Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

TE BLAD ZATERDAG 20 DECEMBER IMl t aca Morex Hiaakt Uw meubeleii tapijten goTtiijnen en kleediag eeoa a Motex T rd lfft soiidw enigen nadeelinen lnvloe l niet alleen alle nonen maar reraia ook udi aal it lama tk tnaa Z ie V aii BM i 4 $ Te altaat C Geeft dtu nw ai aulieleii tap jsan gordijnen ol UnÜag nog i iua Ui Molen in habaai ling het beapaart D g M fb aBfemak Loqiduriga aelirilialviM SpeHale inrichting Toor het aiEMlSCH ai JlNIKKN aa MACHINAAL KLüPnCH VB Updian n gordijnea Zaterdag 2 DecsnÉir den geheelen daf GESLOTEN Aa A DE M £ Harleaaai a ller aOUWt 147 TIL O 4323 12 X OTTKRDAM oaMnat H TeL 354II DEN HAAC CoeWnMnHaan S4t TeL 11N77 DmVENDRECHT m A dam Mohakade 1 Tril SM71 en 503S3 Nu een filiaal ool in uw eigen stad KLEIWEG 41 TELEFOON 32S9 KOOPT Uw KQtSTOESCHENK IMl de lOEIEHliUIS Ruime sorleering In roniMS ea andoe auKiEc lectiiv Ode oor lONQENS en MEISJES leuke boekea Inkoop van Oude en Nieuwe Boeken B0EKEIIBEU8S lARaE nEHDEWEQ t o 4534 IS 7 prima Werkster toor é n daR in de week Aanbelden Markt 16 O SI O T Geef de kinderen als ze uit school komen eens een kop lekkere warme soep Ook bij de boterham of vóór bet middagmaal zal een pittige soep heerlijk smaken In een wip klaar Doe een theelepel Vocasoeppoeder in een kop giet er kokend water bij en U hebt een fijne kop soep Vraag Uw winkgber om een pafcje Vocasocp è 10 cent voldoende voor krach tigc koppen Werkelijk iets fijns r LEVENSMIPDELENFABRIEKEH MEDEDÉEUNG 1ste Kerstdag en Nieuwiaarsdag zijn onze winkels geslof n ItéB Kerstdag S ap n l van 10 6 uur StéenlaniTs Bakkerqen KMweg M Wf lviMtr at 12 U 532 70 verteereadoetverkoqpen Dames Camisoies en Directoirs A nQ 1 78 l 48 U VO Jongens Truieii 3 10 2 89 2 jW Heeren Overhemden a aa Oude samensteiüng 2 boorden I97U Damesschortjes 2 5Q1 25 I V3 lHimBEIOII Tegen inleverlog van liezen BON ontval U aea prima Damaaacbarija HtlS tkorluil BERTEL Oev r a I g d een taJÖWEQ 108v voorheen SL Anthoniestraat 7 U 4S4l eb ts Wafzie je niete l wr Woef wat bedoel je Waf Hoe nooi wit de tanden vaa mijn basB vandaag blinken Woef O daar ben ik bij mijn baas al aan gewend ginds hij metMedinos poetst Waf Medinos Die heeft ook mijn baas gisteren juist gekocht Dit hondeugesprek is nimmer gevoerd Maar wel worden blinkende tanden weer mooi en gezond die gepoetst worden met Medinos de capillaii cticve tandcream Marfinos landeraam Is capillalr c8af Eaa capiflair JcMa laaistoi stijgt uit ildiiell In uiterst nauwe buisjes on lioog p dia eiganschap barwt de werking van Medinos tandcream Bij hooge ichiimontwilikaling en met sterk desinlectaarend eo la dsteeRy warend vermogan dringt Meifino ar Inar capillalra cttriMtt tot diep in mieroscopitch kloine groetjes en gaatjes van hel taniloppervlak waar reiniging aia dan korstaJ onmog ifli k en waar tandbedeil het eerst optreedt Medinos heeft een geheel aparten smaak kft is sterk geconcentreerd dus xuinig in het ge bruik 1 cm op den borstel is ruim voldoende om het beste resultaat te veivrijgen Medina s uitiluiiend verkrijgbmmr bi apothekers drogistm en de speaaal brtnche MEDir OS de nieuwe CAPILLAihactievb tandcream wetensjChappeluk bereid preparaat lerustend op biologischen grondslag WAARjUDICI lUaaNt ¥ ii n ii ii ln M a ta Mh i i ill mlmn iHi beaeea ee iNleverlM van w M afcaartaa ieaia mIm m t 4 i l MlflS T447 Moeders Onze wink s zi n E rite Kantdog a Ni vw cNirMi q den geheelen dog Maakt de ftestdagtn geztlUg aësloten voor Uw huisgenoolen met een praahl verHelillnfl ait oni enoraw aar t e e r l i ig Salenlamiien SatieiaaieaMpa wkndverllehUng RaTBOOai VERLIOMTIN enOleailamaan U kent anae aaak m cOia StMi fA BAKKERU WEVER Oeatheve 19 eeeda Tel 3192 KLEI¥nG46 lllEll¥nE MAKXTtS Oroolatc aofteeriae vaar ledere beurt wtt TakttutidlRe tMdienlng o 4ttn 40 Wy jiebben de Krootale en leat getmtineerde werkplatti mnOouda en vakkundin peraoneeL X Op liiiHii ÜMÉir 1841 zal bet ewe tell li ArbeldabupMU Qoiitla y BESLOTEN zijn 0 4 3 10 Laai neg heden Uw il ial niaNetan al ravlaaerea Q 4024 WEETU EXTRA BERICHT f mnmm nöf coo GA NAAR REÜNJg ICOERfEN DOET T dal de Alf CoSp Bcpafenli VereeniKlif U A te Oouda liel eenl 8 atfrea It voor een aareie klaa altvaart of crematie tuen kealprUa dui aoatfer l a a a a T Bel bij een tierftcval No 3726 ae dag en aaclit berettihaar 01 vraagt lalicbuescn aan r C A l a aaiMi N IMBB VM OLai OOK IMMl Het huren van groote en kleine lalen voor partijen en vergadcrjntaa leilngen eiu acaiL aN ii leaeeop p Oroot terrein voor teiitlpnstcllingen eni teer aarne veratrekien w Btl ge wtnsdite nllctiflngen gtfieel tffltJUrand Verwacht een daverend Kertt iltractle programnw Zoutnianilraat M I aaaakaite n alap eaa eaaa tutu mtitn Waaala Waleee ftyar llaaala Waaeae Thaatar laada Telaltaa ZOtT IMM T J v i TiWaa O ije 17 U 4938 00