Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1941

Woensdag30Decemberl941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lui Uar Ii Mn 9nft99 e 0e Jaarfjang No 20622 Borcaa UltKt Si rSLEr mn PMinfccatait IMM CbefredacMir r TOTfR Gouda PE FÜHRER de toekomst Door Riikscommissqris Rijksminister Seyss Jnquart SINGAPORE ZWAAR DOOR DE JAPANNERS GEBOMBARDEERD Het is Op zichzelf aangewezen aldus de Times Lot der Phillppijnen practisch bezegeld Vol von Monillo in de eerste tien dogen von Jonuori verwocht WU zijn het afgeloopen jaar ingetreden in het bewmtzun d t dit jaar 1941 het jaar der j Ml aiiie zou zijn en dat deze beltUMlag Mecbti in gevechten van Oen irooiitim omvang verworven kon rorden Wti wisten niet waar w f oor dez betÜMing zouden aaltreden maar hadden het woord yiD dien Fübrer 1 ricbtsnoei voor u denken en handelen Op 22 Juni van bet affeloopen jaar werd het duiielok Tot dat oogenbUk kon deze oorlog den schijn hebben van een Eu ropeesch conflict ter herordening yan de krachten vsn dit oude wereld deel Maar ook toen den Engelschen iet jq el van intriges op den Balkan dieen te gelukken wat dit 4en actieItnnen liet bestek van het toen aU Eurapa aan de duiden vasteland De ging om deze oorlogshandeling tot en t esli£8en fa te niaken werd door de overweldigend groote militairemacht van het Duitsche B jk weggevaagd Toen ontstond gedreven door de alhilutische en parasitaire krachten van het Jodendom uit den herostra icben waanzin van een Churchill mt godsiasterlüke huichelarij van een ItooseveH en het de vernietiging van Europa verkondigend wereldcommunisme van Stalin de coalitie van het kapitalisme met het bolsjewisme om met alleen Kuropa maar de geheele wereld voor altijd te onderwerpen an de heerschappij en uitbuiting van ée materialistische krachten van het pid en van de raskioze massa met Ue middelen van geestelijke verblin ding economische wurging en tenildtte brutaal geweld Nog was het de wereld ndet duidelijk voor welke be issme zij gesteld was n l dat het iing om de vriibeid van het volksche teven tegen de slavernij van mter nationale samenzweringen Op 22 Juni 1941 verbrijzelde de Kihrer nvet weergaloozen moed en cht vertrouwende op zijn volk ae plannen en dwong de wereldvor 4Rende beslissing af wetende 4at de imtmwttast ÜlA y n dezen oorlog ledragen zou moeten worden door het Duitsche leger in den strijd tegen de sedert tientallen van jaren tBeedoogenloos uigevoerde bewapenmg van een dictatuur over 180 000 00U menschen Deze veld lagen z n geleverd Waren de over winningen van 1940 van een toen iainuner bereikten omvang Öe overWinnmgen van 1941 zijn de grootste vsn alle tüden Nog nooit in de ge f ichiedenis is een zoo groot aan taf loMaten en ziJn zoo groote hoeveelieden oorlogsmateriaal op elkander f ebotst ja kunnen binnen afzienaren tüd op deze wyze weer op elkander botsen No nooit zijn zoo Foote massa s die m aantal de totale bevolking van een reeks Europeesche staten overtreffen vers agen vernietigd en gevangen genomen Nog nooit zooveel wapens en een zoo overvloedig materiaal vernield of buitgemaakt Met bewondering zenden wy ten groet aan onae soldaten aan het Oostelijk frdnt eerbiedig buigen wij OBs voor d gesneuvelde kahieraden Notf staat een harde taak voor ons Sedeif 22 Jimi van het atgeloopen jaar en sedert de deelneming van Japan aan deze were dworstelm rtn wij op het berilascn te keerpunt Van het lot gekomen dat voor de komende eeuwen bepalen zal welke ledeHlke krachten het leven der wolkeren zullen vormen Wij twijfelen er niet aan dat onze tegenstander lUes wat u hun vermogen ligt zulten cmicentTeeren om ons het hoofd te bieilen nu hun plan pm on na d bewapening en mobilisatie van alle Irachten hunner wereldcoalltie op het door hen gekozen tijd tlp te overnilen door de VMtbwaden daad van pa VtlNinnr t verijdeld ry en onze Hndgenooten zijn echter na de varingm v a dam eewten w t ortog e en vwtbeilolen om alie en k onze lM4 t ra hten op t nm n voor de vtOheM win on volksche leven n in deten elmhtrijd te WHMn Wat in dien tu chentijd aan het postelijk traat aeekiedt hM nnert fc die d i veldtocht In het Oosten d a eenten wereldoorlog hebWjmmMk t aan den slag in de rMflMN in dm winter van 1914 5 niet 1 aan een soortgelijk riaoh verwop irtaar la aan het kan vaa dcxeUkie hl w i prfani ve trategtÏMÉM bekwaamheden vM boli ewtotiwhe generaaïi evenals vaa e kelzerihk Russiache it Nikolajewit kon toen 1 piaatsaiUke uccessen tengelg van de wnitaiische omatandig m gewii bwüMWiden lag toegan UHer r b oedige verliezen hter vwtwakten de tlussische I die ite bet voorjaar van lÜlS ft wuènumé kond t bieden aan 1 aanval van varbond en troepep Tamof m OortJtz Wat d bol i k i Ji suceeiM t boek wlHwi Uea I 4a oor het Ooateiifk Imt lapohhen wifv 4 n Ihrer Dw a vaa omvangrUke m onder RNeMmia wtatefsehe omaüft m Bttttelooae aa v l h ndeli latan wfl nittlg over aan de Dr SEYSS INQÜART Foto Archief bolsjewieken tegelijk met de tengevolge van den invloed der koud buiten verhouding gestegen totale ver liezen want de onder j ulke omstandigheden in den aanval gewonde soldaten vriezen meestal dood voordat hun hulp kan worden gebracht Het voorjaar van 1942 echter zal ons leger niet in het westen van Galicië maar voor Moskou en Rostof in de aanval zien vastbesloten om ieder voordeel tot het uiterste uil te buiten Uit het Oosten komen de doof ieder mensch die soldatesk d nken kan verwachte maar alleen voor de dobrGod met blindheid geslagen kliekvan Roosevelt verrassende militairesuccessen der Japanners Dit vo kvan 190 mülMeii mensaiien is op grond van zijn traditioneele houding militair superieur aan zijn tegjr stander Het heeft thans reeds de beschikking over het economische potentieel van eéh door driehonderd totviehonderd millioen menschsn bewoond gebied en de reeds gewaagde doorbreking der economische blokkade doet een zoodanigen stroom van goederen van zoodanigen aa d verwachten dat reeds in den oorlog de tot dusverre toegepaste economische i ezuinigingsmaatrcgelen verzacht konden worden 0e Engelschen die Duitschland wilden bestrijden in een oorlog op twee fronten zien zich thans in een oorlog op drie fronten verwikkeld Op het eiland houdt hun vrees voor een i v8gie een millioenenleger vast dat machteloos slaat tegenover den nieuwen Westwali aan de kust van Europa In Cyrenaica zou wanneer de gegevens van de Britsche propaganda juist zijn hetgeen wü ditmaal willen hopen een millioen soldaten met hrt bijbehoorende materiaal het bet j Engelsche leger naar gezegd woidt in het veld gebracht zijn Het eerste succes was het verlies van eenige generaal wien de opperbevelhebber achterna gezonden werd Thans hebben de Britten weliswaar eenige duizenden vieilcante kilometers woestijn bez t zij moesten echter over deze steppen 1 glacis voor de Diiitsch Italiaansche stellingen blootgeeteld aan de aanvallen der verbonden luchtstrijdkrachten steeds nieuwe reserves aanvoeren om d tenslotte toch slechts vast te zijn geloopen op een neventooneel van den oorlog dat het miUtai e dilettantisme van Chprchll heeft uitgezocht en dat aan den kant der apilmogendheden wellzwaar in kwaliteit altiniwtcnde numeriek echter geen gewicht in de scKaal werpende ktachlep bindt ledere man en iedere tank die aan Britache zijde hier in h t veld wordt gebracht mankeert op het oogenblik p ieder geval in Oost Azië Het is een van de bijzonderhed van dezen oorlog in tegenstelling met den Wereldoorlog 1914 llJlS dat de gevechten niet zooa s toen in het hart van Europa en in de vitale nabijheid van het Duitsche Rijk naar in de voor Europa gelegen ruimten word uitfe vochten Echter in gebieden waarin het risico van het suceci aeliee ten laate kemt van het Brtttcne wereldrijk Oe opmarsch der Brttaehe troepen van Sidt el Barani tot BenghaM la v9or de eindbeslissing zender beteekenis Mochten echter eeng de divisies der spitmogendheden van uit 8fdi el Barani een even verren opmarwh naar het Oosten inzetten dan ie de slagader van het Britsche wereidrUk getroffen De strijd om Singapore 1 nu geheel de strijd om de centrale maehtspositie die het hart van het Britidie wereürijk Indilf n l be ch rmt De volkMbe basis van Engeland is veel te amsl om op al deze oorlogst eeI n te land n in de lucht en bovendien voor de voor bet vAeren waa dezen oorlog voer Üngeland anvoorwaardelijk noodzakelijke vloot en tenslotte oor de even noodzakeltka bewape ningsindustrie de noodige manschappen en menschen op den duur ter beschikking te tellen De gekleurdhulptroepen begipnen echter naar uitde laatste berichten ontleend fcait worden en zooals bij oorIogsbandelin gen van dezen duur en hardheid niet anders te verwachten was te versa nen zich te keeren tegen hun Britzëhedrijven Ook de Vereenigde Staten die na het aanmatigende politieke en miUtaire dilettantisme van hun president Roosevelt door hun optreden den oorlog beshssen en den vrede naar him goeddunken verdeelem wilden zien zich met toenemend ongenoegen gewikkeld in een oorlog op twee fronten waarvan het eene door de Japanners met doelbewuste zekerheid wordt geIfquideerd Het zal niet lang meer duren dan zal Roosevelt op zeer drastische wiize door de ontwikSeling van den toestand in Oost Azië teruggebracht zijn tot de wijze beginselen van een van zijh voorgaiigers Monroe en de Amerikanen beperkt zien tot Amerika De Sovjets deze angstwekkend bewapende oorlogstegenstanders hebbeo in hbofdzaak hun in tientallen jaren van heeredieiu jen bijeengebrachte wapens en het minioenenaantal van hun geoefende soRiaten verloren Hun Zijn ook minstens de helft van hun menschenreserves hun industrieele installatiesen hun ontgonnen grondsloffenbronnen afgenomen Vooral ontbreken de graangébieden der Oekraïne zonder welke een verdere mobilisatie der bolsjewieken voor leger en industrie op den duur wet mogelijk is Het militaire en economische machtsapparaat der Sovjets is zoo kapot geslagen dat het reeds thans geen factor meer vormt voor een actieve oorlogvoering ongeacht de gebeurtenissen die in het voorjaar te verwachten z n Bij de jongste conferentie in Washington is ter versterking van het aanzienlvke geschokte vertrouwen niet alleen last gegeven tot het houdeft van een biddag maar ook gewezen op de reserves aan menschen en grondstoffen die de wereldcoalitie van hei kapitalisme en bolsjewisme ter beschikking zouden staan Een overzicht over de krachten aan den Jtalit der spilmogendheden en haar bondgenooten wijst uit dat thans na het toetreden van Japan tot dezen wereldoorlog ons front wat betreft tot optreden bekwame troepen in aantal naar alle waarschuniykheid permanent in Ofvlogservaring ecbtea iil ieder geval belangrijfc superieur zal blijven en het niet noodig heeft een kolonel der cavalerie tot chef van het Aan de Jongste oit Malakka vaa de PliiUpiKI ien en vaa Borneo ontvaagen keridrten gelooft men in TMo kawteai oatleenen dat de tiaiMleiüke tegenstand vera begint af te nemen meldt het D N B Met nioiwe vet erkingen nadert een eoneentrlseiie aanval 4e kootdstad van de PhiUivitsan Manilla welker positie in weltageBehte fcitegMi te fokio als aletk bedreigd beaebonard wordt Iteedra de aoeniaamate vlfegvelden op het eiland Lasen en de iiaven van ManiOa In Japansche kanden vallen venraeht en dat het lat van de nM pdnea besH M aal sija Atgesiea van de eaenomfaKlie geTo i ea aan ka caanae j cestigavedies veer de Veteenlgde Staten aa daaiasede 4a laatste mageUllkkeU aQa wtg tmtÊÊ m aas an Japansiilien aaa a a l al ta MdaB asuatien desa aMi an Met ver ricte kiadrten av B i H s iifc Bamaa en 8tai nata aal ileMaa Daw da Britsakia ehe etritdknebten la t enatelr Iing tet de I annan teganaver aail ver saperieaiaa tegenstander staan kan er over den afloop van den slag bi het Ziridwestolijke deel van den Stillen Oeeaan gaeu twUtal neer beftaan Over de krügsoperaties op Luzon zeide de Japansche woordvoerder te Tokio dal het Japansche programma voor den veldtocht volgens da plannen verloopt De val van Manilla kan in de eerste tien dsgeir van Januari verwacht worden De Woordvoerder deelde voorts mede dat Calcutta of een andere stad door Japansche vliegtuigen gebombardeerd zat worden wanneer men deze tot een ravitailleeriagsstettn mt voor het Tsjoengkin Mgbn r maakt HU voegde hieraan toe iat de Japansche luchtmacht gpnuains dan wensdi koestert Brl Indiaeh abi d daw bomaanvaU l ta teiitaren Ue a nt i der Jspansehe tadttmacht lolden gisteren in de eerste plaats de vaattig GDna04ar voor da departement van Marine te maken Wat echter de economische capaciteit betreft het aantal werkende handen en industneele installaties die den a ilmogendheden in de door haar gecontroleerde gebieden dus jpracUsch geheel Europa en Oost Azië ter beschikking staan is thans grooter dan het aantal waarover Engeland de Vereenigde Staten en de nog ont ezette Sovjetgebieden inderdaad als tot actie in staat beschikken Itekening houdende met de waarschijnlüke ontWikkding in het Oosten van Europa en in OostAzië het op de knieën houden van Engeland en de door de deelneming aan den oorlog noodzakelijk gewgrden t ewapening der Vereenigde Staten bijna van het nulpunt af zal dace superioriteit naar alle waarschijniSkheid effectief blijven Het Duitsche l er herft in den zomer van 1941 het resultaat van een bewapening die ongeyeer 20 jaren heeft geduurd met onderdrukking van de meest primitieve levenbsehoeflen van een volk van 180 millioen vernietigd De geheele en nog belangrijk xipgevoerde bewapeningsproductie van alle vijandeltjke staten is niet in staat in de eerstvolgende jaren dezen overvloed van wapens te vervaardigen die in handen waren van geoefende millioenenlegers waarmede de soldaten van Duitschland en zijn bondgenooten in nauwelijks een half jaar hebben afgerekend Onze productie wordt dageWks grooter en beter De productie der Ver Staten waarop onze vijanden als laatste redding hun hoop stellen moet nog eerst op gang gebracht worden en moet alle prfxiuctiemoeilgkheden doomiaken die een dergelijke reorganisatie in den weg staan Vooral moet echter worden afgewacht hoe de bevolking van dezen weg now nooit aan een ernstige beproeving blootgestelden staat zal reageeren op de economische en militaire eischen van een dergelijke bewapening en mobihsatie Aan grondstoffen is de ruimte die thans in het opnieuw In opbouw zynde Europa en die reeds op dit tijdstip Japan ter beschikking staat nauwelijks armer dan de ruimte waarvan Engeland en de Verffen Staten zeker zijn De beslissende productiegebieden van grondstoffen in Zuid Oost Azië zuilen echter volgen den loop der dingen binnen afzienbaren tyd niet meer den tegenstanders ten goede komen mnar in toenemende mate de economische basis der partners van de spil versterken Deze oorlog met ztjn bijzondere Mli tandigheden door de uitgestrekte gebieden waarin hij gevoerd wordt en vooral tegen de ons in diepste wezen vijandige tegenstanders valt baai van Manilla waar het bombardement twee uur duurde benevens de stad Calumpit m de provincie Bulacan waar eveneens tal van bommen werden uitgeworpen Volgens den Britschen nlenwadienst wordt ia een camnMatque van Washington meegedeeld dat sich in den NoordooateiUken aeeter van het front van Lason een tware Japansche dmk entwikkelt De krUgsverrichtingen aan het Zuldellfie front arorden voortgeset en vt delljke Inahtaaavalien i tt ever een l estrekt gebied ondernemen De Britsobe nieuwsdienst meldt alt Manilla dat de Anerikaaasebe atrttdknuAfan al ralkrasen nit da streek van de galf van Vagaran hebban tHiatfrtrakken Ka aan atm knMit alt Mtaiillta verspreMt da BrttsAe ieawsdiaiMt een eaannnMné van bal Amarlkaaaaelie iegar vtlgans hetwattt db Japanners met een graala sk fdmaelit van het NowNhM en ZaMaii nit apmkken ttt strUd op Malakka De op Malakka naar het Zuiden oi rukkende Japansche troepen hebben Batoe Ga ah bereikt Het volgend doel zal de Overtocht over de rivier Bei nam zün vanwaar uit dan die weg naar Koeala Loempoer openligt Singapore Is te den uaeM van Maan dag op Oiiisdag en ook Dlndagochland drie malen daar Japuuelia bombardananla vUefMgan aaagavailen waartoar awara aenada aan mUMaire doelen ontstond TarwUI wr vlNchteliagen alt Naonl MalakJka naar Slanpore kwaaaan verlaat d kavolkmit vaa Slanyora tlinw wa ar date stad am de feevlgt IwditaanvaUen te mit aan Ook la dM nacht van Dto ap Woeaaiag is Sbifapw daar craete Cetauitlei JumassM la t a i v Ma t uil gen aasfavMn Mdanks kal staakte ar ifU m wU k an kal StHMm vaat an fletaa lal vaa k a aa tflM miUMm tBüMÉHMi Ma b i1 buites alle gebruikelijke Bormèn Hij vormt niet alleen een aangelegenheid van d soldaten de militaire organisatie en dtis van dën geoeralen staf maar is geworden tot een volkenworsteling m3t alje krachten en op alle levensgebieden waarin de naar hun volksche vrijlieid strevende naties de physieke en geestelijke grondslagen van hun bestaan veroveren en beveiligen Daarom doet het overnemen dpor den Führer van het opperbevel van het Duitsche leger dat de eigenl e drager van dezen strijd IS aan als een Brmgend beroep op de natie zooals in alle beslissende situaties der were geschiedenis steeds slechts één man als leider het zwaard en den geest van het de toekomst vormende volk bestuurd heeft Wü vermogen slechts aan te voelen wat het lot ons geschonken heeft toen het aan on en weliswaar alleen aan ons het Duitsche volk in onzen Führer het genie van den grootsten staatsman en den grootsten legerleider heeft gegeven Wy natioraal socialisten wisten dit daarvoor zijn wij aangetreden en daaraan hebben wij geloofd Het Duitsche volk zie rustig en ernstig werkzaam en vastbesloten het nieuwe jaar tegemoet met alle inspanningen zorgen en beproevingen ie maar kunnen komen Bil de jaarwisseling heeft de Fiihrer ors door zijn oproep voor de inzameling voor het Oostelijk front aaneengesloten tot een levende eenheid met onze soldaten en tot een actieve geipeerschap Meer dan duizend kilometer afstand zim m ons bewufitzijn weggevallen Wü allen leven met de gevechtshandelingen van onze soldaten mede En het is goed zoo Deze strijd brengt het Duitsche volk zijn wereldbeteakenis Deze moet mef den inzet der laatste krachten veroverd worden want het bewustz jii van dezen inzet moet als erfdeel fp het Duitsche volk eeuwig levend blijven Dan zullen komende generaties datgene weten te behouden en steeds b reid zijn opnieuw te veroveren wat thans door den Führer en de door hem opgeroepen krachten van het volk In van de volken van het Oermaansche Europa in wapen en lotgemeeisschap met het Italiaaosche en he Japansche volk en onze andere bondgenooten tot stand wordt gebracht Dit gebod van het lot dat wü Dif tschers en onze reeds tet nieuw volksleven ontwaakte yrjerden In vastberaden optreden opvolgen is tevens de categorische imperatief vooi de houding van al degenen die zich nog onvoorwaardelijk willen biwchouwen als in verhouding van vyandschap tot en bezet door ons Pogmger Nadat de resten van de elfde Britsche divisie op Malakka cmdcr bevel van luitenant generaal I yon was ineengestort en een Australische forma tie ich zonder strtjd had teruggetrokken zijn de Japansche troepen over dewijde vlakte in het Zuiden der provincie Perak na een strategisch belangruke pas te zijn gepasseerd in sneltempo opgerukt Domei verneemt uil Ipoh dat de vyand poogt de vluchtende troepen in de omgeving van d hoofdstad eener bepaalde provincie Ifr organi eeren om tijd te winnen vrforde toekomst van versterkingen u het Zuiden Volgens een extra bericht van Reuter uit Singapore is daar l t standrecht afgekondigd De Times wyst op dé zware bedreigmg van het Britscte vlootsteunpunt Singapore en schrijft o a De snelle Japansohe opmarsch op Malakka het bombardement van Penang en de problemen die zün ontstaan door de onverwachte ontruiming van het eilandi benevens de val van Hongkong l cbhen de Europecsche en Aziatische bevolking van Singapore In dezelfde mate gebracht tol de overtuiging dat Singapore in een nabije toe komst de realiteit van luchtaanvallen en blokkade zal ondervinden In dit artikel wordt de luchtmacht te zwak genoemd De toebcreidselen van militaire en burgerlijke instanties ziJn onvoldoende Men heeft niet verwacht dat de Japansche aanval zoo plotseling en zoo krachtig zou zijn Wat ook te Washiogton wordt bestótien Singapore is thans op zichzelf aangewezen Kwala Kipit in den staat Kelsntang dat door een spoorlün met het Zuiden is verbondfn en door berijdbare wegen met het Oosten en Westen van net schiereiland is door de Japanners Ingenomen Het ligt 120 mijl ten Noorden van Kwala Loempoer de hoofdstad der Maleische staten mmmmÊmmmmBggfmmmÊimmÊÊmm FAMIUEBERICHTEN NAAR mpIE MET UITGEZONOEN De persdienst van d n Nederlandsch n Omroep meldt üeoals bekend had ét Nedeilandsche Ontfaai de magalUkhaM geboden om vfi Ol leJaai sdag Ikwr mkMei iwa den ultra korte golf Mnder familleberichtea naar Nederlaadseh Iadië uit ta eenden In verbaad me de r i tie die vaa NederlandsehIadtoiAie ttlde op dtt vaoni m n volgde tal het beluliteren laayUabariekten stert berM Saa BwlatBn werd bedaalde nltamiMagwi vaarlo Mc alet lo mtm aalavladen en gedachtengangen die in deze alle terreaiöi van het menschelijke leven omvattende worsteling de tegenpu tjj og welkewyze ook steunen kunnen niet geduld worden ook dan niet wanneer het hierbij om vroegere zij het Mk intusschen tot formules geWiOnMi tradities gaat De bestauubeveiliging bjpnen het bestek van de aanwezige mogelijkheden is gegwea i or degenen die helpen de econonusche taak ten uitvoer te leggen die aan ieder afzonderlijk land is gesteld Politieke verantwoordelijkheid kaa echler slecht büdragen die to het mfliiaire of burgerlijke bestek optreedt als strijder voor het nieuwe Europa AI het overige interesseert ar s niet In dit land hebljen zich reed ruim honderd duizend personen geschaard in het front van Aet nieuwe Europa Ruim tien duizend tredeni op in het groote front van de tot opbouw Dereide volken voor een nieuw Europa in het grijze eerekleed van het groote leger met de kenteekenen van Nederlander De beslissing voor de wereld is gevallen Het jaar 1942 begint met duidelüke fronten Alle dagen nu en bij ledere aanleiding die ons ernstig of blij in bewegio brengt snellen onze edachten naar den Führer zoo ook np den eersten dag van het nieuwe jaar Een gelukwensch voor de toekomst of een dankbetuiging voor het geen beleefc eo ontvangen is deze fcieide zaken al komen zü ook uit het diepst van het hart zijn te weinig Ons door den Führer gewekt bewustzijn van de dingen die thans geschieden omsluit alles wal wy kunnen denken en zeggen en omvat allen die trouw den Führer volgen Hem is alles gegeven Den Führer heill r Duitsche winter iiuEftmelinff voor het Oostelijke front OOK NEDERLANDERS KUNNEN DEELNEMEN t r Op verzoek wordt van bevpegde zijde meegedeeld dat aan de wintermzameling die de Büksduitschers in Nederland vcor de aan het Oostelijke front staande Duitsche soldaten In d n tijd van 27 Dec IMt tot 4 Januari 1 4B in den vorm van e n vrüwlllige beschikbaarstelling van warme kleedingstukkeij vooral van artikelen ui wol m Iwrl organiaceren ook Nederlarders kunnen deelnemen Van Nederlandsche 7ijde is r 1 vaak mot het oog op de om tandieheid dat immers ook Nerferlanders aan den kruistocht der Duitsche weennapht en haar bondgenootpfi tegen het bnj jewi me deelnemen en dal 7Bodoen ie de Duitsche kjeeren inzamcling ook den leden van de vrüwilligerslegioenen van de andere Germaansche landen ten goede komt de wensch tot uiting gebracht hut deel aan de Inzameling te mogen büdragen Al dezen Nederlanders zal thans de gelegenheid daartoe geboden worden Zjj kunnen de door hen beschikbaar Ie stellen kleedingstukkea en andere artikelen l il hei voor hun woonplaats bevoegde pla selüke Duitsche inzamelingshureau afleveren Zü krUgen daarvoor een speciale kwitantie die op een later tüdstip kan worden Ingeruild voor een schenkingsoorkonde die hun namens het Duitsche volk zal worden overhandigd De vo gende voorwerpen en kleedinrstukken komen voor de vermelde inzamelingsactie in aanmerking overschoenen warme wollen stukken zoo mogetük gevoerd of met bont beleed sokken kousen verflen jakken of pullover warme vooral wollen onderkleeding borstrokken or derpentBlon gbntels iMtaten iongenbaacharmeré rik soort hooMbêdekklng oorbeschermers pols n4cniew rmers bontjassen In den ruimsten in des woords Iforte bortjasiien en bontvesten met bont gevoerde leeren handschoenen gritrelde handschoenen en wllen wanten In het algemeen alle goederen uit bont zijn aan het froitt drlnaend gewensehf Verder j estikte of gevoerde vesten wollen shawls en halsdoeken In het Igemeoi t Ier wat ertoe dient om den strUd tegen de in dezen winter vroeg begonnen koude met ueces te voeren Onderstaarfd publlceeren wö de adressen der Dulisch inzawielingsbureaux die voor onie lasers in asrmerklne komen rn Zuid Holland Rfttterdum WeltzeedUk 148 UidenBurchtsteeg M Schledam Lange NIeuwMrsat 197 Goud Oosthsven hoek Minderbioedersteeg Dordrecht Vrtt 3 Geopend dagelijks vsn llmdl u Den Maag Oroothertoginnelaan 41 Andries Blckerwag Scbevmlngfn Dulnw IJ Dalfl Hlppolytusbaurt 43 b Wsssanaar Joh van OId nhami eMweg M Voorburg Heerenstrast Ï4 Geopend dsgelijits vnn 19 81 u