Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

OUDSCHE rdag 20 December 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN gafiB No 20816 Bniesn MJUtKT SI TKLEF nU PoetrekeniBg MM Chefredacteur F TIETER Gouda DE EEN HEEFT VEEl DE AKI DER Kil ETS DE VEBNÜnCING VAN DE AMERIKAANSCHE VLOOT Doordat de geheele Amerikaansche Zuidzeevloot op 8 December m den waren zin des Voords vernield is zoo schrijft het semi officieele agentschap Domei is de Amenkaansche droom van een aanval over den Stillen Oceaan heen op Japan vervlogen De Ver Staten zijn daardoor van een zeemacht van den eersten ramg afgedaald tot eene van den derden rang Na den zeeslag bij Hawaii bezitten o Ver Staten nog slechts acht groote oorlogsbodems waarvan er drie dertig en drie zesentwintig jaar oud Zijn terwijl slechts twee van nieuweren datum zijn De militSrische Korrespondenz aus Deutschland bespreekt de kwestie van het vlaggeschip van de Britsche Oost Aziatische vloot en acht het waarschü nluk dat de King George V tot zinken is gebracht Het blad vrasigt zkh af waannn Iniet de Beven als vlaggeschip werd Mniiewezen die daartoe toch eerder ift aanmerking zou konieti dan de Aiiser Edinburgh Varen de King X3TgeitD de Revenge nog zijn zU tot ZKken gebracht of liggen zij zwaar bcs adigd in het dok BerQJnaehe pemtemmoi Het D N B meldt De Britsche gewelddaad jegens Timor wordt door de Berlijnsche bladen een nieuwen schakel genoemd In de reeks der Engelsche neutraliteitsschendingen die begonnen is met Noorwegen De bladen veroordeelen dezen nieuwen rooftocht die naar zy schrijven al lang was voorbereid te scherper daar hij uitgevoerd is tegen een land dat njen nog enkele dagen geleden in officieele Britsche kringen den oudsten bondgenoot vam Groot Brittannië heeft genoemd en den oudsten vriet d van Engeland panschè vlag ait opjiaven van Hongkong ang door de Engelschen ontruimd Wii willen toegeven dat de Jopanners tot dusver uiterst succesvol zijn opgetreden OP DE PHILIFPUNEN De Britsche berichtendienst meldt ui Washington dat het ministerie van Oorlog gisteren heeft bekend gemaakt dat de laatste 24 uur in het gebied der Phllippynian een aanzienlijke toeneming der vijandelijke activiteit m de lucht en te land viel waar te nemen Zware bomaanvallen zijn gediian op Manilla boven de stad Ho Ilo op het eiland Panay I Imtcb ▼ HoBgkoBg wap ét J p Bsclie vkg zoo D i t tfktcravMidiait Kaalte Japa mche iandiagatroe lic4 oogenblik besig den Brftacheii tegensland te Het lot Tan Hongkong is b Eegeid en naar Dotateert ia de deiinitieTe vM bf ibuiid nog slechti cttie vfi korten tijd TeiCfraph geeft ia een nit gedateerd berieht toe dat en DonderdagaTond op tiia geland In het bericht kieraan toegeroegd dat de Teriieiea aaniienU k lijii ensobe Ti mei ichrüft Het yan HongkoUf moet de kracht niche s iti S t ehten in andere one zooala bijv tegen Made Philippttnen de Birma route Rif of iet ende Oost Indische ver rooten Het verlies van i ztj het ook niet zoo erg van Hongkong toch ernstig Het biedt den Japahners een t MA den Ir dische Oceaan ti bet gevaar voor Singapore t Idua het blad ook verder M gevoeiea over een M aan deze goU van Xapansche tt middel van geweld in bezit neemt Japansch conmieBtaar Kringen in Tokio die in nauw contact staan met de Japansche regeering ap commentaar leveren op den gewelddadigen overval op Portugeeseh Timoi kenmaken dit optreden als een nieuv voorbed voor de flagrante schending der neutraliteit tegenover zwakkc e landen Voorts wijst men er op dat GrootBrittannië op gelijke wyze di neutraliteit van Irak en Iran geschonden heeft waarby het voorgaf zich tegen eventueele bedreigingen Ie moeten besdiérmen Het Renterbericht Over den overval deelde de Japansche woordvoerder mede dat te Tokio nog geen officieele berichten waren ontvanpm Hij wees er op dal ecbter volgens berichten uit Timor dagelijks vijandd ke vliegtuigen txiven het eiland waargenomen konden worden Wat betreft het I euter bencht over de zoogenaamde bezetting van Macao zag liij zich genoodzaakt dit bericht op de meest krachtige wyze tegen te DE OVERVAL OP TIMOR JAPANSCHE De geruchten TEGENSPRAAK Japansche tegenspraak inzake Macao over zoogenaamde Japansche bomaanvallen op de Neder landschIndische Tambelan eilanden Wi rbij schade en verhezen onder de burgerbevolking zouden zijn ontstaan worden m marinekringen te Tokio geheel en al onjuist genoemd Verklaard werd dat deze geruchten klaarblijkelijk zijn verzonnen om de strijdkrachten van het Japansche leger en de marine in discrediet te brengen BOODSCHAP VAN TOGO AAN ZUmAMERIKAANSCHE STATEN De Japanfthe minister van Buitenlandsche Zaken Togo heeft boodschappen gezonden aan 4te ministeis van Buitenlandache Zaken van de vier neutrale Zuid Aaienkaanacbe Met het oog pp den overval op het Portugeesche gedeelte van het eiland Timor door Australische en Nederlandsch Indische troepen ziet men in pohtieke kringen te Berlijn met belangstelling de zitting van het Portugeesche parlement tegemoet Men is van meening dat Engeland zich bedient van hoogst doorzichtige argumenten om zijn optreden te motiveeren dat beschoinrd wordt als een daad van zeeschuimerij zonder weerga Er bestaat in het geheel geen twijfel over dat de door Engeland en Amerika in de wereld verspreide geruchten over een zoogenaamde bezetting van de Portuge che bezitting Macao door Japan geruchten welke onmiddellijk door Portugal en Japan öjn tegengesproken den overval op Portugeeseh Timor psychologisch moesten voorfce nften Van Japansche zijde heeft men er niet aan gedacht den status quo van Macao te veranderen Overigens kan in dit verband geconstateerd worden dat de Portugeesche regeering tegenovV Japan een geest van samenwerking toont T i Het optreden van Engeland n oet des te meer verwondering wekken daar Portvni niet alleen neutraal doch zelfs met Engeland een bondgenootschap heeft welk land thans ge bieden van dezen bondgenoot doo kaansche propaganda tegenspreekt volgens welke Japan voornemens zou koesteren ten aanzien van de ZuïdAmerikaansche landen i ®dM Aelë Jf Argentinië Brazili Chili en ctfea 99 De Fiihrer ontving Mnsaert De lejder der NSB werd tezamen mei deri Ryksconunissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden Ryksmlnisler Dr Seyss Inquart en Commissaris Generaal Schmidt door den Führer ortvangen Tegenwoordig waren ook de Rijksminister en Chef vande Ryksianselanj Dr Lammers en de leider van de Partijkanselary Ryksleider Bormann De Fuhrer begroet Mussert links Rykscommissaris Dr Seys s Inquart rechts Ryksminister Dr Laanuners V Hoffman ucoeevoUe landing zijn de troetMHk mar Domei meldty mede bezi de Bntsche strijdonschadeiyk te maken welke y niadUr gafordel tussclK Davi In het Westen en Mount op h ït Oostelijk deel van het bezet houden De Bntsche troezich hebben teruggetrokken de stellingen rondom Victoria Victoria City en Stanley Point nog steeds weerstand Geweldige wooden in verschillende decVictoria City OPERATIES OP MALAKKA woordvoerder van het Japansche heef t verklaard dat met de verttiing van de Bntsche luchtmacht mlakka reeds dadelijk by den aan van de gevechtshandelingen ook pore s lot bezegeld was en dat nl van die plaats nog slechts een ie van tijd was De bekende kampioen sdiaatsenrijder Dolf van der Scheer promoveerde te Wageningen Na met gunstig gevolg zyn proefschrift Over mastitis veroorzakende streptococcen verdedigd te hebben wordt Dr Ir A F v d Scheer geItikgewenscht door den rectormag nificus van de Rykslandbouwhoogeacbool Prof Ir M F Visser Polyffoon Sagers Dins gavont werd in den Stadsichouwtiurg te Den Haa m verband met de MOEart herdef lng een uitvoering g geven van JJie Entföhrung aus d m Serail De Rykscommissaris iyn vrouw en eenige autoriteiten woonden de voorstelling bij Derde vanshnks Rijkscammissaris Dr Seyn Inquart eerste van links Mevr Sejras Inquart geheel rechts Gen Komm Dr H FHschböck Stap MoU Deeodeigug vap te Ark Beyal Dit fotografisch document ontleend aan het Engelsehe blad de Times toont het langzaam zinkende Britsche vliegkampschip van 22 OOO ton nadat het door twee DuiLsche onderzeebooten in het Westelyke deel van de Middellindsche Zee was getorpedeerd Een deel van de bemanning werd door een langszij gekomen forpedojager overgenomen en in Gibraltar aanland gezet Met zware slagzij over stuurboord verdweennet trotsche oorlogsscliip in de golven Hoffman Weensdag werd Jan Sluylers 60 Jaar De schilder en zijn vrouw nemf n den stroom van tele rammen engelukwenschen door Pol Ho ke Britsche berichtendienst meldt liet piland Penang is ontruimd Amerikeansche radiospreker ifïeft voor den New Vorkschen gezegd Aangeduid is dat men t de beslissing zal moeten neof wel Singapore of wel de nen te redden Wanneer een e wordt qjgeofferd is het mogelijk het ander te behou vraag is nu wat belangrijker Ook een l gelsche radiospreker ttenzelfden nacht de bat e vraag de Uippöhea of Singaporefi vertclMTde hy dat Shigagrijker i wam wanneer valt verkeert Indie In het vaar Miischiea echter ziilher spoedig dank zij hun Ht de MsUatiDg nemen Sinin de Phllippijnen voor Japan ra io Singapore meMt zun de gelande Japansche troetOO miil opgerwkt De troepen x4o op crseheidene tot den terugtocht gedwongen rttet an de Britsche vliegvelM akk heeft het onderwerp vtaag In het Cngeieehe Lagernd De onderst tssecretaris Duncan Bandys werklaaralle maar eenigsrins uitvoertregelen ter bescherming van elden waren getroffen Het ▼ an bepaalde vliegvelden is het lieweeet ven den algemee rsch der aanvallende Japandkrachten Het bewijs kan erd worden dat een der verantwoordelijk voor de f van de vliegvelden zijn t verzuimd tsche nieuwsdienst meldt uit dat Duff Cooper in een heeft verklfiard Ik heb nd emsttjfe berichten Onze ïi n gedwongen in het Noord♦ n ♦ Malakk terug te trekken ïten Pcnsng daarmede wordt ld aan een aanval en wi nde troepen over hebben en framiroen te leggen is nkelnk cworiïrn het meeder civiele bevo king tp evaWij willen niet Wind zijn den ernst van den toestand liikheid van de taak die t WIJ wtllcn openlKk toege 4 Japanner to dusver vol iün vgeti den VHEOeGBRECHTSHOF DE AANSLAG OP KOLONEL ROST VAN TONNINGEN Vüft len jaar gevansenis traf geëischt Tijdens de oorlogsdagen in Mei 1940 en wel op den tweeden Pinksterdag speelde zich m en naby de consistoriekamer van de Ned Herv ker i te Dur gerdam een drama af Een 36 jarige kapitein van de mari niers had daarbinnen een revolverschot op zyn chefr den kapitein ter zee kolonel N A Rost van Tonningen gekist en had daarna in het wilde weg op straat twee burgers doodgeschoten en twee anderen gewond Kolonel Rost van Tonnmgen bleek ernstig aan het hoofd getroffen te zijn De kogel was dwars door de neusholte gegaan De dader kapitein P J yan der Ende bleek zeer overspannen te zyiT en enkele nachten achtereen niet ge slapen te hebben Hij scheen in het feit dat de kolonel een broer was van den bekenden nationaal socialist aanleiding tot wantrouwen te hebben gevonden m diens persoon en in de defensieve organisatie ter plaatse waarvan kol Rost van Tonningen de leiding had Niemand vertrouwde hij daar meer Van de hem toegebrachte verwon ding is koL Rost van Tonningen genezen De Haagsche rechtbank verleende bij uitspraak van 10 Juni j l ontslag van rechtaaervolgmg aan den verdachte op grond van ontoerekenbaarheid tydens het plegen van de daad doch de officrer van Justitie die tien jaren gevangenisstraf geëischt had ging in hooeer beroep Het Vredegerechthof heeft deier dagen die zaak b tandeM onder presi dium van mr H A Helb De procureurgeneraal prof dr R van Genechten Had zes getuigen gedagvaar van wie twee als deskundige De eerste getuige C G Lens toen maals luitenant bij de marinierj verklaarde dat een troep van eeil KlfeÉe honderd soldaten in autobussffii uit Den Helder naar het Zuiden was gedt rigeerd Kapitein van der Ende had de liding De reisroute werd as gevolg van de ontvangen tegenstrijdige orders oaderwi t eenige malen gewiirigd Na T dagth rondzwerven kwa4 de troep te Durgerdam aan m ien nacht van 12 op 13 Mei Het was getuige opgevallen dat kapitein van der Enfe erg opgewonden en vreemd optrad legen verschillende personen Tenslotte werd het getuige te erg en hy raadde den kapitein aan eenige rust te nemen doch deze ont kende de noodzaak ervan Toen kol Rost van Tonningen die belast was met het commando van de verdediging van het Buiten IJ den kapitein bij zich ontbood dacht getuige gedaar gaat iets gebeuren Inderdaad gebeurde er iets maar dat had getuige niet zoo verwacht kapitein van der Ende schoot den kolonel neer Direct daarop rende de kapitem naar buiten en schoot op eenige burgers Getuige heeft daarop den kapitein in arrest gesteld waarby deze zich niet ernstig verzette Proc generaal Waarom hebt u den kolonel met gew irschuwd dat u een confirct met den overspannen kapitem verwachtte Getuige Achteraf is dat misschien fout van my geweest maar op dat moment heb ik het mij niet zoo gereali seerd By het verdere getuigenverhoor werd naar voren gebracht dat verd niemand meer vertrouwde en dat hy geloof hechtte aSn de vreemdste geruchten zooals vergiftiging van onze soldaten door de burgerij zoodat hij weigerde voor den troep ter plaatse voedsel in te koopen enz Luitenant ter zee F S A ema legde overeenkomstige verkbuinfen at als de eerste getaige Kol Roet van Tonningen zeide fdat hij den kapitein in de consistonekamer had ontboden oSl een werkverdeeling te treffen doch nauwelijks was de kapitein in de kamer of hij loste een schot uit den revolver geheel onverwachts op het ho rfd van getuige die kort daarna nog eenige andere schoten hoorde Getuige had te voren in het geheel geen argwaan gekoesterd jegens Van der Ende wel bemerkte hü dat deze vermoeid was De arrestatie van kapitein Van der Ende heeft getuige niet meer bijgewoond Lttit ter zee eerste kl N B Spoor kende erdachte van het mstituut waar hij een stille aafzelend optredende jongen was Dr D J Buining heeft den verdachte in de cel opgezocht kort na het gebeurde Verdachte kon alles in logi sch verband brengen en zeide in Schellingwoude een toestand te hebben aangetroffen die heelemaal niet in den haak was en waardoor hij zich bedreigd gevoelde Getuige had hem verzekerd dat aaf de goede tro w van den kolonel in geen enkel opzicht behoefde te worden getwijfeld Prof Carp herhaalde de conclusie van zijn psychiatrisch rapport over verdachte die volgens hfem onderjievig was aan waandonkbeèlden Proc gen Zoo zijn er velen wel millioenen in de wereld Prof Carp Maar bij Van der Inde bovendien de rem die indTen wel n ffen te gebruiken losgeraakt Verdachte verklaarde nog dat hij GEEFT WINTERMUtP VAN HET VELE ETS nto sfs zich ingesloten en bedreigd gevoelde Hij is thans volkomen overtuigd dat zijn gevoel verkeerd is geweest De eiaeli De procureur generaal prof d vatr Genechten zette uiteen dat da feiten insubordinatie jegens en p ging tot doodslag op kolonel Rost van Tonningen zoomede doodslag van twee hungers vaststaan Verschil is alleen mogelijk over devraag ot verd moest worden ontslagen van rechtsvervolging De feitendwingen tot de meening dat verd volkoRTen onder invloed vem bepaalde geruchten beeft gehandeld dochgeenszins dat hij lijdende was aan storfng van zijn geestvermogens want vrijwd nutH elliik na het gct eurdakon h féTedSp er van geven Alleen in Ifirinfivort vanprof Carp wordt van zulk een ziekelijke storing gewaagd Niets ware zoo eenvoudig voor Het openbaar ministerie als het doen uitbrengen van eencontra rapport doch spreker acht hetmet noodig Het hof is er niet omtheoretische psychiatrische raadsels op te lossen Men kan van 99 pet der misdrijven wel zeggen dat zy werden begaan door mens hpn met dergelijke wilsbepaling Ook De Geer had waandenkbeelden toon hij 21 eerzame burgers liet opsltu ten doch hij 13 gevlucht en teruggekeerd en w il hier nu wel rustig als vergetc burger leven Waandcnkbeelden hadden ook de beide offi ieren die verleden week terechtstonden wegens moord De generaal die bmndn afzienbare tijd zal terecht staan had blijkbaar last van waandcnkbeelden evenals tientallen officieren die hun plicht n et hebben gedaan do fh wel de duizenden opgesloten burgers prikkelden Deze verdachte aldus spr heeft zich door dwaze ophitsingen in de war laten brengen met net gevolg dat twee personen door hem werden neergeschoten en kol Rost van Tonningen hoogst prnstig werd gewond Spreker zou op grond van art 117 juncti 120 Mil Strafwetboek de doodstraf kunnen eischen of ingevolge art 287 W V Str vijftien jaar gevangenisstraf vermeerderd met eer derde Hii tsaat echter niet op het standpunt der vergelding èn acht tiet j pldoende indien verdachte uit de maatschappij wofdt verwijderd totdat da nieuwe maatschappij tot rust zal ziJB gekomen Spreker concludeert tot vijftien jaar gevangenisstraf met ontsegging van het recht om by de gcwapenie niaèht te dienen In ée wintentellingen Het Dul eger In het Ooitan heeft ztfn wlntestelluulefi betrokken Dia wil niet zesgen dat de strUd gindi een einde genamtn heeft Nog di lttk eh probeeren de Sovjetroepen door oltvellen bre sen te slaan In den italen mnur IHe h n van het Wetten aeheMt Nog ateedi vallen gewonden aan heMie lijden gewonden die thans nu de votH IhgevaUen l areUer dan ooit geholpen moeten wwdan Vergeet auram de Nedertandulie tniaulaace niet Stort tiw bDdnce leta mear dan u kunt aV girorekentns Nederlandaofae ambulance Konlnglnncgr 22 sGravcnhage qS é4 tH IfUuiH l4M if 9 48 wder 17 38 i Mmb p 11 52 onder 31 37 ï Men is verplicht te verdnis teren van zonsondergang lol toBaopkomst Lantaarn van oeiiaitfep wctcB cc baH oor na tont onderi n4 ontstoken worder küianianiaAnnaniiMKwaiWKv a u