Goudsche Courant, donderdag 18 december 1941

DONDERDAG 18 DECEMBER 19 Tt hoop gevraagd SmalfilmprojeGtor 16 m m met dito films Uitvoerige brieven no Q 4486 bur v d bl 6 Adverteeren doet Verkoopen I 3 Opgaaf van het nummer met duidelijke vermelding von naam n adres is voldoende Met groote droefenis geyen wy keflsii dat na een langdurige zitkit lacht en italm van ons Is heengegaan onze onvergeteiyke Vtouw Moeder Behuwdraoeder en ZusIer Mevrouw JOSIPHINB CRTRUOE WERNINK geboren Sauerbier in den ouderdom vaa 79 jaar Gouda W WERNINt E P W M WERNINK F P I A V HAEPTENW nlnk W C KAEFTEN Amsterdam J PE LA RIVE BOX Sauerbier Gouda 17 December 1941 Bleekerssingel 18 Geen bezoek De crematie zal plaats hebben Maandag 22 December a s te Westerveid na aankomst van trein 12 46 uur aldaar Vertrek van het sterfhuis te 10 45 uur O 4497 36 Posbegelverzamslurs van 12 18 Jaar lezoekt de Bijeeokomst van de JIUODQROEP op 20 Dao mb r in CENTRAL aanv 3 uu o 4496 JO PROVINCIALE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU HANDEL IN SXBOO D Provinclaie Inkoopcantrale van AkJcarbouwproducten voor ZuidHolland de tt aan de telen van granen en of peulvruchten In haar werkgebied mede dat de handel in troo uitsluitend mag worden uitgeoefend door erkende stroohandeIkren De handel van teler naar veehouder la atochta toegestaan Indien de veehoeder over een aankoopvergunning beschikt De telers van granen en of peul vruchten worden er tiierbU op gewezen dat £ tj steeds bewtjzen t oeten kunnen overleggen dus vervoerbewtlzen en of geleldeblljetten waaruit bUJkt dat het afleveren van stroo op legale wjtjze is geschied Verder deelt de ProvlnciBle Inkoop centrale van Akkertiouwproducten aan genoemde telers mede dat haar bekend is dat t n opzichte van het ffoïipen en verkoopen van met zer éraad geperst stroo moetltjkheden BtJn voorgekomen Sunmige koopers passen een korting toe op den maximumprtja voor het IJeerdaad hetgeen niet juist la Alle moeilijkheden kunnen worden voorkomen door bii den verkoop uitdrukkeUjk overeen te komen dat geen kortingen worden toegestaan voor Uzerdraad 4805 33 OPHËFFINCf HANDELSVERBOD POOTAABDAPPELEN De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor ZuidHolland brengt belanghebbenden in haar werkgebied ter kennis dat het handelsverbod voor geplombeerde pootaarddppelen met ingang van 16 December 1941 in zijn geheel dus voor alle rassen en maten is opgeheven Opgemerkt zij dat de handel alleen ib toegestaan met Inachtneming van de thans geldende bepalingen ten aanzien van het voeren van een admni ïtratie quoteering enz 4806 12 iMMMMS m GOUDA PHI f it TOOBEK TR20 J Vanaf VRUDAIB tm WOENSDAB UE ÜROOTE SUCCESFiLM met Herman Ttiimig Thao Lingen n Hartha Tliial tlEIIIEMlIIWlTIIIJ Kleiner Mann was Nun Uit het leven vin een jonge man die in het geheim getrouwd s Naa het beroemde boek van HANS BALLADE TOEGANG BOVEN 18 JAAR Gratis fietsenstalling VrQilag populairs Eatraa prUzan ZONDAGMORGEN 10 30 uur Joli RIeman Qralha Walser R A R bafto in Eu liuwiilJK bp 18 ihar ZATERDAGMIDDAG 2 Uur Op veler vertqek nog slechts één voorstelung met de Hollandschc ucceslilm VADERTJE LANeBEEN Entree Kinderen vanaf IS eani Volw Avondprljzeil G 4487 35 OFFICIEELE PUBUCATIE VAN iST DEPARTEMEN1 VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART MONDBUNGK nrUCHTINGEN eV UZKR M STAALVOORZIEHINOVOO NEDERLAND8CHE CN DUITSCaC BSBOEFTK De directie van het RUksbureau voor Uier en Slaat maakt bekend dat met ingang van 15 December 1941 beioekers die mondelmge mlichtingen over de materiaalvoor7iening voor Nederlandache of Dultache behoefte wenactaen zich op at spreekuren Dinsdag en Donderdag van 10 11 en 1 IS uur dienen te veivoegen op het bijkantoor Nieuwe Uitleg 2 s Gravenbage Het telefoonnummer van de aldeeling Dultach opdrachten wordt 115S48 Het correipondeotleadres UUft ala tot duaver Lan e Routatrut II 4807 24 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU KOETINGCN OP DB VASTGEiTH DK BROODPBUZEN VOOK i GROOT VniBKVIKERS I Het Rtikiibureau voor de Voedwlvf rzlening in Oorlogattjd maakt bekendIn overleg met deff gemachtigde vobr de prijzen Ja bepaaia dat b leveringvan brood aan grootverbruikera alJ ziekenhuizen InstelUngen restaurant e d de volgende regeüng in acht aidkt te worden genomen 1 Indien grootverbruiker In een ol meer weken Ao x SOO gram of meerbrood per week afnemen onverschillig of dit groot of klein brood ia en deie jweveelheld door den leveranaer aan een adrea wordt bezorgd dient tn die weken een korting van 1 et per BOO gram op den vaitgestelden bezorgprU te worden gegeven 1 1 de in een of meer weken afgenomen hoeveelheid brood SOO X 800 gram of meer per week dan dient de onder 1 bedoelde korting 1 et tebedragen i I9 de In een of meer weken afgenomen hoeveelheid brood 1000 X 00 gram ol nwer per week dan dient de onder 1 bedoelde korting 3 et per 00 gram te bedragen De onder 1 I en 3 genoemde kortingen zijn vaste IcSrtinKen waarvan niet mag worden afgeweken Het houden van z g vrile inschrUvingen u niet toegeitaan V 1 4808 40 7 TVEniNG HJUGBTOM t CO WETnCE PBEMELEI HNG Itlt KLMSE 3 UJST ncniNa van dondeboao ib decembeb 1941 HOOCB PaEMlEN 100 10987 PIEMIfiN VAN 30 v 2863 3103 3613 8163 6420 6644 7272 7626 7684 9440 9962 10027 113 606 1077 1334 309S 3660 2816 8736 3882 4231 4698 4801 4803 6139 S7S8 6796 6964 6317 6633 8797 7113 8134 8178 8326 9009 9054 9136 9313 10067 10279 104 7 10556 10762 10761 10793 10878 11013 1 130 11136 11304 11466 11479 11661 11878 13148 12171 12793 12808 12917 13094 13220 13536 13551 13777 14027 14207 14424 648 14683 14865 l iD23 16573 16608 16907 16908 16003 16016 16123 18179 16308 16324 16499 16S13 16666 16806 17684 18063 18419 lasaa i 406 i 608 losoo aoo98 aoiss 20373 20M7 aooso ONGECORIIIOEERP 2 Friesche studenten vragen per 10 Januari a s vrije Zit Slaapkamer met pension In of direct bd Gouda Brieven met prijs en condities Burma Dorp 10 Huizum Friesland O 4494 7 Aangeboden Zit SJaapkamer met volledig pension Br no Q 4498 bur v d blad S 1942 NADERT K IE op d gema kelijkfte wijze aan familia vrienden en bekenden bij de jaarwisseling eeji gelukf vnansch wil doen toekomen make gebruik van de bijzonder gunstige gelegenheid daarvoor ip het Nieuwjaarsnummer van de Goudsehe Courbnt dat alle bekenden van onze lezers essen zoowel in Gouda als in de omliggende gemeenten bereikt Wij drukken hieronder enkele modellen af ter grootte van 5 regels welke wij plaatsen voor i 0 52 Grootere onnoitces met eigen tekst naar verhouding Opgaven borden ten spoedigste ingewacht aan ons Bureau Markt 31 Gouda of bij onze plaatselijke agenten in de omgeving NIEUWJAARSWENSCHEN vang van dit nieuwe jaar an Begunstigers en Vrienden u Aan mijn geachte Clienteele Gods besten zegen by den Vrienden en Familie het connpliment van den dag M I Mun harteluken gelukwensch Man mun Vnenden Bekenden en f Begunstigers I Aan al mijn Vrienden en Begunstigers heil en zegen In het meuwe jaar K Veel heil en zegen aan Vnenden en Begunatigers bij de Intrede van het nieuwe jaar f H complunent van clen dag 5 van Il iiin VriPwHpn pn 5 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs moc st theater TEL 3750 Vanaf VRlJDAa Df CEMBCIt t m ÏNMSDAa tS DEOCMBCR RUDOLF FERNAU KIRSTEN HEIBERe THEODOR LOOS HERMANN SPEELMANS IN DE SPANNENDE 8ENSATI0NEELE DETECTIVE FILM DER TERRA UFA VALSCH GELD FALSCHMBNZER DE ZEEH BOEIENDE GESCHIEDENIS VAN EEN VALSCHE MUNTBtSBENOE EN HAAR ONTMASK ERING Toegang boven 18 jaar Vrijdagavond populaire prijzen Aanvang der voorstellingen 8 uur IS Zondag vanaf 3 30 5 45 8 uur 15 doorloopend ZATCRO AAAVONO OEEN BIOSCOOP O 4488 60 THALIA THEATER Tel 2230 Gouda Kleiweg 103 Vanaf Vrijdag 19 Dec tot en met DInadae SS Oao DE QROOTE NEDCRLANDSCHE FILM van BERARD RUTTEN aii JOHAN DE MEESTER RUBBER naar het bekende boek van Szèkely Lulofs OpgsRsms door oen spMissl oit ozond n FILMEXPEDITIE IN NEO INDIE SUMATRA S OOSTKUST Geheel gespeeld door bekende NEOERLANOSCHE ARTISTEN Leeftüd boven 18 jaar Vrijdag populaire entreeprijzen WotMdsi 24 Ose aEEN V00RSTELUN8 Bespreekt tijdig Uw plaatsen G 4489 70 VOOR IEDER INWONER VAN GOUDA EN BREEDE OMGEVING de Gemeenfen van Krimpenerwoard Zuidplaspolder Jtijnstreek is de Goudsehe Courant hef aangewezen dagblad voor ieder gezin Het publiciteifsorgaai voor eiken adverteerder dot eiken avond duizenden gezinnen bereikt Het best verzorgde nieuws uit Gouda en omgeoing Wie zich nog met abonneerde doe djt thansl De aboiuiementsprus bedraa gt eiken avond aan huis t ezorgd in Gouda 1 2 36 per kwartaal f 0 78 per maand of 18 cent per week buiten Gouda bij onze agenten per kwartaal f £ 36 per maafid 10 78 en 19 cent per week bQ vooruitbetaling Ai onnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markf 31 Telef 274S btj den heo W F Steent ergen de Lange van Wungaardenatraat 10 door onze bezorgers en bU de agaten buit Gouda BEBGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOCDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J U de Graaf J v Arkelstraat CISO I MOORDRECHT W de WU Stevenstraat 10 NIEUWEBKERK a d USSEL M Groenenduk Doipstr 37 OÜDEWATEB Firma Rahms Boekhimdel REEVWUK S Slappende Raadhuisweg £ 77 SCHOONHOVEN U Blejrenburg Voorhaven 6 STOLWUK Job de Borst Bovenkerk B 60 WADOINXVEEN TiUemans Nesse 48 BOSKOOF C A Straver Kmmakade 47 IVfOERCATELIJE Jac van Harle Julianastraat Itt J Geen afscheid maar TOT WEERZIENS WANNEEB ge biimeiikort nog eens van een echt kopje Douwe Egberts Thee geniet overdaak dan de oude en onomstootemke waarh ld dat alle moell kheden tydeiyk iQn Uw kipje D E thee vormt geea afscheid Zoo zeke als de zon morgen op t zoo zeker breelit d dag aan waarop wy allen weer volop r enrige Daewe Egberts thee aitsclj enheni G4493 l OFFICIEELE PUBUCATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN MAXIMUII WmKXVnUTXÜ TOOB UEItBN Barickt Ne 7S C duranil het wlnteraelnwn mogen aan het publiek ten baofste de volteildl prtjzen In rvfeenlng worden gebrAcht Vertche Uppcncierea IV V VI OH DA 11 IIM klas I OllVi n 041 m oj Versche eeadeaeleren Kalkeleren eenden klasse rv klasse I 0 0 Hilkelerea kippen Ojm Koelhnlaeler kUsse n 040 m ejoai t Het TTAceB van hoogere prijzen Is strafliaar Bewaar deze opgave en gebmifc haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken m i I Het fotterdamsch Nieuwsblad I met zijn opltMg van I ruim 100 000 I exem Iaren is het aangewezen orgaan voor I hen die in I Rotterdam en breede omgeving I tot de kardwerkeiide bevoUting iets te teggr I heSben WAT IS HET PRIMAIRE VERKOOPSMIDOa Primair 19 Courantenreclame ledereen leest ta krant en lieweseii is dat vrijwel iedereen de lir mirt ook leest om de advertenties wat voor W el ander reclamemiddel geldt Vandaar d courantenreclame de kern moet blijven van ledert reclamecampagne VraagJ blichtiiigen voor eelden etc van courantenreclame b erlrftfj advertentiebureaur of het Cebuco Dam 2a Amsterd Itdig SU r De mtg tot a Sag van van zvde j BdU P l t tan njk aied t e Sin FEUILLETON Nadruk verboden Huwelijk met modern comfort 75 h Wat doet Het e goed dat te kunnen zeggen Na de vemederi van dat c ant Uk straks Zeker herrie gebad VerondersteltBan En i t kan me ook geen laarsactielen Ze waren tiet daarnet In iedergeval weer grondig eens Oank nj iouw bemiddeling waarsclitJnMJk Ze kan bet werkelijk lachend zeggrai Nick ik zal probeereb te scheiden wU ie dan met me trouwen Wfl je met me trouwen Nick Nick trouwt met met niemand WaaraffhUgl Han laat het ucl met vettiaasdan trots aan rien t neb ik bem dan geleverd zeg Onbewust natuurlijk Pracht mlseen scine voor een verzoening Die meteen de genezing in de hand werkt Wacht ik moet tuer zUn Nick kukt hem na zooals tijj nog grinnekend het boer enhuisje binnengaat Cxelukkig even kao ze op adem komen Ze klappertandt en rilt Van top tot teen nu ze zich een oogenblüc niet hoeft in te houden Zoo overstuur is ze Van de plotselinge ontmoetmg met Frank Van bet vooruitzicht straks weer met Han te moeten praten Han die zoo zeker van zijn zaak is Han die ze U zsja illusies moet ontnemen En wat moet ze zeggoi wat kan ze als reden opgeven zonder hem te Icort te doen en zonder dat dat verschrikkelijke allemaal te vertellen Daar komt Han weer te voorschijn Hy moet zich bukken in de lage deur van het huisje Een stelletje kinderen troept in te deuropening Dag dokter dag dokter Jongens I H j zft al weer achter Niet stuur Oaargmds moet ik ook nog z n Nikker Weer stoppen niper wachten Dit is hel leven van den dokter Van bijiten llJken alle huizen hetzelfde maar de doleter wee waar hQ stoppen moet Voor dit liuls en voor dat en d argüids ook De auto van den dokter welke stilhoudt por de buizen waar bij verwacht wordt Wegrijdfen stoppen uitstappen naar bmnen Weer mstappen naar hei volgende huis Dag m dag uit Van s morgens tot s avonds En s nachts ook Goed weer en slecht weer de dokter moet er doot Een mooi leven Een leven dat van verwende rijke studentjes mannen maakt Ziezoo zegt Han Niet bevorderlijk vo de conversatie hè Zoo h ntin hapjH Hier op den hoek moet ik erweer uit Boe bevalt het je overigens O leuk zegt NiclL Ze moet de woorden uit baar keel wringen Prachtig v ndt Han Dan wenje r vast aan Maar je moet wel zien dat je zoo gauw mogelijk leert chauffeeren Ik zal bhj zijn als ik zelf metiHfeer hoef te ryden Ik ben zoo vèr strooid onderweg Precies als de ouweheer Die durft gewoonweg niet zeU teryden Maar dat is toch gevaarlek in diedrukke stad bij jullie Waarom neem jedan ook geen chauffeur Primo omdat brumtje het niettrekken kan zegt Han kalm Je be grijpt toch zeker wel dat ik aan Frits en de meisjes er voor moet betalen dat ik d larakttik erf En secundo nou daar zmloï we liet straks wel over hebben Dit is gdukklg de laatste visite Het is al donker als Han terug Icomt Nu nu komt het denkt Nick Gelukkig dat je klaaf bent zegtzei eng je me gauw naar huis Ze zullen niet weten waar ik bUjl De auto van den dokter atopt op den donkeren landweg Natuurlek l reng Ik je straks thuis zegt Han Zou e vader me vanavondnog willen ontvangen M is dat te ergm strijd met het decorum Ik zou hetaltijd morgen oog eens dunnetjes overkunnen doen met den hoogen hoed enzoo Nick geeft geen antwoord Zie Je zegt Han Je begrijpt tochwel dat ik a OU vaart achter wU zetten Dt heb zoo lang op je gewacht ikheb heelemaal geai geduld meer overNick lieveling ik i en toch zoo blüToen ik dat pakje vah Je kreeg zoo nSinterklaasavond heb ik nog nooit gehad Ik ook niet denkt Nick en ze vechtmet haar tranen Han neemt haar bcida handen In de zijne Ik ik ben Je zoo dankbaar zegthij verlegen Zie Je ik heb Je altijdgeplaagd met die toekomstplannen vanje Ik heb Je altud voor den gek gehouden omdat ik dacht dat Je Ja eigedUjkmaar zoo n beetje aanstelde Maar eenpaar weken geleden sprak ik Boy en dievertelde me dat Je t daarginds zooprachtig stelde en dat ze zooveel metje op hadden En wat voor een prSchtbaan ze je aangeboden tiadden En toenvoelde ik me zoo krankzinnig trots omdat ik wist dat ja dat werkelUk allemaal voor mij wou laten chieten kethad met veel geschedd dt ik lod hethem gewoonweg verteld ik kon het bijnamet voor me houden Wat toevallig zeg dat jij Juist op die fabriek terecht moestkomen waar Boy o inzit Heelemaal niet toevallig zegt Nick r Boy heeft me zeU aan die baan geliolpen Boy zegt Han En daar beb Jeme nooit iets van verteld Ze hoort liet wantrouwen in zijn stem Nu maar gauw verder vertellot hoe eerder hü het weet hoe beter Ja Boy heeft noe dat baantje bezorgd zegt ze nog eens Dt had hemer zelf om gevraagd Maar hij heeft be laas niet veel e r met roe bigelegd Ze heeft haar handen losgemaakt U de zijne ze durft hem niet aan te kgl w Want zie Je gaat ze verder wat Boy Je allemaal vertelde promotie en zoo dat gaat niet d rheb ontslag moeten nemen v Moéten nemen herhaalt Hac rbaasd Heb Je herrie gehad NJwat kan t Je schdenT Laat die ter maar kalm waaien Je was anders weggegaan Als ze het daar nu eens kij uet Je Nick Ja zeggen hier q en op oat Ome dat wat hfl nog steeds f gend aanneemt Dan ia ze overal Kan ze de rest doodzwijgen Tot Han op een goeden dag achter komt kleine honderd kantoormenschen 0 IrlAinA hnnriarri Irftntnnrmenschen Q tt éieegenoten van het schandaaltje Je daar de respectieve famih Ken kennissen bijtelt hoe lang zou duren voordat Han het te boo kreeg Misschien w als ze wel getrouwd waren Kom vertel eens zegt Han la J S en trekt haar naar zich tot LS Je uitgespookt Brutaal geweest m Je baas of zooiets Of mag ik o al niet weten Wordt iwnxH