Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

Bi dei Schilder QÖATI W KtL UK CU ir v l RUVO£ 5 L VArs J WbsVJ Zooala de lazer wel zal l avroeden trok vetaehrlkkelQk eigewtja maar hq ken wij van Delft gelEoman Den Haag deurwaarder ziet u en htj heeft op da o j i tv via Rijswijk binnen Het waa In ons geval veilmge vaal varaund van schilderija ge laatata grammatja manaar i hoogst praetjsch want de achüder die krege en hij r l aa ja op portret wil dim f 5 wolzak Ik auan ar was uitverkoren cm mevronv Wolzak te mot je naar dleachilder Knapaonlua ga op dat jij gaat wandele vereeuwigea woonde juftt te RUawlJfci hoe hlet u alkanlijk want Ik kan dia Toch zal uw maa er miaachlan PD Waar precies dat vertelt de reporter niet Bij da Hoombrng gebeurde oleti M en hij zal za wel doen want hij la In mijn londera al kwanen wij dan per rijtuig dienit en aa la nlka te doen heeft krijgt la op Haagsch gcondgebied aan Vroeger maar dorat en da a tegeswoordlg ook al was het d ar andera als er belangrijke niks meer gedaai Zal u ook wel wata personen aankwamea De reporter veftol Of hebbu wat onder de kurrek DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 20 pECEh BER l941 Zevende laargan No 32 P DErUGER HURKTE INEEN t de dat eeu en geleden de algezanten van hamjterd Ik hou me anbevole tuaache k fl jou trt En het kind speelde onbewust van het dreigende gevaar ET paaaaglertachlp Utrecht vo x door de Soode 7e op weg naar hZcT dfen daT en volkemèn wm Stll Oe d Vlak b hen speelde een kleine tot smaJle zwarte itrepen VUk tegen den Mevrouw Holders sloeg hk i handen oor ron hina aS een zenaende takkfl aan den ioi met blokken grond gedrukt sloop hl nader tergend het gelaat Mevrouw Van den Bergh wan tron ohi el Tom was door z n ouders In B v aan langzaam ala een slang keide n zakt It elkaar zonder dat Mp T en tiJe uur v rllet het kokam at1e l gebracht Alleen reisde hl na Hol Jadhur een Kclie Malelcr d keuken Amaterdam zou ziJi grootmoeder een zucht op en zucht van ontzetting ateken om haar op te angau H Ala steeds op dit uur van ij n dag waren de gangen en het dek verlaten De passagiers hadden ilch m hun hutten terugga hem aJhalatt Hat Und was d lieveling trokken De ligstoelen op het promenade ue p ssaglers geworden en het erd dek stonden ongebruikt op het voorschip ij de meest natuurlijke zaak besch j d bevonden lich alleen vier al wat oudere dat het vrouwelijk deel van de passagiers ver Tom moederde Terwijl hij net al de overgave ai een vijfjarige met ztjn blokken speelde leunden de vier dames gezellig pratend tegen de ralllng Eensklaps ethter bralé mevrouw An rlp n man nip 711 nraorpn i Bergh haar ziu af Zij werd wit en ae namw uie zij aragen o kregen een vreemde mogendheden die bun openbare twee baakjea En dit is Okkle de teekenaar Intrede ta s Oravenhage deden bij da Hij had mij wal kenne uttteekenei maar Hoombrug door da gemachtigde der hij kent me te goed zegt le En dit la da Algemeene Staten werden afgehaald rleportehi Ibu u op jn or dia vent en Tante Kooaje vond het nika attenterig praat uwS sq U nooit voorbij Hij mot van de Hagenaars dat ook zij niet met mijn Interviewt eenlg vertoon werd ontvangen want ze De kunstschilder Kladaonlus keek ntlk was toch beusch ilet tedereen Bovendien a bedenkelijk bl deze Invaale uit Delta kwam ze om een Haagsch schilder n paar havensche mtrelen grljpstulvers te laten verdienen zooals za Is hst de bedoeling dat het gezelschap xeU Doch wij reden rustig jia brug over ook naar mijn atelier gaat den breeden Rijawijkacheweg op Vroeger Jk Ja Ik heb voor nlemafid geheime was het de rl weg van Den Haag naar da Voor de peia niet en voof ma èum att me Hoornbrug het dorp lag meer zuidwaarts koetsier ook niet doch met een beetje fantasie kan men zich We werden eerst in da ontvangkai ar nog voorstellen boe het hier toen was a van den achllder gelaten talige weg met hoornen bei ant overal We moeten eerst zoo eona n bactje bl het rond de heerlijke wellanden en tulbabbelen zei de achllder U Ujkt mij aan zien alles omzoomd met dicht belommerda zeer Interessant object mevrouw Ean rijnenen en wiBétApsdtn waartusschen sterk karakter mUabhlen n tikje geneigd de lusthoven der Hagenaars wiren gelezich te laten gelden gen Daar wandelden zij daar werd ge Zegt u maar gerust bazig manaer keuveld en gemlnnekcoad iij zagen In den Klad soniua merkte Wolzak o Vliet de trekschuit van Delft vaorbljvaren o wat n vuile gemeene leugenaar door het zacht kabbelende water Meneer Kladsonlua Ik ben de liefheid en Wal tUd wat n tijdl lispelde tanta de zach held in peraoon al zeïik t z llat Koosje töén de reporter dk beeld uit een Ik wl op t portret zooas Ikke ben maP Ter verleden met geestdrift en allerlei al de schoonheden van Pchaam en verduidelijkende gebaren had geschilderd geest Tante Koosje sloeg haar oogen Dét brengt mijn nou net ln zoo n romanneea JK tiekerige atemnrüng die Ik as achlldera model zwijnde noodig heb Ja daar ging het natuurlijk om wa ren uitgetrokken terwille van et portret En hei duurde niet lang of daar stonden WvJ ergens In Rijswijk voon et huls van den kunstschilder JCladsontus die op hït pchelletje van mevrouw Wolzak dadelijk opendeed Een echt kunatichllder een Raegacha Deftig toch s tlkj bohémien hoffelijk maar toch niet zooieer dat hij zijn verbazmg geheel onder atoelfe en bankenkon steken Pardon mevrouw ah ah Wol Het kunstepaaraoogJHpfacherp mevrouw De schoonheid van Sèt lichaam laat zich wel treffen doch het la de weergave van het innerlijk dat een portret Interessant maakt Daarvoor doe Ik eerat eenlge pelhng n Maar och dat komt vanzelf wel Zullen we cans n kijkje In mijn atelier nemen Het atelier van Kladsonlua zag er haal andera uit dao de rest svan het huls eh Meneer nlWt om t een of ander maarwanneer Is hier vder f laatst stof afgenome vroeg tanta Kooaje En in hoeveeljaar Is hier geen groote beurt ge juwe Een achildanatallar la nu eenmaal s lak nietwaar ik heb uw var achllderaatcUer mevrouwtja Da muze voelt zich het best In zoo n schilderachtig wanorde thuis Maar Ik ben de muze nl t beweerde njevrouw Wolzak overigens geh overbodig ïk vln etjjr reuzebende Toeir ak fj het atelier rond eir Zag nkcle schilderstukken Er waren nogal erende letteren ontvangen maarreh en Kladaonlus wierp een angatlgen blik In de richting van h t uitgabreid gezet ch p het la toch alleen om u portret te dqen nlejwaar Tuu lijk beste meneer Kapsonlusi Msar Ik zal u vertelle hoe de vork in de teel zit Dit la me man Woteak Dl h ft wat atudlea bij ea zooals dat meer bij u eisenlljk angerekkommedeerd Ik ftoor studie het geval la waren de dames nogal me eige niet altijd aan hem want bij la luchtig gekleed Mevroujr Wolzak was hoogelljk gechoqueerd Meneer Kladaoaiua w moVt mekaar dadelijk goeo verstaan U mot Diet denke dat ik opdie manier opportret wil Kladsonlua v rBchoot van kleur ankel bij d f dacht Neen v evrouw Uw po tret wordt natuurlijk andera Als wij het ns worden zal Ik zelf wel uit aw garderobe en keua maken wat het costuum betreft Verder natuurlijk de sieraden waarover a geschreven hebt Ja die motted r op zei tantaKoosje terwijl ze verontwaardigdvan het eene luchtlge schilderij naar het andere keek Ik heb de heele gouwe aan tekraam meegebrocb Hlerl Ehmeneer ik vin dathl0 erg oazedalooze schlldefijewolzak gaan jijmaar n eindjekuler En Albert 18 Sot esnaar paardgaan kijk dat ze m niet atala ct Huis Boor t RiineHk T k O ConiiickJ Ik Nflf X Ja oatimnijlb aaUamandar vaa pmpegaat It blOf Uar JQ mot ep t Vatau tk a goad nMvnraw aal achllder mal enigen aehrik la het da kadoellng dat behalve het toud ook daaaTOgel En otl BI zal Bool bU mfln klanrem n ot ar baaUat W Hij hoert bi inl Bpaychelegle of hoa noame n dat ook Ti itnbbelda de artleat wear tcfen zon het wti verataadig zijn al die alara SCHAKEN CarT rend tlc adr Red JHtttaiid n Poatbox K RottardaiB A Shtnkaani Qploaatng No MA doer W teven ponten WKv Kal De Tet Tdt VB Ldl pL et Zwart Kc9 Taa Pit pL al al ai 4s L Detl umpozM t Itd4 L Lbgnat L Kbt t es mat L Kcs t DcS mat 1 Tb4 1 Ddi mat 1 Tc Dc mat L dS S Dt 8 mal i t p oav 1 Dds mat Qplaaslng Mo iOB door H Bettmann zes O Ja Noü daa gana w om dibespreke weer naar dia ander kaDaar la het netter Ik blijf hlerrrl Ik bltjf hlorrtlschreeuwde Lorre Dan blijf jij hier ameerkeaa Md tanta XhT Dbt Tgl Lb Pat pL e dg at twart Kdl Tel Lbl Pfal pi al b el O L Dell dreigt I eet 1 Del o 1 Dbl 1 Tel 1 Tdl Tel t PO mat En ze deed m têèn de hqea over da kool Toen had a l orra eena moeten hoonn L 1 Ld 1 M mat 1 Lel 1 Obll Te4 1 Des mat U Tc4 1 Dc4 enz L Tal 1 Dal enz Probleem No HA EEN PRAATJE met een kookkerares Vervolg van pag t met d nl r v rm ngd Pep t n zout naaramaak toevoegen Hiermee word i oekwartbeachulten belegd Vooral warm op dlenen De rest vans de nier kan voor anderedoeleinden worden gebruikt bijvoorbeeldvoor nier In schelpen voor een pureerand voor nlerragoüt ala vleesch Wit KM Ddl TH Tgt Lb Lhl zes lult ken i iwart Kfl Td Tgl Pd7 PI e 6i til Zeven atukkan wit geeft In twee zetten mat Probleem No I2 Wlf Kc IM zeven stukken Zwart Ka TdS pl b7 drie atultken Wit geeft lin lP zetter mist Goede oplossin No MA A de Wilde t A P Maake sehUn O D L Bleke t 1 V Stegeman t W BUI A poliI rvaart B J H v d Velden O J Harmsen J Schr S Hlllebrand me W r Koch W Jongeneïl I A Mei S H Wenting J a Burg Jr t L Kappers 8 G Hopman S A V d Tol e w da Vrlei Jr No MB C J vogel 9 D Sohaap i J B Burg I R B Mosterd 9 D I Hart 9 W Pietarson 9 J Tl Vroom 9 Waarichtlg vertrouwen Kenmerkt zich door volkomen matig geduld Jan LIgthart Ik ben u heel erg dankbaar Het zijnhe l wat recepten allea bij elkaar k Heb nog wat op m n hart Zoudtir ook nog niet de aandacht eens willenvestigen op alempmelk onze echte puderWetsche Hollandsche slcropmelk nu d feestavonden weer komen en men misschien niet weet wat men schenken moet Op een liter taptemelk hebt u een halfons suiker noodig 5 gram ther Indien ernog Is anders laat men dit weg een plukje aaffraan een halve gram ongeveer i kruidnagelen een stukje pljokaneel eenstu kj e V e elte en een afgeatreken eetlepelaardappelmeel De krulden worden In eenlapje gedaan dat wordt dlchtgebondcp De melk wordt met de krulden langzaamaan dekook gebracht en men laat d krulden erin trekken tot de smaak voldoendeIn de malk la opgenomen Dan gaat desuiker erbij da melk wordt gebonden m tbet aardappelmeel en da krulden wordener uitgenomen De drank moet vooral sooheet mogflljk worden geschonken t Is of Ik den geur al rulkl tb ookl wkdcelijk heel lekker BnnUkifi ijfft me nog wa te binnen Een havermoutsmeerseltje voor da boterham datboter kan vervangen Van havermout enbouillon van blokjea wordt een dikke papgekookt daardoorheen gaat kerry ui tomatenpure Men kan zelf allerlei variatie verziimen Jammer la aUeen dat ditsmeerseltje maar een paar dagen kan worden bewaard maar In een groot gezin verdwijnt het gauw genoeg t Ia hartig n datIs een prettige afwisseling op aüa zoet smeersela Dat la zeker Br kan toch eigenlijknog van allerlei worden gemaakt De kweatle Is op t oogenbllk d hulsvrouw met fantasie lal haar hulag nootep weinig van alle distributie perikelen latui bemerken Mn zonder fantasielaat het heele gezin haar zorgen m b Jeven en er onder lijden Dan gezegend rl de tantasl vooralIn deze maand nu we allemaal zoo graag alles wat aan oorlog harlnnart aoudenwillen vergetenl Mag Ik u prettige e tdagen toewenachu iiHiiiiiiHiiiiiiiiiiiilntiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii NIEÜWÉ BONNEN opa heeft r n boterbonnen En ha eischt zijn bonnen ons Oma heeft haar etiikcrpunten Snoepen wil xe van haar bons En als alles wordt verzameld Zisn te dllen in hun sas Want nu blijkt er meer te tl e2en Dan er heel vaak vroeger was Denk toch eens aan t eertien achttien Ouderen ujeet gij nog wel Maandenlang maar bokktng eten pie teas ooie niet erg in telt wiet te gauvD dus xeuren fela en Toen ot men ook graag een kor Nu tijn er nog gettenboutjes En een beullnp TT t§elworst J H SPKFNHOrr Vi utffe bcmn n pos begonnen Kreoen W € oan het kantoor Ach hoe ernstig en hou crltfle Zérgen daar de leider eoor Geldbezit ia nu geen ooorrccM Allen c A w n gelifh Wie een ton heejt i een arme Wie een bon heeft is nu rtffe En er dlrnt ook boek pehotuten ffn fferefcen paifer bli Want niet één mög er oerloopen ütl die bonte bonnenr Vader uHi de zaak behecren Moeder ffitpt haar dommen man Knippen ee euren pateen me teii Bonnen ruzie komt er van r mtmiHiiiiimitHiiiHiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitniiiiiutiiiiiir Badhur een om Sahib zijn voedsel te brengen Sahlb waj een Bengaalsche konln tijger va een angstaanjagende wildheid Hl was bestemd voor Artis In Ar terdam Het dier duldde niemand i zUn or gevi daagde Iemand zich l zt n nabijheid da ve viel de getraliede woudkoning In azernH Op zijn gemak naderde Badhur hel zware zeildoek dat voor Sahib s kool waa gehangen Over zijn schouders hing e n atukvleesch van meer dan tien t ond Met eengewoontegebaar sch hl het zeildoekopzij Op hetzelfde oogt iblik tuimelde hf1met een rauwen kreet achteruit De d arvan de kool stond openl Sahlb waa verdwenen Onmiddeimk wist Badhur vanmorgen hetvjk vergeten den rer l oo de eur te huiven en dat juist nu nu Sahib glstei n zijn vastendag heeft gehad en vandaag dubbel hongerig ial Japanners Met een doodsbleek gezicht rende d longen terug en vluchtte In de eerste de beste ruimte die hij tegenkwam Een paar seconden later stoaC hU ademloos en met knikkende knieën In een der gereedschapskamertjea nauwelijks grooter dan een kast Hij luisterde gespannen maar het enige teluld dat hl waam m wa het kloppen van zijn hart Lg i aam san bekwam hl van den achdk Hi was In veiligheid maar ergens op het groote schip sloop de rood rond op fluweelzacht voeten wij Westerllnten zijn niet andere gewend dan dat wu bij onze geboorte een naam kr Jgen dien wij behoudens enkele uitzonderingen ons geheele verdere leven dragen De Oosterlingen dachten daar vroeger echter anders over De kinderen der Japanuers kregen pas de dertigsten dag nadat zij onder het In acht nemen van een aantal ceremoniën waren geboren een naam Het itlna werd daartoe door éen der bloedverwanten van de moeder naar den tempel gebracht waar de vader aan den prljester drit strookjes papier overhandigde die elk met een naam waren beschreven OnJer het prevelen van een gebed wierp de priester di drie papiertjes omhoog en de naam welke op het papiertje stond dat het eerst op den grond viel werd als den goden het welgevsljlgstiaai het kind gegeve Zoodra bet kind twee jaar oud Was kreeg het een ander n n l had het den leeftüd van vijttier jaar Bereïkt dan werd dlff naam weer erwlsseld onjdat het nu den mannelijk n leeftijd waa Ingetreden Dan werden ie waaiers die me andere geschenken tij de eerste naamgeving den Jongen als een zinnebeeld van het zwaarti dat hij later dragen zou waren gegeven genilld tegen net zwaard het kenteeken van den krijgsman en de feestelijkheden en het eenvoudige maal welke b de eerste naamgeving waren gehouden werden nu op grooter schaal herhaal4 was echter het veranderen van naam niet ten ein e want bij elke buitengewone gelegenheid werd weer een andere naam gegeven Trad de jongeling ot man In staatsdienst dan nam hQ een an deren naam aan dien hl bi elke b vorderlag moest verwisselen Gebeurde het dat een hooger geplaatst ambtenaar een naam had dien ook éétf zijner ondergeschikten droeg dan moeet deze een anderen naam kiezen Y Nu was d t1 g r nog sldchts e spconfwijdte van zijn sUchtoftcr ZUC Bnga rekt l chaam vernel weer rt ki menbeweglpgloatheid Dan eensklapa bjgonnende achierpo ten te trillen al ü rf zendongeduld Juist op dit oogenbllk was Tom klaar met den bouv van Jericho De muren alonden Tevreden bekeek hij zUn werk Zfjn gezichtje straalde v m trotl Het wa klaar iNu kon h4 aan het tweede teel van zijn plan begi nenl Hl greep m d spee goedklat en haald een klndertrunipet te voorschijn zett oaar aan dan mond Tè tèteretè snerpt hert dooi d tUte Dan nog eena Tèèè 1 Een langgc ekte zenpvsangrijpenda toon Dat waren de posaunm van JerlcholTerwijl zij schetterden gebeur I at ong iooflljke xls door den bliksem gctroffeagmg de tijger ervan dour In zijn oogeneen wilde gloed van angst Met één sprong vloog htJ over v e stoelen rende over het verlaten dek verdween To sn het pertoneel babib door iniddcl vah e n waterstraal jtndelQk weer In rijn rr kool had gedreven was het dier volkomen vera derd Trots en woestheid schenen van hem afgevallen te zijn Deemoedlp en overwonnen hurkte hij In een hoek van de kool en likte zijn klauwen Da sosaui ea van Jericho waren het die te macntif geweest Och ook een tijger heeft zenu Wa Tom fcliutr met den bouw Teek De Conlnck wenl 7 merkwaardig starre uitdrukking Tegellj kertljd maakte zij n geluid alsof zij stikte Verwonderd keken ae anderen haar aan Tot mevrouw Van den Bergh eindelijk met groote moeite ulttaracht Daarl De andere dames keken In de aangeduide nchtlng Ook zl werden wit om fen neua en ook Ifaar oogen namen e n starre uttdrukkin aan Nauwelijks tien meter van hen verwijderd den kop een weinig gebogen de hamsteengele helg en fosforiseerende oogenstrak op de groep aan Je raUIng gerlchtjstond Sahlb Onbeweeglijk stond hij alleen zijn ataart bewoog Ich wat heen enweer De wind die Inmiddels waa opgestokeh streek p een llefkoozeH banover zijn pels De stemmen op het voorschip verstom Van belang xooweli voor kinderen met lichaam afwykingen geeëleaxieken alt oorlc intHolitfe s dea Er was seen ander gekild dan het ruischen van het water voolrden b eg De vlet vrouwen verroerden zich riet De ontzetting had haar verlamd Willoos stonden zQ aar de handen om de railing gekrampt Zoo vergingen onge eer vijf seconden waarvan elk De physlseh therapeutlache behandeling Het Instituut tcfaoolattt la dan o beweegt zich soms op gebl en waarop van onschatbare waarde te achten aao wij dit nauwelijks zouden kunnen vermo gezien een geregelde contrAle veel onhelden Immeïs bij beenbreuken verlamlen In latere jaren weet t voorkomen mlngstoestanden deanoods bij longaanDe gymnastiek op de school eertijds et doeningen asthma en gtrculatlestoornl vak dat In een hoekje werd gedrukt sen kunnen wij ons vergemakkelijk het komt langzamerhand gelukkig weer me rdoeltreffende dezer behandelingsmethode naar voren aangezien men heeft leerenindenken begrijpen van walk een groote waard Op een geheel ander rrein he tt men voor dan lichaamsbouw Mi d echter ook niet onbelangrijke lauweren lichaamshouding Van het kind Ook In d geoogst nmelijk op het gebied der geeshooïere klaawn U dergelijk onderwijs opteszieken en geesteazwakkeft Licl am po deakundige leest geachoeid van groot geest hangen ten nauwste met elkander beteekenis samen zooali u allen bekend Is en zoo Wij leven In een achrikbareoden tijd vanzien wlj niet zelden tal van patiënten rlog en verwoesting Tal van gewonlijdende aan neurosen psychosen en allerde e oee Invaliden moawn wear lel tusschen liggende schakeeringen door voor de maaOchappq geschikt weden aedeze behandelingïnethod welke een zeer m akt en o A van de phyilsche therapi deskundige leiding verelscht weer nor1 voor hen zeer veel te verwachten Zemale flinke maaUchappelijke menachen nuwen zijn verwoest spierbundels getroffworden likke beOistultken zijn versplinterdconden waarvan elk een eeuwigheid Het spreekt wel vanzelt dat d belangmMllUk alï i w r u h te ïffl SSt£ scheen JDan evenwel gin door de gro juH ng van medicus voor b k l t Lt l lTnl m L 4 éi een doffe kreet De groote konlngstÜger kwam nader Aan het eind van de stoelenrtj hield hl stlL geeuwde ala verveeld en keek acbtet om Even leek het of het dier zou omkee ren Neen Het had Tom ontdekt Onmiddellijk gingen zijn haren overeind en wilde blik kwam In zijn oogen Het kind echter speelde onbewust v n het drelgensle gevaar Blok na blok zette hij op elkaar Eén van zijn nieuwe tantes had hem den orlgen dag een verhaal verteld dat hij niet had kunnen vergeten en nu bouwde hij dan ook aan de muren van Jericho De tijger hurkte Ineen LvlS aaBI wamen zijn machtige klauwende voo chijn de pupillen in zijn oogen vernauwden zich f in rAJ ch 1Ï SL = t U n i toestand wederom In het leven te ro ï ï t ïï ïn o f = nf 5SiHv pen f oeftnjngen massage atralenb S2 li E ïi II T i i i handeling baden etc zullen den patiënt ll Ji o Uwr fSSiJji iL 2 eer een eind in de goed richting hel 2 Jl f Tffl hHnHit l f i ï IVx pen En al moge er dan en defect over l 1 S H J n ffc oven toch uS hl langs dezen weg we r onze aandacht vragen De wervelkolom j o maatsrhappelUk mogelijk worden g armen en beenen kortom de geheele houmaakt i i u u = y wurucu w j hehh JTJoh rï in Hiermede heb Ik u een ovarxWit tr ch len wij steeds hebben te observeerrai Een j jg pliant wichtig spoedig ingrijpen waarbij de oefenthera j p deze wljz voor orS U w4Dieen hellgymnastlek een groote rol 3 n wairover hrt laatste woord St K ü ïn i i r ir rt iS k ït niet gen rokeft U aangezien n wfld vSl kingen op lateren leeftijd welke djn 6f raak Ugt me nog niet t ovtralMM veelal m t geheel niet meer te vertielm geltjkhedeS zooall d kort goU b oen zijn f slechts t n deele en dan o h ndeling reedi aanfacft met zeer veel mo lte en ko t n wordan X zoodoende vermeden v Nadruk verboden Medlc M