Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

EEDE BLAD ZATERDAG 20 DECEMBER 194 j Zoet lioff ebtupod SUOSNIEVWS heer Job Muldfer zev itig jaar ICHTIG WESKEB OP SOCIAAL TERREIN jPU ts December a hoopt de hter Jl Mulder directeur van d N V Skkerw Joh Mulder en eea vooi Httaande figuur in sociale v reeni zeventig jaar te worden l JOH MULDER Familiefoto J jf ati t aand Beventig jarige is in lipekdrukkiersbedrijf als werknemer iinen om iich op te werken tot en iVMifd van de door hem ichte en tot sen Hink bedrijü ge e druitkerij Ook buiten zjun zaak m vakkiTiogen een bekend man voorzitter van het distriot Gouda de Federatie der Werkgeversopga ën in het boekdrukketsbediijf r verdienstelyk heeft de Keer kjer zi h gemaakt op sociaal terrein bar aijn initiatief et doorzettingsogen ontplooid Zyn naam is allerl verbonden aan de Goudsche Ver ging voor genees heel en yerIos ige hulp Hü h eft © en belangrijk eel gehad in de oprichting van vereeniging in 1867 en onafgefcen is hü er sinds al die jaren be rslid eerst secretaris en van 1903 de voortvarende en toegewijde voorr van In deze kwaliteit behoorde mede tot de oprichters van de Lan ke Federatie tot behartiging van liekenfondswezén en ook daarvan hü vele jaren voorzitter Bij de tttng in den Centralen Bond van enfondsen is hij als bestuurslid 1 van het hoofdbestuur blijven uitt n Ken andep functie van den r Mulder op d t gebied is die van itlcr van de gecombineerde beren van Goudsche ziekenfondsen Als voorzitter van de Goudsche Ver igmg heeft de heer Mulder mede stoot gegeven tot de opiohliing in van de Goudsche Vereeniging tot rijding der tuberculose Ook in dit ur heeft hy van d oprichting af ing Aanvankeluk was hij bestuurs 10 in versohillendie functies en sfnds 1 16 bekleedt hy het voorzitterschap De heer Mulder bereikit den leeftijd sterken als een man vol vitaliteit ieh met grootea lust en opgewektaaa zijn zSik efl vereenigingtn ït en daarin de krachtige figiilir altijd is Hij heeft de voldpening zu n energieke en baanbrekend ld op sociaal terrein goede vruchheeft gedragen want het zün groocn sterke vereenigin gen die mooi en mensclievend w r verrichten J p den dag van zijn feest op en Kerstdag hoopt de heer Mulvan 3 tot 4 uur In fic ZaJm te ieeren aagfsche Gerechtsl of t ailWIBLDIErSTAL Bij een bedrijf te Gouda itraé J V met een smoesje Over het oopen v ïn een auto De bedoeling lijn bezoek waa nièér om t beli wat de beste fiets was ett toen trflenmaal steld had nam 1 itjn vertrek elUk die fiets mee 8 door den benadeelde ontdekt volg waairvan de dader zich voor htbanl had te verantyvoorden HHcier Arorderde acht mainden gersf rekening houdend mef Jt V reeds eerder Öergeltfke liad uitgehaald rechtbank hield de be lisring aan een psychiatersrapport EJat was henen en gaf aan piding voor officier om zyn eisch te hénddoch met toezegging métewerverieenen om jtratie te verToor een deel van de straf = FBtJILLÉTON Nadruk verboden uwelijk met em comfort Ben lêttdiiiilT tagt rrank JWtoalemaal van Lotje getikt iW ngaWg voor hem terug Ja ais het niet zoo is zul kwaad zUo dat ik dat gedacht 1 het kioetc zoo precies £ r LiWil wd andsre meoschso ook inar boold In bet kussen M nooit meer zal opboudan haid handen ui de verwarde traM Frank haar bardhandig W ma gsen Mouwtoavat of h4 stranc Ooale cena r m toagrttp nlat dat is ik tra t osbt Als je drie dagan lang b misdadiger habt iMwsend dat bonL Van alia tom wetkc wil twe n in dê laatje babben nitnbaald is dit wel P da vuur eet ze Rlerdoor is bat sl wear terecht Ckomen tt dat barlcbt g l z liad m AAH f ANNEtER nalti Tkester Rubber m t Emmy Meunier Constant van Kerckhoven en Jules Verstraete Aanvang 8 1 uur 2Sondag vanaf 3 30 vu BeoBle BiMMOp Kleine man wat nu met Hnman Tbimig Thee Lincen en Hertha Thiele Aanvang 8 15 u Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Een huwelük op afbetaling met Joh Rieman Orethe Weiser en Ralph Arthur Roberts Schoowborg Bioscoop Valsch geld met Rudolf Feraau Kirsten Heiberg Theodoor Loos ert Hermann Spealmans Aanvang 8 15 uur Zatwdag geen voorstelling Zondag vanaf 3 30 UJ tt Dec 7 nor Nieuwe Setrauw targ Uitvoering gymnastiek en athletiekvereeniging Excelsior Opvoe ring revue Van lente tot rinterpracht M Dec 7 M uur Restaurant Veemarkt terrein Tweede clubavond athle tiekvereeniging Achilles 21 Dee M uur The Cenier j aarvo dering Tumkring Gouda n omstre ken 21 Dee UM uur Velodtaa DRJt terrehi Training spetera Goudsche handbalcompetitie ondeW leiding van bondshandbaltrainer lepelaar Zl Dec 7 uur Remonstr Kerk Kerstwijding opvoering Kerstspel door V C J B en V C J G 2 Def 8 15 our Klehi Kerk Bijbel lezing ds H S J 23 Dec 3 uur Vtranhallge kaïeme Kerstwtjding Ned Chr Vrouwenbond 24 Dec It 11 aur ƒ avonds Luther eke Kerk Kerslwijding voorganger ds J J Sivnjoa medewerking zangkoor 24 Dfe 7 30 uur N Geref Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen 26 Dec 2 30 uur Kunstmin Ck nGert Goudsche Orlcestvereeniging mei koor solisten mej Baukje Binnendyik sopraanV mevr N de GrootWildschut alp H C de Goey bariton en J Signer vio 26 Dec 3 S Aur De Zalm Receptie Joh Mulder 30 Dee 2 30 uur Muziekschool Westhaven 39 kindermiddal Ned Vereeniging van Huisvrouwen poppenkast en goochelen vrrsÉtKiNG bonboekjes en BONKAARTEN 9 i uur fSebouw Daniël Uitreiking nieuwe distributiebonboekjes bonkaart aJ en boter of vetkaar en aan hen wier geslachtsnaam begint met eep der letters Maandag Q R T U W Diaadav S Woensdag V X Y Z ZOI AGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisi zyn yan Zaterdagmiddag 3 tot Zoi dag avond 12 uur te consulteeren toren H Reedijk Crabelkstraat 45 telefoon 3132 en J H F Bemme FluWéelensingel 58 telcfo i 3003 APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des ni ts alléén voor recepten Dee Weslhavi laven 14 WINTERvoETai winterteeneir rai winterbielen winterbanden en winterooren verdwttaen met Kloosterbalsent Avonds in zoo heet mogelijk water dan een verband met wat Kloosterbalsem erop Dadeiyk verdwHnt de jeuk s Morgens weer lOoosterbalsem en Ge zult er verrassend snel vanaf z n Ook tegen gesprongen banden kloven ruwe en schrale buid ia bet beproefde middel AlOCBR s KlDOSIERBAUiEM tng Med O 4516 30 = wist Ik ineens dat het allemaal mUn schuld was omdat ik jou alleen b d gelaten Ba omdat Jlirany ms nog wel gewaarschuwd had dat jij wel den verkearden weg op zou gaan als Ik niet UI Je bleet Zoo zegt Frank Nóg zoo ndelende opinie Alles bU elkaar blijft er fM veel van me over Jlmmy heeft mij juist zoo vreeseUtk uitgekafferd vertelt te En ditbaantje maar dat vertd ik Je straits weL Eerst moet iK nu weten boe datzit met die Ifaot en den ottlclar van justitie en dat oeele verbaal van lou wantdaar begrijp ik nu heelemaal niets moer na Wel zegt Frank Beosllaer heeftOtosdag een attaque gekregaf in bet leis van Justitie Ze bebM er nog B d dcter bi gebaald maafRdj was al dood toen van Westtiove es ik er aaltkwamen Hij had Juist tevoren e x beftlg dispuut ehad met den offlrler over een zaak vanmorgen hebben we twm bt sriiven Van den eenen kant trof dat ongelukldg want nu kon Ik büna aiat wegkomen Maar van deo anderen kant kwam bet wel prachtig uit Want er waren natunrlljk meer zulke ezels als J U wast Je ZMveel zelfs dat de deken BOf Êi gevraagd liad of ik er prijs op stdda dat ar vanwege de orda iets codemoman werd t Is al eens meer gebaitfd dat ki aoe n gavalle ds verkeerde er op werd aangeven en dat dit vla de Itraatao raeUtgezct moest warding E n prachtcollectia laponnen j hangt voor U geraed in de nieuwste modellen en d meest aparte garneenngen In elke prijslag zoowel in wol zijde all chiffon een buitengewone keuze dtihimünn Zatardag 27 Dacainbéra s GESLOTEN Ing Med O 4552 50 ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater RUBBER Voor de Nederlandsche film Rubber die Thalia deze week vertoont maakte een speciaal naar Deli gezon den expeditie de buiten c namen Deze zijn zeer fraai uitgevallen bieden een goeden kijk op de inheemscheTÏora en de weersgesteldheid in onze ropische gewesten De in de studio pgcnomen binnenscènes passen zich daarbij uitstekend aan zoodat h geheel de IndiësfeerwweergeeftyDe boeiende inhdud van de rolprent geeft daarbij een indruk van het Ipven op een rubtverplantage en schildert in sterke kleuren hoe zwaar en moeilijk vooral door de eenzaamheid en het tekort aan afleiding het leven van de getrouwde blanke vrouw in de rimboe Maar tevensl en wel zeer indrukwekfcCTid hoe hft leven temidden in de jacht naar winst en den enervee nden dranft naar productie opvtoe ring bij Stijgmde koersen zijn gewo nen gang gapt In nauw verband met e n en and r staat de er doorheen geweven liafdeshistorie die haar climax vindt juist als de film de spanning opvoert door in schril contrast te stel Icn de uitgelaten onbejM e vroolijkheid op een gecostumeerd feest in de club en de panische ang ift daarbuiten waar een amokmaker rondsncit en een ieder die hü ontmoet tot slachtoffer maakt De figiuren in dit filmspd zijn uitnemend getypeerd Constant van K erckhoven geeft een zeer goede uitbeelding van den door conjunctuurkoorts beheerschten directeur Stoops Jules Verstraete speelt zij rol van Meesters den ruwei maar rondborstigen planter van den ouden stempel l ekwaam en zoo is ook Enny Meunier s figuur van het pas uit Holland gekomen vrouwtje Voorts leveren vooral Georges Spanelly en Frits van Dongen i erdiensteliik werk Reunie Bioscoop Klcine man wat NV Getrouwd te zü i en er niet voor uit dtirven kome moet wel een zeer onaangename gewaarwording i i n Dat ondervindt Hans Pinneberg die in betrekking is bij den graan en zaadhandelaar Kleinhoh Pmneberg s patroon heeft namelijk een dochter een even slecht gehumeurd als onaantrekkelijk meisje Mynheer Kleinholz zou nu heel gaarne zijn dochter als Pinneberg s vrouw zien maar deze jongeman is in het geheim reeds aatrouwd en hij weet heel zeker dathij er uit vliegt al zym patroon daar achter komt Natuurlijk komt het toch Nou maar dat hoefde toen niet want die begrafenis bezorgde me voldoende publiciteit Toen ik zoo deftig vooraan in den stoet meetlppelde Je ziet toch wel dat ik miJn apejas nog aan heb Of dacht Je zeg dacht je soms dat het een buitenmodel boevenpak wa 7 Lieveling zegt Lies logisch ikga nooit meer een mmuut van J vandaan SdUtterend iMaawt IVanlc Maar nu de practische uitvoering Allemachtig daar heb ik heelemaal vergeten un aan dien dokter te vragen ofJe er nlt mocht Rad die kerel zelf ookwel eens kunnen zeggen Nou Ja wewagen het er op Je hebt toch geenverhooging vraagt hü angstig Weet ik niet Kan me niet schelenook zegt Uet roekeloos Ik weetalleen dat ik niet zonder Jeu hier blüL Eo ik weat posltlet dat ik niet biermijn intrek wensch te nemoi zegtFrank beslist Maar waar gaan wetn s hemelsnaam heen Zijn er liler indat prachtdorp ook faotelB E ii weet Lies f m baal behoorlijk hotel Ze lacht zachtjes voor zich heen Zeg maar hoe moet b t met defreule Ik moet hier toch e en hetIS misschien nog niet t Je daragedrongen dat Ik hier ta betrekking ben Laat dat maar a n mij over zegtFrank beschermend Kun Je Je alleenredden denk Jej Zou Je Inmnen staan uit en moet Pinneberg naar een andere betrekking uitzien Hq schrijft n ar z t stiefmoeder jn Berliyn ontvangt van haar een optimistisch enbemoedigend tchrüven met de vraagdirect naar Berlijn te komen voor een betrekking wordt ook gezorgd En dus trekt Himc met zün wgeltje zooalszijn vrouw heet naar de grootestad Hun eerste ervaringen daar zijn niet van de aangenaamste soort Hans moeder die een geheime na ihtkroeg houdt maakt misbruHc van Engeltje I iwezigheid door haar als keukenen dienstmeid te laten werken Ook de Ijetrefeking die Hans met veel moeite verovert brengt hem veel telei Tstellingen en moeilijkheden Tot z geluk neemt de eerste verkooper in het groote kleedingmagazijn waar Hans is terechtgekomen het voor hem op en deze wordt Hans beste vriend Zü maken ook met andere menschen kennis zoo met Jochmarm éen gehf imzinnig man die in het huis van tfans moeder een kamer bewoont Deze münheer Jochmann is hun nu e© B tot steun dan weer bezorgt hü hun groote narigheden Maar bij alle Wisselvalligheden in l tin bestaan behcuden Hans en Engeltje hun groote liefde voor elkaar en deze is het die hon door alle moeliykhcden heen helpt tot een betere tSd voor hen in het verschiet komt Dere film die dit alles in beeld brengt Kleine man wat nu werd vervaardigd naar het bekende gaiijknamige boek van Hans Fallada De film IS als geheel gemoedelijker e luchtiger dan het boek vooral d afloop van d geschiedenis is grondig gewijzigd Er is een gelukkig slot gevonden dat den wat bitteren inhoud van het verhaal verzacht D voornaamste acteurs zijn Herma VThimig Viktor de Kowa e Herth llïiele Schouwburg Bioscoop tALSCH CEU De rolprent die onder den dadelijk tot het gegeven brengenden titel Valsch geUr den strijd van de t olitie tegen eeir valsche muntersbende in beeld hyéagl heeft naast een boeiende handeKng een goede moraal Zij wijst op gevolgen v i de sinistere practEüfen van hen die in onderaardsche pelonken hun bankbiljettenmachine laten loopen en in de groote wereld hun waardelooze papiertjes in circu mi mm mUIDSCIIOEIIEN Frans van Camp ingez Med U 45J1 2 laiie brengen een hardvochtig p l dat arme duvels van hun spaarcent bftooft en geluk ten gronde rk ht Niet alteen dat van anderen oo iiun eigen geluk verstoren zij wan hoe groot de weelde te midden va den kwalök verworven rykdora ooi schijnt de schittering is even valsch a het geld dat zij uitgeven Eenmaal het verlceede pad kunnen de lii niet meer terug en als opgejaagd i ild gaan zU door terwijl het net van de politie hen steeds nauwer omspant De aanraking met het leed dat 4e munterij aan de sl£ chtotfers borokkent is het psychologisch momenr dat de jonge graveur door de bende uitgekozen om een nieuwe sexip Wnkbiljetten te ontwerpen tot bezlnniag brengt en hem in plaats van den verkeerden den goeden stap doet maken hij gaaf naar de politie Zijn komsLfevert nieuwe ge gevens voor het materiaal dat de valschgeldcenj rie met haar voortref felijk te ho che uitrusting al heeft verzgflwia Het speurwerk gaat dan in gnefiempo steeds dichter nadert men de oplossing van het mysterie De overigens wel wat geforceerde achter vcilging van een postduif door een vliegmachine onthult de verblijfplaats t Gaat best bluft Lies als ize aanFranks arm een paar tappen beeft gedaan Mooi zorg dan maar dat Je Jegoed warm aankleedt Je koffer zal ikdadelijk wel Inpakken £ st maar naarbeneden Frank roept ze hem na Denker om dat Je beleefd bluft t Is eentante van Ada Als Frank na een tteliieiilk stonnaehtig onderhoud met Lies werkgeefster weer boven komt zit ze hem al Itant 1 klaar op te washten bet koffertje gepakt naast haar stod Even Je koffer to den wagen zetten I Hij wil al weer wegremen maar ze roept hem teiug Waarin n ankie toch heb Ja al dien tijd Ja tas laten wachten Frank grinnikt gelukzalig Nee hoor Ik ben met ons eigenwagentje hier Wat O wat zalig Boe ben Je daarzoo Ineens aan gekomen Ja daar zit een lang verhaal aanvast zegt Frank Haar dat komtstraks We hebben nog heel wat te bepraten Lies Ze trekt zijn hoofd paar zich toe Kun Ja roe vergevaa floistot zehl zifn oor t Ik Jou Och UndJeJ zegt Frankberouwvol De zou wal ik weet nietwat willen doen om allsa goed ta naiHn Uit TToefer tijdeii DB ODDBOHB CODBANF MCUH ti JAAR GEUEDEN Uit den gemeenteraad Overgaande tot ie benoemingen wordt aangesteld tot gemeente bouwmeester de heer L Burgersdijk te Emdhoven tot gemeen tegeneesheer de beer dr Gandvuurder tot curator der latünsche school wordt ingekozen de heer dr J G Rooseboom eindelijk wordit benoemd lot hulponderwüzeresse in de handwerken aan de burger meisjesschool mej C van Belkum ♦ H JAAR i IJEDEN Aan den oppenbrandmeeaüer den h er L Bun rsdijk Werd h gelegenheid van züa aanstaand 25 jang jut ala zoodanig door de gezameniüke branden onderbrandmeesters een souvenir aangeboden t welk hem in gepaste bewoordingen wend overhandigd dobr den adj opperbrandmeerter den heer H J Nederhorst JAAB OELEDBN B en W acnrijven den raad dat in het begn van dit jaar de directie der Stearine kaarsenfabriek Gouda het initiatief heeft genomen tot het plan om de gemeente de fondsen te versehatfen noodig voor de oprichitin vaiKeen volk en schoolbad Daarvoor on zij met aan de gemeente de vortelü ke gift van ƒ 25 XX te doen in de veronderstelling dat de overige gelderi wel zouden wordéh bü een gebracht door andere industrieelen in deze gemeente Zij heeSt zich in deze verwachting niet bedrogen gezien en zoo kunnen B en W de blude mededeeling doen dat dpor een 58 tal ondernemingen en particulieren aan deze gemeente een som van totaal ƒ 45 439 wordt aangeboden B en W adviseeren den raad deze gift dankbaar te aanvaarden In het bü onder gaait hun warme dank uit aan de Kaarsenfabriek en hare direo teupen de hcM en I IJssel de Sciiepper en dr A C öeitel die ook uit hun ei en middelen zoo belangrijk tot het welslagen van het plan hebben medegewerkt van het duistere complot en in een sensationeel slotstuk wordt dit Vervolgens ontmaskerd In Valsch geld het hoofdnummer van deze week in de Schouwburg Bioscoop gaan een onderhoudende speelfilm en een spannend detectivewerk samen er zit een goede va rt in fnen heeft er de romantiek naast de actie en daarbij een belangv ekkenden kijk op het politioneele werk een rol prent alzoo die den toeschouwer pakt Een vlotte rol speelt Kirsten Heiberg en met haar zijn Rudolf Femau en Hermann Speelmans de voornaamste figuren Het uitgebreid buprogramma bevat de beide journaals een natuurfilm De rivierkreeft een Klucht De stijfkop een film naar aanleiding van de bezet ting van Suriname en een film over den Nederlandwdien Arbeidsdienst S V d Kraats Nieuw hoofd openbare lagere schoot no 8 DE HEER B SWANENBURC BENOEMD De burgemeester heeft in de vacjture die zat ontstaan door het aan den heer J Tofeasma verleend eervol ontslag met ingang van 1 April a s benoemd tot hcofd van de openbare lagere school no 8 aan de Prins Hendrikstraat den heer B Swanenburg onderwijzer aan decentrale Kopschool alhiar Het nieuwe hoofd van school 8 heeft deze promotie reeds t 36 jarigen leeftvd bereikt De heer Swanenburg werd geboren op 26 November 1905 te linschoten bezccht te Gouda de R H BjS en de Rijksnormaallessen en slaagde in 1924 voor het onderwyzerscxamen Na een tweetal jaren in tiijdeluke betrekkingen b j het onderwas te zyn werkzaam geweest werd hü in 1926 benoemd tot onderwijzer in vasten dienst aan de openbare lagere school Stil nou zegt Lies Nu we weerbü elkaar zijn komt alles to orde Ja alles komt to orde beaamtFrank Als hy maar niet telkens aan Nicks gezldrt moest denken zooals ze daar beneden to de auto zat Ala hü zich maar niet zoo vervloekt schuldig en verantwoordelijk hoefde te voeten Komt Frank gooit het van zich af btan we de rest van het progranunanu maar to een vroolüker omgevmg afwerken vtod Je niet Vooruit met dienkoffer ZIezoo zegt Frank even later Neem nu maar afscheid van Je zolderkamer Klaar Al lang zegt Lies Dan tilt Frank liaar op en draaft baar to zün armen naar l ened B Da hal Is leeg Bertus en Marto falijvsn onzlditbaar Door de open voordeur het bordes at dan zet Frank Lies behoedzaam neer to het effectief beste wagentje sprtogt zeU achter het stuur frank zegt ze Nu weet Je nogniet eens Doe het hotel heet Nou vraagt Frank en start vast Het Wapen van Oeiderland segt Niet orlftoeei zegt Frank en sehakdt ta Maar wel sympathiek Want dit zegt Frank dU wordt onze derde huweliJksrais MUn dorpsdoktertje Is verloofd zegt Ues een paar weken later over deon yttafel en ze steekt Frank de anga Ni t wiiran lasl U7 Maar mt xiin ladi AkMTJIS Naam aaa n JAKKERTJl m bamartiaii étil AKKfiRTJS haafdpiin migraia vl a én nnNcaal virdi vaa AKKERTJES zi n bar voawaaa hwn aifc Nim wÉt waridns Vaak wagaineallL maar nag neoH gaSva w at AKKERTJEi zKarondoiicft draool hat AKKER Ut door éu t a i pqnan nor dcigMv keort ltM Ing Med U 4514 ST te Groot Anwners In 1920 kwam hH Qaar Gouda als onderwijzer aan M openbare lagere school no 7 vanwaar hdj in 1931 in zyn huidige txtrekktng aan de Centrale Kopschooi werd ove geplaatst Naast zijn taak bij het ondérwgs Onl plooit de heer Swanenljerg op vereeni gingsgebied een groote activiteit Hjj is voorzitter van de afdeeling Gouda van de ereeniging Volksonderwijs secretans van de afdeeling Gouda en omstreken van de Vereeniging nat Paedagogiek en hoofdbestuurslid van den üaai van Amateurf togr fenver eenigingen in Nederland Voorts is hÖ adviseur van iiet Algemeen ButeSM van Beroepskeuze te dezer stede ra kringleider van de lurfitbescherminfc 40 jarig jubileum bij de kaarsenfabriek Op 1 Januari a s hoopt de heer IC C V d Hulst wonende Mr D J w Heusdestraat 18 veertig jaar bü tl N V Stearine Kaarsenfabriek Goud werkzaam te zyn De jubilaris is als jongen bij het tnadrijf in dienst gekomen en is geleidelijk opgeklommen tot de functie t assistent baas die hij thans vervult ZANDBAKKEN EN SPEEL WERKTUIGEN taBo4fr4 ootin € 1941 is dnOT aafburgeimeesfergewijzigd met de Igende posten kosten in verband me tewerkstelling van werklooze arbetders in Duilschland kosten werkverschaffing uitgaven in verband met de geboorte van doi 35 0009ten iniwoner der gemeente kosten van het onderwijS aan Joodsche kinderen kosten van hè maken van zandbakken en speelwertt tuigen BRANDSTOFFENBESPARING OP STADHUIS Met het oog op de noodzakelijke b sparing op de brandstoffen zal de ge meentesecretarie op Zaterdag 27 6 cember gesloten z n met uitzondertnK van de afdeeling burgerlüken star d vanjl tot 12 30 uur AANWUZING GENEESKITNDIGEN r De burgwmecster heeft voor het jpar 1942 aan wezen als genpeskund jg Heiast met den doodschouw dr H W de Planque en als plaatsvervangei s da artsen P de Boer C van EQc J N B V d Orient en H A Boland mm W 9Ws De nood is deseu winter xecr groot en moet gelenigd worden Door de Wlnteriiulp Nederland geeft gU aan i nasten onder aas Gilfaatt aM liet Nederanëseiie Valkr i h I III ml I GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 8 27 DEN HAACi TEL 333298 22 Iflgez Med O gementskaartjes toe Het een eonega van Je dat meisje Lenswaerdt O Jat xsgt Frank an venUfel zich to zün boterhans Büna had ilü haritop gelukUc geroepen Voortdurend heeft hü er raea rondgelo q en deze veertien dagen Oatobd en gepiekerd Zich voorgalMude dat hü iets moest doen voor Mafc adl voorgeaomen alles aaa Us te anelMI met haar te overleggen Eo na hoeft liet niet meer gelukkig na lioett liet nial flieer Wat vtod Je zouden we bun geenbloemen sturen vraagt Lies Bikrkennen we wel niet zoo goed maar aaahém hebben we toch eigenlük een boat te danken Haar keanm we niet 100 goed maar aaa faèm hebben we een boe tadanken Ja Ja zegt Fraaie ap aaatoon alsof hü diep n aden kt Ik gebiof dat Je nog nlat goedwakker best ontdekt Ues Ik dacht aan Iets anders zegtFrank Dkkr op dien tUml beeft ze gas tea ik boud van Je Enfto fUukkig gdukkig dat bet aüengfaaa soa gaio q ea is We zuilett san groote auad gaanbeatalleo besluit hü De mooiste ttloemen wtfn ar din OK daakfcaaifeaid Haar g én orchlAMte zegt Ftaak Want die kan ik TOija leven laag nietmeer zien X I N D E