Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

EER E BLAD ZATERDAG 20 DECEMBER u HOEST X door eiu bd ikoRen O V mUnha tdtk varoorzaakt door n kou gebruike men lbdi slroop dl de vaatziAnde sitjra aal doen leakeRen eo Uw hoeat snd lai verdqlven Vausdi baprMid bV bwit rl p kmehltU tkin Ing Mcd O 4519 6 AKKER S ABDUSIKOOP sWereld ceire ficestiiroo Ing Mcd O 4SI5 20 Predikbeurten NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK Mx M J OGIER i Ca V ZONDAG a DECEMBER Remonstrantsche Kerk V m 10 30 uur ds J Nienhuis N m 7 uur Kerstwijding opvoering Kerstspel door VX J3 en V C J G Kleine Kerk Ver V Vrijz Hervormden V m 10 30 uur ds J B Th Hugienholtz Ammerstol Lathersehe Kak V m 10 30 uur da J J Simon Woensdag n m 10 uur ds J J Simon Kerstwijding met medewerking zangkoor Ond KatboUeke Kerk V m 10 30 en n m 4 uur Pastoor G P Giskea Gerei Kerk V m 10 en n m 3J0 uur Cand A de Groot Geref Gemeente V m 10 en n m 4 trar ds A de Blois CiiT Geref Gemeente V m 10 en njn 4 uur ds A Dubois Ned Geref Oemeeata V m 10 en n m 3 30 uur ds Joh van Welzen Woensdag n m 7 30 uur ds Joh van Welzen VrUe Evaageliaehe Gemeente Vm 10 30 en njn 4 uur da Visser van Rotterdam Ver CalT ia V m 10 uur de heer J yvoe ttA wey van Mddel nia Nederlaadacfia Gelaaltgnneeiuehap Het Lener dea Beila V m 10 uur Heiligingadienst n m 4 uur Ad ents w dingsdienst Leidster J V d Veen tellenden getukt Alle kinderen t gen een cadeautje en werden on u kemuen onthaald Mej Kromm V heeft geopend en het KeKtve H teld Het estuursJid de heer J R b raijn shiot met dankzegging Stolwtik PREDIKBEURTEN VOOR ZO NDAft B rr Evaigelisatia vj 1030 en nm 7M uiff de heec van Hoev godaïai onderwijzer te W4ddinxv4n Waddinxreen PREDIKBEUB1EN VOOR ZONDAQ Hed Herv Kerii 10 uur Di RVroegmdewey 4 uur de heer G 2 Pater Ger Kerk 10 en 3 uur Ds W I Smidt Chr Afg Ge W oi 4 uur Ds Kv d Kraats Rem Kerk geen dienst Wet en Evangelie 10 uur de htcs W van Hassel hulpprediker De nieuwe bonnen Het bericht in ons blad van gisteren omtrent het extra rantsoen boter bliÜ niet geheel juist te zijn voor wat be treft het koopen ten behoeve tm jonge kinderen In hét tusschen haah jes geplaatste dient men in plaats vag tot 3 jaar tot 4 jair te lezen zoo dat de geheele aJi e als volgt moM luiden Voorts zön de twee bonnen 5T vaade boteren de vctkaart aangewezenvoor het koopen van het extra rai t soen boter van 250 gram voor kind reo tot 4 jaar 125 gram Dere borm nja geldig van Zondag 21 Decembei tot Zaterdag 31 Januan SPORT VOETBAL Gouda heeft gelegenheid tol herstel f UmCMiPPCN EN BEWAREN GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN KANS VAN DERDE KLASSERS ALLEEN IN WINST GELEGEN Guastige vaoroitai tea voor G S V ea de runnen ap bU de reaerves Ditmaal komen alle eerste elftaUen weer in artie en van hen heeft Gouda het rijk alleen n et een wedstrijd tegen U VS Den vorigen keer won Gouda royaal en al zijn sindsdien de Leidenaars de inzinking te boven gekomefv met terrein voordeel moeten onze stadgenooten cxA nu de baas kunnen blijven mede tot herstel van de twee achtereenvolgende nederlagen Belanigriik zijn de ontmoetingen voor de derde klassers die eenerzuds in den kampioensstrijd een behoorlijke kans maken maar anderzijdc toch geen slootje meer kunnen velen Voor O N A is het tegen het uitgeschakelde Cromvliet te doen zich te handhaven Moeilijier is de taak voor Olympia tegen de mede pret Alent De Postduiven maar het zal er niettemin van moeten komen willen de OlymiHanen aan bod blüven Het is vooral het probeeren waard omdat drt de laaMe wedstrijd tegen andere teams uit de topgroep is behoudens dao de match tegen het Mdende G D A welk pai tij tje bij bcboud der j eTspectie e van groote beteekenis kan wordoi Lukt het Zondag in Loosduinen dan zijn Olympia s vooruitzichten lang niet kwaad Voor D ON K zal èr bU bert wat teruggedrongen maar nog niet uit esd akeMe Haastrecht wel geen succes te behalen zijn De uitersten der ran lijst spelen tegen elkaar bij Waddinxveen GSV ra weflten wedstrijd de GouVeivaars hum leidende positie kunnen versterken Aardige kansen zijn er voor de reserves Het bovenaan gaande O N A l heefit op eigen grond teg n H V V l de gelegenheid och te herstellen Voor het concurreerende Gouda 2 dat den laatsten tijd zoo uitstekend op dreef is valt er bij Seheveningen 2 winst te boeken De thuiswedstrijd tegen Fortui 2 kan Gouda s derde twee punten opleveren G5 V J is in staat thuis tegen N H S 2 haar pretenties te onderstreepen en mede heeft piympia 2 dat Schoonhoven 2 ontvangt een zege binnen bereik Pictendentea ia AIdeellag Oaada hebben gaede papieren De wedstrijden in de Afdeeling Gouda leven Lekkerkerk eigen veld tegen O NA de kans zich vaster aan den kop van de eerste klasse te plaatsen Voor bet weer goed in vorm zijnde Moercap e is er in Nieawerkërk te winnen en aan het andere inde van den stand heeft DONK 2 thuis tegen Groeneweg de gelegenheid aan baar positie een nuttige versterking te geven De kleine Overgan aklaüe ütaat ditmaal stil om de velden ten behoeve van de n oote grog en der lagere elftallen beschikbaar te houden Heel dicht bfl het kampioenschap kan in de 2e klasse A VEP komen met fen overwinning op het slaart Mtal É S T O welks eoUega KJB O EaiA Raak UW Ruk Utar grais j I IM I MO I M I IM I na j 17 Det MJ 1 J = 2 ai Jan l 31 Dee iM SI Dec 2 31 Dec 2 Si Jan 1 0 MAl 01 g M AprU tHJ 31 D oarti IM snni ort mJ j2S 3 ultaa alia aoortaad anitwmad turf turf j i Kf ep4 M gram iS cLV J k datotl aeap èJ W SS M HÏ aaiaeaMamng aa a aog ji ai SSJraaS aa efiatauing JLT het doen waaachao van DUnaCULMID STRIJ VOOR KVROPA Weer een BriUR ne kruiser voor Alexan drtë verloren gesraan Het opperbevel der Dultsche weemiacht deelde gister raede Bu het afweren van v andelijke aanvallen U het op verscheidene plaatseq van het Oostelijke front tot bevige evechten gekomen De vuand leed zware verliezen In weerwil van het slechte weer deed de Wchtmacht aanvallen op tTOcpent ncentra tie artiUeriestellingen gepantserde strijdkrachten en ravitailleerinRSwegen van den vijand In de baai van Kola i een koopvaardij chip van middelbare grootte door bommen zwaar beschadigd In de MiddcUandKbe Zee heeft een duikboot onder bevel van kapitaen leutnant Driver voor Aiexfladcriê een BrMacbea knriaer van de Leander klasw tot daken gebracht Een poging van een sterke formatie bommenwerpers en jagers een haven in het Westelijke bezette gebied aan te vallen mislukte gisteren met zware verliezen voor den vijand Duit ehe jagers en luchtdoelgeschut schoten twaalf Britsche vliegtuigen neer waaronder vjjf viermotorige bommenwerpers Een Duitach vliegtuig wordt vermist V Met DuiUchland voor een vry Nederland STADSNIEUWS f Ned Reisvereènigins AVOND van VROOLUKE KlIl isT DOOR DOOI RVGANI EN FRrrS BOUWMEESTER Epn aardig b iette Kunstm zaal heeft gisterenavond genoten vin het optreden van het kunstena rspaar Frit Bouwmeester en Do Rugani voor de afde ling Goi da van de Ned Reigverecnigmg Na er n openingswoord van den voorzitter j der afdeeling den heer C H Hai om èie teven memoreerde dat op 19 November jl de Goudsche a eclin 20 i itr had bestaan enkele bestuursleden uit dat tijdvak hérdacht en tevens een hartelijk welkom toeriep aan den oud voorzitter dér afdeeling di n heer N H Meuhnan heeft het echtpaar Bouwmieefter in vlot t npo eea aaiktal schetsen en voordrachten ten tooneele gebracht waarin zij beiden op onmJsk iba re wijze bMjk hebben gegeven van hUn talent Voor de pauze vie en bijzonder de schetsen uit de nechtsmal van Jaap Va k in den eeeBt die door de uitn nende verto knnK van mevrouw RuEaiu een daverend fticces hadden Dat was werkeltik tooneelspel zonder een ge f rime of kleedinf eh toch werden Jelens de verschiVénde figuren zoo raak door baar getypeerd Ook als voordrachts kunstenares heeft lü ons doen genieten Haar voordracht van de moderne vrouw die op bezoek komt bu de tweede VTOiBW van haar gescheiden echt genoot was meesterlijk vooral zoo 1s f aan het slot daarvan haar ked uitachreide Hoe kosteHjk was ook haar vertolking van de juffrouw 4 e n een volgende monoloog op ziekenbezoek kwam en door haar montere praatiw de ziektje eerder verergde dan opvroo ijkte Een beeM uit het leven dat geweldig insloeg Ook Frits Bouwmeestei liet zich ook als declamatoT kennen en me niet minder succes Tot slot volgde een v ot Franech b üspel in één bedrijf Hoe lort V dat op waarna de l eide kunstenaars een langdurig applaua en mevrouw Rupani mooie bloemen van het bestuur m ontvangst hadden w Bemen B n prettige avond van de N R V welke door de ve e opgekomenen blijkbaar wel werd gewaardeerd GymiMMtidkvereeniging Excelsior bestaat 30 jaar DROKBKZOCBTI RECEPTIE Het bestuur van de gynuiastiek en OiIrtiekTereeniging ficeeteioT heeft gisteravond in Central ter gelegenheid van het Jarig bestaan der vereeniging een receptie gehouden Een groot aantal delegaties van sportclutw en andere belangstel lend en onder wie de eereleden van Excelsior de heeren J J v d Jagt en C J de Ruwe vUUen de zaal die door de talrijke blocRistukkCB een feettel ken aanblik bood De voorzitter der jubileerende vereen iging de heer D van t Ho erWelko nde in het bijzonder den heer A Melkert de eenige onder de leden die het g ieele bestaan van Exoel ot heeft meegemaakt U4 adietste de hiatoria vaa zijn vereeni ag en bracht daarbij o m huMe aan den opnclRer leider den heer Boot en den huldigen leWerden heer Laqnenljirrg Velen boden daanv hun gelukwenachm aan Op een wel zeer origioMia atmicr deed dU da he r C M dtn gtve J ée Ruw Mde naioeM den J J V d J gt V tine g ye id aan zijn bewonderiiif voor de vei eeniging waarin hij in weerwil vaa de vele moeilijkheden in den loop aer jaren een regodbatig crescendo mid waargenomen N het ExoeJfciOTbeotuur een mtereasante portpuBz e ter oplossing te hebben voorgelegd bood hij Cïn geschenk onder couvert aan De overigen die het bestuur meteen toepassrtijk wocrrd complimenuit naam van de kinderklasse vanbloemen vergezeld gapn Dit wasende heer B Wannct namens diahTumkring Gouda en Omstreken deheer J Kok namens den GoudschenBond van Dilettanténvereenigmgen de heer B Wwtz nénens Vires etCe erKa de heer W C Luijn er t urguit 8 ra van de kin rklasse vanExcelsior de heef J van Kit wijknamens Krachtsp t de heer W Rodenbach nanftfts de voetbalvereenigmg O N A dé heer J va i Kleef namens Velocilasien de heer J vanTilburg uit naafc der voetbalvereeniging Gouda Voorla spraken noganderen ƒ Vertegenwooraigd wanen voorts de vereeniginpen Hercules Bodegraveu Brinjo Oudfwatcr en K B O Gouda van welke vsreenigingen ook WoemstuKken waren btnnengg komen Een b oemhulde zonden voorts nog de CTontjfingc ub Tahitie de voetbalvereenigin g Olympia en de gymnitiekvereenlgine O SS Zevenhuizen Ook schriftelijke elukwenschen ontviiR het Exce sior bestuur Voor aEe bliiken van belangstelling heeft Riceisior s voorzitter ten slotte dank gezegd iomische rechter ie Rotterdam ESTIEN VARKENS GESLACHT Conform den eisch van het P M heeft fle economische rechter te Rotterdam lwe Bl swiikers veroordeeld den JlS jangen pakhuisknecht A van Velden en den 40 jarigen laivdarbeider L gUntmeyer die in October j 1 een varken clandestien hadden geslacht et geslachte varken werd verbeurd verklaard Jbrie weken gevangcrisstraf kreeg de 30 jarige landbouwer B Meerkerk worfenie te L kterrka k die den va enï nïjevoegd voorhanden had gehad De scb was 1 maand KIOSK IN HET WOONWAGENKAMP De burgemeester beeft a n het Comité voor arbeid onder woonwagenbewoners vergunni T verleend tot het plaatsen van een kio op het woonwagenkamp der gemeente VERLOF A INGETROKKEN Overeenkomstig de door den be trokkene overgelegde verklaring v an afstand van het verlof heeft de burgemeester het verlof A voor den verkoop van zwakalcoholischen drank in hex klein in perceel Oosthaven 17 staande ten itame van M den Oude ingetrokken VERPACHTING REEUWUKSCHE VERLAAT De burgemeester heeft voor het jaar 1948 onderhands verpacht aan den heer K M van den Berg te Reeuwijk het recht tot heffing an doorvaarrechten aan het Reeuwijksche en Sluipwijksche Verlaat met het gebruik van de daarbij behoorende aluiswachterswoning voor ƒ 330 VERKOOP VAN GROND De burgemeester heeft een gedeelte van de gedönpte Jen Verzwolkwetermg gelegen tusschen de Van Stryenstraat e den Piersonweg ter grootte van 136 cA verkocht aan de heeren S J Hage en H J F Tuch te Nieuwerkerk a d IJssel voor ƒ 5 per c A UTTBREIDING MONUMENTENCOMMISSIE De burgemeester heeft de monumentenvenademng dezer gemeente gewijzigd waarbq het gcilal leden der Mnmiaaie is verfaooffd van ten hoogste vijf op ten hoogste zeven KERSTNACHTDIENST IN LVTHERSCHE KERK In de Luthersche K k zal op doi avood voor Kerstmis weer de Kerstnacht flenst worden gehoaden Er wordt thans niet om 11 uur maar om uur aangevangen De dienst is om uur ten einde Borgerigke stand Gebaren Dec Frederik Hendrik zn vanI van der Kan en A van Weenen Bockenbergstraat 41 Aldegonda Hendenka dr van G A van Tol en A H Bunx boten Gr van BMsstraat 59 Johannes zn van S Dijkstra enJ Zappeij Vrouwensteeg 15 Janna dr van J Swager en S v Drongelen Bod straatweg 20 Orrlt Wijnand znvan G Neven en W den Besten N Haven 146 Dec Sophia dr van A Vuijk enH Geufces Snoijstraat 64 JohannesCornelia zn van C de Vlieg ea W Heij Zwaansgat 5 Oadertraawd 18 Dec W J Sirre en H den Blaker B Goudnaan en J de Zeeuw A G Steeabergen en G WiWschut G W Baas én A L van Dam J M Lakerveld en W A Koster Overleden t Dec Josephine Certrude SauerWer geh met W Weftiink 7 5 j Dec Adnana Johanna ICariaNederberg 7 j Vttn vjn mitéa£g xmiet it hnttttm Am if Mct iMifdbiocï mdadl m mdmm Inffta dü team bij O NA 5 evetmun v ell j i i i i i voonatzicht op succes beeft Indien M ondèrgetekeoden bertehtm dat htm kantrt VJLP wint en R V C verspeek eoi l lOren Dcmderdag 25 December 1941 Vrijdag 26 December 1941 27 December 1941 1 Januari 1942 Zaterdag Donderdag verspeelt eoj pun dai is het Woerdensche kampioenschap reeds nu een feit In de B groep kan Olympia 4 thais tegen Ammerstol 2 in de running blijvrai Het vierde van GlS V is thuisspelend tegen Gouda 8 in de gelegenheid zich verder van de onderste pigats te verwijderen In 3A onttnoeT Bé degraven 2 bij Overschotje 2 een der sterkere elftallen maar dit zal ook in deze retunv match wed niet bij machte zijn de leiders tegen te houden de gehele dag gesloten zullen zijn T GOEDEWAAOEN ZONEN INCASSO BANK JN V yflD KNOX DORTIAND J VAN MENSCH P zn De 3e klasse B heeft de bigmatchBergambacht 2 Schoonhoven 3 denummers een en twee die in verliespunten gelijk staan In C zal bet thuisspelende Oudewater 2 ook tegenG S V 5 wel den w naar succes inslaan om nog vaster aan de spit tekomen i BANDRAL SELECTIE WEDSTRIJD ROTTERD BANKVEREENIGING N V Ingei Med O 4542 60 Oudewater BDRGERLUKE STANS Overleden Elisabeth van den Heuvel 19 j en Johanna M R van den Heuvel 13 j dochters van J van den Heuvel en C Niehaus STICHTING VAN EEN SIGARENFABRIEK Het verbouwen van het woonhuis met Irroote schuur staande aan den Langen Burchwal bewoond geweest door den heer H van Harmeien tot een sigarenfabriek van d£n heer C de Lange is opgedragen a i den heer L Blank alhier VOOR VEILIGHEID IN HET DONKER Van gemeentewege worden de IJsel kaden afgezet met ijzerdraad wat in verband met de duisternis zeer op pr js gesteld wordt PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG NederL Herv Kerk voorm lOJO en nam 3 uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en nam 3 u ds W V Dijk SLAGERSVAKDIPLOMA De heer H Rijswijk alhier is te Utrecht geslaagd voor het Sagersvakdiploma en voor het diploma algemeene handellkennis KERSTFEESTVIERING OP CHR FR BELSCHOOL De kinderen der Chr FrSbelschool ruim honderd in getal hebben Donderdag in Oudewater Vooruit onder leiding van het hoofd mej Krommenhoek het Kerstfeest gevierd De groote zaal was geheel met ouders en belang Zondag a s des namiddags om 4 uur zal op het VeIbptas D R D terrein een handbalselectie wedstrijd worden gespeeld tusschen 22 spelers van in corajjetitioverband spelende v ereenigmg i teneinde tot de definitieve samenstelling van het elftal te komen dat de Afdeeling Gouda officieel zal vertegenwoordigen bij de op Tweeden Kerstdag op datzelfde terrein te houden eledenontmoeting tusschen Gou Ê en Rotterdam fLAATSELIJK NIEUWS Gouderak PREDIKBBDRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur v m Ds J van Vliet 2 30 uur n m de heer L van Herk godsdienstonderwijzer athier BURGERLIJKE STAND Geboren Pie ter z van A Macdaniel en Chr de Jong Ondertrouwd P J J Scholten 22 jaar en C A Kramer 20 jaar Getrouwd Henry van Dam 22 jaar er Geertje Verboom 21 jaar Overleden H van den Broek 71 jaar LOOP DER BEVOLKING Ingekomen A Schaefer en G de Jeu op B300 C v Heerik met gezin op B228 beide uit Rotterdam A v d Weert uit Utrecht A Duits van Reruwijk op B181 D M v Dam van Amirifoort op B49 Vertrokken J den Braber met gezin naaiLopik A de Brum en J L Pa sp aaf oaar Quderkerk a d IJssc P Boer naar Een Haag N Bias naar Rotterdam voor eerc afdeeling in Tumkring Gisteravond kwam de gjmnastieken ith eliekvereeniging T H 0 R m liaifjaarlijksche vergadering m het café vao de wed S Ooms bijeen on der voorzitterschap van den heer P M teyen Besctukbaar per persoon Bft d r vat Qeen recU op bet VOl wa senen t m 3 aar 4t mM4 vm 13 aar 20 Jaar In tQdvak van één week 7 tMI M M S SI 4 rants H ranla K ranta I rants 31 Utv lik t i kg 4 4 Brood 41 Brood 4 Vlee seh 4ê VI waren A If eik I 4 RoodeR Ifelkkaait A Aardapp 4S Awdw Na tJB tr Oaa at gebak Vlecsch a vLwaran MeOc Mdk Aarda H l ea Aanltpftliin Brood 23 Bepaald weid dat de hecreri P M Beijen M v d Laan en J V Tongeren alk afgevaardigden naar de Tumkring vcrgadeving zullen gaan Hierna werd behandeld een bestuursvoorstel Om op de Tumkringvetgadenng een voorstel m te dienen tot het invoeren van een eereafdeeling bij het verwerken der kampioenschappen van den Turokrmg OoudB en Omstreken welk voorstel werd aangenomen j H il ükA Ook dit jaar zal de vereeniging twee uitvoeringen geven en wel op twee Zaterdagen in Februari terwyl ook de traditioneele uitvoering te Moordrecht weer op het programma staat In tijdvak van vier weken Ais vaandeldrager werd de heer A Vis aangewezen 1 1 1 I II n M SBO m MO 190 SM HO aoo 00 4 4 4 4 MO MO Mi Ma MO MO MP Mt SS IM Mt MO 100 MO Mt MO Suiker Cacao KafBa aaRogaat Jam Blocn ba a gcbiA RQst Haverm of P u K Gort Vcrade af ali IM AlcoB 1 per Cacae 1 Algen IM AlgsB lUt m lM Alg I kg n gram mtv glans Reetiwiik I raata ESN DURE KAARTAVOND F en Q R st VO gram 280 gram 290 gram Een ailteider alhio was een avondje gaan kaarten Zijn fiets had hij op hö erf achter de woning neergezet Toen hij huiswaarts keerde kwam hu tot d f minder aangename mtdeUüngi dat zijn fiets gestolen waa Ib ttidvak vwi 19 dagea Boter Belar iUB graaa r i S5 M S5 M MOND EN KLADWZEBB Boter Boter OHt nd Bolcr I IM ram Vat I IM ram De besmettelijke veeziekte mond enklauwzeer breidt zich in deze gemeente uit Reeds hebben verschillende veehouders aangifte gedaan dat deziekte onder hum veestapel i uitgebroken ELMSe BONNBI T OR DIVEftSC ARTIKELER I tol IRc dar v l OBaa hwiam Gaeft racMa t koopen vaa PREDIKBEURTEN VO A ZONWia Oct IMl U m IMl M PctntooD M PMndaoB r K P Braadat 01 t m 04 H K Brandst t n 01 a K BraadstN HK Brandst Vm 11 CV Brandst 11 t m M C V Braadatla Vm U per Brandst5 t m te p r Brandst 1 4 Algemeen Zeep JU TolleUiif t ItatM Ned Herv Kerk Sluipwqk vjn 10 uur prof dr M C van Hourik Broekman van Moordrecht njn 3 tair de heer L J Matie godsdienstcmderw te Hazerswoude BEROEP NED HERV GEMEENTE IN SLUIPWUK IDae UMI IDm IMl 1 Bantsoen Zeep n gram Totletxiep M Als predikant bü de Ned Hervcrmde Gemeente te Sluipwijk is beroepen candidaat E S de Lint te Den BommeL Bi ta Mi AnthraUet ve tkillgli a a r raarap HaWtand Turf vartaügkaar SchoonÜMTen RCDIKWIDRTCN VOOR NDAa I TOWSRNDK BONNBI ZUN BOfNENKOKT NIR MEER GEI DH Ma Zaterdag M 4 od VIccsdl VJeeadiwaren Melk l Aardappe Ned Herv fCerk v m 10 30 uur ds D J van der Graaf n m 30 uur ds H Eariddt van Bergambacht Minderheidsgroep geen dienat Geref Kerk vjn 10 en njn i uur ds J Hoekstra pwolaaia kaak C Ma nn evUd ktda kera iaaa gcrald doM koratcebak raaa vleaa gewikt vaa tobegrcBeii o ua gram paarjerlaaacli tit van Ma taibegrcpan Vlaaickiraiaw gnaa enx kt gitwafcl v i aa ae M n gnaa gataaMa niaUiiiilaa W IM gram gekookte wwataeortan M ia gnaa tavanmikclan Uagewonl M m gnua Moadvom nra b JHaai MIjgnaa Jaea alroo Maaaai mgiai tarwatitofni aneel roggabtom mael adtrtlaand bakmeal Men aa gram rQat rflitemeel bloem grlaa klndenMeL aTi moot aa gram havenBOnt vtekkaa bloem ort aorilappfiimclTlokken gml emael gemengd mcau R n Geref gon v m lOJO uur ds H C Uift Wijdincsdienst RK Kerk v m 9 15 en 11 15 uur H Mis njn 4 30 uur Lof Leger des Heils vjn 10 wur Reüigingsdicnst leider S G M van Umselsten te Gouda 12 uur Zondagsschool n m 3 uur kindersamenk nst n m 5 30 uur bidstond nJn t uur verloasini menkomst BENOEMING BA MEESTER De heer A RikkoerJ reeds 18 jaren badmeester in tijdelijken dienst is met ingang van 1 Januari aj benoemd tot badmeester in vasten dienst Sec