Goudsche Courant, woensdag 24 december 1941

a o 2 gas o gtB S s AU u me met gelooft moeder moeto maar eens naar de handdoek gannkijken Wlm vroeg moeder er lagen daarttrakt twee appelt In de kast n nu vindIk er nog maar één Hoe komt djt Wim verdrietig t Was zo donker moeder Ik bebda andere niet aent gazlanl Wat jammer We vieren toch Kerstmis en Oudejfmr o k t oorlogttpook nO0 Hetdf wtl tmMtin gtpnafioordtn op die TonMaaaU ovtr de wtrtld ba avond ma r k t ert pcMIHe ttaat er btf celen an ntlging acond tifn = in de Kerstmcantie uit logeren altijd oliebollen op Oudejaarsavond za schonk er chocolademelk bij ea ze mochten allemaal een uurtje langer iHibltjven En daaraan hadden ze nog niet eens gedacht wat zouden vader en moeder ongerust zijn als ze niet kwamen met de trein die was afgesproken Peter stak z n handen in zijn zakken en ging voor het raam staan want hij wilde Bep pn Wlm niet laten zien dat ook hu tranen in da ogen kreeg als hij er maar aan dacht dat za niet weg zouden kunnen door de sneeuw Kleine Wlm zat stilletjes te builen Bep probeerde hem ta troosten maar ze had zelf moeite om zich goed te houden Al hadden ze ook nog zulke heerlijke dagen bij ooiïi en tante gehad nu bpeens verlangden ze alia drie vreselijk naar hult ren n erdiepinfi bezinning en rust slost u t pevuldr töm ttn o jTaren Oom tvcet road peter Bep en kleine Wtm roiut de Kerstboom tekening mej C Joppe De kamerdeur ging open en oom kwam binnen Wat zitten jullie verstagen ta kijken lachte hij Kom Bep vertel S me maareent wat er aan tebeelt Ik wil zo graag naar huis snikte Bep die zich nu niet meer kon goed houden Ze ze is bang dat wa nlat wegkunnm door de sneeuw ziet u legde Peter uit en ook zijn lippen trilden Tja j oom streek eens over z nhaar heel gemakkelijk zal dat ook nietgaan Maar ik beloof jullie dat je in ieder geval op tijd aaa het station zultzijn Hoe dat zal gaan dat zeg ik niet Maarnu niet verder verdrietig zijn hoori Oom ging de kamer uit en vol verwachting keken de kinderen elkaar aan Zou het dan toch nog gebeuren Zouden ze diezelfde ó g tocfa nog moeder en vader en het kleiirc broertje zien Toen de klok twee had geslagen werden h le drie door tante flink warm Ingepakt Gamwsqaar eens voor de deur kijken zeL ze En wat zagen ze daar Een arreslee Ea echte arreslee mrt twee paarden ervoor dia atampvoetten in de sneeuw en die kleurige pluimen iff bun kop droegen en belletje aan hün talg Oom stond er bij en z n hele gezicht was één rach Een aardig gezelschapsspel afeiifdt Met in trodittat ligt zoo n kunnen we miaae ien eek nog hierop grootr krocht en juiat in dezen t d tractëeren En als don da klok tisaal moet da familie zooveel mogeliik teza slaot dan toenzehen we Ikoar foa dat men worden gebracht Ir mag heusch Ui2 het oredes ar zal z fn Misschien zijn er onder jullie wel die dit spel kennen maar voor hen die het nog nooit hebben gedaan willen we vertellen hoe het gaat Het gezelschap gaat in een grote kring zitten Ieder kiest de na m van een plaats en aUe namen worden op een lijst geschre ven Er wordt een leider aangesteld die luet meedoet en de lust bij zich neemt Na loting wordt één persoon geounddoekt en m bet midden van de kring geplaatst t Spreekt wel vanzelf dat de geblinddoekte persoon geen plaatsnaam behoeft te hebben Nu kan het spel beginnen De houder van het lystje roept twee plaatsnamen af bijv AmerstoortHilver sum en belde personen die deze namen dragen moeten proberen m elkaar van plaats te verwisselen zonder door den geblinddoekte gegrepen te worden Zij moeten daarbij gmnen de knng blijven Weet de geblmddoefcte eén aii beiden te grijpen dan moet hij zeggen welke plaatsnaam de lietrapte heeft Heeft hij goed geraden dan wordt deze in zijn plaata geblinddoekt en kan het spel doorgaan Natuurlijk moet de leider van het spel de keuze van de twee stations zoveel mogelijk afwiss Dit is een he el aardig tpel voor de Kerstvflcantie wantater er vrlendjet en vriendinnetjes opt ite zUn Dat was nog eens een verrassing Nog nooit hadd o de Jtfnderen in een echte ar gezeten En gelukkig had het nu opgehouden met sneeuwen zodat ze goed naar allé kanten konden zien Ze kregen nog een warme deken over hun knieën en benen de koffers gingen achterop oom greep de leidsels en ringelingeling daar gleden ze voort over de zachte sneeuw Zon heerlijk einde v n de Kerst logeerpartij hadden ze zich nooiVkunnen denken de ar was op tijd aan het station en m de plaats waar ze woonden stond vader aan de trein En toen ze thuiskwamen roken ze al twee huizen ver dat moeder aan het oliebollen b en was En steeis maai vertelden ze o Fde ar en de heerlijke rit langs de witbe5neeuw wegon tja RAADSELS Zaandam Geulem Schuif deze plaataaamea Nijkafk zo heen en weer dat je Ommen van boven naar onder Spakenburg éea andere plaat iaam Maastricht kunt lezen Berkel Japonnen van tweeërlei stof BLTi k Dit visitekaartje 1 nu aent In puairtavorm Hoe heet de eigenaar 3 Zoek in onderstaande zlnnetjaa verborgen dieren op Ik had bijoa de laaren van Peter ver getea Wat zft er toch onder die dekteb verborgen De kinderen hadden geweldig vaal prat en ze braken de boel bijna afl dpfossittgen 1 H er ln er ln g Herinnering Om ro en Ommen Op st el Opstef 4 Pink ster en Pinktteran Verborgen plaatsnamen In elk van de onderstaande zlimen 1 eea Naderlandte plaattaaam varborgen Zoek maar béi fö iCnoel niet zo met die rommel Die kraal tegen de rand van da drempel moet je maar even oprapen Als je van die tulpen een bot koopt geef er dan een paar aan oma Tom ment graag bet paard van ttja vader Gaat D maar avan mee dama daa zal Ik uw plaat MunrljzMi ii iiiï ti JCf JIST PU2ZLE id4t N om van fêêttvieringen af tt tien Zaer ttkoT zou uitbundige creu0d inia plaattt zijn Ilen echter d e bezield ftfa et im loü de toefcomit netecriroutoei ƒ t tcacAten lullen dit Kmtltttt in ooTlofstiid maken tot een mnenz n uonruit nieuwe krachten worin etboren Het licht der Keritkaarttn zal weVtieht een nieuwe riant Ia one hart onteteken die van ftoop en ertroiHoe ettti t in een toekomet Si u no in donkere toolken ia gehuld Keretmie moet ook ditmaal in het licht der kaarten en met geurende denavntaJUktK worden creiHert Oe dagen ulle MM dan tot onaelf doen infcee prangen Kerztmit utet en Ue$t tVn dat de 0 3rtnband eeraterkt De vroutMn dratw hiefuoOT Sa eerantiooordcIVkheid en hebben het In hoor honden aan het Kerttftett tanerl lfee Baarde te 0ev n tn mee ie h t ook m t d n OudeioaAaoend Velen hebben dH jam veen zin om 09 t MINwi Maar notuitrl hVIven w wA op en wmofccn er een saz IU n avond van IGtn behoeft heuzeh ni bang te t n dan ooor een tuehthorMrCHmtet te wdrdcn jrttpemooM B k t hetle tser M Beuren l n alj haar koude felcffen ladt Watcl loenwe met de velletje van onze M geslachte konjineö Kr iQn da laatzta dagea beel wat konQnan cealaclit om met de feeatdagao eena aao Blokao icbotal vleesch op tafel te kunn i iNbben Wat gebeurt er echter met al da vdletjei die deze konDnen als ztolteUJk ambulaal jMbben achtergelaten Wa kunnéa ar wwiten van fabrtcaaren de b twaaM dia dazen winter zoo n opgang maken bootmutsjes orde aan of andara ganu rini op aan damea ofmaiz j nnantH Blarvoor raoatea da iraUatjas echter eerst gapraparaard worden Dit gebeurt alt volgt worden eerst aan den bovenkam gebed zchoongemaaktv tenrljl de onderkant mat een bot mea ot da achterkant van een maa wordt aeho gaachrapt Za worden daarna in g ai iw awe p mat zout aa zoo laat men Oon TÓÏpliü £ dtg l aniJ a it aa op een plank gaa plj l c ard en Ingewreven met een raengaal van zout en aluM Olt plankje iet man ongavaar 9 i e dagan op een droga wlndarlgetplaats Als hak valletje goad droog la wordt het van bat plankje algenomaa an soepel gewreven mat krijtpoeder Bèatemt men het velletje voor wanten dan maakt men alleen den twvenkant van da wantan van bont voor de Mnnanzijda van de band neemt men een ttevlga sto peau da picba of let dergelijk Gist bevat vitaminen In daza maanden bevat da veahing minder vitaminen dan gedurende digs tijd van het jaar waarin er volop groene groenten en vruchien zUn daaram dlaat nra aanvullende stoften tot zich ta n men Gist nu bevat veel van het vltamlna B l jwaaraan het organisme ttaana nu da voeding aaiader vet bevat meer behoct a heaft Op goedkoope wuze kan menfllt tdkert aanvullen door gist b v In een kJabie hetvaalbeid eenige malen par waek aan aoap n a of groenten toe te v egan Da amaak an de spuien wordt er rafnlg of bM door beïnvloed meermaleB zalK w fdt M er beter door Hen kan van da gtat b v 1 g 19 gr oploaacn la nm wtinig lauwe melk of lauw watar daarna roert men dit papja vMr bot opdoan door da ssijzaii Maar toat moet k den mcnzehen geven zucht de huieorotiio onmiddelltfk Een O dejaar at ondaou r zol niemand vencachten en dat behoeft ook keelemaal niet En alz toe eent een tseek umt veel loarnM huffti bH de boterham geven it hêt tuaehitn v i mogel4 k tmt broodbenn ja oiwr sparen We kunnen dan aUereertt een kop bouillon geven of toep fallebei zoo noedtp van een blokje of een pakje maar daarom niet minder lekker met een eehitfje citroen Oen loat u i an een hora d oeitvre genieten Ja hctaeh een hora d oeut re We maken een huzaren dcanooda t n of twee feeikclerts ep sm het eheel er feezteltffeer te doen uitzien oerder wat blofciaz koot met roggebrood Pan kunt apk nog sehiff ez tomaat met antjooiipasta genen en tchüfjee wont met picoalillv erop open oandtoiehea ook met geraspte wortelen en mavonn4iza uit n pdkje We kunnen nog een warm hapje can aardappelen met groenten laten rondgaan en een taart als dit nog op de bannen kon overschieten of een pudding Fruit toe met een hopje koj iesurrogaat met kumtcrlme AI ar dit r toecr otiabollen aan da tenten te koop iVn dan Polsmofjes van resffes wol gebreid Noodlg ongeveer 4S gr wol Hen kan zéowel rettantje ala uttgehaalde wol gebruiken voor deze practiaehe polrasof aa dli op kouJa dagan zullta foadè dlenzteo bewijzen Man bralt za in 1 recbt 1 verecht of 2 recht a svereebt Aardig staat ook een zmil odert gekleurd streepje aan het begin i ian bet alnde Soma zal Biet 72 at kiumeo worden volataan doch het la ook mogelijk dat ar meer of ndndar opgezet Henen ta wi Jait dit hangt af van da dikte van den pola en van ia woL Do mofjas zijo ongeveer 18 cm lank Mai klOBtja tiUkar la las koakjaztrommal en u habt gaan tlappa koakjaa Dranken itte naken Nn man koffie thee aa cacao moat railten probeert maa bat mat allarlai surrogaten Maar ar beataan zoovtal andere dranken b v de typisch oud Hol landsche anljs zalle pqiamont ea alemninallc die vnfiger algamaoB gebnilki In de laatste jaraAverdroagea zijn Waarom zoo men has alz taaa da krtiMan tr nog voor heaft pt aog kan krijgo nlat waar la eere herstallen Vooral op koude winterdagen amakeif zij best Slemmalk 1 Liter ttptemelk een plukje aaffratn een ztukje pttpkaAeel aan paar stukjaa foelie 40 g suiker De melk koken en de kruiden daarin aftrekken bngevear 1 uur door het pannetje op een hoek van de kachel ta lettaa tf op een andera paa ta stapelen Da melk zeven en op smaak afmaken met da suiker Aadimelk 1 Uter taptemeUc 25 g anijszaad 40 g aulker Da faptemelk koken aa da zaadjei daarin aftrekken oagavaer I uurK zeoals y het vorige recept Is baachrevea De melk zevaa en op smaak fmakea met de zulker Taptemeft karnemelk of yogbnri mat ibaenada Kaniamallc keuda lekookta taptaraalk ol glad geroósla Toghurt eadar roaran varmengen met de llmonadesiroop waarmee da azen tot ongeveer een kwart zjja ga Kwark mat paddiagaaiu Uraeaada 400 g Kwark S A dl puddlagsaut of llmonadesiroop of 4 dl vructatensap met suiker 1 1 2 dL taptemelk of karnemelk Da kwark met de puddingsaus uitroeren en met zooveel taptemelk of karnemelk vermengen als aoodig is om een dikke vloalatot ta varkrtlgan Dan draak in glazen Bcb nken en garaaaren mat enkele druppelt puddingsaus GroeatebonUlon Hea kan groentefafouUlon van verschillen de groenten bereiden Bijzonder amakalijk la de bouilloa dien men baraldt door water aan de kook te brengen mat wat zout of met een bouUlonblokje en daarin een bos selderij peterselie en kervel 5 min af te trekken Ook mefcrwat bloemkool en peteraelle of meteen gewoon mengsel van soepgroenten verkrijgt men goeden bouillon Rasebattellhee Per persoon 1 eetlepel gedroogde rozebottcls met 1 4 liter water aan de kook brengen en 19 mla zachtjea laten kokan Da vloeistof dQor een zeefje in de kopjes gieten ea naar smaak wat tuikar toe Clnkt japon met glad oilddwutuk welke mat babulp van ander materiaal aan gaalaagd geheel It geworden Men kan in dit opzicht de fantaiie vrij spel laten en een bescheiden bedrukt zljd e effen materiaal in een anderf kleur of een ruit of atreep verwerkeit Het mlddengddeelte it bij het taillestuk ingehaald aan den lala la een lus gevormd In het midden afkleedende japon met een lange rij knoppen puntig opgeknipt Garneering van effen stof In andere kleur of van fluweel Half lange mouw Rechts gekleede japon gemaakt van wollen atof met pas en mouwen van velours cbiffoa of kant in dezdfda kleur Ingehaalde ruimte aan vaorpand en In bet midden van den rok Blouieraouw dia met i rechte manebat it afgewerkt tatiiaaing Var Parab Êt jns GoeiiJb Pairoon Overgooier voor meisfes van 6 tot 8 en 9 iff 11 jaat teekening t obaal A Ca Oeze aardige geruit overgooier mxir kleine m i jes kan ook van effen ttof worden gemaakt Men kan er allerlei blouajes desnoods te kort geworden zonierfurken onder laten afdragen Bet rokje heeft vanvoren n ttolpplooi hrt l fj sluit met knoopin Men hitft ervoor 00dig 1 90 meter stof van tt iNveAai Voor de leeftijden van t $ en t tl jaar ti n patronen verlcr gboar aan on bureau Markt SI Eenvoudig te breien knrewarmers M a begint mat 0 ateken op te zetten en breit 60 toeren 2 recht 2 averecht Daarna neemt men aan weerszijdei 10 tt op afzonderlijke naalden die van gelijke dikte zijn en vervolgt het werk in heen en weergaande toeren 1 recht 1 averecht Aan bat begin en einde van lederen tweeden toer breit men 1 ateek recht verdraaid mee van de steken der belde andere naalden Na 00 toeren geboeid te hebben zijn alle ateken weer tot één toer vereentgd Aftluiten met toeren 2 recht 3 averecht Schuimkqekjes 75 gram bloem 79 gram tuikar tijaali 1 pakje vaniUaaulker liter taptemelk t eetlepels kunsteiwlt 6 eetlepelt water De bloem zeven en vermengen met da fijne tuiker is deze te grof dan verdient het aanbeveling ze vooraf fijn ta Itampaa Eventueel kan men de aulker tuatchen wit papier bijvoorbeeld met bebulp van aaa flesch fijn rollen Van bloem en tuiker met de melk aaa beslag maken waaraan ook de vanillasuiker wordt toegevoegd ej t kunttalwit dat thans in den handel ItT voldoet aaa hooge eischen Noodlg It evenwel dat men de u iwijzingen volgt die bijgevoagd zijn Men begint met het eiwitpoeder af te meten doet het in een niet te kleine kom en laat b t met S eetlepelt water hefst eenige uren staan Vervolgens klopt men het met de garde op totdat men een stijve sne w heeft vcrkregeh zoo stijf dat men de kom kan omkeeren Men roert het eiwit door het beslag en bakt hiervan op een goed ingevet bakblik dunne koekjes ongeveer 10 min br 200 graden Terwijl ze nog warm zijn rolt men da koekjes op het btkbllk op Desgewentcht kan men er rear fiji gehakte amandelen aan toevoegen doch men neont dan Inplaatt van 79 gr bloem alechtt 39 gr en voegt bieraan 40 gr amandelen toe Het It een zeer tmakelijk koAje waarvoor niet al te veel gedittrlbuearda livaazmlddalaa noodlg ja De kinderen Bartels P ETER Bep en kleine Wlm Bsrtelt mochten hun Karstvaeaiitle doorb Bgcn b een oom en tante die In aan TiSfligroot boa woonden Oom was daar jachtopziener en de kinderen von denjtet heerlijk om met hem en zijn hond Iffro urenlange wandelingen te maken Voor de Kerstdagen was er een prachtige dennenboom uit bet bos gehaald Samen haddan ze hem mogen versieren en de kaarsjee erin mogen steken Op de belde Kerstavonden had tante Kerstliederen op de piano gespeeld en zij hadden erbij gezongen Heerlijk was dat geweest Er hadden ook nog pakjes onder de Kerstboom gelegen en zo hadden ze een paar verrukkelijke Kerstdagen griiad Maar met Oudejaar zouden ze toch weer thuis zijn dat was afgesproken met vader ao moeder En het drietal verlangde om de waarheid te zeggen al wel een beetje naar huis naar vader en moeder en naar het klMna broertje dat nog la zijn wieg Jag En eindelijk waa het dan zover dat tante de koffer ging pakken waarin een axtra hoekje moest worden ingeruimd voor da cadeautjes die de kinderen gahregen hadden Er waa julit die margen aan brief van vader en moeder gekomen an daarin ttond dat het drietal op Oudejaarsdag thuis werd verwacht Vader had geen gelegenheid om ben te komen halen ze mochten alleen reizen ditmaal ala ze beloofden heel voorzichtig te zullen zijn Heerlijkl juichte Peter die het erggewichtig vond dat vader hem de zorgvan het kleinere zusje en broertje toevertrouwdai JE fi kutig geval Maar de dag vMf Oudejaar begon hétta sneeuwen En het wat a xn klein bultje dit weer spoedig apbmd been dUcKevlokken vielen beel de dag en legden eenmooie witte deken over het bos Eerst vonden de kinderan bet erg leuk maar toen het maar steeds bleef doormeeuwen en oom al een paar keer mat aan bedenkelijk gezicht op de barometer had getikt werden ze toch een beetje oogeruat Als ze de andere dag maar konden reizenl En de volgende morgen lag werkelijk de sneeuw nog eent zo dik in het bot Dat wordt een lastig geval jongens al tante s morgens bij het ontbijt Ik weetheus niet hoe we jullie vandaag naar detrein moeten krijgen Alle paden zijn dikondergesneeuwd en dan komt Bruin hetpaard ni vooruit met het wagentje Demelkboer 1 vanmorgen ook al niet geweest omdat bij er et paard en wagen f Biet door kon En aan lopen behoeven we helen aal niet te denken want dat ia veel te ver De kinderen keken Ikaar vaMCbrlkt aan Maar tante ri Bep wa moeten vandaag toch naar buit Het li immers Oudejaarsdagl Zelfs Peter keek ontsteld en klalna Wlm kreeg tranen In z n ogen an zal Ik wil naar moesje Tante wist er geen raad op Ik zal er nog eens met oom over ï apreken zei ze Stilletjes bleven de kinderen hij elkaar zitten Stel je nu toch voor dat za niet Baar buiz zouden kunnenl Moeder bakte Kerstpuzzle 1941 Lettergreep kruis woordraadiel In elk open vakje moet een lettergreep werden ingevuld Horizontaal 2 hoofdbedekking 4 bloem 9 geleerdheid 7 te paard 9 gedeelte van een lamp 11 cijfers 13 hijsen Verticaal 11 kerstcadeau 3 pi In JEapan 4 aantal leden ener vereniging t plaats in Noord Brabant 8 ordenen 10 Griekse let ter 12 jaargetijde tekening H Meyer