Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1941

VRIJDAG 19 DËC = MBEr T l iMalMvn QMti lin i irln l D ii ah Jg Hn WMtIi iKMHt 100 WWW Htk hom Mr dogjo m tad gotioudox 4 mométn Mon dat SIROOP BON MM moavl on iHoinand boter dafl wij kunNa g OOI pWNEM i al to MmaaatoKof aao da l aa Ma ahchoo aUool Siroop BOHNtUA r by I I gntp cojbM o mmmkt bef ij lof dorr dr n ht tattn rtr 6r tH f t ft f fr de Oir dl eü 1 fll lerd om mej L tlüBTBie ant V au de pau en aan aal ge it OL aarver hr Nij onder T Tur erd a j Onwie in een w een houden rversiag school tenlepT hooi te NOAG ur ds d C s R L ds J dmaal r Lecsj Samen burgemeester ifleed uit en viel en Haald antwoord van 15 tot 10 oents ver 28 jaar 31 jaar G SS ac n Wou stbode uusten Huizen k opz am A ilde 129 tewaal Icrdam r Prins D de Ude 72 dienst Tarder erhetds di ensf len a d Noord Jan sen 3 van Ditbüdc veg 46 Voor oeve eri ütiecht ip 1 d n Cats oudster J Veld i nhu s insche oudster Te Amsterdam s üraveohage Arnbcm enUtrecht is onder auspiciën van het Ryksbureauvoor Textiel een modeschouw gehouden waarde beste hu zen uit Berlijn en Weenen nun nieuwste creaties heten zien Een tweetal muoietoiletten PolyBüOHJVe irdich aaa er zoo je dan ken ie in toch eet e by J Op 82 en 23 December a s zal de groote Kerst collecte van Winterhulp worden gehouden Voot deze bijzondere collecte zyn te Gennephonderdduizenden Kersthangertjes vervaardigd welke op beide dagen ten bate van het goededoel zullen worden verkocht Twee foto s vande fabricage dezer attributen welke aan velehanden werk gaf Por Holland Lcnarfs aiui te tieter Aiant nijn en Ik ben Jtj t aan ncieel uit daar De Rijkseomini ris geeft geschenken aan Duitsche gewonde en zieke soldaten m de ziekenhuizen Duitsche vrouwen als helpsters van het nderreferat Truppenbetreuung bij het Rökscöromissarraat tydens het inpakken van de geschenken Poij poon Mever tlOlfft Bodkoop iPPAGSDIENST DOKTOKEN 1 Zondag wl de Zondacxlienst Mitoren worden waargenomen Jf A J ZwiMbndulc telef 35S SEUBTEN VOOS ZONDACL Herv Kerk jn 10 wA n m 8 Jacobs Kerk geea ffn Geref Ke jli en n m Ïb Ds KleiM Geref GemTvJU ItJV uur di g Gem v jk 10 ell nMi 3 uiiT BESBVLSTVEIUNa H pee Hulst owt bea Ie rt 84 l idem 2e rt 45 4S et ihoit 110 150 et idem zOmbmt 0 et idem met gele bei 330 et jirregroen 44 50 et aOc per kf Haaotrecht BEURTEN VOOR ZONDA Herv Kerk 16 30 uur Tjn ds e Voogd V d Straaten Jlerv Geref EvangelixaUe 10 un Evangelist G de Pater 2 30 jn Evangelist A Terlouw Gr Stat Kerk 10 30 aur v m en 3 uur f Uesditnst Mom lrecht HDBBEURTEN VOOR ZONDAG M Herv Kerk n m 3 uur Jeugd Gcnrf Kerk v m 10 uur n m 3 KtJCD P Kalkman Ifen GiTut EvangeUntie v m n m 2 uur de beer H ktene VAN HET GROENE LAKEN Voor de biljartvèreeni ng lloortM werden de volgende wed trij epeeld C v d Krlj 82 J M 0 99 48 G v L Heyden B K Bouwman 75 139 82 C UtMU 126 J W Baas 77 191 J Corbaau 73 M Hykaart H 84 39 J V Jevcren 93 A tKfoen 76 116 70 DAMCCrtPETTMÈ De luslagen voor de competitie van t unvereeni ing Moordrectit waren I d Panne P Verhoef 2 0 G irift Jr C de Knegt 0 2 H InirMl Fr v d Heuvel 2 0 M k re H Verzaal 0 2 C Terlouw l Alphenaar 1 1 J Verhoef C de aegt 2 0 H Admiraal H Verzaal J G Twigt Jr J v d Panne 4 Pr V d Heuvj G de Brum l G Twigt G van Jeveren 1 1 BbRGERUJKE STAND 0 rleden Meisje v m der I t72 JT Leendeit Stejn feoct 77 jr Noorlander 73 ir lieuwerkerk a d IJssel BBUKTE Of GRASDROGERU Ikaiu drogen TU nteïpeen Bi eenige weken van rust if Maande grasdrogerii begonnen te werinet het drogen van koe of iiilerpeen Dageen i acht wordt er merkt met drie ri gen stelsel De m wordt alhier aangevoerd per ijon daarna gewasschen machinaal ne en en gedroogd om later naar ilers verzonden te worden Velen 1 deze gemeente verdienen aan dit rfrtif een boterham CrrSPRAAK RECHTBANK De rechtbank te Rotterdam heeft de harige mej A v B alhier die ter ike van meineed terecJ t stond en en wie drie maanden gevangenisnf was geei£Cht vrggesproken Ouderkerk a d IJssel IIDIKBEURTEN VQOR ZONDAG W Herv Kerk v m lOJO uur en B 3 uur ds J G Woelderink Wfllcgebou k vm 10 uur en n m 2 30 tt de heer A de Redelijkheid gods utonderwyier wef Kerk v m ft uur en n m 3 r d D A Vogel Reeüwuk OBLANGRUKE VITKEERING VAN WINTERHIILP or de t weede uitkeenng heeft de Aöog Winterhu Nederland voor gemeente een bedrag van ƒ 1100 tlulibaar gesteld Voor de eerste uit wg in dit seizoen was een bedrag t88 ontvangen EEN FlUSCH BAD een juffrouw uit Zleeland die by familie aan den Nieuweweg alhier de zich met de bewoners des Wiis Mn 8 uur naar de kerk begaf 1 te ZIJ zich by het grijpen van een aaide hoed in den wegkant jwaar zu kopje onder in de wetering l t kwam Gelukkig kon tij spoe orden gered OkttBEORTEN VOOR ZONDAio Jlerv kerk Reeuwijk vjn 10 S uur da W Vroegitidewei kerk vjn 10 en nxL 3 uur Schoonhoven tOOP DER BEVOUONO ll Egberts van Utrecht ZuiderJ l 15 in Hav Wal 114 J J van Ste iibergén Gr Kerkstr £ loorstraat 48 B Gerritse van r im Tweeboschstraat 79 in K M N den Butter Tpn Mij ï err houUaan 4 m Koestr 134a jj den Berg geh met H RietJ van WiUige Langerak TiendS in Oude Singel 98 N C VerS Van Rotterdam Koomaardwars a in Oude Singel 28 G A W van Rotterdam Heemraada SWa m Haven 18 L M A de van Rotterdam ÏTatiselaan Ingez Med O 4 02 49 T 276b in Tol 8 B Veer van Rotterdam Brielschelïua Se4a in Oude Singel 12 M Dekker geh met T P Duhen van Rotterdam Burg Meineszpl 6a in A Beqiinggr 30 J Jonas van Rotterdam HudsoAstr 103b m Voorhaven l a B V d Gna van GrootAnMiers A 71 in T d 2 C Pieper van Rotterdam Spangenschekade 40a in Nes 18 A BMeling van Rotterdam Nw Binnenweg 167 in Lange Weistraat 40 W 3 G M Oorschot van Rotterdim Tidenmnstraat 53a i n Meent 16 A de Lang van Rotterdam Adrianastraat 19b in Oude pingel 120 Q M Vawser vao s Gravenha e Bazarstr 88 in Alb Befllinggr 10 A G Vermeulen van utrecht Amst Straatweg J43 in Tol 6 J Zoutman van Botterdam Letlandsrhe straat 18a in Sooorstraat 22 J W Robertz van Oudewater Peperstraat C 58 in Tol 6 H de Jong vau Cl v Noortplein 32 naar PoLsbroek 87 H Monna van Oude Haven 17 naar Tie Waterstraat SS C van Beuzekom van Havenstr 50 naar Giessendam Emma traat 52 A M Borgdrarff van Havenstraat 50 n Rotteiid am W v Hllleigaersbergstraat 121al C A M van Vliet van Ixjpikerstraal 75 naar s Gravenhage Badhuisweg 83 K Kroon van Ol van Noortplein 2 Inaar jKaarlem Mr Comelis5trBat 102rw P A Nieiïwenhuisen v Haven 17 naar Putten Verl Dorpestr 6a D van Oosterom van Haven 27 naar Utrecht Kanaalstraat llBbis T van Ennelcn van Nieuwe Singel 9 naar Was enaar Raadhuisstraat 4 G vl d Lagemaat van Apell ïtraat 16 naar Jaarsveld Gra f 201 P Koopenol van Lopikerstraat 59 naar ifaden S tterlaan 110 A Ouwerkerk van Oude Sinpel 120 naar Dordrecht Ie Diikstr 23 J C V d Maat van Havenstraat 19 naar Utrecht Oudwiikadwarsstr 90 J H van Mameren van T opikerstraat 41 naar Kindhoven Catharinastraat 4 1C J Seton van O v Noortstrapt 19 naar l ekkerke k Achf T tr 13 C J Straver van Doelenplein 8 naar Nootdor i PoId rweR 2 A C Broere van Onweg 21 naar Lekkerkerk Kerkweg 50 F D Wismeyer van KruisDOortstrast 7 ti ar Velfen Umuiden Zecweq 137 J Q A van Ier Linden van Haven 72 naar Gouda Bnrgvlietkade 51 C van Gessel van Orrweg 18 naar s Gravenhage S va tolberelaan 466 A de Kogel van Havenstraat 31 naar Lanperak No 63 B van d T Plaat van T kdijk 5 naar Noord wiik Zwarteweg 20 TUDEUIK ONDERJVIJZER Tot tijdelijk onderwyzer aan deopenbarelageie school no 1 te Ooltgensplaat is benoemd de heer P Vogels alhier BURGERLIJK E STAND Geboren baSk z van W A van Schalk en A Heykoop Cornells z van J A Rijnberg en J F L Polderman Ane z van W van der Hek en 3 W de Groot Waddinxveen GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden bruine want bij H van Mounk Dorpstraat 45 hjeerenhock by I Tromp Kleji ade 21 kmderwantje bij A van Hoven Onderweg 30 VERGUNNING VOOR GASMOTOR Aan A Noorlander houtbewerkingsfabrikant alhier is vergunning verleend tot het plaatsen van een gas motor met een capaciteit van 4 pk in de fabriek aan de Zuidkade 214 FIETSEN OP SLOT ZETTEN fei de algemeene politieverordening dezer gemeente is de bepalmg opgenomen dat het verboden is rywielen welke met zoodanig van eep slot zyn voorzien dat zij voor onmiddellijk gebruik ongeschikt zijn zonder toelirfit aan of op den openbaren weg te laten staan BURGERLUKE STAND Geboren Gijsje Trijntje d van A Hoogerbrug en G E vaji Vliet Gehuwd Metselaar en H Roos Overleden A de Bruijn 73 j editgcn van F den Hertog WADDINXVEEN Alwn futen en Adverteoties voor de Goudsche Courant worden aangenomen door den plaatseiyken agibt J HLLEMANS Neste 48 Zer ihuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk voorm lO A uur mi nam 3 uui Ds H Tak Ceref kerk voorm 10 uur en nam 3 uur Ds W G Bovendoip BURGERLUKE STAND tMiuwd P J van Rijswyk 27 j en H Dullaard 26 j N XUWE BpQMEN GEPLANT Langs den NosBdelijkèn Dwarsweg is men begonnen Bïtt den aanplant van jmge boomen Vorige jaar fnoesten alle boomen wegeis lepziekte worden gerooid RECHTSZAKEr Vrederechter MISHANDEUNG VAN EEN BURGEMEESTER EU W A le l n staan terecht Op 24 Juli j l waren leden van den Nationalen Jeugdetorm in de Brederodestraat te Zandvoort bezag met het plakken van zegels voor de V actie Een hunner gifig ook den tum van den burgemeester binnen waanop deze naar buiten kwam en vroeg of er al weer geplakt moest worden nu dat den vorigen avond ook reeds gebeurd was Een jeugdstormer duwde den IjuTgemeester opzij waarop deze den jongen een stomp m het gflaat gat Terwyl de laurgemeester weer naar binnen gmg verschenen eenige W A mannen die den burgemeester wilden arresteeren Zy drongen de woning binnen en er ontstond een handgemeen waarbij de burgemeester mishandeld werd Als gevolg van deze gebeurtenis hadden zich gistermiddag voor den vrederechter te Haarlem mr Verjpeulen elf leden der Zandvoortsche W A te verantwoorden waarvan er twee niet versohenen waren Hun was huisen erfvredebreuk openhjke geweldpleging en mishandeling ten lasje gelegd Burgemeester van Alphen verklaarde als getiuge dat hij omstreeks tien uur s avonds near buiten was gegaan omdat e3n jeugdstormer yn tuin binnenkwam Op zijn vraag of er nu weer geplakt moest worden kreeg hii een duw waarop hu een stomp teruggat Daarna ging hfi weer zyn huis binnen en deed de deur op skit Even latö werden de ruiten gelykvloers ingeslagen en werd een keiAendeur aan den zykant van het huis ingetrapt Eenige W A mannen kwamen binnen en trachtten den burgemee r naar buiten te brengen De kreeg daarop eenige slagen op het hoofd Zyn echtgenoote had mmiddete de politie opgebeld die spoedig verscheen en den burgemeester ontzette De burgemeester verk aarde nooit eerder last roet de WA te hebben gehad Een inspecteur van politie deelde mede dat de burgemeester in de hal op den grood lag en door vyf mannen werd geslagen Hy was bloedend aan het hoofd gewond en zijn kfeeren waren beschadigd De krmg eider der NSB te Zandvoort dte als getuige a décharge werd gehoord verklaarde dat het hoofdkwartier order had gegeven dat overal de zegels der V actie geplakt moesten worden Tegen persomT die zich daartegen verzetten mocht worden opgetreden waarna zy aan de politae moesten worden overgegeven Verdachte S commandant der W A te Zandvoort verklaarde dat er een jeugdstormer met een bloedneus bij hem was gekomen die zeide door den burgemeester te zijn geslagen Verdachte had toen aan zijn mannen bevel gegeven den burgemeester te arresteeren Hy meende daartoe gerechtigd te zyn De vrederechter keurde dit optreden van verdachte af temeer omdat deze daardoor de onder zyn bevel staande mannen m ongelegenheid had gebracht De WA heeft geen bevoegdheid tot arresteeren Wat u gedaan hebt was heelemaal mis aldus mr Vermeulen Na hef verhoor der andere verda hten hield de officier van Justitie mr van der Burg zyn requisitoir Hy merk te op dat m een rechtstaat alleen het wettig gezag de bevoegdheid heefti arrestaties te verrichten en niet de W A Verdachte S droeg als commandant een groote verantwoordelijkheid ook voor de mannen di onder hem stonden Deze hebben een ernstig misdryf gepleegd maar alleen omdat S hun daartoe bevel gaf Hy was geenszins gerechtigd den burgemeester te doen arrèstecren Wanneer een leek zooals hy daartoe toch bevel geeft dan gaat het mis zooals wel gebleken is en dan kan zich zelfs het zeer ernstige feit voordoen dat een burgemeester m zijn eigen huis wordt mishandeld Spreker eischte daarom tegen den commatidant zes maanden gevangenisstraf tegen twee verdachten vyf maanden tegen zes hunner vier maanden en tegen de beide overigen zes weken De verdediger mr A van Lcyenhorst betoogde dat gebeurtenissen als deza zich alleen kunnen voordoen wanneer het gezag m gebreke blUft daden te doen waardoor onrust kan worden voorMmen Pleiter verzpcht vrijspraak voor drie verdachten en de uiterste clementie voor de overigen De vrederechter deed hierna uitspraak en verklaarde b t met den officier eens te zijn dat den W A commandant de grootste verantwoordehjkheid treft Hy was niet gerechtigd personen te afresteeien hetgeen blijkt uit de nchtlynen van den Höheren S S en Polizeiführer Rautcr De W A heeft een schoone en outtige taak maar draagt ook een groote verantwoordelykhcid De commandant is zich blyk baar daarvan niet goed bewust geweest hetgeen tot betreurenswaardige excessen heeft geleid Het was het goed recht v n d i burgemeester bezwaar te maken tegen plakkwi op zijn hui en de plakker té gelasteo zich uit den tuin te verwijderen Minder mooi IS het als hy daarby een jongen een klap geeft maar het i begrijpelyk De vre4erech er wilde echter n aanmerking nemen dat de verdachten reeds twee weken g vao en hebben gezeten en dat de orders aan de WA ten tyde der V actie een niet geheel juisten uitleg verklaarbaar maaktln Hy verooi deelde tenslotte den commandant S tot drie maanden gevangenisstraf Van de andere verdachten kregen er een twee maanden drie één maand vier twee wekei en één een week gevangenisstraf De elfde veidachte werd tot ƒ 50 boete subs 25 dagen hechtenis eroordeeld biiik i o 3D Tariefsverlaging in het postv rkèer met Düittchland DE DUrrSCHE BINNENLANDSCHE TARIEVEN ALS STANDAARD Tusschen de postbesturen van Duitschland en Nederland is een byzondere overeenkomst over de posttaneven in het wederzijdschi verkeer aangegaan welke op 1 Januari 1942 in werking tieedt en waarvan de meest kenmerkende factor is de invoering van de Duittsche graden van gewicht en de binnpnlandsche tarieven in het wederzydsohe verkeer tusschen beide staten Met andere landen zijn reeds soortgelyke overeenkomsten gesloten Het sluiten van deze verdragen moet den grondslag vormen voor een Algemeene Europ eesche Postume Met deze postume wordt het oude ideaal van een eenheidsporto in het Europeesche verkeer tot werkelijkheid De nieuwe tarieven die tegenover de oude regeling een aanzienlyke verlichting beteekenen zyn als volgt vastgesteld Voor trie ven naar Duitschland het protectoraat Bohemeri en Moravie en het gouvernement generaal Tot 20 gr 10 cents Boven 20 gr tot 250 gr 20 cents Boven 256 gr tot 500 gr 30 cents Boven jOO gr U t 1000 gr 50 cents Zoo b v kost een brief varf 240 gr voortaan slechts 20 cents tegen 95 cents vo gens het oude tarief Duitschland heeft m het verkeer met Nederland de Duitsche bmnenlandïche tarie ven Voor J n even van meer dan lOOO gr tot 2000 gr geldi n voorloopig nog de tarieven van dee bestaande Wereldpostume Het tarief voor briefkaarten in het verkeer met Duitsehlmd en de bovengenoemde gebieden wordt van 7V4 tot 5 cents van de briefkaarten met be laagd In het verkeer Duitschland Ne derland gelden de bmnenlandsche Duitsche briefkaarttarieven Voor drukwerken offertes monsters zonder waarde gemengde zendingen en pakjes naar Duitschland nrden voorloopig nog de Nederlandsche tarieven van de Wereldpostunie gebruikt terwyl m omgekeerde richting de Duitsche bmnenlandsche tarieven gelden Voor couranten en tydschriften die rechtstreeks door de uitgevers of hun vertegenwoordigers verzonden worden voorts voor boeken brochures muziek en landkaarten die afgezien van het DÖ rSCHLAND STRIJDT yOOSL EUROPA Zware SovjelTerliezen Het opperbevel van de Duit sche wcKmacht maakt bekend Door onze luchtaanvallen in den central n sector van hel Oostelijke front heeft de vijand ook gisteren zware verliezen aan menschen pantserwagens en rollend materieel geleden Teji Westen van de Kandalaksja baal Witte Zee hebben gevechtsvliegtuigen doelen aan de Moermansk spoorlijn alsmede een vhegtuigbasis met bommen bestookt Aan de Oost en ZuidWecfkui vari Engeland zyn in dei afgeloopen nacht havenweriten gebomlbardeerd In Noord Afrika hebben gisteren geen groote gevechtshande lingen plaats gehad In de wateren van Cyrenaica geraakten Duitsche gevechtsvliegtuigen in contact met een vrij groote formatie Britsche zeestriidkrachten en plaatsten twee treffers van luchttorpedo s op e n zwaren kruiser Duitsche jager en luchtdoelartillerie schoten zeven Britsche vliegtuigen JDmlaag Bij nsditelijke aanvallen van de Britsche luchtmacht op de bezette gebieden in het Westei verloor de vyaiid vier bommenwerpers In den tijd van 10 tot 16 December schoten formaties van de Duitsche luchtmacht en eenheden van de Duitsche marine 74 Britsche vliegtuigen neer waarvan 52 boven de MiddellandZee en in Noord Afrika In hetzelfde tijdvak gingen in der strijd tegen Groot Brittar nië 17 eigen vliegtuigen verloren M iK WWWWKW 9 9kMna n lk geen op den omslag en op de schutbladen IS gedrukt m het geheet geen aankondigingen en aanbiednigen Ijevatten gelden de binnenlandSche tarieven van de Wereldpostuine Binnen afzienbaren tyd kunnen nieuwe vereenvoudigingen iferwacht worden BOUWEN ZONDER VERGUNNING IS STRAFBAAR In het Verordeningenblad is opgenomen een besluit van de secretarissengeneraal van de departementen van Waterstaat en van Justitie tietreffende het strafbaar stellen van het bouwen zonder goedkeuring van den algemeen gumachtigde voor den wederopbouw Hierby wordt bepaald dat hij die een bouwwerk dat ingevolge punt 6 van het besluit van den opperbevelhebber van land en zeemacht van 21 Mei 1940 betreffende den wederopbouw I niet mag worden ondernomen of voortgezet zonder goedkeuring yan of vanwege den regeeringscommissaris voor den wederopbouw thans genaamd algemeen g m htigde voor den wederopliouw zonder zoodanige goedkeuring onderneemt of voortzet wordt gestraft met een der straffen geno nd m artikel 8 lid l an het t esluit no 4 1941 betreffende de bouwnyverheid Dit Ijesluit treedt 18 Dec m werking JCersttoelage voor personeel van de posterlien VOOR HEN DtE MINDER DAN ƒ 2000 VERDKNEN De Nederlandsche posterijen zullen ook dit jaar weer aan alle op 15 Dec 1041 in dienst zynde ambtenaren ambten en arbeiders die een inkonvn van nret meer dan ƒ 2 000 per jaar hebben een Kersttoelage verstrekken waarvan het bedrag voor gehuwden en ongehuwden verschilt De toelage wordt op dezelfde voorwaarden oqk uitbetaald aan het personeel van de rykradiodistributie DISTF IBUTIENIEUWS Het extra rantsoen boter De secretaris generaal van Land bouw en Visschery maakt bekend dat de met 57 genummrde tionnen van de jjoterkaart en van de vetkaart ge durende het tijdvak van Maandag 22 beceember a s tot en met Zaterdag 31 Januari a s recht zullen geven op het reeds aangekondigde extra rantsoen boter ter gelegenheid van de feestda gen Elk van deze met 57 genummer de bonnn geeft reent op het KOopen van 125 gr boter Op de hierboven jenoemd onnen ban de vetkaart zal de gebruikelijke redcutie worden verleend vdut MMi cent per 250 gram boter Het koopen op bon 57 is reedj toe gestaan op Zaterdag 20 Decem oer a s Behalve het extra rantsoen zullen na der bekend te makken bonnen recht geven op het koopen van het gebruikelyke rantsoen boter dat zooals bekend met ingang van 28 Decern ber a s zal worden verhoogd In verband met de bevoorrading van den handel kan het voorkomen dat men het extra rantsoen niet reeds by het begin van den geldigheidsduur van bon 57 zal kunnen koopen Vaditar dat bon s57 geldig blijft tot en met 31 Janurai 1942 Hierdoor is ieder in de gelegenheid het extra rantsoen te betrekken INLEVERING KAARTEN VOOR BONDEN EN KATTENBROOD Het Ryksbureau voor dé voednlvoorziening jst oorlogstijd maakt bekend dat alle dusverre uitgereikte distributiekaarten voor honden en kattenbrood voor 31 December 1941 gezonden moeten worden naar de sectie bijzondere diergroepen van genoemd ryksbureau Prins Hendrikplein 2 Apeldoorn Kt n de op te zenden kaarten moeten aanwezig zyn de bonnen no s 2 3 20 21 22 24 en 25 Bij ontbreken van een of meer van deze bonnen of biJ inzending na 31 December zal in geen geval een nieuwe kaart worden uitgereikt De bonnen no s 18 en 19 dient men oor opzending van de kaart te verwyderen en dus niet mede te zenden aangezien deze bonnen geldig zijn voor respectievelijk Januari en Februari 1942 Tevens wordt medegedeeld dat de voedselpositie het noodzakeli k maakt dat de aanfok voor honden zooveel mogelijk achterwege blyfl Derhalve zal voor pups m het jaar 1942 in het algemeen geen voederkaart worden uitgereikt