Goudsche Courant, vrijdag 19 december 1941

sptaaaaa K t VRIJDAG 19 DECEMBER 194 Hier sta ik LEEG en dé fabrikant sü om mii te springen f JBal gaat mevtottwt Wara ét Ittg fltMch levert V in tnaObmdonkanib Vieetr ten volle fmeh meegevenl Dal gaal iitti mnrouw UMM ab O gitn lêtgt fl $eh Mnnrt toH ik UhrlaoMaot nvofittlnehmMtmn HAAS AZIJNFABRIEKEN HAARLEM O 4499 138 i UBUCATIE VAN DEN GEMACHTIGOI VOOK DE PRUZEN OFFIClJ Er wordt volop BOOGaiijn ge abrice rd maar d labrlek Vomt fletschmi tekorti Daarom veaoeken wij all huiivrouwtn dringand de teega flaschin ta leveran oodra zij wear Mil vollailefch noodig hebben Andiart kan de winkelier d M fijn azijn lot zijn spijt niet meer leverwi MAXmCM WINKKLPBUZBK VOOK VLKESCH EN TLIKICKWASEH rliitt Na n Aan het publiek mocen ten luiozatc de volgende prijzen In rekening worden ebnclit Saksische leverworst 0 11 Levarkeai 0 18 p 100 gr ure zult 0 10 100 Comed beef 100 niet m blik WO p 100 gr 100 100 Oeksokte worst Boterham Kmch talel en knakworst 0 10 Oeldarache rookworst 0 20 0J1 Gebraden gehakt 0 17 Leverpastei m glas 0 13 plus statiegeld Rookvleescfa DM 100 100 100 too Sntlworst 0 24 BloadwoTst 0 10 100 100 100 100 per kg stel kg Tongenworst 0 13 Nierkaas nierworst 0 13 Berliner leverworst 0 21 Haagsche leverworst O IS Runderen per kg Nieren 1 Zwezerik met hart zwezerik 1 10 Milt 0 0 Maag gebroeid 0 60 Tong ti iO Hersens 0 30 Hart 1 Long 0 20 Lever 1 00 Uiers O W Varkens per kg Lever Nieren Milt 1 00 per kg 1 30 0 00 Tong 1 10 Hart 1 Long 0 20 perkg stuk Schapen per stuk Nieren 1 3e Milt 0 68 Pooten 0M Kop m tong 0 60 Bart 0 29 Long 0 15 kg per kg stel kg l ever 1 60 Oraskalverea tl perkg Nieren Zwezerik met hart zwezerik 1 10 Milt 0 60 Pooten OJ0 Lever 1 10 Zwezerik 1 10 Milt y o ao Pooten O OlVi Tong 1 40 Hersens 0 30 Hart 1 Long 6 20 Lever I OO Macktere kalveren geiten en kokken perkg Tong 1 40 perkg stat kg per kg Hersens 0 30 stuk Hart 1 Long OJO Paardettt Milt 0 I0 perkg Pooten 0 20 Tong 0 75 Lever 1 Nieren 0 40 Soepkeenen knoesten hakken en mergpUpen 0 40 per kg Btl beiorglng aan huls mag ten hoogste 10 cent voor ledere bestelling worden bUbertkend Het vragen van hoogere prijzen Is strafliaar Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunneit de vroegere ongeldig maken 5154 90 HET CENTRALE POSTGIROKANTOOR TE s GRAVENI AGE iS BEHALVE OP DE BEIDE KERST DA EN EN ZONDAG 28 DECEMBER OOK OP ZATERDAG 27 DECEMBER GESLOTEN Hal pubtlftk wordt daarom verzocht na Woansdag 24 Dacembar opdrachten ymllca nial noodzakelijk behoeven ta worden uitgevoerd aan te houden tot de 2e week van Januari omdat de geheele tustchen liggende periode elk Jaar buitengewoon deuk pleegt te zijn t DIREaiE EN GIROPERSONEEL ZUUEN U ERKENTELIJK ZUNI 04900 98 DE NUTSSPAARBANK TE GOUDA OOSTHAVEN 12 zal voor irtleg en terugbataling van gelden GESLOTEN zijn van MAANDAG 22 DECEMBER tot an met WOENSDAG 1 DECEAABER 1941 DEJEUGDSPAARBANKTEGOUDA MOLENWfRF 1 h WOENSDAG 24 DECEAABER op den gewonen tijd van 10 tot 5 uur G E O P E N D maar ia WOENSDAG 31 DECEMBER l K ESLOTEN O 4505 eo OFFICIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART INSTCUalNG VAN DB BSDRUFSGROEP LEVEKSVERZRKBUNG Verplichte aanmeld Ine De Voorzitter van de Bedrijfsgroep Levensverzekering ingesteld bij 1 eschlky king van de Organisatie Commissi e voor het bedrijfsleven van It October 1941 Nederlandsche Stjiatscuurant van 20 October 1941 no 204t niaakt bekoid dat Ie alle ondernemingen tot uitoefening van het levensxerzekerlngbedrljf In d i zin van de wet op het Levensverzekeringbedrljf 1922 alamed dfc ondernemingen w lke nader met haar geU k zuilen worden gebeld verplicht rijn zich blj de Bedrijfsgroep Levensverzekering aan te melden 2e aan de ondernemingen welke bQ de bedrijtsgrovp bekend Kt n uuuneldingsformulieren ijn ver7onden Ofv rnemingen weóce op 24 Deoeraber 1941 nog geen aanmddlngaformulier hebben ontvangm di en onverwijld een aanmeldingsformulier aan te vragen bil het wcretariaat fan de BedrijfiSroep Levensverzekering Plompetorengracht 14 IB Utrecht h 5153 32 INTRBKKINO DI8PENSATIK TAN HET VlikBOD TOT BET BEWEEKEN VAN SMELTVEILIOHBDEN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt met verwUzlng naar z n d ltx tretfende publicatie in de Nedet landsche Staatscourant van 18 dezer bekend dat met ingang van genoemden datum de dispensatie van het vert od tot tiet bewerken van sm t velligheden la infetrokken Dit beteekmt dat bet met ingang van bovengmoemden datum vetixMlen ia smeltveiUghedcn té repareeren zonder vergtinntiHt van het Bureau voor de Me talen verwerkende Industrie Riouwstraat IM te s Graventuige Ondernemingen weöte een vergunnmg voor het repareeren van ameltveiUgheden wenschen te ontvangen dienen zich te wenden tot bovenvermeld bureau onder overlegging van een achriftelijke verklaring van de NV Kema te Arnhem Inhoudende dat de gerepareerde smeltveiligheden aan de daaraan te stellen elschen voldoen Omtrent den aard van deze etichen kunnen gega dlgden zich in verbinding stellen met de N V Kema 5127 24 Ja s eekU feestkoUk Juist T S Dfi GRUyTEfK S Koi FIESURROG KAJ OA A a XIT ECtJTE OFPIE Ifi DeGruyter Q 4500 180 Voor hon die doof zi n Te koop prima Hocra araat n luchtgeleidiiigjdem m beengeeii Merk Acouttican pr t btllijk Br no Q 4509 bur v d blad OFHCIEELE PUBLICATIE VAN DE ORGANISATIECOMMISSIE AANMELDDVa TMMEB BK METSELrATKOONI Masslif tlkon salontafti TE KOOP Adres va n Baerteatrut 26 Bezichtigen Zaterdag v6ór 6 wa b publlcatiea betreffende de beschikking van de organisatie conunlssle de dato M September 1941 waarbij de bedrtjbgro Bouw Induitrle ingesteld wvd ie tot uttlag fakomen dat zl eenige moiriiaklieden vomdoen Dem namen in omvang toe doordat in eenige vakbladen geheel tegmstrtidtge opvattingen kenbaar werdoi gemaakt KAPSTER GEVRAA6D per I Jan voor vist Ptinia kunnenih onduleeren IcvrereiKhte Damestapeiilon All Steur Korte Tiendeweg 23 Gouda i 4508 I Artikel I van deze beaehikking luidt yls volgt Alle tn Nederland gevestigde ondmienUiigen welke xt bezig hmtdtti hetztj met het aannemen of uitvoeren van bmiwwerken ih het gebied van den burgerleken en utiliteitsbouw hetztt met het aannemen of uitvoeren van onderbouda en herstelUngan rhaasmbeden ven burgerl ouwkundigen aard timmer en metaelwerken d n vexpüdit ileli aan te melden bU de vakgroep burgerlijke en utlUtettabouw Er la dua ge i twMfel mogelijk de timmer en metselpatroont behooren dch bt de vakgroep burgerlijke en utiliteitsbouw aan te melden Hoewel de aan de vragenlijst voor de verplichte Mpmeldlng van handel en mbac t toegevoe le toehchting onder d UJst wi ambachtsbedrij ven onder andere metselaanri edrtjf ovens en schoorsteeid ouwertJen en tlmmerbfdrtjvwi vermeldt ne nt de organ isatleeommiaale het tandpunt In dat voor d timmeren metaelaarspatroons de aanmekting 1 handel en araba t achterwege kan blljvm Voor zoover deae rceda la Eeaëitled ii xü voor dexe bedrijven van geenerlel waarde 5128 42 Qakme £ KOOPMANJ 1 BENOODIGDHEDEN ons KOOPtAAHS Zt fri zend 6akmeel 1 ons witte suiker 1 groofe of icieine eieren of 5 Gram magere melkpoeder met I lepel melk alt beslag door elkaar roeren 3 ons zurezachte appelen geschild en aan kleinestukjesgesneden ongeveer de groove van brume boonen Wrijf een spring of cgke vorm in met iets boter en bestrooi hem met poneermeel Leg de stukjes appel gelijkmatig in den vorm Maak van het meel de suiker en de melk eeh beslag en doe dit t eslag I KOOPMANS MEElf ABI N V USUWAIOEN O 4501 81 BINNENLAND DE KAMERS VAN KOOPHANDEL Het nieuwe besluit verschenen Bet Verordeninsenblad bevat een keslntt van den secretaris ceneraal van bet departement van Handel NUverheiti n Selieepvaart in xake de samenat at inrichting en bevoegdheid van de mers van Koophandel en Fabrieke Aan dit besluit wordt het volgende ontleend omtrent de organisatie der kamers De Kamers maken deel uit van de telfstatidige organisatie Ier ontwiickeKng van het bedryfsleven en zyn openIjare lichamen in den zin van artikel 152 van de Grondwet Et zyn Kamers in het geheele grondgebied van Nederlar d Haar gebied valt in den regel samen met dat van de provir cièn De secretaris generaal l epaait het aantal de gebieden en de zetpls der Kamers gehoord het toporgaan van het georgailseerde bedrijfsleven De secretaris generaal kan voor gedeelten van het gebied ener Kamer plaatselijke kantoren van die Kamer instellen De Kamers vormen af ie lingen voor de industrie het ambacht den handel on Ijet ïekeer ter lieharligij van de t ijzoi d e belangen van deze t ken van bedrui binnen haar gebied Bovendien kunnen zij voor de overige takken van bedrijf waarin een hoofdgroep l e9taat in overleg met deze afdeelincen vormen De taak der Kamers Over d taak der Kamers bevat het besluit onder meer het volgende De Kamers behartigen zelfstandig de belangen van alle ondernemingenin haar gebied in het ka ier Van het bedrufsleven als geheel In het bijzonder moeten de Kamers de overheidsorganen ter zij le staan door het verstrekken van feitelijke mededeelingen en het uitbrengen van adviezen Zy kunnen deze ook uit eigen beweging verstrekken Tot de taak der Kamers behoort verder de bevordering van de algemeene belangen van economischen aard in haar gebied welke niet laan andere lichamen Instellingen of bepaalde autoriteiten ter behvndeling zun of worden voorijchouden Voor zoover dit voor haar werkzaajjiheden noodig is kan de secretarisgeneraal de Kamers verord ende bevoegdheid geven Voorts bevat het besluit bepalingen omtrent de benoeming van t ijestuur De secretaris generaal benoemt een voorzitter van een Kamer voor den tyd van twee jaren die jaarlijks voorzitters lienoemt voor de gevormde afdeelingen De voorzitter van een Kamer wordt geadviseerd en bijgestaan door een raad vsm bijstand waarvan de secretaris generaal het aantal leden bepaalt en vaststelt hoeveel hunner voor elk der takken van bedrijf mo ten worden aangewezen De voorzitters van de hoofdgroepen en bedrijfsgroepen wier endememingen haar hoofdzetel in het gebied der Kamer hebben moeten in ieder geval tot leden van den raad van bijstand worden benoemd De voorzitter vnn een Kamer benoemt 1 den algemeen £ ecret if in overleï met den secretaris generaal Voorts zyn in het besluit bepalirtgen opgenotnen betreffende de geldmiddelen van en het toezicht op de Kamers Met ingang van 1 April 1942 zijn de btstaande Kamers van Koophan l en Fabriel en ontbonden Wqziging Winkelsluitingswet en WinkelIflluitingsbesluit FOTOÖEAFISCBE ATELIEK MET WIttKELS GELUK GESTELD Ia d Staatscourant van 18 dezer zijn een tvj etal t e3chi üungen van den secret3i isgen a al van Handel Nijverheid en Scheepvaart q gencnien waarbij wijziging is gebracht in de Winkelsluitingswet en het winke luitingsl efluit Op gtond van eerstbedcelde beschik kingn is de Winkelsluitingswet van toepassing verklaard op de fotografische ateliers voor welke eenzelfde regeling zal lcon en te gelden als voor de kappers en l arbierswinkels Dit aludt in dat bedoelde ateliers op Zondag geheel gesloten zuUen zijn en op de werkdagen des avonds na het algeroeene winkel uiHngstijdstip nog lit 20 uur uitsluitend voor het verrichten van fotografische werkzaamheden geopend aülen mogen zijn De twaede Ijescfakking brengt enkele wyzingen m het Winkelsluitingsbesiuit aan waarvan de voornaamste zijn d t de verplichting to openstelling vfti winkels voortaan niet zal gelden op de algemeen erkende christelijke feestdagen en dat de dagen waarop de ontheffing van die verplichüng in verband met vacantie van winkelier of personeel zal gelden in dfen vervolge in twee complexen van ten boogele zes aditereenvDlgende dagen zullen moeten worden g ozen Deze laatste bet aling streict om een minder juist gebruik van de betreffende ontheffingsregeling tegen te gaan De l eschikkingen zuUen met inzuig van az dezer in werking treden Viering der Midwinterzonnewende EEN ODD GEBRUIK HERLEEFT Op tal van plaatsen in ims land zal de W A gezamenlyk met de jeugdstocm plieditig de ini hirinterzDnnewewde vieren Bij de viering wordt een mleiding gegeven over de beteeakiis van het midwinterfeest terwijl an tegen de scheipermg het vuur ontstoken wordt Hierbö wordt een declamatoriura uitgesprokei Het midwinterfeest is het lichtfeest dat in oude tijden is ontstaan en nu voortleeft in den vorm van het Kerstfeest Zooals wy thans de geboorte van den Christus gaan vieren vierden onze voorouders voor de komst van het Christendom in deze landen de wende van de zon die tot 21 Dacember yintermaand steeds daalt en na op dien dag haar laagste punt bereikt te hebben weer gaat stygen Daar de 21ste December dit aar op een Zondag valt werd de viering van deze midwinterzonnewende een dag vervroegd en gesteld op Zaterdag s zoodat rekenmg is gehouden met de Zondagsheiliging De viering van dit feest vindt dan ook niet zyn oorsprong in een vervreemding van het christelijke fundament dat den nieuwen staat tot grondslag dient te t n Het wil die symlMlen doen herleven die ook tot ons nog spreken en die wü innerlyk diep kannen beleven Onze diep godsdienstig voelende christelijke lioereo bébl eo dcor de eeuwen heen dé mooie traditie van het midwintervuur l ewaard omdat het voor hen een zinnelaieeld was van oiksktacht Wat onze voorvaderen eigen was is ons niet vreemd Hiervan getuigt de midwinierwendeviering van WA en Jeugdstoim de oude gebruiken worden in volle glorie hersteld In dezen tijd vvn sterk voQcsch ontwaken De viering van dit feest juist m deze tijdwende is van bijzondere beteekenis omdat het getuigt van dadendrang en van den wil tot overwinnen in den btsli ssenden strijd voor vrijheid en redit voor het behoud van den godsdienst en van onze cultuurwaarden Eaterdic t Dweakm mLvntscM t ttss k 7 15 GrimoicKiiimux IW Ocitt d ninaM1ek SS Gramofoonmudek IJS BRO NICDWib richten E II CauMrte JlraBdend kwatia optt SSD Onmotoanmiiilck SJB Otfitoul ymrastlrk tiS Gramotnanmixick IS Voor de twUvrouw e2S GnuBflfooiunutlèk 10 00 CtmUkc muUek opn llJft llJO Voorde vrouw 1X0 John bisM en xt n orkest a 11 M Almanak U 4S BNO NinilK en nomische beriditca 1J 00 OUo Hwidrlto ztin orkest J3 Orgelconcerl HJ t held 14 35 Geveneerd progTamrr d Gramofoonn uziek 16 00 Cyclus JEi Thisbiel iSM Cello plano en gramo o muziek 1 15 BNO Nieuws economisiar en beursbenchten 17 30 Grtmofoonmim 17 JS Dult che taalcursus II00 Zang en strumentaa ensembJe 1815 Bet kwjra van den arbeid 18J0 Orgelconcert 1 t tueel halfuur 10 SO Bonte avond Vaial IW alleen voor de Badio Cenlralef die iv HjnverbjiKling met de Studio besctu 00 15 Zjng iiK t pianobegeleiding W Tl mofoonmuziek 2IJ0 Nederlandsche vereenigmg en soMaton 21 45 BNO Nieo berichten 22 00 BNO Engelache ullzcndi Dutch News Roel of Gramofooniiwi aa IS 24 00 Grainofoonmuziek HU V8BSUII n MU H 7 IS 15 Zie HUvenum 1 B 15 Grarrol muziek 8 35 45 Zie Hilversum I 8 G motoonmuziek 10 00 Morgenwtjdlng Cramofoonmuzlek lOJO Lichte munek lojl 12 00 Zang met pUnobegeleidliK en J foonmuziek 1245 BNO Nieuw en f mlsche berichten 13 08 Orkest Mal solist 13 40 Voor de jeugd HM Ste ke t van Maastrldit 14 46 Causerie U T muziek 13 00 Stedelijk orkert van JJ trlcht 15 30 Rotterdam ch Mataenkoor z ust 16 0 De Melodlslen soHst en censj Mrdeopduo 17 00 Voor de binnenschip 17 15 BNO Nieuw eoonomiscne en MJ berichten 17 30 Orgelconcert 18 fZ In een nieuw licht bezien Voorbereio de N5B IE 15 Klaas van Boeck en J orkest en soliste 18 45 Voor den boer 1 BNO Groiungsch praatje 1910 V Nieuwsberichten 30 Viort met pan leiding 10 45 Causerie door Dr C Hot Dir Generaal v a de Ned Culluu f 1005 Viool met pianobegeleiding Vinaw aUeen voor de Radio Centrales die lijnverbinding met de Sudlo be5Clii 23 Gramofoonmuliek JOJO Bonte A 21 30 Causerie Oud Am terdam grw hjchtmu eum van schoone arct M L DJ 1144 BNO Nieuwsberichten 2J0O Ti Toelichting op hel wtermachtsberldit 115 AvondwIJdklC aamaaBasasaatBOBËBssB Hooldredaeuur i O Werstarx l i U Chet redactaur v Ooud CmK f Tleui Coutta