Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1941

iUiiJ I AD VOOR GOUDA BN OMSTREKEN Bamm MABKX tl RUEP TM rywIrAoiitog gIM Cbofredaetour r TDETBS Gouda BMSÉMn Bfl NI b r ilur rkt df I mui iof 129 en ia 71 insdag 30 December 1941 NIEUWSl jênrpmi Np 2QSai HOOFDSTAD VAN SERAWAK OiOR JAPANNERS INGENOMEN Mondingsgebied van de Perak in japansche handen lêmw don 100 schepen te SHngopore lyereed voer de evacuatie stand onder zware verliezen De vijand blijft zeer actief in de lucht Met departement vaii Marine deelt mede dat een Amerikaansche torpedojager bil iuchtaanvailen averij heeft oflgeloc en De swreUrie van het Witte Huis Early heefCverklaard dat lUipscvelts boodichsp aan e PhilippiinE niet raail worden uitgelegd als elw voor oer ding vmt het Amerikaansche volk op het verlies der Philippijnen Hieruit Wijkt volgens berichten uit Washington dat het Amerikaansche publiek de boodschap als een aankondiging van een dergelijk verlies heeft Beschouwd MlUfjtSOHE DtriKBOOnN IN AHEBUAANSCHE WATEREN Naar van Officieele Japansche ma rineziide bevestigd wordt opereeren Japansche duikbooteo in de kustwateren van Noord Amerika Tot 25 De cember ziin 18 vijandelijke schepen met een bihoud van 140 000 ton tot zinken gebracht of beschadigd Daarbij zhn tien tchepen met een waterv rplaatsing van 70 000 ton tot zinken gebracht en drie schuien van 30 000 brt zwaar beschadigd Vijf schraen met tezamen 40 000 brt ziJn betchadifd DE KBUOSHBKVANGENBNDnt JAPANNERS Onder de gevangen genomen vüen delijke aoldatfen zullen de ledel der OostAziatische volken een pneferente behandeling ondergaan zoo schrfift de Tokio Asahi S imfboen De gevangenen zullen naar verder gezegd wordt niet naar Japan woeden gebracht maar in kaneen in de nabijheid der verschillende oorlogstooneelen worden ondergebracht Volgensden waren zin van dezen oork zullen 1 gevwigan genomap Oest AzJaten zoo veel mogelijk vrijheid genie ten en hun zal de gelegenheid worden geboden om met de Japannen medete werken aan de nieuwe orde ia OostAzië WAAR BLUFT DE AMERIKAANSCHE VLOOTT In een artikel voor het Argentijnsche blad Critica schrijft de be kende Engelsche militaire expetl Liddle Hart dat de situatie in de derde week vffti den oorlog in OostAzië voor de geallieerden ongctwyfeW slechter is geworden Dat is een gevojg ven de slagen die men in hel t egin heeft moeten incasseeren De snelheid vac alle Japansche successenis verrassend ten deele is dat de Schuld van de plaatselijke militaire autoriteiten maar ook de troepen verschepingen naar Libye waren een ernstige fout aldus Liddle Hart De Japansche successen zoo vervolgt hiJ berusten op de heersdyippij ter althans voor het oogenblik Ken actie van de Ameriklaanscbe vloot had dat kunnen verl ind en minneerdie vloot was opgetreden voor deJapar nen vasten voet hadden gekregen Df Engelsche en AtnsÉikaensche stellingen in Oost Azië en op denGroeten Oceaan s to teii 4nans ineenen alleen een onmiddellijk ingrijpender Amerikaansche vloot zou nog redding kun nen brengen Maar aldusbesluit Liddle JEfam zijn ertikel blijft de At eri aansdie vlootT Mn DutUlJi schip n jgfiinsche haven aangevallen B af Mdtaw U r m vloot yu hu ti MfiUi AfHMAo bo dAwwOar SümMmê 4ht M 0oe fa i tHhr oa f B ora oo fobuite Xai uiaobo iMjMtMbtea U Doe Koottjinf il tttjaiÊM vm Mnwak een beianc j D vllndoqpo laektbairia bobben IH o ao a w B Bo laponaeho morhie hooft Il 4e oanlIfiMMb witonn twee Ttlea m U AAbootea totatekoa gebmelit ff Ml mot v M ilttu vUee si ffdMH t ee rt te a J eiieehe tor ftéiJacw en oen atiltivóiiet finsea Dl IfBUD Of MM AKKA Van het fiont vin Malakka wordt ftnreïd dat bet geheete mondingafeblM van de ri r d Penik reedt Ketrig in Japeneene handen ii Alle vUendeltJke vettingwerken op den Zui4 I0ken oever van de rivier zUn ingenomen Ke r li roMloerl SJimbooii ê BiMaelio antariteitoii Mt hot oog op 40 voortditnMe EngelMbe MdonageA oy Malrttfca meer daa oaUlloengebraebt te Miiaaoro or eoo tbo io l dtot nm oen Volfeii dea Biflelaeheii nieuwt4tMitt k e Singapore toegegeven dat boh op Malakka ie entraioid n dat de Brttteho mqyoii tich hebben teruggeiioUkm op niomre ttellingen In een Irontbwicfat uit Uaiakka O te ima vMi door de Tokio Atahi WimbeOB ttMen de moeilQkhe n geediildenl die de Japanadie toepen bU hun opmaradi te boven Boetea gekomoi Deze opmanck Oo wdt in het ertlkel ge gd gaat door een onef icnbare gn se zee het oerwoud dat hier en daar door uitgettrekte ubberpl ftiagei dcrbtnken woidt He bqtondere mocUüldieden waar vooral de vliegen voor komen te laan on die vau grooter zijn don bet verwionen van dm vyan lelO ken te fcnttand bestaan in de onvwwachtr iche tropische wind n en in d adaUirt die hier in groote zwermen voorkomen Deee roofvogels werpen zich vooraan pp de vliegtuigen en berokkenen den vliegers veel moeilijkheden De verraderlijke winden trekken zich vaak uit ver gebieden an hcHiderd viericante kilometer en i4n uitent geveerlijk De eigenlijke strfid speelt zich tel keoi af om de beheersching van de wegen Oe vUand die alle bruggen vernield heeft heeft eze taak daarifoor zeer bemoeilijkt doch geleidelijk Hen ook de zeldüame verkeersween en de vijandelijke steunpunten in Japanache handen De Japansche pantMrtToepcn trekken als bewegelijke vestingen door het onafzienbare oerwoud Voor hen it geta enkele taak Is zwaar Naar de Britache berichtendienst meldt heeft de gouverneur der Straits flettteroentt de vrouwen opgeroepen opgeroepen jfa de verdediging deel Ie nomen or 0 flnUTPUNBN Bi een aann Vên Japansche vlteg igen op het vliegveld der iWiüippijWi jfidiolt zQb naar gemeld wordt m een Japantoh vUcXtteonpunt op de fbilini en aUeoi Zaterdag 23 toe4 kllen op den grond vernield terwij twee werden neergeechoten Hanm on andere mUitah installaties IBtptoften door wt hevige bombarde ent HERINNERING AAN DE ALTMARK Woensdagmiddag heeft zich meldt het D N B in de haven van Puerto Carino nabij Vivero aan de Noorrfkusl van Spanje een geval voorgedaan dat herinnCThig wekt aan dat van de Altmark IkigelstAe gevechtsvHc tnigen het ben daar n l na verscheiden aanwdlen niet zes bom treffers het Duitsche toomechip Benno tot zinken gebracht De Engelsclien hebben p het reeds zinkende schip hun bommen geworpen en met mitrailleurs de bemani ng besdaoten die in de reddingiboaten Wat gegaan Reeds ochtends was de Benno op haar vaart binnen de Spaansche territoriale wateren door vijandelijke vliegtuiABn aangevallen zonder evenwel getroBén teï jn Het schip had daarop in de genoemde Spaaneche haven een toevlucht gezocht Deze ongehoorde schending van fie Spaaneche neutraliteit heeft biJ deSjwantche bevolking en de Spaansdtemarineautoriteiten groote verontwaardiging gewekt te meer daar dit inkoftan tUd de tweede ke is dat eentchiB bimten de Spaanache territorialewateren door Kigeltche gevechttvliegtiiigen werKf aangevaliPn Tien dageneavaK geleden wat t een l rar ich vrachtschip dat voor de haven van Santander metbommen werd bestookt Vo eem beriehlen uit ManiUa wordt m toestand in de hoofdstad steeds erijMtef De bevolking werd gewaarWtuwd dat de gatvoorziening li geWg van de vernieling van groote gasWttden slechts kan worden voortgezet Meng do voonaad atrekt volj nt den Britschen beriohten en t heeft liet 4nerUMansche mini van Ooriei oladegedeeld dat r sterite afdeelingen vijandelijke tulgen drie aur lang de kustver ji ing m daiwai van Manilla met Pegrip van Oorregklor gebombar era hebben De BrMirto boriektoMienit geeft H iM o timmim op o PMIlMli Sh do hoMirtaiMi de loentT Nea ABMrikaanotke Modon hobbeti MoMt UMha dat hwbtataoM geboU foMbMMi kb Do eUeg n op LoMM 1 voraUM aoo W do AmoffluuundM beounen IHUM afidairt geoi d4 ï anent van Oorlog te ingiMi deelt mede dat het Me dool der Amerikaansche troe q do FttUippi n is lamejoge km is de provincie Pan anga verkortiag do Mm Oe JapMn noetaii do loatste dagen venterkt mot vonrtolitano divMoi Man m rqtteienten tankt a eaval De Ainertkawitcfaf trt pmi zlM bet Mideoi dodh ModinTtegm T VA HET OOSTELIJK FRONT Verbitterde gevechten Duitsche troepen zijn naar hetD N B van bevoegde zijde vemeeiof den 2 en December bij plaatseltJBeaan 8llen de Ji toiewisten in deilcentralen efctdfi van het Oostelijkfront op eenige mlaatten tot succesvolle tegenaanvaflen pverg aan BiJgevechten m e plaatsj waarbijDuitsche pantserwagens den tegenaamval der mfanteiie steunden werdde v and daaruit verdreven ea drievyandelijke pantsertragent werdenatukgeschoten IXidens den vertütterden strijd joegen de Duitsche troepen eeft compagriie van den tegenstander uiteen en dreven een andere cpinpagnie op de vlucht Steunend op dit genomen plaatsje sloegen de Duitsche troepen een later onitemomen aanval van den vijand daaroj onder zware verliezen voor den tegöisUnder af Ook op een ander punt ruklen Duitsche pantserwagens op en maakten ondanks het bevroren terrein en den sterken vorst een weg vrij Door dezen opmarsch werd den naar voren gedrongen vijand ten terugweg afgesneden De bolgje wisten trachtten aan de vernietiging te o Jtkomen Het geconcentreerde vuur der Duitsche pantserwagers bracht den wijkenden tegenstander groote bloedige verliezen toe Ondanks de hevige koude hier en daar van meer dan twintig gradenv hebben de troepen van een Duitsch legercorps in den centralen sector van het Oostelijk front tijdens hevige en verbitterde gevechten een heuvelachtig terrein dat bij een bolsjewistiechen tegenaanval tijdelijk verloren was gegaan heroverd Sterke vijaivdelijke strüdfcfaebten die het terrein tevergeefs trac K t t gt te verdedigen werden door de Duitsche troepen die in den middag van den SOen Deeem ber tot een omsingeling overgingen ingesloten en staan op het punt ver nietigd te woidan aldua het D N B In harde en verbitterde gevechten die tot in de avonduren vao 18 Dee dkiurden hebben de Duitsche troepen in het Zuidelijke deel van hetOostelijke front versëheidene bolsjewistische aanvallen die uitgevoerdwerden door infanterie cavallerie entanks met succes afgeslagen aldushet D N B Over een spoordijk heenviel dü vijand in den loop van dendag verscheidene malen de Duitschestellingen aan Al deze aacivallenstuitten echter op hef geconcentreerdeafweervuur van de Duitsche soldaten Vyandelijke tanks werden hierbyvernietigd Eerst des avonds staaktende bolsjewisten hun vergeefsche aanvaren na zware verliezen te hebbengeleden en trokken terug Op eenplaats an het gevechtsgebied washet vijandelijke cavaüerie gelukt devooruitgeschoven Duitsche verdedi ging te doorbreken en de Duitschestellingen binnen te dringen Ip eentegenaanval die tot in den nachtvoortduurde werden de bolsjewistischeruiters door de Duitsche infanteneteruggeworpen Ook in den naburigensector kwam het töt harden stryd omeen station waarop de vijand vansterke strijdkrachten gebruik ma kend een aanval deed Ook hier werdde bolsjewistische aanval met suoce door de Duitsche troepen afgeslagenert het station bleef hecht ini Duitschehanden HOE DE PRINCE OF WALES EN REPU LSE OND ERGINGEN Schietende uit al hun vuurmondeh Het eerste volledige ooggetulgeverslag over den ondergang van de Prince of Wales en e Bepulse m den Zeeslag van Malakka is opgeteekend uit den mond van de wilde adelaars zoo Is men in Japan de piloten deimarineluchtmacht pleegt te noemen Blijkend dit verslag gepubliceerd in de Tokio Asehi Sjimboen waren informaties verkregen in het Japansche mariiiehoofdkwartier dat het gros dtr Britsche Oostelijke vloot zun basij e Singapore had verlateh Terstond begon de marineluchtmacht met alle beschikbare vliegtuigen nasponnge ie doei naar de Britsche strijdkrachien Urenlang zodtten de Japansche i escadrilles tevergeefs de geweldige wateroppervlakte af tot zij eindeluk terugkeerend naar hun eigen bases de De Japsnsche vliegers bemerkten twee in iidelijke richting varende groote o rlog3bódems voor zich te hebben tjegeleid door eep torpedojager Spdedig herkende men Engelands modernste slagschip de Prince of Wales alsook de Repulse Aan boord vaif de vUegtuigen maakte men zich gereed tot den strijd Ieder lidUer bemanning was bereid ziJn leven te offeren bij de vernietiging der vi jandel ce oorlogsbodems De aanvoerder van het escadrille stortte zich als eerste op de Prince of Wales en aldra volgde hem een rij torpedovliegtuigen in grootste snelheid uit jJe wolken omlaag schietend De EngelBchen openden eesvJieftig afweervuur maar reeds tw e minuten na het begin daarvan bereikte de eerste Japansche machine het doel De De Britsche buitenlandt che pol itiek SOVJRT DNIE aLs VOORBEELD Een der opzienbarende conclusies in een hoofdartikel vati de Timet van Baandag dat icfa bezig houdt met de grondslagen van de Britsche buitenSindtche politiek is dat Engelandvan de Sovjet Unie nog veel kan loeren aldus het A N P Het artikel behandelt in ie eente plaats de taakven de Britache politiek na den oorlog en zegt In Èuro a moeten Groot t Brittannië en oe So wj et Unie deflerktte bolwerkt voor de haiMlha vjng van jjen v de worden en devrede kan nog slechts door hun gemeenschappelijke inspanningen befaoa4en blijven Groot Brittannië s bultmlandsche politiek zal De Times dbnstateert te lotte dat niet alleen van de demoeratiën jMÖft de andere zijde van dfn oceaan Vdll te leeren valt maar ook van de SowjeiÓnae wier tradities vreemdao in zeker opzicht elft afstootendiirnl De Berlijnsche bladen wijden een beaoheuwing aan de onderhandelingen te Washington en te Mosk i Terwijl t Washington geen positieve resultaten behsikt zijn aldus de bladen ten ij men een verdere subordinatie van En geland onder de Ver Staten zoq wil noemen worden de onderhandelingen te Meskou nader opgehelderd door het artikel va de Times Vh dal artikel schriift de LokalAnzeiger blijkt duidelijk de volledige ondei werping van Engeland aèn het juk van Moskou Engeland is zoo diep gezonken d t het van een zelfstandige positie afziet en zich door Amerika en de Sovjet ünie op sleeptouw Iaat nemen Hel Z w ö 1 f U h r B 1 a 11 verklaart dat Londen nog nooit op zoo onverbloemde wyzc de gemeen bap met de bolsjewistische onderwereld tot uiting heieft gebracht Voor het eerst wordt het doel van Engeland openbaar bolsjewisme over de geheele linie Stalins zweep over Europa en de geheele wereld Ook de Deutsche AUgemeine Z e 1 1 u mg schrijft dat Engeland definitief het bolsjewisme heeft gekozen Eden heeft den boIsjewlste het vasteland van Europa als belooning toegeworpen Doch de wapens van het vereenigde Europa bieden dert waarborg dat de plannen van Londen en Moskou niet in vervulling zullen gaan Met DuitscUand voor een vry Nederltmd Prince of Wales trachtte Jte ontsnapf en door koers te wijzigen alle gesehutmonden aan boord namen aan hetafwcCTvuur deel ook schoot men metmachinegeweren aar de torpedovliegtuigen liet zich niet afschrikken Hun snelh d was zód groot datde vijandelijke granaten achter henexplodeerden Hét eerste torpedovliegtuig liet zün torpedo vallen een lora en de ond iol rond uit Ue rich onderdeel van een seconde later schoot aan bakboord van de Prince of Wales een geweldige waterzuil omhoüg het maakte slagzü aan bakboOfd 5i de snelheid verminderde terstond zes knoopen Op dat oogenblik vielen uit tingen vliegtuigen aan Het lot van de Prince of Wales was bezegeld Weer spoelden driemaal aditercenJ waterzuilen over het dek De slagzij werd ernstiger maar tot op t laatste oogenblik bleven de kanonnen vanihet schip vuren De aanvallende vliegtuigen kwamen zóé dichtiiij dat zijlde blecke gezichten der matrozen op hdl dek konden zien Terwijl eep torpedojager toeschoot om de bemanning zolj mogelijk te redden zonk heU scTiipi langzaam weg in de golven Inmiddels onderging ook de Repulse zijn onvermiJdWiJk rtoodlot Een eerste treffer veroorzaakte brand aan boord daarop explodeerden torpedotreffers in den scheepswand Ook de Repulse begon te zinkeh nog schietend uit al ziJn vuurtnondén Dit schip nam vrijwel de geheele bem nning mei zich in de golvpn Ook Vah de Prince of Wales kan slechts Wn klein deel der opvarenden zün gereld MILITAIRE DIENST IN NED JNDIE Aanmelding van 17 jarigen Oo regéering van NederlandschIndifi heeft gelast dat alle 17 jarige mannen zich in Januari moeten aanmelden voor de i militairen dienst raeUU het O N B jiit Sjanghai Oe gèveehtOB op Sumatra Oe leider van het inlichtingenbureau der Japanache regeering Matg ki Tani heeft met belrekking tot buitatbmdache bericSiten volgena welke op Sumatra en wel in de omgeving van Medan Japanfiqhe valschermtroepen zouden zun geland en daar reeda hevige gevechten zouden woAleri geleverd verklaard dat men van Japansche 2 e daaromtrent no een officieele berichten had Mitvang Stalin door Roogevelt uitgenoodigd VOOR EEN BEZOEK AAN WASHINGTON Voigehs een radiobericht lut NewYaxk he t pretident Roocevelt Stalin uitgenoodigd of een bezodc aan Washington m Eden te Londen teraggekeerd HU WEBD MET DE nrtERNitneNALE begroet Naar de Britsetw berfcbtendiaist meldt it de Eageltche mihiiter van uitatilandsclle Zaken Eden te Londen teruggekeerd na zijn besprekingen met Stahn en Malotof te Moskou Zden went venrelkomd door den grootzegelbowaaKier Attlee den minimier van kbtme Alexander mevrEden en mevr Maitkjr Bovendien stond naar de Britsdie berichtendienst verder mMt oee ooote ♦ nemgte aan het station die vaandels net het Sovjetembleem droeg en min ens vijf minuten lang de Internationale zong Tegeltifc met Eden kwonen vertegêiwotndigeri der Sovjetvakvereeni ing aan die weiden varwvJkomd door ir Walter Citrine aeeretirit der vakigingea JCBTE BEHANDELING VAN ALIAANSCBK GEVANGENEN j IN EGÏPTE Stefan publiceert een samenvatting van talrijke rapporten over de behan delmg van krijgsgevangenen Italiaansche officieren en geïnterneerde burgers in Egypt In het woestijngebied zijn de offkieren met hun achten of tienen ondergebracht in tenten die amper voor de helft van dit aantal zijn bestemd De levensmiddelen volstrekt ontoereikend m hoeveelheid zyn haast nie te genieten De offic ieren slapen op den blooten grond Water is schaarech De hygiënische toestand is derhalve zeer slecht Dag en nacht worden zonder eenige egards appèl gehouden en de betrokkenen gefouilleerd De Brilsch Indische i ewakers volgen letterlijk hel bevel om te schieten op ieder die de omheining naderde en in hel voorjaar hebben tij verscheiden soldaten en officieren doodgeschoten Oevpngenen die m de lazaretten zijn ondergebracht hebben tot dusver nog geen bezoek kunnen krijgen van vertegenwoordigers der mogentUieid die de belangen behartigt Dezelfde behandeling in strijd met het volkenrecht aldus Slefa ii ondergaan de omstreeks 10 000 politieke geinterneerden die zich sedert Juni van het vorig jaar bevinden te Fajed bij Dzjeneifa Sinds een jaar hebben deze geïnterneerden hun gezin niet meer gezien Onder hen bevinden zich mannen van 6S jaar maar ook jongens van 17 j REOEUNG VAN DE TAALKWESTIE IN BELGIË De Belgische regeering heeft een taalcommissie ingesteld die tot taak heeft de Vlaajnsche taal de haar toekomende plaats in het openlwre leven in België te verschaffen Deze commissie Ijehandelt alle a hendmgen van de taalregeling en haar l evoegdheden strekken zich uit tot alle bettuursinstanties van staat en gemeenten vooral ook tot scholen en andere onderwijsinrichtingen De voorzitter de bekende strijder voor de VlaamsChe taal Florimond Grammens wordt bijgestaan door een Vlaamsch en een Waalach lid In Brussel hebben de voorbereidende werkzaalhühedcn dei commiE iie het mogeiyk gemaakt dfti van zeventienduizend Vlaamsche kinderen die vroeger zuiver Fransche scholen hezrichten er thans reeds v fduizend bij Vlaamsche klassen ziJn Ingedeeld ie zijn gevormd HET CONFLICT TUSSCHEN PERC EN ECUADOR De Argentijnsche minister van Bultenlandsche Zaken Guinazu heeft medegedeeld dat Argentinië Brazilië Chili en de Vereenigde Stalen den regeeringen van Ecuador en Peru voorstellen tot regeling van haar grensgeschil hebben doen toekomen 1 Pier re en M iquelon IBANKRUK BISCHT HERSTEL VAN DEN STATUS QVO De plaatsvervangende Fransolie minitter president die zooalt gemeld u tijdens de Kerstdagen voor een korte vacantie in Toulon heeft Ver toefd is naar Vichy teruggekeerd en heeft de regeenn zaken bencat Ia welihgeliclite kringen it men van meening dat admiraal Oarlan zijn voomaamateaandacht richt op de ont n ickeling van de aangelegenheid van Si Pierre en HiqueIon waarin aaitf n en verklaart Frankn koen onber roepelijk standpunt inneemt dat ber stel van den statut qUo ten doel heeft Men wijst er op dat de Fransche re geering wegens deze kwestie voortdurend coQtact onderhoudt met Waa hingtan en hoopt dat binnen enkeio degen een voor Frankrijk bevredigen de regeling zal verkregen worden i Het Fransche staatshoofd maarschalk Pétain heeft naar officieel to Vichy wordt medegedeeld dea gouverneur van de eilanden Si Pierre en Wquelon de Boumat benoemd tot öfficiw in het Legioen van eer en hem i der onderscheiden met den Gallisthen ttrijdbijl het symbool van den n aarsehalk Deze onderscheiding it hem verleefia wegens zijn standvastige houdhig bij de bezetting der eilandep door de Gaullistische strijdkracht n en voor de door hem steeds getoonde loyaliteit jegens de regéering 3 DOODEN Bn ONGELUK MET DEN SNELTREIN BERLUN WARSCHAU Het ongeluk met den nachtsneltne Berlijn Warschau in de ochtenduren van 27 December is volgens het resultaat vin hel officieele onderzoek daaraan te wyten dat de D trein als gevolg van het slechte uizicht een onveilig signaal voorbij gereden heeft 38 Mensehen zijn om het leven gekomen Gewonden liggeA nog iif het ziekennuis rrALIE IN OOJtLOG MET GUSTAMALA en CUBA Guatemala en Cuba gelden vpor Italië in deh zin van de betrokken wetten met Ingang van 13 December j I alt vijandelijke staten naar Aet Italiaansche steatsblad meldt De leader yan de N S B I aar jojt soldaten OUDEJAARSAVOND TEMIDDEN VAN HET WJI LEOIOEN De persdienst van de N S3 meldt Gisteratrond is de leider van do N S B giet zyn gfvolg met den nachttrem naar 0 Mt TUi en vertrokken om aldaar W jaarwisseling temidden van de soldaten van het W A I oen te vieren Van D iitsche zUde Wordt de leidejrvergezeld door SS CfrupjJehführer Eauter en diens adjudant SSUoter sturmföhrer Exner Behalve de bijwoning van de Ouderjaarsviering van zijn soldaten ligt het m de bedoeling van den leider in den lOop van de daarop volgende dageneen aantal t ezoeken te brengen aanDuitsche autoriteiten i Op 3 Januari zal Mu rt voor deNederlanders In Berlijn het woordvoeren i Zoa Off 930 onder 17J6 Maan op iftA onden 7 2 Men b verpliclit te vtfirddateron vao conoadertfanü tot RHMopkontL Lantaarnt van voertvtfen lofteii n helt uw na soot j oiidertfantf onlttoken wotdo k u