Goudsche Courant, woensdag 24 december 1941

WOENSDAG 24 DECEMBER i UITKNIPPtN iN EWAIWHI GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDD B fk Elk w ml Oeell redil w het ksopea van M Ds t m t Mm 1H1 01 A Brodd 01 B Brood 01 A Vleescb B Vleesch 01 A Aardapp 01 B Aardafip U Das t m M Jan iMt 4 raatsi M rants 1 rants Vk rants II kg tkf I Brood e gebak 1 Vl eb ot vL waren Aardappelen Aardapiiclen Suiker Cacao Jaaa BkMDi br of gebak BDst Havenn of Psolvr Gort Vermis ot mals Kaaa Melk Melk IM Algcm 01 C of 01 D Reserve IM Algem IK lm 188 Alc OZD 03D Re Algem Algem 103 Algem 170 tm 183 Alf OlA tm 04A Uelk I OIB t m 04B Melk I IK n gram 900 grai B 1 rants ISO grai 290 gram 2S0 gram 100 gram 100 gram H Uier li liter i Pas t w 8 Jan Iftl Ot Boter 1125 gram 01 Vat U9 gram Wljzondsr rantssensn I Oso l m It Jan t 4t 57 Boter 1125 giam 87 Vet 1125 gram n Oa t m 11 Fabr 18M Boter Boter met rad Boter Boter met rad 108 Algemeen 1190 gram Kofüesurrogaat it OISt BONNEN VOOR OIVHME Am IKCLEN Elk dar volgende bonnan OeefI recbt op 1 koopen aa vaa 1 ot n mai 21 Mrt IMI W M Petroleum PStrolauro Brandst BraMst Brandst Brandst Brandst Brandst Brandst Brandat Algamecn Zeep Tolletzeep Textiel 28 Dee 1041 23 Not IM 18 at OT Kr 01 t m 04 H K Vn OT H K HK t m II ÜW U t m 10 CVIe t m 4e per 8 t m e per 184 I B J I liter P e lfe l e i 3 Jan 31 Jan 81 Dec n Jan 81 Dn 11 Dec 81 Jan 10 April M April M U D IM Dec IM esnh KendstotldB DIverss Aita IM W IDs IMl I Dat 1041 I 1 Rantaooi Zasp 1 n gram ToUctMsp M 80 gram Schsenwap I Bept 1041 81 Dec m Hiery geen Anthraelet vcrkrljgfeear tlienv wUluitend Turf vcrkrQgbeer DE VOLGENDE BONNEN ZUN BINNENKORT NIKT MEBlf GELDIG Na Zaterdag 27 Dec 48 Brood Vleeach Vleeschwaren Melk 1 Aardappelen Ilat I Aardappelen 160 t in IM an la Algemeen 2e Periode Cacao 14 Petroleum Na Woensdag 31 Dec © 1 t m 04 H K Brandstoffen 01 t m 11 C V Brandst IM Algemeen E Zeeo E Toiletzeep J Textiel Msnnkn Bonned F en G Bijst blijvcD feldif t m 24 Januari 1941 ECN RANTSOEN ISi reeds lOO ram Brood Bsbak 75 gram Beschuit Wafel Biscuits Koekjai M 100 gram Speculaas Koek ë 800 gram Cake 6f 400 gram gevuld klein Koratgebak ót 800 gram gevuld pnl Korstgebak Taart XJebakiei VItasoti lüfl gram Vleesch gewicht van been lnbegT eii m 180 Kf raardevieea gewicht van been inbegrepen T t J VIseaclivtraK 75 gram gerook of gekookt Vleea ai M 75 gram gerookt worstso 4f 100 gram gekookte woraUoorte 4f 125 gram L verarta l B Tmweworst Ni rood óf 150 gram Bloedworst Zlka Zult ttms 500 gram Jam Siroop Honing enz Blesffl 70 gram Tarwebloem meel Roggebloem jneef Selfrfliend Baimeei Riitt 250 gra m Rust Rijstemeel bloem gries Klnijermeel Havermout 250 gram Havermout vlokken bloemt gmt Aardaii lmeelvloB Q TÏSlfam G f GorToui Gortbloem Grutt tf éUé so6rt QMtm mengd Weel Rijstgries Aardappel taplocau irS ï o l ïr M i ïï s g St 00 gram Zetoteel verwerkt k Ê ïSriïJtL öf 2 hl coke Gaacok O kg Bj iS i Petroleumeok M 150 k g Cokeabrle Cokeagrula Of 300 stuks Perstur oi Lki BteMerturI él 275 kg Turf uil de PeeL 6f 20U k g andere oorten Turf liw 00 piS Huiahoudzee W150 gram E iheid toiIetzeep M Z p menatelling na 11 Aug 1 4H 61 ISO gram Zachte Z P T y 1 Jin 81 Aug l 4r t 201 grair Zachte Zeep ïfl r hen f SOC gram Zachte Zeeopasta M 280 gram Zeeppoeder bt het doen mucntn w EE RSTE BLAD RECKTSZAKEI VtU SDSGEHECHTSHOr TWEE RESERVE KAPITEINS TOT 5 EN 8 JAAR VEROOROEQD De veroordeelden niet alléén chuldifif Hn Vredegerechtihof heeft gisteren rrest gewezen m d zaken tegen A V d Heuvel en C W Kier reaervekapitem beschuldigd van doodiLag op re p N ordendorp te Wassenaar en Rademaken te Keuel Verdaehtwi w n door de UTondisaementi irechtbank te s Gravenhage verootdccld tot 3 en 6 maanden gevangen iutraf Het Vredegerechlahof veroordeelde reeerve kapilein Kiers tot een gevajigentestrat voor den tjjd van 5 jaren en reservekapitein van den Heuvel tot een gevangenisstraf v or den tyd van 8 jaar De motiveering van shofs uitspraken volgt hieronder waaruit een pricipieel verschil tusschen beide gevallen dat op Ie strafmaat van invloed is blukt k de zaak Kiers acht het hof wettig beweïen en heeft de overtuiging bekomen dat verdachte de hem b j dagv ai ng primair ten I ste gelegde feitM h eft gepleegd met dien verstande dat verdachte te Kessel op 10 Mei 1940 met het oogmerk opzette lyk een man genaamd Johannes Hubërtus Rademaker van het leven lie berooven opzett lyk op geringen af tand eeitei et acBirp geladen pistool hem door zUo bt geschonken op dien man heeft afgevuurd ten gevolge waarvan die man door een kogel ki het hoofd is geraakt en zoodanige verwondingen heeft bekomen dat hy daaraan is overleden Het hof overweegt daarbU het tSfcIgende Uit de verklaringen van getuigen Rademakeri en Manche is Jcomen vast te staan dat verdachte toenmaals in den waan verkeerde dat de leden van de NationaalSocialistische Beweging in Nederland een gevaar opleverden voor Bland veiligheid inzonderheid ten t jde van den oorlog die verwacht werd In verband hiennede heeft verdachte zich in dezen zin geuit dat de leden d er beweging onschadelijk zouden moeten worden gemaakt ter wyl hy daarbU in het bijzonder de persoon van dën verslagen Rademakers heeft ge ioeoid Door deze overtuiging geleid en m de meening daf kij handelde In overeenstemming met de hem door iijn militaire meerderen verstrekte instructies aanwyzingen en inlichtingen Jieeft Vjer4 cllte het voor nemen opgevat om Johannes Hubertus Radem kers nadat hij zijn ondtrgeKhikten hadxipgedragen dezen den avoira van den 9den Mei 1940 in een cel in te sluiten terstond na het uitbreken van den oorlog persoonlek onschadelijk te maken door hem van het leven te berooven Wettnnar li e t v rda bta verklaard dat kU ileh na den aanVknf der vüande tjkheden naar da cel van Rademakara Haalt Mgcwn net da li do Una bem naar aen velliter iilaaia te brentm omdat verdachte beducht aou ittR fem t dat het leven van Rademakera vevaar lou Joopen door de omstandigheid dat de cel waarin deze aich twvond onmlddell K onder het vtJandelUk vuur lag en dat verdachte hem met l et oos daarop naar aUn cidera gelegen commandopost had wllien overbrencen doch het hof acht deze voorstcltin van zaken onaanvaardbaar Immera het komt het hof vo strekt ongeremd voor dat de commandant van een in fcvecHi cwikketdc atelUng ala verdachte wa mt beaoridheid voor hel leven van Kadamakara van wiena land evaarlt ktield hij ovenffena overtuigd wai en wiena onschaalelDkaaaklng bi noodaakeltlk oordeelde tlch penoon yk zou hebben wlHen belaaten met de overbrenaina van zoodanigen persoon Baar een voor hem veiliger plaats WaarbQ no komt dat de plaata waarlieen htj Raderaakera beweerdelijk zou hebben wUlcn overbraiic n zun commandopost aou aUn gewecat een plaats welke aUerminat ccechikt wat voor het in bewaringstellen van fevaailtlk eacbta personen Het bol hcdt vereer de overtulflnf bekomen dat verdacbt niet bezorgd was voor het leven van Bademakers doch dat ht van aieening was dat llademakers ondanks zijn Insluiting In de eel onder het raadhuis tocb nog gavaar aou kuiUKn opleveren helcecn iQn bcvtatiflM vindt In een door verdachte ter terechuiltlng van bet ba made afgelegde verklaring dat h bevreesd was dat RademalMfs leB avol c van da beachKUng van het gebouw waarin hU zich bevond weder p vrila voeten tou kunnen raken Het bof Is van oordeel dat de verklaring van vwdachte algdaad d laei Juni IMO voor den gatulfe Ropa In dlcna hoedanigheid van kapitein der marechaussee te Zwolle Iwlatt roet hat verhoor van verd hte houdende d erkennlaa door verdachte van tHa opset Rademakers te dooden als zijnde over cnkomstif de waarheid moet worden aan nerbt Het hof wordt in da svcrtulgmc be reatlgd door de verklaring door verdachte ter tarrchtaitUng van bet M algelegd dat htf ta dien ttjdc m da i i e h i vdtfceardc at hy Ratteraaken terecht had gedood en deawese Met atrafbaair Waa een opvatttng welke vwdadtta volfma aQn Verklaring later heeft laten laren Onder deic omstandigheden kan het hóC een waarde toekennen aan e ater M Jtufus n ma doar verdachte voor den MHeieteammlasarla te Gravenh ga afgeHt t verklaring vaor oa vur h j daarbq i n voronbedoeide Bekentenis herroept met de bnircriint dat hl verdaehta aanvankelQk tegen beter weten In den Indruk van een fUnk officier die bewust handelde overeen komatM aUn licht heeft willen iiaken Het kol stelt ethalv vaat dat nrdachta kat oefmerk hevft lehad Sadefflakera van het leven te bmovïa an Art htl ani 4H 2 emaBie uitvoering heeft gegeven door demikers opaettelltk een fcogel door het oti te schieten alntnolfa waarvan Radenaher ia gedood Het lw It eebtar van atdacl dat nM I komen vast te ataaa ilat vardaobia vanmbe doeld porneshen na ka s beraad en rottiC verlef beeft teir uitvoer gelegd Bctttar xtfn de ii W aiid i5 K Hn Bdai MrdaelMa zich aam h t leven via Rademakara h a rtrtttpm voae ham aaar baawa Mud wmaoover mdaehiè dch met heeft ntiien ee oafw f l eartooa man n atotal la een cel door een luikje In de M l iHlaijr d o la aoblcien Mat düa oroMaadlflMden rriMoinf kwdaada am het hof an aa r rara atnüP een alseb van recht achten AndentJds ia het bod chtar van eordaai fat de volgende overweglni ter bepallnc Van 4e a r en verdachte op ta Icfsen ttraf In aannierkinf b a k tort t werden g i Verdaehle htaft vaa Hfn illtaira i tetiM wti b4 henwiint twtretSlM ftw lnv Sa sM É dhtvanten nial allHn fntrent la Itedarlajd hi het alMana m ar Mh In ha bljaondw met betrekking lot Radena ken Aldtip ia door vwidachta verk aard fi ü vemehrende getuigen eslltfl Met I het hof uH eigen wctend hap bek id dat 4 leidende n itaire inatanties ia overeenstminiing met de toemnali Nerferland che refeeringsorganen een hoogst verderfalijken invloed liebben uitfftaefend op gezindheid en atepuning Sn tet ei jattt betrekking tot de leden ter Ifationaal Socialestische Beweging in Nederland waardoor de landverraadlegendc in het leven is geroepen met alle noodlottige gevolgen daaraan verbonden Voor den geest van wantrouwen en de daarmee sama ih ngende geste dheid van onevenwichtigheid welke op het Nederlandiche leger en op vefc andere volksgenooten bij het uitbreken van den oorlog een zoo liitermate ondermijnenden invloed heeft gehad zyn naar shofs oordeel in de eerste plaats de toenmalige Nederiandsche regeering n de leidende instanties ook in de Nederlandstiie weermacht aanapi kelijk Bij herhaling is van die zijde de indruk gewekt en bevorderd dat de leden der Nationaal Socialistiache Beweging in Nederland ala zoodanig ensgevaarlijk waren en als landverraders behoonden te worden behand d Het hof geeft er zich rekenachap van dat deae allerverderfelljkile invloed der toenmalig ataata en legerleiding bU velen de overtulglnd Jlecft doen postvataen dat tegenover de leden der Nationaal Socialistische Beweging In Nederland in s lands belang met alle mddelen behoorde te worden opgetreden waarmede aen plicht Jegena het vaderland zou Worden vervuld Naar hofs oordeel behoort verdekte mede tot de slachtoffers van dezen geest ule destijds de leidende Nederlandsche instantes heeft bezield voorzoover ook hij meende Zön plicht te doen en in zOn recht te zftn door in de toemnaal gegeven omstandigheden een lid der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland Rademakers op wiens gevaar met het oog op a lands vel lgheid van militaire zUde nog bepaaldelijk de aandacht van verdachte gevestigd was onschadelijk te maken door hem neer te whieten toen de viJandelUlchedon waren uitgebroken Het hof acht zich verplicht tegenover de nagedachtenis van den verslaeenen Rademakers uifdrukkelijk vast te stellen dat ter te rechtzitting van het hof Is komen vast te staan uit de verklaring van getuige Hetterscheid brigadier majoor der rijksveldwacht 1 BIcrick en in zijn ambt werkzaam ter plaatae waar Rademakers woonde dat Rademakers onder de burgerbevo lcmg zijner woonplaats te goeder naam en faam bekend atond en dat de omtrent hem verbreide ongunatige berichten samenhangende met zijn lidmaatschap der Nationaal Sodalistlsche Bewegjng in Nederland afkomstig waren van militaire zijde zooals bovendien door verschillende getuigen is bevestigd Hoewel het hof van oordeel is dat verdachte ondanks üin op hem uitgeoefenden invloed als orenbedoeld zyn eigen vcrantwoordelökheid voor zijn daad heeft behouden omd t van een hoogeren last tot het dooden van Rademakers niet is gebleken acht het hof het toch mede een eisch van rechtvaardigheid dat een misdrijf a s onder bedoelde omstandigheden door verdachte gepleegd niet irtsluifend en ten votle aan deren verdachte wordt aangerekend itj het ook dat de Ilbofd ehutdiBWi zich a snog aan bestraffing hebben kunnen onttrekken Het hof wil deze overweging tot uitdrukking brengen In een belangrijke verminilefl t van de sfraf we ke verdachte overigens wegens zijn hoofrst ernstige en laMIbtnisdiad zou hebben verdiend P Overwe e id dat het bew aW uegüUafde oplevert hel ml sdTiJf van doodskili rtaaAlJ iebruik maken van een mirtdijffiem dIKw zijn ambt geschonken irklaaft verdachte deswege strafbaar e lapaordbelt hem terzake tot een gevangiffiKtraf voor den tt dvan vtJf jaren J 0e zaak van den Heuvel i de cSak van dan HeuveJ overweegt het Hof m verband met de afgelegde getuigenverklaringen medegelet op de veAlarfngen van de getiii en in s recblbanks vonnis naar voren gebracht het volgende Uit de verklaringen van de getuigenBakker Kemeiing eij Hmting is komen vast te staan dat de verslageneNoordendorp aan het hem door verdachte gegeven en herhaald bevel zynhanden omhoog te houden in zooverreniet Ie volle heeft voldaan als Noordeivlorp zijn armen niet steeds g slrekt boven zijn hoofd beeft gehou den Met betrekking tot de vraag inweikè mate N zyn armen iieeft latenzakken loopen de getuigenverklaringen hetgeen niel te verwonderen is zoozeer uiteen dat hieromtrent geenzekerheid meer te verkrijgen is Welis komen vast te staan dat N itjnhanden niet in zijn broekzak beeft gebracht Het Hof is in verband hiermette van oordeel dat verdachte die telt met zijn vuurwapen gereed tot s ieten voor N stond bijgesUan door twee militairen eveneens met tot schieten gereed gehoudoi vuurwapenen op N gericht zich redelijkerwü in de gegeven omstandigheden niet door N bedreigd kon gevoelen in dezen zin dat voor verdachte bij wijze van noodweer het geibruik van zijn vuurwapen tegenover N geboden kon zijn Van een dreigende verzethouding van N J San het hW uit geen der getuigenverklaringen op wldoende wijze gebleken Iet opzettel k aanleggen door verdachte op bet hoofd ven N roe de bedoeling bem neer te schieten als ho danig het schieten door iemands hoofd door een officier op een meter afstand redelijkerwijs nvoet worden aangennerkt gevolgd door bet doodeHjk schot is derhalve na r s Hofs oordeel aan te merken als doodalag f elyk biJ dagvaardirlg aan den veradite ia ten laste gelegd Het hof verwerpt mitfdien de stelling van den raat inan van verdadite dat diens Ofizet met op het dooden van N gericht zou aijn geweest In verband met dé aan den verdachte oi te leggen straf overweegt bet bof het volgende Het is het iwf weUswaar vit eigen wetenschap bekend dat door de toenmalige Maat en legerleiding een tesBBiing van wantrouwen en uiterstvijandige eeindheid ten opcichte van de leden der Natiooaal Socialistische Beweging in Nederland onder onze volkigenooten en het leger in het bülon ia verbreid doch deze onistandigneid hoezeer zü ook mede vaa ii vloed is ktmnen zijn geweeat op de houding van verdachte tegHiover N die lid der Nationaal SocialiatiaiAe Beweging in Nederland was kan naar s hofs oord el de verantwoordelijkhH4 van v rdarbte voor het door twn gepleegde misdrijf slechts in geringe mate verlichten Immers uit niet ia aan het hef gebleken dat verdachte ipet betreMiinir tot Noordendorp over bei kle en ewicrete aanwilzinjwn of inHmtingan andera dan dat hU in het alMmeon Hd der beweging wa be ehikte De door zija ntilititre meerr deren aan verdachte gegeven opdracht hield sTechU in dat hij tot nettatie van leden der beweging in st overgaan geluk door getuige Meijer als onmiddellijk coirnnatMiant van verdachte uitdrukkelijk is verklaard Veniaehte heeft bij de uitvoering van üe opdracht echter van een gezindheid biyk gagcven die er op wijst dat bij er een persoonlijke bevrediging in vond Nederlandsdie nstionaalsoda listen neer te schieten op geenerlei wui e htm leven achteix gelijk ia komen vast te staan uit de verklaringen van getuigen Gips de Jong en Muller inhoudende dat verdachte bij de arrestatie van getuige Gips hem aanmoedagde om verzet te plegen opdat verdachte aanleiding kon vinden hem neer te schieten Het aanvankelijke beroep van verdachte ter motiveering van de gegrondheid zijner vrees voor Noordendorp op een be lperdel jke beschieting door niet to di macht behoorei Nederlandsche verdachte nocl eigen ervaring of willen waai zijde der dit beroep weten Het hof is mitsdien van oordeel dat de omstandigheden waaronder verdachte het door hem be ne misdrijf heeft gepleegd te weten het opzettelijk zonder eenige gegronde aanleiding neerschieten van een weerloos man aÜ uiting van felle politiek vijandige gezindheid den verdachte zijn daad zeer ïwaar moeten doen aanrekenen en veroordeelt den verdachte tot een gevangenisstraf oor den tijd van acht aar ederlandsche weei volksgenooten vatt ilitairen heeft noch der getuigen uit het hof kunn ike Zelfs is van de jaar ging van verdachte Ier voorbehoud ge BrNIENLAND De prQzen van gedistilleerd IN OAFt S BN BBSTACSANTS In verband met de onlangs plaats gehad hebbende accunsverhooging en andere tarief en pruswxjziginger ten aanzien van gedistilleerd waardoor de inkoopsprijs van gedistilleerd voOr den ondernemer van een restaurant of café hooger komt te liggen dan voorheen heeft de secretaris generaal van het departement van Handel Nyverheid en Sdieepvaart aan bovenbedoelde ondememera toegestaan bim prgzen van vóór Mei 1940 te verhoo gen Dientengevolge zal in zaken inwelke vóór 9 Mei 1940 voor jongejenever roet elixlsr per glas v n P gram minder dan 20 cents wekd berekend de prtjs voor dezelfde hoe veelheid op ten hoogste 22 cents mogen worden gebracht terwyl voor liiezeUde productaa in bedrijven inwelke 20 centt of meer wordt Berekend de prijs van 9 Mei IMD met maximaal 5 cents mag worden verhoogd In een bedrijf asag voor oudef l ver brandewijn fladderak citroenJenever bessenjenever oranjebitter schilletje Voorburg en tip van Bood voor een gfas van 40 gram een pi is weerden berekend welke ten hoogste 5 cents hooger is dan vo f een glas jonge jenever nu in dat bedrijf aal mogen worden gevraagd Voor glazen met minder inhoud dan 40 grant zyn de te be rekenen mSximumprijzeii 2 cent minder per elke 5 gram of gedeelte daarvan dat het glas minder dan 40 gram bevat Voor het overige niet met name genoemde gedistilleerd mogen de ondernemers de thans eldende prijzen slechts verhoogen met het bedrag waarmede de inkoopsprijs is verhoogd De aandacht wordt er op gevestigd dat de volgens déze regeling berekende prijzen uitdrukkelijk de nu geldende maximumprijzen zün VcM mUtel komt afatel Hoe dikw b wordt niet dit spreekwoord werketijkbéid En hoe dikwijls hebt u niet uit ccteU uw bijdrage voor ie Nederlandscbe ambulance te tXarten hoewel u zidi stellig voorgenomen had dezen menachlievenden arbeid te steunen To xoudt u niM willen dat H straks de ambulance uitrijdt gg niet hebt bijgedragen aan de totstandkoming daarvan Stelt daarom ntet iheer uit en voorkom daarmede dat van uitatfel afstel komt Stort vandaag nog uw bijdrage êp girorekening I 7 S 9 4 Nederlandsche ambulance Koninginnegracht 22 te Den Haag VASTSTELtlNO VAN MINIMUM LOONEN VOOB BfET SCHILDEKS BEDRUF Ket College van rijksbemiddelaars heeft afgewezen het verzoek van de contracteerende partijen bü de collectieve arbeidsovereenkomst voor het schildersbedrijf strekkende tot goedkeuring Van een tusschen partijen overeengekomen verhooging der uurloonen vttor het schiMersbcdriJf met 2 tot 4 t en tot algemcenverbin deodverk aring van deze verhoogde oonen Hierbij overwoog het eoHege van rijksbemiddelaai dat de C A O a i bet bouwbedrijf op 28 Febmart 1042 ten einde loopoi en datllet dringend noodzakeltfk fi te Hs dat t dtMlph e r uniformiteit tot stand te broigen ten aanzien van da arbeidsvtiorwaaTdea in de verccfUende onderdeelen in het bouwbedrijf I e door partyen voorgestelde leonshooging zou daarentegei het bereiken vkn meitr tmiformiteit sdiaden Intinscben overwoog het College dat de loonen in hét schUdersbedrQi in vergetyking tot die in de andere ondendeelen van het bouwbedrijf zoodanig ziJn dat niet elke véïhooging achterwege mag blijven Derhalve heef het een a gemeen minimumloon van 41 ceiits per uur Vastgesteld Ook voor jeugdige werknemers zön minimumloonen vastgesteld name ük vioT S jarlgen 39 cent voor iUi T fteh it cent voor 20 jariRen 33 cent vonr 18 aripen 24 cept voor ISJarigen 18 tetA per uur Bonnen voor thee n peulvruchten KUNNEN TOt 3 MM A 8 WORDEN INOBLRVERD De secretaris generaal van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat de met 168 Senummerde bon van de bonkaart algemeen welke is aangewezen ter verkrijging van 40 gram thee nog tot en met Zateriajl 3 Januari a s biJ de winkeliers ingeleverd mag worden Ook de met 169 genummerde bonnen van de bonkaart algehieen welke ziJn aangewezen tot het bestellen van p e u 1 Vruchten mogen nog tot en met Zaterdag 3 Januari a s worden gebruikt Deze maatregelen stellen een aantal consumenten zooals uit lieken buizen ontslagen patiënten en arbeiders uit werkkampen alsnog in de gelegenheid deze bonnen bu him leveranciers in te leveren voor zoover dit vóór18 December j l niet kon plaats vmden Pi roleumbonnen aangewezen De secretoris generaal van het departement Van Handel Nijverheid en Sche vaart maakt bekend dat gedurende het tijdvak van 28 December ae tot en met 21 Maart 1942 de met 15 genunrnier ie bonnen van de bonkaart O voor kookdoeleindöi elk rccht geven op het koopen van t wee liter petroleum Het koopen op deze bonnen is reeds geoorloofd op Woensdag 24 December a XEltSTGAVE VOOB ARMLASTIGEN De pMwIienet van het N V V schrijft tmp Zooals riten weet ontvangen de ondersteunde warkloozen een Kerstgave n een extra uftkeering De socüialeconomische afdeeling vaij het N V V heeft er bij d i secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken op aangrdrongen om d ze uitkeeringen ook toe te kennen aan de zoog iaamde armlastigen Als gevolg daarvan heeft genoemde secretaris generaal dezer dagen aan de burgemeesters een circulaire in d csi zin doen toekomen Met open vizier De groote worsteling die j aanschouwen en waarbij ook ons land en volk betrokken zijn toont ons de tegenstanders zooa s zlj z n Aan den eenen kant Engeland en Amerika de bondgenooten van de machten der duisternis het bolsjewisme aan d andere zl de de Z uitsche legers en de legers der verbonden mogendheden onder het opperbevel van den Fi hrer Adolf Hitler De eeriïe partij de den oorlof heeft opgedrongen en hem voert onder het voorwendsel de kleine tiattaa te beschermen en de ktnocratie te vecdet gen De tweede partij die het zwaard getrokken heeft om zich te verdedigen tegen d pogiligen van de ander a om haar geheel Europa j t t onze Wcfitersche beM having godsdienst en cultuur te vernietigen He is Duitschland en het zijn de met dit land eil onden mogendheden die den strud voeren met open vleier hon doelstel lngen hebben zg hiet te verbergen want zu strijden voor een groot ideaal Het Is juist daaroni dat duizenden Nederlandsche nationaalsocialisten aich schaarden aan de aUde van Duiischland want als eerlijke strijders kuniten zij niét ander dan strijden met open vizier Inderdaad landgenoot het is een moei luke sti ud maar er staan enorme belangen op het spe Het la onmogelijk u ctig langer alzijd g te houden 17 zult moeten kieaen als Neder ander en als Europeaan Wat kiest gij de maclilan der dulatarnis de zijda van hen die over riatendom praten en het haten goud olie en diamanten bedoelen of treilt u ten strijde met open vizier Zoo dit laatste het geval Is meldt u dan aan tuj bet VrUwiIligersIegioen Nederland Koninginnecracht 32 te a Gravenbaffe ovBKScmuiviNe van postspaabbank TEGOED IN HET BUITENLAND In het verkeer tusschen het Duitscha rUks posigebied het protectoraat Bohemen en Moravie en Nederland kan Van 1 Januari 1943 af het tegoed op een poatspaarbankboekje in het eene land tt nKéi ot gedealteltlk worden overgeschreven op een boekje van d postspaarbank In elk der beide andera landen De overachr vlng geschiedl koatelooa en alteen op aanvrage van den Inlegivr of van zijn wetteHJken vertegenwoordiger Het door hem aan ceven bedrag kan worden bugesctireven op een rctda bestaand of noc uit te Keven poataMarbankDoekjc fen name van den inlegger zelf itjn echtganoote zijn kinderen of a n ouders nSLAO ONDBK DKBDB BU besluit van den seercurls feneraal van het departement van Juattl tot Hslctiia van het wetboek van burgerlUka reehlavorderlnf met het oog op beslas onder dede wordt na artikel 47Sa een nieuw artikel na bia Ingevoegd luidende Jngeval een scbu delstiiar voor een vtirdering verhaal zoekt p een S iiuldenaar dieom niet of tefien aen enevenradtf lage vergoeding geregeld wefkcaambcden otf dtensten voor een derde verricht welker aartl en omvang zoodanig zijn dat ttl ewoonltPc alechia egen betaling worden verrtAt wordt ten behoeyf van dien tdmldelMawr aancenoincn dat daarvoor een raddUke vcrConBiiC verschuldigd Is indien de sehuMcJadMr op deae vergoeding beklag legt BV de beoordeeling der vraag t IB Hd 1 bedoe de geval zich voordoet en loo la welke vergoeding van tact eoBcrat fcval In aaiHnerktng genomen met name de aard van de verrichte werkzaaanlwden at dianaMn d betrekkingen van vtrwSalelum a ran anderen aard tusschen den aehumeiacher en d n derde en de financieele draaSkvactat van daaen laatate KUNST EN LETTEREN ntUSVKAAO VOOK BBsnSN NEDERLANDSCBEN ROMAN Gbraete tdaBCrteliing la Utteralie krivceni Eenifcn tli geleden üteeel de uitgeverij De Schouw te VQravEnhage e o i m r4isvtaac wtmtbii een prtls van SOOO gulden werd uitgeloofd voor een ronmiHiaouBcript M migena het oordeel der jury bat dhMM itft idesAl ven een weiicéiyk Nederiandsdien roman benaderde UK de aanvn om nadere inlk tfai en en de veraoekoi osn taexendin van de vooiv WModen voor mededingng bleek boe groot in Utteraire krinien de belangstelling voor deze prUevraag is Vnjwel Jle bekende MMnrlaodsohe dtrUvers hebben de voormmrden aangevraagd of op andere wtfie hWjk gegeven vsn hun beIe7i telUng Ver wacht mag wiorden dat talri manuscripteii van bekende sohriJvers zullen worden ln en nden RADIONIEUWS IKVnUUIt L tlM M 719 Gramofoonmaa 7 45 Ochtendgymnastiek J9 Gramofoonmuzlek S SO BNO Nleuwabarlchten S IS Gramofoenmual SJ8 Ochtendgymnastiek g lS Gramofoonmuaiek S 15Voor de hulavrouw fJ6 Gramofoonmualek M tO Ematigc muziek opn II OS Voor de vrouw 11 JS Ernstige mualek o n 12 8 John Kristt en zUn orkest en solist 11 40 Almanak 1Ï4S BNO Nieuws en economische berichten 13 00 Romancers en orge spel 14 00 Causerie Mei Keratnua onder de nniattetoe Mja Ka tedanen athcid muilck en vrooUtk held HM Gramofoonrouilek Ut Cydos God In den mesach I ISJt Collegium MUalcormn 17 IS nK NIeuan eeonomiaciw e beuraberlchtea ITJO Oramotoaannniek IXM Duitstihe taaleunsa ÏÊM Gramofoonmuxtek I8 U Sat kwarliai van den aibeM UJO Muaica Divtita IfJS Aetued halfttsr MJO Tiot en plano SO SS OramofoenrauilA Vanaf 80 16 Alleen voor de Radio Ceniralea dl over een Itjnverblndinsiinet de studio bcachikben ai lS Concertgebouwkwintet aollat 81 SI GramofoonmuaKk S1 4S BNO meuwaberlchten troe BttO Bagelsche uitzadlng Dutch New Reet of gnmotooamtiEKlefc IX IS Vrana Woutera en x a srkaat o sl n MiH Gramofoonmu ek iLvnsuM a MM 7 18 4B Zie Hilversum I tM Oramofooik muxick 10 00 MorgenwUdlng 1015 Gramofooamoziek MJO Uchte mualek opn HOS Zang viool en plano ItM BNO Nieuws eonomiscbe beriditen ia OS Klaaa van Becek en atjn orkest est soliste 13 40 Voor de jeutjd 14 00 Baarictnacbc orfceMvcrctnlglnc 14 48 U en de mualek IS 00 Raarlamache OrkeM arecnlglng U 4S Hier WA It 00 Omroeporkeat en atfUat 17 00 Voor d blnnesiachl pen 17 15 BNO Nieuws economlaehc en beur Mrlchten 17 30 Orgelconcert 18 00 Cyclus In een nieuw licht bezien Voorberg de de NJ3 B iS 15 Melodlaten en aollat IS 4S Voor den boer 1840 Actueel halftpar UJO Gramotoonmuaiek lt 4B Wèlan waardlgbeden van de week 80 00 Qnmotoimmuxiak Vanaf 80 18 alleen voor de lUdl Centrale die ant een mnvcrblndlng met da xliKlIo beseMklnn 80 18 Zatai a BT n l VarléM IIJO Caoaerle t reataUTeeren van MM BNO memmierichtea 38 00 lüm ÏM itlitJnff hel etrmdcittabcrMit aiJO AM Avon rOdlng 88 Beesaakwr mainmum l is3 bi M Oewtlde mualek grpi 3B BNO MIsawriMriaitaB 8 40 GramofoonnnHlek 8jOO V r d wa § M eramofoomnuilek 10 00 On eonoert lOJO KerknUmat iMt Graffio toeaunutlMi 1U8 Ds SsniMara 12 48 BNO NMfuwaen seonomlaelw herMtian itJ OFsmofoomn iek 18 08 NMnlaBaaeh Verbond iroor SlbhAundel WM en wat Waren emc vooroudatst 18J0 RevMa Stxtet 14 00 Onunetoonmaat t 14 18 üadfartoeimt 18 8 Omroetierkcst en aoltate IB 4t Oramofoonmuaiek 17 00 Zondagmtddagcabaret 17 48 Viool en piano MJO l rt vsn den dag ISJO GramofoonniualA 18 00 Actueel halfuur lOJO Rotterdamsrïi PlanokwsHet Vanaf lo ie alleen voor de Xadta Ontrales die over en Ihnverbinding met da Stadia bnchflckett 10 15 Zan4l met planobegeleldine 10 90 Oramafoonoiuzfek 1140 BNO Ifleuwaberlchten a OS BNO IhiiMlache uiuendlng Utn American sees Horand ot Gramofoomnuelek 81 10 De Harmonie Zusters de Drie Adlera en bei Amusementsorkest opn 23 U 1 sentble Bandi Baloch opn 134S 24JICMi mofoonmttziek mt VKmsini n isu m 8 00 Gramofoomnuxiek 8J0 BNO NleUfa richten 8 4S Cramaioonmiiziek lOOOZoiiM morgen zonder zorgea 1300 Ke t lsl Damme causerie 1215 ClaveclnibeWa dracht UtS BNO Nieuws en econoasai berichten 13 0 Frans Wouters en u n aiM 1340 Kahida a RawaiUiw en D n Carlos Or uuaata MJ Boekbeapreklne 1410 Sudd orkaat vah Kaastricht In de pauze G ken BerlUnache Theaterbnef en grsraofM mualek IS 00 Cauaene Ons oude itt4 schoon 10 15 Jeugdconoert 1700 DuUsei taalcuraus ttX Voordracht 17 4S Mieuwilierlcbten en aportuitalaren M4I motoounuilek isas Rhytbmiacn ka 18 30 Onae Nederlandsche taaldub 1 1 Nieuwsberichten ISJO ang met planiMa Jeidinc ca pianoMlL 1848 De Spiegel vaa week loao Gramofoonmuxiek Vsnsl 9 anecn Mor de Kadio Ceriirkles die ov IIJnverBlidlna met de Studio beiclii J 8015 Terveere van d vrouwen ii ïff programma 1046 Cramofoonmuziek aw John KrUtal en aUn orkest WW Nieuwsberichten ttS BNO ToelichtM het weermachtahericbt n lo n lA foonm indek aitVBlMDM L 4IU M IJS Oramotoounux T S8 Oehtcndgymiuiv 83 Gnmotoonmuxlak aoo BNO lli T richten 8 18 Grsmofoonmuxlek OJa tasidgymnaatlelb 8 08 Granofoonimui Voor de hulavroukr 8J0 Oramofoonir 11 00 Voor de kleuters II Ensemble der Kinderen en solist ISO Zang met PWJ begeleiding en cramotoonmuiiek Il V manak 12 48 BNO Nieuws en econberichten 13 00 Gramofoonmuxiek 13 Hendrik en ifln orkept 14JI Schrskwartet en soliste 1S 0O Voor de vrouw Gramofoonmutiek 18 00 Cyclus J e J nis van Advent Karttmla en Oudejaar Zang met pia ob eldlng I 49 V Jeugd 17JS BNO Nieuwe economise beursberichten 17 J Musefte orkest e liale I8 l Landmana Luat 18 30 De B l9 B Aclueel halfuur 18J0 GronIngB kestVbeentging ona Vanaf 1011 2 pianobegeleiding lSj4S Groninger OrSj eesiiginc opn 1I BNO Nieuwsberi 12 0 BNO Bncéadw Mxendmc worth knowing bont Holland ol oonmuxlA U M4 Cramofoonmo f ILVBMUIS 18 30U Ik l l 4 48 Zit HBvcraina I 8 40 Qraia mualek MO MorgenwUdlng 1015 pienobegeleldine IOjIO BespreliinS Irootn tcntooiuteBlBg van Nederis r beeldende Kunat In het RUksmuwuin sterdam 10 5 Planovoordrartit £ j toonmullek 1130 Reportage ll to Viiw Ê lano 12 00 Amabile sextet r Icuwsen economische berichten telconcert 13 30 K aa van Beeck orkest en aoliste 14 00 Oramof 18 00 Oe Mclodtslen en aollst 1 dracht ISM John Kriatd en ijn o grahiofoonmuaiek 17 15 BNO li nomlacbe en sportlwrlchlen 17 30 i plano U 0O alonorkcat 1800 Aciw uur 18 80 OtSeUeonecrt 19 45 P JP praatte 8o3o Onrelconcert Vanaf v v w de Radlo ÖBilfalea die o ji verbinding met de Studio be fh J i if Oramofoonmutlek 1048 Muxiksle l ten van de week 8100 ïnsemWc Jfafit Ug 11 4S BNO MieuwsberlchliTi JJi mofoonmualek 11 M SJ5 vondwüo