Goudsche Courant, woensdag 24 december 1941

WOENSDAG 24 DECEMBER 194 Mit r niet voor dan Omraop djbch de Omroep is er voor U Dat d Omrasp dit begrijpt blijkt Mk uit de rijke stemmingsvolla Ker t programma s waaruit we hier oen greep doen DINC TOT HET KERSTFCESTi Woentdag 24 Oeeemba Hilv I 33 00 win l erstnachtverliaal 13 40 iniri Kerstliederen Inleiding door KeratkiekkeR faRIRSTOAe tJS UUR HILV L CANTATE VOOR Oe41 i KERSTDAG UIT BACHS WEIHNACHnORATORlUa IIJI UUR HtV l KERSnPCL JX GEBOORTE VAN CHRinUS MM UUR Ha V 1 RERtTPROGRAHHAOF HETOWST BESnCLDE ORCa VAN NEDERLANa HJI UUR WLV t JK HET tlOMEIjr KERST J 1WER0 KERSTSWOOigE VOOR njB UUR HKK KERSTtROGRAHHA BARITON nsr nANOBEGELEioma WJB UUR HttV ft JDAAÉt RUSCMT tANGS OS WQUCEN EEN K STGE EURENIN VDUCS USX CHANSON EN roCZIE 4 UUR HItV i KERSTEK ShlM NACHT HEWGC NACHT l THAÜA THEATER KLEIWEO 103 QOUDA TEL CSSO Vanaf Donderdag Isten Kerstdag 35 December tot en fflct Dinsdég 30 December TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN Belde KersMisgen en Zondag vanaf 3 30 uur doorleopcMid Vooi toto OfMiani0n 11 foto fureau w a de hruijn Itpiratit Ml a tMrtM haJihwi MMittriiNaaimachines SOHOENMAKBRSMAOHINBS see oedlg In ét dag klear Voor naaiancbteei lh fics hiei medebrengen ni lllCKEI Zntiintnit4 1IIIIDII ami 3t EERSTE BLAD Not K ZEEVAT e HAASTRECHT aM op piMHtafl t O e i w i T 1 41 det voonBiddagi om II uitr la Hotel Be talm mm dcMaricI te Oouda piMlet fi rtoo iea de narolgeaM Ie Ooudi gdeEen onrvHirende goeiiereti WOCNHUIS LethmaCtttr 19 groot 1 01 art VrQ van baur WOONHUIS Rum ia knot 17 CA Verhuurd voor fsazs ptr wedL f PAKtWW KomVnsteeg 4S groot 9t CA Vrfl van huur I WOONHUIS m l Mbuar n ri Voorwtllena 87 groot 2 59 are veriiiturd voor f6 p week Betailda Januari IMZTc beWiMieii volgeni platticifik gebruik ltadere Inlichtingen worden verstrekt loor genoemden Notari X Q480727 i nmiiiii i mÊÊMim Zaal KUNSTMIN Zemtafl M Daoemiier n NIainitoaredag om 7Vi u Tuwe nroo j fce ALBERT DE BOOY n É n gozolsehap OavarMiÉi Liehtalvs s PlMtibespr bddt dagen ll l uur PRIJ2IN M iibai ll 20aaWc aWe KeraMagen oat 3 en 4 uur KINOERFEESTEN Mu met de CLOWNS m t i m Lachen Lachen l Vw uvarumk deie Dan naar HOEKSTRA e t loopt spoedig weer perfect RI in adl rf tolog r Gouwe 51 O 4620 10 PRIJZEN 25 en 40 et Ptaatsbeapreken ll l uur 4ii vtfm h oor contugipti i Elk nwlAtaertar ontvangt it taptéaMA m np ttJK UnlM mht IwbiiM WB da s i ïJS G 460S 42 BHEELC VOORRAAD VAN BEN miNS ÉKElEI t r overname UiTTtli iiflEX XNtseiiifauii20 HlUBOmCBSRa TtL scto G 2628 10 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vami DONOEHoaa CS ec i n MaaMOAo t oto a a FILM EN VARIÉTÉ In ons dondorond Korstprosramma BlfNA SACK de wereMberoemde tangercs en flinistér bQgestaan door PAUL KEMP nilEOL € ZCPA CARL SCHiNBOOK IN DE PRACHTIGE OPERETTE FILM BLOeiMNEN UIT MlZZA BLIlMEll AUS HIZÜA lipaonlng seaaatie en boeiende romantiek QifOMTooiMel ie z4s nieuw vroolük repertoire Een liedje en een praatje aaiden vleugel CoosSfisanhoff Jr V TOCQANa VOOR ALLE 0EPTMaEN Aanvang der Voorstellingen uur IS DONDERDAO Ie VRIJDAG 2e KERSTDAG en ZONDAG vanaf S SO 5 4B S I5 uur doorloopend G 4627 80 Wanneer kan ik fotografearen f i Het eenige ontwaard op deze vraag I CIIIIICI Door do verbetering van de kunstlichtbronnen kan mén nu op nder willekeurig moment zonder zonlicht fotogrofaaren Et U em Philips Fotolamp voor cftm amatmtr PfflLIPS FOTOUTOLAMP met inw fldias wrapi g ting ii ds Idaols Hchlbron voor kunstiichlfolo f Verkrijgbaar bijt oto Daems TWIBMN UdTSAO BOnN Zougostraot M Gouda 0 17 70 X REUI I wft ftjfcpoetf tia a g EEN OROOTSCH Vanal OoiHierdag l m DInadag 30 TjCO CO flllHCL Oeoembar De gtoednieuwe Mexl f aunsche sensatie met de beroemde Mexicaansche Toreador li neianoDlaaiBifiDoroaimvélieénTorOIMior OP ONS TOONCEL i de populaire show en daftsband The 7 Sorrow Expellera met de groote muzikale show CONFETTI Muziek Zang Rhytme Een programma voor jong en oud Gratig fietsenstalling OE KERSTDA8EN en lOWDAO v l half vier doori JVUandag en Dinsdag I5 uur Oudejaarsjfvond geen voorstellIng Tweede Keratmorgon en Zendagmorgen tO SO liur Het daverende lachsucces met AnnyOndra FRAULtIN HOFFMANNS VERTELLINOEN lederen leeftOd ZaterdagmMdag t uur nurtinee net Aany Ondra In FraulelnHeHmanna VertelHngen ATTENTIEi Eereie Keraldag 3 Kur 11 Ofi€Hm Reunie Bioscoop fo UkamltoeheekT Prima consumptie Reuze gezellif O4e26 70 f aSTIG JAAR KERSTMIS Zestig Jaar lang zorgde KAJUPHUIZEN dat er op die dagen van huiseVke gezelliglieid een geuilg kopje keffle waa Nu komt dieSO Jarige ervaring tot tliar In Kampli izéii s Kelfiesurrogoat waar die echte pittige koffie nog doofbe zit Dulieaden waardeeren hel M J KAMPHUIZEN GOUWE 1 TEIEFOON 2755 Oe speciale Koffie en Theezaak sinds 1881 Q462430 Voor publiciteit in GrootRotterdam is het Rotterdmsch Nieuwsblad ha aangewezen Orgaan Het Nieuwsblad wordt door leder geleten leRCRSTOAO J4JI UUH HB V l KINOER OPERA BROERTHS KERSTOROOH HAUO UUR HftV L HAILO VIKB46 VHUNGl UHSTERSKL I7JB UUR HftV l CANTATE VOOR OEN laaKERSTOAO UIT BACH S WEtHNACHTSORATORIUH 0JB UUR HftV ft KERSTGROET AAN ONZE UUtO GENOOT IN OEN VRE0IOE fUBtnW HftV l SrORT M de KERSTDAGEN JB UUR HftV l WINTER ramxmRL 1B4I UUR HftV t KERSTTRftOGIE Mat xulke pragramma s is het duMeiijk dat il den Omroep niet mitsen wilt Daarom tal ook in W42 de ra o da oude vertrouwde vriend des iwlsHi M en inde Nederlandsche huiskamers NEDERIANDSCHE OMROEP O 4610 380 VOOR IEDER INWONER VAN SSilüES GOUDA EN BREEDE OMGEVING de Gemeenten van Krbnpdnerwftori Zuidpiaspolder Rifnstreek is de Goudsche Courant he aangewezen dagblad vo4N ieder gezin Het pubirciteitsorgaoifi veer eiken adverteerder dot eiken avond duizenden gezinnen bereikt Het best twrsorsdenictnos oi Goado n einfMiinf Wie zich nog oie abonneerde doe dit thnst De abonaenaatqiiOi bedraagt etten avimd aan btds bezorgd Oa Qeiria tttM pu kwattaal I i78 ptt aaaand tlUmil per we fc i bsNein Gooda Idi aaie afeartes fer kmilMit fSJBfertnaaBd IB7S en 1 eeat per wa Mi vee dt Q 4629 90 AbOAneitaeoten worden aaogemnnee aan bet Btii 8u te Gouda Hailtt 31 Telel JMS bAj den beer W W Sieenbeixen de jEflMge van WIjngaanienstaraat 10 door enae basi gers cti b j de agenUai buitw Gouda ÊUBtkélOéCmti 3 de Bruin BoAb en Adv Bur 0 4614 8 Hoofdstraat C171 GOOIkBBAKt A Verboom Snutastraat K WAAWMCaT J M de Graaf 3 v Arkelatraat C 1801 MOWWKpf W de Wlt Stevenstiwt 10 NBrewnaÖnUE a d US8ia M OroenendHk Ooipslr VI OPPWA MOb nnna Rabtos Boekhandel BKKII1HIX S roeodel RaadMswec C Tf StatOOiaiOVEN H Slerenbuig Voorbaven 8 tSKttmumt M de JSottt Bovi erit BSB WAMOOIVnEN mieaans Nesse 48 BOSKOOr C A Straver Emniakade 47 MOEtCHnUJI Jaa van Uarie uUaawtraat 1 Adverteererfdoet verkoopen