Goudsche Courant, dinsdag 23 december 1941

DINSDAG 23 DECEBdkER 1S41 JiwonswBt De KOtttrteoaaÉf ais van den Neda Indidiei VoeiMbaai hSeft een pio ï JH j V inad den wedstrijd B V aCSMvezen l w gralMrt van Goutetn oid adalrvd D O K K Gouderak itie Stearine ifkbriek NA n DEcnim VBUANOl bet f 15 e PLUTSELUI MEViS STANl aebaccaBfai Cornelia dr F vaa das Sats n B van Buren OM ilia dR P liutibe ea G um MK BSTCCpm I gak Meo J Vdd e via SêhaonkffMB Lekdgfc S C Uedorp vaaKriapn aas te Lek Sefaools raat list J van ZwScbcb v Ldckarkerk Seiatwacht lOft Vertrakkao C de JFeBff aawr Ammerstol Achtwwef 94 6 1 Oil derblom naar Vlist no W C de VSnia Polsbroek am IM J C BSone LdBdtk 39 AMRwritAOBSS HOK BEBV KERK Ak kcAnaadaléteB VM de Nederl RietV KMc i4iB herlt oMa de heeren J VerA en J C O ikam en als kerkvoogden de heeren Joh Boef en C Langerak QEVONDElf TOOKWERPEN G 0 o n d e n portemonnaie mat inheiM kindermuts lederen handschoen twee wollen handschoenen laiichtingen op de gemeente secretarie deelen tip dat i op 31 ng va aandeeles an utt eeDtaaten kan i czaard t ov W o wanneer de van geen be itaManwijzigingaa ia jn v dere noodig fcri lijn la aaa ld beneven de fitte u getwiüed de aataMng Ier aaadae pigde IMnrine Kaarwi a ApdBa woTdea aidcB achter niet aandeelen uit te gen te verrichten aak aa aan hen die zich aan nwt naam en adrea als overdrachtatijdatip naakt zuljen de elen Gouda A de paanieelen Gouda B en de de en Gouda nA 31 Dec m er veriiaadeld of op t andere 9za overca iraceB tee kennisgeving van de v r dei Effectenhandel ua zullen de pieferente i Gouda A tm de prefe eles Gouda B i 200 en aandaelen Gouda i f SO I van a Jan IdiS lat da Qt ering vervallen lai rsf nwnwlllal n i iH g n sJeiatiiiisI J oeh U M asraiiiaaatalid a g gil a piaduct kaopaai NCORUNOSCH rASaWAAT Ingez Med G 4901 91 Besltooi ViHL VAW WIEUtUDSTBB V aa a v a a k gekraken Toen mevT Heijmans lladder de halUBg vi n de Hefbny afreed Jkrak tar hoogte van het postkantoor fian haar rijwiel de vwjrwrk Met een hevige slag smakte zij atet het ge zicht tegen de straatsfeenen De tandaiKs Vaeatlnajzcn vcijeende de eerste hulp daar met geweld een zestal tanden en kiezen Mt baar mond waren gerukt Dokter Zwartendijk kcefi de andere wonden gehecht fa het slachtoffer verboi ien Een zoontje dat achter op het rtjw j zat kreeg geen noemenswaardig letseL T e toectand der gewonde is thasM naar omstandi eden redelijk wel FIETS ONTVREEMD Ten nadeela van een kwMker is dient zsa gaed ala nieaw lijwiel dat kii anbeAeerd Jwd neetgezct in een peert aan de Znidkade geatektn sroRT andere persraeel zullen speciale riena en hierover op dat indien dit bericht edeawedrtrUd latRotterdain I GOinWHK ELFTAI SAMENCSESTELO liddag betwisten 22 van de l ilprs vaa in competitie ver nd veneenjgingen elkaar de r een plaats hi het elftal dat ding Gouda van de Bondk Commissie officieel zal vvr digen in de aj ritedcnont J ligi n Rotterdam op Tweeden iOp het Velocitas D R O er middags hm 2 uur ploeg waren de steilst ge opgesteH Direct bij den I was B in den aanval en kreeg Bos in het A doel gelegvn kannen te toonen Ëvm bter i binnpnxpeler van de B pIoeg prachtig vrijgeloopen ha l aani ev r van den rechts t nhoudbaar te scaven 0 l COW VB Dl BOSKOtWSCBE VEIUNG BOSKOOP 22 Dec Rozen per bos Btoé l lnH 4V M et BriareM 1 70 2 00 Butterfly 2 60 3 60 Vierlanden 2 20 3 20 Gemengde rozen 40 60 et Diversen per bos PrienusirilobaUkken Ie srt 10 00 1 50 idem 2e srt 40 65 et troa Chrysanlen 57 70 et Serinsenbloemen 43 74 et Bcshulsl Ie st J IO 1 50 id 2e sji Ie een neuoda van kabn wpti 6 0 ct anegiwen 4 r et per kilogram Gouderak BBRKELinCE VERKifeZING In de Had Henr kcvk alhier zijn herkozen da heer C Noorlandcr als oudere en de heer C Kaakergen als diaken Van een inwoner werd Zondagavond terwijl hii hl de kiosk Ie Stolwykcrsluis een kop koffie dronk het r wiel fit spelers van beide ploegen Mten in te spelen op neven I tn tegpntander Door goed vaa de auAleTiliiiie vafi de kwam plotseling de gelijk rust deelde de A ploeg de IWt en in deze periode kwamen che kwaliteiten van spil goed tot uiting Tevens dat de keuze commijlsie voor moeilijke taak gesteld zou omdat op verscheidene plaat yteuze zou moeten worden ge peww vaa amwvBft genjRe M het algemeen werd de wéd Nrder op de B helft gespeeld kuchten de buitensnelers van hun snelheid en doortastend nog een verrassend element wedstrijd doch doelpunten I niet meer gemaakt De eind pwatf 1 1 hetgeen een juiafe Bg der krachten eeigerft Mieel was een asn eftked fli I d aantoonde dat handbal toed gespeeld zeer goed fh t de aandacht voorCAoaeaA te B vERsun a SOU m TIS SM Zie HIlTeriuis I 8 4S Gramotoon nnnlek lOJtO Horsenw d nc e lS Xaae aet pianobefeleidine M 4 Vear4rac t Il M C nmofbonmtniek laoa R aenble Wflly Kak Ul45 aMO Mtauwv en eeoncHRlstfte berfchCem 13 fla Cramofaohmireiek 13 10 IClaaff eau Beeck en zijn orkest en soliste 13 4 Orfelananeit M I5 Voardradit 1430 Gramo a rww tfek I3 0S VerkorM aeerette r C9 Cloche de Coruvl l irrrpl U ao Zanc met plinaa ü WlaMla r a rratnafoeiiTTnazick 10 40 GnK motooimuzieh 1T 0O Voortaaeftt rr 3e Oo 1 1 pwkie l an ioIMei tSJS RcportiiM T M Actueel haltetir M 3e MJ Zie Hlfeenam i 200O ResIdeiltieorkMt en solist M 4a Vertrouwde kentkianken lIJS Rcaldantleeekest en solist 31 40 BIK aieuwsbertefeieit Si Ciamoloonoaariek 1 I9 M OO Be pracram i Hilversuai 1 t Ouderkerk a d IJtsd BENOEMING VOV KWEEKBUNO OnZe plaatsgeaaat de heer C Hol èiinanii is benoemd tat kweekeUng met akte aan de Chr School te Kinderdijk MKAMA MBLKCOMTROLCiMk Onze dorpsgenoot de heer J vaa BSk slaagde voor het diploma melkcoatsalear KOOP DBB BEVOUONfi Vertrokken Van C 72 naar Krimpen a d Usel Cornells Hoï v n B 95 naar Benthuizen C J van d a Heuvel en echtgenoote van B 154 naar Stolwijk Hendrikje Stout van iaan baard BMr Krimpen a d IJsel ComeIK Stoat vim A S2 naar Rottevdaai Cornelia Petronella Joageneel BintOEBI UKE STAND Geboren PiètemeUa D van H B Hendriks en M Sdierpenilse ÜMértka Jkkoba i3 van P Motenaar ca 1 V uatee g Ó dert onwd van Megeren Xt jrea B Stout 30 jaar Oudewater CANWPAATS BatAMB N CITttL INGEmEVB Aan de Tedmische Hoogesdiool te Delft is Vtiauii voor het candidaataexamen vota dvJel Ingenieur de heer H P van Sdiiasaaair te Uaaahoten BEN ffiUtOBTrilinL kieaipen voor aleavM a eer ge iet an C MacdanWl at terwyi hü op beioek waa bö Ifloap van den wedstoUd H ommtesie de volgende pTeeg I Ooada officieel zal vertege n doel Bos Vires et Celeri nter D C Ouwtrkerk CKrc lg Kreeuwen V E C middeai Wmet Excelsior Siefaenlist W en Braam V EiClt vaor VJS C Wiltenburg Bxcel 1 I rtóg V K C Welzeida t n Perdiik Krachtsport BCBB ZEILWBK e Amsterdam apkiwiHdia iBar mg van de Vwboodea Kadev Watrrsportveretnigingen zijn Üddata voor U42 vaatgeateld ale wedatrtjden van de roei ceaiging z n bepaald op 23 Mei Pinksteren op de tra 1 dagen dus i 06RiMIMA 4 jrANVAM P Pfograrama voor 4 JtnuaziajL E M r de eUtalkn uit Smida an f als volgt pmm OiMinMae g l K isHooger giaimadad Wad ft Gouda n tt n AiÊ r da m N H S n Oijmnia b e saaw a uaarnns Ü SOaast MstcrwtdMrtK tan bau vaada CenMIa t roMaëah CVmnlM vaar M aÜ aHkBÜi5S l 14 90 IMadla an mM ai li ftB l a ii ü a i5 Ik 1699 ftM fat WkHan an aUitg ï i s Whïiï iir sï ï JbmmÊiÊé m Onus tnac bmI aKa rtailitnlMÏniwlntel 11 48 BNO m nlKartiAI a 11 904440 OranwMonmuaak Sa tfanaaermi Met hadTterwQ li aalt MARKTBERICHTEN Dec 1941 t m 1 Januari IM8 ateeten aaavallea vaa v aad ke strUdii t z in gesloten behouden da fciera Ie delen en vüegtulgeh voKaltfg de ha o ttnsMn IkKMraii ar Oaoda a OtaMnMtte Aanvon imw s kiM W end ISO kg alaiS ntti tUM Handel vhi B W g mp 4at voor zul en nent het de der ter d in ebou voor van in t itbm veris den el Kfizao n M fa den ganeeote architect X Heemskerkop het Dmp zijn klaiq ien buiten uitgetrokken en op liet erf voor de woning laten ataan nien hü z n zakenhad afgedaan en wen vötrekkeflkwam hy tot ie ontdekking dat zijnklompen waren verdwenen en daarvoor in de plaats een aar versleteaUempen met gaten er in neergezetVaaen a KTitOERLUKE STAN CtVfimm Ankéroi I Maarten Arie z van X M Wollinsky Willem a van R H Verwoerd en A den Oude Ovarleden R W v d Wolf 31 Jk ecMotnoat van G M van JanQaSetiKiten 78 j wad vaa C vas Vllel UMê der BEVOCKÜfS n W V Koeten uit Baa Pbttweg H 227 W Tfleiéeold it Waddinacveen in k Graver hwwtwTnaM E tt8 3 Harms nit Rottetdaa l Bihtdsiaeg 110 A M C Verrwt nSt Hioerdan in D 72 M VermeolBL aéhtgisBoote vsn J Anker uit HdMite in Stein K 1 Chr C M S ni i iMMa n Cpouda in BrBug E 135 J An0ei Dit Rotterdam in Reede F 99 Vesbotten G M van Egmond naar Boakoan Biezen 94 C H de Wit naar GouA Burg Martenaaingel 27 A Nederéiid aaar Haastre t A SB N van Paaaekea naar Velsen R K Paa torie OEVONDtti TOORWEKPEN Gevonden roade damesmuts pantV te bevr bij D SBappend Tocht I 21 Stolwülc KERSTFEBST GEVIERD Op eenvoudige wijze is hel Kerst feeat gevierd vaor de kinderen der ZOTidagschool van de Herv Evangelisatie De kindarèn zongen kerstliederm en hun werd het kerstverhaö verteld AlleC kregen een boek U herkinering TB IMTER GEFIETST Doordat fc het stuur over zijn fiets kwijt raakte geraakte e en 14 jarigc jongen in de Gouwvliet Gelukkig werd het ongeval opgemeritt door eenige voorbijgangers die den drenkeling spoedig op het droge brachten BINNENLAND DE AimENVERORDEMII Rechini en plichten geregeld Sika Door de verordening vaa dei böWte commissaris voor het brffette Nederlandsche gebied no 226 1941 betreffende de Nederlandsche mediei Artaenverordening worden de NederImdsAe Badici ia één organisatie aaneengesloten De verordening regelt de rechten en plichten van den arts de brganisatie van de MedaelandRhc Artaenkamer bet bero sgerechl de Vereeniging van ziekertondsdoktoren in Nederland het staattitoczicht de personenveretnigir gen Van artiea ea stichtingen en andere dea dohtensfaaid betreffende problemer van dezen tijd Eén verordening op de mediei in federland yms ncodzakelqk lewaidea door de op 1 N ovember 1941 vaa kracht geworden verordening op de zi cafondsen no 160 41 De oader ataatS toezicht aaneengesloten ziekenfondsen hebben voor de behandriiag vaa km verzekerden een als ecsheid geleide doktersstand noodig die ala orgaHk dat in staat is oveicenkomstcn aan te gaan moet staan tegeaaver de organea der verzekering De voorzitter van da Artsenkamer ie teveas Mdar vak de vecaeniging van zit eRfondsen in Nederlaad die de uitvaeimg dae aaedisdie taken tegei evec da vm staetsaaege geleide verzekwiags e r g a n e a tot taak heeft De Artaeaveror eaiDg behelst voerts uitvoenngavyordeaiagiai zooala een belocpsrégeUng ean veaügingsregeUng een arbitrageregeling oea taricfeaicgcUag de rcgcUag vaa andere aaemSmWtmibkwSSSt heeft te kat Uazandcr ten dad doer een keckte organisatie dèr artsen de ideale taken vaa den msdiadicn benMp stand in den zin van een vooruitziende en moderne gezondhódapolitiek ten uitvoer te leggen XKt ande van de tot dusver bestaande medische orgaaisaties in tiédeiJand de Nederlaottechc maat seHat p9 tot bevordering der geneeskuaat ea aadafe medisch wetenseta peiyke vereenigiBgen te streven naar een opbouw die de problsteea der mc diache veteiucha en be ndien het ebSn van bet Kedertaidsche volkmoet dienen De samenwerking mét het aateiatefle voor BoefaTe aangdegenheden zal de taken van den arti An Benst jegens de gezondbeUt van den tdltonderlijken Kederlaadsckea voBugeiloH en bovenden van het gakeele Mderlandschevofk ten uitvoer leggen Wl de vwaedaaing KKjkt dat de maatifhapii fei bavetdmng van de woedt f h i avaM rstrfeele en ha w dt ld bedrifven Eff rXAAB iVMfNBijwatsTsas Nntrirj Da secretarfa genefaal van ket de noemen uitzonderingen gartesMBf vlp Handel NÜverheid en cheefnaait ttMakt bekene dat hal ia verbaad aiet d hufciige l zondere situatie te het bedrüfttleveai nooAakalijk moet wordea gracht tot sluiting van teduatrteele ea handcisbedrijvea tKtet te gaaa m dk fa de periode van 2 December IMl t m 1 Janaarf t n geteiaa wnV mL Mitsdien wqrdt mmU m laoemde bedrjiven op de vrerfc igea te de pwiode van SS op a Voor at ka tr a fi de sluiting 27 Decembar UUt Bedr Ma Oi lidk kcsig houdenmet het VÊmVjgmtm vh grondstoffan Gas saterleldiBC i dertriciteitsbedrjfven 3 Bedrvvan wcAaadtvaorda wiad seXvoerziening 4 CoBtftmbfdrgven wa k8 een tf clellpc stillegging sAade aan de oaü Wt t aan de in be a e ikiii g zijnde Mderen ara VeraeRf ea K Verkaosbcdrüv Bedr aa vraatia déliiOnndel wordt uitgeocCesd T Bedi vaa welke recktstted door de kevoeête Duitseba inataiitiea z$n aaagaweaol k Voor vmt betreft de ilattiBC op S 30 aa 31 Déeeadter U41 behalve de tutibovéa reada oeder a I tjo 7 genoemde Bitzon riacen mede de gebeele ÜMXV ca ÉietaaUndustrie Door èe va gCBChreven arbetdsrust zal geCB rtii bm büj het laden en lossen Vaa veikaarsmiddelen mogen aptredett Set wriOtéRg gebruik van alle verkeenÉldddelei inag in deze peliode in geen geval wor9en gestoord Met het oog hierop dienen de bedrijven er voor zorg te dragen dat gedurende de feestdagen en de daaitaascbaa ügfcnde overige rustdagen gefen epeenhoopirrg f van goederen opée statiens ea opslagI aaben veee het veAaer te vnrter antstaan In de gevallen dat twijfel mocfit k e it aan omfrerrt de vraag of e n bedrff el dan aiet ander de kierlMFvca geneceide artzauderngan valt dieat mes zieh aaverwüld te wenden tot het rok burean waaronder tie betrokken rwfememing ressorteert De seeretari generael ven het deparkemcat van Sociale Zaken maakt ia verband met het bovenstaande bekend dat voor vaete arbeiden waaronder mede zijn te verstaan losse arbeiders die op M December reed vfer weken of laager ky den wcricgeven in dienat ziJa ever de werkdagn tiidens de vorea bedoelde periode het loon op tidloaakasb moet worden doorbetaaid Oaafreat bet inhalen vaa de oietct werkte urea an mogelt e verrekenfng met verlofdagen zal nog ce verdere regeling warden getroffen Voor het normen geMen £ e 20 pet beven betgfvone ütecnbcdrag Bnrca Kerbij za geen aftrek van gcziUsInkOBWten plaats vinden BUrrElfLftND DurrscHLAMB snaim voorn Kvmc A Talr e ¥ all B gestrand Bet aMtubcv el dcr Duitecbe weéimaeitl deelt mede Ja de BiidiinsiBas vaa kat Oesteltik front zUa UlrUke Sov Jetaaavallen gesiraad op dea taaie tateaatand onzer troepen De laehbaaèht heeft de zivare gev ae ht en vsu het leger ondersteaad laar kraebtig aptredkn tagaa vQaadeHika veMltellkMea coaeeatratics van paatsenvagens Aan de Zuid Oostkust van hugtlamé hebben gevechtsvlicgtutg£n in den a eloopen nacht liiiiaiia gewerpea ap iMvcnwerken fti NoordiAfrika geen gmote geVechlthan tingen Bö lucht g z re tk te H ün zeven Brüsebc jaebtvHegttiigen ae ti g e acb e tea Op kei eiland ICalta hebben afdeefingen der Duit5t e luchtmacht iverdag en des nadils schepen en apslagplaatsen van braodstef en nonitie ai de haven van La Valetta bestookt met Iwmmen van zwaar en van ket zwaarste kalibpr Vier vijandelijke jagers werden n eergeschoten zonder eigen Verliezen Bij vruchtelooze aapvals pegk iK e n van cnk Britsebe geveditsvltegtaigen m ket Kanaalgebied en de Duifsche bocht verloor de vijand twee bomaienwcrpers i DERNA WEER DOOR ENGEtSCttEN BEZET Britsche vlootverUezen GEVECBTEN BU SOLLOCIK EN a R IA Het 566ste communiqué vaa ket ilaliaanacke kootdkwaztier dai Zaterdag meltfih a a vens van batemmlng Het gevecht Herhaalde aanvallen van vQandelijke pantserstrQdkracAten tegen onze stellingen van SoUoon en Bardia werden afgeslagen Een vaa onze vlooteskaders dal ia het centrale deel van Middelkuidseka Zee kraista ter bescherming vaa eca renvooi stiet den 17den Oecetaker tefHi zonsondergang op een Jldt skgSGheiïea kririaers en torpedojagers beslaande Engelsch eskader Na een kart vuurgevecht trok de vUand zich ondet bescherming van een kunat iHgan aevel in de duisternis terug terwijl de vijandelijke torpedojaaers een torpedoaanval trachtten te onoernemen die door het vutir xnp onae schepen en een schitterend uftgevoecden tegenaanval van on e eseadrKIei torpe ovliegtuigefl werd verijdeld Ska licht vijandelijk schip werd door bet vaar tet zinken gcbradit en een aader door hét v ur van oaze torpedohartv waar getroffen en waanrebifn tat zinken gebracht Ben groot vflandetilk flUp werd door ket vaur vaa oaJ grooie gchepen getrafRm Geca vaa onre fhepen werd getroffen of kerchadlgd dlgdla den nach trok de vfland zfeh terug in de richting van zUn stcunpufilen en one cónvooi bereikte ondanks de vond plaats ten noorden vaa de golf van de groote Syrte In ieder gezin PRODENT met dispergon tegen tandsteen HEïKiim SCMUiMtND Het SS78t comantattne vaa het B UaanschehqofdkwartJer luidt Ten Westen van Dema dat weer door vijandcUike strijdkrachtea bcact is duurt de vQanddukc druk op onae divisies voort Gevecktca van aatselijk karakter bij SoUoieaa en Bardia In den nacht van 19 op 20 December hebben DuitsclK UulitstrüilkTactiteii met zichtiiaar succes militaire doelen vaa Tibroek hevig getxJmbardeer Later binnengeoinei beriehtca bevestigen dat de vijaadelijke kntucr waarvaff in bet frcemüchtafaericht van Maandag werd gemeld dat k L het oosten der MiddeUandsche Zee door een oneer duikbooten getorpepeerd was tot zinken gebraeht is In zijn weermachtsnericM aa ISB maakt het B al iaa n ac h opperbevel eia bekend 4Me nAATBUOTBRU mmm mlais TwaBoa tusi IVekklng van 13 Deeembet N S268 MM No HSn Mtiti I Ho unm lm Ir den D ebel Crrenaiea warden gevechten geltfverd vüi plaatselijk karakter De ordelijke verplaatsing van onze troepen naar nieuwe rtelltngen wordt voortgeiet De vijand heeft met hevig art lnieviiar de steUiiigca van Bardia bepteiAt ea zonder rcaul taat de venterkiogen van Soiloem aangevallen Eea vsOToitgeackavea pa die in het begin van den strQd door den vijand vrsa bcaet is geleidelijk door ene teaepea kero v e id Vliegtuigen van de as hebben hebben een onvermoeide activitekt ontwikkeld door de acMerwaartaelie stelkagca van den vijand te bsmberdeereii en machjnegewecrvnur te richtin op raaaniilii rnnrtt tr otpea ea eonceatratiea gemechaniseerde strijdmiddrien In luchtgevechten werden elf vüandelijke toestellen neergehaald waarvan tfen door Doitache jagers t tMi No Bfl HMl 1810e llW Ita UM7 ƒ ni MSi ma 11M IlSK 13531 niUBi VAN t kr mi isa M IQM 41M UU uiail Worosjilof opperbevelhebber in Post Azië tSTM rZO 1254 15734 1722 12564 15773 974 12586 15779 9758 12585 15781 mW 12604 15WU 9784 12606 15854 fI89 12649 15858 i 1888 189S 1897 1896 REORGANISATIE VAN HBT SOVIETLEGER 4aa tN 112S 4223 887 1154 4245 900 IIU 43SS WM 1 4254 8941 1 12 MB UH m Hm tn 10M 13 B 44S Km ISB3 4457 TIMS ua 441 lid UM 4MI itai 141S 4SM TUt MM 4 IS Tin vfm nao un Mts 45TS tm t02M MW 4610 7251 10252 1564 4615 7257 10273 1582 4626 7280 10300 1900 1907 umt ti 15867 UTSO 15871 UBZ3 U872 II 9611 bevestigd zon worden Worosjilof tof taak zou krügcn bet bolajewisfische legOT in Oost Azië te reorganiseeren gaoi ga 9t9S Ut ison i3ia 13161 t a6 13107 13113 13148 10433 UU2 16230 i 44a un i a e 18466 uaga tesa uaai 104SS 13366 16366 tSSÜ 10486 13269 16486 tfWf RABIORKWIfS MM WosBiiai A Decnaker BILVaaSUM L 4U S M fja Onmofooamaa 1 te Ochtawicyini raie Volgens te Hsinking in omloop zijnde SBuchten is Worosjilof benoemd tot opperbevelhebber van het Iwlsjewistische Jeger in het Verre Oosten fti leringen van t Kwantoenglegcr merkt 7282 7287 73 6 7319 7333 Sramotoaaniiialck SJt BNO 8 15 Gramofoonmuzlek I 3fi OchIen4frymnssti k a45 Ortmti omii m t t i vk t lS Voor d huisvrouw 9 25 GraiTU foanmUElek nia Voor e klnrteii M 2 Bnsenieie 0 kar S voy n f Titt IS Se Gnmio o r miuti eit IttlS Voor dea boer U OV Almanak 12 45 BNO Mlfrvvs n tconomlaehc berichten 13 60 Ned rlu1iMcfe Kamcrvrkest en soliste 14 15 Revida Sextet 15 00 Voor de vroiiw ajt n io en TJiKg l M Btllwneiine ll W Vaor de Jeazd 17 ot Gnmafoammizlek ITIS BNO Nieuws economische en beursberidbten rrjs NMIaatle Jeagditam IS St OrafnoCun muziek I8 U VbHaeenodkeM MM De Rnn blers 19 00 Actueel ha fllaor ISJO Gramoioe fTHMfell 19 1R Een kerstwoord ran Ir A A Muasert JO OO GramofoeBrmiziefe 3030 HorlMMcerfl en seliif ÏI IS GraiTTOfooniTiuaiefc 21 S BNO NIeuwsberittten a OO BNO Bi SMasaa naaewlfnr Ttie I Itch Achlerementi ai a mainland Indtèa IVoor dcRMklCniaXea CSf a ii wfo oTtnwajek 23 N ileratmelMUti KM I ers ied ren 1630 4672 1862 4877 1 66 4ei5 1706 4ri 8 1809 4748 1834 4750 7358 10489 13336 I64I6 16671 1860 4793 7442 10513 13345 16427 1WI4 18K tOt 7476 10534 13434 16455 mig 1939 4646 7564 16636 13456 16476 ISIN6 1676 46S6 7563 16666 tSU 16164 tUMt ia4r4661 7H6 16686 ttUS WIK 19886 3661 46W 7736 166M 13646 1686 l Mi I66 46 6 776 10636 13659 166 1668 n 6 9ras 7774 18644 13an 16RT4 I9 f 3163 6117 7796 10683 1367C 16876 IMti 2163 St97 7 6 16664 13716 16866 198 6 2366 6363 7965 18704 13721 16700 36131 26 9616 8663 M783 13166 16786 30iM 3864 9 886 MTTt ISTM t 613 3MU 2SK 6389 8049 lOTM I3B66 16976 2flXH 23S3 S 8 8851 10798 13848 18998 3661 1371 SXn 6084 10634 13656 17018 3886 3386 6403 8063 10836 13966 17866 3887 23U 4M 6166 188ta 136B6 178113 3081 We 6464 6I36 I6686 13671 17067 3031 2138 5466 8159 10831 U973 tTtll 28 3480 5668 8334 10833 J3676 17130 3S31 5908 8284 10930 13991 17154 38 6 5317 8289 10988 M641 17186 3673 3667 8283 UI06S 14646 ITM6 3M7i S3 30679 2aST 3336 3666 6311 UNH M854 17246 tNl 6867 8866 11661 1416 17266 3767 91164 nse triSO I4 C6 17391 2786 5569 8337 11163 14182 I739I 2780 5646 333 11176 14163 17432 2798 9648 8385 11114 14210 I74S1 3816 3686 8366 11316 14664 17476 a A eaA A A va a w b w WB e w aza v nnav z zm 6613 9896 6666 11306 14306 111606 SVn6 1138 9733 8466 113 1 t4JST 13613 36171 nl 9737 8471 11298 14317 17883 2666 6796 H77 14444 1433 17111 2686 9616 6616 11467 14344 1771 2aM 3616 9039 8919 UnS 14346 UMI WÊtt 9866 6861 8936 11961 I6a66 1T747 XB 9661 8368 I18S4 MSS 17793 lOêÜ t ms m 800 Torenmaaiak 8JS BNO ten t 46 1 ar een bwr ta Omrfaare graw i aa ofn 9 30 ae M 0O KedIdienM IH rr al Il oa Momaneen tollaten tn fron aiak 1140 BNO Nieuws en econaIM krricMen 13 00 Orrelcoiicert en ailtC Jia aaaolMaeet MJS Offelcowart l JO amwfaannnaek ISiaa Tftt tfa iMMs tSJ M irtatal an at orkait en artel IVJS aaft plapabeseleldinff en pnamen 18 00 Olto Hendraii en ztin orkest de Kahula s Hawaiians ea Don Carlos Orqueslra 19 00 Actueel h ar lOJ Varlrouwat Kentkianken muolual pcaenama lOSeO un a aa SrmphonleaaaeKt en aalale IS J Omraaa Srmptiondeaaaest Nederlandse Kamerkoor en soNste ASO Stille nacht neilUe nacht 11 48 BNO ma oonmuzi ft aataaasvie o loij m 889 er Bofe ameil k U BR O mm aaaicMiK a a C amotnamuzfefc MOO irfMi J Mritaliic 1940 Vaar ft tetanAnmuw 11 00 Oarard LcbaB en ata aafeaal ea gwnoBKininmak IZ oe lai a awt hafp en plaaolieretetotac ea paiiiul aaa nnuilek IIW BNO Nleuwi en eeoBcmlacIle berlditen SMO gal o a a e kes t MOS nrdrachl 14 0 Bane en l lfii i i t 3 Wnn Capel e en a n Mueette orkeat en aoHiOa ISOO Radlotaaaeel ISJa Zans Maw tanvrimbel en tamofoonmaaltk M ae wat KatsOTied kllnke MM Voor Jeual n U Maladlirten en siHMe 18 00 Vtaal es Otaa M4I DeiMlnnestngan IROO BNO N kia a i i b eriehten 19 30 OemaOooannnlek 1SJ SolMoa klein tremf nilf kaar e de Hii a iane n a HKIS Rocoronclel 10 40 Curette Salson In Sali haaa Mhv SI 4 BNO Nleowiberlehten fiiofr varsum 3iao 5679 8616 11686 36606 IT 3161 3699 5667 8861 11874 1461S 33866 IMO MM 17636 IMR l lt 17088 31061 3M4 6U4 88a IMOe 16Mi IWO 346 6666 686 1 688 3Êt9 990 $ 9fi9 IIM0 3686 6186 6737 11718 14606 17886 1168 3887 8113 8778 117IB 14697 10886 31M6 3206 6156 6796 11776 M8at 11686 l l 3 6M0 8614 U601 MHO mal iin SM4 6166 66I6 11617 14771 179 Il 3186 6167 88T6 tl6 J4e36 17978 11166 3359 8178 6910 11601 14809 18038 mi 9413 6303 8966 11606 14877 16043 31616 3Q6 6336 8866 11886 MNB 1869k 3nB6 M36 8031 tmt ime 14010 looe xtaf 8661 6399 0080 11973 14613 ISOl 3UM 3938 183 9061 12017 15000 18110 1MI6 neiuse 3647 106 9117 12 19089 UWk tMiB 6 6 6314 OIW 11006 1908 MM6 HOI H 0816 MO 13816 16144 18t 1146I m 6866 6I6T n86 1619 fim SHIf 3876 MOl 9227 illU llNt VBÊt imÊ fJS4 6I4T 6 T tsm 19110 tt3n UM tea tm nm ma tnu imm aisii 3T6S 8474 9308 11M3 MBH 1866 lUH 3366 6661 6in 11361 18366 886 tMH 3866 668 8a6 13187 M64 tam mW 3866 6867 6316 HWl I9I8 06 31611 1804 698 9361 133r llMK HMt SÜri 3614 6616 4a timt 19480 166K 611 3888 6m 96Kt 13864 4009 an 616 SMI tiat iMSi sno 4188 816 8166 6086 tl63 l 4131 6766 8881 I1 S1 4109 181 16 4166 8167 MSI 3917 6633 6481 11314 19436 188 IMt K ejam ea d utldlag B j l um I aasiel Wgeat ar Baccinber aik A u m 69 6awno6nnnintak 8 31 BNO Nleuw thsMtaa 9J8 OramatMOBUziak ia 90 ISaMa Caatakte 3649 Or a aw lu aniWMtat lue Mètttafisnesss n framèftMinnnixIck 1 39 2£2rs ös Ui ty srtSioi iraoML B 4 ViQ NnaniV en aaanoimaiae rMe k üi i B sii aiB jasalin tn dan vrechtal 19 J W 8ai l J Onm iaal MaMal k 8 09 MTai iinailaoir tooa l 636 J l t b r ilitM OU manit attaSt M Mt Vroasdicnst 10 99 Nl Ö Ö ffl ïSÏ inklNUiiaiKiiauieuMMMpn Ah THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND