Goudsche Courant, zaterdag 20 december 1941

EERSTE BLAD Het rooken Het pijprooken is etn kunst waarvoor zelflKheerschiné yasthoudendheid enf plicbtsbesef noodzakelijk zijn Zelfbelieersching omdat een nerveus man nooit behoorlijk kan pijprooken Vast i 1 Trek steeds rustig met kmte halen Rook nooK snel ast Uuige hjüea dat bederft b en tabak X Neem Uw p p niet te mÜ tt dea mond dat dM erstaanbieding Wentcht gij eoi mooie mddeme hoed in de nieuwste modellen n prima kwaliteiten dan sldttgt U nergens beter dcm bi HkUsoft JokoHHa Merkt 70 Gouda r j i hsv T V iroorlM n H 9ogstroat 169 Rotterdon ZATERDAG 20 DECEMBER 194 N houdendheid omdat alle b in moeilijk is en alleen zij die volhouden het ware rookgenot zullen kennen Plichtsbesef omdat een Moede rooker zich tegenover zijn vnend de pijp verplicht gevoelt en deze steeds met zorg zal gebruiken en onderhouden De toIgeitde imictische wenken zullen U helpen bq het juiste rooken van Uw pijp een goede pqprooker niet 3 Leg Uw pijp liever weg wanneer ge erg vooroveigebogea werict zelfs een oode rot gaat dan nat rooken vaii een nieuwe pijp Is dat van beiang daar waiineer U luar de enste keeren onvoldoende leegrookt liet later móeiiqker zal zijn om de tabak tot bet laatste draadje te laten ofibranden 4 Rook Ww pijp volkonien leeg Voond b tet iaraoken 5 Rook een nieuwe pQp eerst binnenshuis rusUg en bedaard De kop mag vooral noott te beet wordn i Tabaksfabriek THEODORUS NIEMEUER N V Groningen Afd Adviesen poor P prooken Zie onze étalage Gi zult versteld statm lieËË dè Bfdtèn vroné Kxgé pËJzen HYPOTHEEK Q 4560 300 aoUd Brieven oMderNo 4629 Advertentie Bureau OERBO Begijnebof t Utrecht O 4521 20 I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KUUSTFOTOGRIIFIK 11 fQU bwreau w a de hruijn o 4S68 8 V Z pToéielm xijn goed Vrifw têm mdlul ttr in Couda heétzml ft 5 Dc GOUDSCHE ADVOCATENKANTOREN zullen op ZATERDAG 27 DECEMBER svs GESLOTEN zijn ijm éh r r i S 16 i IStMcbiftol 1 I I U I III I bil zonderflr Vs ds koaeode leetMagcn biadea wH U Mn ruime keoM N Kerstboomversieilag Kerstloopers en Servettffli r T f n Kandelaars BorendlM vlnidt U voorU KEKSTGESCHENKEN Mkcr M geea U loekt in onze afdeelingea LUXEARTIKELEN M UllRIEËN J Een gesclienli van waardevolle bll yende liertnnering un OUD ROTTERD M vindt U in onze reproducUc Tan beleende plekjes uit de MAASSTAD Nog enltete tuks hiervan hebben wQ voornxtig Ook TOM Otr fUntfMM M dl U HL ALUBKANDI Kleiweg 7 e goudsche bozar 3 1Ï1 3419 U4536 IOC mmtm UieHUwJitileT Neea dat iaat fv hMd ventaadif mjf k lensclMa over v Waarom mn U das idt Uw waMh wei thul don 7 Geef baar uit huil het spaart U tQd goed an geld Laat Uw wasch vaidaiBdig behaaddeii Vw Qmém IraUfoo 20M rrrm Bedtijttwattr zoo zacht als regenwater VTTTTTTTTTTVTTTT O 4528 39 Uw rifwiel stuk KNiefiE s Rijwielhttis Is de bette en vtfiirdeengste reparatie Inrichting Dê lualligheiii in huls baagt ia dea vrinter vooraaaiellk af vaa OE LAMP FRAAIE MODERNE KAPPEN in groote sorteeriag voor OBde kap kan desge wenscht worden ingeruild losae kappen tai voonaad iE s Rijwielhuis KB 7S aOUOA O 45M 22 Niemeijer s 1 abak Erkend De Beste i t rj Voor LIPS Brandkasten en Siotenfabriek Consortima va Hypotheekbaakefl biedt hypotheken aan op liitlfke voorwaarden Met of aoiular afloaaiag tol elk badrag op owMrpfnkd N V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA ü lis 10 Oe Soudsclielllellcinrichting VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING ENKELE FLII KE JONGENS 4 i l Zich aanauUen Kantoor TsnHtelno 29 S7 m0 m o 4569 Haal méér voedingswaarde uftUlrCORTBON door er V Z gortepap op te nertfen O rn VoOT het bereiden van gostcpoip hebt i beh s J v e st ook aog doodig komemerk Nu Is karnemelk niet onbeperkt verkr gboor Door dua ineens pap te nemen op Uw gortbon vstrxekert U ilchzeU niet alleen van koraemelk maar kunt U dé Mmemelk die U los koopt voor ondèrn doeleinden gebruiken Het bereiden van gortWMQ kost U een deel van Uw romtsoen 5 ol ele tri teit P r o l fi t aM van ons rantsoen en gebrvdk bet we V9or ondere bng i T Z gortepop la gestwANaeetd ut bll ft in gesloten flescb ge ruimen tijd houdboeÈr Ook ols dagproduct verkrijgbaar Bespaar Uzelf de rgemisji dat Uw pap mislukt ot oönbrandt Bij ons krijgt s de kans nletl o Geef Uw slijter dus zoo spoedig mogelijk Uw gortbooi Hij brengt U er vier beerliike groote flenchen Z jortepap voor N V Fabriek van Melkproducten der Verpenigde ZuivdUierelders Geuda