Goudsche Courant, maandag 22 december 1941

EERSTE BLAO Ailvfrttotilii Mm ercrfaad M oaze p dfMflMM 0 M iMtMt Vkdcr Behuwd ta Oroot MOO VAII wonwM in dOKHMlMiteM M TB UCe X t J VAN WOERDEN B WOeRDEN loaker en klMiafca mivenum 2t Occ 1941 i U6JZZdrL e O 4SW 13 AFWEZIG Dra P saf RAVER Kui Nmif m OorarU van 14 D a ij l r 41 I M t Jamiarl 41 Voor ipoedgevillMi Telefoon ISSt O 4587 10 HaREmJK ARTS I kan WoMudotf N Da w blr wegent iterfgefal aCEN 8PÜEEKUUR o en nuf 6gan 42 TT TT Gan gdé voengtkiaée en fijH wocéi duGGel gemaaoieecê tV I it N V KMinkliJkt8t innt Kaartanfibrlfk Gouda ia Lj ruida ie BERICHT aan Aandeelhouders In de op 12 December IMI gehouden Algemeene Vergaderingvan Aandeeihouderi werd lot liquidatie der Vennootschap besloten tien uitvoerig bericht alsmede num merstaten ten behoeve van de nood xakalljka ar av daar aamlaal haudara van da aa SI Daaamkar l 4l In liun baalt alMa aa lUn verkrijgbur O 4576 122 te Amsterdam bit de Rotterd Bankvereeniging N V Nederlandsche HandelMU N V te Rotterdam bH de Heeren R Mees Zoooen Rotterd Bankvereeniging N V NederL Handel M N V H Gouda ten kantore der N V Vereenigde y Fabrieken van Stearine Kaarstin l en Chemlsche Producten N V KONINKLIIKE STEARINE KAARSENI APRIEK OOUDA IN LIQUIDATIE De llquidattttna 0 45T7 40 dbemenUeH feu Fraai KERSTSTUKJES n Miov GLORIA MUNDr voor bator bfooaiwarlt MAaXT4 TILaM AHMKW O 4578 24 Bekende merken en zaken vsrdwenen in den Wereldoorlog DE NEDERLANDSCHE BANK N V De N ïeiIandsrh vBaf N V te Amsterdam de H made dat ïlj ïtet plattnt dat ingf volf e artikel 9 n de Devie7enverordening IMO en artikel 44 van het Devle rnhebluil 1941 aan haar Is of moe t worden aangeboden thans wenscht aan te koopen p M t het oon hierop utirden Ingezetenen voor zoover zij platina pf plfttinamealen ont ewerkt of halffatjrikaat in eigendom hebt en of daarop eenlg recht kunnen door fielden of daarover rejfiji e macht uitoefenen ala bedoeld In artikel 44 vierde en vitfde hd van het Devlezenbesluit IMT opff roepen dit platina vóór 0 Januari 1943 aaif De Kederlands e Bank t verkoopea en over tt dragen Het platlha kan op lederen werkdag t ehalve des Zaterdagi tuaa um 10 en 12 uur worden IpReleverd bil de Honfdbank van De Nederlandsche Bank te Amsterdam Kather 1 Desgewenscht Kan de inlevering ook geachtedwi door bemiddeling van een particuliere bank dl hiervoor eeiv leme provisie In reke ng za brengen De etalfng van den fcoopnrijs al eerst kunnen geschieden nadat het metaal vanwWe De Nederlandsche Bank Is nagezien gewogen en gekeurd r Op grond van het bepaalde bt artikel 44 zesde lid van het Deviezent esltilt 1941 zijTi de prij7en waartegen bedoelde metalen door Da NecterUndache Bank worden aangekocht vastgesteld op f latina ƒ S 41 per fram £ Qn rldlum 4iö T rhodium 004 lladium 1 77 rt thenfura 377 m mntum 901 BV Mnftoo v n halffabrikaat wordt e n toeslag betaald Het tarl f hiervoor is votjr beïanghebhendpn r Vrage bfl De Nederlandsche Bank varkrygbaar V 10 52 Heel veel producten stierven een vredigeo dood In den vorigeo krUg heel vaal namen dia In de huuhoudens van 1914 alledaagsch waren ri en in 1919 sleehta een flauw glimpjr van berlnneringop alleen omdat O gedurende den oorlog ophielden te adverteeren Daartegenover staat het succes van vele andaren cHe luist in den oorlog begonnen Adverteerders ktmnen da cont Sle over da markt behouden door mtt verstand gebruik te maken van het machtige middel dat courantenreclame heet Bd ala zit dat doen wllen zU bet taunae wto bUdrs om dat economisch leven vaa hun land te stabiliseeren I MgDEOEELIWO l Volgende weekwordt de kwartjesrubriek 0 ig Mn la het nuamer dot vertchllnt op WocBidog 24 Dacandiar CLf In plaats van Zaterdag 27 December let aitei llk WOINIDAa 2 DlCUfOn M 10 mmr tjb jr wtm FEUILLETON volgena bougekomen dat het hier op aarde om het maar eena pimulair ta Mggl een groote rommel waa Mu bmeet Je niet Bepaald een geleerde te zUo orn tot die ooneluiia te kemm mau hü was op dat onderwers verder doorgegaan an had zooals hit een galeepde betaamt dikke boekwarken aamen steld over de oonaken hitévan en over de te volgen rtehttUnsn véor een betere samenleving Ton de aardsche tamenievlog echtar xoo slecht bleek om xUn boeken ta aekeeren kwkm hU op de gadaehte een dergelQka bamenlsvbig te stichten ep dién andawn vUaganden kel hi het beMal dien e Mars noemen BU kwam op dit atoute plan doordat tn Ua dlges huenieur Weatdijk de we mensclwn die bcrMd aUn lijn antcem en aamenleving op ta 1 wn Hü was tot de eiaielusit gekon dat het hier od aarde om het ni Nadruk verboden EEN TOCHT NAAR MARS OOOB O A WOUrrEKS u BOK OC PLANN0I OtmWNDEN J destUd hebban de kraoleo vol ge n over onxen faerasvoUcn toebt Inaar Man U ndt iMl dat mlMcMen nat wel utrinneran Oe eapedttlc wai dan ook volkomen tedaaga en vooral WestdUk n Ik konden l vr den zHn Datgene waaraan we Jaren laag badjten sewwkl bleek vatkomen aan het gestel JgUgtte beantwoorden en we konden t pna l e overwinning boeioh i de P lmlii1en die 7r owel xtfn ttitvUBing al i mUne voor li l lielU ten snain ha uitgemaakt Jammer it het nlleen dat er van de tjrh plannen van professor Kir n i ltv vm rlnf t l r no niet knti Itom De ni nnr n v n d ren BulK r h n piot t n namelifk hierin dat nil or Weatdi mofcll heelal keurl Pn bMor Klrmensk vond dit pracMiae ftelegrnheld om naar Mari te gaan en daar dan 7lln koloni te tichten van m i rhen die hijzelf zortfvuldia m tiltklxren Daar kon hU dan ver van het ardache gewoel en ver van alle aar che InvltNKlen zDn samenleving op i aniaraat een toestel dat het sou maken tochten door het ondernemen naar efke wlUe planaet hu nr t een kolonie wü Ucbtea van ï 1941 mm oFFicoxu puirtJCATnr yan iiet oepastement VAN EAiXOeL NU TCRHEIP EW SCraSPVAART VnvucHT sNacnunriNo vjji som aHwuuuHDCu tOf Staattentraat na It daiw I da tan aanatao nmb Malda catonMta dcimnntacan imknebt Unda atbatfliif van d vaniUchSnatM toS iJS viS1l ï2S5SÏÏ 2 V n rhanda btofrMn S MvU la MAANDAG 22 DEC VOOR IEDER INWONER VAN GOUDA EN BREEDE OMGEVING DB bataakant t tawn a bovanaanoamdan datum alia Importaura st i wldoadardaelan qa graaalan dia uit van dardaiibatrak B rQwMInt km ondardaalan rtjwtelan aamoiiatallan o daan aamciutaOaa v In rQwlalai of ondardaalan i enatotta aUa datallbandalaran in rttmalan e owtedMian nUdit ga atab a doen Inntotlven bt da aaoOa MM n Wouwatiaat IM MS i a OrairaBliaaa Zt dia bH hM Cantnal Bur voor dan IUSwialhandat CJBA Jan Liqiwnatnat It ta AnUaidam Z i n ë L dlaoaa lieli voor daza laaehi ivla aan a maldan Wt bat CBJCi aan welPbuiawi da voorbareidande warkzaaBtbadan voor da Inacbrilvlna van lUa iadaa lUn toavartrouwd Mlat ladaB van bat C BJI dienen zich voor Jnachrfivlna ractabrtraalB tot bat Bureau voor de lialaalvarwerkende Industrie RIouwatraal H4 iaS e VOravanbaaa ta wenden De voor InactiaWbia banoodicda Axmultaran werden rcedi aan aUe bakende adreeaen tDa a ondab Wsnnaer man blnnaa iMa dagen na dacteekanlnf der befcendnwkbif kadoeUe tbrmuUaren niet beatt ontvanfan wordt laden vn bet CM aanceradwi de tan apoedlfate UI bet C3 B a n ia vraaen tarwtil nlet ledan dit dienen Ie doen bU bat Mtfaau voor da Ketalanverwerkande biduitrie aanaezlen do fbmuiUaren voUadla bifevuld en onderteakend bbinen tien dagen na voomoamdon datum moeten nn ingeleVwd Niet daiar verpliohting la atraftaar Onder rltwlelan en oaderdaelen worden hier variUan tourrttwlelen Inidudat vort en ta twieien tnnsport rDwIelan taiehui carrier en taivalldewagana atamade anderdealen van den r wielen en wageni met ultKmdartng vaa rtlwtehrerUcbtlnganrtifealen benden en rubberartlkelen Dit beeft zoowel betrcKMng op nieuw als op twaedebandach rUwlelen ali rnwlelonderdeelen d Gemeenten von Krimpaiiarwaard Ziri laspoldar RQiistreak i d Goudsche CQurant hel aangewezf n dogialad voor i d r gezin X Hel publiciffeihorgacm voer ikcn adverteerder dot eiken ovond duizenden gezinnen bereikt OFFICIEELS PUBUCATIE VAM HET DEPARTEMENl VAN LANDBOUW EN VISSCHERU H best oirxorgd nimiwdiüt Goode en onvedng AANMopmeoNMBfa vonAABDAPPiucer Wie zicfa nog niet bonoeerde doe dit tiiMott De aboniienientsprUi bedraagt f ken avond aao bult bezorgd la fltada tZM ver kwartaal f6 78 per aaaaod e U eeal per week bniten Goada bÜ onte weaten j kwartaal ttM per rnaaiü It l ea M oent per wee Vt voomltbetaltac Abonnementen wonien aangenwnen aan bet Bureau te Giouda Markt SI Telef 2745 Uj den beer W F Steenbergen de Lange van W jncaardenatraat 10 door onze bezorgera en b j de agentoi bulten Gouda BBOAMBACBT J de Bruin Boekh en A4 Bur Hoofdstraat C 17l OOODBt K A Verboom Smitaatraat H HAASntiCBT J M de Cfraaf J v Arkelatraat C 160 L MOOBDIUSCHT W de Wit Stevenitraat 10 NIKUWKBKEBS a d USSEUM Groenendyk Donwlr 37 OPPZWATEB Firma Rahms Boekhandel BEBVWUK S Slappende Raadhuiiweg E 77 SCHOONHOVKN H Bleyenburi Voorhaven 8 SJOLWUK Joh de Borst Bovenkerk B60 WADOD XVE8N Tineman Neise 48 BOSKOOP C A Straver Bnmakade 47 MORSCAPEIXB Jac van Marie Julianaatraat ISI Ret RtfkabUTua mor de Voedsatvocnilaiung in OorloiatDd brengt het val gende onder de aandacht van Iwlanghebbcnden Het II elileken dat vele vaebouderi l i hun Plaatselüfcen Bureauhoudar een eankoopvergunning voor voanardappalen aanvragen sonder dat itJ da zekerheid bobben dat eU daarop ook Inderdaad deze aardappelen zullen kunnen koopen In verband met het feit dat de hoeveelheid aardappelen die voor voederdoeleinden ter beachlkkinK komt dermate ger ia dat bU lange na niet aan de vraag kan warden voldaan doet men verstandig niet eerder een aankoopvargunnmg te vragen dan nadat men van zi n leverancier de zekerheid heeft ontvangen dat hQ de enoodigde boevaelheld kan laveren Voor den veehouder la dit daa te l langrttker omdat het kwantum voeraardappelen warvoor men een aankoopvergunnbig beeft ontvangen voorlooplg In mindering wordt gebracht op de hoeveelheden ruwvoederproducten waarvoor eveneena da aankoopvergunning noodig la De mogelitklteld om Indien geen aardappelen op de aankoopvergunnlng kuniftn worden betrokken deze te rtiUen voor een aankoopvergunning voor vaederbleteh iiil jft voorabnog beataan OBAS N ELAVKIIZADCN VOOB VRZAAI IN IStl Bet RUkabureau voor de Voedaelvoonlening In Oorlogtttjd maakt bekend dat een leder die voor uitzaai in 1M2 Kras of klaverzaden noodig heeft hiervan voor 4 Januari 1S4I opgave moet doen blJ ztln PlaalaeUtken Bureauhouder met nauwkeurige vermelding van hoeveelheid en aodrt Aanvragen welKe na bovengenoemden datum binnen komen worden niet meer in bebiuideling genomen VCBLCNOIMO Ora DIOHnOSDVIlB TOtWUZINOBN TAN BAVEBMOVT PEULVBUCHTEN De SecretarU Oeberaal van bet Departement van Landbouw en VlaaoberU maakt bekend dat de geldigheidaduur zoowel van de toewUzinien vdbr havermout met een vervaldatum voor of op IS December jj welke iiitalultend acht geven op het koopen an havermout als van da toewijzingen vermov voor havSrmout met een vervaldaUuA na tt December 1 welke recht geven op het koopen van tevermout ot iwulvruchten tot een nader bekend Ie op het koopen van vermot maken datum wordt Wrlengd 1942 NADERT De bovenomschreven maatregel treedt bi de alaats van de seeds eerder bekend gemaakte bepaUng W welke de gekllgheRaduur van de toewtlaingen voor havermput met éen vervaldatiun voor of op M December JJ met een maand werd verlengd OFnCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEF ARTEMENT VAN HANDEL NUVERHEID EN SCHEEPVAART kf Ie op d a niakk lijl tt vfiff aan familia vritnden en bekenden bij d jaarwisseling een flelukwansch wil doen toekomen meke gebruik van de bijzonder gunstige gelegenheid daarvoor in het Nieuwjaarsnumroer van de Goudsche Courant dat oHe bekendeh van onze lezers essen zoowel in Gouda als in de omliggende gemeenten bereikt Wij drukken hieronder enkele modellen ai ter grootte van 5 regels welke wij plaatsen voor I O 52 Grootere ai nonces met eigen tekst naor verhouding Opgaven worden ten spoedigste ingewacht aan ons Bureau t Markt 31 Gouda of bij onze plaatselijke agenten in de omgeving DOOKBBBKKKNmO ACCUHSVCHBOOOlNO GCPIÉmXUnD AAN AraSMBM De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en VisacherU maakt bekend Naar aanleiding van het besluit van den waarnemend Secretaris Generaal van het Departement van rinandlén tot wUtigtng van wetten betreffende de accUnzen op gedistilleerd en op houtgeest en tot wttzigtng van het tot de Tanefwet 1S34 iMhoorende tarief opgenomen m de Nederlandsche Staatscourant van Dmsdag O December 1941 nr 340 en de bij beschikking van S8 November I94t nr 35aM en 4 December 1941 nr 37778 VMn het Departement van Landbouw en Vl ss erU Rijkstmrt au voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd afdeejmg Algemeene Zaken verleende toestemmingen tot verbooging van den prUs van edlattUeerd en gedletllleerde producten wordt het volgende toegestaan Importeurs fabrikanten en handelaren mogen de uit het genoemde besluit van den Secretaris Gwtenal van het Departement van Financien voortvloeiende verhoqgtng van de accijnzen doorberekenen aan hun afnemers De uit de genoemde beschikking ns 35294 van 76 Noveml er 1941 en nr 37778 van 4 Decemtier ld41 ressorteerende verhoogln n van de prUzrn welke de Producenten aan hun afnemers in rekening bren n mogen dooc de handelaxen worden dooftwrekend 1Q33 40 Fa Kulp rs BduwondornamiiHli Amsterdam NIEUWJAARSWENSCHEN Aan mttn geachte Cliënteele I Gods besten zegen bi den aan Vrienden en Familie het compli J vang van dit nieuwe jaar san ment van den dag Begunstigers en Vrienden rniisiraarséa Tal St 7e Urftfi van S 4 jifaagt voor haar werk te Bremen een groot aantal Vakbekwame METSELAARS O 4580 Aan al mijn Vrienden en Begunstigers heil en zegen tn het nieuwe Jaar M jn barteldken gelukwengcli aan n n Vrienden Bekenden en Begunstigers Rotterdamache ramllle met t kind II zoekt per 1 Febr a s WONIMal In Oouda of onmlddellljbe onige ving Maandbuur ƒ 30 Brieven letters K M aan Zwagers Boekhandel Rotterdam W 049796 InlteliUiieeii M leo ArbaMekoreaux Ier plaelae AbMHMHIMlttlirliS Veel heU en segen aan Vricnd m en Bcguiwti en bH de int eds vaa het nieuwe jaar Het compliment van den dag van Xelte DagiliiUistloils gevraagd v g g v Van SwletanatilMt 9 O 4S 9 Ia Gtouda per kwartaal f2M per maand 0 78 per waek 18 et buitan Oouda Met per week pel post per kwartaal 8 3I MMrtMtittarM Oggoorf van het nummer met duidei ke vermelding van naam en adret is voldoende 1 4 rtfida UO elke regal aiaer t OM iDgaaaodaa MedadecUngaB 1 3 regels IJl elke regel meer Banketlakkeri Oevraagd eenllink eerlJIk kandig haeisje B ovfreenkofflft gereduceerde 2 prezen t Zaterdags kleine advertentien van Ir da kwartjesrubrlaki I S ntl regels 0 I6 elke rege meer f 0 10 Haaunun grootte 6 regels voor de holsliondlRg ea hulp de winkel Aanmelden A Oost Haven 6 f laaital M f UW advewimitl In VAM e KUM IBtM O 4586 10 bouwen natmurllJIC aider voorwaarde dat er leven mogatitk zou zijn op Mara Dit aondan we daa eerat moeten ooderzoeiEeo Bovendien kon het ook best mogelijk zUn det Dura reeda bezet was en er metiseban ot althans levende wazene woondm In dal geval zou hy naar een andere planaet moeten mnzien Aanvankelijk stond ft zeer aceptlseb tegenover zHn IdeMn Hft sttchtaa van zuuce kotoalfa Is ai zoo vaak geprt Mard m vrtjwei altUd is bet op luels uitgeloopsn Elks sarasnlaving fti een getrttiwa afspiegeling van de manaeSelUae natuur en zaalang de mensen Jiog overhNHtt van fouten an tekortkomlngan zoolang suluu bi tikt lamenfevlng idle fouten en tekortkOffllnien tot uiting Mijven komen en zij zullen elk plan bete mooi aq vernuftig ook In de war sturte Zoo dacht Ik er altbana m het baghi geworden lAimers ala ml n tbeorie julat waa daa sou bat mogaUJk zUn om tiJdeni een tocht naar Mars voortdurend verbinding met de aarde te onderhoudaa en deze verbtaidtaig zelfs tijdena het verblijt op Mars te handhaven HUn marcantstantwrt s eag op van vreugde toen Ik éa ir WeshUk da gelegenheid krseg om de w ala de primeur te geven vaa aan Marsultaandlng Er volgden au eenige Jaren van nauwe samenwerking waarin veel werk meest worden veraat Op bat vliegveld Schiphol verraea een groote fahclefc waar het toestel dat ofl jiaar Hars zou brengen ward gabeuwd net sou dea vorm van een gewoon vliegtuig krijgen omdat hel toeztel ook als een gewoon vli ttuig zou opstijgen en dalen wanneer nien hef loeatd namelijk Ineens sp MaraV iou Inaehakelen aan zou op zW a grooMn afstandje aafttrekkiogskracnt te garing zijn om den luchtweerstand te overwinnen Hierom en ook om andere technisch redenen wa n oobdzakelUk het toestel tol in WsSnosÉir ta iatm stUgan om eenl daar llCt ln sld Jk4k paraal In te fhf kelen OmgelMerd zou het toestel i een gewoon vliegtuig op Mar landen teneinde gemakkettJk een goed landing ta kunnen ultroeken flVerdt aemolfd het heelal te atormsa In de buurt van da bewuste planeet gakonoen had man dam eenvoudig het toêsld op aarde af te temmen en het werd keurig afgeremd om daarna ala een gewoon vliegtuig te dalen Het la duldelilk dal de practtsche uitvoering van dit oogsnaehiJnliJk zoo eenvoudige priaetpe niet zao eeovaudig was en het haaft hara daa o bovanmenscbelUke inapanataif gakoat eer hIJ bet zaakje zoover had aai bat gnx waagatuk van een tocht naar Mars met een geringe kans op succaa kon rorden oademomsil Ia dfozatUen tlJd dat hU hiermee bazig was bracht Ik da lacbniaehe wereld In tmaclujdding met diljn ontdekking van de miltirfreoueate radlotriiliagen Ik beweerde dat met deze trlllbigen ongidlmiteerde aMawlaa konden warden overbrugd terwQI bet doordrlhghigsvermogen zóo groot was dat za met gemak door de heavialdebiag 1 konden heendringen Dit laatste was tot nu toe van weinig nat geweest maar door da plannen van hr UTestdiJk waa het plotaflbig van bat grootate belang Ook WestdUk had hU voor zUn Idealaa weten te winnen en daar prpf KirmoiB17 behaiva Idealist een uiterst knappe astronoom en wiskundiga Wai stelde ITsstdllk zijn medewerkttg op beogen prija Zoo hco aa we 4sdHe8a Jarenlang gewerkt n gezwoegd aan ona irtaa waarbU we ons vaak daa ttjd niet sa den om l hooi lijk te etoi of te slapen WeatdiUk werkte aan zHn uitvinding en ik aan de mtjra terwijl jtrol Kbmaaakr sleb rneer op de practtsche uitvoering van den tocht toelegde nrtd in TachudcTing bracht met i n uit J ZJT ï Mrlode at den tocht voat te bereldeh slaagde bU er met zijn enOiousiaste overtuigende woorden in om mij wat milder over zijn plannaB te stemmen Het was tenslotte te prol eeren en het zou toch w l mooi ziJn ala het kon Het gat aan man tocht tenminste Inhoud want wat hadhet eigeniyk voor zin om naar Mars te gaan als Je daar bQ aankomit niets anders te dnen had dan doodgewoon we terug te keerent 0 welke sich op eemge boogte bovaq het aardnppervlak bevtiidt raarop alle ra dlotrinlngeni welke ap aarde worden uitgezonden etstMttaa e uilvlndttig van Westdyi kwam la bat kort hierop neer Elk lemeUlchaam iMxit aantrekkingfkraebt magnetisme Indien de aaatrakfctagskra l van ót aarde niet zoo averheeraehaad waa dan OU hier de aantrekkingskracht van andere planeten ook duidelUk waarneembaar zjjn en wel van alle planeten In verscblUeiide starkte Het streven van WestdUk was nu een apparaat uil ta denken dat men ala het ware op Mn van dle krachten kon afstemmen cogevear zooals man een radjotoestel op een bepaalde golflengte afstemt AM men den de aantrekkingskradtt van de aarde kon uitschakelen dab sou dat apparaat gewoon naar de afgistemde planeet vallen Eerst heti lantaarn maar dan met eenparig versnelde beweging steeds mtilar en snetter om tenslotte door niets geremd mat een faatastiscbe duizelingwekkende vaart daar