond It Oe 7J0 nor Kimniiiin Vroolyke kunstavoAd Nad BeÜnrareeuipn met Fnta Bouwmeester en Oogi Buganl 19 Sec 7 3 9 mwt Ccatrai Recc ie bestuur gymnastieken athletiekver eeniging Excelsior ter gelegenheid van JOjang bestaan der M Dec 3 anr Central Eerste byeen komst jeugdclub Verecnigmg van Postzegelverzamelaars Gouda 2 Dee 3 nnr Velocitas DR D terrein Training apelers Goudactie hendbalcompetitie onder leidiog van bondshandbaltrainer Leffelaar W Bee 3J0 uur JUPhmehe Kerk Kerstconcert OouSsche Chr mannenkoor De Lofstem onc l r leiding van Gysb Nieuwland aoluten mej H M Heykoop sopraan en Gysb Nieuwland orgeK Vt Dec en 7 u Nieuwe sSheuwbarg Uitvoenng gymnasti en athleUekvereeniging Excelsior opvoe nng revue 5Van lente tot winter pracht M Dee 7 34 wir Bestanant Veenarktterreia Tweede clubavond athle tiekvereenigmg Acj illes tl Dec U nnr The Corser Jaarverga dermg Tumknng Gouda eit omstre ken tl Dec lOJe nar Veladtas D R D ter rein Tra ining spejere G Hidsche handbalcompetitie onder leiding van bondshandbaltrainer Leffelaar 21 Dec 7 ar Remoiwtr Kerk Kerstwyding opvoering Kerstspel door V CJBenVCJG Zt Dee 8 IS mr Kleine Kerk Bybel lezing ds H S J Kalf 23 Dec t uur voomuUige kazerne Kerstwyding Ned Chr VrouWen bond 24 Dccv 7 30 nnr Ned Geret jGemeenlc Spreekbeurt ds Joh van Welzen 21 Dee S nur Daniel Cursus EHBO 2 Dec ZM nar Kuaatmin Concert Goudsche Ojrkestvereeniging met koor solisten mej Baukje Bmnen dijk sopraan mevr N de GrootWiWschut alt H C de Goey ba nton en J Signer mooI 30 Dee 2 30 aur Maiiekscbeol Weatfcavea 3 Kmdenniddag Ned Vereenigmg van Huisvrouwen poppenkast en goochelen INWISSELING VAN LUISTERVERGUNNINGEN Inwisselmg aan het postkantoor van Ulstervergunningen 41 tegen nieuwe voor houders van radio ontvangtoestellen die hun luisterbijdrage geheel of gedeeltelyk m zegels hebben betaald en wier namen beginnen met de letten Vrddag Da tot en met Dom Zaterdag Eton tot en met D UITREIKING BONBOEKJES KN BONKAARTEN 9 4 aar Gebnaw Daniel Uitreiking nieuwe di tnbut ebonboekjes bon kaart AA en bijt o vetkaarten aan hen Wier geslachtsnaam begint met een der letters Seie week Vrijdag K L 4 i Zaterdag M N O P Vdgeade week Mandag Q R T U W Dusdag S Waemdag V X Y Z APOTBEKERSDIENST Steeds geepend des nachts alléén voor ecepten P ey iouwe 131 Verhuizingeii binnen de gemeente J G BanAlJ van Onder de Boorap jes 76 naar Boelekade 8 J C van g gelen van C Ketelstraat 58 naar Kru gerlaan 99 C Hoekstra geb Janknegt van Oosthaven 45 naar Oosthaven 43 G M Grassi van Markt 65 naar Zwaansgat 3 A M Brunold van Gansstraat 8 naar Sjeynkade 19 A A V Iperen van Markt S naar Kleiweg 48ben M Put van G Florisweg 77 naar A G de Vryestraat 7 C Well van Krugcrlaan 105 naar Boogstraat 1 G Vink van Derde kade 128 naar Kie vitstraat 10 J Stout ar Woonschip naar Raam 179 M P Heus van Kei zerstraat 64 naar Nieuwehaven 88 P Koek van Vondelstraat 37 naar Von delstraat 41 M J d Graaf van Cra belhstraat lï naar Houtmarisgracht 19 G F van Leeuwen van Stoofsteeg 1 naar Gr Florisweg 50 W L Gelder blom van Spienng itraat 15 naar naar Groeneweg 65 Wed J Gelder k m geb den Besten van Spaering J G Kaïser van Heerenstraat 147 naarNieuwehaven 330 V Kuthan van deIa Rpy aan 24 naar Krugerlaan 165 JJ H Fnson van Westhaven 27 naarE J Potgieterdraat if Bmg mVti Stind aebtfran December Marinus z van MReenerskerk en A M Vlok Boelekade 227 December Johannes z van L JGrootendorst en P van der LouwGoPjanverwel eJyk 12 Willem Johannes z van A Kok en L W PetietFluweelensingel 49 GebvDwd 17 December A Ravestijn en J MH Radix A J Overkamp en M Sterenborg J H van In en on K C vanAmhpn A C de Jon en E A B vander Hoeven FIETS DIT STALLING MEDEGKNOMEN l enr I de eigenaresse in het gebouw j ani dMnbuttebeschei n haaide is gisteren Uit de bewaakte cywielataliii aeMer ife Vis hmaria haar rywiel ontvreemd rafMlOTIE TOT DOCTOI VEEARTBKNUK De heer W v d Ber ei ingsveearts bd den cen ralen vleesaikeu ringsdienst jïouda woni rde te Viteddnxveen aan de Ryksilhiver aitett te Utrecht gepromoveerd tot doctor m de v eeai ta en gkande 4 e aood b dezen winter leer groot ea BMet gelenigd worden Door de Winterhnip Nederland geeft gU aan de armsten onder ons Gtj geeft aaa bet NederaaoMhe Volkr PUATSELUK NIEUWS Alphen a d Rjjn ÉA CSCII GKRECHTSBtHT Frandalens gcakuht Dat nou iiet onverwachte gevolg van die mmunian straffen Als ze meer krygen denken ze dat het met in orde ie zoo zei de advocaat generaal by het Haagsche Crerechtshof en de president van het Hof had al vaatgeeteld Voor de ECB maanden kua je met doen wat je wiR De verdachte H van Engelen uit Alphen aan den Ryn had het naar dfe meening van den adv generaal al erg genoeg gemaakt Hy had dne varken clandestien geslacht en een zonder ver gunnuif in voorraad gehad Daarvoor kreeg hy acht maanden gevangenis straf en een geldboete van ƒ 200 De adv generaal vond die straf juist en vorderde beveatigmg an het vonnis Bodegraven GEBECHTSaOF TE sGRAVENBAGE C9aiHlcsticBC Tarkeaahaadei Door J W tli uit Bodegraven was naet geluisterd naar de waarschuwing 400 meende de president van bet Hiiagsché Hof De waarschuwuig be stond Uit een veroordeeluig die nu gevolgd was door een van drie maanden gevangenisstraf omdat by eenige var kens had verkocht Dat bekende ver dachte doch vanwege de verdediging werd aangevoerd dat hy wel een ver gunning had kunnen aanvragen En de varkens waren voor d n clandestienen handel zoo merkte de advocaat generaal op die opmeuw drie maanden gevangen isstnrf tegen ver dacfate eischte Boskoop COÜF VEREENIGINC DE BOSKOOPSCBE VEILING 17 Dec Rozen per bos Bnarclil 1 00 2 00 Butterfly 2 OO 3 40 et Hadley O 49 Else Poulsen O 40 0 80 Florez 0 90 Vierlaoden 390 Bosafam dia 1 30 Edith Helen 1 20 160 Gemengde rozen 1 30 1 70 Diversen per bos tros Chrysanthen O 20 0 36 Matroniab ad O 19 0 23 Andromea O 14 O 26 Senngenbloemen 0 95 150 BOSKOOP MioaneaMatea co Adverteatiea voor de Goudsche Cqurant worden aangenomen door den plaaUelvke agent C A STRAVER Emmakade 47 Gouderak UITREIKING VAN KLEEDINGSTUKKEN Het werk vaa 4trabtf De dames en en meisjecvereeniging Altruiste heeft besloten dit jaar geen uitvoermg te geven en de gemaakte kleedingstukken zonder meer aan de daarvoor m aanmerking komende ge zinnen uit te reiken Dit is mmiddrts gebeurd Er werden ruim 100 klee dmgstukken vervaardigd weBte aan vyftig gezmnoi werden verstrekt BH 4 orcas Woensdag hield de Chr meisjes en damesvereenigmg Dorcas een kyk middag voor het publiek van de in het afgeloopen jaar vervaardigde kleedmfstukken De middag werd geopend door ds J van Vhet met Psalm 98 waarna uit Lucas I vers 28 38 en 46 55 werd gelezen waarna werd voor ge aan in gebed Hierna riditte de presidente mej C Blom een wel komstwoord tot de aanwezigen die de consistoMe kamer getiael vulden De secretaresse mej A Verboom deelde mede dat er 154 kleedmgstukkcn wa ren vervaardigd die akn 58 gezinnen werden uitgereikt Daarna weiden Oe kleedingstukken door de bezoekers be zichtigd GOUDERAK AWuiementeB ea Advertenties voor de Goudsche Courant worded aangenom Hi door den plaatselyken agent A BOOM SflMtMtnMt 24 OnderkeHc a d IJmcI KAYONI EIDEK KLOMPENINDUSTRIE Voor de vakgroep klompenmdu itne IS door het njksbui lu als rayonlpider ijansesteld J6 heer C Bouter alhier Schoonhoven BKMOflNG TOT INSTRUCTEint AAM BRANDWEERSCHOOL Dp heer P C v Bork brandmeester en leider der blokbrandweer alhier i £ benoemd tot brand i eesler instructeur aan de Nederlandsche Brandweerschool te Ainsterdn ir AUTO VERLOOR ZUN LADING Woensdagmorgen reed de heer H v d Vlist met zyn vrachtauto beliden met stroo door de Kerkstraat Vermoe delijk door scheef laden en de snelheid begon de lading by den hoek v n de Koestraat te verzakken en nel op den w t Ecn en ander gaf op 4it di ukke vèfkeerspunt nogal stagnatie Nadat alles Veer was opgeladen kon de reis worden voortgezet SCHOONHOVEN Aboaoemeatea ea Adverteatics voor de Goudsche Courant worden aangenomen door den plaatselyken agent H bLELJENBURG VoorluTca 6 Waddinxveen EXCELSIOR S TOURNOOL De uitslagen van voor de onderImge enmfietitie varf de damclub Ebccelmor gespeelde wedMri de zijn als volgt A V Ringelesiem C Kortenoever O 2 A Blom J de Beer 2 0 F Jacob T Rietveld 2 0 A BiiDnk D La Grand 2 0 W y Rmgelestem W v d Starre 2 0 H Troost J Verzyden D 2 V z H H Soiwemaker J I ertouw 0 2 G Grrfen A TolP Vink L de GraafL KrampA d e VlamingP ESswykT Baan 1 1 K Kramp L Kramp 2 O T Twig W v d Hetden i O G Groen K Blonk 0 2 DÓCTMt IN DE VEEAKTSBNUKl NDE De hCer W v i Berg gepromoveerd Aan de Ri k universiteit te Utrecht IS gepromoveerd tot doctor m de vee firt e ykunde op een proefscArift getiteld Vergelykend onderzoek tusschen streptococeen en corynebactenen uit de uier en de scheede va hft ru d m verband met de wijze van infectie onze pteatffip not de heer W van der Berg geboren alluer keuringsveearts by het skchthiiis in den keunngsknng Gouda WADDINXVEEN AbonnementeD ea Advertenties voor de Jtoudsobe Courant worden aangenomen door deo plaatst Iijkei agent J TILLEMANS Nmsc 48 UIT IE PERS Wat lêomen nu eH De N R Crt constateert in eenarttket over As proolameering derNSB tbt eenige poiitieke party dat Musaert sledits onvermengde voldoening had kunnen smaken wanneerhy fflcb 2P dit oogenblik met slechtsleider tier N S B maar ook de leidervan het Nederlandsche volk hadkunnen voelen Voor sommigen zal dit een reden tot leedvermaak zyn De meest verantwoordelijken zullen zich er echter rekenschap van geven dat desondanks de N 1 $ de eemge dragende poli tieke b w ging gewofden is omli nks ook het feit dat het aan gelegenheid om ean Jjreederen grondslag voor poli tieke crktnning te leggen niet ontiMToken heeft Het bnd stelt de vraag hoe het gekomen IS dat al de ruimte die ons ge laten weid nti tenslotte toch alleen maar door de WSM blgkt te kunnen worden gevuld In iedere volgende redevoering van ien Rijkscommasaris is het duidelyker IJeworder dat hy het juiste inzicht in den toestand en de daarnit voortvloei ide con equenties benevens wellicht ook de vereischte onverschrokkenheid slechts vond bij diegenen uit wie hy zyn eerste medewerkers gekozen had en dat hy daarom op dezen ook steed meer 7yn verwachtingen vestigde voor de bmnenlandsche politieke on wikke ling een ontwikkeling welke immers aan deze eene voorwaarde moest vol doen dat er nimmer meer van n lOen Mei sprake zou kunnen zyn Nog in het voorjaar waarschuwde hy dat de vrylieid van politieke beslissing ons Nederlanders gegeven lechlss in ïooverre beteekem kon htbben als de houding die de Neder Janders m den besllssenden str jd van net Duitsche volk voor de toekomstige vorming van Europa aannamen den doorslag zou geven by de oepaling van de plaats der Nederlanders in de toe komst En toen reeds zeide hy te ge looven dat het op den weg van d NSB lag om door het winnen van de politiek toonaangevende lagen van de bevolk ng de dragende politieke beweging van het Nederlandsche volk te wonden Het beslissende oogenblik kwam echter toen de oorlog legen de Sovjetunie ontketend was de Rijkscommis saris ZIJP hemiehwde vraag voor of tegen ons richtte lot alle na Onaal socialislen en de toen verreweg tal njkste beweging onder ons volk een ontwykend antwoord gaf door te zeggei ij zijn geen nationaal soc aI sten Naar aanleiding van ir Mutserts rede te Utrecht merkt het biad op r V Wed fi 44 15 8 Een Dvitedic jM r 0f sfci s in het hoose Noorden Als leider der NSB sprak hy voor het Nederlandsche vo k pleitende kon hii rni met spreken u t naam van Qit volk De taak van overtu ging van het Nederlandsche volk welke de Rykscommissans de N S B meermalen vooi gehouden heeft li noo n braiht ol Maar daar nu uit geen nan 11 beweging van beteekenis spfeu i mond een ook maar by beli i f mond een ook maar by beii t j even ovwtuigde uitspraak gekom of voorshai ds nog zou kunren I d verwarhl ttnn Aa i 0r di verwacht kon de conclusieandere zyn dan die de Ryk t J saris e gisteren heeft iX M Van thans af bestaat er sleuii politieke wil der Nederlanders en w idie Voortspruit uit de Natmnaai k tische Beweging m Nederlana Menigeen zal het ook nu ncR h treuren dat voor dun politieker igeen breedere grondslag te vinde ilgevveest zoodat dw wil ook gemrtlj lijker de afspiegeling kon ijn v ZTer aan positieve mogelykheid m m geheeie volk leeft De bUk hi het leden leert dat hefanders hjd gekund Maar ook waarom het 7 n kon moest RADIOniEOWS Vrljdac i December aiLVFRSlJR L 415J M 715 Gramtttoöfiimre t Ochtenagvmr ft fc J i Grftirofoonmuziek 8 00 BNO N e richten 8 15 GrarmrfiDonmuzjpk e f nl tenttgyumW rtiek 8 46 Orkeirtprogra i oi n f 0 15 Vo ir d huj v ouw 9 2t tJ f onrnuz ek 1100 Voor de kieuif ïGrarnofoonmuziek HJO Ememble I i v re 12 40 Aimanak U BNO N ei ws Weconomteefae benctien ISAO I e Rom ric il n M lHtr n45ï Gramofoormu k i i S Aimhemschc OrkestvereeniKinf sf ie 3 pramoftMmmusuek 6 ckentro lê3 Pianovoordracht 1C46 Org l en loo jt BNO Nicu ws econon ische en bflirsh riPhten Ï7 30 Voor de jeugd 17 4 cfram foonmUEiek 18 10 portwetpiwwaardi iedêa 18 30 Z ntf en irtfctruiri nUaI ensen l 7 4 Cauwne Wf Artneel halfuur 30 AmnserTient orkefct en s lifcie Vanaf 20 H V K r de Bad o entra e d e ove ipj no 22 15 14 00 G amofooiinmneV mLVRRSUM II Ml M 7 15 8 46 Sfte Hilvemim I 8 46 Grar i tM n muziek to 00 MurKmnhodvpg IB 15 Oi c coocert opn 1 10 40 K ankbeeJden ut Arrfnm den 1140 Zant met ptan bi ete d £ rarrof onmü ek 1140 Gramofoor teki 12 00 Efwemb e Joon Lanc 12 4t BNOJ Keuwsen ecorfonuacbe berichteri U iï5 G uur 19iD GrarrofooftfRUzie 19 45 Rep rjige 20 OO Conce tg vftiwkwuitet piano t nn n fo rmuz e Vana JWlS allepr v i i t RadtoCentrmle dte ver een Ifjnvertind met de Stud u beschikken 2100 BoAbe pre4t nf 21 Ï5 G ïamöfoonmmek 21 ¥ BNO WieuwFtoeriCt teit aSLM Crwtjöe rr i i fr pij 3 im 2IL15 vondwijdirg Uit lwt 0 HUrkc radie procramaa ff vaal Vriidac TreM Ruöoi Walter l utimia G OT Oe twun SU ftnz n de Ber uner Ph ha dq n ktr OTidct ie d n var Generalrru kd rek or Ham Knappe iRbiMKb zijn le uilvuemu lier m de Vnjctoeav ndiutaeTMlins Zooal het i bev t we e van 2tiai 210l uur mét UI gcxondei M crtMloons wi amfhK tt aji ar flO 22 00 uicr te beiuMA ttn fn korte bonte KThetae Iwei g deae yotzendinf eei b Ü van het eaterle e i in de rUkahoofdstad = i i Uuijmk tl 4 hccr tht groolc hi verzending hcvvdi PolveoonZeylemoker r Rudotf S egel chngee t in de lïbneh MiiZïejE votw iet achemeïuwrtje van IS46 U3D uw het VCMM fle dialooc H v oo tjke einöe uit zj ci Musna vor Riri t e m u te de ouvenvi e De bet er her der r resten an Von Wetoer t ni ant thema uti de c dHr asmiphcmie var ScIujh nar utterti lonn in ffc liaertl iDevU ee veil illp ya no l ad he Men Wi n 1 Ui hit