Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1941

DINSDAG 3Ö DECEMBER Iö4ï OKVAMCBMINKAMMm Ver a tv het taai ctln te het Oe at aa aewaMIe KVUCenenlMinpen opgerleht oulienden eiv et cvaiiaenen yn ondargebradit Hier Buken ativnor het eent In hun leven kenala mat ó Wealenehi weraM Hier inHdan d waardan vB hun commiaaariiaen dia a ttM beweerd hebben dat de Dnltachert htm gevangenen doodnüieten gelofanattaft Hlar werden bun gewonden varw gd hiei arb ld Q ook mannen en vrouwen onder de witte Tiat met het Roode Kruto Bi da kampen wondt getoond dat aan ovcrmnncn vijand die de wapena l t oeetgelegd behaodeld wordt looala het volkrrenreeht dat eischt Da Naderlaoriacbf ambulancvwll mede aan de vervulling van deta taaluVerkan ZU verdient daarom uw steun Stort uw bijdrage op girorekening Waarom met Duit$chland voor w § V derhmdf VBUimDSZINI en eoid dat vooral in deze dagen zoo diep aanspreekt een woord ook dat JporM than a voor zoovelen aanlei i t bepipsverwaning tot valache MurattdUngCB n imberedeneerde reactie D r i e V o u d i g spreekt de vrüheids gedachte ieder Nederlander aan allereera omdat h ala menich een vrijbeid van h a n felen en denken begeert dia de natuur xélf faem schenkt vervolgens bezit hij den drang naar vryheJd krachtens zijn Noorsch Germaan ach aiakter Zfln raskenmerken en zfln geestelijk ertgoed cubnineeren in e n onvervreemdbaar vrijheidsbes dat strijd en lot aanvaardt in het besef van ongebroken kracht Vrijheid tenslotte eischt hij als N e d e r 1 a n d e r op omdat hij zich de roemrijke tradities hermnert zich steeds opnieuw voor oogen haalt d glorierijke kamp tegen vreemde hegemntie tegen dndi en dwang door vreemden opgelegd Maar als hij verder denkt langs den lijn van zfjn lijlsterrijke historie dan vreduistert zijn fiere blik Zijn gedachten moeten zich gewennen aan een tijdperk dat spotte met persoonlijke vrijheid of met vrijheid voor vplk of starof Juist het liberalisme juist het stelsel dat de V r ij h e i d als ideaal en doel stelde heeft ons tot slaven gemaakt van de politiek van anderen wy behoeven eBiaar toch nieta wijs te makent Onze geheete handel onze koloniale politiek ons niilverkeer en onze Tiers stonden willoos overgelev erd aan volksvreemde invloeden van wereldrijken en gekiAiacht Wanneer dan thans een storm woedt over de volkeren van ons werelddeel en een nieuw tijdperk aanvangt dat ook o n s zal verlossen van de kluisters waarin wij werden gesl agen dan komt ops geheele wezen los dan stormt on hart en ons verstand mede achter de vaan die ona hoogste goed zal veroveren achter de machten die borg staan voor ons heiligste erfgi I de Vrijheid Voor vrijhi voor vernietiging van de slavernij aan het goad van Jodendom en geldmacht strijdt thans het Duitsche Rjijk voor die idealen die ons het stérkst aanspreken trek een herboren vojk teh strijde Waar is dan onze plaats Bij alles wat ons waarde vol en dierbaar is UITKlIirnW EN EEWARINI GELDIGE BONNEN VOOR VOEDINGSMIDDELEN Elk dar gani a Vol Oeaft raebt op bel hOtMM t ml Bail Brood tt Daa IMt aJtot tt tabak 1 Ytoase h tt vlwartn 01 A 01 B Broed 01 A Vlaesrh B Vleesch 01 A A ardapp 01 B Aardapp U Oae t ai M Jan IMt raata U ranta 1 rants rants If kg i kg Aardafpclaa Aard Nadarlandaeha Mnbulanca onlnglnnegracht tt f Cravenhage Officieels Benchten Bij beshilt van den secretaris generaal van het departement van u tltle van 2S December tan la benoemd gerekend vanaf 1 Oct tail tot waarnemend hoofdcoramiasarifl van politie te Amsterdam C Bakker commlisanis van pollUe alf ar 1kg fO gram 900 gram 1 raota 180 gram jse gram 390 gram 100 gram 100 gram HUt 1 lliar IM Algem 01 C of 01 D Reserve 1 8 Algem18S tm 188 Alg OJO 3D Bes ISO Algam 191 Algem I0Z Algem 17t fan 183 Alg OlA tm 04A Meik I OIB t in e4B Melk I Caoae Jam afgabak Rttst Havem of Fsnlvr Gort Varmlc of HA Malk SPORT II Das t m Hit 1MI 01 Boter IlK gran 01 Vet US gram Uzsndwa rsMMsnan n Daa t m Mi tMf 97 Botcr 1129 gram 97 Vet 1119 gram M Daai t w 1 Fsbr IMf 193 Algemeen 1290 gram Kofflesurregaat VOBIBAL PROGRAMMA Ü JANVABI Het programma voor 11 Jai luidt Gouda Laakkwartisr R V C O N A Oudewater MoOTdr ht M S V Bodegraven Haastrecht Ammerstolsche 5 V Gouderaki Stolwijk Transvalia G S V Waddmxveen Schoonhoven H B S 3 Gouda 2 O N A 2 U V S 2 Schoonhoenv l N H S 2 Olympia 1 H O V 2 G S V 2 Alphen 2 Bloemhof 2 O N A 3 Bot Botfrm rad Boter Boter I EtPIBI lONMEII VOOH DIVEWgg RTIKILe il glk der volgends botman Oeeft rtcbt op t koopen van van tat an nat 19 Petrideum II Patiolemi or KP Brsndat 01 Vm 04 H K Brandst 0 t ra 07 H K Brandst 00 HE Brandst 01 t m U CV BrandstII t m M av Brandstla t m 4a par Brandstle t m 6e pc Brandst 164 Algemeen E Zeep roiletzeep J Textiel m mannai litar Falrolciai RECHTSZAKEM 1 aaiuk BnndstoCfiM DEVIEZENREISBESCHIKKINO BEEFT GEEN RECHTSKRACHT Ten aanzien van C A van der K te s Gravenhage heeft het gerertrtihof te sHertogenbosch bewezen verklaard dat hij niet ten volle heeft voldaan aan artikel 2 der deviezenrcisbescKikking zijnde een voorschrift als tedoeld in art 3S der Deviezenverordening 1940 door niet op te even aan den verificateur der invoerrechten en accijnzen te Roosendaal alle betaalmiddelen welke hij uitvoerde uit het bexette Nederlandsche gelaed Hü had nntaelijk opgegevoi bij zich te hebben 66 gulden terwijl hij inderdaad ruim 400 gulden op zak had Dit geW werd bij arrest van genoemd hof verbeurd verklaard terwijl hij bovendien een boete van 200 gulden kreeg De veroordeelde kwam van dit arrest in cassatie De Hcoge Raad heeft nu overwogA dat deze deviezenreisbeschikking nu zij niet is gegeven door de drie in de Deviezenverordening 1940 genoemde secretarissen generaal niet kan worden aangemerkt als een voorschrift krachtens die verordening Het arrest is deswege vernietigd het bewezenverklaarde niet rtrafbaar geoordeeld en de retpiirant van rechtsvervolging ontslagen 1 Rantaoan Zeep 79 gram TMlatteep llo M grass Sdieersaap Hierop geen Aothraeiet verkrijgliaar Rivop nitsiuitend Turf verkrijgbaar IIN RANTtOEN I gi Braedi 100 gram Brood Qstwk 79 gram Beschuit Wafels Biscuits KoekiaiL Of 100 gram peeuiaas Keak U 30U gram Caka M 400 gram gevuld klein £ ors gebak óf 800 gram gavoid groot Kontgatnk Taart Gebakjaa VIssaalli 100 gram Vlceaeh gewicht van been Inbegrepen M 190 gram Paardevleesch gewicht van hees inbegrepen Vlaaaskawram 79 gram goookt of gekaakt Vleesch öt 78 gram gerookta wontsoortan Af 100 gram gakoakte worstsoorten Af 129 gram Leverartikeleii Tongeworst Nlarbrood of 190 gram Bloedworst Zure Zult Jam SOfl gram Jam Siroop ffoning enz BIsamt 70 gram Tarwebloem meel Roggebloesn meel Zelfrljiend bakmsel Rllst 290 gram Kijst Rijstemeel bloem gries Kindarmeet HavaraMuti 290 gram Havermout vlokken bloem gort AardappebncclvlAkaB Gruttrmeel gemengd meel Oarli 290 gram ïort Qortmout Gortblocm Orattaa alle saertan Gnitlsmeal gemengd meel Rijstgrjes A dappel tapioca VarmteaHii 100 gram Vermicelli Macaroni Spaghetti Malzanat MOg grair U eoa Sago Aardappelmeel A 100 gran Zetmeel varwarkt tft puddingpoeder of puddingsauspoeder BramtttoftaMs 1 hl maximaal 7 i k g Antltraciet Steenkolen bidostrlebrlketteD Eierbrlketten A 1 h I OAn Oascokes At 110 k g Bruinkoolbriketten Af 79 k g Petroleuncakei Af 190 k g Cokcsbriat Cokesgruts of 300 stuks Persturt A 4H stuks Baggerturl Al 275 k g Turf uit de Peel Af 20O k g andere soorten Turf Zaap 90 grair Hulsboudaap Af 190 gram Penheidstriletzeap Af 100 gram ZachtaZeep samenstellinr n 11 Aug 1941 Af 190 gram Zacht Zeep samansteihng 1 Jan 31 Ang lMl At ÏJl grair Zachte Zeer samenstelling vAór 1 Jan IMl Af SM gram Zachte Zeeopasta At IM gram Zeeppoeder Af bet doen wasseban van 20 k g droge vuile wasch MET DUrreCIJLAND VOOR ÏEN VRU NEDERLAND B V d B half tien door twee vliegtuigen met mitrailleurvinir W8rd aangevallen Er imtstond een panidt onder de be manning van den stoomtrawler Ita Schippw P V d Bent uit Katwijk werd door een schot in zyn kaak getroffen Van de opvarenden van den logger K W 122 werd een matroos J Hoek uit Katwijk aan Zee door een schot in zijn knie gewond Beide vis sehers hebben zich na aankomst in de haven onder medische beliandeling gesteld Nuchter denken Aha dat kMakt goed Nuchter denken dat U juist in uw iUn waarde landgenoot Ook nueh citiad daar gaan wy prat op daarachtai vcnckullen wtl ons Op rekening van deze hooggeroemde nuchterheid schuiven wti onze afwijzende houding ten opzichte van den nieuwen tijd Indanbtad w4 a B attfld een nuchter volk gewaeaMauar eie nuchterheid onUatddem een tevi nebeth ouwlng zander idealen ineen geestelijke gemakzucht zonder weerga In het uitsluitend leveren van afbrekendecxi iek In een bemoeizucht met dingen dieoua in t geheti niet aangaan Hnetatcrtaald hierop baséeren ean groot aantal Netferlantfe hun achampere opmerkingen en hatd ke g mlaeUes wanneer ztj zeet tegen hun zin natuurlijk in aanraking komen met natlonaal soclaliBten Zit beaetaoiiwcn zichzelf als zM nuetater maar zijn in werkdijUiaid i66 aartadom dat Imecnen iets X9 kunnen afwijzen waarvan nlcta begrijpen en waarover z zelfs mei de moeite namen na te denken Indien zi werkelijk nuchter waren dan BOiKlen zij da feiten zien sooals desa zijn Dan zouden sQ de nationaal socialistische ravolutie begroeten ak da eenige mogelijkliald o da toekomst va nons vc k en land zeker te stallen Ala xii nuchter zouden d iken en indien z auk maai aen grelnlja waarachtige vaderliqidsliefde zouden bezitten dan zouden hun gcdaehten uitgaan naar dia duizenden Nederlanders die dffar in het Oosten hun leven wagen tarwilla van ona volk en land Dan zouden zi Indien zü daarvoor den KOLONIËN De investeeringen in Ned Inflië blad er nog op dat vooral van de ijde der Vereen Staten ongewone belangstelling is getoond voor de nieuwe te vestigen industrieën NEDERLAND VERREWEG OP DE BELANGRIKSTE PLAATS V66R ENGELAND CHINA ENfJAPAN Hetflapansehe blad N i t s jJ N i t s j i publiceert een artikel over de kapitaalinvesteeringen in Ned Indië fn wijst erop dat Nederland daarbij verreweg de belangrijkste plaats inneemt Vóór het uitbreken van den oorlog in het verre Oosten had Nederland aldus het Japansche orgaan vpor meer dan 2 4 milliard in Ned Indië geiiiYesteerd Engeland voor 775 mill China voor 490 mill en Japan voor ruim 175 mill Voorts hebben ook de Ver Staten een belangrijk bedrag in Ned Indië geïnvesteerd Deze investeeringen van de zijde der Vereen Staten zijn den laatsten tijd nog in omvang toegoiomen terwijl daart ver geen nadere publicaties zijn gevolgd zoodat een juist bedrag van de belangen der Vereen Staten ontbreekt De Engelsche investeeringen zijn in hoofdzaak in de koffie fieen thee ondernemingen gedaan alsmede in olie ondernemingen De Japansche investeeringen beperkten zich tot petroleüm mijnen en bepaalde eultuurondememingen China heeft investeeringen in Med Indische koffie fieen etukerondememingen terwijl de Vereen Staton kapitaal in NedIndische petroleumen Industrie ondernemingen hebben belegd Deze omvangrijke inve steeringen getuigen van de groote belaagen welke de verschillende landen by Ned Indië hebben Ten aanzien van de kapitaalinvesteeringen inden laatsten tijd wijst hef KUNST EN LEHEREN M f NCPKBNS t In al e soberheid en siechls l ese eid daor enkele famlUeleden en vrienden werd Maan dagmiddac liet sto tjk overschot Virt den te I unteren woonachtigen en op earskcn Kerstdag aldaar overleden kunstschilder M J Nefkens ten grave gedragen GKOOT NEDERLAND EN CRITEUVM Volgens het H b I d zullen de letterkundigetijdsdinften Criterium en Grfat Nederland die oorspronkelijk wegenspapierl ezuinigiog zouden worden opgelteven ook het volgend jaar sjj het in een iels beperkter omvang Inlijven verschonen DeJanuarisfleveringen luHen met aülga vertraging uitkomen leeftijd hebben niet langer wachten maar bond van Ned Journalisten de heer P de wapena grijpen den vijand vanEuropa helpen vernietigen Dan zoudm zij plicht idoen als Nederlander en zich aanmelden bi het VrUwiUlgenlegioen jrederland Koninginnegracht 22 s Gravenhage VOOR OK VROUW Lekkerngen voor Ottdejaarattvond Hei Voorlichtingsbinreeu van deai Voedih gsraad schrijft Voor het bereiden van lekkemüen zal men andere recepten moe volgen dan men tot tra toe gewend was Raadgevingen en recefMen welden daarvoor reeds geigeven in e i vor bericht Recepten waarvan er eenige geschikt zünv oor Oudejaaraavond laten wü hier nog voigen Warm gekmld besaeaaaf tia drank J 1 fl beasensapi t citroen eenige kruidnagels pijp kaneel suicer Het besseneap met 1 flescb water verdunnen De kruidnagelen in de citroen steken en deze mét de kaneel eenige uren in hrt bes ens p laten trekken in de booikiat De kruidesi uH het bessensap nemen en dit op smaak afmaken met wat niHccr Hnzarcasla tmmtat v le i n Gekookte biet i Imt ldeilj ki opsla of veldsSi Iroude gekookte aardappelen augurken en uitjes uit het ginxr Vopr het sausje Wat tmitemelk aanl 4 pelmeel nweterd peper sout az en ardma Wat taptemelk büi to met wataardiappp meel en het sausje laten afkoelen Een knolselderij schi11 inkleine blokjes snijden en in wat wateren zout half gaar koken De jla wa schen en fijn verdeelen de bietensohillen en fijn hakken de aardappe len in blokjes üniiden de atiguikjes en I uitjes fiJn ba kken VRU E OPDEIAA RSMBPDAG IN DE WBRKVEfatOlMINO De persdieBM van bet N V V schrijft ons Het is de sociaal economische afdeeling van het N V V gelukt om in overleg met den Rijksdienst voor de weHtveiTuiming voor die tewerkgestejden die nog doorwerken tijdens de waehtre eUngperiode aj Woensdagmiddag vrjjaf te verkrijgen met behoud van loon BIMMEIUMD vendugmng yan hat slToorzaenincsblad REN HBBBCN OFVICIEELB ruouoia Dec iX i het eerstfe nuRHner van im lauw iaceitelde iMORueningdriad Hierin zuüen odioinn worden opgenomen alle denincen vao de bëdrgfsorganldie worden iii esteld op het geétr voedMlvmitzieniiig Beeda jc ld de bedriitiorgaiusatie voor en vleesch waarvan de eerste enlng in het eente nummer van Voedae vo nieniBg8blad ia vern De afkondiging in het Voedrzieningablad la eau offideele iginc n kan worden celük gemet de afkondiging b v üi de Nendache Staatscourant De tekft in VoedaelivoorzieningsUad moet dan ala de officieel tekat worden aenkt De in het Vo d e voorzi lad eepubliceerds verordeningen bedruuorganisatiea zün Iwidend alleen voor de bedrij f sgenooten hvoor iedereen Aangezien het nog i t vaatataat en omvsog bet Voedaelvoorziead zal aannemen hetgeen om nd houdt met de nog op te richbedrqfsorganiiatiea zal het Uad ongeregelde tttdsti ipeB wracfaqoai Voedaelvoorzlenningsblad wordt de rljksuitgeverij nm de Algeneene rukkerij tegen een lagen prjia ttrixi Ugbaar geeteld De mmt wnriaaiBf De bedrüfsorganisatie voor vee en cb welke met ingang van 15 Nov op grond van het Organisatiebesluit voorziening 1941 is ingesteld tMft een verordening vastgesteÜt wellet ingang van 1 Januari a s vankracht zal worden en waarin de hanit in slachtvee de toewyzing v nfleescb aan de slagersbedrijven de beléding van vleeschwaren en verschillede andere onderwer en zijn gereftld Dece regelingen zijn niet allejieiw ten deele zijn zü geluk aan verKhillende door den secretarisgeneraalnn het departement van LÜdbouwm Visscherü gegeven thana bestaandeloorschriften Enkelebelangrijke wüilgingen zün echter aangebracht Zoonilen in de toekomst het voor deAicht bestemde rundvee en de voorde slacht bestemde Aapen en paai tal doc de bedrüfsorganisatie nfitMer zooals tot dusverre door de N V C worden overgenomen maar zal deMrijfsorganisatie zich bepalen tot hetloeien van den atzet De toewijzinglin de be en verwerkende bedrijvenlil dus bleven plaatsvinden als nu net dien verstande dat de verkoopHs en doorverkoop door een centraleiMtantie tot nu de N V a verwit Opcenten op eeiugu belastingen DIE or DB RECHTEN VOOR BEOISISAIS OF HONDERD GEBRACHT In de Staatscourant is opgenomen een besluit van den secretarieget e nal van financiën betreffende de lieffing van opcmten pp eenige belastingen Daarin wordt de heffing voor niccessie en zegelrecht opnieuw met int jaar verlengd en wordt het untal opcenten op de rechten voor registratie van 20 gebracht op hoiderd De heffing van 10 opcenten op den luikeraccijna wordt door bet besluit bestendigd Het besluit is Zaterdag in werking fetreden TWEE EXFEDRIEKNECHTS STALEN VOOR M H AAN TAPinSN Een firma in tapijten te Amsterdam iteii oikele degen geleden bij de politie aan fte t zij eenige tapijten erniste Wegaw deau rooten vomraad in dit artikel kon editer niet worden opleven hoeveel tapijten er gestolen tarrai De recherche diie op onderzoek uit toog ontdekte al spoedig een spoor tot naar Hilversum leidde Daar wer n bij een expediteur drie en twintig ttpnten in beslag genomen weDce bü it Amsterdaimsche tapijtenzaak gestolen bleken te zijn Een 28 jarige expe itiebediende die in verband met dezen ief 9tal was aang Kmden moest aan r Tankelijk wegEns gebrek aan bewijs Worden vrijgelaten doch kon later op iouw orden aangelioucien nu in ver M iJ met diefstal van eesi fiet i Daw ij werd luj zoo scherp verhoord dat M tenslotte den diefstal van bet rüJiel en dien van de tapijten bekende revens kwam aan het licht dathij Wamen met een enderen ezpedim Hobt nog veel meer tapijteiJ gestolen ad In een onbewoond bovenhuis aan w Spsiiatraat vond de recherche op den ersten Kentdag nog 192 tapijten 2jeneens van deze diefstallen afkomWg De geBamenlijke waarde van het lealdlene bedraagt njet minder dan i reveer ƒ 20 000 Dit het iderzoek is eeblek dat de ers die de beschiUnbg hadden over leutPl ran het perceel waar de Wijten lagen opgeslagen deze sleutel dden laten namaken In de avonduren ztjn ai daanv eenige malen met M bakflct naar de zaak gereden aar zü de tapijten voor het grh pen sdden De dadérg zulleo ter beschikking Van de justitie worden geate tttPERLANPgCiRB VlSSCüiOU SCHKPBN WtOm BN6EL8CBBN MET MITOABXgPBVOPR BKSRKHKT Wederom hebben vorige we En W che vUegtulgin twee Mederland e visschersschepen aangevallen o l stoomtrawJer Ita IJm 22 van dt federy W V de Dftod m de Katwij9t logger Kw 122 van de reederif C WeJunwl Beide scbqiai voeren met yi chvan t huiswaarts hel n P Toen zi Woensdagmorgen LEVERING AAN VEBTEGENWOOR DlOntS RN DB DISTROniTlE BETiUINCffiN De commisaia voor de crisistucht rscht9raak te Arnhem heeft onlangseen zaak behandeld die ruimere algemeene bekendheid verdient De bediqfslelding van een melkproductenfalliriek filiaal tmer maatschappij hadverzuimd in het tijdvak van 28 JuliIMO t m 8 Maart 1941 bij leveringenmm beter aan haar vertegenwoordigerte Amsterdam gelijktijdige of voorafgaande afgifte van bonnen e d te vragen Bovendien had de fatffiek wanneer van den vertejenwoordiger bericht Jcwam dat een kooper een hoeveelheid boter had afgenomen de boteraan dien kooper gefactureerd zonderdat deze de benoodigde bescheiden hadafgegeven De c6mmissie was van oordeel dat de hoofddirectie der maatscham ij voor deze handelingen van haar bedrijfsleider en vertegenwoordiger aansprakelijk fs daar zij ervoor had behooren te zorgen dat de vertegenwoordiger bij de invoering der distributiebonnên of andere bescheiden voor de dopr hem te ontvangen boter moest afgeven Hiervoor Heeft zij echter niet gezorgd en evenmin heeft ziJ belet dat de fabriek boter afleverde zonder bonnen enz daarvdbr te ontvangen Wegens overtreding van de boteren vetdistributiebeschikking 1940 2 legde de commissie aan de maatschappff een boete op van f 4000 daar de leiding van het filiaal niet had mogen toestaan dat vele opeenvolgende leveranties plaats hadden zonder bescheiden en daar de hoofddirectie bij behoprtök toezicht deze feiten had moeten vernemen en verder voortgaan voorkomen BROCHURE hIN DW BEIANG Namens den persdienst van de departetpenten van Handel Nijverheid en Scheepvaart en Van Landbouw en Visscherij is een brochure In uw beIane Sn het licht gegeven Zij bevat een overzicht van liet Nederlandsche distrbutiesysteetn en van alws wat daarmede samenhangt Algeifieen wordt erkend en het is noK onlangs in Duitsche bladen tot uitdrukking gekomen dat ons land over ecni distributie apparaat beschikt dat den toets der vergelijking met het telsrt in ander landen glansrijk kan doorstaan Alaneder ander m nsch lijk werk is het niet feilloos in zijn sociale strekking is het er echter op gericht om de gevcrfgen van de onvermijdelijke schaarschte voor onze volksgemeenschap zooveel mogelijk te verrachten Er zijn weinig onderwerpen welke zop de alBemeene belantrstelling hebben als de distribu+ie Maar evenzeer is het waar dat er weinig andere onderwerpen zijn waarov zooveel misverstand soms hardnekiüg misverstand bestaat Tot einde dit zooveel mogelijk weg te oèmen en in de hoop de overtuiging te wekken dat goede distrib tie een eminent belang voor onze volkshuishouding is werd dit geschrift samehgesteld De kringloop der distributie ordt in een aantal korte pakkende hoofdstukjes beschreven Aan het einde der beschouwingen zal ieder die van goeden wille is moeteta erkenlien dat hier in ernst er naar gestreefd is om vele misvattin 1 weg te nemen De Nederiandsche overheid verwacht dan QOk dat geen belangstellende die met dit geschrift in kennis komt zal nalaten het goede inzicht te verbreiden PROF GOEDEWAAGBN PRU8 De prof Goedewaagen pr voor debeste journalistieke büdrage in het belang der volkïgemeenscha p is voor hetjaar 1941 toegekend aan de heeren Hugo van den Broeck hoofdredacteurvan de Limburger Koen er dn W Goedhuis hoofdredacteur van deArbeiderspers en De Waag en aanA A L Graumaas den tehrijver derBrabantsche brieven van iden Dré enhoofdredacteur ipn de Gooi en Eemlander De beoordeeliM ower de ta ekenninggeschiedde door een commissie samengesteld uit yertegenwoordigeïs vanhet departement van Aangezien de secretaris goieraal van het departement niet aanwezig kon zijn reikte de voorzitter van het Ver J van Megchelen de prijzen met een persoonlijk woord aan ieder der winnaars uit Korte berichten De voormalige saeretaris gen raal der CO T jrouliaux die na de ontbinding van deae organiaatie zich had teruggetrokken in het PHticullere leven zou gearresteerd ztjn wewns taal ilandl activiteit uur in w Iinge Mita rran kringen varluidt Waar men in weUnseUehte kringen ta Berlijn vameen kan een protest van da Spaansdw regeering verwacht worden te landen wa ena den aanval van Engélsehe vuagtttl en op liet In aen Spaansche haven llgaend Duüadie m Benne 0 r vara en B dit protest verluidt nog nieta Bes c h ikb aa r par persoon t m IJaer Vol 4 t m Mtaar 14t a aotiur b tUdvak u éte watt RasiL rants U U 1 JSg kg Raata iraai Utar Utnr tt tjtdraic van vier wakea i 1 1 1 w It MO NO 4 m 4 MO 4 IM no 900 IM MO 100 900 HO in 9M 190 180 100 9W 14 T T la WUvak van dagan m 2 190 no lit IM MO no MO 2U 190 1041 1841 Pee U Nov 21 Hrt IMl a Jan IMl Jan ta 31 Dee IMl 31 Jan IMl 31 Dae 1941 31 Dae 1941 31 Jan 190 SO AprU 190 April 1942 Dae UUSI Dae IMl n Dee IMl i Ohrsrse data IDas 1941 lOao I 41 1 8ept 1141 ISO 9 Aan het afgekoelde sausje wat mosterd peper zout en aroma toevoegen en alle tiestanddeelen er mee vermengen De mass op een schotel leggen glad maken en versieren b v door ze te bedekken met de verschillende bestanddee en die men voor het mengen afzonderlijk heeft gehouden De kan ook opgedaan worden in schelpen ai op kleine acfaoteltjes Kraldkoek lis g zelfrtjzend bakmeel 65 g httisiMiudstroop oif kunsrttuinig 25 gr brume suacer ruim dl taptem wat anijszaad 1 theelepel kaneel een snuifje kruidnagelpoeder zout Alle bestanddeelen door elkaar roe ren De melk door de stz oop of kunstiwnig roeren i met deae vloeistof het droge mengsel soo vhig mogelük tot een stevig soepel dee ilooreèn kneden H deeg in e i mei bMer inge r smeerden vofm leggen en ki een matig wannen oven gaar bakken 1 ft 2 uur GartaMStkaakJcs 135 g gortmout I2S g suSier 1 tfgeatreken lepel custardpoedcr pkn 1 dl water zout kaneel CiortraKHtt suiker custaxdpoeder kaneel en sotit dooreen mengffl en zooveel water voeg i tot men een dücke brü veikicgoi beeft en dH mengsel eenige un kMen taan Een bakplaat iieei dun met boter in neren en met bcbulp van twee theelepeHjes er kleine koekjes op een onaérlingen afstand va pkn 4 cm op leggen De koekjes in een vrij warmen even ipet veel boVenwarmte bakken De idaat uit den oven necnen even laten koelen en de koekjes met een slAp mes t pannekoekmes vsn de plaat nemen aoodra zij stevig genoeg maar nog niet broe riin De koekjes I vlak neerleggen P lUtRKTBERICHTEH S Oea Aanvaar 1 partij kaas zijnde 49 stuks wecsnde mi ka Handel vlag VHMAKKT nan ÊBtn aéden warden ter veannarkt dangavoeid HM diarcn waarendar SSS nwderaa tSpaa den 41 veuiana H s iapen MS niMMare ka varan IM graskatvaten 14 bokken an geiten Prijzen per atuk melkkoeien SI8 ll 4e kalfkoalea SSS W S en varakoelcil tm 3ii t7Si vaanan M 3eS pinken Mfr ns tss graskalveren U 19 W De aanvoer van graskalvcran was lata kleittn met kalmén hande en de prijaen als vorige week Hetk en kalOceten aanvoer iets mlndrr met stillen handel en pr i t s fco M da n a De aanvoer van varekoe en was fcorler met Ia cn haE del en onveranderde prijten De aanvoer van vaareen en pin r was iets kleiner met strr ven handel en d Pnlzcn a s vorige werk