Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1941

DINSDAG 30 DECf QER 1941 AT AAR ANMEEil rr w SMmrEuws Bericenwoude niBOmBEURT ODDEJiU Ned Herv Kerk n ra 8 uur ds U J W Zevenboom PRIIZEN m SOLISTENCONCODRS De heer A van Buren behaalde op het op Tweeden Kerstdag door de muziekvereeniging Kunst na Arbeid te Maassluis georganiseerde instrumentaal solistenconcours op piston een tweeden pr js met 110 punten in de tweede afdeeling £ en derden ih ijs verwierf zijn plaatsgenoot de heer D de Besten op saxofihoon tenor met 88 punten m de tweede afdeeling Bodegraven BEROEV inTGEBRACIlT BU liVTHERSCHE GEMEENTE Als predikant bü de Evangelisch Luthersche Gemeente alhier is beroepen ds K J de Boer t Weesfi N derlandsche VoethalBond SECRETARIAAT AFDEELING GOUDA I karnemelksloot 209 Gouda Tekfoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN UITSLAGEN ZONDAG Z8 PEC DADEB8 WERDEN MET EEN niL ONTVANGEN Het zal moeilQk te seggen z t wie bet ineeat ichrokken de jongeinan die toen hij gieteravond omstreeks elf uur I ven met z n meisje de sigarenfabriek van id moeder op den hotk Bosch weg Wouditraat was bmeene gaan I om de kachel na te kijken en ben in ft eens door het sleutelgat eert blauw J Uciit zag Schunen of de twee mannen die van plan wareri in te breken en die I op het punt staande War binnen te t gaan plotseling de deur ziften open vUegen en den jt geman naar buiten j atórmen dreigend met een böl naar hen zrwaaiend In elk geval dutirde de chrik niet lana want de daders namen meteen het azenpa en de jongeling en z n meiejV renden er ieder een adit a De vluchtelingen hadden het meeste succes door gangen en straten konden xi aan de achtervolgers ontsnappen KAAS EN BOTER GHCSMOKKELD De nplitie heeft een landRjuwersknecht uit Polsbroek angehouden die onder aünjas een kaas van acht pond en drie pond botpr clandesjiefi vervoerde nrrs TEKVGOETONDEN MAAR HET EEN WIEL Boskpop WINTERHULP NEDERLAND De alhier gehoudei collecte ten bate van Winterhu p Nederland heeft opgebracht in de busseri ƒ 71 39 en op de lusten ƒ 253 17 ui tolöal f324 54 Vow deze gemeentt a thans weder een bedrag ter verdeéling toegewezenv n ƒ J00 1 VOOR ƒ 12 000 BESHIJLST GEVEILD Op de alhier gehoudlenbeshulstvei jingen wei circa 16 000 kg hulst met bes aangevoerd waarvan de opbrengst bedroeg ƒ 12 800 PREDIKBKURTEN OUDE lAAB Ned Herv Kerk nam 3 uur ds Jacobs GeJref Kerk n m 3 uur de heer Van der loel Chr Geref Kerk njn haU 4 uur ds Kleisen Rem Gercf Gem nm half Jt ds Zuurdeeg Rem Kerk voor Vrjjz Hervormden njn 3 uur ds njomsen Geref Gem n m 3 uur de hc i Wyting van Amersfoort CO P VEREENIGING DE B08K00PSCBE VEILING 29 Dec Rozen per bos August Noach 1 80 2 00 Butterfly 2 40 2 60 Rosalandia 1 20 1 60 Else Poulsen 44 68 et Briarclif 08ft 1 70 Gem rozen ec 90 et Diversen Prunus triloba per tak 7 8 et Azalia IndicapUmtjei per stuk 55 et Gouderak tEDKBEURTEN OUDEJAAR Herv Kerk njn 2 30 uur ds VUet t Haastrecht Verkooping door notaris K Zeevat BÜ de hedenmorgen door notaris Éeevat uit Haastrecht in De Zalm gehouden verkooping van te dezer stede gelegen onroerende goederen zijn kooper geworden van het woonhuis Lethmaetstraat no 18 de heer W van Vliet alhier q q voor fSWI en gn het pakhuis Komünsteeg 0 de héèrC N v d Post alhier vooi ƒ 1415 Het woonhuis Raam 16 werd njet verkocht en het woonhuis met schuur enerf Voorwillens 87 was lee uit dehaiid verkocht ƒ PLAATSELIJK RJEUWS PREDIKBEURTEN OUDEJAAR Ned Herv Kerk gebouw Ned Protestantenbond n m 7 ui ds W de Voogd van der Sfraaten Ned Herv Geref Evangelisatie n m 7 30 uur Evangelist G de Pater Geref Kerk n m 3 uur ds J F W Erdmann MoorrÏTAcM PREDIKBEURTEN OUDEJAAR Ned Herv Evangelisatie nm 4 uurde heer Okkerse Geref Kerk n m 4 nnr ds D P Kalkman Ni nweiJwrk a d IJssel INBRAAK GRAANPAKHUIS Ongewensch y gasten hebl en een bezoeK gebracht imn het graanpakhuis van den heer A Vente aan den Gravenwg Vermist worden 35 zaiiken tarwe KERSTnKEST ZONDAGSSCHOOL JOHANNES Den Tweeden Kerstdag vierden de kinderen der Zondagsschool JFohannes hun jaarlijksch Kerstfeest in het kefkgebouw der Ned Herv Gemeente Nadat de voorzitter de heer A Rader de byeenkomst geopend had hebben d VoUeweyder hjö Kerstverhaal ea mei Sterk een K stvertelling verteld Töden w pauze waren de kinderen omthaald op versnaperingen Ook kregen zy fen boek ten gescfie ken Ds VoUeweyder sloot de bijeenkomst met dankgebed PREDKBEURTENjOCDEJAAK Ned Herv Kerk n auur ds Vollenweijder 1 Geref Kerk n m 4 uurl ds Rijksen Geref Gemeente n m 7 iur ds W C Lamaiavan Rotterdam 15 lAAR GELEDEN B en W doen te weten dattWe tarieven voor het t evaren van den Turfsm gel en de Ciouwe benevens dat voor net overzletten met de po aan de Goudsche Sluis onder de gemeente Alphen welke met den 31en December aanstaande zouden vervallen voor den i van vt f jaren worden verlengd M fAAR GELEDEN In het Vereenigingsgebouw had de iniphrijving plaats der personen die wenschten mede te werken tot verbetering van maatschappelüke toestanden welke verMniging een aideeHng zal uitmaken van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Er traden 63 personen als lid toe De heer A B ter Haar Bomeny predikant te Middelburg heeft voorhet beroep bij de Herv Gemeente alhier bedankt De heer H P Schim van derLoeff predikant b de RemonstraatBche gemeente alhier is beroepen teI iden 4AAR GELEDEN Uit Bodegraven In den ouderdom van 62 jaar is overleden de beer B van t Riet lid van den raad Uit Reeuwiik Het bestuur van deschool Ifiet den Bijbel ReeuwukSluip wöV alhier heeft besloten tot hetdoen bouwen van een nieuwe Chr school Reeds in Q t a s voorjaar zale aanvang met den bouw wordengcmaakl Uit Boskoop De heer H J Kndlkbout meer dan 3Q jaar ond4rwijzer aande openbare school alhier beeft we Bns gezoBdheidsredenen tegen 1 aart 1917 eervol ontslag uit zyn betrekking gevraagd Uit Haastrecht Ds M Post teGeesten beroepen predikant bB deOeref kerk alhier heeft vo dat beroep bedankt msammBÊomammta 0ESTT il€Oii8otiiteiiia helpt snel en ibkerl Vh dag hiokkade Sensatie hij e n poginc tot inbraak prysvmag ReuBie Bioscoop De rofnan van een toreadbr met Wonclano Diaz Op het tooneel De z ven Sorrow Expellers in minikale show Confert4i Aanvang 8 IS uur Thalla Theater D sterrenparade met Vorige week Woetudag heeft uU meer dan 50 0M inzendingen de trelckfnff ploatit fehad van de pnjtvraag welke tn het 41ad filoiilcade Mttgüve van het departement van VoIIcnniorUehting en Kunsten gepubliceerd is De eerste prtis bestaande uit f 250 en 500 WmterhulpJofon ij fen A A V d Hoorn Heerenweg l il20a te Wilnis tweede prijs 1 150 en 250 Winterhtüplofen L C Slingl Westochtci tiiefl 5a Coiijii o it Zeeland derde prijs f 50 en WO Wtnterhttlploten A DUweg W 19Sc te Eeide lüerde prijs f 25 en 50 Winïerhulp loten Harm Barteh Nieuwlandsweg 3a te Haren Gr t üfde prijs ƒ 25 en 50 Winterhulp loten J Verhoek Schinkelkade 491 te Amsterdam iZ zesde prijs f 12 50 en 25 Winfprhulp Iofen J R Biiirma Afariapl iff i ISbi te Utrecht zevende prijs f 1Z 0 en 25 Wfnterhi lp ofen mei W W Nijhoff Barlo 52 te Anlfen ochfste vriis f12 50 en 35 Winterhulploten mej Victorie Kruist nga xoijk 33 2 te Vrie ent een 43 neoende prijs f 12 50 en 25 Winterhulp ïofen P J Boefc Druioenlmin 27 Alkmaar Voorts is een aantal froostprifzen toesrefeetid Zij de voor een dezer troostpriuen in aanmrrking komen zullen hiervan t n spoedigste bericht ontvangen WiUy Forst Georg Alexander Aony deel gevuOen turn G Ondra Heimich George Paul H8r biger Paul Kemp Ida Wüst Hans Moser e a Aanvang 8 15 uur 3S Dee 6 46 NIcjiwe Sehoawbinc Feeatavond personeel N V Plateelbakkerij ZuidHöUand opvoering biyspel De firma Pukkel en Pukkel door gecelaehap Octave van Aerschot en Jacquet van Bij levelt 1 Jta t en 4 nar Kunstmin Kinderfeeet gezelschap Albert de Booy 1 Jsa S 4 30 Dnr Kantoor firma Wed Kbox en Dordand Receptie firmanten ter gelegenheid van ÏOO jarig bestaan der firma 1 Jan 1 M Bor Knastmla Bonte avond gezelschap Albert de Booy 3 Jaa 3 m Het Sekaakbord Receptie firmanten firma W Idenburg en Zonen ter gelegentieid van S Vjarig bestaan der zaak AFOTIIKKERSDIENST Steeds geopend dei nachts alleen oor rf cepten Apot heek E Grendei alléén Lange 14 laa S 9 ar Oosiluveo 10 Zit ting advi l ureau Ned Vereetui ing voor Luchitbeschermint np iffoty in hei hoofd Sanmfiirin e e bawijst snella an goede diensten Buisje Oct NetÉerlandsch Als afwisseling in de reeks aangiften van diefstal kreeg de politie gisteren i aangifte van het vinden van een rywiel Tiend weg 9 Het was de fiets die kprt geleden op een avond aan den Fluweelensingel is weggenomen en thans in een modder loot aan den Goejanv rwelledyk is teruggevonden Het bleek ook in dit geval om de banden te zijn te doen geweest want het achterwiel was gedemonteerd Ook de voorbanden waren er afgehaald itoeli deze waren Uijkbaar niet goed genocc ze lagen Blthaos in de nabijheid lagez Mcd O 4679 6 KUM NIET OP Acrro s Oagetak at tpti afliep Op den Fluweelensingel is gisteren het 12 arig meisje G Liezenga uit de Cornells Ketelstraat dat op de Tiend wegsbrug achter op een vrachtauto was g Iqpfimen van het voertuig gevallen toen dit vaart vermeerderde Dokter De Boer die juist met zijn uto passeerde heeft het kind direet naar het Van Herson ziekenhui s gebracht waar bij onderzoek bleek dat liet er aaet nige schaafwonden bijwmder goed was afgekomen Het kon huiswaarts keeren Burgerlijke stand Gebof n Mki 14 December Lena Johanna dr van A G Hogendoom en N M Vermeulen 3e Kade 18 Alphen a d RUn VERPLAATSING ONTVANGER Secustratie en DOME WEN ingetrokken De ontvanger der registratie en domeinen B R Schuurman is onder intrekking an zün verplaatsing naar het kantoor der registratie en domeinen te Alphen aan den Rijn verplaatst van het kantoor def registratie en domeinen in Den Helder naar het kantoor der registratie eet successie te Noordwgk 25 December Paulus Bernardus WUIfflj in van A Versluis en J Snoek TiSflWSkt 118 Cornelia Wilheltnina Maria dAvjui J G Straver eji J C A Niéuwen iT zen St Josephstraat 42 Marinus Hendrik Cornelis zn vaa J A van Reden en K G M Kraft Kievilstraat 4 Uit TToegelrtticien 27 December Johannes Nicolaas zn van J N seijn en J S de Joi i Lemdulsteeg 1 Nicolaas zn van K van Oortenbrugge en C Mul Van Baerlestraat 28 DE OOimSGHB COVRANT MELDDE 2S December Hendrika dr van H v Hees en C 3 den Haag Heörenstraat 165 OyerMen 25 December Dirk de J ng 81 jr Clasina Verhoef geh met D L Ovjkxhoom 72 jr GOEDE TAN aST 27 December Albert Koning 77 Jr Predikbeurten OUDEJAAR EERSTE KERSratAG N m 7 uut ds J ienhuis KIsiBe Kerk N m 7 uur ds C P niomsen Lntheraehe Kerk N m 7 uur ds J J Simon ïeen dienst Owt Katlielieke Kok Oeref Kerk ITjn 4 uur ds 3 P C jen Brink Gcmf Gemeente N m 4 uut 1 A dé Blois Ckr CSercf GesaecBt Geen dienst Dadcr van sehapendiebtallen aaBgeheóden In de laatste weken hebben zich onder de gemeente weer verschillende gevallen van nachtelijke strooptochten voorgedaan waarbü hi de weide loopende schapen op beestachtige w ze werden geslacht De politie te Oegstgeest is er thans in geslaagd de hand te leggen op twee jongemannen afkomstig uit Koudekerk den 18 jarigen J de W en den 22 jarigen L S die hebben bekend zich aan deze misdreven te hebben schuldig gemaakt A Bergambacht PREDIKBEURTEN OUDEJAAR Ned Herv Keik £ 30 uur n m Ds Ewoldt Ger Kek 7 uur n m Ds Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk 7 u njm Os Grisnig van Gouda BUfmlbRLIJKE STAND Ned Geref Gemeente N m 7 30 uur ds Joh van Welzen VrQe Evangelische Gemeente N ip 7 30 uur ds H C peep Ver Calvtin N m 4 uur de heer V aiv Leeuwen va Maartensdijk Nednlandsche Geloofsgeaacenseliap JBet Legér des Hdls N m 7 uur Terugblik Leidster J v d Veen Gebaren Lqsbeth d van W de Groot en G v Mecfaelen Ariila d van O Rietveld en A de Jong Vqor DER BEfOLKINO Ingekomen 3 van Heelde van Apeldoor Zandcryweg 2 M M Verdel vai Haastrecht A 4 Vertrokken M Stam n Streefkerk B 34 M Scheer naar StolWQk Benedenkek N Maiclls Jiaar Oud kerk a doUssel B 2it O van Renswoude naar Willi e Langerak Tiendweg 15 sta Gouderak 2 Haastrecht II M Hornls 3 3 2e Klasse A K B O l JU N LO I A Hofstede 2 1 3e Klasse B Groot Ammers U Schoonlwvai in J de Groot 1 3 3e Klasse C DRD n ÜJ I O II F Lensen 2 3 Oiympig V Oudewater II 11 our D de Knegt 4 2 PROGRAIMHA VOOR ZON AG 4 JANUARI IJMZ Ie Klasse Bergantbacht I Groenewcg I H V d Speld G S V ni Gouda IV 11 u M Homis l kkerkerk II Groeneweg I K F L Nolte O N V IV Donk II 11 uur I G V Wqngaarden Overgangsklasse HaastrécRt II Moordrecht II L V Schaik Goudenak II Lekkerkerk JII C V Wonen 2e Klasse A U N I Cli I E S T O I J Baast Overschotje I ONA V J Muurling R V C i K B 0 I J Ie Knegt 2e Klasse B Lekkerkerk IV G SV IV 11 30 uur 1 H V d Koolwuk D O N K1 III Olympia IV 12 uur 1 J Tak G uda yl Ammerstolschr gp Vel H 11 uur F Lensen 3e Klasse A WaddinxVpen II Overschotje ïl D A de Koster Moordrecht III Bodegraven Tl 12 u B Gameraat MoereapeHe Iir D O N K I H J Homis EST KBO n J de Groot Groeneweg III R VC 12 uur J de Riet 3e klasse B Schoonhoven III ïouderak Hl J G Kramp Zwervers III Bergasnbacht H 12 u r W Baas KB O ly Gouda VII 12 uur D de Knegt Groeneweg I Stolwyk lU C Compeer Sroot Ammers H Amm Sp Ver III G Lakerveld 3e klasse C ON A VI Olympia V 11 uur D R D II UN I O II J Sinke Schoonhoven IV GS V V 12 uur A Hofstede V E P III Haastrecht III A d Edel Oudewater II Overschotje UI J Oroeneweg Ouderkerk a d IJssel BURGERUJKE STAND Geboren Jan zn van A Heuvelman en H J Snoeij Ondertrouwd P J Scholten 22 jr en A C Baan 22 jr PREDIKBEURTEN OUDEJAAR Ned Herv Kerk n m 3 uur ds J G Woelderink Wökgebouw n m 7 uur de he A de Redelykheid godsdienstonderwijzer Gprcf Kerk njn 3 uur ds D A i ogeL Reeuwiiki PREDIKBEURTEN OUDEJAAR Ned Herv Kerk ReeuwQk a m 3 u ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwijk n m 7 30 uur de heer Kruithof godsdienstonderwijzer te Waarder Geref Kerk n m 7 30 uur ds P Warmenhoven i Schoonhoven AFSCHEID STATIONSCBRr J B JANSEN In het Stationsgebouw werd afscheid genomen van den heer J B Jansep die gedurende 17 jaar stationschef in Schoonhoven is geweest en thans benoemd IS tot stationschef te Groningen De heer L 3 van Vuuresi spr k den scheidenden chef toe en overhandigde hem namens het personeel een fraaie ets van het stadhuis in Ujst Hierna bood de heer E Smit ook na B iiEiu RauamuGRUEPBN Het bestuur van den N V Ef veslinogmaals met Ueoi de aandacht art W van het Regl nent voor S afdcelingnn r All scheidSTecfalcrs aUn verplicht lid te worden vasi M groep waartoe zy behooren De contributie voor dit lidmaatschap dedraagt 1 20 per jaar Z zal worden geiai op een door hi groepsbestuur te regelen wtjze Groep Gouda Grenzen van het gebi der groep Gouda zyn het t tsgebied der af deeling kiuda van den N V B en daaraan toe te voegen Krimpen aaa den Ussel Secretariaat A C Cattel Gansstr 23 Ciouda IWEDEDEELINO In verband met de wellldit kitredende vorstperiode wordt er de aan dacht op gevestigd dat ajs de N V B alte wedstryden aflast wegens vorst er of üsvermaak deze afgelastmg tevens zal gelden voor de wedslrülen van de afdeeling Gouda J e vereenigingen en officials ontgen dus hiervan in het algemeen seen mededeelinp BOETEN 0 j gdei d No 74 Schoonhoven wegens niet opkomen in den wedstrijd U N I O 2 Schoonhoven 5 14 Dec 1941 f 5 No 75 Nieuwerkerk wegens niet opkomen in denewed ijd D O N K 3 Nieuwerkerk 2 21 l5ec 1941 ƒ 5 No 76 Gr Ammers wegens niet opkomen in den wedstriid Zwervers 3 Groot Ammers 2 21 Dec 1941 ƒ 5 s STRAPqOMMISSIE Geschorst No 38 L Kaptein Willemstraat Bodegraven lid van de vereetiiging Bodegraven met ingang van 29 December 1941 geschorst tot 1 Juni 1B42 zulks wegens het opzettelijk slaan van een tepenstander in den op 21 December 1941 gespeelden wedstrijd Overschotje n Bodegraven II Aangekaoden No 36 Deze zaak werd aangehouden in verband met het loopende onderzoek Klacht geen gevelg gegeven No 37 Aan deie klacht werd geengevolg gegeiren PROnSSTCOMMISSR Ingekomen Protesten No 9 n 4 van de vereenigin Groeneweg wedstr d D O N K II Groeneweg I ifamens het best uiir G VAN TILBURa t secr competitieleider fBi mens het personeel een door tJemzelf vervaardigd gedicht aan waarin da geheele levensloop van de heer Jansen in Schoonhoven wordt weergegeven Hierna dankte de heer J B Jansen Hg zeide gaarne tot zijn pensioen in Schoonhoven te zijn gebleven dodi nu hij promotie kon maken wilde lyj dit niet laten voorbij gaan PREDIKBEURTEN OUDEJAAR Ned Herv Kerk njn 4 uur D D J van de Graaf Geref Kerk li m 4 uur Ds J Hoekstra Minderheidsgroep Rem Geref Kerk gebouw nm 4 nnr Ds A C Terlinden van Amsterdam Rem Geref Gemj n m 7 uur Ds H C Luyt H K Kerk n m 4 30 uur Lof Leger des Heils pjn 7 uur Oude jaarsoverdenking GEVONDEN VOORWEIWEN Omtrent onderstaande gevondenvoorwerpen zyn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie alhier Eilverbon poesje kinderwant rozenkrans kinderportemonnaie want dameewanten konijn kinderwantje kinderportemonnaie met inhoud dameshandschoen handschoen goud ket tinkje want KERK EN SCHOOL N d n fr V K e r k BcrtMpen naaf lïlburv da W L Tukktfr te Hcy n Boel oep E V t u t b K e r k BtrOcOcn nut Bc degravcn lU R J d B et ia Waaay IMed U 4677 S 9 FEUILLETON Utedfok MKbodsn EEK TganjUR MARS Mijo gedkchten gaan terug naar dien ochiend m een halt jaar ge cdep toen die kSppe er afgerukt lagen en het heele spul tot puinpoeder geslagen was wat een bopelaas triest sicbt was dati Den dader hebben te ot op heden nog ni gevonden ca tk geloof elgeali k niet dat ze hem oog zuilen vinden Ook den nacntoortier hebben ze weer vrU moeten laten én deze doet i tatepU weer trouw elk uur zijn ronde Van een nieuwe sabotagmoKing hebben Westdijk en Ik tHden ket waken bij de toestellt üa kunnen bemerken en nu we eenmaal onderweg tna interesssert de heeia taak iTf eiseniijk oict zoö erg meer DcaeeB on n e ad nog zoo willen dwarszitten Tf erdraald bard moeten loopcn rwijl Ik 700 zit te peinzen zijn we a n er en hooeer gestegen Als Ik over den sch urter van Westdijk naar hel d hhoard kijk zie ik dat de hoogtemeter op 16 staat Zestienduizend me ter dus Opt twintigduizend meter zal er woMen omgeschakeld Dat ia liet grootc moment voor Wtstdijk Het moment waar hU al dienaren naar toe heeft zit ten vechten Toch zit bij er b f met een onverschiUig gezicht alsof de iMcla zaak hem niet aangaat Ik kjk uit de patri poort De wereld is al aardig ktefai gewwden We alfn al vliegende zuidwaarts afgedreven en zitten nu ongeveer tioven da fielglscbe grens Schuin naar achteren zie Ik bee duidelijk da Zeeuwscha eilanden met bun vrie stroomen 1 de kust van ZuidHiDlland Naar den andrarai kant zie Ik een zonnige gele vlakte de Veluwe Daar tusschenin twee dampige Zwarte vlekken Wist u dat fabrieksseboorsteaien zoo ontzettend veel rook produeeeren dat 4e wereldsteden Rotterdam en Amsterdam zieb daardoor op deze boogte vowdooi als twee grsuwc mistige vlekkenT Rechts Ixnren Amsterdam zie ik nog em gedeelte van bet IJsselraeer De rest verliest zich In een vage donkere onzekerheid Het is noc te ver weg Ik meen nog iets van de Waddeneilanden te zioi maar dat kan ook wel verbeelding zijn Je kunt hier anders mooi controleeren of die lul die vroeger de kaart van Nederland voor school teekenden den boel niet voor den gek hebben griioaden want dat had toch eigmlitk best gekund Aebttian zegt de lioogteraeter nu Walter loopt al heen en weer voor iMt speciale schakelbard van bet Westdljkapparaat HU draalt aan diverse knoppen en liandles en stelt liet apparaat reeds gchtti in xoodat WestdUk straks met é ii liandbeweging van vliegen op vallen Itsn overscluikclen tegelet riemen vasti roept WestdUk Het spannendste moment van dantocbt Is gekomen We gaan op onzeplaatsen zittm en binden ons vast Walter stapt In een ingewikkeld stel riemenen zweeft voor iiet sdbakelbord been enW er HU moet direct op elk woord vanWestdUk kunnen raageeran met hetoverhalen van een o anderen handle Alles liangt af van de sneUr enjuistewijze waarop dit geschiedt Kort Hinken de bevelen van WestdUk en even kort komen da antwowden van Watter ia sitn gebrokan HoUandscfa Klaar Waltarr Ja malnheerl ZUn de batterUen Iq ordsT Aues ien ordnung mataheerfWestdUk grUpt m tijn linkerhand den schakelaar terwUl zijn reghterhand Itft contact van de motoren vasthoudt BatterUen aanzettenl roept hU Walter baalt een schakelaar over Battcrieen ani roept liU terug Hoe staat de Maxwell tadicatorf Maxwell siebenbonderdl Minimaalautomaat instcllimi Minimabl elngestdUtl I s op daar gaat iel Het een ruk baalt WestdUk den schakelaar over BaUastenl roept hU OnmiddellUk draait WsHct aan een ImOp Ben motor begint te zoemen en ondbr d n vloer sdniift piepend een Idodrai gewicht naar voren Er gebeurt nu iets heel aigaiaardigs Als Ik naar buiten naar den grond IcUk zie Ik dat het toestel den neus langzaam timhoog richt In mUn gevoel Is hét echter alsof we plotseling op dsa rug gedraaid zUn uit welken tand we nu langzaam met dan neus naai benaden gericht beginnai te vallen We vallen naar Marsl Walter overziet bet sehakelbord n coDtrticest of alle scliaketaars in bun iuisten stand staan en aUa maters de julsts aanwUzing geven Alles lei otéamit zegt hij Als WestdQk dan de motoren afzet isbet weens wmderUjk stil om on been Het WestdUkapparaat werkt volkomengeluidloos We kUl en elkaar Mffi bet Isgelukt In de cabine ontstaat nu een kmnische situatie De twee achter elkaar liggende kamers waarin de cabine is verdeeld liggen nu boven elkaar Wat eerst voorwand was Il nu tiodem geworden terwijl de bodem nu een zUwand is geworden MUn gebeele radio apparatuur welke zwevend is opgehangen is een kwartslag omgescliommeld zoodat ik op den tot Ixxlem gedegradeerden voor wand moet gaan iitt i Ook WestdUk Ismct stuurstoel en al omgescbommald Walter dis In zUn rleman als een i Uag tegen den sUwand geplakt staat moei de meast iBgewUckelds acrobatische toeren uithslen om wec op den grond terecht te komen PrOt Klrmeosky en Jan Deking zUn odkmet hun navigatletafai en pantry aan bet schommelen g S ian an verder is alles wat niet sebosnelen kan zoodanig uitgevoerd dat bet in twee standen ta bsdlansn of te ba reiken Is Ik gesp mifa riemen los en sta iq om WestdUk te feliciteeren met zUn succes snaar stoot tegeliPc op onzachte wUze met mUn hooid tegen iiet plafraid Een luid gelach klinkt onder me De anderen zUn niet zoo haastig geweest en zitten nog netjes op hun plaats maar Ik ben door de snelle beweging van het opstaan de lucht ingeschoten en zweet nu als een balloonetie tegen bet plafond OnmlddalUlk zak ik edbta weer naar benedsa Door den enormen afstand welke ona nog van Mars scheet is de zwaarte Icracbt sdó gering dat we letterlUk zoo licht als vewtjes zUa en bU hst mlnsta of geringste nsar boven seneten Ja zeUs als ik diep ademhaal sweef ik een eindle van d n aiend ooi weer te zakiKn als ik uitaaena Ik geef WestdUk een baad an wU bam fi elukwenscbe maar bij geeft ma lehend een duw zoodat Ik meteennaar boven schiet E i obgenblik wordt het zak ke vergeten en ontdnd In doi menseb We la waalrt het kkid varen scbUngevechten staan op omw banden voeren zwemsprongen uit en allerlei onzin Als spoken waran wa doec het vertrek slechts bet gerammal der kettinean cntbreekt Het is wd ve draald gemakltatUlt je ktmt overat bQ zonder een ladder noodig te hebbsn Als we zoo een poosje hebban gastoeid zegt WestdUk lagen me Nou Jack jotsw beun Ik deitf naar mU4 plaats en ga sittan Nu Is bet groote moment voor mU aangebroken om te kewttzen wat mUn spullen waard zUn Voor het gemak bind Ik mUn riemen vast Ur zet den zender aan en zoek de zeshnnderd ma ter op IWofdt vcrvolpd