Goudsche Courant, maandag 22 december 1941

TWEEDE BLAD ï MAANDAG 22 DECEMBER i tnaailde achtersejivolgende overwin i Berg wist de lieer J Tol zün ide toen af namen Je bêifoekers het spel er in handen De middenlinie teun de goed de voorhoede Tien minuten voor tud choot invaller Janmaat hard In O 2 Even later ïcoorde denzelfde peler vié den paal nogmaals O 3 b óe IHatxte minuut taakte Broere voor Haastrecht een tegenpunt 1 3 WaddiiuEveei G S V OVKKWICHT NA RUST DITGEDBCKT Op vrü gemaldtelijke wijie is G S V r m geslaagd te wmnen De Gouwenaars waren oiver a te linies de meerderen en speelden feen nietige partij Met wat meer geluk aan Goudadien kant bad de score nog hooger kunnen lijn Wadidinxveen maaJrte geen sterken indruk Verdediging middenlinie en voorhoede speelden vrij zwak Van eennig verbapd wa vrijwel geen qn ke en slechte zeldfn werd behoorlijk geplaatst Doordat d S V het kakn aan deed gelukte het Waddinxveen eeni malen zicft los te wei en De afwerking der aanyalleiji was echter onvoJdoende en hiet aanvalseiiel werd te Jjort gehouden De gartheeren gaven chter gedurende den geheelen wed trijd zoo goed mogeMjk partü Niettegenstaande hun achterstand hielden tü tot het einde töe moedig vol Direct na den aftrap neemt G S V tet vel in banden Aanval op aanval wordt ondernomen maar voorloopig houdt de Waddinxveenache defensie tand Als er tien minuten gespeeld is onderneemt Waddinxveen een goeden j naan val T v d Berg zendt van pooten afstand fen schot in dat keeper Brem verrast i 0 Dit geeft Wad dinxvecn Belifvertrouwen Keeper Brem moet eenige balen in actie komen Het succes komt eduter van Ooudsehe ziide P Nuvelstein schiet hard op het Waddimcveensche doel de bal stuit aan de i keepers handen waarna dezelfde abeler nogmaals incehiet 1 nu beter I 1 Na twintig minuten krugt G S V een corner te nemen waaruit rechtfcbinnen Brem met een fraaien kopbal scooft l a GSV is mx voortdurend in het offensief Ver PhHdene heVige duels voor het Wa ddinxveensche doel zyn hiervan bet geVftlg maar de doelman slaagt erin goals te voorkomen Direct na fat weer is afgetrapt stelt rechtsbinnert Brem zirti in het bezit van het leder lost van groeten afstand een schot dat den keeper te machttis i 1 J Na tien minuten brengt F Nu el rt in uit een voorzet van z ti broOT den Mand op 1 4 Direct daarop mapkt Brem er met pen kopbal 1 5 van De Bastheeren ondernemen eenige tp pnaanvallpn die echter op de GmidiechW backs stranden Dan plaatst Lakervelo den bal poed voor hét doel en de tnieloonende Rrpm werlrt Keepeir en bal over den doellijn 1 6 AFDEfLlNG GOVDA Successen voor leidende elftallen Berkenwoude BENOEMING De heer A Roekei alhiisr is benoemdtot onderwijzesr aan de Chr school no 1 te Oudekerk a d IJsseL KASGELDLEENING VERLENGD Bü besluit van den burgemeeeter is de teamyn waarbinnen aen kasgeldleening ad ƒ 6000 is aangegaan met zes maanden verlengd UITKÉEBING WINTERHDLF Van t Provinciaal Bureau van Wint rïiulp Nederland is een bedrag van f 500 ontvangen welk bedrag aan de daarvoor in aanmerking komenide personen zal worden uitgekeerd 8LOÏ OP FIETSEN NOODIG Bij besluit van den burgemeester is in de algemeene politieverordening cien artikel genomen waarbij het verboden is om rijwielen onëeheerd te laten staan Ieder zal zyn rijwiel dus van een slot moeten voorzien INENTING 1VGEN DIPHTERlEi Ten gemeentehuize had de derde en laatste inenting tegen diphterie plaats In totaal zijn 96 schoolkinderen tegen deze besmettelijke ziekte ing nt Bodegraven PBOPAEDEimSCB EXAMEN VOOR WERKTUIGKUNDIG INGENIEUB Aan de Technische Hoogeschooi te Delft is geslaagd voor het propaedeuisch examen voor werktuigkundig ingenieur de h er J A van Glmel Groth Ouderkerk a d Ij ijBENOEHING ONDEKWUijo i Tot onderwijzer aan de Chr ITv I alhier js benoemd m de vacati r den heer W van den Heuvel T Boékel thans als zoodi J ha m te Berkenwoude tegenstanders te verslaan De drie winnaars van deze strijden zijn dus de Volgende Hoofdklasse tevens kampioen van Gouda F Roggeveen vah Mease maker Tweede klasse W van Vuuren van Waddinxveen Dei de klasss J Tol van Waddinxveen Messeinaker Voor de huishoudelijke wintercompetitie van Messemaker zün de volgende wedstrijden gespeeld Groep II W Boswinkel P Oomens F Eytiwachter A H Kulik G de Bruin F v d CaayT Htjok A Bruggeman Groep ni C Twigt N J F Hoogendoom 14 J Hollcbeek A Vente 1 0 J Hamerslag M Novak O 1 A Smit N J F Hoogendoom O 1 Gr p IV Revet H van Geelen 1 © P W de Joog V d Horst 0 1 F Katwijk Chr Boot 1 0 A C Gouda B A S C GoutJa werd de tweede ronde van de groep nwedstrüden gespeeld met het volgend resultaat Gro I G de Bruyn A de Zeeirw 1 O H V Leeuwen A Broekhuysen O 1 Groep II J van Roem P LafeberA Nieveld K de Jong Groep Hl A P M Lafeber J Tom A Vermeer M Lugtenburg Groep IV G V d Ham A v d Laan A V yaaren A Terlouw V Groep V W Hoppenbrouwers M Benninga 0 1 H omes W v d Hey 1 0 D O Z Bij D O Z werd nog de volgende partij gespeeld P V d Sanden L v Reed BIUARTPN Goudsche biljartcompetitie begonnen CONCORDIA WINT VAji KBUT OP TUD De eerste ontmoeting van de Goudsche biljartcompeütie is 4 ze week gespeeld Concordia toonde zich de sterkste en versloeg Krijt op Tijd met 9 T Het was een fraaie prestatie van de Corcordianen om hun tegenstanders die den wedstrijd in eigen clublokaal speelden de baas te blijven want in bl jartwedstrijden is het meestal zoo dat men thuis beter speelt dan uit Echter Krijt op Tijd behoeft niet den moed te laten zakken daar hier niet de gewonnen wedstriiden maar de behaalde matchpunten beslissen wie kampioen wordt Over t algemeen is er niet best ge ppf ld daar de meeste spelers met boven hun opgegeven moyenne tiitkwampn De hoogste moyenne werd behaald door C den Boer van Concordia met 2 92 terwijl W Backer van Krijt op wed A zaam 1 afgebr afgebr uitgest 0 1 0 1 1 0 1 0 Boskoop NEDERLAAG VOOR INTER NOS De afgebroken part van den voorde oompetitie van den Leidschen Schaakbond gespeelden vi edstrüd Inter Nos ïLeidsche Schaakgenootsol ap n is renuse verklaard waardoot de uitslag is geworden i A IVi voor L S G JAARVERGADERING COÖPERATIE In de jaarvergadering van de Coöp Brood en Verbruiksvereeniging Vooruitgang werden als bestuursleden herkozen de heeren J G Benschop en H Boer en als commissaris de heer C van der Witlik Hz In de vacatu van wijlen den heer D Veerman Jr werd als commissans g ozen de heer D Oosterwijk Goedgekeurd werd een voorstel van het bestuur tot verhooging der vergoedng v n t bestuur en commissarissen Aan de leden zal worden terugbetaald 10 pet nL de 5 pet vaste korting alsmede 5 pet dividend Tot slot hield de meesterbakker een causerie over de saipenstelliilfe van het brood BlIRGERLUKE STAND Getrouwd E A T van der Ëom 28 jr en H M van Woudenberg 20 jr Overleden Teunis Hagen 58 jr Hendrik Ramp 69 jr Catharma Hendrma van Bemmel 31 jr COOP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 19 Dec Rozen per bos August Noach 90 120 et Butterfly 150 200 cl Vierlanden 1 0 et Ingar Olsson 110 190 et Rosalandia 60 90et Else Poulsen 46 72 et Van Rossum 40 et eehtold 140 160 et EdithHelen 110 et Queet Mary 160 et Wend iLnd 50 80 et Wilh Kordes 70 et Gemengde rozen 53 65 et Diversen per bos Seringenbloemoi 50 80 et Gienpatis Prins Hendrik 30 40 et tros Chrysanten 18 38 cU MAN VERDRONKEN Bij zijn werkzaamheden op een kweekerij in Zuidwijk is Zaterdagmiddag de 40 jarige ongehuwde arbeider J van Schaik alhier te water geraakt n verdronken Het slachtoffer was lijdende aan toevallen zoodat vermoed wordt dat hu hier door getroffen is BESHULSTVEILING 20 Dec Hulst met bes Ie srt 1 00 1 40 idem 2e srt 54 72 ct idem zilverbont 1 20 1 30 idem goudtoönt 0 84 110 et idem bezet met gele bes 120 1 45 Sparregroen 60 75 et alles per kilo Kerstboompjes per stuk 21 27 et Skimia Japonica bezet met bes per stuk 5 O et POSTDIENST MET KERSTMIS Gedurende de beide Kerstdagen ishet postkantoor Steppend van 8 9 uur C Beide dagen Bestaat van 11 11 45 uur gelegenheid tot het afhalen vanpoststukken TX p BIJNA KAMPIOEN water 2 passeert de hotiderd goals f iiit il Tgen in lie gisteren voor nfdceling Goud i ee peelde wed rijden hiiden als volfft ie klafwe Jieuwerkerk I Moercapelle I ekkerkerti II ON A IV D p N K II Groeneweg I 2e klasse A IIN I O I Overschotje I V R P I R S T O I O O VA V K B O I H V C I Moercapelle II 2 klasse B D O N K III Nieuwerkerk II Nieuwerkerk n Olvmpia IV mmer t R V II Lekkerkerfc IV Rtolwijk II O R V IV Gouda VI 3e klasse A RS T n II nO N K IV Overschotje II Rodegraven II 3e kla e B Bergambacht II Schoonhoven III 2 5 Zwervers III Grtoot Ammen t Or Ammers n öpgek Oouda VII K B O III 4 0 3e klasse C D n D II V RP III 0 2 I Bodegraven III Hnash efhtlII 1 I Oïidewater II G S V V 5 0 Over de geheele linie hebben de l i drrs zich gehandhaafd en daartjiast roer pn slaartelftallcn jiich Lekkerkerk 2 onderstreepte met een regelmn tige zpge op O X A 4 dè leidpnde posi tie in de perste klasse Het twee staan de Moercapelle drukte met een spre kend lucces in Nieuwerkerk ook ditmaal zijn opleving uit Ondernah vprbeterde hel teruggevallen D O N K 2 liin stand door de kans tegen Groenpwèg p benutten waardoor de ge l witten vier punten voorkwamen op d twpe laats pplaaf te eittallen G S V 3 en O N k 4 die ieder vier punten ftebben Op grond van de doelcljfers bezet O N 4 nu de onderste plaats Nag verder liep V E P in door een overigens moeilijk behaalde ovtrwinning op E S TO uit en de positie der Woeri pnaren is nu zoodanig dot zij i og lechfs éfin punt uit de drie restïerende wedstrijden noodig hebben om het kampioenschap te behalen Df hekkensluiter K B O verraste met een lege bij O N 4 waardoor de Go iwe iwar b j gelijk puntenaant door winder gespeelde weds ij n de laajWf plaats nan P R T O hebbe i ovprae dftan In d B groep zette dc pretendent Olvmpia 4 de concurfentie met D R D voort G S V 4 was opnieuw an de winnende hand en bracht zich u definitief in veiligheid Be span i ig in de staart is overigens nu verinflsf Jerd want door het verlies van twfj win stpunten dat het niet opko nen koaitte la Nieuwerkerk 2 vast ifleraan gekomen waardoor Gouda zich wat ruimer kan bewegen In de derde klasse noteerde in de g oep het leidende Bodegntven 4gie 1 1 2 0 0 2 0 2 5 2 1 0 2 1 2 5 5 3 opgek r l f 0 2 Gouderak GOVDERAK BODEGRAVEN 1 3 Het gelukte den bezoeken Gouderak verspelde in den wed tryd tegen Bodegraven haar laatste iitans pp het kampioenschap De uitslag is jgetlatteerd daar een gelijk spel beter de verhouding had uitgedrukt De Tiezoekers zetten direct een serie gevaarlijke aanvallen op waaruit zij door den rechtsbinnen de leiding nemen O 1 J e gastheeren probeeren het nu ook eens en het is S Trouwborst die een listig schot inzendt doch de Bodegraven keeper is op zijn hoede Nadat A V Duivendijk nog rakelings heeft overgekopt zijn de gasten v eer aan het bod Zij hebben succes als de rechtsbinnen van een aarzeling gebruik maakt O 2 Aan de overzyde schiet TrouWborst in den bovenhoek maar de Boöegraven doelman redt op het nippertje Na de pauze onderneemt jGouderak aanval op aanval en de Bodegraven verdediging moet aUe zeilen bijzetten Even valt Bodegraven uit waarbij zij een vrijen trap net buiten strafschopgebied krijgt toegewezen dien Baas netjM uit 4 bovenhoek haal Dan zijn de gastheeren weer tefug mair Hootd edactcur J O Weriter totterdun C i redacteuT gVoor Gouda en OmatrekcBt nctar Cknida g ning De big matsch in B tussehen Uergambacbt 2 en Schoonhoven 3 werd een verrassend en fraai succes voor Schoonhoven op dat nu miet twee verliespunten minder weer de leidmg genomen heeft Oe ongeslagen Schoonhovenaren hebben echter vier winMpunten minder daar zij drie wedstrijden tfchter zijn Voor het pas toegetreden Gouda 7 l erde ook de tweede wedstrijd winst op In C kwam Oudewater 2 nog vaster aan den kop en passeerde tevens de honderd doelpunten Uit dertien wedstrijden heeft het elftal de fraaie score van 10 7 OLTMPIA OP KERSTTOmtNOOi Bi LEIDEN Olympia neemt Tweeden Kerstdag deel aan een toumooi vm A S C te Leiden met Concordia V O C en AiS C zelf KKBSTVOETBAL BU O NJL Op Eersten Kérstrfag wordt op bet O N A tcrTein een wedstrijd gespeeld tussehen de O N A veteranen en een elftal der scheidsrechters uit Gouda es omgeving Op Tweeden Kerstdag is vastgesteldde competitiewedstrijd O N A Hl DJ1 Z II GTBfNAsIlEK Van lente tot winterpracht PBACBTIGE JUBILEUM UITVOERING VAN 6VMNASTIEKVEREENIGING EXCELSIOR S Jabileerende leden gehnldigiL De revue Van lente tot winterpracht die d gymnastiek en athletiekvereeniging Excelsior Zaterdag ter gelegetiheid van liaar SO jarig bestaan voor een geheel uitverkochten Schouwburg opvoerde was geheel op de jaargetijden geïnspireerd In de origineele proloog die aan de eigenliike revue voorafging I d dit viertal oneenigheid doch de gouden zon beslechtte het geschil zij besliste dat ieder op zyn beurt zou heerschen Dit werd daarop voorgesteld in de uit tier deelen 29 tafereelen en vier finales bestaande revue die een bonte mengeling bracht van dans en tumkunst zang en spel Alle leden van klein tot eroot werkten daaraan mede en hun oDtreden sprak van een uiterst zorg uldige voorbereiding Het vlotte foutloo e werk van de kleintjes in hun leuke dansjes en vriie oefeningen wekte bewondering voor het geduld dat de leiders zullen hebben moPten betracht om die talriike verschillende oefeningen zoo goed ineestudperd te rijgen maar ook voor de volharling die de peuters dasrb i aan dpn dag moeten hebben gele d Dp proot ren bewpzpn eveneens dat b i hen de pmstifiTP wil vnoT 7at nm de e iiitvopring tot de allerbp te te makpn de Tootere meisip s om in hun erapoige erkstprsdan pn dp jongens m t hun T ok werp knot i en Ipniehe d srcfe ine dp d mes in haar eracieusp dansen de hpprpn vooral met biin pheno mpnaal w =rk aan brug en rek en dp Kriit op Tijd Concordia R Melkert A Houtman R Melkert T Ravenstein C van Oye A Houtman C van Oye T Ra en tein C ïlykenaar A van Dijk W Backer C dé i Boer W Backer A van Dijk C Ey ken aar C den Boer dames en heeren senioren met dans en Tijd de hoogste sprie maakte n l 18 vrijp opf ninpvn Geestifp schptsen pn De volledige uitslag is voordrachten wisselden heel vaak d iv pnineen en dansen af en alles werd in eei zoo vlot temoo pebracht dat er vrijwel geen moment oponthoud rtisschon de onderscheiden nummer s was Uiterst verzorgd waren voorts d costumes en decors Men heeft bij deze revue V Vunnen genii ten en zeer zeker heeft Excelsior er zichzelf m pr overtroffen 7 0 De stand in deee afdeelipig is gew p rem p vcrl p ni p Concordia 4 13 8 Krijt op Tijd 3 14 7 Anti PoeÖel 0 0 0 0 Voor Afdeeling B spelen Maandag enDinsdag a s Anti Poedel en Krijt opTijd in het clublokaal van AntiPoedel Dit is de eerste wedstrijd indeze afdeeling KUATSELIJK NIEUWS Tijdens de korte pauze geschieddeeen huldii ng van iubi srissen onderde leden D h er A Mejlcert van deOPrichtin if lid werd tot eere lid benoemd De voorzitter de heer D van t Hof overhandigde het dnaro n verbonden insifne De heer Th Binnendijk bood hem uit naam yan de leden en fraai beri erin rs wandbord aan t rwel mevr Melkert een bloemen n lde ont nng HPt aan bet 255arig idiwatswhap Verbonden gouden in e wpTyi apn de heeren Th Binnenditk en W C Luiienburg uitgereikt terwiil de heeren H Zuidam en K Soruijt als koperen jubilarissen eenri veren speldie krewn fj Alphen a d RUn HAAGSCB GERECHTSHOF Clandestien vleeseh Tot zes maaqden gevangenisstraf en een geWboete van ƒ 300 was H Minderrodn uit Alphen aan den Rijrt veroordeeild omdat hij vleesch had verkocht dat van een clandestiene slachting alkomstig was Verdachte vond de straf te zwaar welke opvatting de proc generaal niet deelde H von rde daarom bevestigirfg van het vonnis De verdediger wees erop dat de winkel van verdachte is gesloten zoodat hij ook daardoor al gedupeerd ij en vroeg daarom clement De verdachte wist dai hy boogspel had gespeeKL en toch had J A Henny uit Alphen altjrT m Rijn eenigevarkens geslacht en een v ken zondervergunning in voorraad Daarvoor weshij veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf en een geldbo jte vanƒ200 subs 4 maanden hetgeen hij veelte veel v d De feiten zelf bekende hij De proc generaal wees erop dat al Ier djer met verdachte moeilijkheden warengeweest om welke reden hij bevestigingvan het vonnis eischte Tot acht maanden gevangenisstrafwas R Hoepel uit Alphen aan denRijpiveroordeeld omdat hij olandestien emkoe had geslacht De verdachte had welniet verondersteld dat het zoo erg opgevat zou woïden en wist niet dat ereen minimi m van zes maanden op stond Behalve de gevangenisstraf hadhij ook nog een geldboete van ƒ 300 gekregen welke beide straffen hü nogalveel vond De adv generaal i ond datniet en mcervde dat de straf gehandhaafd zal moeten blijven Arresten over 14 dagen Na afloop bood de voorzitter den leider der vereeniginp den heer W C Luynenburf als bliik van Waardereing voor zün v werk voor d ze revue een armbandhorloge aan Ook de andere verzorgers van de u tvoerin warden beloond r mevr v d Horst en mej Venyiik kregen bloemen en de heeren Schoonderwoerd en Hanuner een geschenk SCHA5EN D O Z klopt Messemalfer J TOL KAMPIOEN JN DERDE KLASSE VAN SCHAAKKRING In de elubcompetitie van den Goud chen Schaakkring heeft D O Z getoond een ernstige concurrent van Waddinxvtente zijn Hoewel ze met slechts achrlf op kw am tegen het sterke Messemaker I wist ze een 5 3 2 voorsprong te nemen zoodat de overwinning zekef is De gedetailleerde uitslag luidt als volgt Meeserrtaker I D O Z I P Roggeveen H Oostermeyer M VtJ J Jager N Oosterbeek 1 O I C Kamer w n o 1 O B A de Mink J Verbeyg 0 1 C P Hooymeyer L v Rée4en O 1 J Rencinan G Sterenb s g O 1 L Joosten A Spoel O I H Meijer P v d Sanden afgebr W E ie Jongr A Scheffers 0 1 J M Naerei ut w n o 1 8 Totaal S 4 9 I van D O Z had wit aan elk bord een Het eerste boj Messemak I paard vcOT Ese van de wpdstrij oneel kam Jio cnschap van den Goudschen Schaakknhg is thans ook de besliS sing gevallen In den beslissingswedstrijd tussehen de eeren J Tol A Spoel en A v d In de derde k den om l t pèi zesmaal achtereen stuit de bal af op een Bodegravenbeen op het houtwerk Dan uit een voorzet van rechts kopt Trouwborst in De Bodegraven keeper is zoo onthutst dat hij den bal door zijn beenen laat rollen 1 2 Direct is Gouderak weer terug en oefent weer sterke druk op het Bodegraven doel üit Een doelpunt komt echter juist aan de andere zijde Bij een corner scliiet de middenvoor uit een wirwar van spelers in 1 3 Moordrecht M S V MOaiWBECHT 4 2 Gasten stonden met 2 voor Het was een van beide zijden goed gespeelde wedstrjjd Het begin was hoopvol voor Moordrecht Binnen 20 minuten hadden de gasten door pjachtige doelpunten van G Stobbe een 2 O voorsprong Geleidelijk aan werd M S V sterwer en met de rust was de stand gelijk Na de rust ging de strijd geiyk op Na 20 minuten wist MS V het derde doelpunt te maken en 10 minuten voor het einde scoorde de thuieclub voor de vierde maal Nieuwerkerk a d IJmcI BURGERLUKE STAND Geboren Marinus Comelis z van J C Oosterom en E Broere Adrianus z van P v Stein en D Uitbeijerse Jan Harm z van H H Hagedoom en N Kreuk Getrouwd A Twigt TL den Otter LOOP DER BEVOLKING Ingekomoi W Falsgraaf van Rotterdam naar Kortenoord 59 E v Ewijk van trecht naar s Gravenweg 252 K Anker van Waddinxveen naar Groenendijk 16 C W Steenkamer van Gorkum naar s Gravenweg 104 VeMrokken J M Meuffels met gezin en M H Gelissen naar Susteren A N v Vliet naar Zevenhuizen NIEUWERKERKSCHE USCLUB rfe algemeene ledenvergadering van de Nieuwerkerksche IJsclub is door 30 leden bijgewoond Uit de rekening en verantwoording van den penningmeester is gebleken dat over het aflèloopen boekjaar de ontvangsten met inbegnp van het vonge saldo ƒ 341 75 en de uitgaven ƒ 328 37 hebben bedragen zoodat het voordeelig saldo ƒ 13 38 is De aftredende bestuursleden de heeren J Koolmees voorzitter en J Fijan secretaris zijn bij acclamatie herbenoemd ïn de plaats van den heer H D Lether die niet herkiesbaar was is gekozen de heer J Koolmees Jr TE DUUR FRUIT De gemeenteveldwachter heeft procesverbaal opgemaakt tefen een groentehandelaar alliier wegens het té duur vet koopen van fruit VERBETERING STROOMLEIDING IN ZUJDPLASPOLDER Woensdag is een aanvang gemaakt met de vernieuwing van de slechte palen van het luchtnet der hchtleiding in den Zuidplaspolder Het werk IS opgedragen aan de heer C G van Ardenne uit Gouda Door deze werkzaamheden zal de Stroom in den Zuidplaspolder afgesloten zijn van ongeveer 9 4 uur v m tot 5 uur nm VÓORJAARSCüLTUUR IN TUINBOUW BEGOïmEN Bevredigeiide witlefoogsl In verschillende tu ibouwbedrüven is een aanvang gemaakt met de voorjaarscultuur De tomatenplantjes voor de stookwarenhuizen zün reeds uitgezaaid en de kassen gedeeltelijk verwarmd De witlofcultüur is thans w er invollen gang De kwaliteit is goed ende prijs loonend KERSTWUBINGSDIENST De Chr gem zangvereeniging De Lofstem zal met haar kinderkoor Het Kozenknopje een Kerstwüdingsdienst houden op den Eersten Kerstdag des n m 3 uul in de Ned Herv Kerk Spreker zal zijn ds A F W de Kluis van Rotterdam VERDUISTERING VAN GELD Te dezer plaatse weril een inwoner van Doetinchera gearresteerd terzake van alhier gepleegde verduistering van gelden Na bekentenis is de betrokkene op vrije voeten gesteld BALDADIGE JONGENS GEPAKT De baldadige jeugd had enkele weken geleden bij een winkelier alhier nieuw aangebrachte rsclame letters van het winkelraam getrokken Het is Ie politie gelukt de jeugdige daders ti vindea Zij kregen een proces ver baal GEVONDEN VOORWlftlPEN Gevon len lederpn motorhandschoenen grijze want Inlichtingeh bij de genieentp politie VERKKEEROUCHT IN ZAKLANTAARN Het publiek blijkt er nog niet goed van doordrongen te zijn dat men bij i ond niet met een zaklanaarn die wit licht uitsfrtialt mag loopcn Reedï i ijn verschillpndé zaklantaarn s in beslag genomen Alleen blauw licht gevejide z nklamppn zijn toegest ian In dpn vervolïen zal de politie overgaan tot bekeiiren dndicn niet aan de voor schriften wordt voldaan at NIEUWERKERK A D U El AlKUinemcnten en Advertenties voor te Goudsche Courant worden aangenotnen do r den plaatselijken agent J G TERDU Parallelwég 53 DAT LIEP BEST AF Het 6 jarige zoontje van de bouwer C de Jong Wz in d kL had Vrijdagmiddag het ongeiui iraanmaalderij van de 000 1 K uwvereenigjng De Ondea rS van een 25 treden hooge trap te ï De knaap kwam voorover on d terecht Hij was bewusteloos I spoedig keerden de levensgeesten tZ Met een bebloed gelaat beo h geluk voor den kleinen af DAMCLUB L U T O De damvereaniging JL U T O a de de 15e ronde vm den onderS f i met lM volgenden muSSC Vuijk I C de Rek B Bos G Melgers Ty Joh de Koning S Ne f r J C V d Voorde G Spoorwakwr H van Walsum M Baan rj M M M C Hoogendijk A van Duin A C van Pelt M NeefF Verzijden H GroenA DekkerJ TwigtM Baa A C van Pelt Schoonhoven TBUI8CLUB HAALDE 2 4 ACBTEb STAND OP D J S heeft reeds na drie miautm succes als bü een voorzet van thti een fout in de achterhoede van Schoon hoven gemaakt wordt 0 1 Het jpd gaat dan een poosje op en neer N 25 minuten ontstaat uit een corner htt tweede doelpunt der gasten 0 5 Schoonhoven zet chter er alles op ai ze heeft spoedig succes als de linh binnen een bal bij de doellijn stopt et keurig doorgeeft aan den Boer die dankbaar gebruik maakt van de geboden kans 1 2 Kort nadat de tweede helft is begai nén wordt de Schoonhovensche mri half van het veld gestuurd Schoonhoven begint een groot offensief en ak den Boer de bal vrij krijgt geeft hï afgemeten naar Sterrenburg die mS een hard schot gelijk maa tt 2 2 We trekt Schoonhoven ten aanval en all Oskan den bal doorgeeft aan Van der Horst Weet deze den stand op 3 2 tt brengen D V S brengt een wijziginj in de opstelling Weldra weet de midvoor te doelpunten 3 3 De uitjla geeft de verhouding goed weer WINTERHULPCOLLECTE De ten bate van dc Stichting WlIlte hulp Hjederland gehouden cdlects heeft ƒ 38 66 opgebracht CLANDESTIEN VLEESCH Controleurs vaif den C C C D hel ben een inwoner aangehouden die vleesch afkomstig van een clandestiene slachting vervoerde Stolwük SECRETARIS USCLUB Als secretaris van de ijsclub Stelwijk is gekozen de heer C VerdooU Mz TAAKVERDEELING WETHOUDEU Bij besluit van den burgemeester K het arjjeidsgebied der wethouders all volgt geregeld wethouder A C v 4 Graaf is het armwezen als arbeids bied toegewezen en aan wethouder Jtt Verdoold het gemeentelijk irfectr bf druf en de openljare werken AMMERSTOL STOLWUK4M Meerderheid niet Ditgednikt Stol wijk trof het slecht dat ze iM besten sp er den linksachter Vaa moest missen waardoor de ploeg gdiHl veranderd was De motor uit de vool hoede Bunschoten moest thans de ofttr gevallen plaats in de achterhoede b zetten en mede daardoor kon Stolwijll haar vorm niet bereiken al had ze eeU groote veldmeerderheid wat wel hieruit bWkt dat zijna de rust veertien hoekschoppen namen tegen de thuu club slechts twee Na de aftrap namen de gasten d lijk bet spel in handen AmmerslM ntoet zich geheel op verdedigen toeleggen met enkele snelle uitvallen m geweldig hard schot van de rechte buiten van Stolwijk beukte tegen d stander Vlak dcarop beleefde f Ammerstol doel een ware belegermt waarbij tot driemaal toe met kunjt vliegwerk het diel een doelpunt komen wehl Succes kwam juist ssnj anderen kant bü ftn voorzet van rechtbuiten der thuisclub scoorde midvoor 1 0 Na de n was Sto lwijk steeds stel ker maar geheel Ammerstol verdetfir de zoodat er geen doorkomen aan w Ook Ammerstol probeerde h t 2 een paar maal mSar ook zü benutt kansen niet STOLWIJK y bonneménten en Advertenties veor de Goudsche Courant ff aangenomen door den plaatsew agent JOa DE BORST Bovenkerk B 6 Waddinxveen JONGEN ONDER EEN AtJTOB Het 10 jarg zoontje van den li K B den Hertog 15 spelender onder eerr autobus gekomen Me rechtèrboventwenfractuur en m ge kneuzingen is het ventjs Lj bracht naar het Van Iterson Zie huis te Gouda nadat dokter 3 mirtga de eerste hulp flad verW Den chauffeur treft geen scHuId IC ASMARRT BOOECBAVE 22 Oec Geen ainvoer ge I e ft