Goudsche Courant, dinsdag 30 december 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 31 DECEMBER 194 Dtete in pnctQk tt tenwu b t m am OM luMlitiilÜi a taM wr bttMl i a iiimA jt mgmm m Keipitc riiig en beweging op alle gebied Nederland M I9êl zich tegoi de Jfapum a upintic vnacCtm met d d wonooriiebe middelen dte iMa ten Aenste ctdSen Van dat oogenUIk af rifna f rde Japan Huuier aphoudca iwt evaac onuinatM t vordea ea kaadl dc li j fc l eai n maa tna e lM ao ïlnd AU ubUce 4 JapnïSi pen ceq Britadi Invaaieplaa tefen lodeChlna en riep het ToUofche opperiaevel rcierviiten ender de wapfenen Snel volgden de Tetten en tefottetten die het Uoe eUM cat zoete bM9 in het bert afaliiitea dHB8el het neer veUcB Andes aM i mmm iknr n ait Op Juli kwam een mereenkomat tuaachcn Tokio ea Vichy tot aland valecna w k gi M Juli Japanacbc tncpea t S I b ndden em tratcflache punten van ladiv China te bentten de iuriM en dag blokkeerden de V S en n eland d Jammache atfdL Dew fébewteiriaaca l aakW dea band tuiachen l eadca an Wa rinaf og nauwer KooaeveK ride dan diak Tan laolationlatlwfhe zfldc onder lBvl ed van de MtelUkc önta keltna vertn aderen Qe Atlantische Telflaring dte hij U Aogualiu met ChurcfalH nmen opstelde Bwakte de V S tteercCiacfa to party In een ilecbti In Mia a c niet enthrand wereldcoBlIiet De aarbcreidiB ea eoar dit conflict crdca lataaachen treUen Amerlkaansche troepen bïzetlen S Seftember Ualand etnd Octob worde ra de Amerikasnaehe bladen de landkaarten epubjieefrd die aioctea bewQzcn dal Doltachfauid plannen becA tefen bet Amerlkaaiiaaie coailaent 13 NovenAeriwtMaen de V £ de acutratltettawet la dtat voege dat Amerikaanarhe adMpeK d oarlogszAoea mogen bevaren tevorea al had men bet goea gevonden de koo Araardert te bewapenen Begin September kondigde ToHo de aatlanale nMMIiaaUe af 0 cUmag kana eadertiandrWngen Konden geen uttkoMat aicer brentca Kaaroeaoa relada naar Waahinglon awl een hopelooze mtaale Oen eenteii December mobUiaeerde Ifed IndlC dat reeda op 3t Juri partlt had gekozen voor het AngriaaMaciw trmii door een mlUtaira overeenkmat te dMÜea aiet Aaalrallf en Kalakka Kn oS 7 Dceemba a merge Is de vroegte baratta de atrttd lea Da Japannen aloegen toa doegea taak beten zich vaat In den tegenstasder die verwikkeld ia in een airild op levea en dood De wereldoorlag brak ait Ret pact van drie werd eaa aatWalr baBdgeneotachap dagenlang anren de eariogaverklaria n niet van de hicbt Thana ataan alataa ala vijanden te boek die eikaan landaard niet kennen clkaara taal wellicht nooit hebben haocen aprehen Twee kampen de DE DYNAMIEK vierde hfK gtij Wn leven bt cea be n aa KA t é tl bewegbg dal da velt gebeaHeaiaaea dkaar la bel gAeag vee Overzicht van de disfribuiie akaa aehikhaar fsalatd Juli aa dtt iMt a daa bta Si raat werpen ia ta 1 41 de dtotribalte vaa levenaraUdeleB ea aadere artikelen gewavrtaahalta aa ta Ten be hoevt van het zelf bereiden na Jaw ward ta Juni een extra tant aeoB s Bik er beschikbaar geateld Ovartgeaa werd ket rantsoen JUvrX i Mei Itll gehandhaafd op 1 k g per vier weken aaBvaskeHk 1 kg per U dtDa distributte Is reeda In het as De rantsoeneering van brood dateert vaa IT Jnnt IMS m bedwm lal 21 September 1941 voor volwaaaenen 200t gram voor kmderen lal aa ant t Jaar IMt gram en voor pe r suaeu vaa P 14 tot en met 20 Jaar 24e0 grsm per voerdweek Thans bedragen de rantsoenen Vao de grutterswaren dierespectlevefQk IIOS MM an MM giam sinds tl Juli IM In distributte zUnTwaamaal wand aaa atsa raalaaaa gaondcrgtaaea dt raatsaenea eeniaa w gevea bL tu n rku i IS Mei aa S AnI ea ligiaasa Mal tagaag vaa N NtwafBbertutschen B Juni en g taU ter fraatte 1MI te gortpaa aliMn o bnnnaii vervat ttm MSI aa MN araa par perkrijgfaaar aa wel 4 llln par baa voor on weka BevermaiM te M Noveaber 1MI uit de dialributle geatmea de aaawetige voorraad Inn aa dfendatara Bet bete rrantaecB Ingevaerd tp M Juli 1 4 $ te sleeite ast gram gewent doeh de gddgheidMlunr van de banncb rerd eeai maten gcartlztad Tal 21 April mi werden 4 rantaocaea per 2a dagea vetalreU tet T September 4 ranta oen a n per 3S dagen daarna g raalir M dagea It vTo rLSS ir r s w eM w jM r B ii y J M MM tot ea nm tt Jwrt van dU laar y 0 fc Oecenber te thwttt be y cWkbaar gaaMd al W van yasa ptr t aaean sn Vtntmgit 5iW ki Vmt Oeslr jmmettzkh kMenkni De Vi téèméoig brak int ondanks ALS etna de gw hiedenia geschreven w i r het donkere i t M nu net een Mtt e i ea nasmaak in den mond en onda vorgen dan B ilg tiental jaren uit de histwic der menscMieid En w € Sm tft Bói van oorlegismnter tot Mri E nntèr Midergii eD zelf bridnad tm$tT Uxt meedoo esloos geweld w Xien verbi sterd op den cenen laatsten dag terug tot den eerstoi en voelen in deze Mft dagen bet geiridit ven vSe jaren De storm der historie heeft het bcyr van V we8SCv d De gebeurtenissen vin dit jear e den werddooilag over ositehoofden étéen losbarste zi Awreongetiiimeld tot den doBfceicn chaos die dnifct op ons waken ei dapen den oorlog dien donkeren chaos duUdW de bange vcmaditiiigen èn de hoop op ds vreet ma de aabestaaiden ia Nedefland ever zee dlenB ook fai den beaierd staan to het verwachten van een betere wereld voor hen en ons In rrede en veiligheid Dat zijn gevoelens min of meer vaag nta rf meer ged rag e n door hoop en vrees of door overtuiging maar gevoelens 9e aan het systeem van ons notige d 6 n k en tomden i Maar aan het einde van dit Jaar als we de balans opmaken een Idtteie anoMdt la den mond i hoop in het hart hoop op vrede WÜkn We terugzi i en verbijsterd gedenkda wat er alka gekeurd ia Det het zoo oventelpmd veel isi 8 jaar hk jaartal wordl Da aaia M ia il K brak oH Dit aia9 la dnaetje zullen latere gaalaAtan automatlich nltaprekea m hak aaaaaan vaa hrt Jav dat aaa bat einde an deia laatate dagea Jaaalal wordl IMl Vn a eaa da n Satafa ea aUn en randgaMaden In de ban van daa oorlog dweaft greaMe bet krljgagawtfd lat eaa ta api Hii a ai Anaageddon dat gaaa naiMaant adu apaart De laatate laaaad bracht de voltooiing van wat Vhf atta aaacaterwaak aag vaae ea tegen vtig toen de Britten den Men Juni deze landen evervielen Berst den lOden JuH vracg SyrW em het atakea van de vitaadei kkeden en herten tüd beeracfate ar c at to des Lcnat Slechte korten ld Waal lamldd waa de Sowict Uaia fai daa oarloc gewikkeld ea bet dod vaa Engalaada cndrlngtn In dezen ho biaachen StaBaa r k Brttsch IndUI de Wddellandacfae Zee en Egypte was steeds IdelOker Stvwden Iru ken daar niet vreedzaam an alkHdig blaren liggen Op 1 Augnaina mlltaa Brttacfaa en bolaJewlattKhe Irociien het eade Peraie Utmen dat binnen enkele dagen van verzet het Jidc der vreemde beaeltlng te dragen kreeg Het KtiUi Oeaten bad den oorlog zlin tol betaald t thqi t g ie H aaa iQn Allereenrt da voHoeltag ia Knropa Ka da afgeronite Dultaebe aega la hal Waataa kea he bQaa alel andara al aak ta B pa a alatmhaak moaat b waaatfaa dalaa Ta laM had hal wwi zdoela Bmr de bolsjewl el waren ricehta aptaoden vaa secundair b aag veer hel groote bebeuren van dezen oorlog die tratfadie oorlogsdagen in dezen hoek van de wereld waar eena de geechledeala der aenachheid geschreven werd Niemand lai aleb echter van den Indruk tos kuiuien naken dat de geschiedenis zich thana in moderner gcMedei vormt dat hel pont waarom de graala teilen van dtt Jaar zich kTtataUiseerdea tack elgenlilk gwormd wofd en wordt daar de tilanlacha hotaing lasadien twea Jonge Juiat volwassan wereldbeschouwingen het natioaaalaocia lisme i hel bolsjewisme De machten dia het apHallinw dt h in eorlogaverm vertegenwoordigen hebben zich b j dcsen atrijd aangesloten uit den nood van hun beperkte mogei kheden en atch warmend aan bet nu eenmaal brandende vuur Op 21 Juni nditen de Dultsche treepm k SawjatUaia btanea drelelag van Bnropa Het la aauwdiha naodig de hlatmtla op tt halen van de zaa aerlogsmaanden dia varBapen vMr de winter den grooten Duttachen opmarach de grootste wellicht ener tijden atop zatte Finland behoorde van den eeratcn dag at lot DultacMaada bendgaaeotea hel had een rekentag openslaan dia het boa eerder boa Uevar varell i rilde De atatan van 0 al Bur pa warden politiek aaDecngeamecd la hun afweer van het tot de tanden gewapende kelajearisme uit het Westen kwamen de vrtjwilligera aanhanger van de eoBd al ear d a alanwe ordeL De siagetr em Lemberg en Bialjratock Br at Utowak WUna ea KInak het deocteeknl van da SttllsHnla ap U JuU 8a veciwcde strijd om Smolenak daarna Nlkoltict de overtocht ever den Dniepr Gomel val en BalUscfaport SchtOsselburg de tnsluUIng van LèntttgradI Kiev de Krlra het Ooaetabehfcen het oprukken lat voar ana ze Dattschan legla nn a lr aae Ma a In Ha daeaidii 3ati uide naad te liaaal dia Aataaaacaia tat tan haeht as da aa HoiilaAaard alaati gaa a g biB M aak de Ba aa oavearwaatdaUlk In de Duttache cbBcaptle vaa hal nieuwe l aiu g a opgenonan m Pebmarl ontving HMIer den Znid SIaviBchtB prenier en dta oriaialar van buftenlaadaeha aakaa en av daa aaralen Uaatt tad BBlgnr4 e tat hel aaet vaa drta laav da DnitadM I MB tilaJta aVa laadasienaan ala ria atgiutlaiid Toaa prtna itgent Paul nog dItzetMe naand het Ztdd Slavlaefaa fcaMaal wtHgde aa twae vaa iQn mlnlHk aaar Salabarg ataorda en e ve aet na ZuldBlavm loeliaden tat hal drlamagaadbed vei ag la lialiiaihllgan aag het er naar it et de Balkaa taaiirtiaa Vaa difa torlog an ondanka daa Bag ateada duraadaa arleknh Itallaaaaehaa ttrlld gepadr flaaeffv zou worden aauweUlka la berlanasing ta mrdea streepen te aUaa aUaa voar dan geeet dia dezen tQd balevn Bet alcuvre Jaar aal laeren hoe deze strtJd tusschen t wa rauaamacbtcn valtpaM zal rorden aaaaaiag nikten tracMa 9 t Apifl OiMMBbDd Vp m Hel waa eij 4v eh Bdtaaceaeha ürtrigua die deze niirfe ai a iia Terwill pites Paula adal e laia da pat la dea flUct daaptaa eaa dea baad aaal de aa ta ba kiachUgcn trakkan Barviaehe gtneraala aaagemoa Hg door Eaeila he en bolalaaJaUicfea raa dg e v er a het rinwrd nttde tEkeeda am daa alt9A amS de Daltaefce WOTnaachft aaa ta MhdaiL Panla raSBarfas ward sHvrartaatd Peter B werd tli koalns aaar area siachoaen ea aa laiiia lalGtaa da Dultacae èn ZuIdSIavlf in TNa ApiO ca Maar niem amieren Md dar Op SMtlda df laM halptnaeaa lat da Irtaode tfilija tte JWI mw lOtsavtnsd aMK dg aewugeQ aaa epwao mw OaHadUHd v O i iïl i i dia aai hl haï Siddmwtlta ia da la aaa dagaa vaa Mat au d aa iat a aaa A i OMt da veMvaiiiig vaa Krala iMt l aeg g il M i ra Bww g w mij d a jlm h t paal vaa dM aa kaan lOata BffladM aal Mad la da Mkuk BMtr ap niemand zoo gezegd zal een indruk hebben dan dat hel gc s tb ladaii l a alcb gvweotald haalt eai bak haandpung vaa dazea tIrUd dat om het belangrijktte voorbeeld la asiaaMe di heatertag tea gmttm vao arlosalBBieoginc ta da V S ar stark door b bmnrtoed baeverï andere taetoren daarbff ook een gnote rol speelden Imtoara da mog Uldieden vta net nfamn Kant tegen DoRaebland beden llaaaav alt de kaaa verdar en vesdcr te gaaa te bal iMchtt ap ata niemia nog new atpaidi vn dit Jaar emd baad mal lürtata aa BMoapaVaft aaa te kataa 0B nssyt Iraifn De ectste mo haid beod aakauiWk Bagatend In Haart onderteekende Roofe 1 kalptnl aaa daa dia to s ik aa k aan cidde maakte aan da reeds lang gebtohen neulralitattderlrJai Haar da WpW t na liet hal tladdod Da ipamilia SMaida la Mal wsrdaa sch e p a an da at m AaMsSkaaaaete Intaas ia basltg pMi mm ia Juni kMt voor het ultbrdcen vaB den DaMaAbolatowtstiadiea eairlae slaat Washkigton dt Duitacha en IMUaaascfae eensulaten Slecdf op ta i a ka wetdea dk dKlaai fWB ét a Ttta da fawM ÖDÏa aewaaat in daa a ttec baBoMtan waa vitten alb l e at r v ti Dt VA dia balp ftd a fe i MhaitnBK all nnwHirt nrl Kt ataaaiaMi aa ala faaahariMikHK aa imt latar tettan aaa dan éwTteSl ap It AnUieki BMaB wi tgtas nSiiadiS na tW antf ti B j aor IMItfi taadaclM Zeate lm üag 000 lattr Mn Mjglr e ai ém was aaai fin Kaahai Ktllaat dt iMi AprOdatir tSo ataat aaa taa bat haaH tUMt fa takd S de aatt Bittadto Immtmmt t da b4e tid aB ta Mapremli waaaa van dl kaad da mttwXin at Maao b drtl ien tialt aa t d m get daa eM eitand m btgfn IM Sin Juni JualdMi a ataad vUr at r m encariti meesten twlchten ► 4 aa atrUd M S ci ttottt boe k m het andera oa jn Warnat d va n tet n em aa d e apan nl rlckflt dt alecda mkidtr esrènadk ouilagt aaMag an Wadilmtaa ilek ap Oaa t angKaam maar onafvrendbaar gtnaldtB dt tt SaütBlBgni ia hal saanda gtHtd tetdiB SlillaanSaata lat aaa tUaMO dta dek rietüls ia krOaigevrtid mtladas Tkaa kt Itar 0m Ie Mit aaa s t t t a r pM 1 B glatlng iB een ggMat dal naa ral ta van oir bootdtooaedaa van dan oorlag In Atii MWit ta aUn mat dea grenestrfjd tuaidMa Sflkn en Ptanadi Inde China Veer Japan bood tich Mar da tens el oamiddelUJif attn aapiratlaa la erdaaaar vaa daae de doar DidtacMBBd e Japan giraalplcerde nieuwe oida tapaa dia Blauwe orde Zoa at de wei ISO te aaet alechU één hoop ta hel hart die ep vrede en welvaart iN IMl OVERLEPEIt JaaaaH Johan Metazas Qrieksch prenier graaf Stephen Czakr HongaarachmtBlater van buNenImdacbe za en i Pyaaa Oartner Dultach arialster vui aatlti lenrl Ber on Praaaeh limxt Jehana Hageabeck Datlacb eigeaaar vandiertnpa en FebMtarl Mahmoed paaja KgSTF cb premltr ex koning Altoaao xm van SpanJr Canqilnoll Pranach ood ra ter van nnr ne Maart TIte al aacoa RoaaMaaach eadminiatcr vaa jlteidandashs akea aid Hymana Belglach ead aJalaler April rrsaf Paul Telekl Hongaarach premier SIsowath H nlvong koning vaa CambodaJa rlla s Oriekscb premier Mei ex konlngtn Katalle an Servll hertog solo BadogUe oodepperbevel tebber van tet lialtaanaebe li er Werner Sombart Dutlnh ec t a a i eud olo Juni ex kelzer Wilhelm II van Dultjchland Ignaz PaderewriU Peoteh eudpremler en pianlat Prajadhipok exkonlag van Slam Leota Chevtolel Prsnach autofabrlkaiiL J a prof dr Haaa lodendortf DoitBch sterrenkundige Rans Stoach Ssraasanl Dnllseh elrcosleider C P v a Stene Duiticfa iBdastrteel A aaa la s Brnna MbaaellBl saoa vaa dsn Duce xapltein vUeger Lord WlUingdon Britsch ttaataman September Oeneral Oberat Bitter v aSdioberK geaaraai m da DaMaeha waarmatAt I October Bempioa BougUtne PItanach drcnalclder Noocmber g eaeiaal Bunlxlger Pranach militair en staatsman Ud van de Wapanatllstandscomralssie OeneralOberat Iraat Ddet Kolonel MBldeia Oeneral Relmuth Wilberg en kapitein Von Werra allen vUegera van de Duitacha hsehtmacht Anlnat prealdeat aa Chili December Kaaa Kerri Dnltsch mtnlater luitenantscntraal BtrgnnBB BONAANWIJZING ZE EP 19 4 Sche zeep qji bon L GcidureadcltettJijdvak ytm 1 JimutI tot en KWt 31 Januari a gtelt d mrt tM goiuiiimenl Imo van de Jaeakaart alctmetn alsaMde de SMt xiep tcljk kaarten P ui i w ke rttpedievcl jk ten behoeva van Underta beneden dn letAüd vn twee jmt eb vait tea ttct tm tusschen twee tn acM jaar lüa att gettÜEt nekt tP het koepcB van ito gram taUeln InaiiiiMlsniM t Septembar S a hatzQ tt gram mm Mt gram aacMe aaap at tlr I An hetai IW gram aad MP naiiastilllag aa ni I Jan UUU hMzfllt gram zachte zeep ssk manstetUne vsn at II Aug Ml hetsS IW grahi aasepeedar hal tram aseh poader Sfritken buiahaiidteep van 130 welke oog iiromlooi Z0I mofen inleirefiiii Van één b n rordöt aiivérkocM Gedurende bovangenocsiid tifdvali geeft de met Jf totübeep a e iiiei kt tbon ni de geepingrt P welke aan kinderen beneden den Ittrad van fWM laar is uKnieflct recht op het knapenvan n gram toiieCaatp van de ande gatnenstrtlin VoOedii ddghalPt wordl er op etwata dat wsadvocder Aict gekem k i worden dpot iMt publiek doch Mt dnltend wwdt beschikbaar gtttdd ten behoeve van wgaKiherflen De hettttndp legtUag ten atKEiea van de wutcbetQeB Hftt oevemil desrd van kracbi Voert IPBona wsae m naflNneMe SM g e dai e Md e het IQdvak van 1 Jaman tet M BMt M A tta f ekt Of het keeytn VM tê mm s i h si rt ti f tt étm take daa waléta pel altadelfsllsw 1 ala i Sea dag van Mslorlaehe I September tsea de Sla Iw Ocaeraal wetdca aatbcvca vaa kea bevaaadbedea ea de rraviaaUle Stetsa ea ScmeealeradcB werden ontboadeDt hel vaa kal iaaiaMsiknb partemeata te Wi ess b ia l m ha beaki vaa df vaa de pi s s la s lts ea hMoriaehe datan waa aak M Beeeasber laeB de Vkaeoamh sarfe b het Heaftrlg bestaan vaa de MAJi aVa heaMI audtdeelde vaoriaaa aag alechla téa toUtiekc ta da t d sa sa wel die vm de N4JB aaadH idto aadare paUUAe ka w e g teeaa ea verceaMasai Mrdea 3 boaden waarna Ir Massirl e pe ab aa rde dat de PBbrer beas eg U Dea embcr had erMaard e velk de gclegaabeld t wll 1 gevte bM ala avarwaiuua aatlc ale ala kelaale alet aki prele i raat maar als vrt aaliaaaal aaalaMilliik ecrawaasck ha kel abnswe Kvapa la te tab rM is B aaa hel ga I i4 aff Ba repa At giaailia vaa de k eWaHa Haa ir taa aerl argeaBedca vaa aadere weteUdceleB aaa bsl NederhuAahe valk ep s a klela g r sad g ebled bis verkwgasa aa vcrkeas iadlea hel bM werd laegclaica ala la hel aleawe Baropa Hak bid te tecgelalaa ep 11 n t ssn bir Balaagsgk is aafc de dag vaa Deoenfeer teea I fi g tilaa fc s b ladtC ta eeriag kwaji met Japaa Gedenkwaardige dagen zIfB er zeer vele tn UKl doch het ormsat lan d moderne krant laat er in een Jsaiovrrzlcht geen ultwetdiag over toe De felt n kunnenalaebte hi chronologische v igt rde even worden aangestipt ter opfrtsaehing vao kei geheugen dal den lalUMd en beteekente van dte feiten daa weer voar de n geeat bzcagt aama aaet de vraag van verweodertag Hd waa dat laenT C IJaauarl verging bet Nederlaod Khe iS Soemba met S4 opvarenden 11 Januari werd het gehalte van het bier a t Htft eriaagd OpS Pebmarl werd het blerv l rulk g s saals a en eeid op tHr Februari won de Prtea Adesna dea B Itete d sii tocbl IS Februart av irle e d da WJt nancKoot aan de gevolgen vaa mlshaadeling S Februari reed eaa autatwa bH Moor eicbt in den Hellaadache IJsei waardoor elf personen vcrdroBkcn n Februari werd de dlstrlbutte van rÓwlelbanden aangekondigd Op I Haart eindigde hiA groote iabotagepracct met het uitspreken van il do o dv olml seei S Maart o 4c werd het Steatsbedrld Bt k Radl omrorp opgericht U Haart kwant de aankondiging dat na M April geen echte koffie meer verkrijgbaar aaa Qa ea Sf Maart aanvaardde mr M M Rost van Tonningen het prealdSBlsehap van da Nederlandsche Bank Oe I April werd de clearing awt DuAteehlaad opgeheven en ook werden a dien tijd de atgaren slgaretfen en piJpUhek daurder S April rerd da vrQmetselarQ la RederlaBd vcrhodea T AprO werd epaa b aa r dansvcrmaak verboden t April werden de padvlnderaorganlsatles ontbonden op denteltden datum werd crematie galthgeateld met begrafenla en werd vaatte bel MaBaalorvarbod opgeheven M Al rll werd afgekondigd dat arbeidsbcmMdelteg vaortaan attsluitend rUkszask sau zUb M Aprfi verscheen een nadrukkelijke waarachaarlng af te blijven van gltegtiiisiia M AprU wer d Ina geHIkgeatrid met Nederlaadache en tcvena werd dien dag aangekondigd dat de rüwlelbelasttng werd Op 1 Mei vrerdcn pond en ons el en kan ate aanduiding voor gevrlchte lengla aa tthoadsawat varbedn S Hei verging het Nedertendsche s a Saleier met S opvarenden 14 Hel Verscheen het nieuwe bankMUet vaa llaa gvbleB M Mei ward da aisltehto nbet dteast afgeka ad m dte achter eorteopig vrQwUIls UatI en Mti aiag beperking van de watersport la het kuatverdedlglngagebted In Op T J a B I werd majoor Kru partd ontbonden 0 Juni werd het dansvërt od gedeeltelijk epgeheven tg Jtnti verachten dt aankondiging vaor dt tolavering vtn MtB h ap er Bflriral Ito tn laad M Jaal atta da nMWi tm ameaMBg van niaiijaa todaa x ia itan p ig ston welk beslatl M Deeaaabtr werd epgehcvaa M Jual werd bal daiunrerbod weer ingt Op T J u 1 i werdaa de Bcigache Plassen vetrwaardaiqb vrijgegeven voor de wateraport U lail weed de V acUe Ingcut M JuB wat de heer R J Woudenberg twBOtmd IM coaoBlstarte voer de confteslaneela vereanigIBgtn n Juli vertrok het eeaste coattogent vrljwllligera naar bet Mk Smal en aan hel akid van desa djMrd da Mtdertaadscfta VMksdicaM ÖpPAagaatat wtrd dt deodilnf aar tadp aan dea Hand afgakandlail Aueaataa werd bM laatltuat vaa dan VraKtatklnr ta btt Trtdaganchtehat lace teld O SBjtpttnbar mrd M bicrrant Mn dor caftk attend tot tH IS Septnabtr wttdaa vtit RtdwlaadMs gefttsnteerd wegens bulp aan B Mpche vUegers en V Septonber legde de ir 8 II A P ztjn arbeid aaar Op 1 October étUd U October vattrak het A batol Jaa aaar het ooetti firont M Oei werd dt latchrQvlngniUckt togtvaatd veer bandM ta ambadit IS Octdber rerdaa da betUttea gepidilletaid tan contte van de asnterhappsltfka soaiae van da mfittalre ootlaciriacbtotftra IT October ktram de tavvaring van da d u oJit ial voar aabatenca M OcM er wwsd Ctatgaa daar Iretptn tB dt Vtteea Blaten baeal n October ward da Mtaadtg ito rBa dtg aar f aa 1 tomlald M Octabv Mid dt deaatpM Btaotikidtn I Ro tattbat tp M actobet vdn antd alasM a BdHn fl ba ltoada e anotSndog vts berwp A or Joden bon dttlntmlng aan vara ilglngen en arbeid lo Joodicke gexlunea M M October werd de pRwttBwtlt tfgcfcoBdM m dt iterettttlntB ginttial tegen sabotege bat I ipgaili til unta aai MlmartiM Kaaa kwam October ISM ea dea bon mal een ranteoaa vaa per week Bitra rantsa n i verstrekt eind 1 gram ea begta December Mil ni grani De vleesehraataocaaeriBg dateertvaa M Sairteasber tSW Hetwerd toen bepaaldInbegrepen per week Van Mber IMO tot n ranteocn ongeveer tol M Juli 23 November Itïl SM graas per T gea Met Ingang vaa t Jmiasl MM bedraagt het m Koffie c Ibae op S JM ep daa bi ward laea bs p a al d ap MS gran haMe of H gran thee par 4 weken Na September IMO werde de rantsoenen 290 gram kafBe ol gran thee per t weken ns 1 Februari 1S4I 12S ram koffte of H gram thee per 44 daxen Sedert 21 April 1 41 is Alleen kofflesurrogaat verkrijgbaar en na II JuU werd de thee ait ds dtetrRnstta gsaemea behaudeau eea extra raatsoee ter gelegenheid van Keraknte ter giaatte van 40 gram dat volgend laar varfcrQebaar zal zQn B I e r e n atta slafdi t NovenAer Ml ia dtetrlbuUe doch aedert 20 September van dit Jaar worden er alteen eierea vooa zieken beschikbaer gesteld Voor dlea tUd was ket rantsoen een ei per week Met Pbikatcren ward eea extra el beachlkbaar eaataid Op a April van dit Jaar bagaa de distributie van aardappelen met een rantsoen van I l l k g per week voor vtdwasaenen en de helft voor kinderen tot ea BMt 8 Jaar Op II Juni werd bet ranlaaen ve r baegd tot 1 k g o 11 Jall tat I kg Begin Auguatas qaoest wegene alagnatie ia dan aanvoer het rantsoen ttldeUJk ncdea verlaagd doch reeds eind Augustus ras da achterstand Ingehsald en met Ingang van tl September rerd het raoV soan bepeald ap 31 2 k g per p us aa n per week Op 13 O c t a ker werd eea estra ranlaoea vm eea half kg varatrekt 4 lot r kb Melk kwam op U AprU 41 ta diatttbutle met een rantsoen vaa eea kwart liter voor volwassenen een halven liter voor k i n d e r en van 4 ot en met 13 Jaar ea eea liter voar kletoe kladeren Sadsrt 3 Aaaualua 1 U wasdl Op S Navenbar k nm da ging van hat rookverbod te biea fnn a voei heel Nederland U W n ia nbii r wtdea di tarieven vaa kuunuto a verheagd November redd een aaiobut ia den Bellandsche IJsel waardaor vijftien peraooen onder wie een groot aantal kladeren verdronk 23 November vertreuren als ee tea ruim IW Naderlandscbe boeren aaar Lltxmannatedt on te zQner IQd bet laad te bewerken ta de Oekraiae 3S Monrember zlja Ameranaaacha traspaa ia ftirinaBM gelaadi Op I Decenbae werd het algemem veatlgingaverkod voor kleine bcdmven afgekondigd I December trad da Mettwe verkeettrtgeling ta wcrktog aa wwd Bwn verplicht M eea kotonhandelaar iageBcbravaa te staan U December werd een lager poattartel in het crkeer met Dultechland mei Ingang van I Januari ISM aangekondigd ate begin van een Igeswene Buropeeache poatunie H December werd de artaenkamer tagaiMd 32 Daceaabar kwan da aiakaa tal e n ta oaOaap Overleden n 1941 M J Breast Joonultet J P Ploegmakers borgemeestar vaa On Willem Bakker heM der aea IB Dea Kelder J J aa Dmten aHatver te Saeak B A Multena tUat expleltaM to Anaterdam W van Wijk audveor tllttr Vereeal g van OndetofBeitrcn Ons Belang Th A L BertlM oodgeuveraeur vaa Celebes D O Lela oad diraetaar Vtoarttngscbe Stoa mb e al Ptbraarli Dkk Bcbiter kuulaehUder J J Badannkct clwcatedclabrUiaM br B A van Ulatlstai eud miaiater dr h K B IMIt ond wccteiir Rattoaaal T chtva atflabota tori u ni v d Ough groottoAialrle A H SIrka dkaetour CeagaM Crtete OtmlHIe Oleast Bole vaa RoordL beid der see te tot V t Of pa bmm ft t az git HaaaaluU da J Schrttvar auddltae taur Newboa Htarl pr dr C W unstagk Sehaarlacr boogleetaar to Leiden mr dr P SaVder van WI s ta ksrka aud voontlMr van ton Octratlratd R btatuBiaUd org rtd da n gtn prol dr M ds Wijk baa tenar ta LeUto Fr J Jurgega groollDéat trlceL t U J T OoaMtnCi oadari jBtlllto p IMtitaber audr F L OiSiiidtiiib oodVedMtendtchc r Apiil mr C Btelar VI UdKntl veerxiktcr Btad vw R dtraUiart dr T B R Valclt L a ea taan htrtldltM C VolUe oud iaadtadvocatt IB Rtd tBdU Dro £ dr t BOottmtktr dt Bmlae eud mlaliter W 1b te BMdr eud dlf el ar Dwdr iHtawtUad db if P M a o e tvsaa nltvladtr vta btt I tW ut anMt D Wijnkoop oud kd vta dt Tweede KaBMTi prof dr C Wlnklar oudboogltaraar M Utracht nr SUngaabarg oudalalstar van Soetolt Zikta prot dr J Korttwtg oi d haog nog worden afrenomea ep de peulvraehlenhonnen Het r a n t s o en beAoet IM ran oer 4 weken evenaki dal van oenhiTUChtea Vaar de p ea tv i as k k aa die eerM ap M Po nu ta dtelrlbalte zUa gebracht hadeaeg bel raalseen aaavaakelKk MO ram aer Ier weken ta J nl IB4 werd ter eanraHlag van het aardappetrarteoen tweemaal een extra fantaaea va Ml gram bwchikbaar s aM el d Vaa JM MH M Demsbar te e taabt Slaolie is op dea banrbon vas baar gewaaM ea wal f Cacao te atads 1 Rovcnber Mil te diatrlbwlie aKeee voar fcfnderea tal en met 14 tear Het rantsoen bedraagt M gram BMgar cacnapaeder par 4 nhan Iftel lleea liviaanldditsB aak m derebdaaiprQka astiketea sHa la dtetribuMe sooata flets ba ndea dte met tagant vaa t Maart vaa dit tear allee np hoaoea werden ve k a t ra kl aan hen die ver van hun mk of schaal wwnen MM Ingang van I Juli IMt werd de ra a la eea eai ta g aaar er cherpt Toea tard bapaaM dal aBaaa zij dte asecr daa i k n vaa baa acinal of wrfcpiaate waaea en daatn attlaad BtelBittBd par Hete ametaa kflagma aad aleawen fletabaad ktmatn krtteaa 1 I WWIIII Hl BI Bil lil WHI U Ptoilcnwaardeerlikg rard eaalgi n gewijzigd wMdl rahaaliw rSwl Dttextlclkeart dta la Aagaalas ISM wnrd taeavaard waa geldig tal I Pebcuart M4 waaraa eea altanee kaart werd uitgereikt itte aaavanfcelQk tot I September geldig waa omar narvan de geldigheldsdanr werd verlenid to eemblnatte snel de leowe kaart dte ep I Novem b er van kracht werd De ptoilenwi malen werd de practllk Met Ingang Van 1 Bovembar Wil werden de bepalingen omtreBl het verstrdtken van aekacnca dte alteea na aanvraag beschikbaar warden gesteld aanmerkettSk verscherpt ft IS eea aicuwe categorte tagevoerd n 1 dte der werkseheencn bovendien werd schaei ae l dal tot daaver alet e den ben was soaala diverse pantoffeia ap a spectelen bon 1 verkrilgtisar gesteld De Jongste dtetrIbaHe Is dte as kaaraea weiha dateert vaa M Daceanbar Mil Na dien datum mrdta sewoae kaaraan alteea bascUkbaar Besteld vooi bedrVvea e d welke daaram behoefte hebben Kaarsen voor Hgiei doeleinden vallen bulten Hgicuc do dtetnaolto leeraar te Amsterdam P vaa da Wallk aud tweedc vaeralttcr van bel R VV Johanna W A Naber tettarkaadlga dr a W Ktewll de Jenat oad mr et vaa Oezondh d to Rcd Indlt Jaak dr Jahan Wagcnaar nmnsaist Htltoe Swart dtehltrn mr J Schab Üag oudntinister van Jualltle JaB O J a Oowdrtoan dircctevr N T Spoorllzer to Palfl Lawtee van Korlaar V Dam tooneab salilsr Aagaalaa Hartoga caatcctle tobctkaali G OardVa r oad raiamandsnt Aatalardamsche Brandweer J C B Bsdalk sUcbtar BtscultfkbrUk Vlcterl dt SL N P HOller oud Itedertendsch to Oranje Vrtlateat mr p Rladt minlaler vaa Btafienlandsebe Zakraa Septoaskart aw J B W Duncacbter ea aad Ud der Tiinda Kamwi prol dr J H Baaaana aa d k eo g learaac te Groniagan C d Biitseh iBdtech beotdansblenaar P B Ooark htetoriaschrltver Os j a b e r mr W H vaa Uoscbol owd Hd Cersto Kaner P ISleleaga o ad B d Tweede Kanar J ter Raar ws t kiadai to üaisHrrten satotaal a J Btrateschot commatdaat Intfacb lager Raveasberi dr F Schmidt Degencr directeur B ijk museum te Amstardai Christine Doarmaa Oeeenber dr A O Kr Uer Tkértoa Haven scbrbtktar KUIST ER LEHERER SBPPAItOMI KWABTCT at Snil riat kwartet te aDoJMal na haar darde DuUadM taaraae to dk satesea te ank land teraggekaard Bet eneembte is svsral deer piAItek en pen ap dt i baadig ia gevierd Osk slide heeci bet hwastat dat I aan seat aoM reptitette gaaM blSfcaa wa waardeertng atvaagaa Sao onlr Berlgp da v ai eer sB d e ultos IteUfesaibettBnHiater Seldte en san caasart W g svsa to bet Bal Bttelsiariuoi tn Stottgart werdaa aan lai gsneatea aOlcieai ep tel stedhols aatvaoM kale daaaa g as ten dar stad Op der ttadataltaut sal het paraü l ten apa 5J aab t v M tf la WiiBia baell halkwaitn eaa s aacsrt iaagdindai aaa de altaar v rM vaade RaSeriaadaeba arbaMcrsb In JtBaarl vertwkt bet aasoaUe wadsren neer BattacMaaC waaraa bet te Maait eta vIMde laarnss sai smBk ant nMdpwasMag a dta kterteelttet taSaU OaO Ia FAnait stf bet Z pareat kwarlat kk m tend eeneeTteeren Jtederlsnd Ftha haeft steh van de atedt nvAlng vaa Baa M s adto s r i sissk tsd aar ds p rat a t U e aa e ea aantel na aa tan D iwmStJe Mtetiia anwm tt datar daern ta Daa Raag aangekemen en zal Ja vete malea WegMoteHM BIn MSnMIn stekt tan Walde veer de ninera optraden