Goudsche Courant, woensdag 24 december 1941

TE BLAD WOENSDAG 24 DECEMBER 1941 EeIHaIUJe 0 4031 I i f n g t00liS delieate AdrivanMaaren WHdstraat 13 j IkvMaa aoo 4en Te kaap een Davohaard met micaruitjes en kookkacheltle Te bevr Graat rtoriawCg 10 VEROVISTERING ronde stokken latten rolkragen ateunen Jan Podnins Raam 144 ML 0730 gevraajd Vk no 3330 bureau van dit bkrf BoekbinderU D v LBBUWRN Turfsingel 23 Het betere adres voer inbinden van alia aoortan txwkeB Jaargangen en muziek I aagcaa gestaff Ilaaaa te haar op eersten tand Oeen g ebr van keuken geen penaien Brieven No 2233 Bureau v d biad Ver V Vfüa Mad Barvomdaa Zondag aj spreekt in de Klaina Kerk de heer J B SCHOÜfWlNK van Oeift Ver V VrUa Nod Barvo r a s gi a e Kerstdag spreekt in de KM Kerk d C P THOMSXN Medewanikf vaa tiet koor Kwaketceadjes witte en gmiwe alle aoorten fazanten paujwen parelhoenders aiereendj en lolelen te koop gevr Opgaven aaa W C DÜYZEND Vogelparit Zeist Telef 3106 Voor geldbelegging te ko gevr rallede MiddensUUidawonlngra Br no 3334 bureau van dit Mad Te koop een lUiik paad gelegen in een der oml dorpen v Gouda Direct te aanvaarden Br no 333B bureau van dit blad VERKOOPHUIS Bocloatraat 0 leL 3300 IB aa verkoop van Antieke en Madame MeuMIalre Oocdcfc VerrekUkers Microscopen eni WONING te koop gevraagd bewoner kan bÜJven h T t Br n 2200 bureau van dit blad AltnnBinmttpr t b Oouda Mr kmrttMl U0i pei maand 0 t0 pat wttk 10 t buiten Oouda 10 et per widltj pei post ptr kwarual ttjl rAKTOISJE te koop gevraagd Br no 2237 bureau van dit blad HUWELIJK SuccesvoOa banidddteg voor alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geheel Nederland InL scbrift en mondeling Bureau Hai py Admiralengracht 319 Amsterdam W Te hooi goad onderhouden MElljESnETS Bodegr bfsche tranlweg 34 t 8 rcgcia 1 10 cBta regel ma ƒ 0 21 Iitgasonden MadadaeUsfti 1 3 regaV IJl alk N M 6 41 BI overaenkomit gereduceerd EUsen itaidaga kMnc advartaiM ir h w a rt i aa ni bttoki l f UO MaxiRsun grootte 0 regalfc OEBRVIKT ORGEL fevraafd defect geen bezwaar egen bllIUkwi prijs Br no 4470 Adv Bureau Benjamin Bergweg 353 a R dmn If Tt koop een aaaaalaf mahiMia haolaa IMM Pneht mmM J SCnOI TRN Tempel D 80 ReeuwiJk ADa voorkomende gebreken aan Btdusfrle en Naaimachines wanten vakkundig hersteld door TH KICKEN Zaoiananstraat 4 Oouda M kaap gev ra 4 Posfzegelhandel A Blegl Lange Tiendeweg 7 1 Vy y II la 1 ti oB 2 SI 23 I RIET lAPÊtm VLCE BAAP Tf E SUR C3AA ko 1n de oriqineele Ihe zeer nabij Overal ver qbaar i enmaal gedronken er ch denk er o f Vr erbruik i GElH iUE ANDIIÉ MEYER ev tii k HalppnMHat tMMiCalemMrift H L i mê lta aaaai e i 1SI anda HELENE LAFEKR M VmMEY R Itttr iMr k VaMIwmca 04047 30 HTPOTHEEK aiia iiMlag l M jeiriMtMraai fDe aiNflML 0 M 10 gdfaawd J W MULLER aA VANlNGEN OoAMOMCMlwrlMI 04837 10 CaaMriiaai vaa Hypatheekbinkea blc feypothekenaaa ap MHfte voortvaardcn MM f Müéar laaailii tM Dt b drav p Ma wUtofpaadaB Bricvea ader Ntt 480 Advertentie Bweaa QERBO BqriNcliof UticcM Q 46 30 JfFjCIKEaLgWLR AI Ife VAI ütN GtM i ti h VOOK DE PSIJZEN AaaraHbie y k fe 4a klng 4L S ai ffttm ftMtii wi M DKcmIwr IMl t Jamari IMS EMct e Algemccm K ritfevia Na ca fcotttlOBdifexieUc ofcnced Iwdca oafcrwaeMt o u ftlicMc Broeder Bc hawdmcrfcr ca Oom nniMimis willkm VAN D l STtM In dca endetdwa van 77 ea Ana IfAN DRIESTEN Gaiida M December mi weelensincel 86 W Oeen bloemen Liever geen bezoek De teraardebettellInK 2al plaats hebben Ziiterdag 27 December 145 uur op de Alnm Begraafplaatt te Oodda vertrek vaaiM Flaweclemingel pl m 2 uur Orm l r npH 8 DctallUatciiprte Mu 4 an diam M p m tt it ap K MM nacta vaa f gira iv ata la uaihi 3109 ii cntMM i taa kaocata a ai U a r taa In nkmttng w aaa a raoRM viKNi rnn vaucimm TAnsmnBJi Aan kat aakliak Ivaclit S35S CSidSSTwiESrr n it diékkvrfnirten tiandfrelezen o lf Oraawe enatta RozUnerwtan Balf langaltos Grunai prima caclwaad AM laBcttn NJB witbloal prima geictaoond t 2C Caaacttatn Platte vala prima eachoond kif lOil a i tWtlhar nie i Blaowpaulen prima leiclMOnd 0 1T o a Orove Mansholt of Uala patma feschoond BtaaikooneB e Gawone or Zaauwgcha lanfa bruina boonta prima M aaaobaana on o O SS CÏtrocnboonen on Walcbarache wltta koonan priina a aatliu oad Klevieu Uevletiboonen an N U Krombekken prima geschoond Groningsche troo of rtiaack woudboonen prima a choond NU lanfa bntiaa baoaan an Walchericha kogelboonan U 4143 26 prima teflchoond m Bij dezen betuig IK mijn hartr lijken dank aan allen welke bij nijn jifscheid blijken van bellogatelling hebben getoond en voor mij den IScii Deces ber 1941 tot een onvergetC liykeo dag hebben geaMskt OUDAü 24 December 4941 H H BERGHBGE Adj Directrice vaa het Vao Itcraon Zickcnhnli O 4 il3 18 37R 42 Op Zaterdag 37 December a i WEGENS VACANTIE J L BRUNS vrag vaa kaogcrt prtjaoii li ilnilbaar Baaraar tem fgava aa gakialk baar opgaven kunnea de vroagara oitgaldlg mabaa Besiknit ov KiÉio tegen de gevaren van de zoo Ecvreeade Kaaalaaba ilahte racMHs OeeM ze zonnebaden met N V Ingeniavrs m Hantlefs bureaa EkstMii Bllthofen Philips BIOSOL KMw 9 22 00iMia a f k Ai aaai n a if U 462320 nn ap jm JoveafMoeirf K V mtbóodca Ifrachten beiluit dèr buitcniie tone al cmacne verj dcrili van tandeelhoudera dd 4 Decfnbar 1941 treem met injang van 1 Januari 1M2 in liquidatie Tot UquidaUar werd benoemd Ir F EkatMM ëie de zaken voor eigen rekening vi rtzet en het recbt Imeft de naam der iinaa te bljfVcn voeren al dan Biel in verbinding mat da vooraffaaadc wooirdcn InfcaicBra en Raadeltburfeau Ekstcen of een edccltc d t aaMfan aieB F EkSTEEN Uquidalenr Q 4MI as awt de heilzalne werking van AUccavertecettwoorditer vaar owDA im onsroot TOS FA ZcepvervanftCBd waachaiiddel voor WOL ca ZIJDE Schuimend hikken i 30 cents b j ANTON COOPS Draiisi IMnirttl QdOaBlS G A BELONJE Langt Tlindnn M Ttltf 2236 Kradrfjs varatarkand Hocona d 2 45 bij Anton Coops WHdatroot 31 Q 4622 2 C4MSM6H 0 4639 19 Grooto aartoaring SCHEERZEEP uUuU 04049 90 Bon J ImI d 9 n af II BALT K OE J0N6 MdiMvaa tal MM Mag al ii van DE KWIRTJES RUBRIEX Okaa Zataeiag plaataea wQ in d KmutlM nMiai klaia advcrlentiea tagaa ea tarief van 1 41 mail tskatragali 9M tika ragti meer 10 cwt bQ laai idlimallBg Vooe advartantiea aodaf umraer aan het Buraatt 10 cent vvriM pttg BewtfamHBiMf 0 eau extra Inzending tot VtjJdafBdddags 0 ma lieven koaaen ALf EEN worden afgehaald alkea dag vaa 0 0 iSlMON IDE WIT nnr vierdag van 0 1 oor Gavraafd een flinlie nelte WERKSTER Gtoavfa BcalrixaAraat 1 04639 29 Tegen S Januari net maiiJa gavraagd Aafem Jonbartatraal 110 WERKSTER bied zldi an voor I dag en 2 halve dagen p week Br n 3113 iwr van dit blad UIDNUIHMIlil ali d voorraad I ÉPICO LANTAARNS m 2 lampen ƒ 15 bijx geschikt V eigen opnamen fawuBcfoto enz Bdiitterende kleurcKweer gave Te bevr Gr Ilorli af 34 RekcnaabaU in Jncden ataat ta koop gevraagd Br m cfig v fobr syat en prija aan A D VIS Moordrecht Q 3630 ait a frt ovcfaaaM fetmifl KWn écfcct ICC benraar Br a O 4917 twr v d Uad S TOLTA STOrZUIGBR ie koop Bargvlletkada 10 A QUANT Wegcaa ileMc vaar direct gevraagd tmm INCNftTMOOC ff NOOONUtJ KLEIWEO 10 O 4040 9 Tc koop aan gaboden 0 8PRIN0BAK z g an Br na 2116 bureau van dit blad Te koop compleet UttUNRUWIBI in prima laat Adres Weatrrkade 40 KLEIWC6 1 MUM LiHi OT Hnltfioiiëf Artiktton l oor parceletn glas en aardewerk het voordeellgtt adres De MMm Wimt M Blaven 17 VBSLOBKNt Zmdag 31 Drcembar msb eeks MM titnr 1 paar nappa Meeren ti dschoenpn bruin TerUg te betorgen tegen beloontng Botliaalraat 34 iiMPiuiicKmsui AUe Veparaflrs op het geM d VM vöfm h verlMnd met tf rMMi i iannluiaatle tal oaie zaak op cvwiK ar Miceiauci en acuniciiae de week van 30 December lol ca met 3 lénairt OIBTEIt Tela aSM 4640 Harean 0 wild Briefen o van dH Walestraat 13 n 4630 19