Goudsche Courant, dinsdag 23 december 1941

DINSDAG 4 DECEMBER l Nedêrlandsche VoetbalSoni SECRETARUAT AFDEEUNG GOUDA Kamemeiksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEEUNGEN PBOGRAMMA ZONDAG 21 DECEMBER UMI imem WAjm f ANffCBH Sf en Lendenpijn smnmpirin b g0 ff zearMiriMr ywMto uftkonalmn i Me4 o 4906 fl Tkatti TlMalcr Rubber met Eramy Heuflier Constant van Kerclchoven en Juies Verstraete Aanvang IS uur Beaale MMMop Kleine man wat dq met Herman Thimig Theo Linpesi m Bertiia Thiele Aanvang I IS n Vatech frid Uit vrocffer tüden DR U30DO8CBB CODRANT HBLnOB IthMnstMg B laass sf i Vatach f jari ai manufacturier G ▲ Van met Ruoolf Peniau Kirsten Hei Hoogen uit Zoeterm er wegcu 75 JAAR GELEOEN Het verfcoopen van vleeach van opgegraven besmette koeijcn gaat naar men van alle kanten verneemt steeds voort BiJ vonnis van het k ntongeregt zün veroordeeld zeven personen ieder in eene geldboete van SO en elk zeven dagei evangetijsstraf bg wanbetaling der boete daarenboven ieder drie dagen gevangenisstraf ter zake van het opdetven van dierlgke overMyfselCB te Gouda M MAR aajottm Met 1 Januari as wondt ook hier ter stede gel k in bij na alle groote plaatsen van ons land het geval is de straatverlichting ingevoerd onafhankelijk van den stand der maan By den brand in het magaz t in meubelen en manufacturen enz van den heer Carrière op den Kleiwegibeeft zich de fitter aan de Stedelijke Gasfabriek van der Fauw hoogst verdionateUjk gemaakt Hfj is met levensgevaar het brandeiide perceel ingegaan om de gasleiding af te guiten wat hem spoedig gelukta De raad hetft aangenomen een voorstel van B en W hd het werk der vernieuwing van de brug over de Breeviart bij de Kap te gunnen aan denaagsten inschrijver den heer C P W Dessing vo v ƒ 2121 21 JAAR eBLEDBH De heer A H Collee onderVijzer aftier ia benoemd tot hoofd der openbare lag ffe school t Rijnsburg Uit Oudewafer Plotseöng is overleden dr T A M Thier De overledene was hier omstreeks 30 jarer genepshecr en had een zeer drukk werkkmi Uit Waddinxveen De heerfl Postuma onderwijzer aan de school voor Oir M ULO alhier is bemoemd tothoofd der Chr school te Opperdoes berg Theodoor Loos en Hermann Speelroaoa Aanvang IS uw a DecL 1M mm Lidkeia Kerst w dinipd ienat Ned ebiba M Oce Ï4 11 Inr Saraub LoOor aehe Kkrli Kerstwijding voorgan ffer ds J J Simon jnedewerking zangkoor M oec 7 94 Mr rvco Gerei ociBaoBia Sprcakboim ds Joh vu W tacB t $ Dec 12 BW Oas Oaaoegen Kerst fMstviermg vereenigiDg Araaen zorg voor driehonderd ouden var dagen M Dce tJH mm Kaaataaln Concert Goudsche Orkestvereeniging met koor solisten mej Baukje Bimen aopraasi mevr N de GrootWihtsdHit alt H C de Gocy bariton en J Signer viool M Dec S MT De Z Ua Receptie Joh Mulder U Dce an 1 Jan S ea 4 aar Knash a tn Kinderfeest gezelschap Alliert de Booy 14 Dee ea I Jaa 7J4 aar Kaaatasla Bente avoDd gezelschap AU de Booy M Dce 11 aar D Zahn Pnblieke verkooping onroerende goederen door notaris K Zeevat W Dee XM aar Hosiekachool Wcithavaa 19 Kindermiddag Med Vereeniging van Huisvrouwen poppenkast en goochelen tnrnuoKiNG boi boekjes en BONKAARTEN 1 4 aar Gefeoaw DaaicI Uitreiking nieuwe distntHitJebonboekjes bon kaart AA en boter of aetksarten aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters V X Y Z Waeaa4ag AromBKERSDRNST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Dee Westjiaven M JWORST GEKCX KTE WORST BLCHDWORST Economische rechter te Rotterdam LANDE8XIEN VLEESCB BN BONNENHANDEL De eoononüsche rechter te Rotterd a beeft Wegene diverse diatnbatieraisdrijvai veroordeeld tot de volgende straffen Een boete van ƒ 40 subsidiair 10 daeen hechtenis werd opgelegd aan den 30jarigen schilder R Mooy uit Barwoutswaarder wegens bet verkoopeB van IS leg varkensv each zonder b m m Novo ber j 1 tevens werd de vnbeuidverkiaring van bet Wceadi celast Het O M had t M of 30 dagCB heehtenis gevorderd Vier naaaden gevangoiisstnif kreeg de 33jarige maehiniat H Viak te Waarder die vukeni eeach aeoder bon had vcrfcockt Biadhf muaden Het vle Beh werd verbeurd veiUaard Zes wdien gevangoiiastraf voor den 43jarigen kunstmesthandelaar P U V d Linden uit Slurder midat hij drie varkens in voonaad had gehad die niet geregisseerd warm waaronder twee varkens van elk van meer dan 29 k g De dieren werden verbcuid verklaard Eiach 2 naanden Een boete van 25 subsidiair 15 4afen hechtenis werd opgelegd aan den 5 jarigen kapper en kl eermaker C Boot te Waarder die zonder bon een hoeveelheid varkensvleesch had gekocht op 7 Nov nber jU Het vltesch werd verbeurd verklaard Bilch ƒ 40 boete of 20 dagen hechtenis en verbeurdverk arinC If if V I ST iwing van de hooldfiiuroi en vsbi uit het hok ontsnapt feH wcMt hi r afaeheehie nianten en dooneiin omgeving weer aancetrpffew SV Cei SOmUtnUM tegen hoesti een zéér werkzaam iNr diict der ZwilMl ffabrleken ïïiMmmm Bübellezmg eb Kalf m MJg T re w T reoB bet of QSTto mmciKiauBT D B ik l toC wette gMowxaad 41 H S jr xStNed Herv predikaat m d KWm Km Ü t Mi is h t teA ran bet Md r nd Kerstfeest Ma kat CMM Mht k ungen va paabp MC ven 3 opendt di Kalt iet ftbad ca v r lces Geneiu 4S ve 1 12 Op d profeten te ert 10 werd b 4e beqwekinE van dit iiedeclte den meesten nadruk geJegd JOe chepter zat van Juda met wi en aoefe ie wetgerer ran tus chen K4f e voeten e d t Silo komt en denzelve sMm 4 volkcrca geiMMTzaani zQn tben Saladlf cm der aiachti rte he a rscJi CT s van Egypte op zgn sterfllM4 1ag gaf hij te kennen dat bu zijn begrafenis slechu een ians met een hnad ea een wapenrok er op gestokea achter de baar gedragen mocht wonk nieta aiMr HMnne4e wilde éem aaehtige TeiiMen tot itdrukkhm hicagai de nietiglieid vma btA levm 4e vcrgaafcelvklièid vau z a Mii4aeti k a n i Bgacti ap Vrgenover deze levensbescjiouwing telde spreker de wiWachting van Go4a kmderen wellte de ica m de beerlijk van bet eeuwig komngsciuip va Oiristu ▼ an 4eie leWde verwachting getuigt de ende Jacob op z sterfbed wan neer hg lön zoon Juda zegent en pro fêteert dat de Christus uit lijn ge llLCbt eenmaal za voortkomen Bti het u Vprvken van deze profetie is Jacob niet gelijk te stellen met een poMlsode die een brief uitreikt zelf onbekend met den IHioud de oude staaivader leeft zelf bij z n profetisch woard en sterft in het geloof er aan Ai4a xal een leidende positie beklecden ontler de stammen van zun broers en hij heeft deze hegemonie over hen behouden totdat Cluistua uit b tm verscheen De naam Silo kon heerscher maar tevens nift aanbrenger beteekenen beide beteekenusen hebben een dle peren ins iaar Jezus volkomen liler aan beantwooi t Hy immers is de rustpunt voor het eeuwig onrustig menaehkart Bi de zachtenoedige heerscher over diegenen iie Hem als komac va i bun hart crkennea WILDWOBSTJES FEANKORTER KNAKWOSSTJES BOTEEHAMMENWORST I Ja InsscbensaBg werd nu de lofcang van Suneon gezongen waarna Da Kalf zijn lezing vervolgde In de geboorte van Christus u de Blench beschaamd gezet omdat bet Grootste uit bet kleinste wilde voortapruiten Jiida was m die dagen in een zeer ondercesciiflite positie gettraeht en S kig getakt oneer de overheersching er Rameincn Kiets was er wat nog maar kon herinneren aan zQn oude g ootbejd En juist in dien tijd werd de proietie vervuld en Christtis geboren groot en machtig door alle v ei B edeli ng heen De anerfcwasffdige beeldspraak van vers 11 werd biema door spreker uitr voerig BitgHcgd Uit deze profetiscbe woorden nJigai we het koninkrijk van cairisnis verstaan waar v nÊc overvloed en feest zullpn zyn Telkens en telkens belooft Jezus in Zijn prediking aan aUen die het willen gelooven bet Leven en al den overvloed Bij onze voori ereiding tot het Kerstfeest komt het er op aan dat wij tot kennis kernen van dezen HeSand Vele aialen reeds hebben wij het Kerstevangelie gehoord kennen het geheel uit het hoofd en het gevaar 4at 4it e v an te l ie iets afgezaagd krijgt ia niet 4eithbecidig WBlsa wH bet als iets niewws a 8 een wonder beieven dan is het Boodig dat wfj onae aoaden ktnnen voor Gm en al enae verwaehtin alleen van Christus is Kent Christin zien dao sterven aoo besloot Ds Kalf i beter dan erst sterven en ita Ohristos zien Na het geraeéns di appel k zingen van paaTm 103 vers 2 werd de bQeenkomst met dankgebed geste en lilBlG IVBILEtni De heer W C v d Buist die op 1 JasMMiri a veertig jaar bij de 84e iae Kaaraenfahriek Gooda hoopt werkaaam te zqsi k niet zooals gemeld ai4 ir baas maar baa welke fUneOo htf ainda 22 jaar aan verschillend atdariiBfcn va bet bedrüf vervult Haeltde boete md ém SS iarigeB boMbewertcer O Klaaszen te Bad enmn wegeoa om aoortceliik aü tttft EeozeUde isch CMk v rteai4verklaring van het vleesch Cooiorm den eiscb werd tot 3 maanden gevang ntetraf vwioordeeU de 43 arice vert enwoe 4iasr f u Raateland te Haastreoht wegens het koopen en onbevoegd in voorraad heblM n en weder verkoopen van distnbutiebescheiden in Augustus en tfevcmber j I Bet in beslag genomene werd verbeurd verfclaardi VItf maanden gevaa niaitraf conform fe eteeh voat den IT 4en het koopen van een groot aantal bote en vetbonneo in Aaguatos en November j I Een boete vaa Ui subsidiair 1 maand hechtenis voor den 43 jarigen vcebouder A V v Schaik te PapC kop voor een soortgelijk misdrijf zooónde n boete of 15 dagn hedttcDss voor den iW jarigen veebdtd r A Baao te Papekop voor een soortgdijrfeit Tirae andere tewoners van Papek0p de 4T ariae H B v Buraa huisvrouw vaa M J Naderhand en de 3 iari e voeh oa de r J R van Lieaheut kregen voor eenieUde feit raqi Sfr en ƒ 10 boete subsidiair 2 en 10 dagen bechtenj Ook voor bet koopen van boter en vetbonnen werd hikgokw i owgkowk maand hechtenis veroordcMd de 47jarige C de Wit huisvrouw van Th Hoogënboom aoomede de 39 jarige M P S huisvrouw van A Q v JaarsveM uit Hekenderp voor een soortgelijk delict f 50 boete ot 25 dagen hechtenis Een boete van IS of IS dagen hechtenis wend ceg efd aan de 33jari A C Overbeek huisvrouw van J M Huis te Hricendorp omdat zü een groot aantal vetlwnnen had verkocht in Augustus en November j I Benee fde boete voor hetze fde feit kreeg de IS jarige E C de Hoop haisvitmw van A Boele te Haasjrècht Conform den eiscb kreeg voor eenzelfde feit de 36 jarige veehouder C J V Rossum te Rietvekl 30 boete of 20 dagen hechtoiis tarwijl voor zoo n feit de 40 kTige landbouwer C J Apmyt uit Haastrecht 50 boete of 25 dagen hechtenis kreeg Het leveren van kunstmest zonder ban werd san den 4S iarigen grtianhandelaar J Baas te Ouderkerk a d IJssel gestraft met 10 boete of 10 daged hechtenis zoonedc een gelijke straf voor een cflfde feit aan den 5 jarigen ko 4unan C Hour k te Krimpen a d Unel Ook kregen eenzelfde hoete voor e B soortge ük misdrüf de 37 jarige veehouder J Borrema uit Ouderkerk axl Usse en de 38 jari0e veeHbuder G V Dam uit Gouderak DS BinSOIS BEDANKT VOOR f CAAMSLAQ Ds A Dubois predikant bij de C r Geref Gemeente alhier heeft voor het beooe naar Zaamslag liedankt fe LEVE WC Sr SMKRWORST BERLINER WC ST Rottercimtwchc rechtbank WBGBNS FIETSDmBTAI BKN JAABGROBfar Voor de rechtbank te Bottérdan lieeft gisteren terecht gactaaa 4e 30 jari4a groodwerker W J van Tol te s Gravenhage wegens didstal vaa cea 4sraesaljwiel sf 2 Oetobor jJ lat een poort naast een magaz aaa 4cd Klei weg Verdachte wend op hcptardaad b trapt en aangehouden toen h j met de fieta wilde we ijdok Het O K eiaohte eea jaar avasice Uitsyraak over miU t a étfm KONUN WAS oirmfArr elenateopafla FIETS OP RtN WnU Van een fieta die 4e li ji i iSBr fai poort naast zün wraiag aaa 4e Krufsrlaan afgesloten had ueetgiatt is bet voorw e met de bande n utw SM Mj De bewoner van dan Fhtweel gel 4ie eest konijn alt het hok op grond vermiste heeft de kerstbout Ie Klasse Nieoweriterk l Moercapelle 1 G v Wijngaarden 1 4 Lekkerkerk 2 O N A 4 Joh Muurling 5 2 D OifX 2 Graeneweg 1 K F L Nolte 1 0 Overgangsklasse GKéi wedstrijden vastgesteld Ie Klasse A ÜJï I 0 1 Ovetscbotje 1 J Baas 2 1 VJJ P 1 E S T O 1 H v d Speld lO N A 5 K B O 1 J Hilgers 2 4 R V C 1 Uoeieapelle D A de Koster S 3 2e Klasse B DONK Nieuwerkerk 2 M Homls Mieuwerkerk n e Olympia 4 Ammerslol 2 T Iiensen I 5 1 Lekkerkerk 4 Stolwtik 2 v Schalk 4 3 G S V 4 Gouda S 11 u A den Edel 4 3 3e Klasse A K B O 2 Waddinxveen t W Baas 4 3 EAT O 2 D OÜ 4 J G Kramp 4 1 Overschotje 2 B dègravea 2 H Hom i s 4 2 3e Klasse B Beirambaeht 2 Schoonhoven 3 A Hofstede 2 9 Zwervers 3 3 r Amraers 2 tó Ammera niet opgekomen Groeneweg 3 Ammerst S V 3 J de Knegt U 3 Gouda 7 K B O C D de Knegt 4 0 3c KiSflsc C D R D 2 V B P 3 J Oróeneweg 0 2 Bodegraven 3 Hcastrecht 3 C Compe 1 3 Oudewater 2 G S V 5 J de Groot 8 0 Platat naar fragment van glas in de Sint Jan ü N I O 2 Sdtoonhoven C Stalvoort 4 1 Alle w edstriiden vodr eoover niet anders vermeld vangen te twee tnir vooRsreLUNo van PROORAMMA ZONDAG 20 DECEMBER I941 Ie Klasse Groeneweg 1 Nievwerkerk 1 G V Wijngaarden O N A 4 G S V 9 11 uar K r U VoUe D O N K 2 Lekkerkerk 2 H V d SpeJd Overgangsklasse ïouderak 2 Haastrecht 2 M Homis CBRISTDS DOOP J 2e Klasse A K B 0 1 Unio 1 A Hofeted lm Bij de uitgeversmaatschappü De Tijdstroom is een acne van vijf platen veiachenei waarbij er een ia die iB het buzonder m Gouda de aandacht lal trekken daar bet een reproduc tie ia van een fragment uit een der gebrandschilderde ramen uit de Sint Janskerk De samensteller van deze serie dr Miedema heelt zich bü zgn werk laten leiden door twee doebtellingen In de eerste plaats wilde hg de hoofdmomef ten uit bet Evangelie brengen en in de tweede plaats uitsluitend heeft weet welk een integreerend deel de kleuren zijn van deze kunstweriten Eenigszins storend werken op de plaat ook de we wat ivg breede zwarte strepen van het loo ROASTBEAF ROCHCVUEESCH BUEKJES VI56H SURRCXSAATMAYONNAISE werk van roste Naderiandaehe kuo slenaan De reproductie werd geamakt naar een foto van het Fonds GoUdsche Gla zen dat reeds zooveel arbeid heeft verricht om Gouda kunstbezit in MC breeder kring bekend te maken Burgerlijke stand De nproduetie vaa werk van Dirk Orabeth is een weergave van het hoofdgedeeile uit glas 15 voorstellende den Doop van Christus door Johannes en Dooper Men ziet er niet alleen den doop op maar ook de Jordaan met oevecgewas en groepen doopelingen De plaat is in laooien koperdiepdmk uitgevoerd door de drukker Van Bnachedi ea Zofien te Haarlem in een fonch ftHinaat Van 4 b M cJf Het geheel is in een bminadttiae tint gehouden en maakt indruk zoowel door de prachtige compositie ab 4om e neoie detaitteekening Bq de be de a pebeeMe planten en doopeüngen valt het op met welk een torg en kaastsoasnachap Dirk Crabeth zich aan z moeilgken aitieid wtjdde Hoewel das deze r iodtxtio zeer frasi ts is het todi iaBÜaier dat 4e kleuren op 4eae at Mitbrekea Ieder die 4e Goudsche gtien gezioB December Pleuaa Hejidrikaleanne dr van J A d Bru n en C van Wijk N Haven IflZ December Anna Naomie dr van F I ateber en G C Hoogemloorn Winterdijk 9 Johsanes za van A V Alphenaar en M van der Poet rthijnvisKeithatraat 3 Johanna llendrika dr van H Bos eh J B ileij St Jobstraat 1 December Beatrix dr van C vao a KlBMO A D O N K 4 TGroeneweg 8 12 uur 2 ïtV C 2 j 3 Se Klasse B Groot Ammers 2 Schoonhoven 3 Gouda T Grecaewog 11 uur M P Sixk 3e Klasse C D R D 2 Unio 2 F Leiu VJC P 9 Overschotje 3 1 30 uur J GroenpwM Olympia 8 4 udewater 2 11 uur D de KnejtScheeiriiovMl 4 O N A 6 11 30 u J G Kramp ME 8PORTVBREEN1GINGEN E Rn SCHEUREN VAN GRASLAND Geii i de moeilijkheden welke zich kunoea voordoen fai verband met d te nemen maatregelen door den Regee ringscommirsaris voor de bodempre ductie inzake het sehearen van gn land heeft het College van Gevt machtigden vo h de Sport zich in verbinding gesteld met de betreffende üi stanties van t Denartement van Land bouw en Visscherfl Rierby Is de toe efging verkregen dat 00 terreinen welü voor de sportbeoefening zün ingericht en voor dit doel regelmatig worden gebruikt voor bovengenoemd doel geen t slai ztl worden gelegd dan na oterleg met a goedkeuring van het College Anderziids rekent het OSpartement van Landbouw en Visrcherg en het Collp0e op de medewerking van d bonden vereenigingen en verhuurder om zooveel mogeüik de deelen der teN relnen welke niet voor sportdoeleio den worden gebezigd en voor beboo win f met gewassen geschikt zün voor de Vfiedselproduetie te besrtemmen Het bureau van den Ihapecteur vta den Tuinbouw en dat jran den Inspeetpur van den Landbouw te sGravea hape zullen desgewenscht gaarne In lichtingen verstrekken StRAPCOMMinSIB Vaorleopig geacherst In afwarhtine van een nadere t n men be li 5 Bg No 34 J van t Hul Wille ii Tombemtraat 35 Goada Ud vaa dr ve ♦ Tiiging Gouda met inrwig fan It I ec TnbeT IMl weffcos ïi a owr eBin den op 14 December 194J Mekpetiden wedstriid Gduda IV wreaa bech I f No S5 P Graaf land Berptoeft Pergambacht Bd van 4e verelriimii Bérpambsrht met infsng van 19 Da oembec 1941 wegens zijn optreden in den op ri Decembw 1941 gamjeeWW wedstriW Gi ida TV tï mmbacht l Namens het berttmr G VAN TILBOTG Secr eowetltiri idef der Heiden en M W van Velzsi Turfmarkt 5 22 December Jehanneit Albertw Maria sn van J L P A Nobel en A A vaa Ardenna K Wilb weg 24 1 Albert an van J Dijkstra eo L Cmdriaan Da Costakade 9 Oe tr o aw 4 22 December A J i tuurman en Id J Kamphuizfo 21 December Philip Wagenaar H jaar fierarrtus de Keizer 79 jaiR J CDENBOER 13 m Mil OOODA iagca I4a4 O 4601 42 die zMi willea aasuaelden hg IWeli O 4990 25 AAMMKUUNG UKMMN NBMOa ND EN WAFFEN S S rrEUJLLETON titartrak EEN TOCHT NAM iVB von u tn druk binnen en baitw da eaIM IB te vangen Daarombeaa was oai inne tooden mantel aangebracht Ct alg BUffee membraan dat door Mars SSU S n mhrAn bevond tieh sooeto om elke inagnaet esp gaAek rm toe4at aSss ati ZT Twl S l waa dan wjer san laag alelad ahindlhnntegeauSüttSSrm om h 1 04 twn sMatoMn Met qwoskt v Sl dat dit SSa tAgK toStï rtsawl wsBis 4Bar twaaB atatcrea vaa OWfk alk 4e iueM oc4 iagelröiifcan Baa traal saai tsastal was bei au bepa aiot hot leek la sdolB v nsteMHse raketten uit de talie Oas tia g i w as st waM B het hcelai beetaal jpm w sa ttt a a 4 ea 4at het tBostu la 4e wcM wMt ihXIsr sast bob vUÜta bU ttn aan ttroeaBiya waa taaafaitte b4 bataag Ib at a aa v4Nar maar alet var raaetaBOMt teefaaisehe bttasndszhadaa waai tea aantajiifflan as a idst kiteree aataa tweede Is belüni wehiig W 4M aBss tot dsjnsdriedcnis al a waarsrmaqNt nser tai Is hst vsM vaa dia todit asH os 4aw saa ft 4bs owar ae be TBOBmn O Om twse aar s Atiddaff zca aa wa starten maar aaa acht uur s ochtends raad Ik al naar SchlpM want Ik wilde op nOSn ftt tt inain tototallan nog even laspeetsere vMr we egflagsn Ik had bet thvis trouwens niet i i r kunnen tttthaudaa Zoo laatate ocMead 44r hst vatlnfe is cigeal bet vorvataadstSb 4at ar bestaat De ko a s aQa aapsM afsdMM Is geiHaaan Ja hebt aMt BMar te 4saa en je Isapt JeaaU ta 4 ta wa Nu haa ft in müa Ttsmsasparteds hst afti nemen w g aass d caiaak aaaar 4it was toth wal haai Ma anders QnwBIskeurig noest ft tach aaa 4e aisasUk beid dtakan dat 4tt w Saea Üafl tste atichrid baa i a Mi faa4 ft bat a gemakhalVk waal llr waa lUgini aa ik stoa4 g i hs a i sSeaa op 4e waisMb zoodst ft aJtoaa aftehafal bahosMs Ie nemen vaa esa paar v rl OB d ea aa nifa hospita maar voer 4a anderea 4ie e trouwd warea soeatt WeatdQk aa at aft s Or Kinnaaahir vM hst aftshaS bomen bs l vat s wa ar d e i Het was daa e k 1 a s sl ia as Westdijk on as sBaa ta v s ttds u lamilia o I s i i i i l swa sMS na r SdUpboi ts nemen MJ daa start Op dat asganb8k ZOU ons allsr amdaeht ta hard aoMÜg zijn om afgeleid ta aaegaa wordta 4oor sentlmaBlaai a l s d isli lsg edoo MM al beid aanien aiaost 4u tém luis gebeuren Dus reed Ik dien oehtand in mijn eentje Baar Sehlpkai geaiotaad van dm fHssdxa gmmm Isntsochtend Van verre zag Ik resda den grooten hangar waarta oma kist stond aan weerszijden geflankeerd door groote tribunes waarop bat ptd lMt dar In jtroo tsa getale dea start aaa meemafcan s middags een plaatais ken viadeo U taa aicB dat er aa rseda mcnachea sata ahe ia alle vroegte naar Sch pbd waren gategea aü aagat dat se voor eaa uitverkocht hais souden komen Ik Araaide het bek binnen aa groette Joviaal den portiv Ha die Sndtl Bet aal er vaadaag 4aa Buar van komen h t Maar de aadeis soa npgaiuliads posHar keek aw v a taaliuat aaa aa sol Mau a i an ss r ft weet bot alet maaira 4a MiUsBsdMtf vroeg u 4iraet evea Ml ham WM kooMSk ft schreit Wat soa m aoa ai baiML aitaf Baa aabeatemde aa it maairta zieh vaa bi4 a a oa st a dentai 4at r aa aeas Iels karam waatdoes 4s to t airt Maar aee alles was alartidaar waf kon mf aa aoa geiiearea WatkVt Ie regenachtig 9mJi 1 ft la saa aogoig mUn coruat te vwbsrgaa Ia ar watf Ja a ai a aa r wat sr prseles la waalft eek aM maarto attOa vraagt a bet maar aan dMi chef Baastii raad ft door aaar haagar C waar de stationschef troonde Ik snelde het kantoor binnen en sag direct aaa bet liieeke ontdane gezicht dat er toderdaad Iets aan de hand was Hallo Prina wat is crT risp ik I Bil stond op met bet trige m oads loosa gebaar van iemand die weet dat er nJats meer aan te doen is en dat bet dus geen aut heeft om zich nog druk te malcan Ja Jack bet betreft jou In de eerste aata Er la ifnaaad aaa je spuUea geweest Watl Iemand aaa mUa spuUaa geweest schreeuwde Ik fcrutwit wordend Ja er ia geen stul meer vaabsel kom maar even mef daa kun jabet zlaa Ik moest on even aan da tafel vasthoudea Hoe was dat nu aiagel mitn werk van jaren veraiaM Maar welke waanztaalge Idioot beeft dat dan gedaan aebraeiiwde ik hi ean plotseling qikomeade woede Wie heeft er in vredesnaam belaag by om dat te doenT Ik begrijp er niets vani Tja zei Pttes ft begrito hetook niet en bel gekste la ttat hy de roet ongemoeM heeft getatea Naar hetWestdDkapparaat heM mi alel saas nfngalisken de gea volgde ft PrhM aaar dea groots haagar Wairaeer is het oaldektr vroeg ft Vanochtend om sas uur Toen de naehteortler zUn ronde deed zag hQ dat da deur van d loodaopeen kier ataod Daar hl er zekir van was dat de deur b j silo vorige taa waa vormoedaa a4 4met ooraad IB aaar Maaaa aa sag 4at d cabiaaSnar vaa laiHa Usl ook open sten4 Het slot waa g sft r iasr d Keu kil rende aaar Maaaa aa Mg eerst Biels maar toan oog a Wnv apporatsa viel sag hfl 4at aBai SS alald was Wt saaafeta sanUddeum alarai aa waarübewde Ma Bi hab oa poiitte MobeMi aa hanaad aaar hda Swtfd snaar 41e la e VUfkk misgeloopon Ondcrtusschan waren we bij dan hangar gekomen We aiepen aaar bat toestel sn kltanmea LA taai op osar d eablDe I aar waren reeds twee recawchetvs baSig 4aa tooataad sa ta sams Ik liep aaar daa ladl o iMa h Wat ft r zag deed me eea aaga a b l ft verMomf stOstaaa De traaaa apraagsa te mil oogen HUn Ideaal mUa levsaawsrfcl Bet waa alaol eea alalaa vuisi to wade woede Uidn aa reakla 4aor paratta bad geslagsa Dradaa waren genftt lampen sK f L fJ T absoluut niets meer ta tact Beo dlep fMe baat aioeg hi nM p Jsgsos a endrfiag e bm dit bad aangcd miSr daarnaast was ft ook stomvj wonderd Het was aooH b J me opg man dat sooleta koa gebeuren IINt4i n