Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1941

OUDSCHE cot a ANT g 19 December i54i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN r Sf rgang No 20815 r ipt nim uMt Chdredacteur F TOETER Gouda helft iraiï Hongkong Jopanscl e handen Geslaagde landing op het eiland Penang volkomen afgesneden MET WINTERHULP langs dé léfg zinneri drte kwarties per Waar men moet leven van drie kwartjes per dag Moegetobde ouders bleeke en lustelooze kinderen De KerstcoUecte staat voor de deur H tegen zeker sterker Men kan steeds slechts Inten de beteekenis van Singapore voor den duurt Stillen Oceaan onderstreepen In een bericht uit Singapore geeft de Britsche berichtendienst toe dat de Britsche strijdkrachten over de Neda terug zijn getrokken Uit Bangkok De gevechten in het noordlan van Malakka verloopen buitengewoon gunst g voor de Japanners De Japansche troepen hebben bet geheele sultenaat Kedah en de provincie Wellesley bezet en oefenen de controle uit over bet geheele Noordwestelijke deel van Malakka en over een kuststrook van 160 kilometer aan di3r Indiischen Oceaan Het eiland Penang is vo komen afgesneden De Japanners st an vier mijl van de haven Penang verwijderd De gevechten oretwiilckelien zich thans vooral in de provincie Berak De Japanners die de rivier de Kriam zijn overgestoken dringen steeds verder in Zuidelijke richting door naar Ipoh dat op het oogenblik hevige luchtaanvallen te verduren heeft Bij Ipoh liebl en de Japanners een derde van den weg van de TTiailandsche grens naar Singapore afgelegd In Perak wordt mei ding gemaakt van gevechten in de buurt van Srik halfweg tusscher den Indischen Oceaan en Ka antan Blijkbaar probeeren de Japanners lïchen gevestigd werd op het lot fh vereenigen met de strijdkrach Nederlandsche en Australische strijdkrcEchteh op Portugeesch Timor De D i p l o schrijft Australische troepen hebl n op Engelsch bevel een overval gedaan op Portugeesch Timor de bez lting van een land dat sedert eeuwen de bondgenoot van Enge and was Deze daad sluit waardig aan by de actie voor Dakar en Iran Vooral in de Iberische landen zal men hierover zijn gedachten kunnen laten gaan Want tot dusverre had men daar t ehalve van de aanvalljn op Dakar en Oran kennis genomen van de overvaPen op Irak Iran IJsland enz waarbij dus de nationale Iberische waardigheid niet op het rpel stond Thans moet ook de laatste Ibero Amerikaan inzien dat ook twndgenootschap of solidariteit voor de Angelsaksen geen belemmering zijn wanneer het hun doel is verraderlijk a ls roovecs buit te verwerven Portugeesche Landdag bijeengeroepen Naar de bladen te Lissabon melden aldus het DN B heeft de Portngeesche rejeering tegen hedenmiddag 5 uur den Landdag bliee nceroepen In een buitengewone zitOniP voor èt aanhooren van een belangrijke regee ringsverklaring over de bezetting van Portugeesch Timor door Aiistralilsehe troepen Naar uit een officieele mededeeling der kanselarij van den ministerpresident van Portugal blijkt heeft de ministerraad zich Woensdag bezig gehouden met gebeurtenissen welke tooals in de mededeeling gezegd wordt ziich in de kolonie Timor hebben afgespeeld De ministerraad is in af acHting zoo wordt verder m de mededeeling verklaard van nadere bijzonderheden ten einde het land te kunnen inltehten over den toestand en over het standpunt van de regeering Deze officieele mededeeling is door de Partugeesehe bladen zonder redactioneel commentaar gepubliceerd Het D N B meldt uit Lissabon De beweerde bezetting van de Portngeesche bezitting Macao in het Verre Oosten door de JapAnen waarvan Woensdag nit Londen e ook uit New York melding gemaakt werd is gebleken volkomen gefantaseerd te zijn Wat de Britten hiermede vftor hadden is inmiddels opgehelderd door den overval op de Portugecsche bezitting Timer door Australische troepen Kennelijk was het de bedoeling een voorwendsel te vinden voor de inbezitneming van Portugecsche bezittingen De Portugeezen hebben dit spel doorzien en zUn de Engelschen voor geweest door de mededeeling dat de Japansche aanval Sp Macao in de redactiebureaux van een courant te Londen if uitgevonden en dat de goede betrekkingen jegens Japan geen aanleiding bieden dit land er van te verdenken Portugeesch rechtsgebied te willen reoven Uet gerucht van den overval der Auttraliërs op Timor heeft zich te Lissabon ah ren loopend vuurtje Tenprfei en een zeer diepen indmk gemaakt de afdMllBr leger van het Japanicne hootdiiwartier edegedeeM hebben de met de samenwerkende Japansehe chten ia alle operafle gebiebeI C ÜI versterltingen ont Verder wordt medegedeeld e operaties een bevredigend ver hebben De vljaadelijlie ia overal gebroken De aanval op Hongkong ff dCi PI il PPiinen werd nieuwe winst verkregen De afrijd an ttitkust en in de richting van aan de Noordwestkust van otttwihJielt zich eveneens op gende wQze Malalika rukiien de aldaar ge Japansehc strüdkrachten snel de inneming van het vliegveld belieeischen deze thans vol hrt gebied rondom Kra aan nidpunt van Burma De bij Sin en Kot Baroe gelande troepen n de Britoehe grensversterkin vernield en Britsche gemechanl e strijdkracltfen vernietigd De acht heeft verder vliegvelden Banna en op Malakka aangevallen Hl de bezetting van Uoeam de lan op Britsch Borneo en de uit tling van den Britschen invloed Cbftia kan dus op alle fronten een urende vooruitgang worden teerd mWÜW JAPANSCH ULTIMATUM AAN HONGKONG 0e gouverneur generaal van HongI heeft gisteren opnieuw een eisch vergave waarin de aandacht der een milUoen Chinepsche burgers 4e hjnd gewezen Van Japansche zal geen eisch tot overgave meer M worden Japansche bommenwerpers én ar hebben de beschieting van re doelen in Hongkong gisteren renrlp d ngeheelen d voortge DAder bericht meldt Gister te ZZ uk zijn Japansche strijdhten energiek gesteund door het h nsche geschut te Kauloen op drie butsen in het Noordwesten en hei featen van Hongkong aan land gegaan Iweeen ecn half uur later badden zij il MO meter hooge Jardines Hill in het Huenland b net De tegenstand werd gebroken strategische gunten den bezet Vijandelijk geschut werd W wijgen gebracht en vrijwel de helft Mn het eiland is thans in de macht der i anners Op sommige plaatsen duurt k tegenstand voort De Enjelschen Mrden hevig bestookt door geschut en iKegtuigen Volgens een bericht nit Amoy is de MTerneiir van Hongkong Xoung met Mkekende bestemming gevlucht met kct oog op den aanstaanden val van mgkong De Engelsche soldaten en de ftineesche bevolking aldus wordt ge gd zijn daarover zeer verontwaar H Janansche hooMkfl rtler meldt i geslaa rde landing op Hongkong DE STRIJD OP MAI AKKA De afdeeling leger van het keizerQk lapanseh hoofdkwartier heeft Mdegedeeld dat Japansche vliegtui 5 in groote aantallen Penang hebaangevallen De kaden en andere wenwerken werden vernield De jongste l erichten uit Singapore PTOn thans een duidelijker beeld van J strijd op Noord Malakka Volgens He t crichten rukken de Japansche riidkrachten die uit Thailand zijn l omen langs de rivier Noeda op fe de Zuidelijke grens van den stnat liah vormt cit uitmondt in den dischpn Oceaan tegenover de be rijke haven en vesting Ppnsng Engelscben melden dat de Japan Wie voorhoede nog slechts ongeveer ttilom ter van de monding der Jvier verwilderd is Penang dat in wn afgeloopen tijd krachtig versterkt 1 ia na Singepore het belangrijkste oMtioti vpn Fngpland in de Maleische Ihten De militaire correspondenten van k Exchange Telegraph melden uit Igapore De Japanners die vanuil Thailand Welijk van het noodiige worden Jjorzyr pogen ihans de Noeda over trekken en door te dringen in de 2 den Zuidelijken oever der rivier Jtegcn verdedigingslinies Zou hel ii Japanners gelukken in sterke jte troepen over de Noeda te z t dan moet rekering voorden ge en met een verdere terugtocht de Britsche tTocp n Inlusjchen jwlt nipt alleen de sterke Jaoanrche y op Penang aan doi de sRSg Mt zich met fteeds hevieer worjWde intensiteit over gehee Niord wlakka u t P bfrichten d e van Ma akka wor ontvaneen 7iin zeer onsTunatH gmeWt het Wad Va uit Londen De PWwiers hebben het s hiere land ftWee stukken verdeeld en den Inf i tn r coaan bereikt een geb itr gj W ll4i voor het eerst in de ge l dnn s kan worden op teek rd n verwacht te Londen het schier eiland te moeten opgeven doch men gelooft dat Singapore zich kan ierdedigen tegen de aanstormentte Ja panners waht deze stad is naast Gibraltar de sterkste vesting ter w reld De Britsche berichtierdienst verklaart dat Singapore elf bedi eigd is De Japanners worden langzaam maar tc die vari Kota Bahroe uit optrekken hoewel als gevo g van de mei diicht oerwoud begroeide bergen groote terreinmoeilijkheden overwonni2n moeten worden Talrijke vluctitelingen uit het Norden stroomen naar Singapore OP DE PHILIPPUNEN Vit Stockholm meldt het D N B d d 18 DecemberTDe Engelsche berichtendieti st bevestigt in een extra bericht van Reuter uit Londen at Nederland sche en Australische strijdkrachten Portugeesch Timor ziJD binnengedrongen In politieke kringen te Berlijn aldus het A N P wees men gisteravond vooral op den grooten ernst waarme de het bericht van de bezetting van Portugeesch Timor door Engelsche resp Australische troepen in Lissabon is opgenomen Mm noemt het vanzelfsprekend dat Berlijn daartegen over niet eerder positie kan kiezen alvorens Lissabon zichzelf daarover heeft uitgesproken In verband met de bezetting van Portugeesch Timor sprak men in de Willielmstrasse de overtuiging nit dat het vermaedelljk ook andere Iberische staten naar wier gunst men binnenkort in Rio lal din gen zou interes seeren op welke wijze van Britsche zyde met Iberische gebieden wordt omgegaan Tot nu toe heeft no geen officieele mededeelin door de Portugecsche regeering plaats gevonden van de bezetting van Timor aldus het D N B uit Lissabon Men neemt aan dat de ver traging is ontstaan door het feit dat het de Portngeesche reifeering n t I gelukt in radioverbinding met Timor te komen Het Japansche hoofdkwartier heeft bekend gemaakt dat de Japansche troepen die op het Zuidelijk deel var Luzon zijn geland het geheele gebied ten Noardwestm van Legaspi hebboi veroverd en den terugtrekkenden vyAd achtervolgen De Japansctie luchtmacht hefft ievens voortdurend aanvallen ged op vyandeiyke vliegvelden In de geving van Manilla De vyandeltji hoofdmacht is reeds vernietigd zi de Japanners slechts op geringic tegenstand stuiten DE UITWERKING VAN DEN AANVAL OP ARL HABBOUB Volgens eCB Benterberlcht uit Washington heeft de Amerikaansehe minister van Oorlog Slimson verklaard dat de aanval op Pearl Harbonr voor het oogenblifc de stopzetting noodzakelijk heeft gemaakt van de verschepingen van materiaal op grond van de le en pachtwet ronder U gitip 555Ï1 Volgens t erichten uit Washington heeft Stimson verklaard dat de reeds bekendgemaakte commandowisselingen in den Stillen Oceaan zijn voltrokken omdat uit het onderzoek is gebleken dat de voorbereiding op Hawaii gebrekkig is geweest Stimson opperde voorts de mogelijkheid dat de afgezette generaals Short en Martin voor een Krijgsraad zullen worden gedaagd LUCHTAANVAL OP KOENMING Oroote formaties Japansche bommenwerpers hebben by een massalen aanval op Koenmine de hoofdstad van de Chmeesche proJBncie Yoennan militaire doelen in d stad vernield Daardoor is zoo zegt men te Tokio een zwaie slag toegebratht aan de voorbereidingen van ïsjoengking voor de invasie van Fransch Indo China Alle vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug BOLSJEWISTISCHE TROEPENBEWEGINGEN LANGS HANDSJOERUSCHE GRENS Associated Press meldt uit Tsjoengking dat de Sovjet troepen langs de grens van Mandsjoekwo uitgebreide t ewegingen uitvoeren Naar aanleiding van de Japansche officieele mededeeling over de ierrie tiging er Amerikaansehe vloot op den Grooten Oceaan en de zware verliezen dei Britsche vloot in het verre Oosten vejklaart de Berlijnsehe pèrs dat Jtpan thans ook meester op den Grooten Ocea£n is De Völkischer Beobacht e r schrijft dat de Amerikaansehe vloot zelfs waimeer zü de Atlantische bodems te hulp roept in de eerste plaats moet denken aan de beveiliging var de Amerikaansehe Westkust en het Panamakanaal Uitzondci ingstoestand in geheel Californië ZEI FS HOLLYWOOD BEGRUPT DEN ERNST VAN DEN TOESTAND Over geheel Cahfomié is de uitzonderingstoestand afgekondigd zoo meldt United Press uit San Francisco Alle grodte sportfeesten en wedrennen zyn afgelast en laags dè geheele kust wordt de luchtbéscherming georganiseerd De opleiding van tienduizenden ambtenaren voor de luchtbe3chermiij g wordt met de grootste haast ter hand genomen Ook do fiimstad Hollywood heeft den emst van den toestand begrepen De bioscopen en nachllokalen zijn bijna leeg en de aanncmfi die zich tot dusver gespecialiseerd hadden in het aanleggen van zwembassins voor de filmsterren zijn thans snel tot den aanleg van schuilkf Iders overgega in Door h£t overkappen van de iwembabsins moeten schuilkelders verkregen wor den De schitteretide successen van Japansche duiktKwten en vliegtuigen tegen de Amerikaansehe v oot beheer schen de Noord Italiaansche pers De vertegenw Tdiger van de P o p o 1 o d I t a 1 i a te Tokio maakt melding van t e angwekkende mededeelingen van oen Japansch dufkbootkapitein die a n den slag bij de Hawaü eilanden heeft deelgenomen De gelijk tijdige aanval van Japansche schepen en vliegSBgen veroorzaakte volgen hem de grootste verwarring op de Amerikaansehe oorlogsschepen De duikbooteiuwaren ongemerkt de baai binre rigekomen en konden van enkele honderden meter afstand haar torpedo s afvuren Het eenige gevaar dat haar bedreigde waren de bommen der engen vliegtuigen en niA de Amerikaansehe afweer De geheele operatif aldus deze Japanner geleek op een aardige jachtpartij Met Duitschland voor een vry Nederland KERSTFEEST VOOR DUIZEND KINDEREN Georganiseerd door Winterhulp Wintcrhulp Nerteiland organiseert op Zondag 21 December a s van des middags hall drie tot 5 uur in de groots za il aii i n Ittaa icn Dierentuin een groot Kerstfeest waartae duizend Nederlandsche kinderen warden uitgenoodigd Vleeschwaren beter en goedkooper Met ingang van vandaag is het vleeschverbruikT in ons land zopdlania geregeld dat de vleeschwaren diè in den winkel verkocht zullen mogen worden eenerzyds aanzicnlyk in kwaliteit zyn verbeterd en anderzijds veel goedkooper zijn geworden dan zij tot nu toe wanen De gemachtigde voor de prUzen vestigt er de aandacht op dat in d Staatscourant efit t eschikldng is gepubliceerd waarin d a prijzen voor de vleeschwaren die nog verbruikt mogen worden zijn bepaald Dit ijn ticverkaas zure zult corned beaf gebüadcn gehakt leverpastci in flacon en rookvleesch Bovendien zijtê de brijzen vastgesteld voor 9 worstsoorten en voor de slachlafvallen zooals kop tong en de organen van het geslachte dier die in den slagerswinkel mogen worden verkocht Men raadplege h ervoor de officieele pubUcatic die in de bladen is verscber en OE dik wij U hebben wij het den heer Piek niet Ijoopen zeggen De nood in ons laiid is groot veel grooter dan vorigen winter Ma r er gebeurt zooveel in dezert tijd dat eUBnlijk diepen indruk op ons moest j ken Daarom is het mogelijk dat het meest ernstige ms ais ongeweten voorbijgaat niuwelijks de buitenste rand van onze belangstelling raakt En daarom gingen wij aldus het A N P met een Winterhulpman een tocht langSi de noodlijdende gezinnenondernemen Het eerst komen wij in eon gezin waar de man in het ziekenhuis ÜRt De vrouw doet nu met moeite het huishouden voor zichzelf en haar twee kinderen Zij krijgt f 95 steun waarvan de huishuur ƒ 5 het zieken en begrafenisfonds as en licht moeten worden betiald En ook de wasch omdat ze tr zwak is om die zelf te doen Vp n de drie kwartjes per dag die cverbliiven moet zij haar gezin voeden en klee den Maar wij gaan verder Hier is een gezin waarvan de m n verkloos is miar g en steun krijgt wairt de oudste kinderen brengen per week f27 in Er zijn in het geheel zeven kinderen Ne en menschen moeten na aftrek vsn huur en ftmdsqii n f 19 leven A1 = u welli ht denkt dat dit toch we kan ga d4n eens mee naar de slapokamers In dezen twijfelaar onder flarden van dekens slapen drie ion s ens In het kamertje daarnasst moeten twee bijna volwassen me s es het met een smal l ed doen in het zelfd vertrek ligt ook een 20 iarige a tuberculose lijdende jongen Een paar huizen vertier woont een werkloos chauffeur Een keurig gftzin ondanks lange werkloosheid Inkomsten tMM acht kindeen van zeventien tot twee jaar Wij gaan weer raar de slaaoknmcrs en zien dat de vier iongston in een twijfelaar worden ondergebracht Verder slapen telkens twee meister eh twee jongens in een smal bed Er is nog wel een bed maar er zijn een dekens Het soc iile beeld dat wij on bezoek n bezoek za en was ontstellend Veel te ifleine slecht onderhouden woningen die naar verhouding van het gebodfene schandelijk hooge huurorii en doen Overal gebrek aan bedmin te zooriat drie kinderen in een H d in groote Bezinnen bijna regel is En OD die bedden volkomen onvoldoende dekking Russische overwinningsherichten Het schynt dal de Britsche propaganda den laatsten tijd de leuze gebruikt De tierichten uit het Verre Oosten zijn lecht die uit Libye goed en die uit Sovjet Rusland zeer goed Er worden tientallen namen van plaatsen genoemd die door de Sovjets iicrovend zouden zyn en de nummers vaft regimenten die op den terugtocht zouden aijn worden vermeld Van officieele Duitsche zijde ziet men in deze propaganda het streven om de aandacht af te leiden van de Jobstijdingen uit Oost Azië In een der jongste Duitsche legerberichten alrfus werd verklaard is reeds zakeiyk vermeld dat als gevolg van het aanbreken van den winter nieuwe vorderingen van het Duitsche leger aan het Oosteli ike front voorloopig niet te verwachfen zijn Evenals de oorlog in de woestijn is ook de oorlog in het Oosten afhanke k van bijzondere omstandigheden van het klimaat Het Duitsche leger betrekt thans zijn winterkwartieren Het 4oet juist datgene wat bijv Napoleon verzuimde en wat hem ten slotte noodlottig zou worden Het Duitsche leger nestelt zich in stellingen die het nie alleen tegen de ongunstige weersgesteldheid doch ook tegen vijandelijke invloeden moeten beschermen Het risico dat Napoleon liep met de overijlde bezetting van Moskou een stad die slechts onvoldoende van vijandelijke troepen gezuiverd was wordt door de Duitsch legerleiding welbewust vermeden Tiet bezit van deze stad van Leningrad in het Noorden van Rostof in het Zuiden is voor het inrichten van de Duitsche winterstelling geen noodzakelyke voorwaarde zooals destijds voor Napoleon Deze door het seizoen voorgeschreven frontwijziging veronderstelt uiteraard dat bepaalde ver in het vijandelijk riebied vooruitgeschoven aan ahwiggcrf worden achter uitgelegd Derrtelijkd frontwijzigingen zijn er nog in ell en oorlog geweest Zij zi in even goed ondeirhevig aan de geboden van de strategie als de tevoren vermelde aanvalsopfraües Niemand die het nauwkeurige werk van de Duitscht Er zijn er ook bij die zichtbaar on rlergaan Moegetobde moeders bleek lustelooze kinderen en steeds weer hetzelfde vijf of zeven jaren werkloosheid achter den mg Zoo gaa de ouderen meestal met gelatenheid hua zonloozen levensweg Maar de kinderen Moet hieruit onder deze om sfandigheden een frisch krachtia kerngezond sterk jjeslacht opgroeien dat wji in dezen tijd boven alle noodig hebben Wat doet nu Winterhulp incidenteel wat doet de Volksdienst meer blijvend om dezen nood te verlkhten Zij doen wat zij kunnen Gelukkig blijven d collectebussen niet overal zoo leeg aU in vele door welvarende burgers bewoonde wijken van mciiige welvarende stad in Nederland Dan zou Win terhulp maar heel weinig kunnen nen Snelle hulp Is dubbele hnl t Maar laten wij van de hulp die gegeven wordt iels vertellen Et laat ons dan allereerst zeggen dat r urgente gevillen zeer snel so i binnen fnVtle iiren geholpen wo dv Waar Bedden en beddeeoed ontbreken wordt royaal bijgesprongen en gezorgd dat het noodige zoo snel mogelijk ter nlaatae komt Zoo wordt ook met klee nr en levenemiddWen ge iolnen Daarnaast komt dan de typische VolkaJ diensthulo Een man voor wien d dokter dit wenscheliik oordeelt wordt zes weken naar buiten gezonden Ben iongen die lang ziek geweest is en een echte kamerkleur heeft gekresen gaat naar een vaoantiekolonie Een zwakke of ziekelijke moeder krUgt hulp in huis terwijl ook de wasch haar uit handen wordt genomen En als het even kan gg t zij ook eea maand met vacantie en tóimt er een helnster die zoolane voor het gezin zorgt Andere kinderen gaan naar het Kerstfeest efi krijgen daar strak ooit een en ander mee Zoo helpen Winterhulp en Volksdienst noorloopig Want het i natuurlijk duidelijk dat dit alles maar voorloopige maatregelen zijn Werk voor iedereen en betere woninaen vooral voor de 0roote gezinnen dat zijn de beide perspectieven voor de toekomst Maar vandaag gaat het alleen nog om de zeer groote nood Straks komt de Kerstcollecte voor WJ n terhulp = Na het bovenstaande zal een aanbeveling van die collecte in uw warm e belangstelling wel niet meer noodig z ijn le erleiding kent die een blik heeft mogen werpen in haar vooruitziende pl en die tenslotte denkt aan da resultaten van haar geniale str 8 egi on alle oorlogsterreinen zal haar besluiten van dit oogenblik veKvisselea voor een herleving van Russisch initiatief Na vier maanden oorlog is de Duitsche militaire taak grootendeel vervuld De voltooiing daarvan kan door de klimaafsomstandigheden wel vertraagd m i ir nooit in twijfel getrokken worden DE NIEUWE BONNEN Extra boter op bon 57 Voor de week van Zondag SI tot Waterdag 22 December zijn de gebruikelijke rantsoenen brood of gebalc vleesch of vleeschwaren melk en aardai pelen verkrijgbaar op de bonnen 49 van de daarvoor bestem4 kaarten Voorts zijn de iwee bonnen 57 van de boteren de vetkaart aangewezen voor het koopen van het extra rant soen boter van 2 1 gram voor kinderen tot 3 jaar 125 gram Deze bonnen zijn geldig van Zondag 21 December tot Zaterdag 31 Januari Zon op 9A7 onder 17 28 Maan op llXt9 onder io 23 Men is verpHclil te verdoi teren van lonionderiianit tot zonsoplionMt Lanlnarna van voertuigen moeien een ball oar na tonaonder antf ontaioken ifrotdep K 1U