Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

1941 1942 m u mm EEN PRAATJE met een kookleerares Afb 3 laat je de kaar enhouder zien welke h m elkaar heeft gezet Van wH karton maakt hij om een klosje een pyra mide door 4 driehoeken tegen elkaar te nemen De zisden van de iehoekjes z n 8 cm de cirkel welke aan één kant wordt uitgesneden heeft een straal van 3 cm Het karton wordt op de stippellijnen om gevouwen en daarna lüorden de open zoeten aan elkaar geplakt JK weet tea lekker koekje vo r u zei de leerare van de RottetoamsLhe Huithoiidsihool wia we om wai reiepten voor de feestdagen vroagan Moei er niet veel boter in O nee maar 30 gram boter en 100 ram bloem Dat wordt heel grof d oralkaar gesneden en er word zooveel koudwater bij gedaan dat de lloem net aan daboter blijft hangen U kunt er dan eenzoet of een zout koekje van maken alnaar gelang u er suiker of zout biJ loetDe hoeveelbalt Is niet precie te zeggep dat moet maar i n geproefd worden Hetdeeg wordt dan op een bebloemde tatelultgeroJd en er worden koekjes uitgestoken d e ongevew vijftien minuten in eenmat i warmen oven wordera g jaUcen Doordat er zooveel water in zit en wetnigboter Is het een heel luchtig koekje elgenyjk meer eea vereenvoudigd blederdcef Krijgt u nu werkelijk to oed deeg als tl de boter in stukjes w or de bloemheen snijdt O IS maar u moet rekenen bij lystrollen gaan de klonters ertjsschen hetdeeg wordt dan nog eens opgevouwen arwordt wat bloem overheen gestrooid netloolang tot het één massa is En weet uwat zoo prettig is van dit koekje U kuntfctt zoo eten maar u kunt er ook twc opelkaar leggen met iets ertusschen Ts het en zout ko je dsn maakt i bijvoorbeeld en dik sausje van boter en blo m peperen zout en wat gi raspte kaaskor jes Ookwat tomato ketchup amaakt er heel Jekkerbij En tusschen zoete koekjes ia cranberry comp6te heel amakelljk De bes£ a worden daarvowr t et een beetje water n suiker gekookt Ktmi u e$n crai berries meerkrijgen dac neemt u jam Alle am is er ▼ v or geschikt En dan kan ik u nog een heel eenvoudig dessert aanraden rood van kleur zooals dat op Kerstdagen behoort Op 1 liter water neemt v M gidül vlugkokende bavermout en u laat dit ongeveer 10 minuten koken Dan gaat er een capsule nit t rood essence bij frambozen bijvoorbeeld en suiker naar smaak desnoods de helft suiker en de elft zoetmiddel Bet Is een leer gemakkelijk en ook goedkoop dessert dat het tocA beel goed doet En beter Is er tn ieder geval niet bQsoodig Maar er zün ook wel toetjes waarbij boter wordt gebruikt en die toch heel Ï oed mogelijk zijn Weet u welk koekje at u als deasert kunt even maar beel weinig boter vraagt Geen Idee van Drle m de pan van bloem met karnemelk Inplaata van bloem kunt u ook S emengd meel nemen dat bakt zetls beter an bloem 100 Grsm bloem of gemengd mee op 1 dJ karnemelk een meepimt zout en als vulling bijvoorbeeld gesnipperden appel of namaak sucade van sinaasappels iUen als men geen echte sucade meer heettr Pp de gewone manier wordt n beslag gemaakt van de bloem mat de karnemelk en het zout dan gaat het vulael rdoor en het is gewoon wonderbaarlijk zoo wemli boter als dit koekje bij het hakken noedig heeft En hoe denkt u ver een kabinetpudding net Kerstmti Een IttblneltpudldngT In deten tlJdT tVTaar wiU u de eieren vandaan halen t aat beel goed zonder Noteert unaar even liter taptemelk rbumessenee of rhum 1 lepels kunstelwit en 4 lepelswater 50 gram suiker sucade en 18 gramgelatine U maakt den pudding op de gewone manier klaar Ee heel eenvouL recept Het kuniteiwlt wordt er na uuMlJkbet laatst deorgeklopt Ik heb nn al aard wat toetjes 1 unog wat vovferechten sla het kas U becr pt het x m om iets feeetelljkz dedamesbladeir loopen tegenwoordig a weloveF van recepten maar die zijn al emaalzoo vreeselUk degelijk en zoo heelemaalop ons rantsoen berekend k Vind dat wemet de feeetdagen wel eens een klein beetje uit den band mogen springen zonderetl bepaald W er al te luxueus te worden Wie abg wat bruine boonen heeft ofze nu pas ep den havermoutbon heeft kunnen koopeo xea bruine boonenschelpjHkimnen rnann Per schelp rekent u 30 gram rauwe bruine boontn Ze worden gaar gekookt gemalen de schlUetJes verdwQnen dao beter dan wsnneer u ze met aam vork tUn maak vermengd met gefrultnk t i met zevenkruiden kerry of Mbte knrr u die nog heeft jiootmusnm CalMCM p teraelle en vrU veel zout Kei DCt beatenwater wordt het mengsel vochtig gemaakt tot het goed smeerbaar la Het Iets paaaenBael en beter erop aM r 1 Over recepten voor de a s feestdagen gaat het dan in een schelpje in den oven U kunt zoo n schelp behalve als voorgerecht of warm hapje aan de koffietafel ook ter vervanging van vleesch geven Kent u mosselen te paard t Klinkt zeer onwaarschijnlijk Alleen zij die nog wat frituurvethebben kunnen ze maken Gekookte mosselen worden aan stokjes geprikt drieaan ééa stokje u weet wel die stokjesdie Je voor dat doel kunt koopen Ze worden das door een dik papje van bloem enwater gerold djor ï aneermeel en In heetfrituurvet gebakken Aan he st ie ordteen takje peterselie gestoken en Ik geefu de verzekering dat vooral mannen zebij een borred heerlijk vinden al of nietmet nog wat mosterd eraan Je kunt een massa met mosselen doen Te wemig menschen weten ook dat Je er haché van kunt mKen Zal ik even zeggen boe als is dit dan niet voer de fee tdagen En nu maken wij Voor Kerstmis Graag APB l Van een tee c flesch en ee fcleersnhanper makm u 4 en iiaarsenstandaard Oen hanger zetten wij met het hangertje tn den hals van de fletch zoodat het onderstbocen komt te staan Om de flesch plooien wij rood crépe popier dat met een tint om den hals tsördt eesfnfct In den knoop on den strik tteken v e wat takjes dennengroen Daarna hechten we met wat knijpertjea enkele kaarsjes op het horizontale latje van het kapstokje dat met takjes dennengroen is versierd Verder haken u Van reatjes roode umi Icleme Kcrttklokjes We titgmnen met een ringetje van lotft steken en haken hierop steeds fasteh tot us de hoogte nan een fc okje hebben We minderen dan dt steken cri vlug uieg tot w op het laatst nog maar een heel klein rondje overhouden dat men met itn steek kan diehtmaken Vf he Jiten h aan een lusje an enkele totsc steken om het klokje op te hangen V begrypt hel gaal nn ora leta teaaieltiks Oe recepten welke den laalsten tOd worden gegeven zOa allemaal zoo vrerselVk dege1 k en eva heeleiual op oos nuUaoen berekend Met de feestdagen moten we wel een klein beetle nlt den band springen zonder nn bepaald weer al te luxueus te worden I II r II I I 1 Het mosselenwater de taosselen worden eerst gekookt wordt gekruld met wal laurierbladeren kruidnagelen wat uitjes al of niet gefruit Men laat dit trekken doet er dan zout bij een scheutje szijn bindt het met wat aangemengde bloem en doet de mosselen erbij Zelfs wie niet vsn mosselen houdt vindt de saus in leder geval heel lekker Om van de mosselen af te stappen als er gasten zijn kan men ook altijd met succes nierbroodjes presenteeren Nier heeft bovendien het voordeel dat er van allerlei van kan worden gemaakt Men kan er best eens een keer wat bonnetjes aan wagen Kwart beachuiten neem ik zelf altijd voor nierbroodjes leg die op een schotel achter elkaar de unt tegen het ronde gedeelte van het volgende nierbroodje en als garneering wat takjes peterselie ernaast t e goed uitgetrokken nier wordt gekookt in water en zout waarin ook wat ui en peterselie Dit water kan later voor soep worden gebruikt De nier wordt fijngesneden vooral i Iet hakken n een deel van het vocht gebonden inet bloem wordt Vervolg op pag 4 f 5taat aardig als zoo n klokje met een paar dennentakjes aan het menukaartje is bevestigd En tenslotte de eveneens b velen reeds bekende hoepel tociks met dennengroen 0 hulst wordt omwondenWat zelf gehaakte klokjes worden eraan gehanQenen aan vier roode linten wordt dEioepel zeil opgehangen Met knijpertjes hecht men de kaarsenaan den hoepel Men heeft op deze manier toch een aardige Kerstverlichtingals er geen plaats ts voor een Kerstboom 4 tcefcenmgen mej C Joppe teekenmg Ver Ptrth Dt meeste mantel vertoonen dezen winter een getailleerde en fclofcf nde I n Wol de bontgameer g betreft ziet men tal ron variatiea Nieuw i $ dezen winter de bont soort katkon n afkomstig van de famtltt fconyn De geprepareerde huid e tüorden eerst gevvrfd daarna wwtft dji dotwkere teekenmg er met behulp van chabZonen op aangebracht EvenaU ocelot vervelen dergeliske bontsoorten gauw ze leenen zich daarom meer voor een b scheiden j arncerinff dan ooor een geheetSh mèntel tenzij men dezen tlechtn aS en toe behoeft te drligen Practische wanten V voor regen en kou MtT AANtiEKNintN tiüUM Teekenmg Ver Persb Wanneer men op de fiets zit worden de handen s winters al heel gauw koud soms bijna gevoelloos Hetzelfde verschijnsel doet zich voor wannee men met koud en regenachtig weer een tasch met boodschappen heeft te dragen Men zal hiervan heel wat minder last hebben wanneer men over de handschoenen wanten draagt die varv waterdichte stof zijn gemaakt met een wollen tusschenvoering Men kan den bovenkant ook van bont of bontstof nemen terwijl als sluiting oa den pols doorgestlkte stofreepen nf drukknoopjes of smalle leertjes met kleine gespjes dienst doen Men kan de wanten op twee verschillende manieren maken n 1 met aangeknipten of ingezetten duim De eerste wijze van werken 1 de eenvoudigste Het patroon ervoor kan gemakkelijk aan de hand van het voorbeeld worden nageknipt De cijfers geven de maten In cm veer Naden aanknippen Voor de Kersttafel Jan maakt dit jaar leuke dmpen voor de Kvrstd gen Willen jullie weten wat Van hel gekleurd papier maakt hjj mandjes voor de Kerstboom Zo n mand is groot 4 bij S cm en hoog 2 cm De uitslagtekening zie je op afb l Met een suikerkransje en een takje hulst erm is het ten aardig geschenkje aan de Kerstboom JAA en zijn ganzen Toen Snap wegliep I n zyn vrije tijd moest Jaap het jongste zoontje van boer KareUen altijd de ganzen hoeden Jaap deed het graag want hij hield veel van dieren Op vaders boerderij waren er genoeg Daar had je om beginnen Bruin he4 pcint Met iMm t was Zsêbi de beste maatjci ledere dag bracht Jaap hem wat lekkers wat vers graj of vers hooi en nu en dan als bijzondere tractatie wat rauUe peen of een klontje suiker En uit dankbaarheid hield Brum zich heel bedaard Sis boer Karelsen Jaap voor de gf p wel eens op Bruin s rug xette en op het erf heen en weer Het rijden De koeien hoorden bok tot Jaa s vrienden Bqntje Lize en Witje hieven altijd drideltjk de koppen op als Jaap de stal binnenkwam Ze wisten dat Jaap voor haar ook altijd wat lekkers bij zich had Meestal Veider waren er nog e kippen en de kpnijften die Jaap ook geregeld verzorgde en met Bello en Miep de hond en de kat stoeide htj ora t hardst Eenden harf boer Karelsen ook en dan nog zeven ganzen Op de laatste vooral was boer Karelsen bijzonder trof Het waren dan o k prachtdieren Zes hadden er bonte veren maar de zevende was het mooist van allemaal Die was spierwit en Jaap noemde haar Sneeuwwitje Eens op een dag trok Jaap er weer met de ganzen op uit Even voor de ingang van het bos lag eert groot weiland dat aan zijn vader behoorde Daar ging hi 1 meestal met hen heen Jaap nam altijd een Doek mee soms een schoolboek ook wel een mooi leesboek Hij hield veel van lezen Nu en dan keek hij dan eens op of de ganzen niet te er wegliepen Dat gebeurde bijna nooit hy had ze goed gedresseerd Op een morgen had hij een prachtig boek van de school bibliotheek blJ zich Het was eèn boeiend Indianenverhaal en Jaap las met gloeiende wangen alle avoiHuren van Waoagoo het In Siaanse Dperhoofd Van tyd tot tijd keek hij eens op Alles was in orde Luid snaterend waggelden de gan7en heen ext weer Jaap las dus rustig verder Hij was nu aan het hoofdstuk gekomen waarin Wanagoo het kieme blonde meisje ontvoert en naar zijn wigwam brenst Dat was zo spannend dat Jg aï zijn adem inhield Aan de ganzen dacht ij helemaal niet meeï Hu las aan één stuk door t Snap en de stroper De ganzen deden zich intussen tegoed ear het gras en aten hun buikje vol £ Wa er onder hen die nu en duri wel ean5 lastig kon zijn Dat was een bonte kenbaar aan een ronde zwarte vlek links opzij an haar hals Éénzelfde vlek had Z13 ook op haar linker vleugel Snap heette z Verder is hy beug van dik karton een qrote cirkel te maken Hy zal tten zei sO klosjes te krijgen waarvan hij de boven kant wil afzagen Deze spükert H dan op het karton en maakt alles rood met plak kaqtverf In de klosjes worden kaarsjes gestoken en op het karton daartussen wor den wat hulst of dennentakjes gehecht Het is dan een aardig middenstukke op de tafel Na een paar maal te zijn afgewezen niemand had lin in de gans kwam hij eindelijk bij de boerderij van boer Karel fcn ITaMs vader Boer Karelsen was naar oe staa gereden maar zijn Een koopje vrouw Karelsen zei hijvoor een gulden mag Je haar hebben AFB 2 De boerin die TlJs kende Nu voor vijftien stuivers dan ie TUs maar dan moet Je me nog een paardikke boterhammen met ham op de kooptoe geven want ik htt nog een lang wandeling voor me en ik heb honger Dat aanbod leek boerin Karelsen al te verleiden Verbeeld je een gans wat een mooie vettcvoor vijf en zeventig cent Ze stemde dus toe en re was echt in haar nopjes met haar koop Jaap ntisl Snap In die tuKsentitó was Jnaps nieuwsgierigheid ooif bev pldlgd Wanago het Indiaanse opperhoofd was in een gCT cht door de bevrijders van het kleine blanke blonde meisje zwaar gewond en het kind was weer by haar ouders terug Gerustgesteld keek Jaap op en zijn ogen zoch ten de ganzen Wat was dat Er waren er maar zes Snap was weg Waar kon die zijn Verschrikt sprong hij op keek rond maar kon geen spoor van Snap ontdekken Angstig en terneergeslagen ging Jaap eindelijk met de zes ganzen naar huis Wat zouden vader en moeder wel zeggen als hij vertelde dat hij er één was kwijtgeraakt Ze zouden stellig heel boos zijn en hij zou wel een flink standie krijgen Nooit nam hg weer een boek mee alï hij er met de ganzen op uit moest AFB tekeningen mej Zo kwam hy eindelijk bij de boerderij en wie kwam daar luid snaterend aan waggelen C Joppe Snap Braaf beestj heb je de weg naar huis alleen gevondOT jubelde Jaap He dat was een pak nA m hart nu W89 alles in orde Hij jOMP Ê j anzen d n Mcfwler wa alen op tafel te haar niet terug zoals tot nu toe altijd was gebeurd als ze zich te ver waagde Ongestoord liep Srap dus een eind voort en plotseling stond ze voor de voeten van Tijs Timrt ers den ineest oeruchten stroper uit de omtrek Wel da noem Ik gMjik hebben zei Tljs en hij probeerde Sn p Jeva Na enige vergeefse pogingen luETe het hem Hu had een grote zak bij zich en Snap was eindelijk verzadigd en kwara ging na r voor het eerst in haar leven op de ge ï horaen fi dachte iets meer van de wereld te willen metten voor het avoTnirBaai zien dan steeds hetzelfde weiland Par J ccdfr ik ten to h zo geschrokken mantig stapte ze dus terwijl al haar J en ik naar hul wilde kameraden nog aan het smullen waren P ï het bos in Ze bofte de baas riep J P het erf tegemoet haar met terug zoals tot nu toe altiid l 5 P van haar Wat nep moeder Karelsen Is dat Snap En ik kocht die gans een half uur geleden v an Tijs Timmers v oor v ijfen zeventig cent Jaap wist niet wat hij hoorde en de boerin begon langzamerhand de waarheid vermoeden Juist kwam boer Karelsen binnen en ze zwegen allebei maar over het vreemde geval Jaap omdat hij wel fluks stapte i j Snap daarin Tijs wist wist dat hu een standje had verdiend niet aan wie de ans toebehoorde en dat door niet goed op de ganzen te letten kon hem ook weinig schelen Hij nu rel ziJn moeder omdat zij zich zoïpelijk door trachten haar te verkopen dien tropfr had laten bectnerde IIIIMIMIIIIIU CU ainniiiiimi g Ct vHeSt Wannpcr ïfc s morpens makker WOTOt Is alles Wit bevroren Je kvrtt de wagens op dt strat Véél duidelv cer horen Nu is de Win er aan heUwerk Dte t€fvert op de rvxten Een schat van bloemen gltnaterwU En stremt de sloten buUcn De schaatsen komen utt het vet 5 De slee komt naar beneden 5 De witte weraid om ons heen X Belobft veel heerlijkheden Straks zwieren wij op sloot en pUts X Wat zullen we genieten S Wie hutlertg big de kachel staan Pat zijn de saaie Pitten s Z tekening Bficker S 5illllii ilMUIIIMrilBilllllllUllillltritMIIIIIIIIIMintHlllininHllliHIIIUillHim Eventjes pret Xlei ï lo p vo d hollen v akker Moeder raagt wat hem scheeli O o o huilt Joop Ik heb gedroomddat Ik mezelf inslikte Maar dat ts tochniet echt waiu hè moeder Hoe vind J de nieuwe juffrouw opschool Kees vrfteg oom zijn kleinenveef Ik vind ze h Jerpeal niet knap zeiXees Ze wou vandaag van mij weten wanneer de Tachtigjarige oorlog eigenlijkbegonnen was Moeder heeft Dolf die erg verkouden Is In bed gestopt en zegt bezorgd Hoor eens a s Jé orgenochtend nog o hoest ga je aiet nlar school Tot haar grote vëtbazing begint Dolf erg te huilen W t IS er vrjagt ze Vind e hetzo erg om thuis te blijven Waarop DoU zegt nog altijd snikkend Nee maar ik vind het zo n zondevan al dat moeilijke huiswerk dkt ikmaakte RAADSELS Ter afwisseling geven we ditmaal enige rebussen Hier staat een woord dat verband houdt Es iMr is de naam v een de Vecht in üfcerystL Kun Je hieruit de naam maken van leta dat Je op sghooi dikwijls moetunakenT 1 En tensldhe kun je hieruit dA naam zoekessvan een Christelijk eest met Qingen die in het verleden gel eurden Reb je ze all gevonden OplOB Bgen Kampen Nacht acht Cacao c kan zacht aak o Bedtijd Kleinf Jan moest naar i 1 de klok weej ha f ze n en htj wel met Ci enzHi hij bjB gon 7ijn ippelgoed op te mimen Pr ws om zpven uur stapte hij zijn bedje in en moeder de te hem warm toe at Verffelt u vanavond moeder vroeg hij Moeder dacht eena even na en zei a ans ïa Alle fflpderen m de Ye e Hè ja moeder zei Jan Nu begon moeder in Japan woont een jongen die heet O Sadd Chcn die zegt te fpn zijn va er n moeder OyasunH nasal dat beteekent M oge U een vredevolle s aap hebben Een Bu si cfie jongen d e NIkit heet zegt Do S danlia dat wil zeggen Vaarwel tot weerziens Ben Turljise jongen zegt JKÊ r t eel wat anders en wel Allah i sr i r tk vaarwel J tjviil een kleine Gp ek zijn moeder Kharpte wel te rusten loeroiyjt In ZwiBden zegt de joniÉF JFanal tot zijn vriendjes dat wil ze plTnW lens en God natt tegen zij famlhe 0 Bden nacht I Een Duitae jongen zegt Gute Ma gvden nachf En wa t zegt nu mijn kleine Hollandsejongen tegen zijn moeder K eine Jan die bet een prachtig verhaaltje had gevonden sloeg zijn armen om z jn moeders hals en zei Dag moeder wel te rusten u kunt hetnfootst