Goudsche Courant, woensdag 24 december 1941

9E BLAD WOENSDAÓ 24 DECEMBER 1941 I kn iMHr k riMUi leei MiMMar D rifls wmMw wa hst bêrl Tom haafl ét ual m ii flbmral M w ttiiJlg ww liiialit Om M 4 li r lt illi mn In m l vt I Mmbt hm h M WW vM ndsrcwi w sKUUr BunNbMA flbnpht B liQtfwwM nN ook Tlmtoiii to n uR dl uw r U lumt n M flWM Ml M SM WHiM MMWH kSOf 9m ém wmai k dan wliilw één m é n ii c h t Ew Ira a plan Mrakt SIROOP BQNNCHA Ik w Sm f IM Hm Zoel Rog ehiHHHl GEBR TEN HOEVE ROTTERDAM TEL 38 V2 S r K DEN HAAG T£L 333398 ml ft it r filB IW t nu IMl mi IMl 41 IMl III INl IMl IMt Ml JO IS plltlb STADSNIEUWS kerstviering Ne i Chr VrouwenbomL I M ffmaüGK BUEENKOMST een za i van le vo Minaligf ks verücht dfx r kaarxn en vet nnaakyo n schemerlampjes hield de fdeeling Gooda aen KpierUi ischt Christen uwenbond Utetnuddaf een Kem d f Ie waarnemende presidente me bw e Pillo Van de Endt opende dndilMngchte büeenkomst met pe J waarna femeenafhappelijk net ntfezang Hoe zal ik V ontvanfen jongen werd Mchritllezing door mevrouw Pltlo winttd door gemeenschappelijk ng volgde een liturgie welke alle aanwczicen met enut en acht beluisterd en beantwoord I zangkoor gevormd uit de laden nu onder leiding van den heer NtauwIanA cenTge moo e Kerst oigen 4 rak owvcouw Pitlo wUdlngfWoord Vele meiwcKen in dezen Hii uit bun ev wicht tgen aUhu de waarnemende jente daar zU geen raad weten bai prabieem Kan nu terwijl de rle werekl in brand staat n het ld der kanonnen de kerstklokken Igt tCi overstemmen nog gezongen Jen van vrede op aarde Boe mo iiiJk hoe onbegrijpelijk ook lOh l er vrede op aarde Vrede voor en die den weg naar Bethiphem gillen gaan om rust te zoeken bti de Jribbe Hoe wij dezra weg moeten lan leert ons het Kerstevangelie Herodes de aelöMchtige en wreede ing hoon wel van den ftboren ing maar gaat zelf niet naar hem De Schriftgeleerden en riasters weten uit de profetieën plaats der geboorte wel aan te dui1 maar blHven zelf te Jeruzalem Wel gaan de herdert en de Wijzen l t het Oosten tot b n had God geiproken door engelengezang en ster fengeschrift f Hoe moet nu onre houding z n tegenover de verkondiffing van die yiSote blijdachap Als HerodesT als ie fJchriftgeleerdenT Neen laat ons als christemrrouwen it herders navolgen welke heenginaen om te knielen bit de kribbe NoMteat te Bethl hem de geiMornwrk met haar laaggcbouwden togang welke lederen bitinentreden ét dwingt zijn hoofd te buigen Hiirin ligt een schoone symboliek Wie tot Christus wil komen moet ma hoogmoed en eigenliefde laten tutri Dan zien we hoe in de diep weggezonken aarde toch nog Gods fceil ei liefde heerschen dan daalt de Wire vrede in on hart dan durven w et leven aanvaarden en de dood nder oogen te zien Het zangkoor bracht weer enkele Aederen ten gehotjl waaronder een Iteurige sooraan aole Zuster Mortier la een verhaal voor Vit met aan4a t werd aancelieord iam net gemeenschappelijk geyWng eh gebed deze wUdingistonde be Moten werd tCoudlen zakenjubileum VAN STDKADOOBSBEDBUr OKB Fa W IDENBUBG EN ZONEN H 1 Januari ajj zal het stukadoors Mment en wiUerSbedrüf van de far t W Idenburg en nmen vüftig jaar ffestajui Na als stuicadooroknecht te zijn Werkzaam geweest en zich de vakk i Ma te hebben e en ffetnaakt begon êa heer Idanburg b j de intrede van MM een gen zaak welke toen in de flwuwensteeg was gevestigd en die bier naar het buidi tb pand in 4e KleiJlm traat ie verplaatst Gedurende M e n dertif jaar heeft h aan het fctofd van zijn bedrüf gestaan dat zich fUJistig ontwikkeldie Na zün overm eo in 19S4 hebben zun zoons de aftik voortgezet en den goeden naam Él hun vader er aan gegeven had iMder veffac id iflet badrUf van de firma Idenburg is üjii Sft rig bestaan een bdcende enung geworden ook bui ten dïe Si dën loop der jaren tal van lanirlikie WM ken in iiet geheele heeft uitgevoerd EXAMENS ERK ALG TENOGBAFENBONO B j het te Utrecht gehouden examenWn den Erie Alg Stenografenbond wi voor de volgende diploma s ge jjttagd teno typist e de dames F Aal en Nittenbogaard en de heer A Polet tf tepiste B mej L Aal typist e A de dames J Akkerman I Kroes en C Verkerk en de heereo V d Akket H Cattel en B Zwij nburg W AT 1 AAR ANilBKil eaale Bioaeoop Heden Kleine man wat WIT met Herman Thimig Theo Lingen en Hertha Thiele Aanvang 8 15 uur Vanaf morgen De iloraan van een toreador met Ponciano Diaz Op het tooneel De zeven Sorrow Expellers in muzikale show Confetti Aanvang 815 uur Kerstdagen en Zondag vanalF 3 30 uur Tweede Kerstdag en Zondag 10 30 uur en Zatgrdag 2 uur Hoffman s vertellingen met Anny Ondra Sdnuwborg Btocooofr Vanaf morgen Btoemen uit Nizza met Erna Sack Paul Kemp Friedl Czepa en Carl Schönbeck Op het tooneel Coce ieenhol f Jr Aanvang 8 15 uur Kerstdagen en Zondag vanaf 3 30 uur fhaiia neater Vanaf morgen De sten ënparade met WUly Forst Georg Alexander Anny Ondra Heinrich Cieorg Paul Hörwger Paul Kemp Ida Wiist Hans Mpser e a Aanvang 8 IS uur Kerstdagen Zondag vanaf 3 30 uur tt Dee 18 11 nor savoada Luther athe Kerk Kerstwuding voorganger ds J J Simon medewerlcing zangkoor 28 Dee U Biir Ons Geaeegen Kerat feeslviering vereeniging Armenzorg voor driehondeid ouden vanj dagen e 28 Dec 2 18 vur KaoataUn Concert Goudsche Orkestvereeniging m t koor solictea mej Baukje Bkioendijk sopraan mevr N de GrootWildschut alt H C de Goey b riton en J Signer viooj M Dac 3 C nor De Zalm Reoeptie Joh Mulder tt Dec S fmt Veormalige Kaseme Kerstfeest met Kerstmaaltijd Neu tnile Vereeniging Kindervoeding 2t Dee ea 1 Jan 2 en 4 nor Knostwta Kinderfeeat gezelschap Albert de Booy 28 Dee ea 1 Jaa 7 38 aar KuastaMa Bonte Bvond gezelschap Alben de Booy 38 Dec 11 aarDe Zalm Publieke verJcooping onroerende goederen door notaris K Zeevat SS Dee 2 38 aar MaaiekaelKiol Westkaven 39 Kindermiddag Ned Vereeniging van Huisvrouwen poppenkast en goochelen 1 laa S 4J8 aar Kaatm nna Wed Dartlaad Receptie firmanten ter gelegenheid van 100 jarig bestaan dar firma EONDAC IENST DOKTOREN BU afwezigheid van den huisarts zün e conswteeren de doktoren Xante KenMag N Tom Burg Martensaingel 89 telefoon 3609 en D Bakker Graaf Florisweg 30a telefoon 3550 Tweede KenMag J G W F Bik BUtekerssingel SS teieicon 3151 en P de Boer jouwe lis telefoon 2273 Zaadaf C van ilk Kattensingel 79 telef 2S61 en H A M Eükman WesOMven 63 telef 2S82 APOTHEKERSDBNST Steeds geopend den oachts alleen oor recepten Tot Zaterdag Apotheek Dee Westhaven 14 yanaf Zaterdag Apotheek X Grendel alléén Lange Tiendeweg S JtrrE ZAKKEN ONTVREEMD Ten nadeele van een steenbedrijf te dezer stede zUn 180 jiOe zakken iet waaide van ƒ 180 ontvreemd zal Abdgsiroop dadeltik die nar hoest temperen en snel doen verdwenen Da alOm komt los Borst en keel worden verzacht VCBVaO bcfncrd bl ko l V V kniRkltN ttkna Ingez IMed O 4633 20 mmmmméammsmÊteaim AKKER S lag Med O 4648 43 Eerste uidceeriii r van Winterhulp begr nnen NEGENTIG GEZINNEN Of DE KORTE AKKEttEN VEBBUJO De buurtschap West te dezer stede van de Wuiferhulp Nederland heeft gistermiddag ten huize van den pen ningmeester den heer H A Carlier in de Bockenbo gstraat zijn eerste uitgifte gedaan van waardebons De uitkeeringen van de twee andere buurtschappen Oost en Centrum zul len binnen zeer korten tud volgen Het buurtschapshoofd de heer H J Bevet had voor deze eerste uitkee ring 156 aanvragen in zijn buurtschap ontvangen waarvan er op dezen middag 93 konden worden afgewerkt Voordat tot uitkeering lean worden overgegaan moet namelyk veel voorbereidend werk wonlen verricht Zoo moeten huisl ezoeken wonlen afgelegd bit alle aanvragers en verschil lende van de daarbij verkregen gegevens worden nog eens nauwkeurv gecontroleerd door den gemeentelijken dienst der steunverleening De uitkeeringen geschieden meestid naar vaste nonnen In de meeste gevallen werd f 3 per hoofd uttkekeerd Een gezin ttestaande uit vader moe der en vier kinderen ontving dus ia totaal f 18 De menschen kragen dit ia den vorm van waardetions waarmee zij bij den winkelier hunner keuze kleeding dekking brandstoffan of levensmiddelen kunnen koopen Een jaar Winterhulp practijk heeft ook lélecni dat deze vofrn van uit keering wel veens tot minder géwenschte toestanden kan leiden bif menschen die blikbaar over slechts wemig verantwoordP lijMteidBgevoel blijken te beschikken Voor dezulken is er een andere regelmg getroffen oiw niet da kmderen de dupe te laten wottien van de iwndelwQze van de ouders In büzondere gevallen helpt Wm terhutp ook op aen andere manier Zoo werd dezen middag iemand aan een costuum geholpen terwijl een ander een ledikant kreeg dat in zijn gezin zeer noodig was Voor fe n waaide van 699 90 is gisteren door Wintertiulp Nederland in de buurtschap West uitg eerd Hoe deze hulp op pnjs gesteld wordt bleek wel uit de verheugde gezichten De uitreikmg gesciüedde zeer vk t zoodat niemand in de rü behoefiMe te gaan staan In den loop van den mkUsg heelt burgemeester E A A Lie geduren de eenigen tUd de utiigifte van da waardebons bügewoond FIETS BINNEN ZETTEN Ontvreemd rUwiel zender banden terug Gisteren is een damesnjwiel ontvreemd dat voor het gelxniw van de Openbare leeszaal aan de Oosthaven was neergezet Ook is een damesfiets weggenomen die voor een pand aan den Bleekerssingel stond Naby de Nieuwe Sluis is een fiete zonder banden opgn ht Waarschijn luk is het karretj gestolen oman het bezit van de banden te komen erv nadat deze er Waren afgehaald ia het water geworpen Uit vroeger tüden DE OUUSCHE CJOURANT MELDDE IS JAAR GELEDEN Bij een te Helmond te vestigen rt k s hoogere burgerschool met driejarigen cursus IS tot leeraar benoemd de heer J van Dam alhier die ook te Hai lingen werd benoemd tot directeur ep leeraar S8 JAAR dELEOEN In de zaal Kunstmin weid een vergadering met genoodigden gehouden ter bespreking van het oprichten eener coöperatieve broodbakkerij alhier welke vergadering door ongeveer 600 personen werd bügewoond De banier van het zieken en weduwenfonds Providentia was voor het tooneel opgest De voorzitter de heer G Zegers zette in het kort uiteen dat bij het bestuur der Stearine Kaarsenfabriek het plan was gerapt eene coöperatieve broodbakkerü op te richten De heer B H Heldt aroorzitter vanhet Alg Ned Weritlieden Verbond zette het doel der coöperatie uiteenen verstrekte uitvoerige mededeelingen over de coöperatieve bakkerij te Hage I Aan de uitnoodiging om lid te worden gaven 123 personen éevolK zoodat zeer zeker eerstJIaags e ne tweede bijeenkomst tot nadeTe bestïreking en overleg zal plaats hebben IS JAAR OELBDEN Eergisteren was het 26 jaar geleden dat de heer dr A van IJ eqdijk werd benoemd tot Ubryemeester als opvolger in die functie van dr D Terpstra die de gemeeate verliet Toenmaals in 1891 was de ljj rye nog gevestigd in de St Janikerk maar in 1893 werd zij vandaar verplaatst naar de Haven in de voormalige Gasthuiskerk In de vergadering van Libryemees ters is de jubilaris door den voorzitter ds H van Assendelft hartelijk gelukgewenscht Namens de comnMssie werd als herinnering aangeboden 1 door den Belgischen kunstenaar Nwbert de Bouten vervaardigde gekleurde teekening van de Lilwye WUdinsrsdieiMt van Ne L Mei je clubs KERSTLrniRGIE OP PLECHTIGE WUZE UITGEVOERD De aHeeling Gouda van de Nederlandsohe Meisjfsclubs hield gMteravarvd een yirijdingsdienet in de LuIbersche Kerk Twee groote kerstboomen aan weerskanten van het spreekgestoelte opgeatoid verspreidden met hun talrijke kaarsjes een zacht Ucbt dait een itemmingsvoUe sfeer schiep Terwb l ds P W G Vet eul Ned Herv predikant het spreekgaatoelte besteeg namen de Driehoeksmeisjes in hun fepoaae costuums op de voorste rijen plaats Na het cemeenschappelük aiagen van een Keratgezang opende Ds Verheul de bUeenk nat met gebed wtaarna de uitvoenng van een Keratliturgie volgde Ds Veiiteul las ftdeeKen van het Kerstevangelie voor wetke telkens door de meisjes met een passend lied beantwoord werden Vervolgens traden twee meisjes naar voren om een krans met acht kaarsen a n te steken bQ elke kaiaa die opvlamde wcTd in spreekkoor een artikel van de Driekhoekswet opgezegd Een pieohtige hernieuwing van he afieggen van de befofte vormde het einde van deze indrukwekkende ceremonie DuUelvk vexstaanbaar kkmk het uit aller mond Bc beloof mijn beite te doen God en mijn naaste te dienen en vertrouwend op Gode hulp onze Driehoekswet te behouden Fluitspel gezang en ohriftIezin volgden wawna Ds Vatbeul een Kerstgeadiiedenls vertelde Waardm dé kkikken ktidden Dit verhaal waarn duidelijk tot uiting kwam hoe God gediend wi wKW n en hoe Hij daaarbij den geheelen mensch vraagt maakte veeljodintk op de jonge toehoordaters Nadat de meisjes nog enkele liederm gezongen hedden OA Stille nacht heilige nacht sloot Da Verheul dezen bijaonder plecbtigendiotst roet dankgebed 53 JARIG ntJWE£UKSFEEST Op 31 Decemt er a s hoopt het echtpaar J de Hoop C van Koor wonefde Vierde Kade 55 den dag te herdenken waarop het vijf en vijftig jaar in het huwlijk is verbonden KONIJNENDIEFSTAL Uit een hok op het erf van een wonitig ayi de Walvisetraat zün twee vette kon pen ontvreemd ÖMZJi BIOSCOPEN Thalia Theater STERRENPARADE De film Sterrenparade dankt haar naam in hoofdzaak aa het enonne aan tal bekende actors en actrices het Rou Hiller Ballet niet meegeteld les en veertig in totaal die er in optreden Is dH op zichzelf al iets bijzonders datgene wat zü met elkaar brengen v rdient die kwalificatie nog des te meer Dat is een filmische rev ie met prachtige shows en txilletten geestige seines en interessante kukjes achter de studio ectieniien in prettig afwisseling vertoond Al die tafreelen vormen dnderdeelen van een luchtig verhaal Volkomen logisch zun al die fraaie kotnische en interessante fragmenten geiascht in de geschiedenis van Mathilde Birk een jonge typiste dfe hel in haar hoofd gezet heeft filmactrice te worden en wie het na ve moeite gelukt als figurante bij een groote ondememmg een plaatsje te krij j bn Maar met zoo n bescheiden functie is ze niet tevreden haer doel ligt hooger Noginaals heeft ze geluk daar ze den regisseur van de fikn Sterrenparade die een hoofdrol speelster zoekt weet te bewegen een proefofKiame van haar te maken Zij wrl het beat mogelijke figinir slaan en baalt eenige oeUega s over op eijen houtje te r peteeren Deze ijver wordt echter haar ongeluk want als een van die collega s vindt dat het anders moet dan Mathilde het doet en haar tevens laat zien en hooren hoe zü het meent openbaart deze tegelijkertijd aan den heimelijk l iaiien gekomen re sseur dat zij de gezochte hoofdrol speeMer i In wemig tud is nu dat onbekende figurantje een gevierde filmster geworden In weerwil vaa haar succes is het nieuwbaklden sterretje echter niet gelukkig want liefdesverwikkelingen e op een groot ch fiknbal haar climax bereilsen Verstoren haar geluk Mathilde daarentegen heeft in de liefde wel succes en weet daardoor haar tegenslag geheel te vergeten De rolprent biedt door haar veelBUdigheid goede spel en voortreffelijke enscèneering eenjcosttel k amusement In de zaal van Thalia is een prachtige versiering aangebradtt die in verband staat met het Kerstfeest in de hoofiSiJm Temidden van dennegroen en allerlei KerstsymJboIen vallen op de beeltenissen van eeh groot aantal filmsterren die de heer G Vos met veel Succes geteekent heeft Reunie Bioscoop DE ROMAN VAN EEN TORERO Ala pranière voor Nederiaiki vertoont Reonie De kleine Ponciano ia het zoontje van een daglooner op de bekende stierenfokkery Atenco in Mexico HU speelt altijd met Rosario het dochtertje van den eigenaar Als deze twee ouder worden groeit er tusschen hen ondanks het groote standsverschil en langdurige afwe igheick van Rosanot een di e genegenheid Dank zu het nteisje nvag Ponciano zich bekwamen als stierenvechler en htj wordt al heel gauw beroemd en ryk Verschillende van zyn stierer geiechten worden in de film vertoond Een vaoantie die Ponciano af de ftum doorbrengt ii vol friuk van uB liefde maar later komen er moeilijklieden De vader van Rosario weet Op hartolooze wüze haar te dwingen in icen klooster te gaan Rij trekt zich echter wel het lot van zi h kleindochtertje Mercedes aan dat hij in zyn huis neemt Toevallig komt Ponciano in Spanje te weten lat Mercedes zw dochter is en dadelijk keïert hij naar Mexico terug Hu bevrudt Rosario uit het klooster en gadt met haar naar de farm Na een hevige woordenwissseling met den vader zegeviert tenslotte de vaderlijke liefde en dit lejdt tot een gelukkig einde van de fikn J Safci zano Mexico s beroemdste torero speelt in deze film de ho ifdroI Het voorprograrmna brengt nSast de a + Hoofdpijn en Ki splJn Veilig en vlHg als geen ander hcipea hierbij alliJd een poeder of cachet van MUnhardt Mijnbardt s Poeders per stuk 8 et Doos 45 et Cachets genaamd MlInharJUaa Doos 10 en 50 cenl Ingez med U 4611 8 journaals een uitgebtkd vsiiiété nun mer Jie zeven Sorrow Expellei s geven hierin de muzikale show Coatetü Reunie krijgt een aanwioM met daopening op Eersten Kerstdag van eenfoy die met een mooie houten betimmering gomekkeluke stoeltjes eaaardige zitjes o a rond eoi attmmigeopen havo een ama dcvoIler en aantrekkeli ken indruk maakt Schouwburg Bioscoop BLOEMEN VIT NIZZA Van de prachtige stem van Erna Sach de bekende coloratuur zangeres ka men in haar ilm Btoeaien alt Nizza in de Schouwburg Biosoosp votop gAieten Zy beschikt over een verbluffende techniek waarbU zy schijnbaar zonder moeite de grootste hcAgten bereikt In het lied Bla Blumenstrauss aus Nizza en een bekende wals van Johann Strauss toont zij wat zü op dit gebied weet te preeteeren Toch heeft haar talent ook andere züden Zelden zal men een lied zoo ontroerend zoo zuiver en toch zoo eenvoudig hodrcn zinaen ais Erna Hack het doet in deze film met haar liedje Du bis das Glöck voa dem man nur triiuinf BehBlve den pheromenalen zang van ErMa Sach biedt de e film ook overi gens veel moois Dj vakki ndige scenarioschrijver heeft een rnengelin weten te geven Vd romantiak en echte levende menschelükheid voorfl tot uitdrukl g kamend in de figuren van Fried m Graaf Tr unsti in wat de film tot qan het dnde to zeer boeiend maakt Paul Kemp zorgt voor da huvioyfrtische noot door zijn eenigszins caricutorale uitbeelding van dea imnreasario Rudi Hofer die de zangeres Mana Castoldi heeft ontdekt en h ar beroemd maakt Hij gebruikt dJi rvoM een geraffineerde reclametruc door een bekenden maar in finan iëele moeiHjkheden verkeerenden eraaf een relfmoord in scene te laten zetten wgens een onbeantwoorde li fdo voor Maria Castoldi Deze truc gelukt virfkomen en het op sensatie beluste publiek stroomt naft haar concerten Da graaf gaat intussehen in Parijs een ander en beter ïiynt werkzaam leven beginnen en leert daar een eenvoudig flink roei je Lisette kennen Deae laatste scenes behooren tot de mooiste van de geheele film Het schandaal komt wanneer bQ een Concert van Castokii in Parus da graaf herkend wordt en het uitkomt d at het geheele zelftnoordverhaal maar een reclametruc was Vanzelfsprekend volgen heel wat verwikkelingen maar het meeste komt toch weer op zijn pootjes terecht De graaf en Lisette vinden elkaar evenals d impressario en Friedl de vriend en kamenlec van Castoldi een aantrekkelijk gespeelde rol van Priedl Czepa Alleen de verliefde C toldi mo i t ongetroost op tournee In het voorprogramma gaan da journaals terwgl Coos Speenhoff Jr op het tooltéel een aantal liedjes uit zijn nieuwe repertoire ringt S v d Kraats PLOTSELING OVERLEDEN Op de Nieuwe Vaart is gistermorgen de 7Ijar ge heer P Loendersloot uit de Noorderstraat ploitaeling overleden De man die hsndkarretje voortduwde in een partiitje brandhout te gaan halen voelde tich vermoeid en girg ter plaatse even zitten waarbü hy df or een hartverlamming is getrftffen De dokter kon slechts ft n dood ron atoeren Per auto van den O G D is iet lichaam naar het Van Itsrson ziekenhuis gelrracht Ingez Med Q 4 34 22 J e aaoA Is tMea wiatar scer groet en nMCt gdenlffi Worden Door de Wiateihalp Nederland fseft gV mb de armsten onder sas Gij geeft aan het Nedertendsehe Volkr Or FEUILLETON Nadruk variMxlao M TOCHT NAAR MARS 1 fralh raden bad da oobriEende on S ledaaat Parsooaiyke vi and D j b ttHiis wetan ntol dus dé da S2 fft s l nljtk wSl aan an W aadotatog mee gwad Zaker er na dtanJaatstaa hefUga potomla I Uadan geveerd tussdMn man M dta Man todit toejulahtan on hst Mandaad noemden an anderen Mtwaanaln aa d a hamel varioekaa maar fflc ken me JMh lUat i dat iaman4 om van lui Mn dergrilfl daad zou ultba Bi tovendiaa ab de eMi of andere m iac dMi toebt daarom bad wSiSSS dea sou 4 wal het SS S vernield sn i e me tot Mn der réefanr eoilg jdee wi dador wüda ik dat luist aan u vragen Hebt n geen Vijanden of zdoT Nee niet dat jk weet maar watmU no het meest dwars zit Is de redsawaarom hat Is gedaan f Nou la zei de iweada rtcherebeur misicmen waiao we dat gauw genoeg De heb tenminste den nachvortler maarvast in verzeksrde bewaring genomen O viel Prins in maar dia valtbulten ellie verdenking dte Is nier altwintig jaar Ja dat kennen we spotte de rechercheur dat bab ik al meer mee gnnaakt Hat Is on sQn minst genomentoeh wel elgaaaaraig dat da man naarUI beweert nieti heeft gemerkt tatwhQ toeh den geiieelen nacht dicht in daiHiart Is geblsvan Enfln dat zodcen wewal uit Als dU inderdaad onschuldig Is komt bij heupeh wel waar vrQ Ik keek weer naar de ruïne 9 mijn wasktafaL Nou PrbM zet ik verdrietig danzal vaainWaag maar fliuis blijven Dan maar gsH radio onderweg Kerd wat ellendig voor je Uonkbet achter ma Hat was de rustige stsoi van West dUk Ik draalde me om en hi reikte m da baad Het was ham aan te zian dat lu gebeurde hem o A bad aangegrepsdSHV dM zelf reeds laren aai aea levenswerk bouwde njoest beter dan wie ook mQa gevoelens kunnen peKen nu mijn werk met Mn slag was veroieUgd Hoe lang zou e noodig hebben omhet zaakle weer beelemaal in orde temakenf O minstens een maand of vUt zes antwoordde ik mismoedig Nou dan s even kijken het isvandaag S BU zag Prüis wU e evHilaten oraroei 9t dat bet vwtrak is uitgesteld tot IS Novèmberr Maar Westdyk riep ik sn ik koner ntets aan dosn dat mijn stem trilde dat kun je todi niat doeal De heelewereld rakeat ar op dat a nu gaat Bovendien Is louw tocht het vaornaamsto en de radfio maar bijzaalc Je weetook wel dat hl November de atmosferische omstandlgbeden heel ongunstigzijn WestdUk kwam aen paa nader aa keek me strak aan J O wil Je nu na Ü J I i lubben samengewerkt In den steek laten Dank Je lat ü ben om iU thuis met ds bnkken zitt Eta Je ons daar voor aanr Neem me atet kwalijl Westdijk stamelde ik zoo bedoelde ik het niet maar eh Ik zocht naar mUn woorden maar waarschijnlUk verrieden mijn oogen wel wat ik op dat oogenbl k voelde WestdUk giinrüachte tenminste en zei tegen Prins Nou Prins Ie weèt dus Wat Je tedoen staat Zeg net even aan de menschen hè Ho wacht ev Prins riep OtQpeeos Wist ik ook wat mij te doen stond Laat Jder in da cabine een veldbedneerleggen en zorg dat miJn eten hiargebracht wordt en dan moet ik hier ookeen telefoon hebben Prhis mond viel open van verbazing Wat nou ga je hier katnpeerant Ja ik blijit hier bet zal me geentweeden kaar overkoman dat ze zoo agrapje met me uithalen Da s goed zei Westdtjk dan zalIk Ja elke week aflossen want la moetnatuurlijk dikwW wag om bu den aanmaak van speciale ooderdeelen aanwe zig M Un Bckee lex Wastdijk aan Ibt nog toe was ottzs samenWarUntf niet meer daa gewoon zakelijk gsweaatt maar toen Ik ham de hand dndtte ariat ik dat ik er een vriend bad bUgenég e Een vriend op wlen fflc te allen tilde kon bouwen een die me nimmer In den steek sou laten Nu bad ik ook weer den moed en den lust om geheel opnieuw te begittnea Ik voelde me volkomen opgeludit an fhdtoid ging ik h trapje al Mün spullen waren vemleld fmaar daar kondsn nteuwe voor komen Ik had er echter es goeden vriend bü en daar kom je niet zoo gemakkelijk aan ▼ AN sconraoL vertrokken We siea v tfle farda Het was eso stralende najaarimlddag toea de groote hangardeuren langsaun qienschoven eo het tnachtige toestel dat ons naar Mars zou moeten brraigaa er uit werd getrokken Vtmt tmaf tractors sleMitaa naarstig dan reusaolH tigan vogel nsseben de tiibuaes door tot voor de eeretribune Da zon weerkaatste fel op de zilveren vleugels ad wierp groote spiegelende vlakMo over het pas en de ttttiune Sebetp teek B den da zwarte stmkgelijnde ragIstraU letters zich op den romp b de drsu vlakke al ni ILM stond op ItJI was da afkorting voor laterplaneteira LuAtvaart VOr en naamlooze vannoolsduip die d n tocht fiaaaetorde ea Waarvan westdük directeur was De letters XtM wsrea tegelijkertijd gebruOct om het regisiralieteeken samen te stal len zoadat dit PK IUK werd hetgeen ons toestel al direct den bijnaam van de film bezorgdaa De watkaiijka naam luidde echter geheel andara Oaza was namelijk Antbonte Fokk waarmee WestdOfc Necrlands grootstsc luchtvaartpionier had willen buldigsn 1 0 Ea nu ben ik dan gekomen aw net eigenlijke verslag van een toefl De meen dit niet beter M kunnen doo dan u inzage te geven in een enigszina uitgewerkt uittreksel vaa bat davtoak dat ik gedurende den tocht van minuut tot minuut heb bijgehouden Otaisdag U Nov ML Het la aaU tW e Over e i aaltiair zullen we vertrekken maar dat gaat natuurlijk met het noodige vartooo gepaard Ds gehele btniannlBg moet aantreden vg de eereCribune Bet z a vUyan stean we daar in onst Uauwe ILM unUormen Westdiik de oommandant staat reebts daünaast prgl Kirmendqr riens puntbaardje palsiarlittc tegen de moderne Mauwe unaÉrm A steekt Zt B voornaamste taak a sr la bestaan om np ieder geweaaeht oogenblik onie positie te bapileta Wordl ssw t ÜI