Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 20 DECEMBER 1941 MEMORANDUM VAN FIRMA S EN HANDELSMERKEN r M 5LIEDBECHT ta TICNDEWECSO COUDA HUISHOUDEL iKE ARTIKELEn PORCELEirf MIIDEWERK iPEEUOEOEttn IPIET DREEKI WKTMIHSIÏR wbtmihsïïr r ucHt rj I y wyojniMTsa tÊl zeeo TEL9196 U 1 ilk L£IW£C61C 0UDADl NV RÉEDtRy Dt J5EL C G VAN bER GARDEN GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRtCHT DLNHAA D£U T LEIQ£N TEV3152 3161 Kleedingbeclr vcn ▼ oor alle Heeren n Kindctkleeding éèi il usUck Uw óodwUt W i zorgt dat d naam van zijn zaak ondemamlng of artikel telkens weer onder de aandadit wordt gebracht ook in tijden dat leveringen niet n ogelijk üinof niet vlot kunnen geschieden versterkt zijn goodwill Pas op dot m n tl nfet vergeet Voor plaatsing van Uwe goeeiwill annence In pedalen vorm in deze rwbriek vep trekken wlf U gaarne bilictitingen aan ona bureau Markt ai GoiMo talff 2745 w y V Bloeiende planten verhoogten de gezelligheid in de kamer Voor de feestdagen AtLE BLOEMWERKEN G MOLEMAN Graaf Florisweg Telefoon 2934 04J3 25 Voor nu of later gevraagd een fhnke nette DIENSTBODE Zondags VTÜRegentesseplantaoen 28 Te ko 9 een WURPOT HR LOODPOT H van Hoorn J zalemstraat 8 Souda Te koop Nieuwe Ladders en wn Zuigpomp Kattenkop R va Hoorn Jeruzalemstraat 8 Gfn Klein partutje TABAKSSTOF aangeix den G VAN VEEN Czn Boikoop Z de 71 Telef 178 Wat denkt U van e i nieuw LOOPVLAK op Uw versleten Rijwielband Inl Peperstraat 48 Hulp voor de WASCB GEVRAAG Aditer WiUens H f ewot De Jong s Pypcn en fabnek Kleiweg 42 JONGEN GEV AA JD Vbor de gieter Ambachtawhool vraagt Jongste bediende niet onder de 17 jaar Diploma Machineschruven vereischt Te koop 1 Haardkachel wijnrood in goeden staat 1 kachel groen Ant van Bodegraven jlot d Aumenel E 1B6 Reeuwijk Te koop een Bodersbond geel kleung goedig beest geen handelaars Reeuwuk £ 125 Te koop een z g ji zwarte Win termantel en een paar Heerenschoenen Van der Palmstr 163 Gevraagd electr gramo koan m piek up in goeden staat Wijdstraat 22 EPICO UNTAARN m 2 lampen 12 50 bijz geseh V eigen opnamen familiefoto s ênz Schitterende kleurenweergave Te bevr Or Florisweg 34 Te koop een eiken Dressoir en een eiken Spiegel i Te bevragen Boschweg 42 Dankbetuiging HieriMde bctnigcii w oozen optechten daak aaa H H DoktoMD Hoofdverpbcgsten m Vcn ccgstert voor de kcfdevoOe ve pkglag p de Ncd Hcrv WQkmrplmiDg vm mej D DE VRIE Hmh daakbare Khidereo O 62 18 Voor dt vdc bew cen van deelaeming ondervonden by bet ovem l den van onzen besten Mat Scboonzooa n Zwager den Meer ONWISTIAAN OC WILDC bctaigen wQ onzen oprechten dank Uit aller naam H W DE WILDE van der Heijden Oeada ao Decenber 1041 Plnweclfn dngel 73 0456115 Voor de vele blUken van t elaog lelling ondervonden bij Het over l den van onzen geliefden Vader Bclinwde Orootvader den Heer L HOMKOOP betnlgen wf hierdoor onzen harteH keB dank Familit BOL V B Y Park 9 F Familie BAK Turfmarkt IS Oouda Decenber 1941 a 4553 15 lade Kintwpigsilisiist vin EondagBvend in de RemoiiaSranleaha Karli worden geen kinderen mM of zonder geleide toeftlaten beneden elf jaar O 4566 8 CONCERT H geven door DE GOUDSCHE ORKESTVEREENIQINO met aMdewerklng van Oemengd koor en solisten voor sopraan alt bar ton en viöOI het geheel onder Mding van OHsb Nieuwland op 30 December 2 30 uur In Kunstaifai Programma s tevens bewijs van toegang è T 0 50 verkrijgbaar bt Boekhandel de Ven Wtjdstr Stg mag P O V d Jaet Hoogstr Sig mag L Huisman Lange Tiendtweg 25 en C A Bennis Uofwe 30 0 4521 15 mii Htim J iM HRjJFMACHlNB ONGBHOOiaAAM LAAT Z £ bMSPOBÖie kWONMAK lBlKEPAIiaKEN OOOk Sohrljffmaohinahandel lan ¥ aii den HBUvel T i SO80 o 4530 27 DEVITRAN B C O VMaminMi im t naa app lsap f 1 60 p r flesoh DR0QI8TERM KBINIIIKIREIIIIPEII Markt e T i 2423 f 0 4364 19 SCHEERSTAAF zonder boa NT A WEGEMWUS W i0STRAAT 6 0 4960 10 WISKUNDNE I aaagebodv op Mcr Mliyke veorwaarden voor leerlingeD H B S QymauiwB voor camUdaten P S OAUVIUIER o 114 10 1 MhM Mil pmlrtsMteariii Karat NiMwiaaraiiaailan RMiM Raar aa alafcw M a jlH alaeramniaa oa4 Parkaaiaa M M r P asRaaBei IB W J JM pM6 OWMENENBAAL Q 4537 U niZliify TtfUTJE Qevnagd klein of crooter Perzisch vloerof ttftpkteedje gebrulH of nieuw Ook eeq of twee kussentjes evraagd door particulier Maat prils en wanneer te bezichtigen v p SLIEKER 2eSwecliackstraat 228 Den Haag O 4523 10 Nol K ZEEVAT te HAASTRECHT zal op Diaadag SO Daeambar ie4l des voormiddags om II uur In Hotel O Zalm aan de Markt te Oouda pubfiek verkoopen de navolgende te Oouda gelegen onroerende goè lei en j WOeNHUIS Uthmaetstr 19 groot 1 01 are Vrij van huur WOONHUIS Saam 18 groot 17 ca Verhuurd voor I 2 25 lier week IVOONHUIS Bodekade 219 trool 1 12 are verhuura voor f 4 per weck éoOHHUIS mot aoliHur m rl yoorwiilens 87 verhuurd voor f 6 per week Betaatdag 29 Januari I94Z Te bezichtigen volgens plaatselijk gebruik Nadere inlichtingen worden verstrekt door genoemden Notaris o 4539 28 Notarissen D B VAN DER MOST te Waddinxveen en J VAN KRANENBURG te Oouda zullen op Waanadag SI Daoambar 1941 voormiddags haH aH in Hotel De Unie aan de Kerkweg t waddinxveen ten verzoeke van erven den heer C JONOENBURQER In eene zitting publiek verknopen de volgende alle te of naby Waddinxveen gelegen Onroerende Goederen l WOONHUIZUI met erven en tuinen aan de Kerkweg nos 98 100 enz tot en met 128 onder Waddinxveen Elk per week verhuurd voor 3JS0 10 WOONHUIZEN en erven aan de Zuidkade aos 283 284 enz tot en met 300 onder Boskoop Elk per week verhuurd voor ƒ 2 Op werkdagen te bezichtigen Breeder bij notities gratis bij de Notarissen verkrijgbaar O 4517 26 KASREGISTER te koop gevraagd Br met model en prKs onder No O 4556 Bureau V d blad 6 Te koop gevraagd n WOONHUIS met of zonder grond liefst aan de rand der stad of Stolwijkersluis Br No O 4559 Bur v d blad 5 womiiG of sm TE HUUR ÜEVRAAOD 3 kamers met keuken tventueel ruiling Br No O 4 73 bur v d blad 8 Woonhuizen ts koop gevraagd Brieven met uittoerige inlichtingen onder No 4574 bureau v d bl 8 Nette DaiÉDStbodü gevraagd v g g T Van Snriicnstraat 5 O 4558 5 Gevraagd evraagd Net R K Meisje s Maandags en Woensdags van 8 30 tot 2 uur VrUdags den geheelen dag Sgk Graaf Florisweg llM Q 4565 7 OFFICIEELE F S LICAÏIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANI SOÜW EN VISSCHERU UNO INZAKE BBT VERDCmZAMKN VAN TISCB De Nedcriandsehe Visscherticentrale maakt bakand dat met Ingang van T November IMl in werking ia getreden het Besluit No 3 van de Nederland Che Vlncdierijcentrale Uizake hst verdinmamcn van vlich tietwelk de Tolienite bepalingen inhoudt 1 Het verduurzamen als bedrtjf van vlach schelpdieren schaaldierej deelen daarvan waaronder ook begrepen hom en kujt is slechts toegeataan aan hen die In het bezit zijn van een daartoe door de Ned landsehe VisacherUcentrale ttgegeven schriftelijke vergunning ï Aan een vergunning als bovenbedoeld kunnen voorwaarden en beperkingen worden verbonden Met name kan een vergimntng tot het verdmnrxamen van bovenbedoelde inodueten de wijze van verduurzamen tpt één of meer bepaalde w kwi zen beperken en eeivbepem king inhouden ten aanzien van de hoeveelheden Aanvragen tot da verkrijging van bovenlMdochle verguonlng moeten worden Ingediend bti de Nederlandsche Vtechertloentrale Juliana van Ston erfplein 4 a Gravenhage UU 31 PROVmaALE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISS EI J NAOnU AANDCmlNGWVOUCS aaooD TooB s gbavoibagb kn OBiOBVINO Hat Htlkibureau voor de VoedaelTooniealng in Oorlogsttfd maakt bekand dat in de gemeente a Gravenhag KtawQk Veortoiirf Waaaenaar n DeW oaider volkibrood dient te ordoa verstaan bmbnxid van nonaval model buabrtMd van normaal model feknlpt met da gewone handsehaj vlaaitnad aangeaehoten mita niet doMMd gebakken i fluiter vtikonabraod 1111 18 Assuiantiekantoor IfftThU l JiltAt kiü aui u A CCOSIJN KAff€NSINCEL92 COUDA rfWr foot XiA l6 WMJt lif i I TeL S iSI BUCEtUI eHOOR S7 b DE KWARTJES RUBRIEK ElkM Zafatd c plaatiien w i in de KwarQeHetatek kldse advertentiei tegen een taii van 1 4 nnalle tekttrcgela 0 3S elke regel meer 10 cent bQ veotvitbetaBiig Voor edTertenties der nununer aaa het Buram 10 cent verfaooging Beirt nununer S cent extra InxefidiBg tot ▼ rffdagsmiddagB 1 itur Brieven kuaen AIXRN worden algdunM dkw dag van t 4 ar Zaterdags vaa 9 1 am 2 Nette Daaaea 20 jaar zJtjn 2 dito Heeren P G Bneven liefst met foto No 9060 Bur v d Blad VEKDDISTEKING node tokken Utten rolkragen teunen Jan Podmu Raam lü tel 3720 Te koop Tnleaniseerappanut 127 320 volt compleet met toebdi materiaal Br No 2070 tMireaiu van dit Idad JAC TIEMESZEN Sr Kunstschilder Decorateur geeft onderricht Achter de Vischmarkt 1 GEVRAAGD BDISBODDSTEB KanOtoomcn Holst Kanlitakjei fa G L m I of Dienstbode Brieven No 2 083 Bureau v d Blad t ongem gestoft Kamos te hnnr op eersten stand Geen gebr van keuken geen pension BnevmNo 2064 Bureau V d Blai TH UlSNAAISmB gezodit V Manufacturaiwinkel Brieven No 2069 Bur v d Blad Het l est slaagt U voor Glas en Aardewerk Hulah artikelen in de KMne Wiaat N Haven 17 Hoishoodster geioeht bij werkman alleen leeftyd 60 00 jaar Aanbiedingen m uitvoeringe inlic htingen No 2 066 Bur v d Blad TB KOOP 4 CLDBS zo goed alt nieuw jwijg ƒ 165 Brieven No 2067 Bur V d Blad Ter overname aangeboden een Jaeqneteoatmmi pnma kwaliteit flinke maat Brieven No 2068 Bureau van dit Blad IT kunt nog ateeds ttia BADIOTOESTEL T koop gevraagd Zwart Jaeqaet met vart m 50 pers lang IftS c M Brieven so S072 bur v d blad van ona betrekken mitat g besteld I WESTMINSTER RADIO Wijdstraat 22 Gouda w 4 Volgende week wordt MEDEDEELINQ de kwartjesrubriek opgenomen ki het nummer dat veïsch nt op Woensdog 24 December cls in plaoU van 21crterdag 27 December tel Iterlilk WOKHSDAa M IHK3MBn la 10 nnr V M Ruks gedipl horloger W T HOEKSTRA Gouwe 51 Spec adres voor moeilyke rep Te koop 2 pr als nieuwe Dames acboencn m 38 en 36 Joh Muurbng Dodestraat 10 HUWELUTK Succesvolle bttniddeling voor aUe rangoi standen en leeftijden Uitgebr relatlea door geheel Nederland InL schrift en mondeling Bureau Happy Admiralengracht il Amsterdam W Alle voorkomende gebreken iian Industrie en Naaimachmei worden vakkundig hersteld door TILRlCKEN Zoutmanatraat 4 Gouda Alle rq araties op het gebied van JDW LOODtUETEB Walestraat 12 Telef 2826 Voor Kerststakjes naar Bloemeranagazijn de Lelie St Anthoniestraat 9 Ook voor Beshulst Ook voor Kerstbooman Ook voor Dennegroen tiaat uw ledige bakjes opvullen bu Bloemenmag de lielte St Anthoniestraat 9 Plano gevraagd oude Duitsche piano defect geen bezW Tegen bilUjken prys Br onder no 6 Adv Bur Benjamin Bergweg 353 a R dam N Orgel gevraagd oud orgel defect geen bezwaar Tegec billijken pr Br onder no 437j Adv Bur Benjamin Bergweg 363 a Rott damN Tc koop een Davoha rd lriet niicaruitjes en kookscadheitje Te bevr Graaf Florisweg 70 Een handige JONGEN GEVRAAGD niet boven 16 J Atelier Jac Tiemeszen Achter de Vischmarkt la TE KOOP 3 Meter nieuwe Kacbelpup met 2 ellebogen Zwaansgat 13 Te koop 2 nieuwe Deuren hcog 2 90 M breed 1 M M H van Hoorn Jeruzalemstraat 8 Gouda Te koop Di BOEDEL w o Huiskamer Ameubltmon Mechels Haard Kachellj eeiuge kleine Meubelen Lampsnt Zeil enz Te bevr KleiwtJ EEN ZWARTE PIANO TE KOOP zoo goed als nieuw Bnevea No 2071 bureau van dit blsd Boekbiadeti D v LEBOWWi Turfsingel 23 Het betere acW voor inbinden van alie wrtni boeken jaargangen enmuo JPoeteegelv samelmren te kfP gevraagd PostzegeUiamW A Slegt Lange TiendeweiJi Kwakereendjes witte en rau alle soorten fazanten P parelhoenders i e J krielen te koop t J Jl aan W C DUYZEND VoJ park Zeist telef 3106 VERKOOPI Ooelestraat 9 ta Inen verkoop van A Modeme Meubilaire GoedeW Verrekykers Microscopen e AbonnemeBttpriJ In Gouda per kwartial per maand 0 78 pef jeli buiten Gouda £ pei post per Cwarual 3 AdvBrtwttletarie 1 5 regels 1 10 feiiüi ƒ 0411 Ingezonden M iedee 1 3 regels 1 31 elke Kt Bt overeenkomst ereducw ƒ 0 42 dvert pitizen Zaterdags kiel y r j j In da kwartjesrubi erf regels ƒ 0 26 J i tt l f 0 10 Maximum grootte