Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1941

DINSDAG 30 DECEMBER 194 diea eoilge plaatsen ap CMebe gafeamfeerdeeid met aMeidDegeweeaTaar aaacevaUaa kebban dHtalie eerra oadeat betzt ken m de Zuidafrikaanache Poatunie die de Unie van Zuid Afnka en verachillende omliggende gebieden omvat et belangri atla dit verband la echter de Union poitale dea Amériquei et de It tme de poitwue van Amerika enSpinft Deae poatunie omvat oveVeenkomstig haar naam net beele Amerikaansche werelddeel en vendien het met zoovele banden met Ameriica verbonden Spanje Hier la Stephana gedachte binnen een zeer gioot gebied ten volle werkelijkheid ewvr ntJn dit gaheele poitgehied gelden deaelfde tarieven ali in het hin ea derdaa MuBda tedere wad btglmiCDda S J 3f S ï S ift d 5 pw jaar d bejua Zi die kratd waaachea te wotdea mddee Eieh hiervoor ttfdi a M Iwt Secratarfatat KMw etf 3a O 46B4 so Om het personeel de gelegenheid te geven den Oudejun vond in huiielüken kring te vieren z jn wij 31 December na 2 ur n m tot t Januari 5 uur n m OISLOTIN Maf faliifaMnMAcn oor cfi voonpottUg 1942 Café Reaiaurant HET SCHAAKBORD 0 4181 U DUITSCHLAIID STSMOT VOOn WUKOPA Onrermhidercl hevige geveditwi nuahma or v slaosobip Het opperbevel der Duitsche weennacht deelde guteren mede Aan hel OmMIXk nat da De Jepaaaehe aanval ep ket vHeg M vaa MMaa mi de laaMig vNa l a y a n ae he valaeiWTBitnMvea ia dtee streek dfa bewtjeen veer de ve e rd ee Im ea Krt initiaflet vaa de leaaaaen ia Ooi A i Bet b daidelQfc dat de J vaaaen kaa saperioittait ter see ea iq de hMht tot het nltente gebralhea teaeiade ceoveel wogemk defensieve stdMBgca la baaden te krijgn die daa tal elke richting keaaea worden aitgebieid maraute het dm Japaasetmi plaiiiiew het basta aitkomt Met het eeg ep4le gieete potenUeele kraeht ia de Japaaaehe tieepen moet dese iangele badreigiag vatt W disliadasÉ bow aaawtotteed woidMi gadsslagea Waaaew w oes het voorafgaande ge m vf Kret heriaoersB amg de awgtiUueid vaa eea kraehtigeB aaaval deer de iMht aiet emvoadlg wordea oitgesehakUd Ter aaavalllag op dé beriehten ever Japaasebe operaties tegea Neder bmdaehIadU MimM ett toembaja gemeld dat Ml het bombardemeat op het TUegireld vaa Madan eea gebouw vaa de Nederiaadashe Laehtvaartmaatsehiq pU voltretfen gekregm beeft Voons werden ep bet vUegveld twlnHg penenen gedood en veertig gewond Beveadlaa wordt meUUng gemaakt vaa de buadlBg vaa nieuwe Japansshe tro Mn ia Setawsk Britseh Beraeo ITALlAAtiaCH WEER de Vereenigde Staten en Argentinië hebben blf wijze van overSangimaatregel voorloopig nog een ta boeger tarief voor bet vericaer tinnen de poitunie dat echter npg belangrijk beneden de taneven van bet wereldpoitverkeer ligt Thani ztfn de cente stappen gedaan op den weg naar de totitandkoming van een Kuröpeeiehe poitunie met de Duitiche binnenlMidiche poitUrlevèn als blnnenEuropeesch itandaaidierief waarbuuvm ons land met ingang van 1 Januari a s wofdt betrokken Voorloopig draagt dit voor oni land nog het karakter eenet Nederlai toch Duit icbe poitunie maarzit il iledils een eente atap die oifetwljfeld nog door verdentreickende zal worden gevolgd ftituMchen mag het belang eenw verlaging van het enkelvnudigJirieteorto tot 10 cent en van het briefkaartiarief tot B cent van Dvitschland uit geldt m beide gevallen het bmnenlaiidach tarief op een oogenblik dat ca bon derdduizend Nederlanden Ih Duitachland werken niet worden ondenehat Dat deze poatverlaging thani midden m den oorlog mogelijk ii ia zeker een heuglijk teeken De verdere perspectieven van deze Europeeiohe poetunie zvn zoo mogelijk van nog mwMvertieugendeiï aard Niet alleen het partfculiere briefverkeer ook het handelsverkeer wordtdoor lager tarieven ten zeerste gectimuleera DU is een voorafichaduwmgvan het nieuwe Kuropa dat aan hefgroeien ie Juist op dit oogenblik nude overzeeiche perspectieven zoo somber zijn doet het goed m dezenieuwe en komend postale regelingreed den polsslag van bet Continentte hooren kloppen AnHyries eS MAIIK mTMANO tar batcharming van Uw auto tagan vontfchada hoot an turfgcMganarotoran onthradatgasganarotoran Lavaring van ganarotor anthroclat aivturf Brandbluftchart mark Ainbnax an in goedkoopara uitvoering Kleiweg 20 Oeuda TeMawiMSO Je HULLEMAN Omsingelingiactie mislukt O 40 30 we u iet nftii In zUn muaakt het ÏSliaansche hoofdkwarhier het vtriigende bekend De v and heeft geprobeerd een omilngelmgsactle te ondemhemen in het gebied van Agedabia met behulp van belangrijke pantientriJdkrachten Snel tegengehouden door de reactie van onze artillerie en in den flank aangevallen door de gemechaniaerde afdedingen vaa Italiencn en Duitschers werd de vQand zwaar venlagen 68 Engelsche pantierwageni en een groot aantal andere voertulgin werden vernield en ten deele buitgemaakt Van de fronte van Solloel en Oardia valt niets bijzonder te vermeUen De Duitsche luehtmacht heeft herbaaMe malen het eiland Malta aangevallen Drie vijandelijke machines werden neergehaald Diutache jagen dwongen tiaschcn Noto ea BosoUni een dnemotorigen Engelscben bommenwerper die Catena probeerde aaa te vallen tot dalen De uit zei peiv lonen bestaande bemanning Verd gevangen genomen In het Oostelijke bekken van de Hiddellandiche Zee hebben onze torpedovliegtuigen ean vijandelijke vlootfomatie aanbevallen en daarbij een zwarcn kruiser en twee groote lehepen getroffen Twee Curtissvliegtui gen die het konvooi escorteerden werden tydcns een liichlgevecht neergehaald Een van onze machines Is niet teruggeketrd Drie andere toestellen konden rwaar getroffen op onze bases terugkeeren U l i l l Een vroelijk Begin I in Kunstmin om half acht ALBERT DE BOOY n zifn Gezelschap BUITENLklID JAPANSCHE val SCHERMTROEPEN iff DE BUURT VAN MED AN GfVOM $ 0tw99ntÊQ Eeiügt plaateen op CctBott gebotêwuFoeeta VUeOVELDTB RUEVAN AANOKVAIXEN Naar de lritaebe nienwidieaal BMldt werdt er ep BaBUtra in de baart ran Medéa StrUd geleverd tinaebea Nader laadaehIndiiclie itrijdkracliten ea Japenaeha eklaehemtreepen Japaaaeiie vUegtaigen zoodea torea SCHEERZEEP Bon J Il BALT Aa DE JONG M TsLMM Ma axlin v hi parfwaiarladn en toHafartikaleN Q4687 De nieuwe Bücker Bestmann Bü 181 welke met een 105 P K motor Is uitgerust en een topsnelheid van 210 k m per uur kan bereiken Weltbild Polveoon If PHw l i Mrt heeft ep het Bijki ïï bemanning ontvangen van de reddingboei J orii BVkm fli vmbmUd ttm de redding van de 4Skep iNlge bemam g vaaren DultMi schip hetwelk op 8 Dee IMO gestrand isl 0m HeMer Kapitein Boot ontving uithamton vm dm RVhaeemmlsiarti ten gouden en de zoonvan kapitein Boot bmevane de machinist Eelsmm elk een ïUvere horloge PQlygoon S Unudctr Beat Dattssbe vey p a s tan beei ia d Neerde ke Useee In de emeaamheid vin het Noordelijke Imd toopt een voörposleni ool uit WsttbiI4 PolV0OO JSP Bs M iM bi vM bel ht s t e ttos h s bsnteel te Owmm PoiV0oo Z vi mak r Pot gvm S mi OE PERS 0 Europeeache poêtndmte H t V derUnd ichrUft HM poirtrertteer behoort trpl b caie mMenae w M met h r intraceve irbekMeelRif en h ar liziliK 11 elvuldl pertonen en fsedesm iteer Daarmede i echter geenaww 4egiw B dat tet pottverkeer o m k ea grenzen kennen mi met een niif m MC wereMtsriet en fnmkeertng ever het geheele traject ds r den afzander Wie dit meent moet maar een met een Internationalen expediteur gam mraten en cich ditor dei l ten vooRekenen bnumA kMtm niMU en narigheid er elf in onae Muw iuic stee i mede verbonden wareni 111 bUr een eenvoudig kiitje bodeen over twe9 of drie crensen wilde verzenden Dan aai hÜ zbb zeker afvragen door velk wonder gaat Itfcana ging dan toch in vMoétt d brief en pakketpaft zoo g m kMlU c toi d ulterite Jioeken der wweJdT Dat il het won r dat de leider van het Oiritcehe poatvedceer In de tweede helft der vorige eeuw Beinrich von Stet itf rist tot itaod tt brengen Aan et eiithoiulaate en Bvcrmoeibare tlreven van dezen man danken w de otirichting van de Union tVwtale Vniv nella de wereldpoatveveeniging en van bet eMiMo weroldpoetverdtag dat OD October t8H tot tand kwam Hiermede werd een einde gemaakt aan taeitanden op postaal eebied die wlJ thana generigd zouden zQn cheotiach te rioenxen Zoo werd binnen de grenzen van oni contment met twee verachllI mle gewichtaaoorten gerekend het gram en het Zolloth De gewidits rootte waarbU enkel dubbel port enz werden berekend warm overal verschillend De berekening van traniitolêchten maakte het briefvervoer zeer duur zoo koatt een brief van Berlijn raar Rome nog geen tachtig jaar gel H an twee en een kwart Mark bij angeteekende verzending vier Mark m tien pfennig dat ia volgens den toenmaligen koers reap 1 35 en 2 tfl Bcnrendien kon men in vele gevallen niet vooruit frantceeren zoodat de faadnaaeetde dan een deel van de koatim betalen moeit De overgang van den toenmaligen poitalen toestand naar den tegenwoordigen il zeker geen gennge vooruitgang geweeit Xbar de wenichen vm Sls m gkigen toch nog venter Mein IdMiI lat l zeide hU op 7 linirt 1 8S in den mikadag daaz man einen Tarlf MUte gleicbvial ob fOr dai In ader Analand und nan daUn kibne dte Sitae dei Auf landas auf dlej ni er dei InlandM air tek zu ttthrea In afwaekünt van de algemeene verwezenlijkiag van dezen wenaeh laat art S van het wereldfwitvenlrat de mogelijkheid open vm unioM leitreintei bepeikle poatale vereenlglngen waarin deze idealen reedi tniichen een aantal landen een gedeeltel ke of aigdteele verwezenl king vinden Ala voorbeeM van aoo n unUm reetrelnte kimnen wij noemen onze eigen verlaagde tarieven met de kokmlla met Bemë de verlaafde grenetarleven Dan Ti er nog de Poitunie vaa d Na r d e Staten die Denemarken rinUmd Uiland Noorwegen eti Zweden omvat de Poatunie van de Balkanitaten waarbij o m Roemenië Griekenland en Turkse zijn De Bfieker vHegtalgfabilekm hebben een nleaw lesvliegtolg voor batDaltsehe dcbtwapm e twikkeU eendnderde hevigheid voort Bwan artillerie van het leger heeft vW treffen ea em Sevjetifavschlp veer tcafautad geUMiit m MewwliiilitiMivalha eg vUandemfce treepm asheepvaartbeweglama la de aimt vsa Keslif sl em transp s iisiMp tet riaken gebtadit m B traaspertehepen alsmede aftt tejülsiaere vaartalgm be rika heeft de vülingsactie onderDultseh lUU Dultseh lUUaansehe iteWngea in het gebied vu Agedabia Bij geslaagde tegenaanvallen wérdm S8 Brltscne pantserwagens en em groot amtal gepmtserde verkenningswagms en auto s vernield In Qjrnmaica zijn vliegvelden en trostMmconcmtratles van den vijand gebombardeerd Ten foorden vin Tobroek hebben Dults e gevechts vliegtulgen verscheidene trefferi geplaatit op een Britsehen torpeoobootjagar en een in convool varend koopvaardilschlp Ter hoogte van Mersa Matroeh heeft een Duitache duikboot em amvat gedaan op een militair convool Twee Britscbe transportschepeiv met een gezamenlijken inhoud van ongeveer negenduizend ton werden tot zmken gebracht een dcide schip werd door torpedotreffen beichadigd Overdag en dei achti hebben Dttltiche gevechtsvUegtuigm met goed gevolg aanvallen gedaan op BritKhe vUegvelden en havenwerken op lulta Britacha bommenwetpen vieIm in den nacht van 28 op 2B December plaatsen In Weita Duitoctiland en in IPet NoordDuitsehe kustgebied aan De burgerbevolking leed vooral in Emden verliezen aan dooden en gewonden Negen vm de aanvallende bommenwerpen werden neergeschoten Eeh ander Britseh vUegttilg weed bit de pogin gom overdae naar de bezette gebieden te vuegen omlaag feaehoten Bü de gevedrtcn der laatste dagen heeft ach de eerste luitenant MQgge als leider ya een belaljon infmterie op bttzondsrs wljze ondenchelden Met de aeer zwakke strijdkrachten van zün bataljoastaf verdreef hij in een tegenaanval dien hij op eigen besluit had ondernomen den sterk superieuren vijand nam bij een door den vijand bezette plaats In m wist hij die tegen nieuwe hevige aanvallen te handhaven De Führer heeft dra eersten luitenant Mügge hel ridiMrkruii van het ijzeren kmis yerleend m iiMi imiaw aeewisinii i i iem s imi BOLSJEWISTISCHE AANVALLEN AFGESLAGEN Vier Sovjet tmntport chepen tot zinken gebracht VBBLieZEN VAN BRITSCH t CONVOOL Asn de Duilsche weermachtiberichten van 25 28 en 27 pecember ontleenen w dal in den centralen sector bolsjewistische aanvallen zijn afgailagen In de bocht van de Oonetz werden den tegenitander zware verliezen berokkend Bij Leningrad li ean uitbraakpoging vu vrij sterke itrijdkracblen mislukt De vu and verloor hierbij meer dan 1000 dooden Het weermachtsberlcht van Zaterdag meldde o dat de afweergevediten asn het Oostelijk front Voortduren en dal gereedstaande Sovjetstrijdkraehten uTlamgeilagm of door teganaanvallen vernietigd werden Sterke afdeeMngen g vechUvllegtulgm m ituka s hebben In da straat van Kwtsj 4 v andelijke troepentransnortKhepen met e n gezamettItjkea iahoud v a 7000 tm tot zinkm fefaracht Vijf andere traniportsehnMn m talrijke kleinere vaar tuifM werdm door bommen bewhadigd De vQmd leed daarbU zwam verliezm am menichen m materieel Am het ICareltsebe iront hebban stuka s reehtitreekiehe treffen gspUatit p em ele iiebe OMtrala tm Noorden van Kaadalakija Dulkbootm hebben vm bet readi ernstig getroffm vijandelijke eonVDoi tm Oostm van Otbraltar epdIsuw 4 schepm mpt em gasamenlÜim inhoud vmlLOMlöi tot URkm gebracht Daarmede Is na tavlM aanvaHen die venduMdma degel dourden het volgsnde totale airii tegm fceepye F d tf mh s p a ft met em MsamenlUkm innoud vin 87 000 tm lot zlnkm gehratiht twee koopvaardiJMhepen zwaar beiehadlgd RAOIOWEUWS w vmuvm u im m CPICO LANTAARN m 2 lampen 15 bijz geschikt V eigen opnamen familiefoto s Mz Schitterende kleurenweergave Onaf Plorliweg 34 Tel 2700 O 4689 r Oevraagd voor werkgcvcri 4s Clouda en emgeving dagmoiijM dlmttbodon rktltriiiiHlthmidstira wasiohtrymalsjM in fi iiitr ikttar Mrirttarbtidttere Aanmeldlag Iken werkdag van 0 45 13 uur dei Maandaga van 10 O uur aan hel Uewestelijk Arbeidsbureau Uouda aid Vrouwelijk Perioneel Reaenlesatpiant oen 0 0 41 3 10 IM Oranarnanmuslalr Hl USHtani 11 Ja Orksit Ma sneo an srmiMMtisk 141 aranwtoaninwMi tllVon M tiulwrouw Vosr d wliM IIMS Ornloaneart i tans Ojê Jtoe wt li iatf U4S AhMuk ull IUK MhRim a oonamlaalM emialttan UMOm rvaporttask aalltl n rsnwfaonmiHiak M II 0 Hmi Uw m tiA nmt epn HM Voor Se mow il M PtanavaardraêM an ara matoanmaiSak UM WMInannare MM Voor tmjrtlfv l ul ifjt OfsimlMnniu II lVWm Inmiws MonwnJHM ta baurtMlohtan ItJ Naitenala Jausdalomiliwar tltr IT I leanmrt Uls VsttanmndIwul MtsWllamMan SM mSÜ Kaltuur II N OudulaarMvaaMin MM Tmtttttk dosr Sm RUka il arl Ktlkamlnl tar Or A waMawwfl M4I AmiiMmont orltaal ilaiAMfcW JUtttwrahamMt on allttm M M AMtMIrjMnwriMit HM Hel nAlie Mali van NsfrtsMla ittns atHltjaaniultameine têM ON4 asnav islo gr IIJT naMMnqitl MM inawriaanlaainnak Soar Ing W A Harwwrw OlMManr Om rati van San tMtrtmtÊmm 0mif m OM mi vinsuH o mum 7 M na anvtwwn l IM Oranafaaa muilak Mes tMtmómmt M H Vtaal mei planolaasaWeiM M ramMHnmualrt M4s ffWSew I ave II M Qfawetnoiw wii alll l 1 M aifoi ifiauwa nt omaalatie kMMMM IIM Da aars sn atlat MHT OMiiietMM Mtaae f 1 20 m 90 cent heiast nbegr Ptootibeipr mm 11 1 ver O467V80 Bl vllegm SC er uit I Ole praebi ENORME SORTEBRmCi PAPIERHANDEL Fa W J JONfiENEEL GROENENDAAI SO 04688 13 Gevraagd IVrOMOBIElMOreiEN Ford of Chevrolet onder No O 4680 bureau van dit blad 8 aiVRAAODi EEN FLINKE JONQEN melk te be04082 9 van 14 16 Jaar om lorgen Tiirlsingcl 6 Melile 24 vraagt enige oprechte Vriandinnan nette stand om mcl elkaar de Zondagen ent op genoeglijke wljte door te gaan brengen Br No U 4R8Ü bur van dit blad 9 Abonnemanisprija In Qouda per kwartaal il at per maand f O 78 per week 18 et bulten Oouda 18 et per week pel poit per kwartaal f 3 31 AdvartwiUaiirtat 1 S regeli 1 10 elke regel meer 0 31 tngesmdm Mededeellngen 1 3 regeli t IJl elks regel meer C 43 B overeenkomst geredueeerds prijzen Zaterdags kleine adverteniiln Ir da kwirtjeirubrick 1 3 regels u 28 elks regel meer f OJO Maximun grootte f regels diniMl HM MNO Nlauoaberiehtm MM Vgeaal kwarM ISrpI M M eM Ha HUvtnum I OsnSardaf I Jaauarl vaK Sa ultaanStan Jtamcmpraak svar hal wal e wn van UHI van UM 4tM mr o sr dan aae4ar hOvw iim I u MniaMfen Da ral vea tkamsavaar aal eaapaaM wè iea M mt Htt Wt aak i SM van natamal aar mavr Omla Sa vaaPoolnian tarwtR laak Sa Maaa Sa karaa MSI Vaa llM il U uw aal ever Sin atnSar Rttvamm n Sa liaar Q vaa Ova rt aa k sbal van i w VoaniehttneiKHanal hat sa aytawant van gwalal a Cakaa aaa nitne iMeea latlWSi Jfa f i i iM Ji bftl IK bakansa MmïsahMar an a4nHn4alM ir hei eaiMriaijiant wi Vo aarttskttMI a ajJw aaa hal SaiMnaiMnt M aa Kinutan 4a naar a BR oMaoae wai i MM Da parxUanal wui San Na4arfawl n aa Imlvoiul nm ii lt ww arSI avar San lanSar ÜMvarawa aa w ► avarMetit UW M e Ma a i H NiarM Mn aan eiHfnM vaa nemMM Wl Mttfftiw safca mi iiil i aa n fmmh aap t4 i ifa