Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1941

VRÜDAG 19 DECEMBER 194 Stadsmeuws Directrice H H Berghege Ineemt afscheid Groote waardeering vcfor haar arbeid betuigd HartëÜik huldiging op rocoptto in Von itonon ziofconhwif Op haar a scheidsreceptie werd de directrice van het Van lterson zie enRuiï mevr H H Berghege ook begroet door luiflr opvolgster zuster R L van Voorthttysen I Fotö G Crt Scholte lyOROLs De Kwaiitelts tandpasta In z Mcd ü 4S03 4 Al mevr H H Bergfiege zich in baar woning te Arnhem zal hebben geïnstalleerd en allea eens rondkukt dai zal zü er aan haar Goudsehe jaren als directrice aa het Va Itcrsoii ziekenhuis Tele herinneringen vinden Deze blijken van waardeering en sympathie zün haar aangeboden op de afscheidsreceptie die zy nii zij met ingang van 1 Januari a s wé genf bet bereiken van den pen sioengerechtjgden leeftijd haar werkkring gaat neerleggen glstenniddag hield Velen hebben haar de hand ge drukt in de eeizaal van het zusterhuis der Inrichting waaraan zü gedurende dertien anen van 1 November 1928 af van baar 27 iarige verpleegstersloopbaan haar beste krachten heeft ïegeven Een door den gemeentelijken lantsoendienrt verzorgde plantenversiering had aan de zaal een tcmmigen indruk gegeven Attereerat uit de kringen van de gemeente en van het huis zün hier toi directrice Berghege hartelijke woorden gesproken Dank der gemeente en regcBten Wethouder mr H P C M de Witt Wijnen die ook uit naam van den burgemeester het vroord voerde bracht den dank van de stad over Hi i wees er op dat de directrice altijd zeer toegewyd is geweest aan haar taaK dat er van haar een groote kalmte en kracht uitging welke vooral in moeilijke oogenblikken van groote beteekenis waren Oan hield het optreden van n ievr Berghege datgene in wat aan de patiënten rust gaf Mr de Witt Wijnen wenschte haar vele gelukkige jarfn in Arnhem toe Een bloemstuk drukte mede de aardeerine der gemeente uit De heer P J Kolün verklaarde namens het college van regenten waarvan ook de andere leden mevr J N van Dantzig Melles mevr A A Huisman Van Aalst en de heeren Jac P Dessing A J Kettler en H J den Uijl aanwezig waren dat het college altijd eer tevreden is geweest over de wijze waarop de directrice haar taak verricht heeft Déze arbeid ie voor stad en on geving van groote beteekenis geweest en de heer Kolün zegde mevr Bertthege er harteliik dank voor De directrice vertrekt als irmand die vol T Baliteit is De heer Koliin wenschte haar toe dat zij deze frisoiheid van geest en deze levenskracht ook in de komende jaren van rust mag blijven genieten Als blijk van erkentelijkheid bood hij haar namens het college van re enten Örie presenteerblaadjes van Makkumer aardewerk met zilveren hengsels aan Geaekenkea van medewerkers Een fraai geschenk ontving de directrice ook van de aan het ziekenhuis een antieke Deutsche vaas die haaruit naam van de doktoren dr J vanWeerde dr P Belgraver M S Koster J P Schokking C W du Boeuff J N B V d Grient en H A Bolandwerd aangeboden Ite heer H C Runge de adminiati teur van het ziekenliuis zeide namens hefr niet verplegend personeel dat ook dit goede herinneringen aan directrice Berghege bewaart Hy bood haar een schilderstuk van het ziekenhuis aan van de hand van den heer P Schoemaker alhier Het verplegend huishoudelijk en laboratoriumpersoneel ha d deze week tydens een intiem afscheid reeds van zijji waardeering doen blijken en een zilveren schaal overhandigd Dr H W de Planque de directeur van het Van Iterson ziekenhuis ei zust r R L van Voorthuysen de nieuwe directrice bezochten mede de receptie en daar waren ook buiten den kring van medewerkers velen vrienden en oud patiënten gekomen om de directrice dank te betuigen Velen toonden erkenteUjMieid De heer K H Brandt bargemeester van Moordrecht deed dit namens de Commissfe voor geneeskundige luchtbescherming kring Gouda en omstreken voor het vele goede w k dat mevr Berghege in de oorlogsdagen voor de inrichting der nöodziekenhuizen heeft verricht Met een bloemstuk huldigde hij haar die zoo zeide de heer Brandt het zoo buitengewoon goed meent met haar medemenschen Tot degenen dié de directrice hun belangstelling kwamen toonen behoorden verder ér A A W W Lievegped oudrector van h Gymnasium mevr A E H Riesz Noothoven van Goord oudregentes de heer G J J Pot gemeentesecretaris de heer H Harms en mevr A van Reedt Dortland De l t namens het Roode Kruis ds J Nien huls predikant der RemoYistr Ger ef Gemeente de heer M S Koster oogarts ds H C Leep predikant der Vrije Evangelische Gemeente dr A Montagne Izn van het Diaconessenhuis De Wijk de heer H de Groot ontvanger der registratie en domeinen de heeren J Jaring en N G recdjjk namens den luchtbeschermingsdienst ir W J Huisman riiksjuivelconsulent de heeren H A M Eijkman en N Tom huisartsen de heer en mevr Veenrtra van Huize Juliana van Stolberg dr P Belgraver keel neus en oorartt en tal van particulieren Velen der aanwezigen waren in gezelschap van hun dames Van bevriende ziide ontving de directrice nog verschillende geschenken o a een sneciaal gebakken fraai wandbord van Goudseh aardewerk van Goiidsche vriendinnen Talrijke bloemstukken o a van doktoren verlxmcJen aan het Van Itcson ziekenhuis zetten luister bij aan de e receptie welke tot een hariplijke huldi ing is geworden die directrice Berghege heeft getoor dat zij zich hier vele vriend n heeft verwor en AT AAR AMMEER w ff Thaiia Tbcater Rubber met Gerard Rutten en Joban de Xeester Aanvang 8 15 u r Zondag vanaf 3 30 u Reunie Bioaeoopr Kleine man wat nu met Herman Thimig Theo Lingen eq Uertba lUele anvang 8 1S u Zaterdag vanaf t uur Zondag vanaf 3 30 uu Zaterdag 2 uur Vadertje Langbeen Zondag 10 30 uur £ en huwelijk op afbetaling met Joh Rleman Grethe Weiser en Ralph Arthur Roberts Sehouwfanrg BioiciMp Valsch geld met RudoU Femau Kirsten Heiberg Theódoor Loos en Hermann Speelmans Aanvang 8 15 uur Zaterdag geen voontelliBg Zondag vanaf 3 30 uur 19 Dec 7M aar KwMtnla Vroolijkekunstavond Ned Reisvereenigingmet Frits Bouwmeester en Dogi Rugani 19 Dee 7 36 9 nur CtmbraU Receptie bestuur gymnastieken athletiekvereeniging Excelsior ter gelegenheid van 30jarig bestaan der vereeniging 20 Dec 3 nnr Central Eerste byeenkomst jeugdclub Vereeniging vanPostzegelverzamelaars Gouda 20 Dee t mu VeIecitu DJt 9 ten in Training spelers Goudsehe han fl alcompetitie onder leiding van bondshandbaltrainer Leffelaar 20 Dec SM nnr Lntherscbe Kerk Kerstconcert Goudsehe Chr mannenkoor De LofsUm ono l r leiding van Gijsb Nieuwland solisten mej H M Heijkoop sopraan ca GIjsb Nieuwland orgel 20 Dec 2 en T n Nienwe Schouwburg Uitvoering gymnaatidc en athletiekvereenjgiiig Excelsior opvoering revue Van lente tot winterpracht 20 Dec 7 30 aw Eegtaniaat VecBÜrkt terrein Tweede clubavond atfaletiekvereeniging Achilles 21 Dec 10 anr Tlie Corner Jaarvergadering Tumkring GoudSi en omatre ken 21 Dee 10 30 irar Vdodtas D RJ t rein Training spelers Goudsehe handbalcompetitie onder leiding van bocdshandbaltrainer Leffelaar Dee 7 onr Remonstr Kerk Kerstwijding opVoering Kerstspel door V C J B en V C J G Dec 8 15 nnr Kleine Kerk Bijbellezing ds H S J Kalf Dec 3 nnr VoomuU kazeme Kerïtwijding Ned C Vrouwenbond 24 Dee 7 30 nnr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzeo 24 Dee 8 nor Daniël Cursus E H B O 6 Dee 2 30 nar Kanstmia Concert Croudsche Orkestvereeniging met koor solisten mej Baukje BinnendijJ sopraan mevr N de GrootWildschut alt H C de Go y banton en 3 Siffker viool 30 Dec 2 30 aar Muieksehool Westhaven 39 Kindermiddag fled Vereeniging van Huisvrouwen poppen kast n goochelen INWISSELING VAN LVISTERVEKCUNNDiGEN Inwisseling aan het postkantoor van luistervergunningen 1941 tegen nieuwe voor houders van radio ontvangtoestellen die hun luisterbijdrage geh l of gedeeltelijk in zegels hebben betaald en Wier namen beginnen met de letters ITITREIKING BONBOEKJES EN BONKAABSTN 9 4 uor Gebonw Daniël Uitreiking nieuwe distribirtiebonboekjes bonkaart AA en bot r of vetkiarten aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Deze week Zaterdag M N O P Volgende week Maandag Q R T y W Dinsdag S Woensdag V X Y APOTBfEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten P Weyer Gouwe 131 Economische redbto y te Rotterdam KAAS EN VABKENS 2ies weken gevangenisstraf kreeg de 4 jarige koopman T Verkaik wonende te Hekendorp die als recidivist op groote schaal kaas had gekocht zonder n in October en November j l Paard en wagen te water MOTORBOOT TAKELDE BET DIEJtOP DEN KANT Op het Jaagpad kon gistermorgen eo voor een met vijfhonderd dryfsteenen geladen wagen gespannen paard de hoogte van een brugg tje niet halen waardoor het gespan achteruit ging en in de Kromime Gouwe terecht kwam De voerman koh ei nog juist afsprigen Dadelijk werd het tuig doorgesneden en daarop was het de kunst het paard weer op denwal te krijgen Dit is gebeurd met behulp van een in de nabyheid liggende motorboot aan vrelker takel het dier uit het water werd geheschan Later ia ook de kar op hei droge gabracht Een groot aantal slecnen was van het voertuig in de gracht geschoven SPARREBOOM DIT TUIN WEGGEHAALD Niet alleen naar konijnen en eenden worden in deze dagen onrechtmatig de handen uitgestoken zelfs planten blijken niet veilig te zijn Uit den voortuin van een woning aan den Graaf Florisweg is een sparreboompje gehaald dat blijkbaar als Kerstboom moet dienen GEDEELTE VAN GOUWE S DAGEN AFGE OTEN Het gedeelte van de Gouwe tusschen het Rotterdamsche Veer en het Bolwerk zal as Maandag Dinsdag en Woensdag voor het verkeer zün afgesloten in verband met werkzaamheden die aldaar ten behoeve van de gemeen te lichtfabrieken moeten worden uitgevoerd WAS EEN yESGISSING Een geruststelling voor hen die per fiets ijaar het gebouw Daniël gaanom de distributiebescheidën af te halen ia bet dat de uit de tijwielstalling Achter de Vischmarkt verdwenen damesfiets niet gestolen blijkt te rijn Een ander had bij vergissing het verkeerde rijwiel medegenomen V Üit rroesfer tfjden DE GODDSCHE COURANTMELDDE 75 JAAR GELE0EN 06t den gemeenteraad Is ingékomei een voorstel m verband met den uitsilag der gehouden verpachtmg of verhuring van gemeente eigendommen de voorzitter deelt de uitkomst mede en stelt voor om het land het gnasgewas e n de huisjes te gunnen erv de visscheiij niet te gunnen die meer kan opbrengen welk laatste triijkt uit twee adressen van M de Jor g en A J Biezenaar die hooger aanbod doen na discussie wordt t esloten overeenkomstig het voorgestelde land gra gie as en hu s jes te gunnen en de visscherij oi nieuw te verpactiten Voor de vuijniS was geen bod gedaan doch de vange pachter wil continueren voor ƒ 100 en wordt dit op voorstel van B en W aangenomen met 9 tegen 6 sl nlmen 50 JAAR GELEDEN De nieuwe torerklok is te BergAmbacht aangekomen Zij is geleverd door den falwikant Eijsbout te Asten en gegoten op de gieterij der firma Petit en Fritzen te Aar e Rixlel Het gewnciit der klok is pl m 1490 kilogram Op de klok zijn inscriplies aangebracht o a de namen der leden van het gemeentebestuur de datum van di r brand enz j JAAR GELEDEN Mr M M Schim van der Loeff heeft eervol ontslag aangevraagd als secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabr ekcn alhier In de vergadering der Kamer is tot secretaris benoemd de heer J van KrarfbnbuTg candidaatnotails alhier Uit Ammerstol Alhier is opgericht een mandenmakersvereenig ng Het bestuur bestaat uit de heeren J de Jong A W de Bruijn en A de Vries SPORT VOETBAL Programma voor Zondag HCDiai VOETBAUBOND District I Ie klasse D O S V U C Feijenoord Ajax A D O Xerxes D F C E D O CW S StooBvaeeis District II e kla ae Haariqn Sparta BJainr Wit imnia V S V B C HeTraeieD V S HBS R FC t Gooi 2e klasse A Gouda U V S Quick VXOA V DX Laakkwartier H V V U V V Velox HerculM 3e klasse B R V C Terlaak Croijiyliet O N A De Postduiven i Olympia 4e klasse E M5 V Moordrecht Baastrechl D O N K Gouderak Bodegraven Ammerstolsche S V 3tolwijk 4e klasse G Transvalia S F C Steeds Hooger S M V Waddinxveen G S v Schoonhovenr D J C 4e klasse S C K C Lekkerkerk F S V pretoria Zwervers Dilettant Salumus Slikkerveer Bloemhof Reserve 2e klasse A H B S 3 V U C 3 O N A S H V V 2 Schcveningen 2 CkHida 2 D H C 3 U V S 2 Reserve 2e klasse B H B S 2 Sparta 2 Gouda 3 Fortima 2 Neptunus 3 R F C 3 A D O 3 V D L 2 S V V 3 HermesD V S 3 Reserve Se klasse E Olympia 2 Schoonhoven X G S V 2 NJI S 2 D H Z 2 Alphen 2 Bloemhof 2 H O V 2 PIANO BEPAKATIES VAN lEDEREN AARb Aanslag veibeteren Roestvrl maken Motreparatlei Toeren wl gaarne TOOT U niL Vraagt prijsopgave Steeds het bestel Steeids coulant I C QU1SPE HEEMR SINGa3t 4 TEL 38155 Ing iVlcd G 4S07 15 PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht GEMEENTE SCHULDEN De scbuld der gemeente zal op 1 Januan aj nog ƒ 135 600 bedragen Hiervan rust op het gemeentehuis 3406 de eigendommen m gebruik bij de ge neentepolitie en de brandweer ƒ 8094 de gemeentewerken straten begraafplaats haven enz f 50 200 de eigendommen ni voor den openbaren dienst in gebruik ƒ 7150 de openbare school ƒ 10 400 de byzondere school ƒ 4800 het gem electriciteitsbedrijf ƒ 50 9SO het stuiten eener obligatieiêening ƒ 660 SLOOTDEMPING IN weskVIirruiming De Rijksdienst voor de werkvejrruiming heeft goedgekeurd dat werkloozen uit deze gemeente te werk gesteld worden bij het volgende werkverruimmgsobject het dempen van een sloot en het opvullen van een I agte in de landerijen van den heer W Uittenbogaart te Stolwijk RUmiübEN BM DONKER NIET OP TROTTOIR De gem enie veldwachter heeft tegen iemand die gedurende de duisternis zijn fiets op het trottoir had neergezet en op die manier het publiek blootstelde aan het gevaar van een pijnlijke botsing pröcesverbaal opgemaakt PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 11 30 nur Ds Ewoldt n m 2 30 uur Ds v Vliet van Gouderak Ger Kerk v m 10 en n m 3 uur Leesldienst Uitgetredenefa Ned Herv Kerk v m 10 en n m 3 utir Leesdiénst Bodegraven DIPLOMA MA HINESCHRIJVEN Voor het diploiTia machineschryven slaagden dezer dagen Hans Snaterse Klaas Vos Nelly Zaal Nelly Hagen Ria Jüngeling Jfinny van Rijn Leni Naderhand Joke Cok en ita de Bruyp voor Nederli taal en handels correspondentie i V Rijn en T Kui met n te9 n andstee HEERUJK SCHUIMEND C OOrE TUBE I 5ct 2EM GROOTE ruBE pe1 i üm4 lut n i wajl Slecllhl d g i ill liwri9 oud lub nwt ZÏ O 0Ofl M in rp lrt prodwj k NEDfMAN SOl fATuTT KERSTFEEST GEVIEKU Donderdagmiddag werd in de Ji Nijverheidsschool in tegenwoordizhei van alle leerlingen en bestuurt gj comitéleden het Kerstfeest gevierd ondej leidinjg van de directrice mej l P J Heünsdijk die de Kerstliturgij las telkens afgewisseld door zang vaa de gezamenlijke leerlingen Na de pau ze waarin ververschingen werden aan geboden werd een Kerstverhaal gel lezen door de leerares mej Smit CHR NIJVERHEIDSSCHOOL VOOR MEISJES Woensdagavond werd de jaar er gadering gehouden van de Chr Ny verheidsschool voor meisjes onder leiding van de presidente mevr Tur kenburg Batelaan Herkozen wtrd als bestuurslid mevr Juoraan van Omme die echter bedankte zpodat m eii volgenjle vergadering opnieuw een verkiezing moet worden gehouden De directrice bracht een jaar erslat uit waaruit de bloei van de scliool bleek al wordt het voor de uiienleer lingen steeds moeilijker de school te bezodten PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 4 uur Ji Klüsener Geref Kerk 10 en 3 uur ciml C W P des Boer Ev Luth Kerk 10 30 uur ds R U Steinhardt van Utrecht 5 unr ds J J Simon van Gouda H Avondmaal Geref Gemeente 10 en 4 uur Lees dieifst Evangelisatiekring 3 30 uur Samen komst BURGERLIJKE STAND Getrouwd H Nieuwenhuis 28 jaar en Ch J Veldhuijzen 23 jaar Overleden A Ouwendijk 31 jaar overl te Gouda LOOP DER BEVOLKING Gevesttigd L Slappendel as ac countant Prinsenstraat 42 van Woudenberg A E V Gaaien dienslfaods Meidè 83 van Zegveld H Kuijateo onderwijzers Meije 61 van Huizen A de Brum en gezin bouwk opa Prinsenstraat 31 van Rotterdam A Bloos veehouderskne ht Zuidzüdt 121 van Zwammerdam Th M Uytewaal z b Noordstraat 38 van Rotterdam S P Visser en gezin reiziger Vertrok keft T Baas diens bade naar s Gravenhage Statiotis ves 8 G de Groot dienstbode naar Vpor burg Parkweg 185 L ten Hoeve en eziR bloemisttuinder naar Utiecht Cremerstraat 59 U Jonas hu p i huish naar Gouda Ridder van Cats weg 61 P E M Rutten huishoudstff naar Gouda Oosthaven 5 C H J Veldhuijzen echtg van H Steu t cr haA tb naar HiUegom Weerestein hc straat 125a M E Duys huishoudster naar Utrecht 2e Delistraat 8 O v e H 73 Nieu DR De 43jari take legen tnf Ou PRED Ned Voor Witi lcMg fcetefa i FEUILLETON Nadruk verboden Huwelijk met modern comfort 76 Dat ae die bulp van Bojr rcnwegen beelt zit hem dwa ra Nee zegt Nick en ze scbuift vanhem weg Je je kunt het oeter metweten Han Je kunt me beter beeiemaalvergeten het kan toeb nooit iets rorden tuaschen ont Wèt schreeuwt rian bulten zictizeU Wou je me nóu nog gaan vertellen ilat je me laat schieten Wou jezoo onmenschelijk gemeen zijn nou nog Ja knikt Nick Nee iulsler nunog evan Uaa uncekt se ala Ui weerop wü vliegen Ze legt bedarend tuar hand op t jn arm Hg schudt haar nnr at Ik luister zegt hfl heesch t Zeghet maar ineens Heb j eeo ander opgeduikeld die Je beter bevalt Hebbenze ijaarginds sams om e gewochten je anbiadert 01 zit Boy er loms nor tuaschen Nee zegt Nick Boy heeft erniets mee te maken beuscb niet En ikheb daar op kantoor ook geen aanoidders gehad Ik heb me alleen eenbeetje gek aangesteld zie je Hao ikbeo een tudje verliefd geweest opiemand die ik oog van vroeger kendeen toen Haperend en hakkelend doet Nick baar bekentenis ze verzwijgt alleen Franks naam Sa i erdet vraagt Han koud alsze verteld heeft Toom ie ar nsTagheeft genomen Verder niet zegt ze en zwyfi dan £ n die mooie vriend van je diezal toch zeker Die Beelt zich inmiddels verzoendmet zijn vroi zegt Nick vlug O Zoo Nou daar grijp Je dannaast zegt Han schamper Nick geeft geen antwoord Dat zegt Han De beste vriend dien ze ooit heeft gebad Eo dien ze nu verloren heeft Ze kruipt weg in net hoekje en huilt stiJ voor zich heeo Om den bopeloozen warboel welke ze van haar leven gemiiakt heeft Han Ze heeft nooit geweten wat hel zyn zóu als ze hem moest missen Hy was er immers altijd zoo trouw zoo geduldig En nu nu het te laat Is nu weet ze pas dat dtt verdriet het allerergste 7a zijn Han zit vn Tovcrgebogen zijo noold in de armen op Oct stuurwiel geieund Hü kan het niet verkroppen Wat heeft hij zich niet voorgesteld deze laatste weken nu nij eindelijk dacht zeker van baar te zijn Wat vnor plannen beeft hij al niet gemaakt sinds vanmiddag Vanavond met tiaar meegaan naar haar ouders na vier Jaar werd ze nu eindelijk zijn meisje Zijn meisje Zijn meiije Nick Aan de praat gehoud heeft zf hem met brieven en vriendelijkheidje En oidertuischen wai er al dien tijd een ander Een vreerade llielr boort Item kreunen Ze legt berend haar band op zOn arm Uan zouden we alet naar hui gaan Ga weg schreeuwt hQ Raak memet aan Biah Jij ik walg van n Ik ga al Ze Beeft het portier al open Nu is bet genoeg Han Je mag meeen tteeleboel verwijten maar dat datboef Ik me niet te laten zeggen rwee passen op deo stikdonkeren weg dan struikelt ze over eeo karspoor Met vol gas en aangeflitste koplampea stuift de doktersauto haar voorbij De landweg ia stikdonker en bardbevroren Nick strompelt door de karsporen Tien kilometer van buis Is ze Alt ze nu nog eens valt kan ze beter blijven liggen Het beeft toch geen zin meer om verder te gaan Verder loopen verder leven waarvoor nog Ze gelooft het nu v d er wel Er wat cent een meisje dat op eigfii beenen wilde staan Dat iets wüde worden iets bereiken bet groote leven meemaken En er was een jongen die zet Ut geef je vet op nooit en nooit En ik krijg mijD r in Aikker Vol gas en eeo rood achterlicht dat In de Verte verdwenen is uren geleden Twee koplai npen en een loelcUbm Kiemen haor achterop Licbtbund s m net ielsche donker van den landweg Knar Nikker Ze klemt zich aan bMii vaM Zijn ruige winterjaa Ik dacht dat e voorgoed wegwas Ik moest even tiitrazen zegt Ban Dat begrtip je tocb weL £ n nou weg er mee Dat hebben we gehad Mijn radiateur staat te bevriezen ontdekt Han bijtijds Ben je mal t it mecot niets koudmeer vindt Nick Maar we moetennu tocb wel naar buis Je gaat tochmee bè Wat dacht je Ik laat joa geen minuut langer alleen dan strikt noodig is Hoog tijd dat je onder behoorlijk toezicht komt jnnge dame En dat zal i wel opknappen zegt Han Laat datmaar aan mij over I Lies bad getmki legen f rankt tcbouher en Frank bad naar iraoet weggeboend met z d zakdoek bad toen met een paar nijdige vegen zijn eigen gezicht bewerkt En ineens nu de eerste opwinding van net weerzien voorbij it drmgt bet weer tot Lies door dat eene dat vreete Ujke Frankle vraagt ze voorzichtig noe komt bet dat e mocht dat te jehebben laten gaan dat je too maarweg kon vandaag Nou dat spreekt toch vanzelf legtFrank Alleen t wat natuurlijk weteen beele consternatie Als Jimmy erniet zoo achterbeen had gezeten En 11 kon niet voor balf twaalf los kmnen Ja t il een beroerd geval Heb je t lo dekrant gelezen Ja Ze knikt 2 can geen woord uitbrengeo Van Westbove it er ook aapoi vao vertelt Frank verder J tnapt datwe ons lam schrokken toen de officieropbelde Wij halt over kop oaar het parket natuurlijk O bemct o hemel nijgt j OFrank lye heb je dat kuiuien doen Nou een prettig karwei was hetniet zegt Frank Maal ja t moestnu eenmaal Ja eo voor bet kantoorIS het ook een geweldige strop dat begrijp je Wc rakai er heel wat cliënten door kwijt natuurlijk Met starre oogen Kijkt ze oem aan Hoe kun je hoe kun je er zooonvertchillig over spreken Heb je danheeleroaal geen gevoel meer Ik ken 1 met meer Lievelmg je uit zegt rrdii J eens in doodsangst Houd e to stil Je kent me toch nog wel weet je t nu ineen niet meer dat ik bij 1 ben Nee Ik iji nlei egi ues besim En Je hoeft Sc aiet te ontzien w ziek beo ik oiet meei U weet bet Immers al ori d gen Van Dinsdag vunoat toen hél u de krant stood Maar lieve tdut tegt Frank dat hoef jij je torb oiet zoo aan tetrekkte Wii kunnen ei ooogttens betervan worden financiee lehmintte Nu rukt Lief de vertromiroeide loa van onder haai kussen te voorscnijn Frank zegt ze heesch Ben nu krankzinnig aan i wordei ol b ei het D r Moet i me dat mei Uekken Kunnen wil daei financie tieter van worden Frank kijkt en leeai Wel alle goder oartt hij uit Ciroot hemel Liet UetI Ben Ji t ook ingevlogen Jij Stralend kijkt ze nem aan Ben jü het niet Slot uoljt i